Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Kontaktforum for handicap - referat 02-12-2010

Mødedato
02-12-2010 Kl. 14:00 - Kl. 16:00

Mødested
Regionshuset, Mødelokale 2

Medlemmer
Bente Gertz, Jytte Lauridsen, Carsten Abild, Susanne Linnet, Ole Finnerup Larsen, Torben W. Smith, Jette Harild, Karen Thomsen, Ole Lennart Hansen, Gitte Stærk, Ejner Schmidt.

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra møde i Kontaktforum den 23. september 2010
 2. Handicapkørsel i Region Syddanmark ved Fynbus og Sydtrafik
 3. Region Syddanmarks tilsyn på det sociale område
 4. Status for arbejdet med mission, vision og strategi for Region Syddanmarks sociale område 2011-2013
 5. Lovforslag vedr. overdragelse af koordineringsopgaven på det sociale område
 6. Kvalitetsmodellen på det sociale område
 7. Drøftelse af emner til kommende møder i Kontaktforum for Handicap
 8. Gensidig orientering
 9. Mødekalender for 2011
 10. Eventuelt

 

 

1.      Godkendelse af referat fra møde i Kontaktforum den 23. september 2010

Sagsnr:

10/9621

Resumé

I forhold til referatet fra mødet i Kontaktforum for Handicap den 23. september 2010 er der modtaget 2 bemærkninger.

Ole Lennart Hansen fremgår i referatet som Ole Finnerup Larsen. Referatet er rettet til så det rigtige navn fremgår.

Gitte Stærk har rettet henvendelse vedr. punkt 10, hvor det fremgår af referatet, at kommunerne vil fjerne den vederlagsfrie fysioterapi. Der skulle korrekt have stået, at kommunerne vil kigge på den vederlagsfrie fysioterapi for at se, om der er nogen steder de kan spare.

Indstilling

Til godkendelse

Beslutning

Referatet med de anførte bemærkninger blev godkendt.

 

 

2.      Handicapkørsel i Region Syddanmark ved Fynbus og Sydtrafik

Sagsnr:

10/9621

Resumé

I Region Syddanmark udbyder henholdsvis Sydtrafik og Fynbus handicapkørsel. På mødet vil der blive redegjort for, hvordan de to trafikselskabers håndterer handicapkørsel og hvilke erfaringer de har gjort sig.

Sagsfremstilling

I Region Syddanmark udbyder henholdsvis Sydtrafik og Fynbus handicapkørsel. Pr. 1. marts 2010 ændrede Sydtrafik deres system omkring handicapkørsel og indførte "Flextrafik", som betyder, at handicapkørslen foregår som samkørsel og efter bestilling. Fynbus har de samme principper for handicapkørsel.

På mødet vil der blive givet en redegørelse fra de to trafikselskaber vedrørende handicapkørsel herunder hvilken betydning ændringen pr. 1. marts har haft og hvilke erfaringer trafikselskaberne har gjort sig.

Indstilling

Til orientering og evt. drøftelse

Beslutning

Helle Larsen, funktionsleder for Handicap- og Specialkørsel i Fynbus og Michael Aagaard, afdelingsleder i Sydtrafik, orienterede om de to trafikselskabers handicapkørsel i Syddanmark.

Der blev bl.a. orienteret om, at det i lovgivningen er beskrevet indenfor hvilke rammer, handicapkørslen som minimum skal foregå. Her fremgår det bl.a., at handicapkørslen ikke nødvendigvis skal foregå som taxakørsel, men at der er mulighed for samkørsel. Trafikselskaberne orienterede endvidere om, at der er trafikselskaberne, der fastlægger serviceniveau og takst. Den enkelte kommune kan dog vælge, at der for deres borgere skal være et andet serviceniveau end det trafikselskabet har fastlagt. Dette vil have betydning for taksten afhængig af om serviceniveauet sættes op eller ned. Eksempelvis kan en kommune som udgangspunkt bestemme, at deres borgere skal have ret til mere end 104 turer om året, eller at vognmanden skal være behjælpelig med at bærer eksempelvis varer ind i borgerens hjem.

Michael Aagaard fra Sydtrafik fortalte, at overgangen til "flextrafik" i starten gav en masse udfordringer for både borgerne og trafikselskabet. I dag fungerer "flextrafik" dog hensigtsmæssigt, og bl.a. ventetiden, i forbindelse med bestilling af kørsel, er faldet markant, ligesom der er sket en forbedring i forhold til rettidig afhentning af borgeren. Økonomisk har "flextrafik" betydet, at omkostningerne er blevet væsentlig mindre, hvor nettobidraget i 2009 var på ca. 54 millioner kr., er det i 2010 med "flextrafik" på ca. 35 millioner kr.

Kontaktforum udtrykte tilfredshed med, at man til trods for ændringen i handicapkørslen fortsat har den enkelte borger i centrum. Derudover blev der udtrykt forundring over, at de to trafikselskaber ikke udgør ét trafikselskab.

Efter mødet er det blevet undersøgt, hvad årsagen er til, at der er oprettet to trafikselskaber. Regionerne fik i forbindelse med strukturreformen til opgave at oprette trafikselskaber. I Region Syddanmark blev der (som den eneste region) oprettet mere end ét trafikselskab. Væsentlige grunde hertil var, at udgangspunktet var meget forskelligt på Fyn og i Jylland. I Jylland var der amtsligt-kommunale trafikselskaber, mens der på Fyn ikke var oprettet trafikselskab, dvs. at amtet havde ansvaret for regionale ruter og kommunerne for de lokale ruter. I øvrigt er koordineringsbehovet ganske behersket, der er kun to ruter, der via Lillebælt forbinder de to selskaber, hvorimod der f.eks. mellem Sydtrafik og Midttrafik er adskillige fælles ruter.

Regionen har både i 2009 og 2010 foreslået, at en proces til fusion af de to trafikselskaber indledes. Det kræver dog opbakning fra både bestyrelse og repræsentantskab i begge trafikselskaber, og denne opbakning har hidtil ikke været til stede.

 

 

 

3.      Region Syddanmarks tilsyn på det sociale område

Sagsnr:

07/12820

Resumé

Tilsynet på Region Syddanmarks sociale område kan ikke alene sikre kvaliteten af de sociale tilbud, men kan sammen med en række andre tiltag medvirke til kvalitetssikring og -udvikling af tilbuddene.

Ole Lennart Hansen (LEV) vil kort orientere om møde i Dialogforum mellem repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og Kommunekontaktrådet (KKR), hvor man har drøftet tilsvarende emner.

Sagsfremstilling

Kontaktforum for Handicap drøftede den 23. september 2010 under punkt 8 tilsyn som et emne til et kommende møde, og der blev i den forbindelse udtrykt bekymring for, hvordan kvaliteten er på de sociale tilbud efter en besparelse på 2 %, og tilsynskonceptet ligeledes er blevet reduceret.

I vedlagte notat af 8. november 2010 redegøres dels for baggrunden for nedsættelsen af antallet af tilsyn fra 2010, og dels for, at tilsynets rolle ikke kan vurderes isoleret, men skal ses i sammenhæng med en række andre tiltag i og uden for tilbuddet, der hver for sig bidrager til kontrol og kvalitetsudvikling af tilbuddene. Endelig gives der eksempler fra 2010 på tilsynets anbefalinger til kvalitetssikring og – udvikling af tilbuddene.

Ole Lennart Hansen (LEV) vil kort orientere om møde i Dialogforum mellem repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og Kommunekontaktrådet (KKR), hvor man har drøftet tilsvarende emner.

Indstilling

Til orientering og evt. drøftelse.

Beslutning

Jan Bolvinkel, tilsynschef i Region Syddanmark orienterede om Region Syddanmarks tilsynskoncept og regionens erfaringer.

I 2007 blev der indført et nyt tilsynskoncept på Region Syddanmarks sociale tilbud. Et tilsynskoncept der indebar, at hvert tilbud som minimum en gang årligt skulle have to eksterne tilsyn – henholdsvis et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg. Derudover skulle det enkelte tilbud én gang årligt lave et internt tilsyn.

I 2010 valgte regionsrådet på baggrund af en evalueringsrapport omkring regionens tilsyn, at reducere antallet af tilsyn. Evalueringsrapporten der er udarbejdet af Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) konkluderede bl.a., at de anvendte ressourcer i forbindelse med tilsynet ikke stod mål med nytteværdien af tilsynene.

På baggrund af KREVIS’s anbefalinger besluttede Regionsrådet at afskaffe det interne tilsyn samt at nedsætte antallet af årlige tilsyn pr. tilbud fra to til ét tilsynsbesøg – dog suppleret med, at der på tilbud med mindst 3 afdelinger skal være et ekstra uanmeldt tilsynsbesøg over en to-årig periode.

Jan Bolvinkel understregede endvidere, at regionens tilsyn ikke står enkeltstående, men skal ses i sammenhæng med eksempelvis arbejdstilsynet og fødevarekontrollen som til sammen skal være med til at sikre kvaliteten på de sociale tilbud.

Det blev fremhævet, at de temaer der var gennemgående i forbindelse med tilsynene i 2008 og 2009 var medicinhåndtering, supervision og tilbuddenes bygningsmæssige forhold. Temaerne er videreformidlet til socialadministrationen, hvor der er igangsat arbejde i forhold til at imødekomme de problematikker og udfordringer tilbuddene oplever i forhold til disse emner.

På baggrund af de tilsyn der er gennemført i perioden 1. januar 2010 – 1. november 2010 har tilsynschefen bemærket uhensigtsmæssigheder som kan samles i 5 overordnede temaer:

 • Behandlingsmæssigt indhold
 • Medicinhåndtering
 • Magtanvendelse
 • Driftsmæssige forhold
 • Tilbuddenes fysiske rammer

I forhold til magtanvendelse har tilsynschefen oplevet, at der på tilbud med få magtindberetninger er set eksempler på, at personalet ikke er klar over, hvad en magtanvendelse er. Repræsentanter fra Kontaktforum for Handicap foreslog bl.a. at regionen laver undervisningsforløb for alle tilbud uanset omfanget af magtanvendelser.

Karen Thomsen (SIND) gjorde opmærksom på, at man i forhold til medicinhåndtering på ældreområdet har haft stor gavn af at inddrage apotekerne, hvilket har givet en kvalitetsforbedring.

I tilsynskonceptet fremgår det, at regionsrådet skal have en årsrapportering i forhold til de afholdte tilsyn. Socialudvalget har fået fremlagt en årsrapportering den 14. juni 2010 for tilsyn gennemført i 2008 og 2009. Årsrapporteringen forventes at komme på dagsordnen til møde i regionsrådet i januar 2011.

Ole Lennart Hansen (LEV) orienterede om møde i dialogforum i regi af Kommunekontaktrådet (KKR), hvor man også har drøftet kommunernes tilsynskoncepter. Man har bl.a. drøftet, hvorvidt kommunerne har implementeret FN’s Handicapkonvention på de sociale tilbud. I regi af dette dialogforum har man besluttet, at der skal sendes en forespørgsel ud til samtlige 22 kommuner i Syddanmark i forhold til at modtage kopi af kommunernes handicappolitikker samt tilbagemelding på hvorvidt FN’s handicapkonvention er blevet implementeret – især med henvisning til artikel 16 punkt 3 hvori der står, "med henblik på at forebygge forekomsten af enhver form for udnyttelse, vold og misbrug skal deltagerstaterne sikre, at uafhængige myndigheder effektivt fører tilsyn med alle tilbud og ordninger, der er beregnet til personer med handicap."

Der blev udtrykt tilfredshed med den måde regionen varetager tilsynsfunktionen og at tilsynschefen er uafhængig i forhold til driften på det sociale område.

Bilag:

 

 

 

4.      Status for arbejdet med mission, vision og strategi for Region Syddanmarks sociale område 2011-2013

Sagsnr:

10/15648

Resumé

Det er af regionsrådet besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til mission, vision og strategi for det sociale område i perioden 2011-2013, som afløser den nuværende strategi der udløber ultimo 2010. Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status på arbejdsgruppens arbejde. Der ønskes derudover en drøftelse i Kontaktforum for Handicap omkring hvilke emner, det vil være relevant, at regionen drøfter med kommunerne på de dialogmøder der planlægges at blive afholdt i foråret 2011.

Sagsfremstilling

Det er af regionsrådet besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til mission, vision og strategi for det sociale område i perioden 2011-2013, som afløser den nuværende strategi, der udløber ultimo 2010.  

Regionsrådet havde den 25. oktober 2010 en temadrøftelse om socialområdets fremtid og denne var afsættet for påbegyndelsen af arbejdet med den nye strategi. Det er forventningen, at den nye strategi forlægges til vedtagelse af regionsrådet i juni 2011.

Den fremtidige strategi skal tage afsæt i de styrkepositioner og udfordringer, som det regionale socialområde står overfor i de kommende år. Det er tanken, at strategien skal udmøntes i et realistisk antal konkrete indsatser og resultatmål.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde oplæg til strategien. Arbejdsgruppen består af forstandere, repræsentanter fra Kontaktforum for Handicap, medarbejderrepræsentanter fra med-udvalgssystemet samt fra det sociale driftsområde.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status på arbejdsgruppens arbejde.

På temadrøftelsen i regionsrådet den 25. oktober blev det fremhævet, at det er meget afgørende, at regionen har en god dialog med kommunerne om ønskerne til Region Syddanmarks rolle på det højt specialiserede socialområde i Syddanmark. Region Syddanmarks socialudvalg har taget initiativ til at afholde dialogmøder med kommunernes socialudvalg i foråret 2011. På denne baggrund ønskes en drøftelse med Kontaktforum for Handicap af, hvilke emner det vil være relevant at regionen drøfter med kommunerne.

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Beslutning

Karen Thomsen (SIND) orienterede om arbejdsgruppens arbejde med udarbejdelse af en ny strategi for det sociale område, der er gældende i perioden 2011-2013. Karen Thomsen udtrykte tilfredshed med arbejdsgruppens arbejde og fortalte, at det havde været en positiv oplevelse både i forhold til at deltagerne i arbejdsgruppen udviste entusiasme og at styregruppen under forløbet har givet gode input til strategioplægget.

Der er i alt udarbejdet forslag til 5 indsatsområder. Strategioplægget skal drøftes i styregruppen og derefter sendes i høring. De 5 forslag til indsatsområder er:

 1. Det overordnede fokus i strategien er borgernes selvbestemmelse. Udgangspunktet er tankegangen/ ambitionerne i FN’s Handicapkonvention samt, at det er borgernes behov og selvbestemmelse der er udgangspunktet for indsatsen. Dette indsatsområde er styrende for de øvrige indsatsområder, som strategien indeholder.
 2. Der skal udarbejdes servicedeklarationer på alle tilbud. Formålet er, at Region Syddanmark som leverandør af sociale ydelser til landets kommuner vil sikre gennemsigtighed i sammenhængen mellem, hvad der er indeholdt i tilbuddet og prisfastsættelsen samt tydelighed om, hvad der er indeholdt i indsatsen overfor borgeren.
 3. Region Syddanmark vil være på forkant med den nyeste teknologi og vil være dagsordenssættende og medskabende i forhold til udvikling af nye teknologiske metoder og redskaber målrettet borgerne på det specialiserede socialområde.
 4. Der skal være fokus på, at der skal være flest mulige "varme hænder", hvor indsatsen overfor borgeren ydes af medarbejdere med de rette kvalifikationer på det tidspunkt, hvor borgeren har behov for det samtidig med en hensigtsmæssig udvikling i taksterne.
 5. Regionen vil gå nye veje og bygge videre på, hvad der virker i forhold til den indsats, der gives overfor borgeren.

Der blev udtrykt tilfredshed med de beskrevne indsatsområder både fra regionsrådspolitikerne og repræsentanterne fra Danske handicaporganisationer.

Regionsrådspolitikkerne fandt det relevant, at indsatsområderne blev en del af de emner regionens socialudvalg skal drøfte med kommunernes socialudvalg på dialogmøderne i foråret 2011.

 

 

5.      Lovforslag vedr. overdragelse af koordineringsopgaven på det sociale område

Sagsnr:

09/16988

Resumé

Der er fremsat lovforslag vedr. overdragelse af koordineringsopgaven via rammeaftalen på det sociale område således, at det fremadrettet er kommunerne og ikke regionerne der skal varetage koordineringen.

Sagsfremstilling

Der er fremsat lovforslag vedr. overdragelse af koordineringsopgaven via rammeaftalen på det sociale område således, at det fremadrettet er kommunerne og ikke regionerne der skal varetage koordineringen.

Af høringsmaterialet fremgår det bl.a., at regionerne fortsat har en forsyningspligt på det sociale område. Derudover ændres konceptet for koordineringsopgaven således, rammeaftalen fremadrettet skal omfatte alle regionale og kommunale tilbud, der er oprettet efter lov om social service, dog opdelt med varierende krav/forventninger til indholdet i koordineringen, ud fra hvor mange kommuner det enkelte tilbud betjener.

Ifølge høringsmaterialet kommer det nye rammeaftalekoncept til at bestå af 2 delaftaler, henholdsvis en faglig udviklingsstrategi, som skal udarbejdes i foråret og en økonomisk styringsaftale, som udarbejdes i efteråret. Rammeaftalen skal være udarbejdet den 15. oktober. De økonomiske forhandlinger vedr. overdragelse af koordineringsopgaven er endnu ikke afsluttet.

KKR-sekretariatet i Syddanmark har overfor regionen beskrevet, hvordan det påtænkes, at den nye organisering omkring rammeaftalekonceptet skal organiseres i kommunalt regi. Det vil fremover være socialdirektørerne i de syddanske kommuner, der får ansvaret for rammeaftalen. I tilknytning til socialdirektørkredsen oprettes et forretningsudvalg med repræsentanter fra 5 syddanske kommuner. Regionens socialdirektør vil som udgangspunkt ikke blive inviteret med til socialdirektørmøderne, men kan blive inviteret til at deltage ad hoc. Dialogen mellem kommunerne og regionen vil foregå i forretningsudvalget eller i socialdirektørkredsen. Under forretningsudvalget nedsættes en permanent økonomisk arbejdsgruppe, en permanent strategisk arbejdsgruppe samt diverse faglige arbejdsgrupper, som vil være tidsbegrænsede. Der etableres et nyt sekretariat i tilknytning til socialdirektørkredsen, sekretariatet vil blive placeret i KKR- formandskommunen, dvs. Vejen Kommune.

Region Syddanmark vil via Danske Regioner afgive et høringssvar til lovudkastet.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Bente Gertz orienterede om det fremsatte lovforslag vedr. overdragelse af koordineringsopgaven på det sociale område.

På møde i Kontaktudvalget den 29. november 2010 gav borgmestrene udtryk for, at regionens Psykiatri- og Socialdirektør skal indgå i kommunernes socialdirektørforum.

Kontaktforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

6.      Kvalitetsmodellen på det sociale område

Sagsnr:

08/8176

Resumé

Kvalitetsmodellen på det sociale område blev vedtaget i december 2007 ud fra et ønske om kvalitetsudvikling, faglig udvikling og læring, synlighed og gennemsigtighed samt styrkelse af brugernes og de pårørendes inddragelse og indflydelse. 

Modellen består af 3 hovedområder. Disse er: Standardprogrammet, Bruger- og pårørendeundersøgelser samt Det sociale indikatorprogram - SIP.

Sagsfremstilling

Kvalitetsmodellen på det sociale område blev vedtaget af Danske Regioner i december 2007 ud fra et overordnet ønske om kvalitetssikring og -udvikling af indsatsen på de regionale sociale tilbud. Mere specifikt var der et ønske om øget bruger- og pårørende inddragelse og indflydelse. Ligeledes var der et ønske om at kunne synliggøre og dokumentere den indsats, som blev ydet på botilbuddene, og et ønske om at få mere viden om sammenhængene mellem indsats, metoder og effekt. 

For at tilgodese de mange ønsker påbegyndtes udviklingen af kvalitetsmodellen på det sociale område. En udvikling, som skete, og sker i et samspil mellem folk fra praksis, administration samt forskere på området. Der er tale om en fortløbende proces, hvor kvalitetsmodellens elementer implementeres i takt med deres udvikling.

Kvalitetsmodellen på det sociale område omfatter 3 overordnede områder. Disse er Standardprogrammet, Bruger- og pårørendeundersøgelser og Det sociale Indikatorprojekt (SIP).

Standardprogrammet består af 6 standarder. Der er tale om 3 ydelsesspecifikke standarder - kommunikation, brugerinddragelse og individuelle planer - og 3 organisatoriske standarder - kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og ledelse. 

Ud over standardprogrammet består Kvalitetsmodellen også af Bruger- og pårørendeundersøgelserne, som gennemføres hvert 2. år. Den sidste undersøgelse blev foretaget i 2009 og afrapporteret i sommeren 2010. Der er tale om følgende undersøgelser: Beboer- og pårørendeundersøgelse på de socialpsykiatriske boformer for voksne samt en brugerundersøgelse på de socialpsykiatriske dagtilbud. Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap og forældreundersøgelse på døgninstitutioner for børn og unge med handicap.

Sidste hovedelement i Kvalitetsmodellen udgøres af Det Sociale Indikatorprojekt, som i daglig tale kaldes SIP. SIP er et dokumentationsværktøj, som har til formål at indsamle viden om, hvad der virker for hvem, hvornår.

Der er udviklet flere forskellige SIP-programmer rette mod forskellige målgrupper. På nuværende tidspunkt er der udviklet 5 regionale SIP-programmer, hvoraf 2 af programmerne retter sig mod unge, og de sidste 3 retter sig mod voksne.

Indstilling

Til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

Marianne Albertsen der er ansat som planlægger i socialadministrationens afdeling for kvalitet og udvikling orienterede om Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område.

Der er udarbejdet retningslinjer for hver af de 6 kvalitetsstandarder, og der er igangsat et pilotprojekt vedrørende den eksterne evaluering i forhold til, om retningslinjerne er udarbejdet og om de er kendt og anvendt af personalet på regionens sociale tilbud. Socialledelsen i Region Syddanmark har besluttet, at alle regionens tilbud skal have en ekstern evaluering i 2011. Den eksterne evaluering som regionen iværksætter, bliver gennemført af medarbejdere fra regionen. Gældende princip er, at en medarbejder ikke kan deltage i en evaluering på eget tilbud.

Den Nationale Styregruppe for Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område skal beslutte, om kvalitetsmodellen skal udbygges i 2011 med yderligere 3 kvalitetsstandarder. Standardernes endelige indhold og præcise ordlyd er endnu ikke vedtaget af styrgruppen.

Bruger- og pårørendeundersøgelserne og Det Sociale Indikatorprogram (SIP) er del elementer af den samlede kvalitetsmodel.

I forhold til bruger- og pårørende tilfredshedsundersøgelserne har tendensen været, at svarprocenten har været forholdsvis lav. Der er blevet udtrykt tilfredshed fra både brugernes og de pårørendes side, men idet svarprocenten har været lav, at det for nogle af tilbuddene været svært at bruge undersøgelserne konstruktivt i forhold til at lave forbedringer.

Det Sociale Indikatorprogram har til formål at vise hvilken indsats der virker overfor en bestemt målgruppe og hvornår. Der er pt. udarbejdet 5 SIP- programmer, henholdsvis til voksne med autisme, senhjerneskadede, udviklingshæmmede, til unge på de sikrede institutioner samt til unge på de åbne sikrede institutioner. I Region Midt kører man derudover også et SIP- projekt i forhold til socialpsykiatri.

Repræsentanterne i Kontaktforum for Handicap udtrykte tilfredshed med kvalitetsarbejdet og vil gerne have præsenteret resultaterne af de forskellige delelementer af kvalitetsmodellen når disse foreligger.

 

 

7.      Drøftelse af emner til kommende møder i Kontaktforum for Handicap

Sagsnr:

10/9621

Resumé

Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til hvilke emner, man ønsker skal på dagsordnen til de kommende møder.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til hvilke emner, man ønsker at drøfte på de kommende møder.

På mødet den 23. september 2010 blev der udtrykt ønske om, at FN´s Handicapkonvention skal drøftes i Kontaktforum for Handicap. Det foreslås, at dette emne drøftes på mødet den 16. juni 2011, hvor repræsentanter fra pårørenderådene også vil blive inviteret.

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning

Bente Gertz foreslog, at lovforslaget omkring ændringen af koordineringsopgaven sættes på dagsordnen på næste møde med henblik på, at orientere om lovens endelige udformning – herunder bl.a. den økonomiske aftale.

På næste møde har strategien på det sociale område været sendt til høring og der ønskes en orientering.

Der var opbakning til, at FN’s Handicapkonvention skal være et punkt på dagsordnen til mødet den 16. juni, men Kontaktforum ønsker et indledende oplæg på det næste møde.

 

 

8.      Gensidig orientering

Sagsnr:

10/9621

Resumé

Mulighed for at orientere hinanden gensidigt vedrørende aktuelle begivenheder og udfordringer inden for social- og handicapområdet.

Sagsfremstilling

Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at orientere om aktuelle begivenheder og udfordringer inden for det sociale område.

Beslutning

Bente Gertz orienterede om, at socialområdet har lavet en indstilling til forretningsudvalget med anbefaling om, at der udarbejdes en ny helhedsplan for botilbuddet Strandvænget.

Begrundelsen er, at et ingeniørfirma har konkluderet, at der ved gennemførelse af helhedsplanen vil være behov for dispensationer fra gældende bygningsreglement og selv med sådanne dispensationer, vil der ikke kunne opnås optimale og fremtidssikrede løsninger. Samtidig har ingeniørfirmaet vurderet, at meromkostninger ved at fjerne de nuværende bygninger og bygge nyt, vil være begrænsede.

Der er igangsat dialog med bl.a. Nyborg kommune, pårørenderådene på de involverede tilbud samt ledelse og medarbejdere på tilbuddene, der skal føre frem til en revideret helhedsplan. Den reviderede helhedsplan forventes at kunne forelægges for regionsrådet i foråret 2011.

Ole Lennart Hansen (LEV) udtrykte håb om, at regionen i lyset af ingeniørfirmaets anbefalinger, vil gennemtænke helhedsplanen med henblik på at lave optimale rammer for borgerne. Herunder, at regionen indtænker velfærdsteknologiske løsninger i den nye helhedsplan.

Der var en drøftelse om, at en stor del af Strandvænget ligger inden for strandbyggelinien, hvorfor arealet ikke uden dispensation vil kunne anvendes til bebyggelse. Nyborg kommune har oplyst regionen om, at der erfaringsmæssigt må forventes en restriktiv behandling af en ansøgning om dispensation.

Bente Gertz orienterede om, at flere fynske kommuner i medierne har givet udtryk for utilfredshed med, at regionen ikke vil imødekomme KKR’s anbefaling om at reducere taksterne med 2% i 2011 og yderligere 3% i 2012. Regionens holdning til takstbesparelser blev drøftet, og Bente Gertz understregede, at regionen er omkostningsbevidst , og gennem effektiviseringer vil finde de smarte besparelser på taksterne, som vil påvirke borgerne mindst muligt. Der vil dog ikke blive tale om at beskære hele socialområdet med en grønthøstermetode. Region Syddanmark har, i august måned, skriftligt gjort Kommunekontaktrådet i Syddanmark opmærksom på, at regionen er villig til at imødekomme kommunernes anmodning om en takstreduktion, men at regionen anvender en anden fremgangsmåde end kommunerne. På baggrund af Bente Gertz redegørelse blev der stillet forslag om, at sende brev til alle de syddanske kommuners socialudvalg, hvor regionens holdninger til takstreduktion fremgår med henblik på at undgå yderligere misforståelser.

 

 

9.      Mødekalender for 2011

Sagsnr:

10/9621

Resumé

Forslag til mødekalender for 2011 samt forslag omkring at afholde møder i Kontaktforum for Handicap på regionens sociale tilbud.

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for 2011:

 

Torsdag den 24. februar 2011

Torsdag den 16. juni 2011

Torsdag den 22. september 2011

Torsdag den 10. november 2011

 

Der har været fremsat ønske omkring, at afholde møder i Kontaktforum på regionens sociale tilbud. Der ønskes en drøftelse i Kontaktforum for Handicap vedrørende hvilke tilbud, man ønsker at se og afholde møde på.

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Beslutning

Det blev besluttet, at der skal findes nye mødedatoer i forhold til den 24. februar 2011 og den 22. september 2011. Sekretariatet melder hurtigt forslag til nye mødedatoer ud.

 

 

10.    Eventuelt

Sagsnr:

10/9621

Beslutning

Intet at bemærke.

 


Siden er sidst opdateret 22-12-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap