Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPraksis- og kommuneudvalgetpilPraksis- og kommuneudvalget - Referat - 26. november 2010

Praksis- og kommuneudvalget - Referat - 26. november 2010

Mødedato
26-11-2010 kl. 13:30 - 15:30

Mødested
Familieambulatoriet, OUH

Deltagere
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Thies Mathiasen
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen

 • Afbud
 • Bo Libergren
 • Frede Skaaning

 • Luk alle punkter Referat


  1. Familieambulatorier
  2. Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark
  3. Indfrielse af goodwill-garantier
  4. Kvalitetsudviklingsprojekt vedr. implementering af systematisk kronikeromsorg i almen praksis i Region Syddanmark
  5. Opsamling på kommunemøder om sundhedsaftaler 2011-14
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 08/17804
  1. Familieambulatorier
  fold dette punkt ind Resume

  Baggrund for besøget i Familieambulatoriet på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ifølge aftale mellem regeringen og Danske Regioner for 2009 skal der oprettes et familieambulatorium i hver region til forebyggelse og behandling af rusmiddelskader i fosterlivet og hos børn.


  Indsatsen er målrettet gravide med rusmiddelproblemer og børn som har været udsat for rusmidler i fosterlivet. Børnene følges indtil skolealderen. Indsatsen kan også omfatte den gravides partner, hvis han har rusmiddelproblemer.

  Familieambulatorierne, der skal ligge på et sygehus i hver region, bemandes med et tværfagligt team af speciallæger, jordemødre, socialrådgivere, psykologer o.a. Ambulatoriet skal fungere i et tæt tværfagligt samarbejde med kommunale forvaltninger, sundhedsplejen, rusmiddelbehandlingsinstitutioner, almen praksis, psykiatriske tilbud, gadeplanstilbud, kriminalforsorgen og andre relevante aktører.

  Udover praktiserende læge og jordemoder kan alle de nævnte aktører henvise gravide til familieambulatoriet, og der er også åbent for selvhenvendelse. 
  Etableringen af de regionale familieambulatorier er beskrevet i en forpligtende vejledning fra Sundhedsstyrelsen

  Erfaringer, gennem en årrække fra familieambulatoriet på Hvidovre Hospital, er indgået i udviklingen af ordningen. De er tidligere beskrevet i Sundhedsstyrelsens publikation "Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer"

  De regionale familieambulatorier skal supplere den kommunale indsats ved at yde en tidlig, koordineret og helhedsorienteret indsats. Der ændres ikke ved opgavefordelingen mellem kommuner og regioner.

  Initiativet er finansieret over satspuljen for de første fire år, hvorefter det overgår til permanent finansiering over regionernes bloktilskud.


  Sundhedsstyrelsen varetager evaluering af de regionale familieambulatorier.

  Familieambulatoriet i Region Syddanmark er beskrevet nærmere i den regionale Fødeplan.


  Region har efter en længere ansøgningsproces netop fået bevilliget 6,4 mio kr. via ovennævnte satspulje til etablering af Familieambulatoriet, som er forankret i Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH.


  OUH indgår i et formaliseret samarbejde med sygehusene i Esbjerg, Sønderborg og Kolding for at sikre et decentralt tilbud, der tager hensyn til regionens geografi. Den faglige og administrative ledelse af Familieambulatoriets aktiviteter finder sted på OUH, men personalet på de samarbejdende enheder er ansat decentralt.


  OUH er netop nu i fuld gang med etablere de fysiske rammer til Familieambulatoriet, som forventes at være klar til drift pr. 1.1.2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 26-11-2010

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/9717
  2. Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  En tværfaglig og tværsektoriel styregruppe har udarbejdet et forslag til Fødeplan for Region Syddanmark. Forslaget er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen, som udkom i 2009. Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer for området fra 1998. Desuden er Forslaget til Fødeplan tilrettelagt i overensstemmelse med den seneste specialeplanlægning. Forslaget til Fødeplan afløser de tidligere amters fødeplaner og sikrer en harmonisering på området.

  Forslaget blev behandlet på regionsrådsmøde den 23. august 2010 og derefter sendt i høring.

  Styregruppen har haft nedsat otte temagrupper. Disse temagrupper har arbejdet med forskellige temaer jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, f.eks. tilbud til særlig udsatte grupper, fødsels- og familieforberedelse, barselstilbud, visitationsretningslinjer med mere. Temagrupperne har været nedsat på tværs af sygehusenhederne, og sammensætningen har været både tværfaglig og tværsektoriel.

  Formål med Fødeplanen

  Formålet med Fødeplanen i Region Syddanmark er at sikre et harmoniseret og kvalificeret tilbud til regionens gravide, fødende og barslende familier. Der lægges op til, at der gives en særlig indsats til udsatte gravide – både fysisk, psykisk og socialt - at der gives et forbedret tilbud om fødsels- og forældreforberedende undervisning til alle, samt at der fokuseres på god og velkoordineret opfølgning efter fødslen. Desuden foreslås en forbedret organisering af hjemmefødslerne i regionen.

  For at prioritere ressourcer til gravide med særlige behov, foreslås indførelse af ambulante fødsler til alle – både første og flergangsfødende med ukompliceret fødsel. Dette er i vid udstrækning indført for ukomplicerede flergangsfødende. Med ambulant fødsel menes tilbud om indlæggelse i op til 24 timer efter fødslen. I den kommende fødsels- og forældreforberedelse lægges der blandt andet op til målrettet forberedelse af kvinden/parret til tidlig udskrivelse efter fødslen. Som noget nyt etableres barselsklinikker ved alle fødesteder, hvor der er tilbud om ambulant opfølgning i op til syv dage efter udskrivelsen for alle barslende.

  Det skønnes, at ca. halvdelen af regionens fødsler vil kunne foregå ambulant – og at det vil omfatte ca. 40 % af alle førstegangsfødende. Den tidlige udskrivelse beror på en løbende faglig vurdering og dialog med kvinden/familien, og det bliver prioriteret højt, at kvinden føler sig tryg i hele forløbet.

  De flere ambulante fødsler vil frigive et antal senge på sygehusene. Den økonomiske gevinst er blandt andet forudsat anvendt til følgende forbedringer:

  ·         en styrket og differentieret indsats til mere udsatte grupper (fysisk, psykisk og socialt)

  ·         en bedre fødsels- og forældreforberedelse til alle

  ·         en bedre opfølgning efter fødslen til alle grupper, herunder øget inddragelse af faderen/partneren i forløbet.

  Der er således tale om en omlægning af indsatsen inden for svangreomsorgen, som vurderes at være udgiftsneutral for Region Syddanmark.

  Høring af forslag til fødeplan

  Forslaget til fødeplan blev sendt i høring efter regionsrådets indstilling den 23.august 2010.

  Høringsfasen blev afsluttet 8. oktober 2010, og der er indkommet høringssvar fra alle 22 kommuner, fire sygehusledelser, fem fagorganisationer, 11 enkeltpersoner, fem organisationer og fem faglige råd, herunder Sundhedsstyrelsen. I alt er der kommet 52 høringssvar.

  Den tværsektorielle styregruppe, som har udarbejdet forslaget til fødeplan, har den 5. november 2010 gennemgået de indkomne høringssvar. På den baggrund har styregruppen udarbejdet et notat: ”Fokuspunkter i høringssvar”, som fremgår af bilaget. I notatet behandles de væsentligste hovedpunkter i høringssvarerne med styregruppens kommentarer.

  Herunder gives et kort resume af høringssvarerne:

  Generelle kommentarer

  Generelt beskrives forslaget til fødeplan som et godt og brugbart redskab, med en god beskrivelse af det tværfaglige og det tværsektorielle samarbejde. Intentionen om at give et ens tilbud til alle gravide og fødende uanset bopæl i regionen hilses velkommen.

  Ambulant fødsel

  De fleste finder tanken om indførelse af ambulante fødsler til ukomplicerede fødende god. Hermed bliver der også bedre muligheder for at anvende ressourcerne til mere komplicerede forløb. Det er dog en forudsætning, at der sker en oprustning af den fødsels- og forældreforberedende undervisning, og at der bliver etableret barselsklinikker med de nødvendige tilbud og faciliteter. Det forudsættes endvidere, at alle kan tilbydes indlæggelse i et nødvendigt omfang, når det er lægelige indikeret. Mange af høringssvarerne giver dog udtryk for bekymring over, at det for førstegangsfødende kan medføre utryghed og usikkerhed for den nybagte familie.

  På det organisatoriske plan anfører kommunerne, at et øget antal ambulante fødsler vil medføre behov for et til flere ekstra hjemmebesøg ved sundhedsplejen og dermed et øget ressourceforbrug i kommunerne. Kommunerne har stort set alle det forbehold, at de nødvendige ressourcer til den kommunale indsats ikke er tænkt ind, og at de regionale ændringer specielt omkring indførelse af ambulante fødsler vil få betydning for den kommunale økonomi.  En del kommuner mener at der er tale om opgaveglidning fra region til kommune.

   

  Konsultationssteder

  Der er indkommet enkelte kommentarer til nedlæggelse af jordemoderkonsultationer. Varde Kommune foreslår, at regionen fastholder jordemoderkonsultationen i Ølgod. Lægehuset i Nr. Lyndelse, OUH, og et par enkeltpersoner påpeger det problematiske i nedlæggelsen af jordemoderkonsultation i Nr. Lyndelse Lægehus.

   

  Hjemmefødsler

  Af høringsmaterialet fremgår det, at et stort flertal peger på model to, som den kommende hjemmefødselsmodel i regionen. Begrundelserne er dels, at modellen sikrer fagligheden og samarbejdet med fødestederne ved evt. overflytning bedst, dels at men med denne model er sikret et tilstrækkeligt antal fødsler pr. jordemoder samt et godt kendskab til nærmeste fødested.

  Foreningen af Privatpraktiserende Jordemødre samt en enkeltperson fremhæver modellen fra Region Sjælland, hvor alle hjemmefødsler bliver varetaget af en gruppe privatpraktiserende jordemødre.

   

  Forældre- og fødselsforberedelse

  Høringsparterne finder det vigtigt dels med god forberedelse til tidlig udskrivelse efter fødslen dels med tværfagligt samarbejde omkring den forældre- og fødselsforberedende undervisning, hvor det anbefales, at både sundhedsplejerske og fysioterapeut indgår. Kommunerne beskriver samstemmende, at det er en opgave, de gerne vil indgå i, men at finansieringen er en forudsætning for, at opgaven kan løses.

  Forebyggelse og sundhedsfremme

  Den forebyggende indsats beskrives som en udfordring såvel for det kommunale som det regionale sundhedsvæsen. Det er en udfordring, som de fleste kommuner gerne vedkender sig, men medfølgende finansiering er en forudsætning for, at opgaven kan løses. Enkelte kommuner mener, at den forebyggende indsats overfor gravide er en specialiseret, patientrettet opgave.

  Visitationsretningslinjer

  Meget detaljerede og et godt og brugbart redskab. Der er indkommet enkelte forslag til justering af visse formuleringer, og der efterlyses en mere entydig formulering omkring sundhedsplejens inddragelse i patientforløbene. Alle kommuner bemærker, at det skal fremgå tydeligt, at sundhedsplejen kun aflægger graviditetsbesøg efter henvisning.

  it-understøttelse af Fødeplanen

  Alle kommuner efterlyser, at der udvikles en sikker og brugbar it-platform til sikring af hurtig og relevant kommunikation omkring de gravide og fødende. Kommunerne har særligt fokus på behovet for at modtage fødselsmeddelelsen elektronisk, både efter fødsel på sygehus og ved hjemmefødsler.

  Øvrige høringsparter anfører, at Fødeplanen skal understøttes af velfungerende it-systemer, som muliggør elektronisk kommunikation i det tværsektorielle samarbejde samt internt på sygehusene, og i det formaliserende samarbejde mellem regionens obstetriske afdelinger, som etableres i henhold til specialeplanen.

   

  Andet

  Flere kommenterer forslag om sorggrupper til forældre, som mister barn i forbindelse med graviditet og fødsel. Her anføres det, at kommunerne betragter sorggrupperne som en specialiseret opgave, som bedst finder sted ved fødestederne.

   

  Foreslåede præciseringer

  På baggrund af høringssvarerne og kommentarerne fra den tværsektorielle styregruppe foreslår Sundhedsstaben følgende præciseringer i høringsudkastet til Fødeplanen:

  Ambulant fødsel for førstegangsfødende:

  På baggrund af bemærkningerne i mange af høringssvarene vedr. ambulant fødsel for førstegangsfødende, bør der i Fødeplanen tages højde for den utryghed førstegangsfødende kan have i forhold til ambulant fødsel. Det bør fastholdes, at ambulant fødsel er det generelle tilbud til førstegangsfødende med forventet ukompliceret forløb. Men i de få tilfælde, hvor kvinden på trods af dialog om udskrivelsen og opfølgende tilbud fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, sikres der tilbud om barselshvile på sygehuset. Der foreslås konkret følgende præcisering i Fødeplanen:  

  "Førstegangsfødende med forventet ukompliceret fødsel vil blive forberedt til ambulant fødsel (dvs. udskrivelse inden for de første 24 timer efter fødslen). Der vil gennem hele forløbet frem til fødslen foregå en faglig vurdering af kvindens/familiens tilstand, og der vil blive taget hensyn til såvel fysiske, psykiske og sociale forhold hos mor og barn inden udskrivelse fra fødestedet. Endvidere vil udskrivelsen foregå i en dialog med kvinden og hendes partner. Hvis en kvinde er utryg ved at skulle hjem til barsel går personalet i dialog med kvinden for at afdække årsagen til utrygheden. Dette med henblik på målrettet at kunne støtte, rådgive og vejlede kvinden/familien, herunder aftale opfølgende tilbud. Hvis den førstegangsfødende fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, tilbydes barselshvile på sygehuset. Hvis den førstegangsfødende kvinde fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, har hun således en ret til barselshvile på sygehuset".

   

  Konsultationssteder:

  På baggrund af høringssvarene foreslås konsultationsstederne i Ølgod og Nr. Lyndelse opretholdt.

  Hjemmefødsel:

  På baggrund af høringssvarene foreslås model to med "kendt jordemoder" gennemført i regionen.

  Optageområdet til fødestedet i Svendborg

  I forelæggelsesnotatet til Fødeplanen blev der redegjort for konsekvenserne, hvis fødestedet i Svendborg skulle have et optageområde på ca. 200.000 indbyggere. Men på baggrund af Svendborg Sygehus´ fremtid som specialsygehus foreslås det, at optageområdet for fødestedet ikke udvides ind i Odense Kommune.

  Faciliteter for fædre

  Det foreslås endvidere, at det i Fødeplanen præciseres, at der ved fremtidigt sygehusbyggeri skal tages højde for at fædre/partnere kan være medindlagt til fødsel og barsel.  

  De øvrige høringssvar vil indgå i det opfølgende arbejde med Fødeplanen.

  Kommunernes høringssvar vedr. økonomien i Fødeplanen

  Som fremhævet i indledningen indebærer udkastet til Fødeplan ikke besparelser for regionen. Der er tale om en omfordeling af indsatsen, således at især udsatte/svage fødende tilgodeses. I forløbet efter udskrivelse er der i øvrigt en række opfølgende tilbud, som beskrevet i indledningen, herunder døgnåben barselsklinik de første syv dage efter udskrivelsen.

  Forslaget til Fødeplan lægger sig i øvrigt tæt op ad Sundhedsstyrelsens vejledning. Som det fremgår af bilaget har denne vejledning været underkastet forhandling mellem KL og Finansministeriet. Konklusionen var, at vejledningen ikke medfører merudgifter for kommunerne.

  Der forhandles i øjeblikket med kommunerne om indarbejdelse af dele af Fødeplanen i grundaftalen mellem kommunerne og regionen. Spørgsmålet om konsekvenserne for kommunerne drøftes endvidere med kommunerne, i regi af Sundhedskoordinationsudvalget, Kommunekontaktudvalget og i Det administrative Kontaktforum. 

  Selve høringsforslaget til Fødeplan kan ses på : http://www.regionsyddanmark.dk/wm328838

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget overfor regionsrådet anbefaler,  

  • forslag til Fødeplan med de ovennævnte præciseringer.
  • at sygehusene på baggrund af Fødeplanen udarbejder konkrete gennemførelsesplaner
  • at de øvrige høringssvar indgår i det opfølgende arbejde med Fødeplanen
  • at Fødeplanen iværksættes successivt i løbet af 2011
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-11-2010
  Sundhedsudvalget anbefaler forslag til fødeplan overfor regionsrådet med følgende præciseringer på baggrund af høringen:

   

  Om ambulant fødsel for førstegangsfødende:

  På baggrund af bemærkningerne i mange af høringssvarene vedr. ambulant fødsel for førstegangsfødende, bør der i Fødeplanen tages højde for den utryghed førstegangsfødende kan have i forhold til ambulant fødsel. Det bør fastholdes, at ambulant fødsel er det generelle tilbud til førstegangsfødende med forventet ukompliceret forløb. Men i de få tilfælde, hvor kvinden på trods af dialog om udskrivelsen og opfølgende tilbud fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, sikres der tilbud om barselshvile på sygehuset. Der anbefales konkret følgende præcisering i Fødeplanen: 

  "Førstegangsfødende med forventet ukompliceret fødsel vil blive forberedt til ambulant fødsel (dvs. udskrivelse inden for de første 24 timer efter fødslen). Der vil gennem hele forløbet frem til fødslen foregå en faglig vurdering af kvindens/familiens tilstand, og der vil blive taget hensyn til såvel fysiske, psykiske og sociale forhold hos mor og barn inden udskrivelse fra fødestedet. Endvidere vil udskrivelsen foregå i en dialog med kvinden og hendes partner. Hvis en kvinde er utryg ved at skulle hjem til barsel går personalet i dialog med kvinden for at afdække årsagen til utrygheden. Dette med henblik på målrettet at kunne støtte, rådgive og vejlede kvinden/familien, herunder aftale opfølgende tilbud. Hvis den førstegangsfødende fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, har hun ret til barselshvile på sygehuset, således at ingen kvinde/familie efterlades med en opfattelse af, at de er blevet presset til ambulant fødsel".

  Om konsultationssteder:

  Konsultationsstederne i Ølgod, Nr. Lyndelse, Nordborg og Give opretholdtes. Underlaget for disse konsultationssteder vurderes efter et år.

  Om hjemmefødsel:

  På baggrund af høringssvarene anbefales model 2 med "kendt jordemoder". Dog skal regionsrådet hurtigst muligt have forelagt et nærmere beslutningsgrundlag for, om der er basis for gennemførelse af udbud af privat hjemmefødselsordning (model 3) i et eller flere sygehusoptageområder af regionen.

  Om optageområdet til fødestedet i Svendborg:

  I forelæggelsesnotatet til Fødeplanen blev der redegjort for konsekvenserne, hvis fødestedet i Svendborg skulle have et optageområde på ca. 200.000 indbyggere. Men på baggrund af Svendborg Sygehus´ fremtid som specialsygehus anbefales det, at optageområdet for fødestedet ikke udvides ind i Odense Kommune.

  Faciliteter for fædre:

  Det anbefales endvidere, at det i Fødeplanen præciseres, at der ved fremtidigt sygehusbyggeri skal tages højde for at fædre/partnere kan være medindlagt til fødsel og barsel. 

  Andet:

  Sygehusene udarbejder på baggrund af Fødeplanen konkrete gennemførelsesplaner mhp. at Fødeplanen iværksættes i løbet af 2011.


   

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 26-11-2010

  Udvalget anbefaler forslag til Fødeplan overfor regionsrådet med samme præcisering som Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 23. november 2010.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17069
  3. Indfrielse af goodwill-garantier
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen omhandler indfrielse af goodwill-garantier, der er stillet i forbindelse med sikring af lægedækningen særligt i udkantsområderne. I forbindelse med indfrielse af goodwill-garantierne udbydes de respektive ydernumre til salg. Set i lyset af lægedækningsproblematikken (udbud og efterspørgsel) må det forudses, at købsbudene på ydernumrene vil ligge lavere end de stillede goodwill-garantier.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er siden regionsdannelsen arbejdet på sikring af lægedækningen og i den forbindelse er der indgået en § 2 aftale om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger. Aftalen indeholder flere elementer, som bliver bragt i spil for dels at sikre, at alle borgere i regionen kan være tilmeldt en læge dels for at understøtte udviklingen af en bæredygtig og fremtidssikret praksisstruktur. Det være sig f.eks. fastholdelsesaftaler (tidl. goodwill-garantier), huslejegaranti, tilskud til flytteudgifter og konsulentbistand.

  Der er på nuværende tidspunkt indgået 16 goodwill-garantier. Garantierne er givet for at fastholde ældre læger, der ellers ville være gået på pension, mod at de blev sikret en goodwill-betaling ved ophør, såfremt det ikke er lykkedes dem at sælge praksisandelen inden.

  Fem af disse forventes indfriet i 2011. Goodwill-betalingen beregnes ud fra de sidste tre års regnskaber og den eksakte sum kendes derfor endnu ikke. Den samlede sum til udbetaling ud fra praksis’ tidligere regnskaber beløber sig ca. til 8,5 mio. kr. De fem praksisandele (kapaciteter) vil blive udbudt med en mindstepris på i alt ca. 2,6 mio. kr.

  Forskellen mellem garantisummen og den samlede mindstepris på i alt ca. seks mio. kr. vil kunne dækkes af den afsatte ramme for rekruttering og fastholdelse.

  De bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med den løbende budgettilpasning.

  § 2 aftalen er efterfølgende ændret i januar 2010 således, at der ikke længere stilles goodwill-garanti, men alene indgås aftale om en fastholdelsesaftale med en sum beregnet ud fra faste parametre. Regionen ”køber” derved ikke ydernumrene ved betaling af goodwill.

  I forbindelse med indfrielse af garanti og udbud af det enkelte ydernummer skal dette principielt forelægges for garanti-stilleren, det vil sige regionsrådet.

  Det foreslås, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at acceptere købstilbud under den stillede garantisum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Praksis- og Kommuneudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå aftaler om salg af ydernummer under den givne goodwill-garantisum.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 26-11-2010

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 10/10368
  4. Kvalitetsudviklingsprojekt vedr. implementering af systematisk kronikeromsorg i almen praksis i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Det planlægges at iværksætte et kvalitetsudviklingsprojekt vedr. implementering af systematisk kronikeromsorg i almen praksis i Region Syddanmark.

  Formålet med at iværksætte et kvalitetsudviklingsprojekt vedr. implementering af systematisk kronikeromsorg i almen praksis i Region Syddanmark er at understøtte implementeringen af en optimeret kronikeromsorg på baggrund af de kliniske vejledninger, forløbsprogrammer, anvendelse af datafangst m.v.

  Projektet forventes at blive godkendt på samarbejdsudvalgsmødet den 7. december 2010. Herefter vil det blive forelagt regionsrådet til godkendelse på mødet den 31. januar 2011. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forebyggelse og behandling af kronisk sygdom er en af de største udfordringer for sundhedsvæsenet nu og de kommende år. På denne baggrund vedtog Region Syddanmark i 2008 strategien ”Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark”. Denne strategi er bl.a. fulgt op med udarbejdelsen af fire regionale, tværsektorielle forløbsprogrammer for kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes, kronisk hjertesygdom samt rygområdet. Patientforløbsprogrammerne er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunerne, regionen og almen praksis.

  Derudover er der i løbet af 2010, som led i udmøntning af en central pulje, blevet iværksat en række projekter indenfor kronikerområdet, møntet på almen praksis. Nærværende projekt er i vidt omfang tænkt som en ”paraply”, som favner flere af disse indsatser, samt andre igangværende projekter indenfor kronikerområdet.

  Formålet med at iværksætte et kvalitetsudviklingsprojekt vedr. implementering af systematisk kronikeromsorg i almen praksis i Region Syddanmark er at understøtte implementeringen af en optimeret kronikeromsorg på baggrund af de kliniske vejledninger, forløbsprogrammer, anvendelse af datafangst m.v.

  Med henblik på at indhøste erfaringer med brugen af datafangst sigter dette projekt på indførelse og implementering og brug af datafangst i forhold til en optimeret og systematiseret kronikeromsorg.

  Der er opstillet helt konkrete mål med projektet, og disse er som følger:

  ·        at praksis via brug af datafangstmodulet arbejder systematisk med den kroniske patientgruppe iht. projektets indhold samt de relevante kliniske vejledninger og patientforløbsprogrammer samt at praksis fortsætter dette arbejde efter projektperiodens udløb.

  ·        at 40 % af regionens praksis ved projektets udløb har tiltrådt aftalen og indført systematisk kronikeromsorg iht. indholdet i aftalen.

  I projektet indgår følgende elementer:

  • Praksis er tilmeldt og benytter datafangstmodulet.
  • Praksis ICPC-koder de kroniske sygdomme omfattet af aftalen.
  • Kodningsoversigt fremgår af bilag 1. (endnu ikke udarbejdet)
  • Praksis foretager kontrol og behandling i henhold til kliniske vejledninger fra DSAM samt Region Syddanmarks patientforløbsprogrammer med statuskontroller og løbende kontroller i overensstemmelse med de faglige anbefalinger.
  • Praksis udarbejder vejledninger for praksis’ samlede håndtering af de kroniske sygdomme (skriftlige og efter konsensus internt i praksis).
  • Praksis bearbejder feedbackrapporter fra den almenmedicinske database med CPR-nummerspecifikke oplysninger.
  • Praksis afsætter ”patientfri tid” til analyse af og opfølgning på feedbackrapporterne.
  • Praksis følger aktivt op på patienter, som er dårligt regulerede, ikke er tilset iht. de kliniske vejledninger eller hvor håndteringen af patientforløbet/sygdommen på anden vis afviger fra de kliniske vejledninger for sygdomsområdet og/eller de regionale patientforløbsprogrammer.
  • Praksis deltager i et obligatorisk introduktionsarrangement og derudover i fornødent omfang i kompetenceudvikling inden for de omfattede sygdomsområder samt i nødvendig information om patientforløbsprogrammer m.v. med relation til kronikeromsorg.

  Praksis, der tilslutter sig projektet, vil modtage et opstartstilskud på kr. 5.000 pr. kapacitet (udover de overenskomstbestemte midler man får på 7.500 kr. til installering af datafangst) samt et løbende implementeringstilskud på kr. 20.000 pr. læge pr. år. Dette beløb vil dog variere alt efter antallet af kronikere indenfor diagnosekoderne diabetes og KOL, idet udgangspunktet for de kr. 20.000 pr. læge er set i forhold til de 155 patienter indenfor hver diagnose, som det ifølge patientforløbsprogrammerne er forudsagt, at der vil være. Med en tilslutningsprocent på 40 % vil den direkte bruttoudgift til praksis samlet set for 2011 og 2012 være på kr. 13.760.000 med en forventet nettoudgift på ca. kr. 6.247.000. Nettobeløbet fremkommer med baggrund i den forudsætning, at den tid klinikpersonalet bruger på patientfri tid i forbindelse med projektet, vil gå fra tiden til de øvrige konsultationer, som klinikpersonalet ellers ville have varetaget.

  Fra nettobeløbet på kr. 6.247.000 skal trækkes yderligere ca. 2.000.000 kr., som er ikke-disponerede midler tildelt fra Indenrigs- og sundhedsministeriets puljer til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010-2012. Almen praksis fik fra disse puljemidler tildelt ca. 14 mio. kr. til udviklingsprojekter vedr. kronikerområdet i almen praksis og af disse er ca. 2 mio. kr. ikke-disponerede midler, som vil indgå i finansieringen af dette projekt. Den forventede nettoudgift vil på baggrund heraf være på kr. 4.247.000, og forventes at kunne holdes indenfor regionens eksisterende budgetramme til almen lægehjælp på praksisområdet.

  Formelt vil kvalitetsudviklingsprojektet være forankret i Praksisafdelingen, som er ansvarlig for den overordnede projektledelse og kvalitetsudviklingsprojektet forventes iværksat primo 2011 med opstart i de enkelte praksis den 1. april 2011. Projektperioden udløber den 31. december 2012 og der vil, som udgangspunkt være mulighed for at praksis to gange i løbet af perioden kan tilmelde sig.

  Såfremt der indenfor projektperioden indgås ny landsoverenskomst, der erstatter elementer i denne aftale, tages projektet op til genovervejelse i samarbejdsudvalget og Kvalitets- og efterudannelsesudvalget.

  Derudover vil det af den aftale, som indgås med praksis, fremgå, at regionen kan opsige aftalen med den enkelte læge, såfremt det kan konstateres, at lægen ikke lever op til de krav, som fremgår af aftalen.

  Kvalitetsudviklingsprojektet har været forelagt KEU’s Kvalitetsteam, som har tilkendegivet deres opbakning. Projektet har den 23. november 2010 været til behandling på et møde i KEU, hvor der blev givet en forhåndstilkendegivelse angående støtte på kr. 400.000 til monitorering og evaluering af Kvalitetsudviklingsprojekt vedr. implementering af systematisk kronikeromsorg i almen praksis i Region Syddanmark. Dette skete dog med forbehold for Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegernings godkendelse af projektet på mødet den 7. december 2010.

  Projektet forventes at blive godkendt på Samarbejdsudvalgets møde den 7. december. Derefter vil det blive forelagt regionsrådet til godkendelse på mødet den 31. januar 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Praksis- og Kommuneudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at projektet iværksættes, såfremt Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning godkender projektet på mødet den 7. december 2010.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 26-11-2010

  Udvalget oplyses om, at der ikke er givet forhåndsgodkendelse i kvalitets- og efteruddannelsesudvalget angående støtte på 400.000,- kr.,  idet udvalget afventer Samarbejdsudvalgets afgørelse.

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/12133
  5. Opsamling på kommunemøder om sundhedsaftaler 2011-14
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om de gennemførte møder med hver af regionens kommuner om sundhedsaftalen for 2011-14

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er ultimo november afholdt møder med 20 ud af regionens 22 kommuner. Møderne gennemføres efter en stort set ensartet dagsorden, som tidligere er tiltrådt af udvalget.

  Referater af møderne udarbejdes i samarbejde med de respektive kommuner og kan ses på regionens hjemmeside http://regionsyddanmark.dk/wm332528 , hvor de fremkommer efterhånden som de afklares.

  Der opnås i møderne enighed om indholdet af såvel grundaftale som sygehus- og kommunespecifikke aftaler, herunder også på psykiatriområdet. Efter afholdelse af 14 af de 22 møder har kun en enkelt kommune ønsket at fravige grundaftalen på et enkelt område.

  I møderne er blandt andet drøftet følgende emner:

  • samarbejdet omkring opgaveoverdragelse,
  • mulige samarbejder med fælles ressourceindsats, herunder anvendelse af sundhedslovens § 239,
  • fødeplanen,
  • udvikling af it-kommunikation og telemedicinske løsninger,
  • indsatsen over for personer med kronisk sygdom,
  • ansøgninger til puljen vedr. læge- og sundhedshuse,
  • lokalepsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

  Nærmere orientering om drøftelserne gives på udvalgets møde.

  Sundhedsaftalerne med samtlige kommuner forelægges Praksis- og kommuneudvalget påmøde den 17. januar 2011 og regionsrådet 31. januar 2011, hvor aftalerne også skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 26-11-2010

  Til orientering.


  Sagsnr.
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På udvalgets møder den 2. marts 2010 og 30. august 2010 blev følgende mødeplan for 2010 og 2011 godkendt:

  2010

  15. december kl. 16.30-18.30 - Regionshuset

  2011

  17. januar

   7. februar

  14. marts

  11. april

    9. maj

    6. juni

  15. august

  12. september

  10. oktober

  14. november

    5. december

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 15. december 2010.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 26-11-2010

  Tiltrådt.


  Sagsnr.
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 26-11-2010

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 15-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |