Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedskoordinationsudv.- referat 09-12-2010

Mødedato
09-12-2010 kl. 16:00 - 19:00
 
Mødested
MedCom, Rugaardsvej 15, 5, 5000 Odense C
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren
 • Jane Jegind
 • Lars Bønløkke
 • Iben Kromann
 • Margot Torp
 • Lene Brorson-Riis
 • Lars Erik Hornemann
 • Ivan Toftgaard
 • Jørgen Otto Jørgensen
 • Eva Fisker

 • Afbud
   
 • Lars Erik Hornemann
 • Eva Fisker

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Præsentation af VisInfoSyd
  2. Opsamling på kommunemøder om sundhedsaftaler 2011-14
  3. Udkast til samarbejdsaftale samt forslag til grundaftaletekst mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse (p-dialyse) i eget hjem
  4. Udkast til samarbejde samt forslag til grundaftaletekst mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr
  5. Høring om ny kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  6. Fødeplanen i sundhedsaftalerne
  7. Mødeplan
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 10/7203
  1. Præsentation af VisInfoSyd
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  VisInfoSyd er den fælles tværsektorielle informationsplatform i Region Syddanmark for behandlere i sygehussektoren, praksissektoren og kommuner, der samarbejder om patientbehandling og -pleje.

  På adressen www.visinfosyd.dk er der adgang til sundhedsfaglig information, der støtter det tværsektorielle samarbejde. Informationen omfatter bl.a. kontakt- og visitationsinformation fra alle parter, forløbsbeskrivelser, herunder pakkeforløb, information om forebyggelses- og genoptræningstilbud, ventetider, diverse love, regler og aftaler mm.

  Der er udpeget en redaktionsgruppe bestående bl.a. af repræsentanter for almen praksis, kommuner, sygehuse, Praksiskonsulentordningen mv.

  Sundhedsstabens Afdeling for Kommunesamarbejde er ansvarlig for VisInfoSyd. Opgaven er beskrevet og aftalt i sundhedsaftalerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget 2010 den 09-12-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/12133
  2. Opsamling på kommunemøder om sundhedsaftaler 2011-14
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en orientering om de gennemførte møder med de 22 kommuner om Sundhedsaftalen for 2011-14 samt om den videre godkendelsesproces.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er ultimo november afholdt møder med 20 ud af regionens 22 kommuner. Møderne gennemføres efter en stort set ensartet dagsorden, hvor grundaftalen, de specifikke aftaler, kronikerindsatsen og det psykiatriske område behandles hver for sig.

  Referater af møderne udarbejdes i samarbejde med de respektive kommuner og kan ses på regionens hjemmeside http://regionsyddanmark.dk/wm332528, hvor de fremkommer efterhånden, som de afklares.

  Der opnås på møderne enighed om indholdet af såvel grundaftale som sygehus- og kommunespecifikke aftaler, herunder også på psykiatriområdet. Efter afholdelse af 18 af de 22 møder har kun en enkelt kommune ønsket at fravige grundaftalen på et enkelt område.

  På møderne er bl.a.drøftet følgende emner:

  • samarbejdet omkring opgaveoverdragelse,
  • mulige samarbejder med fælles ressourceindsats, herunder anvendelse af sundhedslovens § 239,
  • Fødeplanen,
  • udvikling af it-kommunikation og telemedicinske løsninger,
  • indsatsen over for personer med kronisk sygdom,
  • ansøgninger til puljen vedr. læge- og sundhedshuse,
  • lokalepsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

  Formanden vil give en nærmere orientering om drøftelserne på mødet.

  Grundaftalen, som Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i september 2010, vil blive tilrettet som følge af udvalgets behandling af punkterne vedr. fødeplan og behandling i hjemmet.

  Herefter kan godkendelsesprocessen i kommunalbestyrelser og regionsråd iværksættes. Regionsrådet behandler Sundhedsaftalerne den 31. januar 2011, som også er sidste frist for indsendelse til Sundhedsstyrelsen.

  Der vedlægges udkast til generelt forelæggelsesnotat, som kan bruges af parterne som udgangspunkt for sagsfremstillingen til den politiske behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget 2010 den 09-12-2010
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16146
  3. Udkast til samarbejdsaftale samt forslag til grundaftaletekst mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse (p-dialyse) i eget hjem
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Administrative Kontaktforum har i forbindelse med udarbejdelse af udkast til Grundaftale 2011-14 nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde udkast til aftaletekst om fælles principper for hjemmebehandling samt udkast til aftaler for samarbejde, ydelser og finansiering mellem kommuner og sygehuse inden for områderne: 

  • kommunernes assistancer til sygehusene,
  • ledsageordninger ved indlæggelse af handicappede borgere med tilhørsforhold på bo-institution (afventer juridisk afklaring i Indenrigs- og Sundhedsministeriet),
  • p-dialyse,
  • respiratorpatienter.

  På arbejdsgruppens første møde enedes gruppen om, at områderne kommunernes assistancer til sygehusene og ledsagelse ved indlæggelse af handicappede borgere med tilhørsforhold på bo-institution med fordel kunne slås sammen i en aftale. Denne aftale benævnes fremover ledsagelse på sygehusområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget får hermed forelagt udkast til samarbejdsaftale for peritonealdialyse i eget hjem til godkendelse.

  Afregning af udgifter i forbindelse med p-dialyse i hjemmet
  Der findes p.t. ingen fælles retningslinjer mellem Region Syddanmark og kommunerne for varetagelsen eller aflønningen af opgaverne i forbindelse med patienter, der ønsker at modtage P-dialyse i eget hjem. Dette medfører, at der er meget stor forskel på, hvorledes kommunerne honoreres for arbejdet, ligesom der kan opstå tvivlspørgsmål om arbejdsdelingen mellem sygehus og kommune.

  Udkast til samarbejdsaftale for p-dialyse i eget hjem bygger bl.a. på erfaringer fra samarbejdet mellem Fredericia Kommune og Sygehus Lillebælt og mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital.

  Erfaringerne med aftalen viser dog, at tidsforbruget (opgjort som netto tidsforbrug) er for lavt sat og nok snarere er det dobbelte, idet det dog er vanskeligt at opgøre præcis – bl.a. i forhold til transporttid, geografiske forhold og evt. overlap med andre gøremål hos patienten.

  Assisteret p-dialyse indebærer for kommunerne fremmøde hos patienten 2 gange i døgnet.

  Det vurderes derfor mere realistisk at anslå, at opgaven koster ca. 100.000 kr./år pr. patientforløb.

  Sygehusenes tilbagemelding viser omfanget er ca. 150 patienter, heraf er ca. 15-20 patienter i assisteret p-dialyse og der forventes en tilvækst på op til 20 patienter.   

  Oplæring og vedligehold af kompetencer i den kommunale hjemmepleje
  Sygehusene afholder udgifterne i forbindelse med oplæringen af den kommunale hjemmesygeplejerske. I forbindelse med opstart af en ny patient afregnes særskilt for oplæring af det nødvendige personale. Dette kan enten ske via en fast takst eller ved fakturering af de timer og evt. transportudgifter, hjemmeplejepersonalet har brugt på oplæring.

  Oplæringsbehovet er afhængigt af, hvor udbredt p-dialyse er i forvejen i området, og dermed i hvor høj grad hjemmeplejepersonalet allerede er oplært. Ved beregning af kompensationen for tabt arbejdstid beregnes overenskomstmæssig aflønning af sygeplejerskerne. Dette taler for valg af en faktureringsmodel. På den anden side har arbejdsgruppen generelt søgt at vægte, at der i så stor udstrækning som muligt vælges administrativt simple løsninger. Dette taler for valg af en takst-model.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedskoordinationsudvalget godkender,

  • at p-dialyse afregnes med 100.000 kr. pr. år, hvortil der er behov for assistance fra kommunens hjemmepleje
  • at samarbejdsaftalen evalueres med henblik på mulig genforhandling et år efter ikrafttræden
  • at der i samarbejdsaftalens første år administreres efter en faktureringsmodel vedrørende oplæring af kompetencer i den kommunale hjemmepleje, og at der anvendes samme takst som i samarbejdsaftalen om ledsagelse
  • at beregning af en fast takst for oplæring af kompetencer i den kommunale hjemmepleje indgår i evalueringen på baggrund af det første års faktureringer
  • at forslag til grundaftaletekst godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget 2010 den 09-12-2010
   

  Indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 10/16146
  4. Udkast til samarbejde samt forslag til grundaftaletekst mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Administrative Kontaktforum har i forbindelse med udarbejdelse af udkast til Grundaftale 2011-14 nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde udkast til aftaletekst om fælles principper for hjemmebehandling, samt udkast til aftaler for samarbejde, ydelser og finansiering mellem kommuner og sygehuse inden for områderne:

  • Kommunernes assistancer til sygehusene,
  • Ledsageordninger ved indlæggelse af handicappede borgere med tilhørsforhold på bo-institution (afventer juridisk afklaring i Indenrigs- og Sundhedsministeriet),
  • p-dialyse,
  • respiratorpatienter.

  På arbejdsgruppens første møde enedes gruppen om, at områderne Kommunernes assistancer til sygehusene og Ledsagelse ved indlæggelse af handicappede borgere med tilhørsforhold på bo-institution med fordel kunne slås sammen i en aftale. Denne aftale benævnes fremover Ledsagelse på sygehusområdet.

  Sundhedskoordinationsudvalget får hermed forelagt udkast til samarbejdsaftale for borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forhold udenfor denne samarbejdsaftale som kan få indflydelse på aftalen
  Gruppen har diskuteret flere modeller for samarbejdsaftalen, men er enige om, at det foreliggende er gruppens samlede løsningsforslag. Der er helt aktuelt nogle uafklarede forhold som kan påvirke aftalegrundlaget: 

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Socialministeriet arbejder på en revideret vejledning om håndtering af respiratorbrugere i eget hjem. Den forventes sendt i høring inden udgangen af 2010 og er derfor ikke implementeret i denne samarbejdsaftale.
  • Specialeplanlægningen afgøres i november-december 2010. Som noget nyt kan OUH få adgang til at løse visse opgaver, som hidtil er løst på Respirationscenter Vest (RCV), hvis der indgås et forpligtende samarbejde. Endvidere flyttes behandlingen af visse diagnosegrupper formentligt, indenfor regionen.

  Hjælpen til borgere, der skal overvåges i hjemmet på grund af brug af respiratorisk udstyr, er en opgave, der konkret og økonomisk skal løses i samarbejde mellem region og kommune. Der er en betydelig snitflade, med mange aktører fra begge sektorer omkring den enkelte borger, og opgaven er økonomisk og administrativt ressourcetung.

  Den overordnede referenceramme for nærværende samarbejdsaftale om hjemmebehandling er SAM:BO – samarbejdsaftale om borger/patientforløb. Formålet med en samarbejdsaftale om respiratorpatienter er at etablere arbejdsgange, der giver bedre patientforløb samt mindsker usikkerhed og ressourceforbrug i begge sektorer.

  Samarbejdsaftalens værdi er afhængig af, at samarbejdet med Respirationscenter Vest fungerer. Gruppen anbefaler, at region og kommuner retter en samlet henvendelse med henblik på udvikling af samarbejdet om følgende:

  • Patientinformation: Er det stamafdeling, intensivafdeling eller RCV, der informerer patient og pårørende om de afledte konsekvenser af at få respirator, forud for valget?
  • Kommunikation vedr. patienterne: Skal foregå rettidigt, og med tydelig fastsættelse af timeantal for overvågning af hensyn til det respiratoriske behov alene.
  • Oplæring af hjælpere: Krav om bestemte faggrupper, teorikurser for sidemandsoplærte, handlemuligheder ved ventetid, lokalsygehusets mulighed for at oplære hjælpere mv.
  • Udøvelse af behandlingsansvaret: Kontrol, opfølgning på kvaliteten i hjemmebehandlingen mv.

  Arbejdsgruppe anbefaler, at:

  1. Vagthold/administration af overvågningsordninger som udgangspunkt forankres i kommunen. Det kan være i form af ansættelse af personlige hjælpere, udnyttelse af eksisterende personale i ældreplejen eller indgåelse af en aftale med et bureau. Begrundelse: Borgeren modtager ofte kommunale ydelser i forvejen og måske forskellige ydelsestyper fra flere forvaltningsgrene. Borgeren kan efter Serviceloven få indflydelse på valg af hjælpere. Ofte er lidelsen fremadskridende, og hjælpen skal tilpasses. Kommunen har det generelle ansvar for at etablere helhedsløsninger for borgere med særligt behov.
  2. Der indføres en gensidig betaling af et administrationsbidrag i de forløb, hvor én af sektorerne påtager sig det personaleadministrative ansvar for ansættelse af enkeltpersoner til overvågning.  Administrationsbidraget fastsættes til kr. 67.000 årligt pr. borger med 24-timers overvågning, og det afregnes efter fordelingsnøglen. Beløbet er beregnet ud fra, at én sygeplejefaglig teamleder i kommunen varetager otte patienthold.  
  3. Akutte forløb: Sygehuset kan starte overvågningen op via et bureau, for at undgå en længerevarende indlæggelse på en intensivafdeling. I den periode er sygehuset ansvarlig for administration og vagtdækning. Kommunen arbejder sideløbende for at ansætte hjælpere, så disse er klar, når RCV har plads til et oplæringsophold. Dette forventes at være muligt inden for 3 måneder.  Kommunen medfinancierer fra udskrivningstidspunktet med en timeandel svarende til den fordelingsnøgle, der efterfølgende fastsættes. Kommunens timepris kan begrænses til det niveau, som den varige ordning efterfølgende etableres på.
  4. Planlagte forløb: Allerede eksisterende, kompetente hjælpere søges fastholdt og oplært til overvågningen af hensyn til borgeren, og fordi det er økonomisk fordelagtigt for begge sektorer.
  5. Region Syddanmark inden udgangen af maj 2011 beslutter, om administration og aftalekompetence skal centraliseres eller bevares lokalt på de enkelte sygehuse, så man kan tydeliggøre de koordinerende kontaktpersoner internt og overfor de kommunale samarbejdspartnere.
  6. Hver kommune i regionen udpeger inden udgangen af maj 2011 én indgang som RCV, regionskonsulenter og sygehusafdeling kan have som indgang ved nye patientforløb.
  7. Region Syddanmark inden udgangen af maj 2011 har etableret arbejdsgange til håndtering af tilskud til el-udgifter til borgeren samt smidig bestilling af de remedier, som knytter sig til den respiratoriske behandling.
  8. Der rettes en fælles henvendelse til Respirationscenter Vest mhp. udvikling af samarbejdet.
  9. Udkast til samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr evalueres med henblik på mulig genforhandling et år efter ikrafttræden.
  10. Samarbejdsaftalen genforhandles så snart en ny national vejledning om håndtering af respiratorbrugere i eget hjem forelægger.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Sundhedskoordinationsudvalget godkender samarbejdsaftale og grundaftaletekst.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget 2010 den 09-12-2010
   

  Godkendt, idet udvalget anmoder administration (kommunalt og regionalt) om at følge høringsudkast til ny vejledning fra Indenrigs- og sundhedsministeriet, hvor respiratorhjælp kobles med borgerstyret personlig assistance.


  Sagsnr. 10/18179
  5. Høring om ny kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Da den nuværende strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark udløber med 2010, skal der udarbejdes en ny strategi. Udkast til ny strategi er sendt i høring med høringsfrist den 1. december 2010. Høringssvar kan afgives på Region Syddanmarks hjemmeside på www.regionsyddanmark.dk/høring.

  Strategien dækker den del af det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen, som Region Syddanmark har som ansvarsområde. Strategien relaterer sig primært til sygehusene.

  Desuden rækker elementer af strategien ind over andre sektorer – eksempelvis i forhold til samarbejdsflader vedr. sundhedsaftaler og patientforløb.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget 2010 den 09-12-2010
   

  Udvalget tilslutter sig oplægget til kvalitetsstrategi, idet udvalget har fokus på den tværsektorielle sundheds-it.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/9717
  6. Fødeplanen i sundhedsaftalerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i september grundaftale. I den indgår et afsnit om Fødeplanen, som er forsynet med et forbehold for den nu gennemførte høring. På grundlag af høringen og de deraf foreslåede præciseringer forelægges et justeret grundaftaleafsnit om Fødeplanen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Endvidere indgår Fødeplanen i bilagsmaterialet til grundaftalen.

  Et udkast til Fødeplanen blev primo september 2010 udsendt til kommuner, sygehuse, praksisområdet mv. til bemærkninger. Der er modtaget høringssvar fra alle parter, herunder stort set alle kommuner. Sundhedsstabens vedlagte notat giver en oversigt over høringssvarenes indhold.


  Fra kommunal side var fokus i høringssvarene på konsekvenserne for sundhedsplejen af øget omlægning til ambulant fødsel samt forslag om medvirken i fødsels- og forældreforberedelse og andre forebyggende tiltag.

  Den tværsektorielle styregruppe for Fødeplanen har 5. november 2010 behandlet høringssvarene. Høringssvar og et oversigtsskema kan ses på regionens hjemmeside http://www.regionsyddanmark.dk/wm328523

  På baggrund heraf, foreslås en række præciseringer i forslaget til Fødeplan, der nu forelægges Regionsrådet den 13. december 2010.

  Hovedpunkterne i høringsfasen og de foreslåede præciseringer fremgår af Sundhedsstabens notat af 15. november 2010 – ”Fokuspunkter i høringssvar til Fødeplanen”.

  Den tilrettede grundaftale indgår i kommunernes og regionens godkendelse af sundhedsaftalerne.

  Under punktet vil formanden orientere om den politiske proces.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Sundhedskoordinationsudvalget godkender det justerede grundaftaleafsnit om Fødeplanen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget 2010 den 09-12-2010
   

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget vedtog på sit møde den 8. september 2010 følgende mødeplan for 2011:

  10. februar

  12. april

  25. august

    4. oktober - fællesmøde med Sundhedsbrugerrådet

  22. november.

  Møderne starter som udgangspunkt kl. 14.00


   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 10. februar 2011 kl. 13.00 på Comwell Kolding.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget 2010 den 09-12-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget 2010 den 09-12-2010
   

  Udvalget ønsker på næste møde at drøfte

  • udfordringer vedr. kræftrehabilitering
  • håndtering af medicin

  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |