Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPraksis- og kommuneudvalgetpilPraksis- og kommuneudvalget - Referat - 15. december 2010

Praksis- og kommuneudvalget - Referat - 15. december 2010

Mødedato
15-12-2010 kl. 16:30 - 18:30

Mødested
Mødelokale 1

Deltagere
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Thies Mathiasen
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen

 • Afbud
 • Poul Sækmose
 • Thies Mathiasen
 • Margot Torp

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg af praksiskonsulent Lisbeth Hartvigsen
  2. Studietur
  3. Forslag til praksisplan på øjenområdet
  4. Forslag til praksisplan på øreområdet
  5. Praksisplan for specialet dermato-venerologi (hudområdet)
  6. Praksisplan på fysioterapiområdet
  7. Samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark
  8. § 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende, som ikke er omfattet af landsoverenskomsten
  9. § 2-aftale om palliativ fysioterapi i Region Syddanmark
  10. Systematik i medicingennemgang – orientering om forslag til aftale og handlingsplan
  11. Mødeplan
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 10/1090
  1. Besøg af praksiskonsulent Lisbeth Hartvigsen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksiskonsulent Lisbeth Hartvigsen orienterer indledningsvis om kiropraktorområdet og fagets udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/8393
  2. Studietur
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der arrangeres i hver valgperiode en række studieture for regionsrådets medlemmer, hvor hvert medlem får mulighed for at deltage i én af studieturene. Praksis- og kommuneudvalget blev på møde den 30. august 2010 forelagt forslag til studietur i efteråret 2010 til San Francisco og Vancouver.

  Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om forslag til studietur.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler oplæg for studietur.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4011
  3. Forslag til praksisplan på øjenområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 25. oktober 2010 høringsudkast til praksisplan for specialet oftalmologi (øjenområdet) i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af denne høringsrunde skal regionsrådet nu tage endelig stilling til planen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. oktober høringsudkast til praksisplan for specialet oftalmologi (øjenområdet) i Region Syddanmark, hvori der dels er en status over den nuværende kapacitet, dels forslag til den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis. Regionsrådet besluttede at sende praksisplanen i høring.

  Link til den af regionsrådet godkendte praksisplan er http://regionsyddanmark.dk/dwn128822

  Hovedelementerne i praksisplanen er:

  • At der på trods af et pres på kapaciteten i øjenlægepraksis ikke er grundlag for en kapacitetsudvidelse.
  • At der i planperioden foretages en midtvejsvurdering heraf.
  • At der ikke bør foretages ændring i arbejdsdelingen mellem praksis og sygehus.
  • At der i planperioden er fokus på, at der sker generationsskrifte i udkantsområderne.
  • At der ikke i planperioden udlægges flere grå stær operationer til praksissektoren, da udførelse af et tilstrækkeligt antal grå stær operationer vurderes at have væsentlig betydning for opretholdelse af regionsrådets beslutning om 3 sygehusafdelinger.
  • At der åbnes for muligheden for anvendelse af OCT-scanning i praksis, da der er tale om en undersøgelse som er særdeles praksisrelevant, og vil betyde et væsentligt kvalitetsløft i diagnosticering i øjenlægepraksis.

  Praksisplanen har i perioden fra den 26. oktober 2010 til den 26. november 2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunkterne er:

  • Tilfredshed med praksisplanen og den nuværende placering/kapacitet i praksis.
  • Planen er velovervejet og fagligt begrundet.

   

  Resume af høringssvar samt sundhedsdirektørens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere vedlægges høringssvar som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at ”Praksisplan for speciallægeområdet – oftalmologi i Region Syddanmark" udgør det videre grundlag for organiseringen af øjenlægepraksis.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4012
  4. Forslag til praksisplan på øreområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 25. oktober 2010 høringsudkast til praksisplan for specialet otologi i Region Syddanmark.

  Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af denne høringsrunde skal regionsrådet nu tage endelig stilling til planen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. oktober 2010 høringsudkast til praksisplan for specialet otologi i Region Syddanmark, hvori der dels er en status over den nuværende kapacitet dels forslag til den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis. Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

  Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til praksisplan http://regionsyddanmark.dk/dwn128823.

  Hovedelementerne i praksisplanen er:

  • At den nuværende kapacitet og arbejdsdeling generelt er tilfredsstillende.
  • At der således ikke er grundlag for en udvidelse af kapaciteten, men at der i planperioden foretages en midtvejsvurdering heraf.
  • At der i planperioden er fokus på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for praksisområdet – herunder med forslag til at der udarbejdes patientforløbsbeskrivelser på tværs af sektorerne.
  • At der i planperioden er fokus på det relativt omfattende generationsskiftet, som må forventes.

  Praksisplanen har i perioden fra den 26. oktober 2010 til den 26. november 2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunktet er:

  • Tilfredshed med praksisplanen og den nuværende placering/kapacitet i praksis
   • Herunder fokus på ligelig adgang til ørelægehjælp for borgerne i regionen og
   • Rekruttering

  Resume af høringssvar samt sundhedsdirektørens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere vedlægges høringssvar som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at ”Praksisplan for speciallægeområdet – otologi i Region Syddanmark" udgør det videre grundlag for organiseringen af ørelægepraksis.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/11590
  5. Praksisplan for specialet dermato-venerologi (hudområdet)
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 25. oktober 2010 høringsudkast til praksisplan for specialet dermato-venerologi (hudområdet) i Region Syddanmark.

  Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af denne høringsrunde skal regionsrådet nu tage endelig stilling til planen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på møde den 25. oktober høringsudkast til praksisplan for specialet dermato-venerologi (hudlægeområdet) i Region Syddanmark, hvori der dels er en status over den nuværende kapacitet, dels forslag omkring den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis. Regionsrådet besluttede at sende praksisplanen i høring.

  Link til den af regionsrådet godkendte praksisplan er http://regionsyddanmark.dk/dwn129167

   Hovedelementerne i praksisplanen er:

  • forslag om oprettelse af ”kombinationsstillinger”, hvor en hospitalsansat speciallæge får mulighed for på aftalte vilkår at arbejde i speciallægepraksis samtidig med at vedkommende bevarer sin ansættelse på sygehuset.
  • en konstatering af, at den nuværende kapacitet på området (antallet af praktiserende dermatologer) er tilstrækkelig. Såfremt der i planperioden opstår et øget behov for dermatologisk kapacitet, vil en indførelse af kombinationsstillinger i et vist omfang kunne kompensere herfor.
  • at der i begrænset omfang som hjemtagningsprojekt indføres mulighed for badebehandling til erstatning for badebehandling i sygehusregi, og at den eksisterende rammeaftale omkring PDT-behandling gøres ubegrænset.

  Praksisplanen forventes ikke at medføre yderligere udgifter inden for området.

  Praksisplanen har i perioden fra den 26. oktober 2010 til den 26. november 2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunkterne er:

  • Tilfredshed med praksisplanen.
  • Understregning af nødvendigheden af en tilstrækkelig kapacitet, der er jævnt fordelt i regionen.

   

  Resume af høringssvar samt sundhedsdirektørens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere vedlægges høringssvar som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at ”Plan for specialet dermato-venerologi i Regionsyddanmark" udgør det videre grundlag for organiseringen af regionens hudlægepraksis.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/17608
  6. Praksisplan på fysioterapiområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Høringsfasen for praksisplanen på fysioterapiområdet er nu afsluttet og planen er revideret i henhold til høringssvarende. Samarbejdsudvalget på fysioterapiområdet godkendte på mødet den 29. november 2010 vedlagte praksisplan med henblik på iværksættelse af godkendelsesprocedure i regionsrådet og de 22 kommuner. Der er foretaget mindre rettelser i praksisplanen i forhold til høringsudkastet. Planen lægger fortsat op til en mindre, gradvis udvidelse af kapaciteten på fysioterapiområdet i regionen over de næste fire år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Samarbejdsudvalget godkendte på mødet den 16. september 2010 høringsudkastet til praksisplan på fysioterapiområdet. Der er efterfølgende i perioden fra den 30. september 2010 til den 12. november 2010 gennemført en høringsfase. Arbejdsgruppen bag praksisplanens udarbejdelse har efterfølgende gennemgået høringssvarene med henblik på revision af høringsudkastet.

  Der er indkommet i alt 40 høringssvar fra henholdsvis regionsrådet, 21 kommuner, fire sygehuse, Danske Patienter, Danske Fysioterapeuter, Kiropraktorkredsforeningen, otte privatpraktiserende fysioterapeuter, ridefysioterapeuterne. Derudover er der fra ikke-officielle høringsparter indkommet svar fra to fysioterapeuter uden ydernummer (fælles svar) samt den Fælleskommunale Økonomigruppe.

  Høringssvarene har overordnet givet anledning til følgende uddybninger/revisioner i praksisplanen:

  Kapacitetsberegning og anbefaling af kapacitetsudvidelse:

  En del høringssvar peger på, at der i praksisplanen primært er anlagt en udbudsvinkel i kapacitetsvurderingen frem for en efterspørgselsvinkel.

  Høringssvarene har medført ændringer i afsnit 4.2, hvor baggrunden for dette er uddybet.

  Palliativ fysioterapi:

  Hovedparten af høringssvarene berører dette område. Flere kommuner mener sig selv i stand til at varetage området og derudover efterlyses økonomiske konsekvensberegninger.

  Høringssvarene har medført uddybning primært i afsnit 3.3.

  Udvidet lænderygundersøgelse:

  Der er generelt positive tilkendegivelser vedr. udvidet lænderygundersøgelse som et udviklingsområde, men nogle efterlyser økonomiske overvejelser i den sammenhæng.

  Høringssvarene har medført en uddybning i afsnit 3.4.

  Status for kommunal fysioterapi (afsnit under hver enkelt kommune):

  Flere kommuner har haft bemærkninger omkring kommunens vurdering af kapaciteten etc. Høringssvarene har medført konsekvensrettelser i praksisplanen i henhold til de enkelte kommuners svar.

  Derudover er der foretaget mindre revisioner flere steder i planen.

  Efter høringsfasen blev den reviderede plan behandlet og godkendt på mødet i Samarbejdsudvalget for fysioterapi den 29. november 2010. Derefter vil den konkrete opfølgning på praksisplanen blive lagt op til drøftelse på møder i Samarbejdsudvalget.

  Der vedlægges et ekstrakt over høringssvarene (uudfyldte felter er udtryk for, at der ikke er indkommet høringssvar fra den pågældende høringspart inden fristens udløb).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at praksisplan for fysioterapi godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/20844
  7. Samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges samarbejdsaftale om det tværsektorielle samarbejde om alvorligt syge og døende i Region Syddanmark. Forslaget har været i høring i 2009, og er derefter viderebearbejdet. Samarbejdsaftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 11. november 2010 og indgår i sundhedsaftalerne for 2011-14.

  Samarbejdsaftalen træder dermed i kraft 1. februar 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På grundlag af sundhedsaftalerne 2008 nedsattes en tværsektoriel arbejdsgruppe om det palliative område, der udarbejdede et udkast til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende.


  Denne samarbejdsaftale har til formål at skabe ensartede retningslinjer i regionen for samarbejdet mellem almen praksis, kommuner, sygehuse og hospice om varetagelsen af alvorligt syge og døende patienter, hvad enten dette sker i hjemmet, på sygehus eller på hospice. Endvidere skal aftalen sikre at samarbejdet følger den generelle samarbejdsaftale SAM:BO. Samarbejdsaftalen er forankret i sundhedsaftalerne og indgår i grundaftalens afsnit om indlæggelses- og udskrivningsforløb, og skal erstatte de hidtidige amtslige aftaler på området.

  Et udkast til samarbejdsaftale til blev administrativt udsendt i høring medio 2009, blandt andet ved sygehusene. På baggrund af høringssvarene er udarbejdet et revideret forslag til samarbejdsaftale. Forslaget vedlægges sammen med et notat der sammenfatter de væsentligste ændringer i forhold til høringsudkastet.

  Dette reviderede forslag er på foranledning af Det Administrative Kontaktforum gennemgået af en tværsektoriel ad hoc-gruppe, som har søgt at vurdere den fremtidige udgifts- og ressourceudvikling inden for de aktivitetsområder, der indgår i samarbejdsaftalen. Det har ikke på det foreliggende grundlag været muligt at kvantificere denne udvikling, men det er søgt vurderet i hvilket omfang evt. udgiftsstigninger kan tilskrives samarbejdsaftalens bestemmelser. Ad hoc-gruppens kommentarer og konklusioner er samlet i vedlagte notat.

  Samarbejdsaftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 11. november 2010 som del af grundaftalen for sundhedsaftalerne 2011-14, således at aftalen indgår i grundaftalens bilag. Sundhedskoordinationsudvalget anbefaler samarbejdsaftalen til parternes godkendelse i forbindelse med godkendelsen af sundhedsaftalerne i kommunalbestyrelser og regionsråd.

  Sundhedsaftalerne forelægges samlet for Praksis- og kommuneudvalget i møde den 17. januar 2011.

  Samarbejdsaftalen forventes implementeret i sygehuse og kommuner via de lokale samordningsfora. I kraft af den delvise integration med den generelle samarbejdsaftale SAM:BO vil samarbejdet kunne implementeres i forlængelse af samarbejdet omkring SAM:BO. Sundhedsstaben vil publicere samarbejdsaftalen på hjemmesiden og VisInfoSyd og evt. udsende en informationspjece om den nye samarbejdsaftale.

  For så vidt angår alment praktiserende læges indsats har Samarbejdsudvalget med almen praksis indgået en § 2- aftale om de nødvendige ydelser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark som del af sundhedsaftalerne for 2011-14.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 08/13376
  8. § 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende, som ikke er omfattet af landsoverenskomsten
  fold dette punkt ind Resume

  Til at understøtte arbejdet med indholdet i Samarbejdsaftalen om det tværsektorielle samarbejde vedr. alvorligt syge og døende i Region Syddanmark i almen praksis-regi, er der udarbejdet en § 2-aftale. § 2-aftalen har til hensigt at etablere mulighed for, at den sikredes praktiserende læge og i nogle tilfælde klinikpersonale kan forbedre forløbet og livskvaliteten for den alvorligt syge eller døende patient.

  § 2-aftalen er godkendt i Samarbejdsudvalget vedr. alment praktiserende læger den 18. november 2008, og har afventet færdiggørelsen af Samarbejdsaftalen om det tværsektorielle samarbejde vedr. alvorligt syge og døende i Region Syddanmark med henblik på en fælles politisk behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i indholdet af Samarbejdsaftale om det tværsektorielle samarbejde om alvorligt syge og døende i Region Syddanmark, er der for at sikre en understøttelse af almen praksis´ rolle i dette forløb, udarbejdet en § 2-aftale, som skaber rammerne for, at den praktiserende læge eller dennes klinikpersonale kan yde den nødvendige lægehjælp til alvorligt syge og døende patienter i terminalstadiet.

  Aftalens indhold

  Aftalen indeholder overordnet fire nye ydelser, som kan benyttes i forbindelse med varetagelsen af alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark.

  Ydelse A, jf. vedlagte § 2-aftale, omhandler deltagelse i udskrivningskonferencer, og denne ydelse kan varetages af den praktiserende læge, eller i det omfang lægen ikke har mulighed for at deltage, dennes klinikpersonale. Formålet med denne ydelse er, at sikre patienten en problemfri overgang fra sygehusafdeling til primærsektor.

  Ydelse B, jf. vedlagte § 2-aftale, omhandler muligheden for at afholde planlægningsmøder mellem hjemmesygeplejerske og praktiserende læge enten via telefon eller som et møde. Denne ydelse er udarbejdet med det formål at understøtte samarbejdet mellem den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken.

  Ydelse C, jf. vedlagte § 2-aftale, omhandler længerevarende sygebesøg hos patienten. Dette afholdes umiddelbart efter et afholdt planlægningsmøde mellem praktiserende læge og hjemmesygeplejerske og lægger op til, at både hjemmesygeplejerske, praktiserende læge og patient og evt. pårørende mødes og bliver enige om indholdet af en behandlingsplan. Denne ydelse er også mulig at anvende, hvis der opstår nye problemer med en patient, som allerede indgår i et planlagt behandlingsforløb for alvorligt syge og døende.

  Ydelse D, jf. vedlagte § 2-aftale, omhandler muligheden for, at den alvorligt syge og døende patients pårørende kan have behov for en samtale med patientens læge. Dette kan enten omhandle behandlingsforløbet, pårørendes sorger og bekymringer under forløbet eller efter at patienten er afgået ved døden.

  Aftalen har således til hensigt at understøtte den praktiserende læges rolle som tovholder i forbindelse med pleje af alvorligt syge og døende patienter.

  Det er forventningen, at udgifterne til de honorarer, der optræder i nærværende aftale, vil kunne holdes indenfor regionens eksisterende budgetramme til almen lægehjælp på praksisområdet.

  Aftalen er godkendt af Samarbejdsudvalget vedr. alment praktiserende læger d. 18. november 2008 og har afventet endelig politisk behandling, idet det har været ønsket, at aftalen har skullet følge behandlingen af Samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark.

  Såfremt aftalen godkendes i regionsrådet vil den blive implementeret i almen praksis. I det tilfælde, at der udarbejdes en landsdækkende overenskomst på almenlægeområdet, som omhandler pleje af terminale patienter, vil nærværende aftale blive taget op til revurdering og eventuelt bortfalde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at § 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter for ydelser der ikke er omfattet af landsoverenskomsten godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17690
  9. § 2-aftale om palliativ fysioterapi i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med udarbejdelsen af Samarbejdsaftale om det tværsektorielle samarbejde om alvorligt syge og døende i Region Syddanmark blev der udarbejdet et forslag til, hvorledes harmonisering og kvalitetsudvikling i anvendelsen af fysioterapi til palliative patienter i eget hjem kunne sikres, idet der for nogle alvorligt syge og døende patienter indgår fysioterapi som en del af behandlingen.

  Resultatet af underarbejdsgruppens indsats blev rapporten Palliativ fysioterapi - harmonisering af anvendelsen. Denne rapport samt indholdet i Samarbejdsaftale om det tværsektorielle samarbejde om alvorligt syge og døende i Region Syddanmark har dannet grundlag for udarbejdelsen af en § 2-aftale med de praktiserende fysioterapeuter vedr. tilrettelæggelse, udførelse og kvalitetssikring af den palliative fysioterapi i praksissektoren i Region Syddanmark.

  § 2-aftalen om palliativ fysioterapi er den 29. november 2010 godkendt af Samarbejdsudvalget vedr. praktiserende fysioterapeuter i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med den praktiserende læges forløb med en palliativ patient, kan den praktiserende læge henvise den alvorligt syge eller døende patient til palliativ fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut. Der foreligger dog ikke nogle specifikke krav til de praktiserende fysioterapeuter, der kan henvises til og de praktiserende fysioterapeuter, som kan udføre palliativ fysioterapi er ikke jævnt fordelt i regionen. Der finder på nuværende tidspunkt ikke planlagt kvalitetssikring sted i forhold til den palliative fysioterapi, og dertil kommer, at det generelt er vanskeligt at finde praktiserende fysioterapeuter, som ønsker at specialisere sig indenfor dette felt.

  I rapporten Palliativ fysioterapi - harmonisering af anvendelsen, skitseres en række mulige tiltag for at skabe kvalitetssikring på området vedr. palliativ fysioterapi. Der foreslås en ordning, hvor der indgår en fast personkreds af praktiserende fysioterapeuter, som gennem uddannelse, temadage og erfaringsudveksling tilegner sig særlige kompetencer indenfor den palliative fysioterapi. Endvidere foreslås det, at der arbejdes med at sikre en løbende monitorering og kvalitetssikring af den indsats, som de palliative fysioterapeuter udfører. Dette arbejde skal finde sted via de palliative teams.

  Med udgangspunkt i rapportens anbefalinger er der udarbejdet en § 2-aftale med de praktiserende fysioterapeuter, hvori der er skitseret en række elementer, som skal indgå i den samlede kvalitetssikringsindsats på det palliative område i praksissektoren. Principperne i § 2-aftalen er formuleret på baggrund af indkomne høringssvar til rapporterne Samarbejdsaftale om det tværsektorielle samarbejde om alvorligt syge og døende i Region Syddanmark og Palliativ fysioterapi - harmonisering af anvendelsen samt med udgangspunkt i drøftelser med de praktiserende fysioterapeuter og kommunerne i Region Syddanmark.

  Udgifterne til § 2-aftalen forventes at kunne afholdes indenfor de økonomiske rammer, der er afsat til kvalitetsudvikling i praksissektoren.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  •  at § 2-aftale om palliativ fysioterapi i Region Syddanmark godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/6497
  10. Systematik i medicingennemgang – orientering om forslag til aftale og handlingsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet udkast til en aftale mellem region og almen praksis om systematik i medicingennemgang for ældre patienter. Forslaget til aftale og handlingsplan vil blive drøftet i Samarbejdsudvalget for almen lægegerning den 7. december 2010. Der vil på mødet i Praksis- og kommuneudvalget den 15. december 2010 blive givet en mundtlig orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2009 blev der i tre kommuner i Region Syddanmark gennemført et projekt om medicingennemgang for ældre patienter der anvender mange lægemidler samtidig (polyfarmaci).

  Projekter om medicingennemgang for polyfarmaci-patienter viser, at der er et betydeligt behov for at kvalitetssikre ældres lægemiddelanvendelse.

  Praksis- og kommuneudvalget og Samarbejdsudvalget for almen lægegerning har besluttet at der skal være en opfølgning på projektet.


  Sundhedskoordiantionsudvalget har ligeledes drøftet emnet, og har meddelt at indsatsen er forankret i Samarbejdsudvalget for almen lægegerning.

  Der er udarbejdet udkast til en aftale mellem region og almen praksis om systematik i medicingennemgang for ældre patienter. Udkastet er vedlagt som bilag og indeholder en række konkrete opgaver som udføres i 2011. Herudover er der foreslået en række initiativer med henblik på at understøtte almen praksis i at gennemføre de opgaver som beskrives i aftalen. Initiativerne er beskrevet i vedlagte udkast til handlingsplan.

  Forslaget til aftale og handlingsplan vil blive drøftet i Samarbejdsudvalget for almen lægegerning den 7. december 2010. I forhold til det udkast der vil blive forelagt Samarbejdsudvalget for almen lægegerning vil der blive foreslået en præcisering af målgrupperne for de forskellige opgaver i aftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Orienteredes. Udvalget udtrykte tilfredshed med at der arbejdes videre med oplægget.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  11. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På udvalgets møde den 30. august 2010 blev følgende mødeplan godkendt:

  17. januar

   7. februar

  14. marts

  11. april

    9. maj

    6. juni

  15. august

  12. september

  10. oktober

  14. november

    5. december

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 17. januar 2011 kl. 14.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Der kom ideer til mødesteder. Rygcentret næste gang.


  Sagsnr.
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

  Bo Libergren orienterede om forhandlingssituationen på almen lægeområdet.


  Siden er sidst opdateret 15-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |