Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Grindstedudvalget - referat 29-11-2010

Mødedato
29-11-2010 Kl. 10:00 - Kl. 12:00

Mødested
Mødeværelse 4
Regionshuset
7100 Vejle

Medlemmer
Bent Bechmann, C, Jens Møller, V, Hans Philip Tietje, V, Karsten Uno Petersen, A, William Jensen, A, Jytte Lauridsen, O, Henrik J. Møller, F

Afbud
Karsten Uno Petersen, A, Jytte Lauridsen, O

 

Dagsorden

 1. Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter
 2. Mødekalender for 2011
 3. Evt.

 

1.      Status for arbejdet med forureningerne relateret til Grindstedværkets aktiviteter

Sagsnr:

07/7173

Resumé

Jordforureningsafdelingen vil på mødet give en status over de udførte delopgaver.

Sagsfremstilling

Formålet med regionens arbejde relateret til Grindstedværkets aktiviteter er følgende:

 • Beskytte vigtigt grundvand.
 • Beskytte indeklimaet i boliger.
 • Kortlægning af forurenede områder.
 • Forebygge yderligere forurening af Grindsted Å.
 • Undersøgelser af banegravsdepotet.

Arbejdet vedr. beskyttelse af vigtigt grundvand er afsluttet og tidligere afrapporteret til regionsrådet.

Der udføres i øjeblikket undersøgelser, hvis formål er at undersøge, om den grundvandsbårne forurening fra Grindstedværkets fabriksgrund kan udgøre en trussel mod indeklimaet i boliger i Grindsted. Der er etableret rækker af undersøgelsespunkter placeret lige nedstrøms fabriksgrunden og nede ved åen. Placeringen af rækkerne med undersøgelsespunkter er valgt ud fra modelleringerne af grundvandsfanen fra fabriksgrunden. Undersøgelserne er ikke afsluttede endnu. Udvalget vil på mødet få en orientering om status på undersøgelserne.

Regionen har udført en forureningsundersøgelse af en forsøgslagune ved udløbet af afløbsgrøften til Grindsted Å. Forsøgslagunen vil på baggrund af undersøgelsens resultater blive kortlagt på V2-niveau.

Der er nedsat en arbejdsgruppe til vurdering af påvirkningen af overfladevand i Varde Å-systemet fra jordforureningerne fra Grindstedværket. Arbejdsgruppen skal fremskaffe eksisterende data til brug for en vurdering af, hvilke stoffer fra jordforureningerne fra Grindstedværket, der tilføres Varde Å-systemet via grundvandet, og hvilke koncentrationer det giver anledning til i åen. Dette skal sammenholdes med eksisterende miljøkvalitetskrav for at vurdere om der er tale om en ikke-acceptabel påvirkning.

Regionen har gennemført en miljøteknisk undersøgelse af banegravsdepotet i Grindsted med det formål at afklare, om der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med at opholde sig på depotarealet, dels i forhold til direkte fysisk kontakt med forureningen og dels i forhold til indånding af afdampning fra forureningen. Desuden er det undersøgt, om depotet er en kilde til uacceptabel påvirkning af det terrænnære grundvand. Undersøgelsen er afsluttet og udvalget vil på mødet blive orienteret om resultaterne.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Grindsted-udvalget den 29-11-2010

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

2.      Mødekalender for 2011

Sagsnr:

10/2112

Resumé

Der foreligger forslag til mødeplan for 2011.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende  mødeplan for 2011 for Grindsted-udvalget:

Mødedato

Indhold

Torsdag den 3. marts 2011

Kl. 13.00-15.00

 

Mødekalender

Fremlæggelse af resultaterne fra undersøgelsen af afdampning fra grundvandsfanen.

Fremlæggelse af notat om Grindsted Å.

Torsdag den 12. maj 2011

Kl. 13.00-15.00

Fremlæggelse af resultaterne for de supplerende undersøgelser vedr. banegravsdepotet.

Beslutning om afværge i banegravsdepotet.

Torsdag den 1. september 2011

Kl. 13.00-15.00

Status på igangværende aktiviteter.

 

Torsdag den 24. november 2011

Kl. 13.00-15.00

Status på igangværende aktiviteter.

 

Beslutning i Grindsted-udvalget den 29-11-2010

Udvalget godkendte følgende mødeplan for 2011:

 • Torsdag den 3. marts 2011 kl. 14.00-16.00.
 • Torsdag den 19. maj 2011 kl. 14.00-16.00.
 • Mandag den 5. september 2011 kl. 14.00-16.00.
 • Torsdag den 24. november 2011 kl. 14.00-16.00.

Næste møde er torsdag den 3. marts 2011 kl. 14.00-16.00.

 

 

 

3.      Evt.

Sagsnr:

10/2112

Beslutning i Grindsted-udvalget den 29-11-2010

Intet.

 

 


Siden er sidst opdateret 21-12-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |