Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatriudvalget - referat 04-01-2011

Mødedato
04-01-2011 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Mødelokale 3
 
Deltagere
 
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Finn T. Hansen (F)

 • Afbud
   
 • Pia Tørving (A)
 • Finn T. Hansen (F)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Orientering
  2. Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
  3. Ny psykiatrisk afdeling i Vejle - svar på ansøgning til ekspertpanelet og nyberegning af anlægsudgift
  4. Etablering af P-hus ved sygehusene i Aabenraa
  5. Mødekalender 2011
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 10/1412
  1. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 04-01-2011
   

  Implementering af organisationsændringer i psykiatrien er igangsat. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2011.

  Der afholdes Topmøde 20. - 21. januar 2011 vedrørende Psykiatri.

  Økonomi: Det forventes at økonomien for psykiatrien kommer ud med et samlet mindre overskud for 2010.


  Sagsnr. 10/16514
  2. Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014 har været i høring.

  Strategien er justeret ifølge høringssvarene og fremlægges for psykiatriudvalget med henblik på drøftelse og anbefaling overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udkast til "Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014" har været i høring indtil d. 1. december 2010.

  Der er kommet høringssvar fra:

  • HovedUdvalget
  • FMU, Sygehus Lillebælt
  • FMU, Sygehus Sønderjylland
  • FMU, OUH (inkl. svar fra 2 LMU)
  • FMU, Sydvestjysk Sygehus
  • Ledelsessiden Sydvestjysk Sygehus
  • FMU, Psykiatrien i Region Syddanmark
  • Center for Kvalitet
  • Dansk Sygeplejeråd
  • Kiropraktor kredsforeningen i Region Syddanmark
  • Der er endvidere indsendt selvstændige svar fra 3 LMU på OUH.

  Der er ikke modtaget svar fra:

  • Danske Patienter
  • Sundhedsbrugerrådet
  • Sundhedskoordinationsudvalget
  • Det Administrative Kontaktforum
  • regionale samarbejdsudvalg.
  • Psykiatrisk Dialogforum har oplyst, at det ikke sender noget samlet svar.

  Overordnet kan svarene sammenfattes som:

  • Der er stor tilslutning til de valgte indsatsområder.
  • Indsatsområderne bør konkretiseres.
  • Der er fra flere høringsparter ønske om, at sundheds-it gøres til et indsatsområde.
  • Fokus på medarbejderne.
  • Der er forslag til konkrete rettelser og forslag om at gøre strategien kortere og mere letlæselig.

  Sundhedsstaben og psykiatristaben har gennemgået de indkomne høringssvar og har kommenteret høringssvarene, se vedlagt skema. En betydelig del af de indkomne bemærkninger og ønsker til justering og ændring af strategien er efterkommet. Der er dog en række ønsker, der ikke kan efterkommes, idet de vurderes at skulle håndteres andre steder end i en kvalitetsstrategi. Herunder at gøre sundheds-IT og medarbejderfokus til strategiske indsatsområder i kvalitetsstrategien. Samtidig vil det udbredte ønske om konkretisering af indsatsområderne blive honoreret i implementeringsprocessen (i form af et idekatalog og handleplaner), der indledes umiddelbart efter godkendelse af strategien i regionsrådet.

  Strategi revideret på baggrund af høringssvarene er behandlet i psykiatriledelsen d. 14. december og i sygehusledelseskredsen d. 21. december.

  Høringssvarene og et resumé af høringssvarene vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at psykiatriudvalget overfor regionsrådet anbefaler, at strategien for kvalitetsudvikling vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 04-01-2011
   

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/3205
  3. Ny psykiatrisk afdeling i Vejle - svar på ansøgning til ekspertpanelet og nyberegning af anlægsudgift
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har modtaget afslag på ansøgning om finansiering af byggeri i Vejle af ny psykiatrisk afdeling. På nuværende tidspunkt er der ikke afsat penge til projektet i Vejle på regionens anlægsbudget for 2011-2014. Projektet kan i princippet iværksættes umiddelbart . Der er en tidsmæssig binding til somatikkens generalplan for det nye akutsygehus i Kolding, hvor psykiatriens nuværende bygninger indgår som fremtidige ambulatorier m.v. Ud fra en foreløbig grov tidsplan for Kolding-projektet skal psykiatrien være ude på et tidspunkt indenfor perioden 2014-2016. Projektet i Vejle forventes at tage ca. 4 år fra start til slut.

  Vejle kommune har fremsendt et alternativ bud på etablering af ny psykiatribygning i Vejle, hvor der ikke bliver brug for 2 etagers sandpude/betondæk under bygningen. Regionens rådgiver vurderer at kommunens bud vil være muligt at realisere indenfor rammerne af standarderne i Generalplanen for moderne fysiske rammer i psykiatrien. Den forventede anlægsudgift kan der for reduceres til 494 mio. kr. i forhold til de tidligere forventede 635 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det af regeringen nedsatte ekspertpanel vedr. sygehusbyggerier (ekspertpanelet) har gennemført 2. ansøgningsrunde vedr. midler fra statens Kvalitetsfond til fremtidige sygehusbyggerier. Til 2. ansøgningsrunde godkendte regionsrådet på maj-mødet i 2010 fremsendelse af en ansøgning om nybygning af psykiatrisk afdeling i Vejle. Ekspertpanelets anbefalinger fremgår af rapport udsendt medio november. Om Vejle-projektet står der (s.78):

  "Region Syddanmark har indsendt ansøgning vedrørende en fælles akutmodtagelse på Esbjerg Sygehus og psykiatrisk døgnfunktion i Vejle. Disse projekter indgik også i ekspertpanelets screening og vurdering i november 2008, men var ikke omfattet af før-screeningen i efteråret 2009, og indgår derfor heller ikke i nærværende vurdering"

  Da fremsendelse af ansøgninger til før-screening ikke på noget tidspunkt i processen har været et præmis fra ekspertudvalgets side for at få tildelt midler i 2. ansøgningsrunde afspejler tilbagemeldingen blot, at ekspertudvalget, i forbindelse med før-screeningsprocessen i efteråret 2009, valgte allerede på forhånd at fordele de resterende midler panelet havde til rådighed til de indsendte før-screeningsprojekter (herunder Aabenraa-projektet).

  Ekspertpanelet henviser i øvrigt (s.73) til den vurdering de lavede i 2008 af psykiatriprojekterne, herunder projektet i Vejle:

  "Ekspertpanelet konstaterede i forbindelse med vurderingen i 2008, at panelet generelt fandt, at der er gode perspektiver i Region Syddanmarks plan for psykiatrien, hvor behandlingen samles på færre enheder, og hvor specialiseringen øges. En række af projekterne er af en størrelsesorden, som bør indgå i en prioritering inden for regionens anlægsbudget"

  På nuværende tidspunkt er der sat penge af til 3 store anlægsprojekter i psykiatrien i Middelfart, Esbjerg og Aabenraa. Af tilbageværende større anlægsprojekter i psykiatrien, som udløber af psykiatriplanens sammenlægning af døgnfunktioner, er der udover projektet i Vejle ikke sat penge af til psykiatriens del af Nyt OUH på regionens nuværende anlægsbudget for 2011-2014. Det vil skulle indgå i de kommende års anlægsprioritering i regionen, at få afsat midler til disse projekter. Projektet i Vejle forventes at tage 4 år fra start til slut, dvs. hvis projektet startes op i 2014 vil en indflytning inden udgangen af 2017 være muligt.

  Anlægsprojektet i Vejle skal ikke afvente andre projekter, men vil kunne iværksættes, så snart der er afsat anlægsmidler. Omvendt er der p.t. en tidsmæssig binding til somatikkens Kolding-projekt, hvor psykiatriens afdelinger på sygehusmatriklen (der skal genhuses i den nybyggede psykiatriske afdeling i Vejle) på sigt forventes til rådighed for somatiske sygehusfunktioner, som ambulatorier m.v. Det er endnu ikke helt afklaret, hvornår somatikken præcist har brug for at psykiatrien har rømmet afdelingerne i Kolding, men ud fra den overordnede tidsplan i Generalplanen for Kolding-projektet skal det ske tidligst i 2014 og senest i 2016. I den kommende tid skal det nærmere afklares præcist, hvornår rømningen af hensyn til Kolding-projektets fremdrift bør finde sted. 

  Ny beregning af anlægsøkonomien på Vejle-projektet.

  Vejle kommune har i oktober 2010 fremsendt et alternativt bud fra en ekstern rådgiver på etablering af den nye psykiatribygning i Vejle, hvor der ikke ville være behov for etablering af 2 etagers betondæk under bygningen, som det indtil nu har været forudsat. Psykiatriens anlægsorganisation har haft forelagt forslaget for det rådgivende firma, der har udarbejdet det oprindelige forslag til den nye psykiatribygning i Vejle. Vurderingen fra dette firma er, at kommunens fremsendte bud vil være muligt at gennemføre indenfor generalplanens standarder for moderne fysiske rammer for psykiatrien. 

  Dette indebærer en væsentlig reduktion i den forventede anlægsudgift på projektet. Det reviderede bud på anlægsbudget (ekskl. grundkøb) for projektet, uden de 2 etagers sandpude/betondæk er nu 494 mio. kr. i modsætning til de tidligere forventede 635 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at psykiatriudvalget anbefaler regionsrådet

  at orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 04-01-2011
   

  Indstillingen blev godkendt.


  Sagsnr. 10/19067
  4. Etablering af P-hus ved sygehusene i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er ikke, på sygehusmatriklen i Aabenraa, tilstrækkeligt areal til at etablere P-pladser til de to sygehusbyggerier, som overfladeparkering. Derfor er der behov for at bygge et P-hus på grunden allerede fra byggefasernes start. Der etableres i første omgang et P-hus med ca. 700 pladser med mulighed for senere udvidelse. Udgifterne til P-pladser er, ifølge ekspertpanelet, ikke indeholdt i den foreløbige tilsagnsramme vedr. somatikkens sygehusbyggeri. P-hus foreslås derfor at indgå i psykiatriens sygehusbyggeri ,og finansieres af de likvide aktiver.

  Sagen forelægges med henblik på principbeslutning om opførelse af et P-hus, godkendelse af byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med lokalplanprocessen for udvidelsen af det somatiske sygehus i Aabenraa, og den senere beslutning om, at fremrykke byggeriet af det psykiatriske sygehus på sygehusmatriklen i Aabenraa, har der været arbejdet med at udlægge parkeringspladser til patienter, besøgende og personale på grunden. Ud fra generalplan og lokalplan er der lidt forskellige skøn på P-pladsbehovet, men minimumstallet er, i henhold til lokalplanforslaget, på 1860 P-pladser. Ved den fulde udbygning af sygehuset i 2018 vil der, ud fra lokalplanen, mangle mere end 500 P-pladser på grunden baseret på overfladeparkering. Der er derfor behov for at etablere et P-hus på grunden. Det placeres sådan, at det fortrinsvis bliver anvendt til personaleparkering, mens arealer til patient-/pårørendeparkering placeres nærmere på sygehusene.

  Allerede fra 2012 vil der imidlertid være behov for at etablere ca. 700 nye P-pladser på grunden.

  Dette er begrundet i fremrykningen af psykiatriens byggeri, hvor der umiddelbart bliver nedlagt i alt 184 P-pladser - primært 134 ved den nuværende hovedindgang, fordi psykiatriens byggeri, i modsætning til den oprindelige plan, er placeret som en sammenbygning med det somatiske sygehus på det nuværende parkeringsareal. Endvidere vil der være behov for at etablere 500 P-pladser til håndværkere m.v. under de to samtidige byggerier. Dette P-pladsbehov skal sammenholdes med, at der i byggefasen vil skulle afsættes arealer til to forskellige byggeområder og - betinget af logistiske hensyn - to særskilte byggepladsområder. Store overflader på grunden vil således blive beslaglagt af byggerierne.

  Det vil ikke være muligt at fastholde drift af sygehus og byggepladser uden at etablere et P-hus inden opstart af begge byggerierne, da byggerierne og byggepladserne som nævnt dækker store overfladearealer. Efter byggeriernes færdiggørelse vil P-huset blive optaget af det forøgede personale på sygehusene.

  Det foreslås derfor, jf. vedlagte resumé af byggeprogram for P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa, at der etableres et P-hus på ca. 700 pladser inden opstart af begge byggerier. Byggeriet kan opføres fra sommeren 2011 og frem til april 2012.  

   

  P-huset planlægges etableret med mulighed for en senere udvidelse med ca. 400 pladser, såfremt yderligere P-hus behov måtte vise sig hen mod færdiggørelsen af somatikkens fase 2.

  Etablering af et P-hus på ca. 700 pladser er beregnet til at koste 59,0 mio. kr. (indeks 121,7) incl. ny vejadgang og stiforbindelse dertil.


  I forbindelse med det seneste foreløbige tilsagn fra ekspertpanelet om økonomiske midler til sygehusbyggeriet i Aabenraa, er det angivet, at parkeringsarealer til personale ikke er indeholdt i anlægsrammen, men må tilvejebringes herudover. For psykiatriens vedkommende skal der med nedlæggelsen af de 134 P-pladser hos somatikken i alt etableres 350 P-pladser i fremtiden, mens somatikken vil optage de resterende ca. 350 pladser i P-huset til primært personalet.

  I psykiatriens anlægssum til et nyt sygehus er indregnet midler til etablering af oprindeligt 216 P-pladser som overfladeparkering, svarende til en udgift på 5,4 mio. kr. Der er således et ekstra finansieringsbehov på 53,6 mio. kr.(indeks 121,7), hvilket svarer til i alt 60,1 mio. kr. i indeks 123,9, som i første omgang foreslås finansieret via de afsatte rådighedsbeløb til psykiatriens anlægsbyggeri, hvilke ikke fuldt ud vil blive anvendt i de to første år af psykiatriens projektperiode, mod at der tillægges beløb på 30,1 mio. kr. i 2013 og 30 mio. kr. i 2014 (begge indeks 123,9) til psykiatriens sygehusbyggeri i Aabenraa.


  Der vil blive søgt om anlægsbevilling til opførelse af P-hus, når licitationsresultatet er kendt i sommeren 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at psykiatriudvalget overfor regionsårdet anbefaler,

  At der opføres et P-hus ved sygehusene i Aabenraa på ca. 700 pladser,

  At resumé af byggeprogram for P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa godkendes,

  At der afsættes rådighedsbeløb på i alt 60,1 mio. kr. i 2011-2012, heraf 30,1 mio. kr. i 2011 til opførelse af P-hus ved sygehusene i Aabenraa, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedr. psykiatriens del af sygehusbyggerierne i Aabenraa,

  At rådighedsbeløbet vedr. psykiatriens del tilsvarende forøges med i alt 54,7 mio. kr. i 2013 og 2014 finansieret af de likvide aktiver.

                

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 04-01-2011
   

  Indstillingerne blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1412
  5. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødekalender 2011 for Psykiatriudvalget:

  17. marts 2011, kl. 14.00 -16.00

  24. maj 2011, kl. 14.00 -16.00

  29. september 2011, kl. 14.00 -16.00

  22. november 2011, kl. 14.00 -16.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse af, hvor møderne skal afholdes

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 04-01-2011
   

  17. marts 2011 i Regionshuset

  24. maj 2011 i Svendborg

  29. september 2011 i Augustenborg

  22. november 2011 i Ribe


  Sagsnr. 10/1412
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 04-01-2011
   

  Det undersøges nærmere om der kan holdes et ekstraordinært møde i Psykiatriudvalget den 19. januar 2011 - umiddelbart før Forretningsudvalgsmødet om arkitektkonkurrencen vedrørende Nyt OUH.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring