Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Sygehusstrukturudvalget - Referat - 10. januar 2011

Mødedato
10-01-2011 kl. 14:30 - 16:30
 
Mødested
Mødelokale 2
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Finn T. Hansen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Sygehus Sønderjylland, dispositionsforslag for Fase 1 i Aabenraa
  2. Ombygning af Middelfart Sygehus
  3. Generalplan Sydvestjysk Sygehus - anden etape af fase 1
  4. Rådgiverbevilling til udbygning af Kolding Sygehus
  5. Sengepaneler og betjeningssøjler til akutmodtagelserne i Odense og Svendborg
  6. Rapportering nr 1 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  7. Mødeplan
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 09/8008
  1. Sygehus Sønderjylland, dispositionsforslag for Fase 1 i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Dispositionsforslaget for kvalitetsfondsprojektet Fase 1 i Aabenraa forelægges til godkendelse.

  Dispositionsforslaget indeholder forslag om ændringer i forhold til det tidligere godkendte byggeprogram. Fase1 foreslås udvidet med en foyer, mere kælder, forbindelsesgang, ekstra fundering, rådgivning og en varemodtagelse. Disse elementer er en fremrykning fra Fase 2, og skal sikre den fremtidige logistik og drift af sygehuset. Envidere foreslås, at psykiatrien køber en andel af familiehuset til B&U psykiatri, og at gynækologi flytter ud af familiehuset og placeres midlertidig i eksisterende sengebygning B.

  Ændringerne beløber sig til i alt ca. 95 mio. kr., hvoraf psykiatriens anlægsramme til nybyggeri af et psykiatrisk sygehus i Aabenraa finansierer ca. 19,5 mio. kr., og de resterende ca. 75,5 mio. kr. indgår som en del af kvalitetsfondsprojektet. Den samlede økonomiske ramme til Fase 1 er herefter ca. 546 mio. kr. På grund af udvidelser af projektet foreslås anlægsbevillingen til Fase 1/somatik udvidet med 10 mio. kr. Forventet tidspunkt for ibrugtagning af Fase 1 er nu ændret fra primo 2013 til september 2013 pga. udvidelser af byggeriet.        

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med regionsrådets godkendelse af generalplanen for kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa blev det besluttet, at udbygningen skal foregå i to faser. Regionsrådet godkendte den 28. juni 2010 byggeprogrammet for Fase 1. Byggeprogrammet indeholdt i hovedtræk følgende nybyggeri:

  • en fælles akutmodtagelse (FAM), som midlertidig skal rumme det kardiologiske sengeafsnit indtil Fase 2 er færdigbygget 
  • et familiehus til pædiatri, neonatalogi, gynækologi, obstetrik og fødegang
  • to operationsstuer til gynækologi/obstetrik
  • et modtagekøkken
  • en sterilcentral

  I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet blev det klart for sundheds- og psykiatriområdet, at det er hensigtsmæssigt at lave samdrift på en række områder i Aabenraa på grund af den nære placering af de to sygehuse. Derfor indeholdt byggeprogrammet en udvidelse af FAM til psykiatriens skadestue og tre akutmodtagesenge. Ligeledes blev modtagekøkkenet udvidet, så den rummer betjeningen af det psykiatriske sygehus. Udgifterne til disse udvidelser af Fase 1 svarende til 11,9 mio. kr. (indeks 123,4) blev afsat i psykiatriens anlægsbudget. Det samlede byggeprogram for Fase 1 omfattede en økonomisk ramme på 418,6 mio. kr. (indeks 123,4), hvoraf 406,7 mio. kr. er somatikkens andel, som forventes finansieret med tilskud fra Kvalitetsfonden.  

  Efter godkendelsen af byggeprogrammet har regionsrådet tillagt ca. 30 mio. kr. til Fase 1/somatik til opgradering af byggeriet til lavenergiklasse 2015. Den samlede ramme til Fase 1 er derfor nu på 450,873 mio. kr. (indeks 123,9). Desuden har regionsrådet besluttet at fremrykke gennemførelsen af byggeriet af det psykiatriske sygehus i Aabenraa inklusiv opgradering til lavenergiklasse 2015, jf. udmøntningen af den lokale vækstpakke ved 2. behandlingen af budget 2011. Det har medført en yderligere koordination af fællesområder mellem sundheds- og psykiatriområdet. Set i lyset heraf samt den kontinuerlige videre bearbejdning af byggeprogrammet har Sygehus Sønderjylland i samarbejde med totalrådgiver og psykiatriområdet udarbejdet et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget forelægges til regionsrådets godkendelse. Dispositionsforslaget indeholder følgende ændringer i forhold til byggeprogrammet:  

  • opgraderingen af byggeriet til lavenergiklasse 2015 er indarbejdet
  • de gynækologiske ambulatorier og senge flyttes fra familiehuset og placeres midlertidigt i eksisterende sengebygning B. Når Fase 2 er færdigbygget, flytter funktionerne til den nye sengebygning
  • i familiehuset disponeres et areal på 880 kvadratmeter (plus kælderareal) til psykiatriens børne- og ungdomsambulatorium. I første omgang bygges dette areal som råhus. Psykiatrien vil efterfølgende stå for indretningen af råhuset
  • der nybygges en foyer, der midlertidigt indrettes til restaurant under Fase 1, idet området ikke får egentlig forhals- og fordelingsfunktion før Fase 2 er færdigbygget
  • der nybygges en forbindelsesgang mellem familiehuset, kardiologi og FAM, og der etableres kælder under familiehuset til sikring af logistik og forsyninger i både Fase 1 og Fase 2
  • for at fremtidssikre udvidelsesmulighederne af byggeriet i højden (elasticitet) er der indarbejdet ekstra fundering
  • nybyggeri af en varemodtagelse i fællesskab med psykiatrien for at sikre driften omkring modtagelse og håndtering af varer efter at Fase 1 og det psykiatriske sygehus er færdigbygget (selvstændig byggeprogram for varemodtagelsen er vedlagt). 

  Ændringerne udvider den økonomiske ramme til Fase 1 med 95,318 mio. kr., så rammen bliver i alt 546,191 mio. kr. (indeks 123,9). Somatikkens andel af udvidelsen er udtryk for en fremrykning fra Fase 2 og foreslås i første omgang finansieret af likvide aktiver, indtil endelig tilsagn og finansiering foreligger. Psykiatriens andel af udvidelsen foreslås finansieret af psykiatriens afsatte rådighedsbeløb til byggeri i Aabenraa. Fordelingen fremgår af nedenstående skema. De afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagningen af byggeriet indgår i forbindelse med de kommende års budgetlægning.

  Fase 1 i Aabenraa

   

  Beløb i 1.000 kr. (indeks 123,9)

  Somatik

  Psykiatri

  I alt

  Byggeprogram og energi BR 2015

  438.924

  11.949

  450.873

  Psykiatriens bidrag til opgradering til energi BR 2015  

  896

  896

  Dispositionsforslag:      
  Foyer, forbindelsesgang, kælder og ekstra rådgivning

  35.074

   

  35.074

  Råhus i familiehus til B&U psykiatri  

  12.651

  12.651

  Varemodtagelse

  40.703

  5.994

  46.697

  Tillæg i alt

  75.777

  19.541

  95.318

  I forhold til de afsatte rådighedsbeløb i budgettet foreslås en omfordeling mellem år. Rådighedsbeløbene for Fase 1/somatik foreslås fordelt som vist i nedenstående skema.

  Fordeling af rådighedsbeløb for Fase 1/somatik. Beløb i 1.000 kr. (2010 = indeks 121,7. 2011 og fremover = indeks 123,9)

   

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  24.250

  104.716

  237.243

  146.659

  1.394

  For at skabe overblik over det samlede kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa og opdelingen i Fase 1 og Fase 2, er der lavet en samlet vurdering af projektet i forhold til dimensionering, logistik, faseopdeling og økonomi. Det vurderes, at investeringerne i Fase 1 og Fase 2 har værdi for det samlede byggeri, og at investeringerne kan holdes indenfor den samlede arealmæssige og økonomiske ramme (1,439 mia. kr. 2009-pl), som var forudsætningen for projektet. Regeringen har imidlertid fastsat en lavere arealmæssig og økonomisk ramme (1,250 mia. kr. 2009-pl) for projektet, jf. andet punkt på indeværende dagsorden. I forbindelse med udarbejdelsen af den endelige ansøgning til ekspertpanelet, skal det samlede projekt tilpasses den nye ramme. Regionsrådet vil senere blive forelagt en særskilt sag om den endelige ansøgning til ekspertpanelet.    

  Regionsrådet godkendte den 21. december 2009 valg af totalrådgiver for Fase 1. Samtidig blev der meddelt anlægsbevilling på 25,6 mio. kr. (indeks 123,4) til rådgiverydelsen samt forundersøgelser. På grund af udvidelser af projektet siden rådgiverudbudet foreslås, at anlægsbevillingen forøges med 10 mio. kr. (indeks 123,9).

  På grund af udvidelsen af projektet er forventet tidspunkt for ibrugtagning af Fase 1 ændret fra primo 2013 til september 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at dispositionsforslaget for Fase 1 i Aabenraa godkendes,
  • at byggeprogrammet for varemodtagelsen som en del af Fase 1 i Aabenraa godkendes,
  • at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb til Fase 1/somatik på 75,777 mio. kr. (indeks 123,9), i første omgang finansieret af likvide aktiver,
  • at fordelingen af rådighedsbeløbene mellem år til Fase 1/somatik justeres, jf. tabel i sagsfremstilling, 
  • at yderligere 19,541 mio. kr. (indeks 123,9) af det afsatte rådighedsbeløb til psykiatribyggeri i Aabenraa reserveres til medfinansiering af Fase 1,
  • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til rådgivning og forundersøgelser for Fase 1/somatik på 10 mio. kr. (indeks 123,9),
  • at der frigives rådighedsbeløb til Fase 1/somatik på i alt 10 mio. kr. (indeks 123,9) fordelt på årene 2011 til 2013 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/14805
  2. Ombygning af Middelfart Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  På grund af øget aktivitet ønsker Middelfart Sygehus at ombygge og tilpasse lokaler, som ikke anvendes optimalt, pga. nedlagte eller ændrede funktioner. Derudover tilpasses eksisterende lokaler til nye servicefunktioner, og køkkenet tilpasses til nyt madkoncept.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Middelfart Sygehus har en forventning om en øget aktivitet. Det skyldes beslutningen på regionsrådet den 13. december 2010 om at ændre visitation for borgere i Middelfart Kommune. Derudover forventes såvel rygkirugien og det rygmedicinske område udbygget inden Odense Universitetshospital fraflytter Middelfart Sygehus. Der er derfor behov for at etablere yderligere undersøgelsesrum. Oprettelsen af Rygcenter Syddanmark har endvidere medført en forøgelse af medarbejderstaben, og der er derfor et behov for større og sammenhængende lokaler til servicefunktionerne, hvilket ikke blev gjort i fuldt omfang i forbindelse med oprettelsen af Rygcenter Syddanmark.

  En gennemførelse af projektet vil medføre seks nye undersøgelsesrum med tilhørende ventefaciliteter og birum i et allerede nedlagt kapelområde. IT-afdelingen har i dag kontor og værksted i lokaler uden dagslys, og der er behov for fælles kontorfaciliteter for de afdelinger, som er på Middelfart Sygehus kortere tid med skiftende interval.


  Ombygningen vil desuden gennem en rokade give mulighed for, at Center for Kvalitet, som har til huse i lokaler på sygehuset, kan få et stort behov for mere plads opfyldt. De vil således kunne få  kontorarbejdsplads til tre personer, som svarer til deres aktuelle behov. Endelig ombygges køkkenet således, at det indrettes optimalt i forhold til ændret madkoncept, og den tilhørende kantine får et tiltrængt løft i form af ny gulvbelægning, loft og maling.

  Forslaget koster 8,348 mio. kr. incl. inventar for 0,42 mio. kr. Arbejdet opstartes april 2011 og forventes afsluttet 2011. Ialt ombygges der ca 1.000 m2.
   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at byggeprogrammet godkendes
  • at der gives anlægsbevilling til ombygning af kapelområdet samt tilpasning af køkken og personalekantine på Rygcenter Syddanmark på 8,348 mio. kr. (indeks 123,9)
  • at der endvidere afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8,348 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9), finansieret af den afsatte prioriteringspulje på 25 mio. kr. i 2011
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat indenfor den afsatte ramme.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 10/19388
  3. Generalplan Sydvestjysk Sygehus - anden etape af fase 1
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger nu tre byggeprogrammer for anden etape af fase 1 i Esbjerg. Første etape bestod af en udvidelse af den intensive og intermediære kapacitet med fire senge. Anden etape består af laboratorium, dialyse og nuklearmedicin. Afslutningen på første fase består af FAM og en yderligere udvidelse af intensiv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Den 1. marts 2010 godkendte regionsrådet generalplanen for Sydvestjysk Sygehus. På baggrund af generalplanen blev der i forbindelse med regionsrådsmødet den 31. maj 2010 sendt en ansøgning til regeringens Ekspertpanel vedr. Sygehusinvesteringer om midler fra Kvalitetsfonden.

  Den 27. september 2010 afsatte regionsrådet en lokal vækstpulje, således at der ialt var afsat 185 mio. kr. til fase 1 i Esbjerg og dertil kom et tillæg for opgradering til lavenergiklasse 2015 på 13,95 mio. kr. i alt 199,9 mio. kr.(indeks 123,9). Af disse midler var der på forhånd afsat 7,8 mio. kr. til en udvidelse af intensiv og 6,0 mio. kr. til nuklearmedicinsk afdeling.

  I november 2010 fik Region Syddanmark afslag på ansøgningen om midler fra Kvalitetsfonden. Regionen skal derfor selv stå for finansieringen af planerne for Sydvestjysk Sygehus.

  Generalplanens fase 1

  Den første fase af generalplanen er overordnet målrettet den akutte del af sygehuset med en Fælles Akut Modtagelse (FAM) i stueetagen af den gamle sengebygning, og en intensiv- og intermediærafdeling placeret på etagen over FAM.

  Før de to etager kan indrettes skal der skaffes nye lokaler til dialysen og den klinisk kemiske del af laboratoriet, der i dag er placeret i denne del af sygehuset. Dette skal ifølge generalplanen ske ved at nybygge laboratoriet på parkeringspladsen ved Lunde Allé og dialysen ovenpå den flade del af bygning 10, der i dag huser sygehusapoteket og onkologien.

  Endelig medtages delprojektet, der skal flytte nuklearmedicin ned til området, hvor terapien i dag er placeret. Dette delprojekt medtages, idet der ellers skulle bruges over en mio. kr. på en midlertidig løsning.

  Processen

  I løbet af efteråret 2010 har der været nedsat en række arbejdsgrupper på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Der har været 3 brugergrupper som har arbejdet med input til byggeprogrammer for laboratoriet, dialysen og nuklearmedicin. Endvidere har der været 6 konceptgrupper, der har arbejdet med FAM, bespisning, medicinforsyning, kontor og forskningsarealer, terapien og logistik. Endvidere har der været et konkret arbejde i gang med at analysere den patientoplevede kvalitet (herunder et bedre skiltningssystem på sygehuset) og en uddybning af en rokadeplan for hele byggefasen.

  Afrapporteringen fra konceptgrupperne er løbende blevet indarbejdet i brugergruppernes arbejde. Enkelte forhold kræver stadig en bearbejdning i første kvartal af 2011. Her tænkes først og fremmest på kontorgruppen, hvor gruppens anbefalinger kræver en ekstra proces i laboratoriegruppen. Det kræver også en ny proces omkring terapien, at styregruppen har valgt at flyttet nuklearmedicinsk afdeling på en gang.

  Alle grupperne har haft en formand fra sygehusledelsen. Det er også sygehusledelsen der har været garant for koordineringen af gruppernes anbefalinger.

  De tre byggeprogrammer

  Nuklearmedicin

  Det var oprindeligt planen, at afdelingen skulle spredes over to placeringer i en overgangsperiode. En nærmere analyse har vist, at de mange krav til håndtering af strålehygiejnen gør denne løsning meget kompliceret og dyr. Styregruppen har derfor valgt at pege på en løsning, hvor man flytter hele afdelingen på en gang.

  Laboratoriet

  Gruppen har lavet et byggeprogram for de 3120 m2 eksisterende laboratorium og for nybygningens 1725 m2 således at det nye laboratorium i alt bliver på 4935 m2. I dette areal skal Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Klinisk Patologisk Afdeling (KPA), Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) samt Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) placeres.

  Det er besluttet, at der ikke skal være patienter indenfor laboratoriets område, hvilket betyder, at blodprøvetagningen, bloddonortapningen og AK-klinikken ikke får plads i det nye laboratoriehus.

  Fokus har været at skabe optimale forhold for to moderne produktionslinjer, der dels dækker KBA og dels KPAs områder. Ved hjælp af en fælles prøvemodtagelse og moderne teknologi vil det herefter være muligt at øge produktionen betragteligt.

  Dialysen

  De kroniske hæmodialysepatienter får med placeringen af dialysen på toppen af bygning 10 langt bedre forhold. Der indrettes i alt 31 hæmodialysepladser mod i dag 20. Af de 31 pladser er 6 limited care pladser for patienter under oplæring til hjemmedialyse. De ekstra pladser bliver specielt en fordel for svage patienter, der i dag bliver henvist til aftenholdet. De mere inspirerende rammer med udsigten over byen tæller også positivt. Den nye etage bliver bygget sammen med fløjen ud mod Haraldsgade, hvilket på sigt gør det muligt at samle hele det ambulante nefrologiske område med hæmodialyse, P-dialyse og nefrologisk ambulatorium.

  Udbudsform

  Det foreslås, at der laves et fælles EU-udbud for dialysen og hele laboratoriet. Det vurderes, at der vil være både økonomiske, pladsmæssige og koordineringsmæssige fordele ved dette. Samtidig vurderes det, at det vil være en fordel at lave en separat proces for nuklearmedicinsk afdeling. Denne proces vil køre tidsmæssigt forskudt for laboratoriet og dialysen, og økonomisk er der ikke fordele ved at slå de tre processer sammen.

  Økonomien i fase 1

  Budgettet for fase 1 blev til på baggrund af generalplanen for sygehuset. Efter at have bearbejdet projektet i processen med at udvikle de vedlagte byggeprogrammer mener styregruppen, at økonomien i projektet hænger sammen. Styregruppen anbefaler, at udskyde færdiggørelsen af den intensive og intermediære afdeling til FAM har været i drift et stykke tid. Det vil give en større sikkerhed for at indrette den type senge sygehuset får mest brug for i fremtiden. På den anden side anbefaler styregruppen at fremrykke flytningen af nuklearmedicinsk afdelingen, således at afdelingen bliver flyttet på en gang og ikke som tidligere planlagt i to omgange.

   

  Beløb i mio. kr. Rådigheds-beløb Generalplan (indeks 121,2) Budget excl. BR15 (indeks 123,9) Budget incl. BR15 (indeks 123,9) Nyt rådigheds-beløb (indeks 123,9)

  Intensiv (3000 m2)

  -første 750 m2

  - 7,8 (indeks 123,9)

  28,0

  23,5 (28,0)*

  25,4

   
  FAM   39,0 39,0 42,0  

  Nuklear (850 m2)

   -installation og flytning (300 m2)

  6,0 (indeks 123,4)

  (18,0)**

  6,0

  10,4

  10,8

  4,8 (i alt 10,8)

  Dialyse (1190 m2)   22,0 23,0 25,3 25,3
  Laboratorium - nybygning (1725 m2)   36,0 36,5 39,3 39,3

  Bygn. 8&10

  -Bygn. 8 (KPA + KMA (3120 m2)

  -Bygn. 10 (600 m2)

   

  40,0

  44,3

     41,9

       2,4

  47,7

      45,1

       2,6

      45,1
  Rokader og renoveringer   14,4 8,7 9,4  
  I alt   185,4 185,4 199,9 114,5

  * 4,8 mio. kr. udsættes til fase 3 for at se effekterne af FAM

  ** 4,8 mio. kr hentes fra fase 3 for at flytte nuklearmedicinsk afdeling på en gang

  Fordeling på år af nyt rådighedsbeløb mio. kr.

   

  Indeks 123,9 2011 2012 2013
  Rådighedsbeløb 21,0 115,0 55,121
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at de tre byggeprogrammer for nuklearmedicin, dialysen og laboratoriet godkendes
  • at anlægsbevilling til Nuklearmedicinsk Afdeling udvides med 4,8 mio. kr. indeks 123,9
  • at der gives anlægsbevilling til dialysen på 25,3 mio. og til laboratoriet på 84,4 mio. kr. indeks 123,9
  • at rådighedsbeløbet frigives, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet
  • at rådighedsbeløbet fordeles på år, jf. oversigt i sagsfremstillingen
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011
   

  Udvalget anbefaler overfor regionsrådet,

  • at de tre byggeprogrammer for nuklearmedicin, dialysen og laboratoriet godkendes
  • at anlægsbevilling til Nuklearmedicinsk Afdeling udvides med 4,8 mio. kr. indeks 123,9
  • at der gives anlægsbevilling til dialysen på 25,3 mio. og til laboratoriet på 84,4 mio. kr. indeks 123,9
  • at rådighedsbeløbet frigives, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet
  • at rådighedsbeløbet fordeles på år, jf. oversigt i sagsfremstillingen
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/13169
  4. Rådgiverbevilling til udbygning af Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af godkendelsen af projektkonkurrencen for Kolding Sygehus d. 27. september 2010 er der nu behov for tilknytning af eksterne rådgivere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet valgte den 27. september 2010 vinderen af projektkonkurrencen for Kolding Sygehus med Niras A/S som totalrådgiver. Efterfølgende har Ekspertpanelet og regeringen givet endeligt tilsagn til Kolding Ssygehus på i alt 900 mio. (2009 pris og lønindeks).


  Der er ved at blive indgået kontrakt med totalrådgiveren Niras A/S. I den forbindelse foreslås der meddelt en anlægsbevilling på 63,9 mio. kr. Dette beløb dækker over totalrådgiverkontrakten samt tilkøb af ekstra ydelser fra rådgiver.


  Totalrådgiverkontrakten indeholder byggeprogram, dispositions– og projektforslag, for- og hovedprojekt, projektopfølgning, D&V (drift– og vedligeholdelsesvejledning), byggeledelse og fagtilsyn samt 1 års eftersyn. Tillægsydelser dækker blandt andet over bistand til konceptudvikling og vvm redegørelse, samt rådgivning til nødvendige projekttilpasninger, herunder et nyt kapel. Et nyt kapel var ikke en del af projektkonkurrencen, men placeringen af den fælles akut modtagelse (FAM) har nødvendiggjort en ny placering af kapellet. Udgifterne til et nyt kapel afholdes indenfor den samlede økonomiske ramme for projektforslaget på 573 mio. kr., og der forventes fremlagt byggeprogram primo 2011 for kapellet.

  Udgiften til rådgiverydelser fordeler sig med 34,5 mio. kr. i 2011 og 10,7 mio. kr.  i 2012, 9,0 mio. kr. i 2013 og 9,7 mio. kr. i 2014 (indeks 123,9).

  Projektet skal finansieres af kvalitetsfondsmidlerne, men da Indenrigs- og Sundhedsministeriet endnu ikke har fastlagt retningslinjerne for udbetalingen af midlerne, foreslås bevillingen til rådgivningsydelser midlertidigt finansieret via de likvide midler, idet den endelige finansiering inkl. tilskud fra Kvalitetsfonden og låntagning efterfølgende bringes på plads.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 63,9 mio. kr. (indeks 123,9) til totalrådgiverydelser i perioden 2011-2014, jf. sagsfremstilling. Beløbet finansieres af de likvide midler
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 63,9 mio. kr.(indeks 123,9) til totalrådgiverydelsen i forbindelse med udbygning af Kolding Sygehus.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 08/13872
  5. Sengepaneler og betjeningssøjler til akutmodtagelserne i Odense og Svendborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges et forslag om at friholde den medicotekniske budgetramme for 2011 for en udgift til sengepaneler og betjeningssøjler på ialt 7,05 mio. kr, ved istedet at finansiere denne udgift af en udisponeret rest af anlægsbevillingen til FAM Odense og dels af prioriteringspuljen for 2010 (anlæg).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som en del af konsolideringsplanen fra 2008 blev det vedtaget at etablere midlertidige akutmodtagelser på Fyn, nu kaldet FAM Odense og  FAM Svendborg. Der blev afsat budget til projekterne, på et tidspunkt hvor de økonomiske rammer var under pres på grund af højkonjukturen, hvorfor det blev aftalt, at udgifterne til sengepaneler og betjeningspaneler ikke skulle dækkes af projekternes budgetramme, men istedet af den medicotekniske budgetramme. Udgifterne hertil er for FAM Odense opgjort til 3,89 mio. kr og for FAM Svendborg 3,16 mio. kr.

  Den efterfølgende gunstige licitation betød, at der indenfor projekternes budgetrammer var mulighed for at afholde udgifter til løst inventar og it for ialt 17,599 mio. kr , som normalt afholdes af en særlig pulje. Imidlertid er den medicotekniske ramme nu kommet under pres, og det foreslås derfor, at finansiere den samlede udgift på 7,05 mio. kr til sengepaneler og betjeningspaneler dels af en ikke disponeret rest på anlægsbevillingen til FAM Odense (ialt 2,682 mio. kr) og dels af prioriteringspuljen for 2010(anlæg).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det instilles, at Sygehusstrukturudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at der til de nævnte projekter, FAM Odense og FAM Svendborg meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på hhv. 1,208 mio. kr og 3,16 mio. kr (indeks 123,9) i 2011
  • at merudgiften finansieres af den afsatte prioriteringspulje for 2010 med ialt 4,368 mio. kr.(indeks 123,9).
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 10/4091
  6. Rapportering nr 1 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift
  fold dette punkt ind Resume
   

  Dagsordenpunktet  forelægger den første udgave af den fremtidige periodiske rapportering om fremdriften i Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i april 2010 i forbindelse med godkendelse af styringsmanualern for Nyt OUH det fremlagte koncept for rapportering om fremdriften for kvalitetsfondsprojekterne. I vedhæftede statusrapportering er for de kommende 3 kvalitetsfondsprojekter redegjort for fremdriften af projekterne ud fra følgende generelle disposition:

  a)        Staderapportering, fremdrift og økonomi

  b)       Redegørelse for kritiske forudsætninger og risikoforhold

  c)        Milepæle for projektet i det næste halve år

  Den fremtidige periodiske rapporteringen tilstræbes givet efter samme faste skabelon, men der må forventes en vis udvikling inden rapporteringen finder sin fast form. Den af Rigsrevisor igangsatte undersøgelse af regionernes sygehusbyggerier kan også give anledning til tilpasninger.

  Rapporteringen vil i løbet af 2011 blive udbygget med den eksterne revisors kommentering af den givne statusrapportering. Det igangsatte projekt for realisering af generalplanen ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg planlægges ligeledes omfattet af den løbende rapportering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

   at rapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/202
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møde den 19. august 2010 blev følgende mødeplan for 2011 godkendt:

    1. februar 2011 kl. 14.00

    1. marts 2011 kl. 14.00

  22. marts 2011 kl. 14.00

  28. april 2011 kl. 14.00

  31. maj 2011 kl. 14.00

  21. juni 2011 kl. 14.00

  23. august 2011 kl. 14.00

  20. september 2011 kl. 14.00

  11. oktober 2011 kl. 14.00

    8. november 2011 kl. 14.00

    6. december 2011 kl. 14.00

  Mødet i marts skal flyttes, da det falder sammen med sundhedskaravanerne. På mødet vil der blive præsenteret en alternativ dato.

  Administrationen har udarbejdet forslag til arbejdsplan og mødesteder for første halvår 2011 for udvalget. Forslaget er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 1. februar 2011 kl. 16.00 på Innovationscenteret
  • at forslag til arbejdsplan for første halvår 2011 godkendes
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011
   

  Udvalget godkendte følgende møde- og arbejdsplan:

  1. februar 2011: Mødet afholdes på Innovationscenteret kl. 16.00

  1. marts 2011: Mødet aflyses

  22. marts 2011: Mødet afholdes på Sydvestjysk Sygehus ang. fase 1+2 kl. 14.00

  28. april 2011: Mødet afholdes på Innovationscenteret kl. 14.00

  31. maj 2011: Mødet afholdes i regionshuset kl. 14.00

  21. juni 2011: Mødet afholdes i regionshuset kl. 14.00

  Møderne i efteråret 2011 koncentreres om specialsygehusene.

  Ekstraordinært møde den 19. januar 2011 kl. 14.00-15.00 afholdes fælles møde med Psykiatriudvalget vedr. dommerbetænkning angående Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011
   

  Intet at bemærke.


  Siden er sidst opdateret 22-09-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring