Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Afsluttede projekter

Herunder findes en kort beskrivelse af de afsluttede projekter, der har fået støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. 

Læseløft

Projektet Læseløft Syd har haft det overordnede formål at styrke de unges læsefærdigheder og give dem bedre forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Tre erhvervsskoler går sammen om at revidere de nuværende læsehandlingsplaner – herunder at styrke samarbejdet mellem læsevejledere og faglærere. Et styrket samarbejde vil betyde en mere spændende, motiverende og inkluderende undervisning.

Projektet vil også udvikle et online læsetræningsværktøj, der er tilpasset EUD, og som bygger på en indledende screening. Individuelt tilpassede læsekurser vil give elever på grund- og hovedforløb et læseløft. Projektet trækker på eksperter i læsning samt tidligere gennemførte læseprojekter og vil formidle viden om projektet specifikt og læsning bredt i og uden for regionen.

Projektets evalueringsrapport kan ses    her    (1.06 MB)

Projekt videndeling

Projektets formål har været at udvikle den professionelle lærer-elev-relation for derigennem at skabe plads til trivsel og gode læringsmiljøer for de sårbare unge. Baggrunden har været, at stadig flere unge mistrives i større eller mindre grad, hvilket virker som en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Evalueringen af projektet viser, at de fleste elever, som har deltaget i projektet oplever, at deres trivsel i klasen/på holdet er god og samtidig at de fleste elever har lyst til at lære nyt. Ligeledes oplever de fleste lærere, at de er klædt tilstrækkeligt på til at skabe et godt socialt fællesskab – de magter "den professionelle relation". 

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig  her (   1,00 MB) 

 Projektets evalueringsrapport er tilgænHands On

Projektet havde til opgave at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse/EUX. Projektet understøttede dermed både de nationale mål i den nye EUD-reform og regionens politiske mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet tog udgangspunkt i DM i Skills, som Trekantområdet var vært for i 2016. Samtidig sigtede projektet mod at skabe et tættere samarbejde mellem relevante aktører på erhvervsuddannelsesområdet ved at styrke de unges, deres forældres, grundskolelærernes og omverdenens viden om, hvilke muligheder der er ved at tage en erhvervsuddannelse.

Hands On har succesfuldt arbejdet med en indsats målrettet kommunikation og formidling af DM i Skills og mulighederne i erhvervsuddannelser samt været drivkraft bag DM i Skills 2016. Samtidigt fik flere elever øget kendskab og viden om erhvervsuddannelser, flere vurderede erhvervsuddannelser som attraktive, og flere elever ville overveje at tage en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Der ses dog ingen forandring i de endelige resultater – en øget tilmelding til erhvervsuddannelserne. Projektet arbejdede kun i begrænset omfang med forankring og fik ikke arbejdet med facilitering af netværk, som det oprindeligt var tiltænkt. I og med at projektet ikke blev videreført, lykkedes forankringen kun i meget begrænset omfang. Enkelte elementer og arrangementer, som fx introdage, er dog i dag forankret i skolerne og videreføres fremadrettet.

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig    her    (1,40 MB)

Flipped Learning

Projektets overordnede formål har været at undersøge effekten af tiltag i forhold til, om Flipped Learning giver mulighed for at flytte lærerens ressourcer fra traditionel oplægsbaseret klasseundervisning på skolen til et fokus på den enkelte elevs læring via undervisningsdifferentiering. Ydermere ser projektet på, hvilke muligheder for ændrede og varierende læringsaktiviteter i klasserummet Flipped Learning åbner op for. Projektets formål er især at understøtte de mest udfordrede elevers læring. Projektet viser generelt, at nye undervisningsformer som Flipped Learning med stor succes kan anvendes på ungdomsuddannelserne. De involverede lærere har i høj grad taget undervisningsformen til sig, og eleverne oplever også en ”her og nu”-effekt i timerne, hvor de bliver mere engagerede og opnår større faglig forståelse. Godt en femtedel af eleverne i projektet angiver at blive mere aktive i timerne og mellem 30-40 pct. af eleverne oplever en større faglig forståelse.

Den langsigtede effekt er dog begrænset, hvilket kan skyldes, at der er en omstillingsperiode for både lærere og elever, hvor de skal vænne sig til at anvende ny teknologi som en del af undervisningen. Det er her vigtigt at anerkende, at der ved indførelsen af nye undervisningsformer, der bygger på ny teknologi, skal opbygges en lokalt forankret it-støttefunktion, hvor lærerne (og elever) kan få hjælp til de tekniske udfordringer. Ellers er der en risiko for, at fokus bliver teknologi frem for didaktik.

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig  her  (1,12 MB)

Fagligt klar til erhvervsuddannelse

Formålet med dette projekt var at give elever, der ikke har de fornødne kompetencer et forspring gennem træning af udvalgte færdigheder i fagene dansk og matematik, således de står stærkere fagligt, når de påbegynder en EUD. Ifølge elevernes egne oplevelser blev de bedre til dansk og matematik under forløbet. Blandt de adspurgte elever i den eksterne evaluering, var det således 67%, der oplevede i høj grad eller i nogen grad at være blevet bedre til  matematik, mens 89 % oplevede i meget høj, i høj eller i nogen grad at være blevet bedre til dansk.

Projektet har lavet en intern evaluering, som viser, at det er de unges oplevelse, at det de har lært på forløbet er noget som kan de bruge på EUD. De adspurgte, som har nået at påbegynde en EUD, påpeger at det har været let at starte på erhvervsuddannelsen mht. det faglige, hvilket vidner om, at de har kunnet bruge det, de har lært.

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her  (1.30 MB)

Talentraketten

Projektets formål har været at øge de unges interesse for de naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige fag/studieretninger på henholdsvis ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Grundideen har været at bruge særligt interesserede og særligt talentfulde elever til at vise vejen inden for scienceområdet. En central del af projektet har derfor været Ung-til-ung undervisning, hvor udvalgte elever fra ungdomsuddannelserne har undervist folkeskoleelever fra 7-9.kl. i de natur-videnskabelige fag. Hertil har ungdomsuddannelserne og grundskolerne arbejdet med at udvikle og implementere talentstrategier.

Projektet havde et mål om at øge de unges interesse for de naturvidenskabelige fag. Evalueringen viser at 53 pct. af folkeskoleleverne oplever, at Talentraketten har øget deres interesse for naturfag. Projektet havde også et mål om at skabe en mere inspirerende og motiverende undervisning. Her viser evalueringen, at Ung-til-ung undervisningen bidrager til at gøre undervisningen interessant ved, at underviseren er ung, og derved kan forstå eleverne bedre, end de almindelige lærere. Samtidig er der stadig behov for at videreudvikle ung-til-ung undervisningen fx ved at sikre at ung-til-ung-underviserne er klædt tilstrækkeligt på til at udføre underviseropgaven. 

 Projektets evalueringsrapport er tilgængelig  her  (493 KB)

Drengeprojekt Syddanmark

Projektets formål har været at bidrage til at minimere gruppen af drenge, der er i fare for ikke at afslutte deres ungdomsuddannelse uden at have realistiske muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet eller i varig beskæftigelse. Projektet havde et mål om, at 40 pct. af drengene i målgruppen skulle have til hensigt at starte på en videregående uddannelse senest 2 år efter afsluttet hhx, htx eller eud.

Evalueringen viser, at 60 pct. af projektdrengene overvejer at læse videre inden for det næste år. Projektet havde også et mål om, at samtlige de deltagende drenge skulle have et videregående uddannelsesperspektiv. Dette mål vurderes også i evalueringen at være blevet opfyldt. Ungdomsuddannelserne i projektet har besluttet at fortsætte efter projektets afslutning med at gennemføre vejledningssamtalerne med fokus på at motivere drengene til at tænke over deres videre uddannelses- og karriereveje.

   Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her (258 KB)

 Projekt X

Projekt X var et samarbejdsprojekt udformet som efteruddannelsestilbud baseret på netværksdannelse på tværs af uddannelsesinstitutioner med særligt fokus på undervisere i grundskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne. Projektholder var NTS-centret i Region Syddanmark.

Formålet med Projekt X har været at udvikle et unikt efteruddannelsestilbud for undervisere inden for natur, teknik og sundhed gennem netværksdannelse mellem de involverede institutioner, ligesom det skulle understøtte overgangsproblematikker mellem grundskolen og ungdomsuddannelser (herunder erhvervsskoler). De deltagende lærere fra de forskellige uddannelsesinstitutioner gav i de fleste tilfælde udtryk for et væsentligt udbytte af projektet i form af faglig inspiration og diskussioner med lærere fra andre institutioner. Projektet blev et vigtigt forum for faglige diskussioner, som ellers ikke var mulige. Der var dog en asymmetri mellem lærerne fra grundskolerne og ungdomsuddannelserne. Grundskolelærerne på tværs af netværkene mente i højere grad, at de fik noget fagligt ud af at deltage i netværkene, hvor lærerne fra ungdomsuddannelserne primært så netværksaktiviteterne som brobygningsaktiviteter og som en mulighed for at rekruttere elever til deres uddannelser. Alt tydede på, at der blev udviklet nogle inspirerende undervisningsforløb gennem projektet. Forløbene har været meget forskellige, da der hvert netværk tog udgangspunkt i lokale ønsker og muligheder. I alt blev der afviklet 11 forløb, som er blevet til inspirationsmateriale på projektets hjemmeside. Ifølge lærerne i netværkene, var eleverne generelt engagerede og glade for forløbene.

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her (1,24 MB)

Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg

Projektets formål har været gennem talentarbejde at bidrage til at flere unge uddanner sig indenfor sciencefag og at flere drenge gennemfører en videregående uddannelse. Med udgangspunkt i Kirsten Baltzers forskning fra DPU, har projektet søgt at målrette talentarbejdet mod ca. 20% af  hver klasse på ungdomsuddannelserne og folkeskolernes ældste klasser. Forskningen peger på, at talenter er områdespecifikke og præget af kultur, miljø, skiftende fokus og varierende målrettethed, hvorfor børn ofte i en eller anden grad flytter ind og ud af kategorien ’talentfuld’.

Evalueringen viser, at projektet generelt vurderes positivt af de tre adspurgte grupper, dvs. gymnasieelever, gymnasielærere og folkeskoleledere. Projektet har forsøgt at lave ekstra undervisningsaktiviteter, hvor elevernes motivation har været helt central. Eleverne har skullet bruge sin fritid på projekterne. Talentbegrebet er blevet defineret som evnen til at ville bruge ekstra tid på et projekt udover den normale skoletid, hvor interessen skulle være det drivende i elevens motivation. Projektet har forsøgt at anspore denne interesse med en meget anvendelsesorienteret tilgang, og der ikke har været langt fra teori til praksis. Projektets aktiviteter har i høj grad været erhvervsorienteret, og der er skabt nogle interessefelter, hvor deltagerne har kunnet se, hvad man kunne bruge den tilegnede viden til. Dette vurderes at have stor betydning for deltagernes videre uddannelsesvej, og at de dermed er klædt bedre på til fremtidige studier end hvis de ikke havde deltaget.

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her (313 KB)

GVS (Gymnasie – virksomhed – samarbejde)

Projektets formål har været at styrke elevernes færdigheder i matematik og dansk, øge elevernes sociale og personlige kompetencer samt forbedre deres trivsel. Projektets mål skulle realiseres ved at etablere samarbejder mellem erhvervskontorer, virksomheder og gymnasier fordelt over hele regionen. Det er lykkedes projektet at etablere virksomhedssamarbejder og gennemføre undervisningsforløb i samspil med virksomheder. Evalueringen viser, at eleverne er blevet mere motiveret til at lære nyt i løbet af projektet. Dertil har virksomhedssamarbejdet bidraget til, at nogle elever bedre kan koble det de lærer på gymnasiet til det ”virkelige” liv.

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her (1,03 MB)

Syddanske Talenter - SOSU

De overordnede formål med projekt Syddanske talenter var at styrke:

 • Rekruttering til såvel social- og sundhedsuddannelserne som til de mellemlange videregående uddannelser gennem udvikling af talentorienterede forløb
 • Gennemførelsen på SOSU-uddannelserne
 • Samarbejdet mellem parterne i projektet – på tværs af uddannelsessteder, samt på tværs af uddannelse og praksis
 • Rekruttering af elever til social- og sundhedsuddannelserne med bredere forudsætninger i forhold til aftagersidens forventninger og krav

For at opfylde formålene med projektet blev der arbejdet med udvikling og afprøvning af fire delprojekter bestående af nedenstående delelementer:

1.    Studie- og erhvervsrettet påbygning

2.    Model for EUX på SOSU

3.    Turboforløb

4.    Toning af social- og sundhedsassistentuddannelsen

5.    Sammenhængende uddannelsesforløb

6.    SOSU-skills som valgfag

7.    Brobygning til videregående uddannelser

 

Praktikplads til alle

Projektets overordnede formål var at opfylde 95 % målsætningen i Vejle og Odense ved at støtte unge med sociale, psykiske eller personlige problemer til at færdiggøre deres uddannelse.

Projektet sigtede mod at skabe flere praktikpladser for elever, der under normale omstændigheder ikke ville forventes at få en praktikplads grundet sociale, psykiske eller personlige problemer.

Projektet udviklede følgende:

 • Et screeningsværktøj til identifikation af frafaldstruede elever, der kan anvendes på alle erhvervsskoler
 • En ”værktøjskasse” med tiltag, der er afprøvede, og som virker i arbejdet med at gøre unge praktikparate. Dette er udmøntet i en brochure, som blev udsendt til relevante erhvervsskoler: ”Mentorforløb gør stor forskel for de sidste 10 %”
 • Bevidstgørelse af virksomhederne i området om deres sociale ansvarlighed ved ansættelse af elever med særlige behov.
 • Kortlægning af støttefunktioner for elever i praktik. Dette er samlet med de øvrige erfaringer i brochuren ”Mentorforløb gør stor forskel for de sidste 10 %”

Det nye i dette projekt er fokus på screening og brug af mentorer i overgangen fra grundforløb til hovedforløb og i praktikken i hovedforløbet. Derudover er kortlægningen af støttefunktioner nyt, da dette tidligere har været et temmelig uigennemskueligt område, særligt for virksomhederne. Samarbejdet mellem tre erhvervsskoler på tværs af uddannelser (merkantile og tekniske) og fra forskellige områder i regionen har givet en positiv og lærerig erfaringsudveksling.

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her (611 KB)

Undervisning i bevægelse

Projektet Undervisning i bevægelse er afsluttet og har leveret en række ideer til at understøtte og styrke indsatsen for unge mænd, der ikke har 9. klasses eksamen. Projektet var forankret hos VUC Syd. Formålet med projektet var at få flere unge mænd (18-30 år), der ikke har gennemført grundskolen til at gennemføre en ungdomsuddannelse ved at udvikle et særligt tilbud til gruppen. Det skulle ske ved at udvikle et tilbud med en særlig trænings- og anvendelsesorienteret profil, og der skulle inddrages pædagogiske metoder fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret.

Projektet har udviklet og gennemført et særligt forløb for unge mænd i alderen 18-30 år, der ikke har en 9. klasses eksamen. Undervisningen blev forestået af mandlige undervisere, og der var fokus på fysisk træning og anvendelsesorienteret undervisning. Der blev inddraget pædagogiske metoder fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret. I forløbet fik kursisterne en almen forberedelseseksamen, som kvalificerer dem til en ungdomsuddannelse, hvori en række af deltagerne er fortsat. Projektet er afsluttet, men da VUC Syd har positive erfaringer med forløbet, så fortsætter uddannelsestilbuddet i en tilpasset udgave. Der er blevet etableret et frivilligt netværk mellem Politi, Forsvar og Beredskabsstyrelsen. I projektet har VUC været i dialog med Odense Katedralskole og inddraget deres erfaringer fra "Anvendelsesorienteret undervisning". VUC Syd har også været i dialog med flere jobcentre og UU’ erne. I projektet er der blevet udviklet en "værktøjskasse" med en lang række gode ideer, hvordan der kan fås bevægelse ind i undervisningen bl.a. i fagene dansk, engelsk og matematik. Værktøjskassen kan ses her (313 KB)

Projektet er blevet evalueret af SDU. Evaluering af projektet der kan læses her (672 KB)

 ProjektSyd - fra børnehave til ph.d.

Projekt ”Syd fra børnehave til ph.d.” er afsluttet og har leveret en række undervisningsforløb inden for det naturvidenskabelige område som andre kan bruge. Projektet var et samarbejdsprojekt mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer, og blev udviklet i et samarbejde mellem NTS, SDU, UC Syd, UC Lillebælt, en række ungdomsuddannelser, folkeskoler og uformelle læringsmiljøer. Formålet med projektet var at øge interessen for science hos de unge, ved at lave en række eksemplariske undervisningsforløb til grundskoler og ungdomsuddannelser inden for de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige uddannelser. I hvert af forløbene er der deltagelse af et uformelt læringsmiljø. I projektet blev der arbejdet med innovativ udvikling af undervisningsforløb indenfor natur, teknik og sundhed på tværs af sektorer. Projektets har udviklet og evalueret nye metoder og værktøjer, der fremmer undervisningen i fagrækker inden for natur, teknik og sundhed. I projektet er der udviklet 10 undervisningsforløb der retter sig helt fra folkeskolen 7. klasses elever til elever i 3. g. Se de forskellige undervisningsforløb, hvor der både er lærervejledning og elevmaterialer, på projektets side  NTSnet.dk  Projektet er blevet evalueret af to omgange, hvilket har resulteret i rapporter, der kan læses her (1,75 KB) og her (850 KB)

For at få mere at vide om projektet kan man kontakte Beth Wehner Andersen. Mobil 4021 1449 / E-mail: bewa@ucl.dk

Transfaglighed i et ungeperspektiv

Formålet med projektet har været i et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser at etablere de vilkår, der skal til for at unge ikke-uddannelsesparate kan blive uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet skal i tre delprojekter udvikle redskaber, metoder og samarbejdsmodeller for arbejdet med ikke-uddannnelsesparate unge. De tre delprojekter handler om:

 • Udvikling af nye metoder og redskaber til at støtte de ikke-uddannelsesparate unge i overgange og snitflader mellem grundskole, ungdomsuddannelse og de kommunale forvaltninger
 • Udvikling af fælles redskaber og metoder til dokumentation og vurdering af uddannelsesparathed
 • Udvikling og afprøvning af nye tilbud på produktionsskole og ungdomsskole

Anvendelsesorienteret undervisning

Målet med projektet har været at fastholde de unge gennem mere motiverende læringsformer. Der skulle skabes et attraktivt undervisnings- og læringsmiljø, som betyder at den unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed bidrage til Region Syddanmarks mål om, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Anvendelsesorienteret undervisning blev angrebet fra tre forskellige vinkler: Drenge, Pædagogisk it, og Innovative arbejdsformer. De forskellige uddannelsesinstitutioner kunne melde sig under ét af de forskellige netværk. Projektets erfaringer med et stort mangfoldigt netværk har været meget positive. Det har givet et stort kendskab på tværs. Det store netværk og de afholdte workshops har også været med til at formidle projektet, ligesom projektet og værktøjerne er blevet formidlet på EMU’en.
Projektet har været fulgt af forskere fra SDU. Forskningen er publiceret i 2 store rapporter, der kan læses her:

Pædagogik og motivation (960 KB)
Unges holdninger til pædagogik, viden og uddannelse (2,45 MB)

Videre efter HF

VUC Fredericia/IBC har med projektet "Videre efter HF" ville øge overgangsfrekvensen fra HF til de videregående uddannelser og nedbringe frafald fra HF. Baggrunden for projektet er et stort frafald i løbet af HF kurser med den konsekvens, at overgangsfrekvensen bliver for lav i forhold til de videregående uddannelser. Projektet omfatter alle VUC’er, EA’er og UC’er i Region Syddanmark og vil medvirke til at opfylde 50 % målsætningen ved at: 

 • Udvikling af en nyskabende form for professionsrettet undervisning for HF fagene på VUC’erne
 • Etablering af et netværk mellem institutionerne på underviserniveau, som giver lærere og studievejledere viden om indhold og form i de videregående uddannelser og efterfølgende karrieremuligheder

Ved afslutningen af projektet forventes det, at overgangsfrekvensen til de videregående uddannelser vil stige med ca. 10 %. Denne effekt forventes at stige yderligere med videreudviklingen af projektets resultater til 20 % efter 5 år.

Hold Fast

International Business College i Kolding og Vejle Handelsskole har på vegne af over 100 ungdomsuddannelser i såvel Region Syddanmark som Region Midtjylland sat sig i spidsen for et stort udviklingsprojekt, der skal sikre at flere unge i de to regioner gennemfører en ungdomsuddannelse. Desuden er regionernes mange UU centre med som en vigtig aktør, ligesom der deltager andre parter, der kan bidrage positivt til projektet.

Projektet vil optimere samarbejdet mellem de mange uddannelsesinstitutioner og UU centre i de to regioner. Projektets aktiviteter vil blive gennemført i lokale konsortier, hvilket sikrer en tæt kontakt til de unge som projektet retter sig mod. I de 8-9 konsortier i de to regioner, vil der blive arbejdet med seks forskellige delaktiviteter: Der arbejdes med bedre indslusningsforløb fra Folkeskole til ungdomsuddannelse, samt bedre introduktionsforløb på ungdomsuddannelsen, ligesom der på tværs af ungdomsuddannelserne kan oprettes lokale opsamlingskurser for frafaldstruede elever, der derved fastholdes i uddannelsessystemet. Desuden arbejdes der med udvikling af en ordning, der skal sikre institutionsuafhængige mentorer, som skal følge den unge fra institution til institution. Projektet søger også at udvikle nye IT og læringsformer til brug i undervisningen. Det sidste delprojekt skal forbedre vilkårene for elever der mangler praktikpladser.

Se mere på projektets egen hjemmeside her

Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser i Region Syddanmark

Med projektet har Svendborg Gymnasium i samarbejde med EUC Syd, Social- og Sundhedsskolen Fyn og Grindsted Erhvervsskole arbejdet hen imod at øge overgangsfrekvensen til de videregående uddannelser. Projektet har haft fokus på to målgrupper, som normalt har sværere end andre grupper ved at komme i gang med en videregående uddannelse: Elever på erhvervsuddannelserne og afgangselever fra gymnasiale uddannelser i følgende yderområder: Langeland, Svendborg, Ærø, Fåborg/Midtfyn, Tønder, Grindsted, Varde og Vejen. Projektet har udviklet brobygningsforløb, der åbner op for muligheden for, at de unge fra ungdomsuddannelserne kan få et indblik i de videregående uddannelser. Som en del af projektet er der også blevet arbejdet intensivt med eleverne forud for valget af brobygningsforløb for at motivere de elever, der normalt ikke deltager i disse. Herudover er der blevet sat fokus på perioden efter brobygningsforløbet i form af opfølgende aktiviteter, som har skullet medvirke til at motivere eleverne til at søge ind på en videregående uddannelse. Der er i projektet desuden blevet arbejdet med to delprojekter, dels at synliggøre målene for de videregående uddannelser for eleverne på erhvervsuddannelserne samt at fastholde Region Syddanmark som foregangsregion i forhold til udvikling af brobygningsforløb. Projektet, som oprindeligt skulle gennemføres i perioden 2009-2011, har bygget videre på et tidligere projekt, som blev gennemført fra 2006-2008, hvor der blev udviklet brobygningsforløb rettet mod de gymnasiale ungdomsuddannelser. Projektet blev imidlertid forlænget, så det i stedet gennemførtes i perioden 2009 til juni 2013. Begrundelserne herfor var, at der var midler i projektet og at EUD brobygningsforløb er vanskelige at starte op og skal gentages for at have effekt.  

Klik her  (1,17 MB)   for at læse projektets evalueringsrapport

Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet

IBC Fredericia ønskede med projektet, i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, at udvikle redskaber i undervisningen til at hjælpe underviseren med at holde sammen på klassen som et læringsfællesskab med særligt fokus på at gøre sårbare unge til en del af det sociale fællesskab og dermed fastholde dem på ungdomsuddannelsen. Projektet tog afsæt i en antagelse om, at alt for mange elever/kursister tages ud/”falder ud” af undervisningen, når der opstår problemer med indlæringen. Projektet har helt konkret udviklet en ”værktøjskasse” med i alt 32 værktøjer, der kan bruges i undervisningen. Målet med ”værktøjskassen” har været at udvikle værktøjer, der er med til at højne de unges trivsel og motivation i klassen og derigennem få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Klik  her   for at se og læse om værktøjerne 

Klik her (2,74 MB)   for at læse projektets evalueringsrapport

 KRÆS – Udvikling af kreative læreprocesser i gymnasiale forløb

Formålet med KRÆS har været, at udvikle en ny 2-årig HF, der lagde vægt på de kreative/æstetiske læringsformer, og som derved kunne tiltrække en gruppe af unge, som ønsker en gymnasial uddannelse, samtidig med at de får mulighed for at dyrke og styrke deres kunstneriske interesser. Det blev vurderet i 2008, at KRÆS ville kunne medvirke til, at flere unge ville gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse. Evalueringen af KRÆS viser, at det er lykkedes at udvikle en ny 2-årig HF med navnet KRÆS. Der startede 21 elever i 2009, 19 elever i 2010 og her i 2011 er der 25 nye elever. Uddannelsen er bæredygtig og forventes også at blive udbudt i de kommende år.

Som afslutning på projektet, er der lavet en konceptbeskrivelse af tre projektforløb i KRÆS med beskrivelser af undervisningens rammer, organisering, metoder og indhold. Konceptbeskrivelserne bliver offentliggjort på regionens hjemmeside, så andre gymnasiale uddannelser kan få glæde heraf.

Evalueringen konkluderer, at der er indikationer på, at KRÆS med sin kreative tilgang til det boglige er med til at tiltrække og fastholde eleverne på HF-uddannelsen. Uden en kreativ æstetisk HF (KRÆS) ville nogle af eleverne ikke have fået en ungdomsuddannelse. Det underbygges af, at gennemførelsesprocenten på KRÆS ligger højere end på det almindelige 2-årige HF. På KRÆS gennemfører 81,3 % af eleverne, mens blot 42 % af eleverne i perioden 2006-2010 gennemførte HF på VUC Fredericia.

Du kan hente evalueringsrapporterne via nedenstående links:

Klik her (605 KB) for at læse projektets evalueringsrapport

Klik her  (594 KB) for at læse projektets evalueringsrapport, delprojekt 1

Klik her    (407 KB) for at læse projektets evalueringsrapport, delprojekt 2 

 Klik  her  (329 KB) for at læse projektets evalueringsrapport, delprojekt 3 

Parallel pædagogik

Formålet med Parallel pædagogik var, at udvikle en undervisningsform på HF enkeltfag, der via brugen af video og IT muliggør undervisning af kursister (parallel undervisning), som befinder sig i to forskellige byer/geografiske lokationer. Undervisningsformen skulle bruges til at sikre et undervisningstilbud i de tyndtbefolkede områder, hvor der ofte ellers ikke vil kunne samles nok kursister til et helt hold. Projektet ville dermed bidrage til at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Evalueringen af Parallel pædagogik viser, at det er lykkedes at udvikle en parallel undervisningsform, hvor kursister på to forskellige lokaliteter er blevet undervist samtidig.

Der er blevet oprettet hold mellem:

·        Tønder og Gram.

·        Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

·        Nyborg og Glamsbjerg.

Søgningen til holdene har været stor, og frekvenser for gennemførsel og frafald svarer til, hvad der ses på ordinære hold. Projektet har således bidraget til at forbedre uddannelsestilbuddet i tyndt befolkede egne i Syddanmark.

Flere af kursisterne på holdene med parallel undervisning giver udtryk for, at de nok ville have deltaget i HF-undervisningen, selvom parallel undervisning ikke havde været en mulighed, men at de ville have haft ekstra kørsel til undervisningen. De ser parallel undervisning som en stor fordel, fordi det sparer dem for ekstra transport. I projektet er der dels udviklet en samlet pædagogisk og didaktisk strategi for Parallel pædagogik og dels udviklet undervisningsmaterialer til flere fag. Dette er tilgængeligt på projektets hjemmeside www.parallelundervisning.dk. Andre uddannelsesinstitutioner har dermed gode muligheder for at lære af projektets erfaringer og evt. selv begynde at arbejde med Parallel pædagogik.

Du kan læse evalueringsrapporten her (109 KB)

Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelser

Formålet med projektet var at tydeliggøre valgmuligheder for erhvervsuddannelser efter folkeskolen og øge prestigen af og kendskabet til erhvervsuddannelserne. Det ser ud til at være lykkedes, idet tilmeldingstallene til erhvervsuddannelserne på de tekniske skoler på Fyn er et af de få steder i landet, hvor søgningen ikke er gået ned i 2011.

Som en del af projektet blev der afholdt indledende konkurrencer på 36 grundskoler i Region Syddanmark. Til det afsluttende nationale mesterskab for 9. klasser deltog i alt 108 grundskoleelever fordelt på 36 hold på Odense Congress Center i januar 2011. I forbindelse med projektet er der blevet opbygget en opgavebank til 9. klassekonkurrencerne. Opgavebanken indeholder skriftligt materiale og en film og skal fremover fungerer som fundamentet i forhold til det videre arbejde med henblik på at gøre DM for 9. klasser landsdækkende. Evalueringen viser, at formidlingen omkring DM for 9. klasser har været succesfuld. Således er beslutningstagere, deltagere og andre aktører blevet informeret om DM for 9. klasser. Det kan også nævnes, at 14.500 børn, unge og voksne lagde vejen forbi Odense Congress Center i dagene den 27.- 29. januar 2011 for at se på DM for erhvervsuddannelserne samt DM for 9. klasserne i Region Syddanmark. I forbindelse med undervisningsministerens sommermøde i 2011 i Sorø blev SkillsDenmark og UU i Odense bedt om at arrangere en ”folkeskolekonkurrence” for deltagerne i sommermødet samt fortælle om arrangementet.

Du kan læse afrapporteringen her  (5,95 KB)   (5,95 KB)    

Videre med uddannelse

Projekt havde til formål at øge optaget på de videregående uddannelser i regionen. Et fokuspunkt var at udvikle nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. Projektet har haft som intention at skabe øget motivation til uddannelse i målgrupper, som det er vanskeligt at nå via traditionelle vejlednings- og kommunikationsstrategier med henblik på at hæve uddannelsesniveauet. Projektet har også haft til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem de videregående uddannelser i regionen, så indsatsen for at øge optaget og nå de regionale uddannelsesmålsætninger styrkes.
Projektets aktiviteter har knyttet sig til tre områder:

Brug Bolden - som er en markedsføringskampagne, hvor elitesportsfolk skaber opmærksomhed om at tage en videregående uddannelse i Region Syddanmark og om det nye virtuelle uddannelsesforum: usite.dk.

Uddannelsesfremmede studerende som rollemodeller - hvor studerende med uddannelsesfremmed baggrund møder uddannelsesfremmede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen og taler om livet som studerende med udgangspunkt i egne erfaringer.

Usite.dk - en virtuel platform, hvor unge i deres egne videoer viser inspirerende og mere uformelle sider af livet som studerende på de videregående uddannelser i Region Syddanmark. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem IBC International Business College, Syddansk Universitet, Studievalg Fyn og Sydjylland og UC Lillebælt. Projektet begyndte i januar 2009 og blev afsluttet i december 2010. 
Der er udarbejdet 3 temahæfter, der har fokus på:

1) hvordan projektet har initieret et samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark om rekrutteringsopgaven. Se  her (852 KB)   

2) hvordan projektet har arbejdet med forskellige målgrupper, der traditionelt er vanskelige at nå med budskabet om at læse videre Se her (1,17 MB)

3) hvordan projektet har arbejdet med udvikling og afprøvning af nye kommunikationsformer og deres effekt Se her (1,25 MB)

Den afsluttende evalueringsrapport indeholder følgende aspekter;

 • opsummerer og konkluderer på projektets og resultater
 • fremadrettede anbefalinger i forhold til regionalt samarbejde om rekruttering til videregående uddannelser samt om brug af nye kommunikationsformer i forhold til markedsføring, vejledning og undervisning
 • indeholder en målopfyldelsesevaluering
 • en folder, som samler erfaringer og resultater fra de tre delprojekter til de, som er interesseret i at lære mere om de gode erfaringer, der er gjort i projektperioden.

Du kan læse evalueringsrapporten her (1,88 MB)

Innovative undervisningsmetoder

Projektets formål var at styrke de innovative og internationale kompetencer blandt elever på gymnasiale uddannelser gennem udvikling og afholdelse af korte camps samt udviklingen af to nye undervisnings­forløb.  

Projektet ”Innovative undervisningsmetoder på HTX, STX og HHX i Region Syddanmark” bestod af fire forløb:

Forløb 1: Udvikling og udbredelse af 48 timers Solution Camp, hvor studerende lærer metoder til kreativ problemløsning, idé- og konceptudvikling samt brugerdreven innovation.

Forløb 2: Udvikling og udbredelse af 48 timers International Challenge Camp, hvor studerende opnår viden om internationalisering, kulturforskelle og tværkulturel kommunikation i praksis.

Forløb 3: Udvikling og udbredelse af Innovationsdag, hvor de studerende undervises i brugerdreven innovation.

Forløb 4: Udvikling af onlinespillet ”Science City” om nye teknologier.

Partnerne i projektet er Erhvervsakademi Sydvest og 10 ungdomsuddannelser, herunder to tekniske skoler, et gymnasium og syv handelsskoler. Projektet har resulteret i et regionalt samarbejde om camps og innovative undervisningsformer. Alle aktiviteterne i ansøgningen er gennemført som planlagt. I alt 230 elever og 50 lærere har deltaget på en 48 timers camp. Desuden har over 1000 elever og 42 lærere deltaget i en innovationsdag. Onlinespillet ”Science City” er udviklet og udbredt til deltagerne i netværket. 82%-88% af de deltagende elever og 100% af de deltagende lærere, har ifølge deres egen vurdering fået styrket deres innovative og internationale kompetencer, hvilket er en opfyldelse af effektmålet på mindst 80%. Deltagelsen i camps, har motiveret 96% af de deltagende studerende til at tage en videregående uddannelse, hvor målet var 90%. Projektet har desuden bidraget til udgivelsen af en guidebog om camp-metoden, CAMP GUIDE – genvej til unikke idéer. Projektet videreføres i dag på flere ungdomsuddannelser, hvor skolerne afholder camps som en del af den ordinære undervisning. Erhvervsakademi Sydvest tilbyder efter projektets afslutning brugerbetalt afholdelse af innovationscamps for ungdomsuddannelserne.

Skoleradio

Erhvervsskolen Hansenberg i Kolding vil inddrage nye medier og e-learningsformer i undervisningen ved at skabe en ny facilitet i erhvervsskolen – "skolens eget lyd-univers". Målet med projektet er, at en internetbaseret skoleradio skal medvirke til pædagogisk udvikling ved at være en kanal for elev- og lærerproduktioner i lydform fremstillet til og i undervisningen. Skoleradiostationen skal forbedre skole- og undervisningsmiljøet og bidrage til tiltrækning og fastholdelse af elever. Projektet er et ligestillet samarbejde mellem to erhvervsskoler fra Region Syddanmark og to erhvervsskoler fra Region Midt. De to erhvervsskoler i Region Syddanmark har planlagt følgende aktiviteter:

Hansenberg vil bl.a. koble projektet på etableringen af et filmstudie og på skolens tilbud om musikundervisning. Dermed skal der opnås en øget mediebevidsthed hos skolens lærere, samt at kreativitet og innovation hos eleverne styrkes.

EUC Sydvilarbejde med lydproduktioner, der skal understøtte skolens fastholdelsesindsats, med det målrettede perspektiv, at gøre skolens skolemiljø mere attraktivt for både elever og medarbejdere.   

Historisk Atlas for ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark

"Historisk Atlas" er en hjemmeside med interaktive kort, der giver brugeren mulighed for at gå på opdagelse i et områdes historie og steder – i første omgang på Fyn. Hjemmesiden "Historisk Atlas Fyn" blev udviklet med støtte fra Region Syddanmarks kulturpulje. Odense Katedralskole vil nu i partnerskab med Odense Bys Museer udforme eksemplariske emner til undervisningen i billedkunst og historie på grundlag af det historiske atlas og dermed skabe nye muligheder for formidling og læring i de to fag på gymnasialt niveau. Bevillingen fra uddannelsespuljen skal bruges til at frikøbe en medarbejder til at implementere Historisk Atlas i ungdomsuddannelserne.

Biotek

Sct. Knuds Gymnasium i Odense, Rosborg Gymnasium i Vejle og Syddansk Universitet er gået sammen om at udvikle en ny studieretning indenfor bioteknologi på det almene og tekniske gymnasium. Projektet skal først og fremmest udvikle det nye fag, men også nye pædagogiske/didaktiske læringsmetoder og nyt lærebogsmateriale til brug ved undervisning i de naturvidenskabelige fag – selvfølgelig ikke mindst den nye studieretning bioteknologi. Resultatet skal være en ny bioteklinie på gymnasierne, der kan skabe interesse for de naturvidenskabelige fag, og sikre at flere unge søger ind og bliver optaget på de naturvidenskabelige fagretninger i gymnasiet – og senere på de naturvidenskabelige uddannelser. Projektet vil bevirke, at de unge får en tættere kontakt til SDU.

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her (1,67 MB)

Bliv i uddannelse – digital coaching

Formålet med projekt har været at bruge IT - i form af en app – som hjælpemiddel til at sikre en holistisk indsats for trivsel og fastholdelse af erhvervsskoleelever. App'en skal hjælpe eleven og mentorerne (forstås bredt som lærere, vejledere, UU vejledere kontaktlærere samt coaches, mentorer og omsorgspersoner) omkring eleven i deres daglige tilgang til udfordringer med frafald.

DM i Skills

DM i Skills er et fælles Danmarksmesterskab for landets elever på erhvervsskolerne. Det havde tre formål, dels at dyrke talenterne – talentpleje, dels at eksponere uddannelserne på erhvervsskolerne, og endeligt være med til at hæve det faglige plan på erhvervsuddannelserne. Målet har været, at flest mulige grundskoleelever vælger en erhvervsuddannelse.

Etablering af et Akademi for Talentfulde unge

Formålet med projektet har været at danne en fælles regional platform for talentudvikling, der etableres i samarbejde med de videregående uddannelser og virksomhederne i området. Projektet er en videreførelse og yderligere udbredelse af det talentakademi, for de fynske almene gymnasier, og som et pilotprojekt, der har tilbudt deres elever et frugtbart samarbejde med Syddansk Universitet siden december 2010  - efter inspiration fra en samarbejdsaftale med det tilsvarende akademi i Region Hovedstaden. Godt 200 fynske gymnasieelever indgår i øjeblikket i dette talentprojekt.

Flere til science

Projektet skal udvikle nye talenter inden for naturvidenskab. De skal inspireres ved brug af læringsteknologi, der skal vise eleverne, hvordan deres naturvidenskabelige fag bruges i virkelighedens verden, samt undervisningsforløb udviklet i samarbejde mellem forskere fra universitetet og lærere fra gymnasiale uddannelser.

Fra bænken til banen

Det primære formål har været, igennem et helt særligt samarbejde mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser, idrætsklubber og en professionel fodboldklub, at styrke og dermed udvikle elevernes sociale og personlige forudsætninger for dermed at sikre elevernes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Sekundært vil projektet integrere skole, hjem, fritidslivet sammen med udgangspunkt i en mangeårig dansk tradition for frivilligt arbejde i foreninger og klubber. Denne særlige form for dansk sammenhængskraft er nødvendig for, at det lokale område bedre kan sikre, at de unge får de bedste vilkår til at blive aktive og dermed en integreret del af samfundet.

Klar til praktik i Region Syddanmark

Vi ønsker at give eleverne en uddannelsesgaranti, og derfor skal der en ekstra indsats til, hvor imdsatsen med skolernes opsøgende arbejde  styrkes og intensiveres . Det skal ske gennem etablering af partnerskab med virksomheder og via et styrket samarbejde mellem den enkelte skole, UU-centrene og Jobcentrene og via videndeling mellem erhvervsskolerne i regionen.

Konkret udfoldning af campus-samarbejde fagligt og socialt

Campus Grindsted er på mange måder et eksemplarisk samarbejde, hvor udgangspunktet er i alt 9 forskellige institutioner, som fra starten har haft det fælles mål at fastholde gode ungdomsuddannelsesmuligheder i et lokalområde, hvor dette ikke er givet. Projektet går ud på at uddrage fællesnævnere, fastlægge campusunderstøttende sociale og faglige tiltag målrettet såvel elever som medarbejdere; alt sammen med det hovedformål at skabe en sådan attraktivitet hos de primære interessenter – eleverne – at en stabil og voksende søgning kan sikre bevarelse af den mangfoldige uddannelsesvifte, som er hele samarbejdets formål og forudsætning

Mobication fra grundskole til erhvervsliv

Projektet har haft til formål at synliggøre erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej, både for stærke elever og dem, der har brug for ekstra støtte. Projektet skal udvikle metoder, materialer, redskaber og samarbejdskoncepter til at bygge bro mellem undervisningen i grundskolen og på erhvervsuddannelserne. Projektet indeholder to spor; hvor spor 1 henvender sig til hele klasser i 7.-9. klasse, og spor 2 henvender sig til enkelte, skoletrætte elever, hvor der kan laves individuelle aftaler.

Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her (594 KB) 

Professionelle relationer rykker

Projektet tager udgangspunkt i at stadig flere unge mistrives i større eller mindre grad, og at det virker som en barriere for at gennemføre et ungdomsuddannelsesforløb. Projektet har haft til formål at sikre et godt socialt miljø på ungdomsuddannelserne, at sikre inspirerende og motiverende undervisning - og støtte den (sårbare) unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Evalueringen af projektet viser at de fleste elever, som har deltaget i projektet, oplever, at deres trivsel i klasen/på holdet er god. Samtidig har de fleste elever fået lyst til at lære nyt, og hovedparten af lærerne oplever, at de er klædt tilstrækkeligt på til at skabe et godt socialt fællesskab – de magter "den professionelle relation".

 Projektets evalueringsrapport er tilgængelig her (1,91 MB)

NTS

Projektets formål er at udvikle, implementere og evaluere nye metoder og værktøjer, der skal fremme undervisningen i fagrækker indenfor natur, teknik og sundhed, eksempelvis matematik, fysik og biologi, teknikfag etc. Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner – et samarbejde mellem Kolding kommune, SOSU Fredericia og IBC.

Projektets delevaluering A er tilgængelig her (1,57 MB)

 Projektets delevaluering B er tilgængelig her (822 KB)  

Samarbejde og videndeling i teams og faggrupper

Formålet med projektet har været at øge udbyttet af faggruppe og teamsamarbejdet i grundskolen og på ungdomsuddannelserne med det mål, at den faglige undervisning på de enkelte institutioner kan kvalificeres og nytænkes. Ved at få bedre styr på samarbejdet i faggrupper og teams vil der blive skabt retning og plads til at øge videndelingen og de faglige / didaktiske emner. Den enkelte underviser vil derfor få adgang til mere ny viden. Ny viden som der f.eks. er blevet skabt i Projekt X, Syd og Quest. Den viden vil i højere grad finde vej ind i undervisningen og dermed også nå elever og studerende.

Udvikling af nye 10.klassestilbud efter 20-20-modellen

Projektets formål er at udvikle nye typer forløb i et samarbejde mellem ungdomsskole og erhvervsskole, der kan løfte eleven fagligt og personligt, og medvirke til at eleven opnår en afklaring i forhold til videre erhvervsuddannelse og dermed motiveres til at starte på en erhvervsuddannelse.

Uddannelse med perspektiv

Projektets har haft til formål at give specielt de tøvende og usikre unge på gymnasiale ungdomsuddannelser motivation, fokus og videreuddannelsesperspektiv på deres igangværende ungdomsuddannelse. Et konkret videreuddannelsesperspektiv kan være med til at motivere og fastholde den unge i ungdomsuddannelsen. Projektet retter sig derfor mod de studieretninger, hvor der ikke er et klart videreuddannelsesperspektiv, og som derfor i større omfang vælges af elever, der ikke har et konkret mål i forhold til gennemførsel af en gymnasial uddannelse. 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 19-09-2017.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |