Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Praksis- og kommuneudvalget - referat 17-01-2011

 

Mødedato
17-01-2011 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Rygcenteret, Middelfart Sygehus, Østre Hougvej 55,
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Besøg på Rygcenter Middelfart
  2. Orientering om oprettelse af Sundhedshuse
  3. Forhandlingsaftale, landsoverenskomst på PLO-området
  4. Sundhedsaftaler 2011-14 mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 11/224
  1. Besøg på Rygcenter Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødet i Praksis- og Kommuneudvalget afholdes hos Rygcenter Middelfart. Besøget vil blive indledt med en rundvisning samt efterfølgende orientering om rygcentret, dets fagområder og hvordan der arbejdes med patientforløbsprogrammet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 17-01-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/13609
  2. Orientering om oprettelse af Sundhedshuse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På møde i Praksis- og Kommuneudvalget den  29. oktober 2010 blev der orienteret om, at Region Syddanmark agter at søge midler fra puljen på 600 millioner kroner til nære sundhedstilbud med fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse, større lægehuse med akutfaciliteter og kommunale tilbud i yderområder mm.

  Der er nu igangsat samarbejde med fem kommuner om oprettelse af sundhedshuse i Skærbæk, Rudkøbing, Bogense, Nordals, Marstal og Brørup. Der vil på mødet komme en orientering om status på arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 17-01-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/18778
  3. Forhandlingsaftale, landsoverenskomst på PLO-området
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) indgik den 21. december 2010 forhandlingsaftale vedr. en ny landsoverenskomst på almenlægeområdet. Aftalen indeholder en række nye elementer med henblik på udvikling af almen praksis og indfører en fast økonomisk ramme for udgiftsudviklingen. Desuden lægges der spor ud for et ændret honorarsystem.

  Under forudsætning af parternes godkendelse træder overenskomsten i kraft pr. 1.april 2011 og er gældende i to år.

  Aftalen består overordnet af en udviklingsdel – en udviklingskontrakt - som beskriver de fælles overordnede mål og visioner samt en reguleringsdel, der indeholder konkrete bestemmelser, og skal implementere de overordnede mål og visioner.

  Der er endvidere enighed om, at der skal etableres et nyt honorarsystem og det er aftalt, at der skal nedsættes et hurtigtarbejdende fælles udvalg, som senest 1. februar 2012 skal afslutte deres arbejde, som skal danne baggrund for de efterfølgende overenskomstforhandlinger.

  Overordnet er hovedbestanddelene i det nye honorarsystem indførelse af et klinikhonorar samt et væsentligt forenklet ydelsesregister. Klinikhonoraret er væsentligt højere end det basishonorar, det afløser. Til gengæld er der en række forpligtelser tilknyttet klinikhonoraret f.eks. i forhold til dokumentation.

  Alle læger skal hurtigst muligt og senest ved udgangen af overenskomstperioden tage datafangst i anvendelse og derefter indrapportere data til DAMD-databasen. Alle praktiserende læger skal diagnosekode en række lidelser. Parterne er enige om, at almen praksis skal ind i Den Danske Kvalitetsmodel.

  Der åbnes i langt højere grad end hidtil op for, at ansatte læger i praksis og regionen gives mulighed for at drive praksis, hvis der ikke kan sikres tilstrækkelig kapacitet i henhold til overenskomstens almindelige bestemmelser. Det fastslås, at det er et fælles ansvar at sikre lægedækningen.

  Praksis spørges én gang årligt om, hvor mange patienter praksis højst ønsker tilmeldt. Praksis kan som udgangspunkt ikke melde ind med et lavere antal end 1.600 patienter pr. læge.

  Planlægningskompetencen med hensyn til nye og ledigblevne ydernumre overgår til regionen. Beslutningskompetencen lå tidligere i Samarbejdsudvalget.

  Der skal i hver kommune nedsættes kommunalt lægelige udvalg.

  Med hensyn til lægevagten er parterne enige om, at anbefalingerne i rapporten fra Udvalg om det præhospitale akutberedskab skal søges indfriet ved et samarbejde mellem lægerne og de enkelte regioner. Dog vil lægerne ikke opgive den nuværende ledelse af lægevagten. De enkelte regioner kan opsige de nuværende bestemmelser om lægevagten med seks måneders varsel.

  Som noget nyt fastsættes en økonomisk ramme som betyder, at udgifterne til almen praksis kan stige med 106 mio. kr. i perioden 1.april.2011 - 31. marts 2012 og 108 mio. kr. i perioden 1.april 2012 - 31. marts 2013. Såfremt rammen overskrides foretages modregning i reguleringsprocenten, som kompensation svarende til forskellen mellem den aftalte økonomiske ramme og de faktiske udgifter. Til rammen lægges derudover løn- og prisregulering samt 75 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. i 2012 til gengæld for forpligtelserne indenfor kronikerområdet samt nye opgaver indenfor IT- og kvalitetsområdet.

  Omlægningen af honorarsystemet forudsættes at være arbejdsmæssigt og økonomisk neutralt.

  Alt i alt vurderer Praksisafdelingen, at forhandlingsaftalen/den nye overenskomst i vid udstrækning bidrager til den nødvendige udvikling af almen praksis, og at det foreliggende (detaljerne i det nye honorarsystem udestår fortsat) imødekommer en del af de udfordringer almen praksis står overfor. Dertil kommer, at der er opnået enighed om en model for en vis styring af udgiftsudviklingen indenfor almen praksis.

  Afdelingschef i Praksisafdelingen Frank Ingemann Jensen vil på mødet give en mundtlig gennemgang af aftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 17-01-2011
   

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/19007
  4. Sundhedsaftaler 2011-14 mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges forslag til grundaftale med bilag samt specifikke sundhedsaftaler med hver af de 22 kommuner i regionen.


  Sundhedsaftalerne skal forelægges regionsrådet og indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest 31. januar 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal ifølge Sundhedslovens § 205 indgå sundhedsaftaler med hver af kommunerne i regionen. Sundhedsaftalerne er grundlaget for samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og sygehuse om sammenhængende patientforløb.

  Vedlagte forelæggelsesnotat af 14. december 2010 redegør for tilvejebringelsesprocessen og for indholdet i grundaftalen, set i forhold til den gældende grundaftale fra 2008. Endvidere redegøres kort for de specifikke aftalers indhold.

  Repræsentanter for regionsrådet har som led i processen i oktober-december 2010 gennemført forhandlingsmøder med hver enkelt kommune om indholdet af sundhedsaftalerne samt en række andre forhold i samarbejdet. Referater af disse forhandlingsmøder kan ses på regionens hjemmeside: http://regionsyddanmark.dk/wm332528

  Sundhedsaftalen for hver kommune består af en række dokumenter, hvoraf en del er fælles for alle regionens kommuner, mens enkelte dele er specifikke for den enkelte kommune.

  For hver kommune består sundhedsaftalen med regionen af følgende dokumenter:

  • Sundhedskoordinationsudvalgets vision ”Fælles sundhed” – indgår i grundaftalen (vedlagt)
  • Grundaftalen for sundhedsaftalerne 2011-14, som er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget og indgår i sundhedsaftalerne i det omfang parterne er enige om det (vedlagt)
  • En specifik sundhedsaftale mellem kommunen og Region Syddanmark, som omfatter:
    - Fællesspecifikke aftaler mellem det somatiske sygehus og kommunerne i det sygehusområde, kommunen er tilknyttet. For psykiatrien tilsvarende for hovedfunktionsområdet.
   -  Individuelle – kommunespecifikke - aftaler for den pågældende kommune for henholdsvis somatik og psykiatri.


  De specifikke aftaler for alle kommuner kan ses på regionens hjemmeside: http://regionsyddanmark.dk/wm337302

  Til grundaftalen knytter sig en række uddybende bilag i form af samarbejdsaftaler, delplaner, retningslinjer mv. Dette materiale er tilgængeligt på Region Syddanmarks hjemmeside: http://regionsyddanmark.dk/wm334441

  Praksis- og Kommuneudvalget anbefalede på sit møde den 15. december 2010 forslag til samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende patienter over for regionsrådet. Samarbejdsaftalen kan ses på http://regionsyddanmark.dk/wm338071

  Endvidere forelægges følgende samarbejdsaftaler, som er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 9. december 2010:


  Det vurderes fra både regional og kommunal side, at der med den foreliggende grundaftale og de specifikke aftaler er skabt et betydelig mere overskueligt og forenklet grundlag for samarbejdet både på det regionale niveau og i de lokale samordningsfora.

  Det er en styrke for det videre samarbejde, at der er skabt enighed om en politisk "overligger" til sundhedsaftalerne i form af Sundhedskoordinationsudvalgets vision "Fælles sundhed". Der er opnået et tilfredsstillende aftalegrundlag for en tidlig og forpligtende dialog om opgaveudviklingen, både regionalt og lokalt.

  Grundaftalen er et godt og udfoldet generelt afsæt for udviklingen af indsatsen i forhold til personer med kronisk sygdom, men det er ikke fuldt ud lykkedes i de specifikke sundhedsaftaler at få etableret et forpligtende grundlag for de kommende års indsats i de enkelte kommuner, især henset til tilbud om forebyggelse og rehabilitering. Det er dog indtrykket fra såvel kortlægning som møderunden med kommunerne, at der findes ganske mange tilbud, og en positiv udvikling er i gang.

  Sundhedsaftalerne forelægges til godkendelse i de enkelte kommuner i december 2010 og januar 2011. Aftalerne skal forelægges regionsrådet 31. januar 2011, som også er seneste frist for indsendelse til Sundhedsstyrelsens godkendelse.

  Regionsrådet vil blive orienteret om Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalerne for 2011-14.

  Sagsfremstillingen indholder 6 bilag som links.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Praksis- og Kommuneudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at forslag til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14, herunder Sundhedskoordinations-udvalgets vision ”Fælles sundhed” godkendes,
  • at supplerende samarbejdsaftaler vedr. alvorligt syge og døende patienter, respirationspatienter og dialysepatienter godkendes,
  • at forslag til specifikke sundhedsaftaler for de 22 kommuner godkendes og
  • at medlemmerne af regionsrådets praksis- og kommuneudvalg, og udvalget som fra 2012 får tillagt opgaverne vedr. sundhedsaftalerne med kommunerne,  anmodes om og bemyndiges til at føre dialog om sundhedsaftalerne med kommunerne i aftaleperioden, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk.1, litra f, jfr. § 16, stk. 5.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 17-01-2011
   

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møde den 30. august 2010 blev følgende mødeplan godkendt:

   7. februar

  14. marts

  11. april

    9. maj

    6. juni

  15. august

  12. september

  10. oktober

  14. november

    5. december

   

   

   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 7. februar 2011 i mødelokale nr. 3  
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 17-01-2011
   

  Mødet den 7. februar 2011 holdes i Odense.


  Sagsnr.  
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 17-01-2011
   

  Drøftet kandidatuddannelse for fysioterapeuter.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring