Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Visionsudvalget - Referat - 18. januar 2011

Mødedato
18-01-2011 kl. 14:00
 
Mødested
Mødelokale 4
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Karsten Uno Petersen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Procesplan
  2. Borgerinvolvering
  3. Høringssvar
  4. Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 10/1091
  1. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Procesplanen vedlægges til orientering.

  Der planlægges med følgende emner til næste møde i udvalget den 8. februar 2011:

  1. Eksternt oplæg v/Arne Rolighed
  2. Procesplan til orientering
  3. Status på borgerinvolvering
  4. Første udkast til ny vision (på baggrund af udvalgets drøftelse den 18. januar 2011).
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 18-01-2011
   

  Orienteredes.

  Mødet den 8. februar 2011 aflyses.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1091
  2. Borgerinvolvering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På  mødet giver Kommunikationsafdelingen en status på processen vedr. borgerinvolvering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 18-01-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/1091
  3. Høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Diskussionsoplægget vedr. ny vision har været i høring i perioden fra den 6. oktober 2010 til den 1. december 2010.

  Høringssvar er indkommet via regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk/høring.

  På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en oversigt, der giver et resumé af høringssvarene suppleret med bemærkninger fra Sundhedsstaben m.fl. Der er desuden udarbejdet et kortfattet notat, der sammenfatter hovedessensen og gennemgående temaer i høringssvarene. Resumé af høringssvar samt notat med hovedessens vedlægges dagsordenen sammen med kopi af samtlige indkomne høringssvar. Desuden vedlægges diskussionsoplægget, som høringssvarene forholder sig til.

  På mødet giver afdelingschef Mads Haugaard en præsentation af høringssvarene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse med henblik på at udvalget giver input til og retning for det videre arbejde frem mod et udkast til den egentlige vision.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 18-01-2011
   

  Afdelingschef Mads Haugaard præsenterede essensen i høringssvarene. Oplæg vedlægges referat.

  Drøftedes. I det videre arbejde bl.a. fokus på:

  • Tydeligere formuleringer ang. hvem der leverer sundhedsydelsen
  • Let og lige adgang
  • Registreringer
  • Kontaktperson
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4687
  4. Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter en omfattende proces med inddragelse af mange parter og interessenter og en høringsfase foreligger nu et forslag til ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

  Forslaget behandles i Visionsudvalget med indstilling om, at det anbefales godkendt i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Den nuværende strategi- og handleplan for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet 2007-2010 udløb i 2010. Derfor blev der i begyndelsen af 2010 taget initiativ til at udarbejde en ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Processen har foregået i mange fora, og der er indhentet input fra mange sider. Kvalitetsudvalget, Sygehusledelseskredsen og Psykiatriledelsen har været væsentlige parter i processen. Regionsråd, Visionsudvalg og Sundhedsbrugerråd har også bidraget med vigtige bidrag, da strategien skal være i overensstemmelse med den kommende vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

  Processen

  For at inddrage erfaringer fra det konkrete arbejde med kvalitetsudviklingen har der været afholdt en række fokusgruppeinterview med repræsentanter for sygehusene, for psykiatrien og for Sundhedsstaben. For at sammenfatte alle bidrag og udstikke indsatsområderne for den nye strategi blev der afholdt en kvalitetscamp, hvor repræsentanter for sygehuse, psykiatri, Center for Kvalitet og Afdelingen for Kvalitet og Forskning deltog. På baggrund af resultatet fra kvalitetscamp’en er der blevet udarbejdet et forslag til strategi. Efter behandling i Sygehusledelseskredsen, Psykiatriledelsen og Visionsudvalget blev forslaget sendt i høring.

  Høringen

  Der kom ni høringssvar og fem supplerende svar.

  Der er kommet høringssvar fra:

  • HovedUdvalget
  • FMU (Fælles Medudvalg), Sygehus Lillebælt
  • FMU, Sygehus Sønderjylland
  • FMU, OUH (incl. svar fra to LMU (Lokalt Medudvalg)
  • FMU, Sydvestjysk Sygehus
  • Ledelsessiden Sydvestjysk Sygehus
  • FMU, Psykiatrien i Region Syddanmark
  • Center for Kvalitet
  • Dansk Sygeplejeråd
  • Kiropraktor kredsforeningen i Region Syddanmark
  • Der er endvidere indsendt selvstændige svar fra tre LMU på OUH.

  Der er ikke modtaget svar fra:

  • Danske Patienter
  • Sundhedsbrugerrådet
  • Sundhedskoordinationsudvalget
  • Det Administrative Kontaktforum
  • Regionale samarbejdsudvalg.
  • Psykiatrisk Dialogforum har oplyst, at det ikke sender noget samlet svar.

  Overordnet kan svarene sammenfattes som:

  • Der er stor tilslutning til de valgte indsatsområder
  • Indsatsområderne bør konkretiseres
  • Der er fra flere høringsparter ønske om, at sundheds-it gøres til et indsatsområde
  • Fokus på medarbejderne
  • Der er forslag til konkrete rettelser og forslag om at gøre strategien kortere og mere letlæselig.

  Sundhedsstaben og Psykiatristaben har minutiøst gennemgået de indkomne høringssvar og har kommenteret høringssvarene, se vedlagt skema. En betydelig del af de indkomne bemærkninger og ønsker til justering og ændring af strategien er efterkommet. Der er dog en række ønsker, der ikke kan efterkommes, herunder at gøre sundheds-IT og medarbejderfokus til strategiske indsatsområder i kvalitetsstrategien. Samtidig vil det udbredte ønske om konkretisering af indsatsområderne blive honoreret i implementeringsprocessen, der indledes umiddelbart efter godkendelse af strategien i regionsrådet.

  Høringssvarene og et resumé af høringssvarene vedlægges.

  Det videre forløb

  Det redigerede forslag har været forelagt Psykiatriledelsen og Sygehusledelseskredsen. Forslaget skal nu behandles i Visionsudvalget og regionsrådet. Efter regionsrådets vedtagelse skal der ske en implementering af strategien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at forslag til  strategi godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 18-01-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møde den 31. august 2010 blev følgende mødeplan godkendt:

    8. februar

    8. marts

  29. marts

    3. maj

    7. juni

  30. august

    3. oktober

  25. oktober

  15. november

  13. december

   

   

   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 8. februar 2011 kl. 14.00
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 18-01-2011
   

  Mødet den 8. februar 2011 aflyses. Næste møde i Visionsudvalget er således den 8. marts 2011 kl. 14.


  Sagsnr.  
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Siden er sidst opdateret 09-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring