Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 18. januar 2011

Mødedato
18-01-2011 kl. 16:00 - 18:00
 
Mødested
Mødelokale 4
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Karsten Uno Petersen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Kræftplan III
  2. Status på kræftpakker og handleplaner
  3. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  4. Status for OUH
  5. Sundhedsforskning: Indstilling af forskningsprojekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje 2010 2. opslag.
  6. Tillægsfinansiering af intraoperativ MR-scanner, OUH, Neurokirurgisk afdeling U
  7. Trådløst netværk til regionens sygehuse
  8. Varde Sundhedscenter - Etablering af erstatningslokaler
  9. Mødeplan
  10. Meddelelser
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 07/783
  1. Kræftplan III
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III. I det vedlagte notat gennemgås Region Syddanmarks ansvarsområder i forbindelse med implementeringen af planen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Efter de to tidligere kræftplaner fra 2000 og 2005 er der sket meget på kræftområdet, bl.a. med introduktion af pakkeforløb for kræft og den igangværende samling af kræftudredning og behandling på færre enheder i forbindelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og regionernes arbejde med hospitalsplaner. Fokus har indtil nu primært været på forbedring af den kliniske kræftbehandling, herunder reduktion af ventetid til udredning og behandling.

  I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu især fokuseres på de dele af patientforløbet, som ligger før og efter selve behandlingen af kræftsygdomme.

  Kræftplan III skal særligt føre til:

  • Hurtigere diagnostik ved mistanke om kræft
  • Styrkelse af den tidlige opsporing af kræft
  • Forbedring af tilbud om rehabilitering og den palliative indsats
  • Øget overlevelse for danske kræftpatienter samt forbedring af livskvaliteten for patienterne både før, under og efter behandlingen.

   

  I det vedlagte bilag gennemgås de konkrete initiativer med Kræftplan III:

  • Tidlig opsporing og diagnostik
  • Landsdækkende screeningsprogrammer
  • Forløbsprogrammer
  • Øvrige områder

  Regionerne har især ansvar for implementeringen af screening for tyk– og endetarmskræft samt etablering af diagnostiske centre. I bilaget gives desuden en status for arbejdet for de enkelte områder i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/783
  2. Status på kræftpakker og handleplaner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges status på kræftpakker og redegøres for hvilke handleplaner, der er iværksat/iværksættes for at forbedre målopfyldelsen de steder, hvor dette vurderes påkrævet. Som et delelement i handleplanerne foreslås ansættelse af flere forløbskoordinatorer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsudvalget blev på møde den 26. oktober 2010 orienteret om status på målopfyldelse af forløbstiderne i pakkeforløbene inden for kræftområdet. Set i lyset af, at der på nogle områder kunne konstateres en utilfredsstillende målopfyldelse på især de forløbstider, som knytter sig til behandlingsfasen i pakkeforløbene, udbad udvalget sig en senere orientering.

  I vedlagte notat forelægges en fornyet status på målopfyldelse af forløbstider i pakkeforløb og der redegøres for hvilke handleplaner, der er iværksat/iværksættes for at forbedre forløbene, de steder, hvor dette vurderes påkrævet.

  Det er kendetegnende at der for kræftpakkernes diagnostiske forløb, dvs. tiderne til hurtig indkaldelse og udredningsvarighed for de fleste kræftformer er tale om en høj målopfyldelse, mens det kan noteres, at det inden for nogle kræfttyper er vanskeligt i alle tilfælde at efterleve tidsfristerne i behandlingsfasen. Dette gælder bl.a. for lungekræft, brystkræft og øvre mave-tarmkræft.

  Udfordringerne i forhold til at kunne overholde de anbefalede tidsfrister kan siges at falde i to grupper: kapacitetsproblemer og spørgsmål om at optimere procedurer, samarbejde og arbejdsgange i patientforløbene, således at der ikke opstår unødige forsinkelser.

  Handleplaner

  Inden for de enkelte kræftformer arbejdes der på med forskellige handleplaner for at imødekomme disse udfordringer, som er nærmere beskrevet i notatet. Dette drejer sig bl.a. om:

  • Kapacitetsudvidelser, eksempelvis ved oprettelse af flere tider til koloskopi og udvidelse af antal operationslejer til brystkræft
  • Afkorte/optimere tidsforløbene ved overgange mellem sygehuse og afdelinger, eksempelvis ved kontinuerlig information om korrekt henvisningsprocedure, brug af videokonferencer og tjeklister for diagnostikske undersøgelser før den onkologiske behandling
  • Fokus på opgaveglidning, udbredelse af  brug af koloskoperende sygeplejersker
  • Udnyttelse af den samlede sygehuskapacitet ved tilbud om omvisitering med manglende lokal mulighed for overholdelse af tidsfrister
  • Fokus på forbedret registreringsdisciplin/-praksis af forløbene.

  Ansættelse af flere forløbskoordinatorer
  Erfaringerne viser særligt, at der på nogle områder kan være behov for at der sættes øget fokus på at optimere pakkeforløbene de steder, hvor der sker overgange i patientforløbene mellem sygehuse og afdelinger.

  Udover de ovennævnte nævnte tiltag lægges der derfor op til oprettelse af flere dedikerede funktioner, de såkaldte forløbskoordinatorer, der bl.a. får til opgave at overvåge og sikre fremdrift i pakkeforløbene i overensstemmelse med retningslinjerne i pakkeforløbene. Disse funktioner findes allerede i dag på sygehusene i varierende grad, men der vurderes at være behov for en intensiveret indsats.

  Det foreslås derfor, at der fra 2011 afsættes en ramme på 7 mio. kr. til ansøgninger om oprettelse af forløbskoordinatorfunktioner i relation til pakkeforløbene. Det foreslås, at der heraf reserveres 1 mio. kr. til at gennemføre et forsknings-/evalueringsprojekt af forløbskoordinatorfunktionerne, således at der indhentes viden om gevinster mv. Den resterende ramme udmøntes til sygehusene på baggrund af konkrete ansøgninger, hvor det enkelte sygehus´ andel af ansøgningsrammen bestemmes efter sygehusets samlede DRG-værdi.

  Tæt opfølgning og audit

  Effekten af sygehusenes igangsatte handleplaner vil blive fulgt tæt via den regionale kræftstyregruppe, bl.a. vil der blive taget initiativ til systematiske audits på de patienter, hvor det konstateres, at tidsfristerne i behandlingsfasen ikke er overholdt.

  Herigennem skal der således som led i en kontinuerlig kvalitetsudviklingsproces sættes fokus på årsager til manglende overholdelse og dermed også hvilke virkemidler, der skal til for at afhjælpe dem. I forbindelse med disse audits vil det også blive undersøgt, om alle patienter får et rettidigt tilbud om behandling eller tilbud om viderevisitation samt at der foreligger dokumentation herfor i journalen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler overfor regionsrådet,

  • at orienteringen tages til efterretning, og
  • at der anvendes 7 mio. kr. fra 2011 og frem til oprettelse af forløbskoordinatorfunktioner, som finansieres fra midler, der blev tilført regionen i forbindelse med økonomiaftalen 2008 til den styrkede indsats inden for kræftområdet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  På et senere møde forelægges Sundhedsudvalget en redegørelse vedr. børne-kræftområdet med fokus på overgang fra børneafdeling/pædiatri til andre specialer.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/428
  3. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsudvalget orienteres løbende om den aktuelle status på Region Syddanmarks kvalitetsmål på sygehusområdet, som er godkendt af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kvalitetsmålene, der har det gode resultat for patienten som endeligt mål, indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark og understøtter Den Danske Kvalitetsmodel. Gennem monitorering evalueres i hvor høj grad sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.


  Afdelingen for Kvalitet og Forskning har udarbejdet et overblik over den aktuelle status på regionens kvalitetsmål.

  Følgende kvalitetsmål præsenteres:


  • Tildelt kontaktperson (kvalitetsmål 4b)
  • Hurtig og klar besked (kvalitetsmål 5)
  • Ventetid på første kontakt (kvalitetsmål 6)
  • Udsendelse af lægebrev (kvalitetsmål 12)
  • Apopleksi: All or none, dvs. andelen af patienter, der modtager den fulde pakke af relevante behandlingstilbud og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
  • Mave-tarm kirurgi: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
  • Hjertesvigt: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11). All or none viser andelen af patienter, der modtager den fulde pakke af relevante behandlingstilbud. For hjertesvigt ligger resultatet for all or none relativt lavt. Den primære årsag hertil er, at forholdsvis få patienter får fysisk træning. For det første fordi ikke alle patienter forventes at have behov for fysisk træning, og for det andet fordi kun ca. halvdelen af det forventede antal patienter faktisk modtager fysisk træning.


  Et overblik over den aktuelle status på pakkeforløb for patienter med lungekræft, hoved-halskræft, mave-tarmkræft hhv. brystkræft præsenteres denne gang under et selvstændigt punkt på dagsordenen. I omtalte dagsordenspunkt præsenteres mål for: Hurtig indkaldelse, Udredningsvarighed og Ventetid på behandling (kvalitetsmål 7).


  Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét, dels en sammenligning mellem Region Syddanmarks sygehuse for den seneste periode og om muligt landsresultat for den seneste periode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/343
  4. Status for OUH
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der fremlægges status for OUH´s økonomi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011
   

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær præsenterede oplæg vedr. OUH. Oplægget vedlægges referat.

  Orienteredes og drøftedes.


  Sagsnr. 10/19410
  5. Sundhedsforskning: Indstilling af forskningsprojekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje 2010 2. opslag.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det indstilles hermed, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at de støtter forskningsprojekter, der har søgt Region Syddanmarks Forskningspulje 2010 2. opslag.  Det indstilles, at 15 forskningsprojekter støttes med i alt 10,83 mio. kr. Med anbefalingen i indeværende indstilling har regionsrådet i årene 2008-2010 samlet uddelt 44,5. mio. kr. fra Region Syddanmarks Forskningspulje til i alt 64 tværgående forskningsprojekter indenfor lidelser i bevægeapparatet, for højt blodtryk, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), børn og sundhed, den akutte patient og frie emner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fra Region Syddanmarks Forskningspulje uddeles hvert år midler til forskningsprojekter inden for de af regionsrådet udpegede tværregionale indsatsområder. Der er årligt 15 mio. kr. til rådighed i puljen.

  Puljen kom i opslag første gang i 2008, og har i efteråret været i 2. opslag 2010.

  Ved første opslag i 2010 uddelte regionsrådet i juni 2010 et samlet beløb på 4,11 mio. kr. til 12 tværgående forskningsprojekter. Regionsrådet besluttede samtidigt, at forskerne gives en ny mulighed for at ansøge det resterende beløb i puljen på 10,89 mio. kr., og at dette skulle ske ved en ny ansøgningsrunde i efteråret 2010.

  Bedømmelsesprocessen for ansøgninger til 2. opslag 2010 er afsluttet. Det regionale strategiske forskningsråd har efterfølgende på deres møde den 13. december 2010 indstillet en række projekter.

  Alle indkomne ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje 2010 vurderes af et bedømmelsesudvalg af forskere fra Region Syddanmark, dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, og dels ud fra de opstillede regionale kriterier om samarbejde på tværs af sygehuse og institutioner. Desuden inddrages en ekstern forskningsfaglig bedømmelse af ansøgningerne, som er foretaget i samarbejde med Region Midtjylland.

  Det regionale strategiske forskningsråd har fundet 15 støtteegnede forskningsprojekter, der samlet indstilles til støtte med i alt 10,83 mio. kr. Det drejer sig om:

  • fire projekter indenfor lidelser i bevægeapparatet til i alt 3,75 mio. kr.
  • to projekter indenfor for højt blodtryk til 2,40 mio. kr.
  • to projekter indenfor den akutte patient til 1,03 mio. kr. 
  • syv projekter indenfor frit emne til i alt 3,65  mio. kr. (I bilag: Oversigt med indstillede projekter 2. opslag 2010).

  Sundhedsdirektionen indstiller derfor,  at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at disse projekter bevilliges et samlet beløb på 10,83 mio. kr. 

  Med anbefalingen i indeværende indstilling har regionsrådet i årene 2008-2010 samlet uddelt 44,5. mio. kr. fra Region Syddanmarks Forskningspulje til i alt 64 tværgående forskningsprojekter indenfor lidelser i bevægeapparatet, for højt blodtryk, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), børn og sundhed, den akutte patient og frie emner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget  overfor regionsrådet anbefaler,

  • at der bevilliges støtte til 15 forskningsprojekter til et samlet beløb på 10,83 mio. kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/48
  6. Tillægsfinansiering af intraoperativ MR-scanner, OUH, Neurokirurgisk afdeling U
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med prioritering af apparatur i medfør af kræftpuljen for 2009 blev der tildelt 8 mio. kr. til en intraoperativ MR-scanner til Neurokirurgisk afdeling U på OUH. Det har imidlertid vist sig, at udgifterne til anskaffelse og installation vil blive næsten 50 % dyrere, således at de totale udgifter nu anslås til 11,94 mio. kr. Som følge heraf ansøges om, at 1,93 mio. kr. af merudgiften kan dækkes af den afsatte pulje på 66 mio. kr. til ombygningsarbejder i forlængelse af Region Syddanmarks akutplan, idet OUH samtidig vil ansøge den medicotekniske pulje for 2010 med det resterende beløb på 2,01 mio. kr..

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Anskaffelse af en intraoperativ MR-scanner til brug ved specialiserede hjerne- og kranieoperationer kan forbedre mulighederne for en komplet fjernelse af svulstvæv, og kan samtidig minimere risiko for mén som følge af operationen. Som følge heraf vurderes anskaffelsen at være af strategisk betydning for specialet, og OUH´s direktion indstiller derfor, at den planlagte anskaffelse gennemføres på trods af den merudgift, der kan imødeses.

  Den forventede merudgift på ialt 3,94 mio. kr. foreslås dækket dels ved, at OUH ansøger apparaturpuljen for 2010 for en ekstra tildeling på ialt 2,01 mio. kr., samtidig med, at der bevilges 1,93 mio. kr (indeks 123,9) i 2011 af den afsatte 66 mio. kr. pulje til ombygningsarbejder på OUH. Af denne pulje resterer herefter ca. 30 mio. kr., for hvilke OUH i løbet af de næste par år vil fremlægge projekter med tilhørende ansøgninger om anlægsbevillinger

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til ombygnings- og installationsarbejder i forbindelse med installation af intraoperativ MR-scanner med ialt 1,93 mio kr (indeks 123,9) i 2011, og 
  • at udgiften finansieres af den afsatte 66 mio. kr. pulje til ombygningsarbejder på OUH.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/304
  7. Trådløst netværk til regionens sygehuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udviklingen indenfor sundheds-it har retning mod større fleksibilitet og mobilitet i forbindelse med patientbehandlingen. Det øger behovet for anvendelse af apparatur med trådløs teknologi, og derfor er der behov for en udbygning og fornyelse af regionens trådløse netværk. Til det formål foreslås afsat 10,5 mio.kr. af de midler, som regionsrådet har afsat til investeringer i sundheds-it systemer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har i dag en omfattende trådet infrastruktur til transport af data, telefoni og video på netværket. I takt med at brugerne bliver mere mobile, er der et behov for at udvide det eksisterende trådede netværk til også at tilbyde trådløs dækning (WIFI) på regionens lokationer. Det fremtidige system indenfor sundheds-it har retning mod større fleksibilitet og mobilitet i forbindelse med patientbehandling. Med dette følger ønsker og krav om anvendelse af apparaturer med trådløse teknologier (WIFI). Det er nødvendigt at få udbygget og fornyet den nuværende WIFI infrastruktur for at understøtte en sikker, stabil og velfungerende drift.

  Flere igangværende investeringer på it-området har som en central forudsætning, at der er mulighed for WIFI. Investeringerne i elektronisk patientjournal (Cosmic) og nyt laboratorieinformationssystem er eksempler herpå. De nuværende WIFI løsninger i regionen tager udspring i de tidligere amter og mangler et løbende standardiseret teknologiløft.

  Det trådløse netværk vil kunne benyttes til følgende:

  • Trådløs dækning for RSD klienter, herunder pc´ere, bærbare computere, PDA’er, trådløse WIFI telefoner, videokameraer mv.
  • Trådløs dækning for medicoteknisk udstyr, herunder on-line patientmonitorering
  • Trådløs dækning for patienter og pårørende. Kan bruges til at give borgerne ”adgang” til verden udenfor under indlæggelse (underholdning, arbejde, skolegang mv.).
  • Positionering (tracking af hospitalsudstyr, personale og patienter via WIFI sendere).

  Samlet skal projektet sikre en stabil, sikker og velfungerende WIFI driftsplatform i hele regionen

  Samlet forventes det, at udgifterne til hardware og software til anskaffelse af trådløst netværk er på 10,5 mio. kr. I overslaget for udgifterne til investeringen er indregnet nødvendige omkostninger til uddannelse, konfiguration, installation, dokumentation og projektledelse fra leverandør samt resurser til bemanding af projektet med projektleder og teknikere.

  Sygehusene har estimeret behovet for investeringen fordelt over de næste tre år som anført:

   

  År 2011 2012 2013 I alt
  Fordeling 50 % 30 % 20 % 100 %
  Økonomi (1.000 kr.) 5.250 3.150 2.100 10.500

  Det foreslås, at der afsættes og frigøres rådighedsbeløb svarende til denne fordeling. Udgifterne foreslås finansieret af den ramme, der er afsat i budget 2011 og overslagsårene til investeringer i større it-systemer på sundhedsområdet.

  Beregningen af udgifterne er baseret på direkte tildeling af leverandør under statens og kommunernes rammeaftaler (SKI). Der er dog endnu ikke truffet afgørelse om indkøbet skal ske efter direkte tildeling under SKI-aftalen eller udbud (mini-udbud under SKI eller EU-udbud). Når resultatet af udbudsforretningen er kendt,  vil der efterfølgende skulle ske en tilpasning af bevillingen.

  Udover den centrale investering kommer lokale investeringer på sygehusene til access punkter, site-survey og kabling, som afholdes af sygehusenes lokale investeringsrammer. På baggrund af sygehusenes indmeldinger om WIFI udvidelse, estimeres til et samlet indkøb på ca. 4.000  til en pris på ca. 5.400. kr. pr. stk. (Access Punkt, Site-Survey og kabling). Fordelingen af udgifterne til investeringen mellem sygehusene og centrale investeringsrammer er sket ud fra de principper, der gælder for finansiering af større it-investeringer. Projektet og den økonomiske fordelingsmodel er drøftet i Styregruppen for sundheds-it, der anbefaler, at investeringen gennemføres.

  Efter implementering af investeringen vil der være behov for løbende overvågning og justering af netværket. Finansieringen heraf skal tilvejebringes via effektiviseringer indenfor it-stabens eksisterende driftsrammer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at der meddeles anlægsbevilling på 10,500 mio.kr. (indeks 123,9) til anskaffelsen af trådløst netværk (WIFI),
  • at der afsættes og frigøres rådighedsbeløb jf. sagsfremstillingen som finansieres af rammen til investeringer i sundheds-it systemer,
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet,
  • at de varige driftsomkostninger finansieres af effektiviseringer indenfor it-stabens eksisterende driftsrammer.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 10/16891
  8. Varde Sundhedscenter - Etablering af erstatningslokaler
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som følge af salg af dele af Varde Sundhedscenter (tidligere Varde Sygehus) er der behov for etablering af erstatningslokaler til de regionale aktiviteter, der pt. har til huse i de solgte bygningsarealer.

  Der er nu udarbejdet kortfattet byggeprogram om sagen, og der søges anlægsbevilling til at gennemføre projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 1. marts 2010 sælges dele af det tidligere Varde Sygehus til Varde Kommune, nemlig hele bygning 1 samt dele af bygning 5. Salget foretages således, at der etableres en ejerlejlighedsforening med to ejerlejligheder med henholdsvis kommunens og regionens bygningsarealer. Kommunens ejerlejlighed indeholder både de arealer, der nu sælges, og de arealer, som kommunen tidligere har erhvervet.

  I forbindelse med salget er der behov for etablering af erstatningslokaler for nogle af regionens funktioner på stedet, som pt. er beliggende i de solgte bygningsarealer, nemlig vagtlæge, blodbank, blodprøvetagning/EKG (laboratorium) og jordemodercenter. Endvidere er der behov for øvrige bygningsmæssige ændringer som følge af den ejerlejlighedsopdeling, der skal foretages, herunder også tiltag med henblik på forbedring af mulighederne for udlejning af de tomme bygningsarealer, som regionen fortsat ejer, og som der ikke skønnes at være behov for til regionale formål.

  De fire funktioners lokalebehov er søgt løst indenfor de eksisterende lokaler i stueetagen i bygning to og fem, dog er der enkelte steder behov for at fjerne skillevægge omkring nogle små birum, mens der andre steder er behov for at opdele et større lokale i to mindre.

  Der er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 2,300 mio. kr. (håndværkerudgifter, omkostninger, inventaranskaffelser, og beløb til uforudseelige udgifter). Udgiften foreslåes finansieret af kassebeholdningen, idet indtægter ved salg af det tidligere Varde Sygehus på 8 mio. kr. tilfaldt kassen.

  For at overholde en stram byggetidsplan for både Varde Kommune og regionens egne ydelser, som gennemføres med mindst mulig gene for alle brugere og involverede parter, har regionsformanden den 22. december 2010 godkendt (formandsbeslutning), at der blev afsat og frigivet rådighedsbeløb samt meddelt anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af likvide aktiver, således at byggeriet kunne påbegyndes inden regionsrådets kunne træffe beslutning om sagen, jfr. nærværende sag. Således bliver den samlede bevilling på 2,3 mio. kr., inklusiv 0,3 mio. kr. (2,0 + 0,3 mio.kr.).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget overfor regionsrådet anbefaler,

  • at byggeprogrammet godkendes
  • at der afsættes rådighedsbeløb og meddelels anlægsbevilling på 2,000 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 til etablering af erstatningslokaler og øvrige bygningsændringer på Varde Sundhedscenter, finansieret af kassebeholdning, og at beløbet frigives
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til endeligt at godkende licitationsresultat vedrørende etablering af erstatningslokaler i Varde Sundhedscenter indenfor anlægsbevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møde den 31. august 2010 blev følgende mødeplan for 2011 godkendt:

    8. februar

    8. marts

  29. marts

    3. maj

    7. juni

  30. august

    3. oktober

  25. oktober

  15. november

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 8. februar 2011 kl. 16.00
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011
   

  Mødet den 8. februar 2011 aflyses. Næste møde afholdes således den 8. marts 2011 kl. 16.00.


  Sagsnr.  
  10. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Siden er sidst opdateret 09-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring