Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - referat 31-01-2011

Mødedato
31-01-2011 Kl. 15:00-17:00

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Freddie H. Madsen, O, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Pia Tørving, A, Margot Torp, A, William Jensen, A, Frede Skaaning, A, Ole Finnerup Larsen, A, Pierre Topaz, A, Jette Jensen, A, Andrea Terp, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Finn T. Hansen, F, Torben W. Smith, F, John Hyrup Jensen, F, Jørgen Pless, L, Jytte G. Lauridsen, O, Thies Mathiasen, O, Lars Aarup, O, Stephanie Lose, V, Carsten Abild, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Claus Warming, V, Preben Friis-Hauge, V, Susanne Linnet, V, Hans Philip Tietje, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Møller, V

Afbud
Bente Gertz, A - Carl Erik Jensen deltog som stedfortræder.

 

Dagsorden Dagsorden som PDF

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/19007 

 

 

 

 

1.      Sundhedsaftaler 2011-14 mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner

 

Resumé

Sundhedsaftalerne er grundlaget for samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og sygehuse om sammenhængende patientforløb. Sundhedsaftalerne skal forelægges regionsrådet og indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest 31. januar 2011.

Der forelægges forslag til grundaftale med bilag samt specifikke sundhedsaftaler med hver af de 22 kommuner i regionen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal ifølge Sundhedslovens § 205 indgå sundhedsaftaler med hver af kommunerne i regionen. Sundhedsaftalerne er grundlaget for samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og sygehuse om sammenhængende patientforløb.

Vedlagte forelæggelsesnotat af 14. december 2010 redegør for tilvejebringelsesprocessen og for indholdet i grundaftalen, set i forhold til den gældende grundaftale fra 2008. Endvidere redegøres kort for de specifikke aftalers indhold.

Repræsentanter for regionsrådet har som led i processen i oktober-december 2010 gennemført forhandlingsmøder med hver enkelt kommune om indholdet af sundhedsaftalerne samt en række andre forhold i samarbejdet. Referater af disse forhandlingsmøder kan ses på regionens hjemmeside: http://regionsyddanmark.dk/wm332528.

Sundhedsaftalen for hver kommune består af en række dokumenter, hvoraf en del er fælles for alle regionens kommuner, mens enkelte dele er specifikke for den enkelte kommune.

For hver kommune består sundhedsaftalen med regionen af følgende dokumenter:

 • Sundhedskoordinationsudvalgets vision "Fælles sundhed" – indgår i grundaftalen (vedlagt)
 • Grundaftalen for sundhedsaftalerne 2011-14, som er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget og indgår i sundhedsaftalerne i det omfang parterne er enige om det. (vedlagt)
 • En specifik sundhedsaftale mellem kommunen og Region Syddanmark, som omfatter:
   - Fællesspecifikke aftaler mellem det somatiske sygehus og kommunerne i det sygehusområde kommunen er tilknyttet. For psykiatrien tilsvarende for hovedfunktionsområdet.
  -  Individuelle – kommunespecifikke - aftaler for den pågældende kommune for henholdsvis somatik og psykiatri.
  De specifikke aftaler for alle kommuner kan ses på regionens hjemmeside: http://regionsyddanmark.dk/wm337302

Til grundaftalen knytter sig en række uddybende bilag i form af samarbejdsaftaler, delplaner, retningslinjer mv. Dette materiale er tilgængeligt på Region Syddanmarks hjemmeside: http://regionsyddanmark.dk/wm334441

Praksis- og Kommuneudvalget anbefalede på sit møde den 15. december 2010 forslag til samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende patienter over for regionsrådet. Samarbejdsaftalen kan ses på http://regionsyddanmark.dk/wm338071

Endvidere forelægges følgende samarbejdsaftaler, som er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 9. december 2010:

· Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr: http://regionsyddanmark.dk/wm338073

· Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse (PD) i eget hjem: http://regionsyddanmark.dk/wm338072


Det vurderes fra både regional og kommunal side, at der med den foreliggende grundaftale og de specifikke aftaler er skabt et betydelig mere overskueligt og forenklet grundlag for samarbejdet, både på det regionale niveau og i de lokale samordningsfora.

Det er en styrke for det videre samarbejde, at der er skabt enighed om en politisk ’overligger’ til sundhedsaftalerne i form af Sundhedskoordinationsudvalgets vision "Fælles sundhed". Der er opnået et tilfredsstillende aftalegrundlag for en tidlig og forpligtende dialog om opgaveudviklingen, både regionalt og lokalt.

Grundaftalen er et godt og udfoldet generelt afsæt for udviklingen af indsatsen i forhold til personer med kronisk sygdom, men det er ikke fuldt ud lykkedes i de specifikke sundhedsaftaler at få etableret et forpligtende grundlag for de kommende års indsats i de enkelte kommuner, især henset til tilbud om forebyggelse og rehabilitering. Det er dog indtrykket fra såvel kortlægning som møderunden med kommunerne, at der findes ganske mange tilbud og en positiv udvikling er i gang.

Sundhedsaftalerne forelægges til godkendelse i de enkelte kommuner i december 2010 og januar 2011. Aftalerne forelægges regionsrådet 31. januar 2011, som også er seneste frist for indsendelse til Sundhedsstyrelsens godkendelse.

Regionsrådet vil blive orienteret om Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalerne for 2011-14.

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14, herunder Sundhedskoordinationsudvalgets vision "Fælles sundhed" godkendes.

At supplerende samarbejdsaftaler vedr. alvorligt syge og døende patienter, respirationspatienter og dialysepatienter godkendes.

At forslag til specifikke sundhedsaftaler for de 22 kommuner godkendes.

At medlemmerne af regionsrådets praksis- og kommuneudvalg, og det udvalg, som fra 2012 får tillagt opgaverne vedr. sundhedsaftalerne med kommunerne, anmodes om at føre dialog om sundhedsaftalerne med kommunerne i aftaleperioden, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk.1, litra f, jfr. § 16, stk. 5.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 17-01-2011

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
1. Sundhedsaftaler 2011-14 mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner

Bilag:

Sagsfremstillingen indeholder desuden 6 bilag som links

 

 

 

 

Sagsnr: 08/13376 

 

 

 

 

 

2.      § 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende, som ikke er omfattet af landsoverenskomsten

 

 

 

 

 

  Resumé

Til at understøtte arbejdet med indholdet i Samarbejdsaftalen om det tværsektorielle samarbejde vedr. alvorligt syge og døende i Region Syddanmark i almen praksis-regi, er der udarbejdet en § 2-aftale (loaklaftale). § 2-aftalen har til hensigt at etablere mulighed for, at patientens praktiserende læge og i nogle tilfælde klinikpersonale kan forbedre forløbet og livskvaliteten for den alvorligt syge eller døende patient.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i indholdet af Samarbejdsaftale om det tværsektorielle samarbejde om alvorligt syge og døende i Region Syddanmark er der, for at sikre en understøttelse af almen praksis´ rolle i dette forløb, udarbejdet en § 2-aftale, som skaber rammerne for, at den praktiserende læge eller dennes klinikpersonale kan yde den nødvendige lægehjælp til alvorligt syge og døende patienter i terminalstadiet.

Aftalens indhold
Aftalen indeholder overordnet fire nye ydelser, som kan benyttes i forbindelse med varetagelsen af alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark.

Ydelse A, jf. vedlagte § 2-aftale, omhandler deltagelse i udskrivningskonferencer (fællesmøde i forbindelse med udskrivning af patient), og denne ydelse kan varetages af den praktiserende læge, eller i det omfang lægen ikke har mulighed for at deltage, dennes klinikpersonale. Formålet med denne ydelse er at sikre patienten en problemfri overgang fra sygehusafdeling til primærsektor.

Ydelse B, jf. vedlagte § 2-aftale, omhandler muligheden for at afholde planlægningsmøder mellem hjemmesygeplejerske og praktiserende læge enten via telefon eller som et møde. Denne ydelse er udarbejdet med det formål at understøtte samarbejdet mellem den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken.

Ydelse C, jf. vedlagte § 2-aftale, omhandler længerevarende sygebesøg hos patienten. Dette afholdes umiddelbart efter et afholdt planlægningsmøde mellem praktiserende læge og hjemmesygeplejerske og lægger op til, at både hjemmesygeplejerske, praktiserende læge og patient og evt. pårørende mødes og bliver enige om indholdet af en behandlingsplan. Denne ydelse er også mulig at anvende, hvis der opstår nye problemer med en patient, som allerede indgår i et planlagt behandlingsforløb for alvorligt syge og døende.

Ydelse D, jf. vedlagte § 2-aftale, omhandler muligheden for, at den alvorligt syge og døende patients pårørende kan have behov for en samtale med patientens læge. Dette kan enten omhandle behandlingsforløbet, pårørendes sorger og bekymringer under forløbet eller efter at patienten er afgået ved døden.

Aftalen har således til hensigt at understøtte den praktiserende læges rolle som tovholder i forbindelse med pleje af alvorligt syge og døende patienter.

Det er forventningen, at udgifterne til de honorarer, der optræder i nærværende aftale, vil kunne holdes indenfor regionens eksisterende budgetramme til almen lægehjælp på praksisområdet.

Aftalen er godkendt af Samarbejdsudvalget vedr. alment praktiserende læger den 18. november 2008 og har afventet endelig politisk behandling, idet det har været ønsket, at aftalen har skullet følge behandlingen af Samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark.

Såfremt aftalen godkendes i regionsrådet vil den blive implementeret i almen praksis. I det tilfælde, at der udarbejdes en landsdækkende overenskomst på almenlægeområdet, som omhandler pleje af terminale patienter, vil nærværende aftale blive taget op til revurdering og eventuelt bortfalde.

Indstilling

Det indstilles:

At § 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, for ydelser der ikke er omfattet af landsoverenskomsten, godkendes.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
2. § 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende, som ikke er omfattet af landsoverenskomsten

Bilag:

 

 

 

 

 

  Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af Samarbejdsaftale om det tværsektorielle samarbejde om alvorligt syge og døende i Region Syddanmark blev der af en nedsat underarbejdsgruppe udarbejdet en rapport, "Palliativ fysioterapi - harmonisering af anvendelsen", hvori det er beskrevet, hvorledes harmonisering og kvalitetsudvikling i anvendelsen af palliativ (lindrende) fysioterapi til alvorligt syge og døende patienter i eget hjem kan sikres, idet der for nogle alvorligt syge og døende patienter indgår fysioterapi som en del af behandlingen.

På baggrund af denne rapport er der indgået en § 2-aftale (lokalaftale) med de praktiserende fysioterapeuter vedr. tilrettelæggelse, udførelse og kvalitetssikring af den palliative fysioterapi i praksissektoren i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den praktiserende læges forløb med en alvorligt syg eller dørende patient, kan den praktiserende læge henvise den alvorligt syge eller døende patient til palliativ fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut. Der foreligger dog ikke nogle specifikke krav til de praktiserende fysioterapeuter, der kan henvises til og de praktiserende fysioterapeuter, som kan udføre palliativ fysioterapi, er ikke jævnt fordelt i regionen. Der finder på nuværende tidspunkt ikke planlagt kvalitetssikring sted i forhold til den palliative fysioterapi, og dertil kommer, at det generelt er vanskeligt at finde praktiserende fysioterapeuter, som ønsker at specialisere sig indenfor dette felt.

I rapporten "Palliativ fysioterapi - harmonisering af anvendelsen", skitseres en række mulige tiltag for at skabe kvalitetssikring på området vedr. palliativ fysioterapi. Der foreslås en ordning, hvor der indgår en fast personkreds af praktiserende fysioterapeuter, som gennem uddannelse, temadage og erfaringsudveksling tilegner sig særlige kompetencer indenfor den palliative fysioterapi. Endvidere foreslås det, at der arbejdes med at sikre en løbende monitorering og kvalitetssikring af den indsats, som de palliative fysioterapeuter udfører. Dette arbejde skal finde sted via de palliative teams.

Med udgangspunkt i rapportens anbefalinger er der udarbejdet en § 2-aftale med de praktiserende fysioterapeuter, hvori der er skitseret en række elementer, som skal indgå i den samlede kvalitetssikringsindsats på det palliative område i praksissektoren. Principperne i § 2-aftalen er endvidere blevet til på baggrund af indkomne høringssvar til rapporterne "Samarbejdsaftale om det tværsektorielle samarbejde om alvorligt syge og døende i Region Syddanmark" og "Palliativ fysioterapi - harmonisering af anvendelsen" samt med udgangspunkt i drøftelser med de praktiserende fysioterapeuter og kommunerne i Region Syddanmark.

Udgifterne til § 2-aftalen forventes at kunne afholdes indenfor de økonomiske rammer, der er afsat til kvalitetsudvikling i praksissektoren.

Indstilling

Det indstilles:

At § 2-aftale om palliativ fysioterapi i Region Syddanmark godkendes.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
3. § 2-aftale om palliativ fysioterapi i Region Syddanmark

Bilag:

 

 

 

 

 

Resumé

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsmål, samt opfølgning herpå, for ventetid på operation for patienter med brækket hofte. Samtidig foreslås det, at der igangsættes et initiativ, så det bliver obligatorisk for sygehusene at registrere aflysninger i forhold til operation af patienter med hoftebrud.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske behandling af skadebetjeningen i Region Syddanmark er der rejst spørgsmål angående ventetid for akutte ortopædkirurgiske patienter, særligt patienter med brækket lårbensknogle (hoftebrud).

Data for det seneste kvartal (juli-september 2010) fremgår af bilag til dagsordenspunktet. Data for det seneste kvartal viser, at Kolding Sygehus og Aabenraa Sygehus har den højeste andel af operationer hhv. inden for 24 timer og inden for 48 timer. Kolding Sygehus med 67 % af patienterne opereret inden for 24 timer og 97 % inden for 48 timer. Aabenraa Sygehus med 68 % af patienterne opereret inden for 24 timer og 94 % inden for 48 timer. Esbjerg Sygehus ligger lavest med 52 % opereret inden for 24 timer og 85 % inden for 48 timer. Det samlede tal for regionen er 59 % opereret inden for 24 timer og 90 % inden for 48 timer.

Administrationen foreslår, at kvalitetsmålet pr. 1. januar 2011 dels indeholder et mål om, at 75 % af patienterne skal opereres inden 24 timer efter indlæggelse, og dels et mål om, at 90 % af patienterne skal opereres inden for 48 timer. Pr. 1. januar 2012 strammes kvalitetsmålet til, at 90 % af patienterne opereres inden for 24 timer.

Administrationen har etableret det datamæssige grundlag for en løbende opfølgning på dette kvalitetsmål, og foreslår en kvartalsvis afrapportering til sygehusledelseskredsen og Sundhedsudvalget.

Det foreslås desuden, at der igangsættes et initiativ, således at det bliver obligatorisk for sygehusene at registrere aflysninger i forhold til operation af patienter med hoftebrud.

Indstilling

Det indstilles:

At formulering af kvalitetsmål og opfølgning på kvalitetsmål godkendes.

At administrationen igangsætter et initiativ, således at det bliver obligatorisk for sygehusene at registrere aflysninger i forhold til operation af patienter med hoftebrud.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-12-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
4. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte

Bilag:

 

 

 

 

Sagsnr: 10/4011

 

 

 

 

5.      Forslag til praksisplan på øjenområdet

 

 

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25. oktober 2010 høringsudkast til praksisplan for specialet oftalmologi (øjenområdet) i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af denne høringsrunde skal regionsrådet nu tage endelig stilling til planen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på møde den 25. oktober 2010 høringsudkast til praksisplan for specialet oftalmologi i Region Syddanmark, hvori der dels er en status over den nuværende kapacitet, dels forslag til den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis. Regionsrådet besluttede at sende praksisplanen i høring.

Link til den af regionsrådet godkendte praksisplan er: http://regionsyddanmark.dk/dwn128822

Hovedelementerne i praksisplanen er:

 • At der på trods af et pres på kapaciteten i øjenlægepraksis ikke er grundlag for en kapacitetsudvidelse.
 • At der i planperioden foretages en midtvejsvurdering heraf.
 • At der ikke bør foretages ændring i arbejdsdelingen mellem praksis og sygehus.
 • At der i planperioden er fokus på, at der sker generationsskifte i udkantsområderne.
 • At der ikke i planperioden udlægges flere grå stær operationer til praksissektoren, da udførelse af et tilstrækkeligt antal grå stær operationer vurderes at have væsentlig betydning for opretholdelse af regionsrådets beslutning om tre sygehusafdelinger.
 • At der åbnes for muligheden for anvendelse af OCT-scanning i praksis, da der er tale om en undersøgelse, som er særdeles praksisrelevant, og vil betyde et væsentligt kvalitetsløft i diagnosticering i øjenlægepraksis.

Praksisplanen har i perioden fra den 26. oktober 2010 til den 26. november 2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunkterne er:

 • Tilfredshed med praksisplanen og den nuværende placering/kapacitet i praksis.
 • Planen er velovervejet og fagligt begrundet.

Resume af høringssvar samt sundhedsdirektørens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere vedlægges høringssvar som bilag.

Indstilling

Det indstilles:

At "Praksisplan for speciallægeområdet – oftalmologi i Region Syddanmark" udgør det videre grundlag for organiseringen af øjenlægepraksis.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
5. Forslag til praksisplan på øjenområdet

Bilag:

 

 

 

 

Sagsnr: 10/4012  

 

 

 

 

6.      Forslag til praksisplan på øreområdet

 

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25. oktober 2010 høringsudkast til praksisplan for specialet otologi (øreområdet) i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af denne høringsrunde skal regionsrådet nu tage endelig stilling til planen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 25. oktober 2010 høringsudkast til praksisplan for specialet otologi i Region Syddanmark, hvori der dels er en status over den nuværende kapacitet, dels forslag til den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis. Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til praksisplan: http://regionsyddanmark.dk/dwn128823.

Hovedelementerne i praksisplanen er:

 • At den nuværende kapacitet og arbejdsdeling generelt er tilfredsstillende.
 • At der således ikke er grundlag for en udvidelse af kapaciteten, men at der i planperioden foretages en midtvejsvurdering heraf.
 • At der i planperioden er fokus på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for praksisområdet – herunder med forslag til, at der udarbejdes patientforløbsbeskrivelser på tværs af sektorerne.
 • At der i planperioden er fokus på det relativt omfattende generationsskifte, som må forventes.

Praksisplanen har i perioden fra den 26. oktober 2010 til den 26. november 2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunktet er, at der er tilfredshed med praksisplanen og den nuværende placering/kapacitet i praksis, herunder fokus på ligelig adgang til ørelægehjælp for borgerne i regionen og rekruttering.

Resume af høringssvar samt sundhedsdirektørens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere vedlægges høringssvar som bilag.

Indstilling

Det indstilles:

At "Praksisplan for speciallægeområdet – otologi i Region Syddanmark" udgør det videre grundlag for organiseringen af ørelægepraksis.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
6. Forslag til praksisplan på øreområdet

Bilag:

 

 

 

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25. oktober 2010 høringsudkast til praksisplan for specialet dermato-venerologi (hudområdet) i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring, og på baggrund af denne høringsrunde skal regionsrådet nu tage endelig stilling til planen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 25. oktober 2010 høringsudkast til praksisplan for specialet dermato-venerologi i Region Syddanmark, hvori der dels er en status over den nuværende kapacitet, dels forslag omkring den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis. Regionsrådet besluttede at sende praksisplanen i høring.

Link til den af regionsrådet godkendte praksisplan er: http://regionsyddanmark.dk/dwn129167

 Hovedelementerne i praksisplanen er:

 • Forslag om oprettelse af "kombinationsstillinger", hvor en hospitalsansat speciallæge får mulighed for, på aftalte vilkår, at arbejde i speciallægepraksis samtidig med, at vedkommende bevarer sin ansættelse på sygehuset.
 • En konstatering af, at den nuværende kapacitet på området (antallet af praktiserende dermatologer) er tilstrækkelig. Såfremt der i planperioden opstår et øget behov for dermatologisk kapacitet, vil en indførelse af kombinationsstillinger i et vist omfang kunne kompensere herfor.
 • At der i begrænset omfang, som hjemtagningsprojekt, indføres mulighed for badebehandling til erstatning for badebehandling i sygehusregi, og at den eksisterende rammeaftale omkring PDT-behandling gøres ubegrænset.

Praksisplanen forventes ikke at medføre yderligere udgifter inden for området.

Praksisplanen har i perioden fra den 26. oktober 2010 til den 26. november 2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunkterne er:

 • Tilfredshed med praksisplanen.
 • Understregning af nødvendigheden af en tilstrækkelig kapacitet, der er jævnt fordelt i regionen.

Resume af høringssvar samt sundhedsdirektørens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere vedlægges høringssvar som bilag.

Indstilling

Det indstilles:

At "Plan for specialet dermato-venerologi i Region Syddanmark" udgør det videre grundlag for organiseringen af regionens hudlægepraksis.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
7. Praksisplan for specialet dermato-venerologi (hudområdet)

Bilag:

 

 

 

 

Sagsnr: 07/17608

 

 

 

 

8.      Praksisplan på fysioterapiområdet

 

Resumé

Høringsfasen for praksisplanen på fysioterapiområdet er nu afsluttet, og planen er revideret i henhold til høringssvarene. Der er foretaget mindre rettelser i praksisplanen i forhold til høringsudkastet. Planen lægger fortsat op til en mindre, gradvis udvidelse af kapaciteten på fysioterapiområdet i regionen over de næste fire år.

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget for fysioterapi har i perioden fra den 30. september til den 12. november 2010 haft udkast til praksisplan på fysioterapiområdet i høring, bl.a. hos regionsrådet, som behandlede høringsudkastet på regionsrådsmødet den 25. oktober 2010, og i forlængelse heraf afgav høringssvar til Samarbejdsudvalget. 

Arbejdsgruppen bag praksisplanens udarbejdelse har efterfølgende gennemgået høringssvarene med henblik på revision af høringsudkastet. 

Der er indkommet i alt 40 høringssvar fra henholdsvis regionsrådet, 21 kommuner, fire sygehuse, Danske Patienter, Danske Fysioterapeuter, Kiropraktorkredsforeningen, otte privatpraktiserende fysioterapeuter og ridefysioterapeuterne. Derudover er der fra ikke-officielle høringsparter indkommet svar fra to fysioterapeuter uden ydernummer (fælles svar), samt den Fælleskommunale Økonomigruppe.  

Høringssvarene har overordnet givet anledning til følgende uddybninger/revisioner i praksisplanen:

Kapacitetsberegning og anbefaling af kapacitetsudvidelse:
En del høringssvar peger på, at der i praksisplanen primært er anlagt en udbudsvinkel i kapacitetsvurderingen frem for en efterspørgselsvinkel.

Høringssvarene har medført ændringer i afsnit 4.2, hvor baggrunden for dette er uddybet.

Palliativ fysioterapi:
Hovedparten af høringssvarene berører dette område. Flere kommuner mener sig selv i stand til at varetage området, og derudover efterlyses økonomiske konsekvensberegninger.

Høringssvarene har medført uddybning primært i afsnit 3.3.

Udvidet lænderygundersøgelse:
Der er generelt positive tilkendegivelser vedr. udvidet lænderygundersøgelse som et udviklingsområde, men nogle efterlyser økonomiske overvejelser i den sammenhæng.

Høringssvarene har medført en uddybning i afsnit 3.4.

Status for kommunal fysioterapi (afsnit under hver enkelt kommune):
Flere kommuner har haft bemærkninger omkring kommunens vurdering af kapaciteten etc. Høringssvarene har medført konsekvensrettelser i praksisplanen i henhold til de enkelte kommuners svar.

Derudover er der foretaget mindre revisioner flere steder i planen.

Efter høringsfasen blev den reviderede plan behandlet og godkendt på mødet i Samarbejdsudvalget for fysioterapi den 29. november 2010. Derefter vil den konkrete opfølgning på praksisplanen blive lagt op til drøftelse på møder i Samarbejdsudvalget.

Der vedlægges et ekstrakt over høringssvarene (uudfyldte felter er udtryk for, at der ikke er indkommet høringssvar fra den pågældende høringspart inden fristens udløb).

Indstilling

Det indstilles:

At praksisplan for fysioterapi godkendes.

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 15-12-2010

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
8. Praksisplan på fysioterapiområdet

Bilag:

 

Resumé

Dispositionsforslaget for kvalitetsfondsprojektet Fase 1 i Aabenraa forelægges til godkendelse.

Dispositionsforslaget indeholder forslag om ændringer i forhold til det tidligere godkendte byggeprogram. Fase1 foreslås udvidet med en foyer, mere kælder, forbindelsesgang, ekstra fundering, rådgivning og en varemodtagelse. Disse elementer er en fremrykning fra Fase 2, og skal sikre den fremtidige logistik og drift af sygehuset. Endvidere foreslås, at psykiatrien køber en andel af familiehuset til Børn- og Ungepsykiatri, og at gynækologi flytter ud af familiehuset og placeres midlertidig i eksisterende sengebygning B.

Ændringerne beløber sig til i alt ca. 95 mio. kr. Forventet tidspunkt for ibrugtagning af Fase 1 ændres fra primo 2013 til september 2013 pga. udvidelser af byggeriet.        

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets godkendelse af generalplanen for kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa, blev det besluttet, at udbygningen skal foregå i to faser. Regionsrådet godkendte den 28. juni 2010 byggeprogrammet for Fase 1. Byggeprogrammet indeholdt i hovedtræk følgende nybyggeri:

 • en fælles akutmodtagelse (FAM), som midlertidig skal rumme det kardiologiske sengeafsnit indtil Fase 2 er færdigbygget 
 • et familiehus til pædiatri, neonatalogi, gynækologi, obstetrik og fødegang
 • to operationsstuer til gynækologi/obstetrik
 • et modtagekøkken
 • en sterilcentral

I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet blev det klart for sundheds- og psykiatriområdet, at det er hensigtsmæssigt at lave samdrift på en række områder i Aabenraa på grund af den nære placering af de to sygehuse. Derfor indeholdt byggeprogrammet en udvidelse af FAM til psykiatriens skadestue og tre akutmodtagesenge. Ligeledes blev modtagekøkkenet udvidet, så den rummer betjeningen af det psykiatriske sygehus. Udgifterne til disse udvidelser af Fase 1, svarende til 11,9 mio. kr. (indeks 123,4), blev afsat i psykiatriens anlægsbudget. Det samlede byggeprogram for Fase 1 omfattede en økonomisk ramme på 418,6 mio. kr. (indeks 123,4), hvoraf 406,7 mio. kr. er somatikkens andel, som forventes finansieret med tilskud fra Kvalitetsfonden.  

Efter godkendelsen af byggeprogrammet har regionsrådet tillagt ca. 30 mio. kr. til Fase 1/somatik til opgradering af byggeriet til lavenergiklasse 2015. Den samlede ramme til Fase 1 er derfor nu på 450,873 mio. kr. (indeks 123,9). Desuden har regionsrådet besluttet at fremrykke gennemførelsen af byggeriet af det psykiatriske sygehus i Aabenraa, inklusiv opgradering til lavenergiklasse 2015, jf. udmøntningen af den lokale vækstpakke ved 2. behandlingen af budget 2011. Det har medført en yderligere koordination af fællesområder mellem sundheds- og psykiatriområdet. Set i lyset heraf, samt den kontinuerlige videre bearbejdning af byggeprogrammet, har Sygehus Sønderjylland i samarbejde med totalrådgiver og psykiatriområdet udarbejdet et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget forelægges til regionsrådets godkendelse. Dispositionsforslaget indeholder følgende ændringer i forhold til byggeprogrammet:  

 • Opgraderingen af byggeriet til lavenergiklasse 2015 er indarbejdet.
 • De gynækologiske ambulatorier og senge flyttes fra familiehuset og placeres midlertidigt i eksisterende sengebygning B. Når Fase 2 er færdigbygget, flytter funktionerne til den nye sengebygning.
 • I familiehuset disponeres et areal på 880 kvadratmeter (plus kælderareal) til psykiatriens børne- og ungdomsambulatorium. I første omgang bygges dette areal som råhus. Psykiatrien vil efterfølgende stå for indretningen af råhuset.
 • Der nybygges en foyer, der midlertidigt indrettes til restaurant under Fase 1, idet området ikke får egentlig forhals- og fordelingsfunktion før Fase 2 er færdigbygget.
 • Der nybygges en forbindelsesgang mellem familiehuset, kardiologi og FAM, og der etableres kælder under familiehuset til sikring af logistik og forsyninger i både Fase 1 og Fase 2.
 • For at fremtidssikre udvidelsesmulighederne af byggeriet i højden (elasticitet) er der indarbejdet ekstra fundering.
 • Nybyggeri af en varemodtagelse i fællesskab med psykiatrien for at sikre driften omkring modtagelse og håndtering af varer efter at Fase 1 og det psykiatriske sygehus er færdigbygget (selvstændig byggeprogram for varemodtagelsen er vedlagt). 

Ændringerne udvider den økonomiske ramme til Fase 1 med 95,318 mio. kr., så rammen bliver i alt 546,191 mio. kr. (indeks 123,9). Somatikkens andel af udvidelsen på 75,777 mio. kr. er udtryk for en fremrykning fra Fase 2, og foreslås i første omgang finansieret af likvide aktiver, indtil endelig tilsagn og finansiering foreligger. Psykiatriens andel af udvidelsen på 19,541 mio. kr. foreslås finansieret af psykiatriens afsatte rådighedsbeløb til byggeri i Aabenraa. Fordelingen fremgår af nedenstående skema. De afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagningen af byggeriet indgår i forbindelse med de kommende års budgetlægning.

Fase 1 i Aabenraa

 

Beløb i 1.000 kr. (indeks 123,9)

Somatik

 

I alt

Byggeprogram og energi BR 2015

438.924

11.949

450.873

Psykiatriens bidrag til opgradering til energi BR 2015

 

896

896

Dispositionsforslag:

     

Foyer, forbindelsesgang, kælder og ekstra rådgivning

35.074

 

35.074

Råhus i familiehus til Børn- og Ungepsykiatri

 

12.651

12.651

Varemodtagelse

40.703

5.994

46.697

Tillæg i alt

75.777

19.541

95.318

I forhold til de afsatte rådighedsbeløb i budgettet foreslås en omfordeling mellem år. Rådighedsbeløbene for Fase 1/somatik foreslås fordelt som vist i nedenstående skema.

Fordeling af rådighedsbeløb for Fase 1/somatik. Beløb i 1.000 kr. (2010 = indeks 121,7. 2011 og fremover = indeks 123,9)

 

2010

2011

2012

2013

2014

24.250

104.716

237.243

146.659

1.394

For at skabe overblik over det samlede kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa og opdelingen i Fase 1 og Fase 2, er der lavet en samlet vurdering af projektet i forhold til dimensionering, logistik, faseopdeling og økonomi. Det vurderes, at investeringerne i Fase 1 og Fase 2 har værdi for det samlede byggeri, og at investeringerne kan holdes indenfor den samlede arealmæssige og økonomiske ramme (1,439 mia. kr. 2009-pl), som var forudsætningen for projektet. Regeringen har imidlertid fastsat en lavere arealmæssig og økonomisk ramme (1,250 mia. kr. 2009-pl) for projektet, jf. andet punkt på indeværende dagsorden. I forbindelse med udarbejdelsen af den endelige ansøgning til ekspertpanelet, skal det samlede projekt tilpasses den nye ramme. Regionsrådet vil senere blive forelagt en særskilt sag om den endelige ansøgning til ekspertpanelet.    

Regionsrådet godkendte den 21. december 2009 valg af totalrådgiver for Fase 1. Samtidig blev der meddelt anlægsbevilling på 25,6 mio. kr. (indeks 123,4) til rådgiverydelsen samt forundersøgelser. På grund af udvidelser af projektet siden rådgiverudbudet foreslås, at anlægsbevillingen forøges med 10 mio. kr. (indeks 123,9).

På grund af udvidelsen af projektet er forventet tidspunkt for ibrugtagning af Fase 1 ændret fra primo 2013 til september 2013.

Indstilling

Det indstilles:

At dispositionsforslaget for Fase 1 i Aabenraa godkendes.

At byggeprogrammet for varemodtagelsen, som en del af Fase 1 i Aabenraa, godkendes.

At der afsættes tillæg til rådighedsbeløb til Fase 1/somatik på 75,777 mio. kr. (indeks 123,9), i første omgang finansieret af likvide aktiver.

At fordelingen af rådighedsbeløbene mellem år til Fase 1/somatik justeres, jf. tabel i sagsfremstilling.

At yderligere 19,541 mio. kr. (indeks 123,9) af det afsatte rådighedsbeløb til psykiatribyggeri i Aabenraa reserveres til medfinansiering af Fase 1.

At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til rådgivning og forundersøgelser for Fase 1/somatik på 10 mio. kr. (indeks 123,9).

At der frigives rådighedsbeløb til Fase 1/somatik på i alt 10 mio. kr. (indeks 123,9) fordelt på årene 2011 til 2013 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
9. Sygehus Sønderjylland, dispositionsforslag for Fase 1 i Aabenraa

Bilag:

 

 

Resumé

Der forelægges et forslag om, at en udgift til sengepaneler og betjeningssøjler finansieres dels af en ikke disponeret rest af anlægsbevillingen til FAM Odense, og dels af prioriteringspuljen for 2010 (anlæg).

Sagsfremstilling

Som en del af konsolideringsplanen fra 2008 blev det vedtaget at etablere midlertidige akutmodtagelser på Fyn, nu kaldet FAM Odense og  FAM Svendborg. Der blev afsat budget til projekterne på et tidspunkt, hvor de økonomiske rammer var under pres på grund af højkonjukturen. Derfor blev det aftalt, at udgifterne til sengepaneler (til betjening af mekanisk og elektrisk udstyr på patientstuer) og betjeningspaneler (til betjening af mekanisk og elektrisk udstyr i operationsrum, på ambulatorier mv.) ikke skulle dækkes af projekternes budgetramme, men istedet af den medicotekniske budgetramme. Udgifterne hertil er for FAM Odense opgjort til 3,89 mio. kr. og for FAM Svendborg 3,16 mio. kr.

Den efterfølgende gunstige licitation betød, at der indenfor projekternes budgetrammer var mulighed for at afholde udgifter til løst inventar og it for i alt 17,599 mio. kr. , som normalt afholdes af en særlig pulje. Imidlertid er den medicotekniske ramme nu kommet under pres, og det foreslås derfor at finansiere den samlede udgift på 7,05 mio. kr. til sengepaneler og betjeningspaneler dels af en ikke disponeret rest på anlægsbevillingen til FAM Odense (i alt 2,682 mio. kr.) og dels af prioriteringspuljen for 2010 (anlæg).

Indstilling

Det indstilles:

At der til de nævnte projekter, FAM Odense og FAM Svendborg meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på hhv. 1,208 mio. kr. og 3,16 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011.

At merudgiften finansieres af den afsatte prioriteringspulje for 2010 med i alt 4,368 mio. kr. (indeks 123,9).

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
10. Sengepaneler og betjeningssøjler til akutmodtagelserne i Odense og Svendborg

 

 

 

 

Sagsnr: 10/14805

 

 

 

 

11.    Ombygning af Middelfart Sygehus

Resumé

På grund af øget aktivitet ønsker Middelfart Sygehus at ombygge og tilpasse lokaler, som ikke anvendes optimalt, pga. nedlagte eller ændrede funktioner. Derudover tilpasses eksisterende lokaler til nye servicefunktioner, og køkkenet tilpasses til nyt madkoncept.

Sagsfremstilling

Middelfart Sygehus har en forventning om en øget aktivitet. Det skyldes beslutningen på regionsrådsmødet den 13. december 2010 om at ændre visitation for borgere i Middelfart Kommune. Derudover forventes såvel rygkirugien og det rygmedicinske område udbygget, inden Odense Universitetshospital fraflytter Middelfart Sygehus. Der er derfor behov for at etablere yderligere undersøgelsesrum. Oprettelsen af Rygcenter Syddanmark har endvidere medført en forøgelse af medarbejderstaben, og der er derfor et behov for større og sammenhængende lokaler til servicefunktionerne, hvilket ikke blev gjort i fuldt omfang i forbindelse med oprettelsen af Rygcenter Syddanmark.

En gennemførelse af projektet vil medføre seks nye undersøgelsesrum med tilhørende ventefaciliteter og birum i et allerede nedlagt kapelområde. IT-afdelingen har i dag kontor og værksted i lokaler uden dagslys, og der er behov for fælles kontorfaciliteter for de afdelinger, som er på Middelfart Sygehus kortere tid med skiftende interval.


Ombygningen vil desuden gennem en rokade give mulighed for, at Center for Kvalitet, som har til huse i lokaler på sygehuset, kan få et stort behov for mere plads opfyldt. De vil således kunne få kontorarbejdsplads til tre personer, som svarer til deres aktuelle behov. Endelig ombygges køkkenet således, at det indrettes optimalt i forhold til ændret madkoncept, og den tilhørende kantine får et tiltrængt løft i form af ny gulvbelægning, loft og maling.
 

Forslaget koster 8,348 mio. kr. incl. inventar for 0,42 mio. kr. Arbejdet opstartes april 2011 og forventes afsluttet 2011. I alt ombygges der ca 1.000 m2.

Indstilling

Det indstilles:

At byggeprogrammet godkendes.

At der gives anlægsbevilling til ombygning af kapelområdet, samt tilpasning af køkken og personalekantine på Rygcenter Syddanmark på 8,348 mio. kr. (indeks 123,9).

At der endvidere afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8,348 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9), finansieret af den afsatte prioriteringspulje på 25 mio. kr. i 2011.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den afsatte ramme.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
11. Ombygning af Middelfart Sygehus

Bilag:

 

Resumé

Der foreligger nu tre byggeprogrammer for anden etape af fase 1 i Esbjerg. Første etape bestod af en udvidelse af den intensive og intermediære kapacitet med fire senge. Anden etape består af laboratorium, dialyse og nuklearmedicin. Afslutningen på første fase består af FAM og en yderligere udvidelse af intensiv.

Sagsfremstilling

Baggrund
Den 1. marts 2010 godkendte regionsrådet generalplanen for Sydvestjysk Sygehus. På baggrund af generalplanen blev der i forbindelse med regionsrådsmødet den 31. maj 2010 sendt en ansøgning til regeringens Ekspertpanel vedr. Sygehusinvesteringer om midler fra Kvalitetsfonden.

Den 27. september 2010 afsatte regionsrådet en lokal vækstpulje, således at der i alt var afsat 185 mio. kr. til fase 1 i Esbjerg, og dertil kom et tillæg for opgradering til lavenergiklasse 2015 på 13,95 mio. kr., i alt 199,9 mio. kr.(indeks 123,9). Af disse midler var der på forhånd afsat 7,8 mio. kr. til en udvidelse af intensiv og 6,0 mio. kr. til nuklearmedicinsk afdeling.

I november 2010 fik Region Syddanmark afslag på ansøgningen om midler fra Kvalitetsfonden. Regionen skal derfor selv stå for finansieringen af planerne for Sydvestjysk Sygehus.

Generalplanens fase 1
Den første fase af generalplanen er overordnet målrettet den akutte del af sygehuset med en Fælles Akut Modtagelse (FAM) i stueetagen af den gamle sengebygning, og en intensiv- og intermediærafdeling placeret på etagen over FAM.

Før de to etager kan indrettes skal der skaffes nye lokaler til dialysen og den klinisk kemiske del af laboratoriet, der i dag er placeret i denne del af sygehuset. Dette skal ifølge generalplanen ske ved at nybygge laboratoriet på parkeringspladsen ved Lunde Allé og dialysen ovenpå den flade del af bygning 10, der i dag huser sygehusapoteket og onkologien.

Endelig medtages delprojektet, der skal flytte nuklearmedicin ned til området, hvor terapien i dag er placeret. Dette delprojekt medtages, idet der ellers skulle bruges over en mio. kr. på en midlertidig løsning.

Processen
I løbet af efteråret 2010 har der været nedsat en række arbejdsgrupper på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Der har været 3 brugergrupper, som har arbejdet med input til byggeprogrammer for laboratoriet, dialysen og nuklearmedicin. Endvidere har der været 6 konceptgrupper, der har arbejdet med FAM, bespisning, medicinforsyning, kontor og forskningsarealer, terapien og logistik. Endvidere har der været et konkret arbejde i gang med at analysere den patientoplevede kvalitet (herunder et bedre skiltningssystem på sygehuset) og en uddybning af en rokadeplan for hele byggefasen.

Afrapporteringen fra konceptgrupperne er løbende blevet indarbejdet i brugergruppernes arbejde. Enkelte forhold kræver stadig en bearbejdning i første kvartal af 2011. Her tænkes først og fremmest på kontorgruppen, hvor gruppens anbefalinger kræver en ekstra proces i laboratoriegruppen. Det kræver også en ny proces omkring terapien, at styregruppen har valgt at flyttet nuklearmedicinsk afdeling på en gang.

Alle grupperne har haft en formand fra sygehusledelsen. Det er også sygehusledelsen der har været garant for koordineringen af gruppernes anbefalinger.

De tre byggeprogrammer
Nuklearmedicin

Det var oprindeligt planen, at afdelingen skulle spredes over to placeringer i en overgangsperiode. En nærmere analyse har vist, at de mange krav til håndtering af strålehygiejnen gør denne løsning meget kompliceret og dyr. Styregruppen har derfor valgt at pege på en løsning, hvor man flytter hele afdelingen på en gang.

Laboratoriet
Gruppen har lavet et byggeprogram for de 3120 m2 eksisterende laboratorium og for nybygningens 1725 m2, således at det nye laboratorium i alt bliver på 4935 m2. I dette areal skal Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Klinisk Patologisk Afdeling (KPA), Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), samt Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) placeres.

Det er besluttet, at der ikke skal være patienter indenfor laboratoriets område, hvilket betyder, at blodprøvetagningen, bloddonortapningen og AK-klinikken ikke får plads i det nye laboratoriehus.

Fokus har været at skabe optimale forhold for to moderne produktionslinjer, der dels dækker KBA og dels KPAs områder. Ved hjælp af en fælles prøvemodtagelse og moderne teknologi vil det herefter være muligt at øge produktionen betragteligt.

Dialysen
De kroniske hæmodialysepatienter får med placeringen af dialysen på toppen af bygning 10 langt bedre forhold. Der indrettes i alt 31 hæmodialysepladser mod i dag 20. Af de 31 pladser er 6 limited care pladser for patienter under oplæring til hjemmedialyse. De ekstra pladser bliver specielt en fordel for svage patienter, der i dag bliver henvist til aftenholdet. De mere inspirerende rammer med udsigten over byen tæller også positivt. Den nye etage bliver bygget sammen med fløjen ud mod Haraldsgade, hvilket på sigt gør det muligt at samle hele det ambulante nefrologiske område (sygdomme vedr. nyrerne) med hæmodialyse, P-dialyse og nefrologisk ambulatorium.

Udbudsform
Det foreslås, at der laves et fælles EU-udbud for dialysen og hele laboratoriet. Det vurderes, at der vil være både økonomiske, pladsmæssige og koordineringsmæssige fordele ved dette. Samtidig vurderes det, at det vil være en fordel at lave en separat proces for nuklearmedicinsk afdeling. Denne proces vil køre tidsmæssigt forskudt for laboratoriet og dialysen, og økonomisk er der ikke fordele ved at slå de tre processer sammen.

Økonomien i fase 1
Budgettet for fase 1 blev til på baggrund af generalplanen for sygehuset. Efter at have bearbejdet projektet i processen med at udvikle de vedlagte byggeprogrammer mener styregruppen, at økonomien i projektet hænger sammen. Styregruppen anbefaler, at udskyde færdiggørelsen af den intensive og intermediære afdeling til FAM har været i drift et stykke tid. Det vil give en større sikkerhed for at indrette den type senge sygehuset får mest brug for i fremtiden. På den anden side anbefaler styregruppen at fremrykke flytningen af nuklearmedicinsk afdeling, således at afdelingen bliver flyttet på en gang og ikke som tidligere planlagt i to omgange.

 

Beløb i mio. kr.

Rådigheds-beløb

Generalplan (indeks 121,2)

Budget excl. BR15 (indeks 123,9)

Budget incl. BR15 (indeks 123,9)

 

Intensiv (3000 m2)

-første 750 m2

- 7,8 (indeks 123,9)

28,0

23,5 (28,0)*

25,4

 

FAM

 

39,0

39,0

42,0

 

Nuklear (850 m2)

-installation og flytning (300 m2)

6,0 (indeks 123,4)

(18,0)**

6,0

10,4

10,8

4,8 (i alt 10,8)

Dialyse (1190 m2)

 

22,0

23,0

25,3

25,3

Laboratorium - nybygning (1725 m2)

 

36,0

36,5

39,3

39,3

Bygn. 8&10

-Bygn. 8 (KPA + KMA (3120 m2)

-Bygn. 10 (600 m2)

 

40,0

44,3

41,9

2,4

47,7

45,1

2,6

45,1

Rokader og renoveringer

 

14,4

8,7

9,4

 

I alt

 

185,4

185,4

199,9

120,5

* 4,8 mio. kr. udsættes til fase 3 for at se effekterne af FAM

** 4,8 mio. kr hentes fra fase 3 for at flytte nuklearmedicinsk afdeling på en gang

Fordeling på år af nyt rådighedsbeløb mio. kr.

 

Indeks 123,9

2011

2012

2013

Rådighedsbeløb

21,0

115,0

55,121

Det skal bemærkes at indstillingen er ændret i overensstemmelse med anbefalingen fra det særlige udvalg. Den oprindelige indstilling lød bl.a. på, at der gives anlægsbevilling til dialysen på 24,8 mio. kr. Anbefalingen er en korrektion af indstillingen, således at der indstilles en anlægsbevilling på 25, 3 mio. kr. svarende til tallene i sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles:

At de tre byggeprogrammer for nuklearmedicin, dialysen og laboratoriet godkendes.

At anlægsbevilling til Nuklearmedicinsk Afdeling udvides med 4,8 mio. kr. indeks 123,9.

At der gives anlægsbevilling til dialysen på 25,3 mio. kr. og til laboratoriet på 84,4 mio. kr. indeks 123,9.

At rådighedsbeløbet frigives, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

At rådighedsbeløbet fordeles på år, jf. oversigt i sagsfremstillingen.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet,

 • at de tre byggeprogrammer for nuklearmedicin, dialysen og laboratoriet godkendes
 • at anlægsbevilling til Nuklearmedicinsk Afdeling udvides med 4,8 mio. kr. indeks 123,9
 • at der gives anlægsbevilling til dialysen på 25,3 mio. og til laboratoriet på 84,4 mio. kr. indeks 123,9
 • at rådighedsbeløbet frigives, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet
 • at rådighedsbeløbet fordeles på år, jf. oversigt i sagsfremstillingen
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
12. Generalplan Sydvestjysk Sygehus - anden etape af fase 1

Bilag:

 

 

Resumé

Der er ikke på sygehusmatriklen i Aabenraa tilstrækkeligt areal til at etablere P-pladser til de to sygehusbyggerier, som overfladeparkering. Derfor er der behov for at bygge et P-hus på grunden allerede fra byggefasernes start. Der etableres i første omgang et P-hus med ca. 700 pladser med mulighed for senere udvidelse. Udgifterne til P-pladser er, ifølge ekspertpanelet, ikke indeholdt i statens anlægsrammeer til somatikkens sygehusbyggeri og finansieres af de likvide aktiver.

Sagsfremstilling

I forbindelse med lokalplanprocessen for udvidelsen af det somatiske sygehus i Aabenraa og den senere beslutning om at fremrykke byggeriet af det psykiatriske sygehus på sygehusmatriklen i Aabenraa, har der været arbejdet med at udlægge parkeringspladser til patienter, besøgende og personale på grunden. Ud fra generalplan og lokalplan er der lidt forskellige skøn på P-pladsbehovet, men minimumstallet er i henhold til lokalplanforslaget på 1860 P-pladser. Ved den fulde udbygning af sygehuset i 2018 vil der ud fra lokalplanen mangle mere end 500 P-pladser på grunden baseret på overfladeparkering. Der er derfor behov for at etablere et P-hus på grunden. Det placeres sådan, at det fortrinsvis bliver anvendt til personaleparkering, mens arealer til patient-/pårørendeparkering placeres nærmere på sygehusene.

Allerede fra 2012 vil der imidlertid være behov for at etablere ca. 700 nye P-pladser på grunden.

Dette er begrundet i fremrykningen af psykiatriens byggeri, hvor der umiddelbart bliver nedlagt i alt 184 P-pladser - herunder 134 ved den nuværende hovedindgang, fordi psykiatriens byggeri i modsætning til den oprindelige plan er placeret som en sammenbygning med det somatiske sygehus på det nuværende parkeringsareal. Endvidere vil der være behov for at etablere 500 P-pladser til håndværkere m.v. under de to samtidige byggerier. Dette P-pladsbehov skal sammenholdes med, at der i byggefasen vil skulle afsættes arealer til to forskellige byggeområder og - betinget af logistiske hensyn - to særskilte byggepladsområder. Store overflader på grunden vil således blive beslaglagt af byggerierne.

Det vil ikke muligt at fastholde drift af sygehus og byggepladser uden at etablere et P-hus inden opstart af begge byggerierne, da byggerierne og byggepladserne som nævnt dækker store overfladearealer. Efter byggeriernes færdiggørelse vil P-huset blive optaget af det forøgede personale på sygehusene.

Det foreslås derfor, jf. vedlagte resumé af byggeprogram for P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa, at der etableres et P-hus på ca. 700 pladser inden opstart af begge byggerier. Byggeriet kan opføres fra sommeren 2011 og frem til april 2012.  

P-huset planlægges etableret med mulighed for en senere udvidelse med ca. 400 pladser, såfremt behov for yderligere P-hus måtte vise sig hen mod færdiggørelsen af somatikkens fase 2.

Etablering af et P-hus på ca. 700 pladser er beregnet til at koste 59,0 mio. kr. (indeks 121,7) incl. ny vejadgang og stiforbindelse dertil.
I forbindelse med det seneste foreløbige tilsagn fra ekspertpanelet om økonomiske midler til sygehusbyggeriet i Aabenraa, er det angivet, at parkeringsarealer til personale ikke er indeholdt i anlægsrammen, men må tilvejebringes herudover. For psykiatriens vedkommende skal der med nedlæggelsen af de 134 P-pladser hos somatikken i alt etableres 350 P-pladser i fremtiden, mens somatikken vil optage de resterende ca. 350 pladser i P-huset til primært personalet. 

I psykiatriens anlægssum til et nyt sygehus er indregnet midler til etablering af oprindeligt 216 P-pladser som overfladeparkering, svarende til en udgift på 5,4 mio. kr. Der er således et ekstra finansieringsbehov på 53,6 mio. kr. (indeks 121,7), hvilket svarer til i alt 60,1 mio. kr. i indeks 123,9. Disse midler foreslås i første omgang finansieret via de afsatte rådighedsbeløb til psykiatriens anlægsbyggeri, hvilke ikke fuldt ud vil blive anvendt i de to første år af psykiatriens projektperiode, mod at der tillægges beløb på 30,0 mio. kr. i 2013 og 24,7 mio. kr. i 2014 (begge indeks 123,9) til psykiatriens sygehusbyggeri i Aabenraa.
Der vil blive søgt om anlægsbevilling til opførelse af P-hus, når licitationsresultatet er kendt i sommeren 2011.

Indstilling

Det indstilles:

At der opføres et P-hus ved sygehusene i Aabenraa på ca. 700 pladser.

At resumé af byggeprogram for P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa godkendes.

At der frigives rådighedsbeløb på i alt 60,1 mio. kr. i 2011-2012, heraf 30,1 mio. kr. i 2011 til opførelse af P-hus ved sygehusene i Aabenraa, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedr. psykiatriens del af sygehusbyggerierne i Aabenraa.

At rådighedsbeløbet vedr. psykiatriens del tilsvarende forøges med i alt 54,7 mio. kr. i 2013 og 2014 finansieret af de likvide aktiver.      

Beslutning i Psykiatriudvalget den 04-01-2011

Indstillingerne blev godkendt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
13. Etablering af P-hus ved sygehusene i Aabenraa

Bilag:

 

 

Resumé

Som følge af salg af dele af Varde Sundhedscenter (tidligere Varde Sygehus) er der behov for etablering af erstatningslokaler til de regionale aktiviteter, der pt. har til huse i de solgte bygningsarealer.

Der er nu udarbejdet kortfattet byggeprogram om sagen, og der søges anlægsbevilling til at gennemføre projektet.

Sagsfremstilling

I henhold til beslutning i regionsrådet den 1. marts 2010 sælges dele af det tidligere Varde Sygehus til Varde Kommune, nemlig hele bygning 1 samt dele af bygning 5. Salget foretages, således at der etableres en ejerlejlighedsforening med to ejerlejligheder med henholdsvis kommunens og regionens bygningsarealer. Kommunens ejerlejlighed indeholder både de arealer, der nu sælges, og de arealer, som kommunen tidligere har erhvervet.

I forbindelse med salget er der behov for etablering af erstatningslokaler for nogle af regionens funktioner på stedet, som pt. er beliggende i de solgte bygningsarealer, nemlig vagtlæge, blodbank, blodprøvetagning/EKG (laboratorium) og jordemodercenter. Endvidere er der behov for øvrige bygningsmæssige ændringer som følge af den ejerlejlighedsopdeling, der skal foretages, herunder også tiltag med henblik på forbedring af mulighederne for udlejning af de tomme bygningsarealer, som regionen fortsat ejer, og som der ikke skønnes at være behov for til regionale formål.

De fire funktioners lokalebehov er søgt løst indenfor de eksisterende lokaler i stueetagen i bygning 2 og 5, dog er der enkelte steder behov for at fjerne skillevægge omkring nogle små birum, mens der andre steder er behov for at opdele et større lokale i to mindre.

Der er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 2,300 mio. kr. (håndværkerudgifter, omkostninger, inventaranskaffelser, og beløb til uforudseelige udgifter). Udgiften foreslåes finansieret af kassebeholdningen, idet indtægter ved salg af det tidligere Varde Sygehus på 8 mio. kr. tilfaldt kassen.

For at overholde en stram byggetidsplan for både Varde Kommune og regionens egne ydelser, som gennemføres med mindst mulig gene for alle brugere og involverede parter, har regionsformanden den 22. december 2010 godkendt (formandsbeslutning), at der blev afsat og frigivet rådighedsbeløb samt meddelt anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af likvide aktiver, således at byggeriet kunne påbegyndes inden regionsrådets kunne træffe beslutning om sagen, jfr. nærværende sag. Således bliver den samlede bevilling på 2,3 mio. kr., inklusiv 0,3 mio. kr. (2,0 + 0,3 mio.kr.).

Indstilling

Det indstilles:

At byggeprogrammet godkendes.

At afsætte rådighedsbeløb og meddele anlægsbevilling på 2,000 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 til etablering af erstatningslokaler og øvrige bygningsændringer på Varde Sundhedscenter, finansieret af kassebeholdningen, og at beløbet frigives.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til endeligt at godkende licitationsresultat vedrørende etablering af erstatningslokaler i Varde Sundhedscenter indenfor anlægsbevilling.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
14. Varde Sundhedscenter - Etablering af erstatningslokaler

Bilag:

 

Resumé

På Finansloven for 2010 var der afsat en pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene på 250 mio. kr., som skulle fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen. Projekterne skulle have et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse og understøttelse og forbedring af effektive interne arbejdsgange. Region Syddanmark ansøgte i marts 2010 om sin andel af puljen på 54 mio. kr., og har i løbet af 2010 modtaget tilskuddet til medfinansiering af projekterne.

I december 2010 indkaldte Indenrigs- og Sundhedsministeriet yderligere ansøgninger til puljen, idet der resterer 23 mio. kr. i puljen. På den baggrund har sundhedsområdet, under forbehold for regionsrådets godkendelse, ansøgt puljen og fået statslig tilsagn til tre projekter til en samlet anlægssum på 9,4 mio. kr. Ansøgning samt finansiering af de tre projekter med statslig tilsagn forelægges til regionsrådets godkendelse.    

Sagsfremstilling

På Finansloven for 2010 var der afsat en pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene på 250 mio. kr., som skulle fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen. Region Syddanmarks andel af puljen var således 54 mio. kr. Det betingedes, at regionerne selv bidrog med et tilsvarende beløb til medfinansiering af projekterne.  

På møde den 22. marts 2010 godkendte regionsrådet forslag til udmøntning af Region Syddanmarks andel af den statslige pulje. På møde den 28. juni 2010 blev regionsrådet orienteret om Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilbagemelding på ansøgningen, og de afsatte rådighedsbeløb til projekterne blev tilpasset i overensstemmelse med ministeriets tilbagemedling. Region Syddanmark har i 2010 modtaget tilskuddet på 54 mio. kr. fra puljen.  

Region Syddanmark modtog den 8. december 2010 brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, at der resterer 23,423 mio. kr. i puljen efter, at alle regioner har haft mulighed for at søge sin andel af midlerne. De resterende midler kunne derfor søges af samtlige regioner. Regionerne skulle fortsat selv tilvejebringe 50 procent af finansieringen, og investeringerne skulle fortsat have karakter af reel fremrykning af vedligeholdelsesarbejder med anlægskarakter, som ikke var budgetteret til afholdelse i 2010 eller 2011. Investeringerne skulle også fortsat overvejende have et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af effektive interne arbejdsgange. Ansøgningerne skulle være ministeriet i hænde den 15. december 2010. 

Begrundet i den korte ansøgningsfrist ansøgte sundhedsområdet, under forbehold for regionsrådets godkendelse, om tilskud fra puljen til medfinansiering af 18 projekter med et samlet budget på 43,324 mio. kr. Ansøgningen forelægges til regionsrådets godkendelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte den 17. december 2010, at der gives støtte til følgende 3 projekter:

 • 29. Høreboks til høreklinik, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg: 3,4 mio. kr. 
 • 31. Montering af nye cirkulationspumper på brugsvands- og varmeanlæg, Sygehus Sønderjylland i Haderslev: 0,5 mio. kr.
 • 42. Nedlæggelse af dampcentral og etablering af 4 decentrale gasfyrede kedelanlæg, Sygehus Sønderjylland i Haderslev: 5,5 mio. kr.    

De tre projekter har et samlet budget på 9,4 mio. kr., hvoraf Region Syddanmark selv skal tilvejebringe 4,7 mio. kr. (indeks 123,9). Region Syddanmarks egenfinansiering på 4,7 mio. kr. foreslås finansieret af den afsatte prioriteringspulje på anlægsbudgettet, og de resterende 4,7 mio. kr. finansieres af tilskud fra den statslige pulje. Projekterne skal gennemføres i 2011, og af hensyn til tidsaspektet indstilles, at der på baggrund af vedlagte ansøgningsskema, som kort beskriver hvert projekt, afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling til de tre projekter. Det indstilles, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammerne for de to projekter, som er omfattet af byggeregulativet (nr. 29 og 42). To af de tre projekter har fokus på energibesparelse, og gennemførelsen medfører en anslået årlig driftsbesparelse på 2 mio. kr. i forhold til Sygehus Sønderjyllands driftsbudget. Besparelsen foreslås indarbejdet i sygehusets driftsbudget for 2012 og frem, og midlerne foreslås tilført en central budgetramme til bl.a. dækning af merudgifter til bygningsdrift i forbindelse med arealudvidelser.    

Med hensyn til de resterende 15 projekter, som ministeriet valgte ikke at give støtte til, vil regionsrådet senere blive forelagt en sag vedrørende forslag om prioritering og finansiering.    

Indstilling

Det indstilles:

At vedlagte ansøgning til den statslige pulje til mindre vedligeholdsesprojekter på sygehusene godkendes.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 9,4 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9) fordelt på projekterne nr. 29, 31 og 42, jf. vedlagte ansøgning.

At rådighedsbeløbene finansieres af dels statslig tilskud på 4,7 mio. kr. og dels 4,7 mio. kr. fra prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.

At der meddeles anlægsbevilling på i alt 9,4 mio. kr. (indeks 123,9) fordelt på projekterne nr. 29, 31 og 42 og anlægsindtægtsbevilling på 4,7 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. tilskud fra den statslige pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehuene.  

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer for projekterne nr. 29 og 42.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for projekterne nr. 29, 31 og 42.

At den årlige energibesparelse på i alt 2 mio. kr. indarbejdes i Sygehus Sønderjyllands driftsbudget for 2012 og fremover.

At overskuddet fra energibesparelsen tilføres en central budgetramme til bl.a. dækning af merudgifter til bygningsdrift i forbindelse med arealudvidelser.   

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
15. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

Bilag:

15a - Region Syddanmarks ansøgningsskema

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/13169

16.    Rådgiverbevilling til udbygning af Kolding Sygehus

 

Resumé

På baggrund af godkendelsen af projektkonkurrencen for Kolding Sygehus den 27. september 2010 er der nu behov for tilknytning af eksterne rådgivere.

Sagsfremstilling

Regionsrådet valgte den 27. september 2010 vinderen af projektkonkurrencen for Kolding Sygehus med Niras A/S som totalrådgiver. Efterfølgende har Ekspertpanelet og regeringen givet endeligt tilsagn til Kolding Sygehus på i alt 900 mio. (2009 pris og lønindeks).


Der er ved at blive indgået kontrakt med totalrådgiveren Niras A/S. I den forbindelse foreslås der meddelt en anlægsbevilling på 63,9 mio. kr. Dette beløb dækker over totalrådgiverkontrakten, samt tilkøb af ekstra ydelser fra rådgiver.


Totalrådgiverkontrakten indeholder byggeprogram, dispositions– og projektforslag, for- og hovedprojekt, projektopfølgning, D&V (drift– og vedligeholdelsesvejledning), byggeledelse og fagtilsyn, samt 1 års eftersyn. Tillægsydelser dækker blandt andet over bistand til konceptudvikling og VVM-redegørelse, samt rådgivning til nødvendige projekttilpasninger, herunder et nyt kapel. Et nyt kapel var ikke en del af projektkonkurrencen, men placeringen af den fælles akut modtagelse (FAM) har nødvendiggjort en ny placering af kapellet. Udgifterne til et nyt kapel afholdes indenfor den samlede økonomiske ramme for projektforslaget på 573 mio. kr., og der forventes fremlagt byggeprogram primo 2011 for kapellet.

Udgiften til rådgiverydelser fordeler sig med 34,5 mio. kr. i 2011 og 10,7 mio. kr. i 2012, 9,0 mio. kr. i 2013 og 9,7 mio. kr. i 2014 (indeks 123,9).

Projektet skal finansieres af kvalitetsfondsmidlerne, men da Indenrigs- og Sundhedsministeriet endnu ikke har fastlagt retningslinjerne for udbetalingen af midlerne, foreslås bevillingen til rådgivningsydelser midlertidigt finansieret via de likvide midler, idet den endelige finansiering inkl. tilskud fra Kvalitetsfonden og låntagning efterfølgende bringes på plads.

Indstilling

Det indstilles:

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 63,9 mio. kr. (indeks 123,9) til totalrådgiverydelser i perioden 2011-2014, jf. sagsfremstilling. Beløbet finansieres af de likvide midler.

At der meddeles en anlægsbevilling på 63,9 mio. kr.(indeks 123,9) til totalrådgiverydelsen i forbindelse med udbygning af Kolding Sygehus.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
16. Rådgiverbevilling til udbygning af Kolding Sygehus

 

 

 

 

Sagsnr: 10/4091

 

 

 

 

17.    Rapportering nr. 1 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift

 

Resumé

Dagsordenpunktet  forelægger den første udgave af den fremtidige periodiske rapportering om fremdriften i Region Syddanmarks kvalitetsfondsprojekter.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i april 2010, i forbindelse med godkendelse af styringsmanualerne for Nyt OUH, det fremlagte koncept for rapportering om fremdriften for kvalitetsfondsprojekterne, dvs. Nyt OUH, udbygning af Kolding Sygehus og udbygning af Aabenraa Sygehus, som Ekspertpanelet har givet positive tilbagemeldinger på.

I vedhæftede statusrapportering er for de kommende 3 kvalitetsfondsprojekter redegjort for fremdriften af projekterne ud fra følgende generelle disposition:

a)        Staderapportering, fremdrift og økonomi

b)       Redegørelse for kritiske forudsætninger og risikoforhold

c)        Milepæle for projektet i det næste halve år

Den fremtidige periodiske rapportering tilstræbes givet efter samme faste skabelon, men der må forventes en vis udvikling inden rapporteringen finder sin fast form. Den af Rigsrevisoren igangsatte undersøgelse af regionernes sygehusbyggerier kan også give anledning til tilpasninger.

Rapporteringen vil i løbet af 2011 blive udbygget med den eksterne revisors kommentering af den givne statusrapportering. Det igangsatte projekt for realisering af generalplanen ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg planlægges ligeledes omfattet af den løbende rapportering.

Indstilling

Det indstilles:

At rapporteringen tages til efterretning.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
17. Rapportering nr. 1 til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekternes fremdrift

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 10/3205

 

 

 

 

18.    Ny psykiatrisk afdeling i Vejle - ekspertpanelets svar på ansøgning og nyberegning af anlægsudgift

 

Resumé

Region Syddanmark har modtaget afslag på ansøgning til ekspertpanelet om finansiering af byggeri i Vejle af ny psykiatrisk afdeling. På nuværende tidspunkt er der ikke afsat penge til projektet i Vejle på regionens anlægsbudget for 2011-2014.

Vejle Kommune har fremsendt et alternativt bud på etablering af ny psykiatribygning i Vejle, hvor der ikke bliver brug for 2 etagers sandpude/betondæk under bygningen. Regionens rådgiver vurderer, at kommunens bud vil være muligt at realisere indenfor rammerne af standarderne i Generalplanen for moderne fysiske rammer i psykiatrien. Den forventede anlægsudgift kan derfor reduceres til 494 mio. kr. i forhold til de tidligere forventede 635 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det af regeringen nedsatte ekspertpanel vedr. sygehusbyggerier (Ekspertpanelet) har gennemført 2. ansøgningsrunde vedr. midler fra statens Kvalitetsfond til fremtidige sygehusbyggerier. Til 2. ansøgningsrunde godkendte regionsrådet på maj-mødet i 2010 fremsendelse af en ansøgning om nybygning af psykiatrisk afdeling i Vejle. Ekspertpanelets anbefalinger fremgår af rapport udsendt medio november. Ekspertpanelet valgte ikke at støtte Vejle-projektet.

Ekspertpanelet henviser i øvrigt (s.73) til den vurdering de lavede i 2008 af psykiatriprojekterne, herunder projektet i Vejle:

"Ekspertpanelet konstaterede i forbindelse med vurderingen i 2008, at panelet generelt fandt, at der er gode perspektiver i Region Syddanmarks plan for psykiatrien, hvor behandlingen samles på færre enheder, og hvor specialiseringen øges. En række af projekterne er af en størrelsesorden, som bør indgå i en prioritering inden for regionens anlægsbudget".

På nuværende tidspunkt er der sat penge af til tre store anlægsprojekter i psykiatrien i Middelfart, Esbjerg og Aabenraa. Af tilbageværende større anlægsprojekter i psykiatrien, som udløber af psykiatriplanens sammenlægning af døgnfunktioner, er der udover projektet i Vejle ikke sat penge af til psykiatriens del af Nyt OUH på regionens nuværende anlægsbudget for 2011-2014. Det vil skulle indgå i de kommende års anlægsprioritering i regionen, at få afsat midler til disse projekter. Projektet i Vejle forventes at tage fire år fra start til slut, dvs. hvis projektet startes op i 2014 vil en indflytning inden udgangen af 2017 være muligt.

Anlægsprojektet i Vejle skal ikke afvente andre projekter, men vil kunne iværksættes, så snart der er afsat anlægsmidler. Omvendt er der p.t. en tidsmæssig binding til somatikkens Kolding-projekt, hvor psykiatriens afdelinger på sygehusmatriklen (der skal genhuses i den nybyggede psykiatriske afdeling i Vejle) på sigt forventes til rådighed for somatiske sygehusfunktioner, som ambulatorier m.v. Det er endnu ikke helt afklaret, hvornår somatikken præcist har brug for, at psykiatrien har rømmet afdelingerne i Kolding, men ud fra den overordnede tidsplan i Generalplanen for Kolding-projektet skal det ske tidligst i 2014 og senest i 2016. I den kommende tid skal det nærmere afklares præcist, hvornår rømningen af hensyn til Kolding-projektets fremdrift bør finde sted. 

Ny beregning af anlægsøkonomien på Vejle-projektet
Vejle Kommune har i oktober 2010 fremsendt et alternativt bud fra en ekstern rådgiver på etablering af den nye psykiatribygning i Vejle, hvor der ikke ville være behov for etablering af to etagers betondæk under bygningen, som det indtil nu har været forudsat. Psykiatriens anlægsorganisation har haft forelagt forslaget for det rådgivende firma, der har udarbejdet det oprindelige forslag til den nye psykiatribygning i Vejle. Vurderingen fra dette firma er, at kommunens fremsendte bud vil være muligt at gennemføre indenfor generalplanens standarder for moderne fysiske rammer for psykiatrien. 

Dette indebærer en væsentlig reduktion i den forventede anlægsudgift på projektet. Det reviderede bud på anlægsbudget (ekskl. grundkøb) for projektet, uden de to etagers sandpude/betondæk er nu 494 mio. kr. i modsætning til de tidligere forventede 635 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Psykiatriudvalget den 04-01-2011

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
18. Ny psykiatrisk afdeling i Vejle - ekspertpanelets svar på ansøgning og nyberegning af anlægsudgift

 

 

 

 

Sagsnr: 07/12820

 

 

 

 

19.    Årsberetning for tilsyn gennemført i 2009 - Socialområdet

 

Resumé

Regionsrådet skal én gang årligt forelægges en oversigt over de udarbejdede tilsynsrapporter for socialområdet.

Sagsfremstilling

Ifølge tilsynskonceptet for socialområdet skal regionsrådet én gang årligt forelægges en oversigt over de udarbejdede tilsynsrapporter. Årsberetningen har tidligere været forelagt Socialudvalget til orientering.  

Tilsynskonceptet er pr. 1. september 2009 og 1. januar 2010 ændret på enkelte punkter i forhold til det tilsynskoncept, der blev vedtaget af regionsrådet den 16. april 2007. Ændringerne er sket på baggrund af en evalueringsrapport, der er udarbejdet af Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). Regionsrådet godkendte ændringerne af tilsynskonceptet på møde den 24. august 2009.

I 2009 er der gennemført både et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på de sociale tilbud og institutioner. Dog er det besluttet at erstatte det anmeldte tilsyn med et uanmeldt tilsyn for tre af de tilbud, der overgik til kommunerne pr. 1. januar 2010. Det vedrører henholdsvis Skovsbovej i Svendborg, Ungdomskollegiet i Kolding samt Støttecenter for senhjerneskadede i Kolding. Pga. en fejl blev der i 2009 ikke gennemført et uanmeldt tilsyn på Flydedokken, men der er efterfølgende gennemført et anmeldt tilsyn. Samtlige tilsynsrapporter fremgår på Regionens hjemmeside under "Social", "Tilsyn".

Til belysning af tilsynets virksomhed i 2008 og 2009 er der udarbejdet et notat, hvor de temaer, der kan udledes af tilsynets anbefalinger til kvalitetssikring – og udvikling i 2008 og 2009 er beskrevet. Notatet påpeger områder, hvor der er behov for en særlig driftsmæssig indsats. Det fremgår bl.a., at medicinhåndtering, supervision, diverse bygningsmæssige ændringer og tidssvarende boliger er væsentlige gennemgående temaer i henholdsvis 2008 og 2009. Socialadministrationen har igangsat arbejde omkring opfølgning på medicinhåndtering og supervision, mens de bygningsmæssige forhold følges op som i boligplanen for socialområdet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Til orientering.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
19. Årsberetning for tilsyn gennemført i 2009 - Socialområdet

Bilag:

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/551

 

 

 

 

20.    Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013

 

Resumé

Handlingsplanen for det internationale samarbejde omhandler den del af Region Syddanmarks internationale samarbejde, som ligger udover det dansk/tyske. Fokus er primært på regional udvikling, dog med inddragelse af sundhed, hvor det er relevant. Handlingsplanen lægger op til en fokusering i regionens internationale aktiviteter, der alle skal understøtte de prioriteringer, som bliver afstukket i regionens strategier for regional udvikling og bidrage til tre overordnede formål: a) hente midler, b) tilføre viden og inspiration og c) opnå indflydelse.

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks internationale engagement omfatter to områder: Det grænseoverskridende samarbejde med Slesvig-Holsten og det øvrige internationale samarbejde. Denne handlingsplan er et forslag til udmøntning af det øvrige internationale samarbejde, som er overordnet defineret i Region Syddanmarks internationale strategi, der blev vedtaget af regionsrådet i 2007. Fokus i den foreslåede handlingsplan er på regional udvikling, dog inddrages sundhed, hvor det er relevant.

Det foreslås i handlingsplanen, at afsæt for prioriteringen af det internationale samarbejde, skal være de prioriteringer, som bliver afstukket i Den Regionale UdviklingsPlan samt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. Samtidig foreslås det, at prioriteringerne skal understøtte følgende overordnede formål: a) hente midler, b) tilføre viden og inspiration og c) opnå indflydelse. Den internationale handlingsplan lægger dermed op til en fokusering i regionens internationale engagement.

For at opfylde formålene foreslås det i handlingsplanen, at Region Syddanmark fortsætter nogle igangværende aktiviteter og igangsætter en række nye. Det gælder for det første etablering af udvalgte nye og målrettede samarbejdsrelationer med europæiske regioner på områder, hvor det giver effekt i forhold til Region Syddanmarks strategier for regional udvikling. Udvalget for Regional Udvikling vil på et tidligt tidspunkt i 2011 behandle spørgsmålet om, hvilken europæisk region Region Syddanmark vil indlede en samarbejdsrelation med i 2011 med henblik på en anbefaling til regionsrådet.

For det andet foreslås det i forhold til de eksisterende samarbejdsregioner at redefinere samarbejdet med Guangdong-provinsen i Kina, som i højere grad kan udnyttes til fordel for syddanske virksomheder på energi- og miljøområdet. For det tredje foreslås det, at Region Syddanmark går aktivt ind i arbejdet i udvalgte europæiske netværk og organisationer for at styrke regionens strategier inden for regional udvikling, og i et vist omfang prioriteterne på sundhedsområdet.

Der lægges op til en årlig opfølgning på handlingsplanen i form af en status på aktiviteterne, samt en fremlæggelse af en aktivitetsplan for det kommende år til orientering og drøftelse i det relevante politiske udvalg. På denne vis kan der løbende ske en evaluering og justering af de internationale aktiviteter på baggrund af indhentede erfaringer og effekter.

I handlingsplanen foreslås det yderligere, at regionsrådet udpeger to medlemmer til at følge arbejdet i Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) i denne regionsrådsperiode, det vil sige deltage i NTN’s arrangementer og møder, ca. 2-3 årligt.

Udvalget for Regional Udvikling har behandlet den internationale handlingsplan på dets møder henholdsvis den 2. november 2010 og den 6. december 2010. Udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender handlingsplanen.

Det foreslås, at den internationale handlingsplan, som anbefalet af Udvalget for Regional Udvikling, suppleres med, at Region Syddanmark melder sig ind i Danish-Chinese Business Forum.

Indstilling

Det indstilles:

At den internationale handlingsplan 2010-2013 og aktivitetsplan 2011 godkendes.


At den internationale handlingsplan 2010-2013 suppleres med medlemskab af Danish-Chinese Business Forum.

At regionsrådet udpeger to medlemmer til at følge arbejdet i Nordisk Transportpolitisk Netværk.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Preben Friis-Hauge og William Jensen blev udpeget til at følge arbejdet i Nordisk Transportpolitisk Netværk.

Se beslutningen på video:
20. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013

Bilag:

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/15654

 

 

 

 

21.    Ansøgning til Uddannelsespuljen - Projekt X

 

Resumé

Det Nationale Center for natur, teknik og sundhed i Sønderborg, har søgt uddannelsespuljen om et tilskud til Projekt X. Projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og temaet "undervisningsmiljø- og pædagogik" og vurderes at have effekt på, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet understøtter desuden udviklingen af Syddanmark som en science region. Ansøgningen indstilles til tilsagn på 3.500.322 kr. fra uddannelsespuljen 2011.

Sagsfremstilling

Det Nationale Center for natur, teknik og sundhed i Sønderborg, har søgt uddannelsespuljen om et tilskud til Projekt X. Desuden inddrages Professionshøjskolerne i forbindelse med udviklingen af efteruddannelsestilbud og læseplaner, ligesom Dansk Naturvidenskabsformidling inddrages for at drage nytte af deres kontakter til kommunerne – særligt science kommunerne. Projektet understøtter regionsrådets satsning på at udvikle regionen til en science region. Projektet understøtter desuden Syddansk Uddannelsesaftale og temaet "undervisningsmiljø- og pædagogik".

Formålet med projektet er at udvikle sammenhængende læseplaner og undervisningsmateriale indenfor fag, der relaterer sig til natur, teknik og sundhed. Desuden udvikles der efteruddannelsesforløb så lærere, der ikke er uddannet til at undervise i naturvidenskabelige fag, opkvalificeres til liniefagsniveau.

Projektet har fire delelementer med hvert sit fokus på at udvikle undervisningen i fag, der relaterer sig til natur, teknik og sundhed. Undervisningen af eleverne støttes ved:

1.      Inddragelse af event der kombinerer teori og praksis.

2.      Erhvervstilknytningen til undervisningen. 

3.      Lærernes opkvalificering og netværksdannelse.

4.      Sammenhængende læseplan og lokalt udviklede undervisningsforløb.


Leverancer

Projektet har i alt seks leverancer med tilhørende delleverancer:

1.     En nulpunktsanalyse af de valgte indikatorer.

2.    Fremadrettet understøttelse af science kommunale netværk over mod selvkørende fase.

3.     Understøttelse af etablering af nye netværk i øvrige kommuner.

4.     Model for efteruddannelse i relation til netværksaktiviteter, og herunder

a.  pædagogisk/didaktisk og faglig opkvalificering af 100 lærere fra ungdomsuddannelser og grundskole.

b.  Sammenhængende læseplaner i 5 kommuner på tværs af institutioner rettet mod systematisk inddragelse af erhvervsliv og konkret event.

c.  Undervisningsmaterialer til forskellige elevgrupper med synergi og sammenhæng i relation til læseplanerne, herunder inddragelse af erhvervsliv og konkrete events.

5.    Materialer til portal rettet mod formidling af undervisningsmaterialer og læseplaner, der er eksemplariske eksempler på, hvordan strategier udviklet i science kommunerne kan implementeres i skolers og ungdomsuddannelsers praksis.  

6.     Evaluering og udvikling af evalueringsmodel rettet mod indsatser i relation til natur, teknik og sundhed, som fremadrettet kan bruges i relation til evaluering af lignende projekter på kommunalt- og institutionsniveau.

Parter

-         Det Nationale Center for natur, teknik og sundhed

-         Professionshøjskolerne

-         Syddansk Universitet

-         Københavns Universitet

-         Dansk Naturvidenskabsformidling

-         Undervisere fra grundskoler og ungdomsuddannelser indgår som netværksdeltagere.

Effekt

Ansøger angiver effekt på følgende målbare indikatorer:

-       Andel af lærere i grundskolen, de frie kostskoler, på produktionsskolerne og VUC enkeltfag, der oplever, at de er godt rustet til at tilrettelægge en inspirerende og motiverende undervisning for alle i klassen.

-       Andel af elever der oplever, at undervisningen er inspirerende og motiverende.

-       Andel af lærere der oplever, at de har de rette kompetencer og værktøjer til at tilrettelægge en undervisning, der er inspirerende og motiverende.

-       I alle kommuner er der etableret et formelt samarbejdsforum for alle aktører i berøring med de unge, som har til formål at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats.

-      Antal aktører, der oplever, at samarbejdet fungerer godt.

-      Andel af elever der vælger fagretninger på ungdomsuddannelse.

-      Andel af eleverne der vælger videregående uddannelse indenfor natur, teknik og sundhed.

Ansøger vil som første del af projektet foretage en status på ovenstående indikatorer, for på den baggrund at opstille konkrete mål for projektet – mål som kan evalueres efter projektets afslutning.

I projektet forventes 1000 elever, 100 lærere og en række andre aktører at deltage.

Budget

 

 

Ansøgt

Procent

Indstillet

Procent

Uddannelsespuljen

kr. 3.500.322

74,3%

kr. 3.500.322

74,3%

Egenfinansiering

kr. 1.206.500

25,7%

kr. 1.206.500

25,7%

Samlet budget

kr. 4.706.822

100%

kr. 4.706.822

100%

Hele regionsrådets uddannelsespulje for 2010 er jf. regionsrådets møde den 27. september 2010 bevilget. Det foreslås derfor, at midlerne til projektet bevilges fra uddannelsespuljen 2011

 

Administrationens vurdering:
Det vurderes:

 • At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier, og at projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale.
 • I projektet er der parter fra alle typer af ungdomsuddannelser, ligesom det er et samarbejde med folkeskoler samt en række videregående uddannelser. Projektet er dermed et bredt funderet samarbejde.
 • At der er tale om et projekt, der lever op til kriterierne om nyhedsværdi.
 • At projektet ligger indenfor det prioriterede indsatsområde vedr. undervisningsmiljø og pædagogik, samt understøtter overgangene fra grundskole til ungdomsuddannelse.
 • At projektet i høj grad understøtter regionsrådets ambition om at udvikle Syddanmark til en science region.
 • At projektet på sigt vil have effekt på målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, såfremt der opnås effekt på de valgte indikatorer.
 • At resultaterne af projektet kan videreføres og udbredes efter projektets afslutning.
 • At projektet har en tilstrækkelig høj egenfinansiering i forhold til andre støttede udviklingsprojekter. Institutioner, hvis lærere deltager i opkvalificeringen, bidrager med timer svarende til egenfinansieringen på 1,2 mio. kr.

På møde den 6. december 2010 behandlede Udvalget for Regional Udvikling sagen og anbefalede indstillingen under forudsætning af, at ligestillings- og etnicitetsparametre indgår i projektet. Administrationen vil gå videre med dette i en dialog med ansøgere.

Indstilling

Det indstilles: 

At ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 3.500.322 kr. fra uddannelsespuljen 2011 -under forudsætning af, at der udarbejdes en projektplan med milepæle og leverancer knyttet til projektets budget og under forudsætning af, at der udarbejdes målbare effektmål som led i projektets indledende fase.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet det også er en forudsætning, at ligestillings- og etnicitet-parametre indgår i projektet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet med de af udvalget anførte bemærkninger.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
21. Ansøgning til Uddannelsespuljen - Projekt X

 

 

 

 

 

Sagsnr:10/12111

 

 

 

 

22.    Status på uddannelsespuljen 2008-2010

 

Resumé

Regionsrådet har i perioden 2008-2010 bevilget midler til 14 projekter fra uddannelsespuljen. Projekterne understøtter regionens uddannelsesstrategi og målsætningerne om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller, at 50% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Denne status viser, at alle projekter forventes at få en målopfyldelse på 60-100% i forhold til de leverancer og effekter, som fremgik af projektansøgningerne.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i perioden 2008-2010 bevilget midler til 14 projekter fra uddannelsespuljen. Heraf er tre projekter afsluttet. De to af disse blev afsluttet i december 2010, og afrapportering vedrørende disse to projekter forelægges regionsrådet på næste regionsrådsmøde. To projekter er under opstart, disse blev bevilget på regionsrådsmødet den 27. september 2010.

Denne status vedrører de igangværende projekter, inkl. de to der blev afsluttet i december 2010. Projekterne understøtter regionens uddannelsesstrategi og de to målsætninger om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller, at 50% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Denne status giver et overblik over fremdriften i projekterne i forhold til de leverancer og effekter, som fremgik af projektansøgningerne.

Status for de igangværende projekter er, at de alle forventes at få en målopfyldelse på 60-100% i forhold til de leverancer og effekter, som fremgik af projektansøgningerne. To af projekterne blev som nævnt afsluttet i december 2010, mens andre er startet senere og derfor først afsluttes om 1-3 år.

Projekterne involverer mange forskellige parter, men der er en klar overvægt af ungdomsuddannelser. Særligt voksenuddannelsescentrene (VUC) er med i mange projekter. De videregående uddannelser, studievalg, Ungdommens Uddannelsesvejledning og kommunerne er nogle af de andre parter, der også deltager i projekterne. Projekterne bidrager dermed til at skabe samarbejde mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale.

Projekter i forhold til 95%-målsætningen

7 af projekterne forventer at få effekt på 95%-målsætningen. For at opnå denne effekt vil projekterne bl.a. udvikle og levere følgende:

 • Et undervisningskoncept for en kreativ og æstetisk HF målrettet kreative unge, der ellers ikke ville få en gymnasial ungdomsuddannelse.
 • Et tilbud om parallel undervisning via video på HF for at sikre, at små hold oprettes.
 • En vifte af tiltag i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser til at fastholde eleverne på ungdomsuddannelserne.
 • 4-8 undervisningsforløb i natur, teknik og sundhed i grundskole og ungdomsuddannelser til at øge elevernes interesse og motivation for naturfag og dermed øge søgningen til og gennemførslen på de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige uddannelser.
 • En model for konkurrencer, events m.v. for folkeskolernes 9. klasser i forbindelse med den årligt tilbagevendende begivenhed DM i Skills, som er et danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne.
 • Model for brug af lydproduktioner i undervisningen på erhvervsuddannelser, herunder opstart af en skoleradiostation.
 • Innovative camps for elever på ungdomsuddannelser og udvikling af camp-metoden til brug på ungdomsuddannelse.

Projekter i forhold til 50%-målsætningen

5 af projekterne forventer, at de vil få effekt på 50%-målsætningen. For at opnå denne effekt vil projekterne bl.a. udvikle og levere følgende:

 • Biotekstudieretninger på en række gymnasier til at fremme søgningen til de videregående uddannelser.
 • Professionsrettet undervisning på HF til at fremme søgningen til de mellemlange videregående uddannelser.
 • 4-8 undervisningsforløb i natur, teknik og sundhed i grundskole og ungdomsuddannelser til at øge elevernes interesse og motivation for naturfag og dermed øge søgningen til og gennemførslen på de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige uddannelser.
 • Brobygningsforløb mellem erhvervsuddannelser og relevante videregående uddannelser, samt mellem gymnasiale uddannelser i yderområderne og videregående uddannelser.
 • Uddannelse af 30 rollemodeller og ungeportal til ung-til-ung kommunikation i forbindelse med vejledning af unge på ungdomsuddannelserne.  

2 projekter er, af forskellige årsager, blevet forsinket, og i ét projekt er 2 af de 3 delprojekter ikke lykkedes fuldt ud. Administrationen følger fortsat projekterne.

Indstilling

Det indstilles: 

At regionsrådet tager orienteringen om status på uddannelsespuljen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
22. Status på uddannelsespuljen 2008-2010

Bilag:

 

 

 

 

 

Sagsnr: 11/392

 

 

 

 

23.    Studieretninger på gymnasierne

 

Resumé

Regionsrådet skal sikre, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger i gymnasierne. De forpligtende samarbejder i Region Syddanmark har udarbejdet forslag til studieretninger for 2011 og administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen, jfr. Lov nr. 575 af 9. juni 2006, § 10 stk.1.

I forhold til gymnasierne skal regionsrådet sikre den fornødne bredde i udbuddet af studieretninger.

Gymnasierne indenfor de 4 forpligtende samarbejder i regionen har indberettet de studieretninger, der udbydes fra den 1. januar 2011.

Alle gymnasier inden for de fire forpligtende samarbejders geografiske område, vil udbyde studieretninger inden for de 4 hovedområder, som de skal udbyde. De 4 hovedområder er naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig, sproglig-humanistisk og musisk.

Administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde, da alle 4 hovedområder bliver udbudt på alle gymnasier, med en enkelt undtagelse på Faaborg Gymnasium, hvor der ikke udbydes en musisk studieretning. Administrationen vurderer, at der er en tilstrækkelig geografisk spredning i udbuddet for 2011.

Indstilling

Det indstilles:

At gymnasiernes udbud af studieretninger tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
23. Studieretninger på gymnasierne

 

 

 

 

 

Sagsnr: 11/392

 

 

 

 

24.    Kapacitet på gymnasierne

 

Resumé

De forpligtende samarbejder har indmeldt optagelseskapaciteten til 1.g og 1.Hf på gymnasierne og VUC´erne i regionen til regionsrådet. Optagelseskapaciteten, der skal indmeldes til Undervisningsministeriet senest den 1. februar 2011, fremgår af bilaget.

Gymnasierne og udbyderne af 2-årige Hf uddannelser i trekantområdet udvider alle kapaciteten, hvilket kan få betydning for gymnasierne i blandt andet Grindsted og Tørring.  

Sagsfremstilling

Optagelseskapaciteten (hvor mange nye klasser skolerne kan optage i skoleåret 2011/12) fastlægges af de forpligtende samarbejder, hvor de offentlige gymnasier, Hf-kurser og studenterkurser samt de VUC’er, der udbyder den 2-årige Hf, deltager. De forpligtende samarbejder har pr. 1/1 2011 orienteret regionen om den forventede kapacitet for det kommende skoleår.

Regionsrådet skal herefter videresende oplysningerne til Undervisningsministeriet, senest den 1. februar 2011.

I bilaget er vist den optagelseskapacitet, der skal indmeldes til Undervisningsministeriet, dvs. det antal klasser, som den enkelte skole kan oprette. 

Der er generelt tale om en udvidelse af kapaciteten indenfor alle fire forpligtende samarbejder med i alt 36 klasser i forhold til indeværende skoleår, svarende til en øget kapacitet på 4,7 % i forhold til indeværende skoleår.

Der er en stigning på ca. 1% i antallet af 15-16 årige i regionen i 2011 sammenlignet med 2010. Den samlede kapacitet i regionen stiger dermed mere end den demografiske udvikling blandt unge.

Særligt gymnasierne i trekantområdet forventer at udvide kapaciteten med i alt 17 klasser ift. indeværende skoleår, hvilket svarer til en øget kapacitet på 10,6 %. En forøgelse af kapaciteten i trekantområdet kan få negative konsekvenser for gymnasierne i blandt andet Grindsted og Tørring, hvis elever i et vist omfang har mulighed for at søge om optagelse på gymnasier i trekantområdet. Kapacitetsudvidelsen i trekantområdet er begrundet i, at den nuværende kapacitet er fuldt udnyttet, og hvis søgningen til gymnasierne til det kommende skoleår bliver i samme omfang som indeværende skoleår, er det derfor, ifølge det forpligtende samarbejde i trekantområdet, nødvendigt med en kapacitetsudvidelse.

Administrationen er desuden bekendt med, at de to gymnasier i Sønderborg (Sønderborg Statsskole og Alssundsgymnasiet), har anmodet det forpligtende samarbejde i Sønderjylland om at få lov til at udvide kapaciteten, hvilket kan betyde, at kapaciteten i Sønderjylland bliver større end det, der fremgår af bilaget. Det forpligtende samarbejde i Sønderjylland har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt ønsket om kapacitetsudvidelse fra de to Sønderborg Gymnasier imødekommes.

VUC Fyn og Fyns Hf- Kursus har desuden ansøgt Undervisningsministeriet om at få lov til at oprette to nye 2-årige Hf klasser i Odense, hvilket kan betyde, at den samlede kapacitet på Fyn udvides med to ekstra klasser, i forhold til den angivne kapacitet i bilaget. Regionsrådet skal høres inden Undervisningsministeriet træffer beslutning i sagen. Regionsrådets høringssvar behandles på dette møde i andet dagsordenspunkt.

Administrationen anbefaler, at regionsrådet overfor Undervisningsministeriet påpeger en række problemstillinger:

-          At en udvidelse af kapaciteten medfører investeringer, der både på kort og langt sigt kan vise sig ikke at være økonomisk rentable, idet den demografiske udvikling medfører færre unge de kommende 10 år.

-          At en udvidelse medfører en øget konkurrence om eleverne for at udnytte den ekstra kapacitet.

-          At en udvidelse af kapaciteten kan få konsekvenser for de mindre gymnasier – særligt Grindsted Gymnasium.

Sagen forelægges til orientering i Udvalget for Regional Udvikling på møde den 24. januar 2011.

Indstilling

Det indstilles: 

At orienteringen fra de forpligtende samarbejder tages til efterretning og sendes til Undervisningsministeriet med følgende kommentarer:

 - At undervisningsministeriet skal være opmærksom på, at der ikke bruges økonomiske ressourcer på at opbygge unødvendig kapacitet til skade for de mindre gymnasier.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Inden regionsrådsmødet udarbejdes konkret forslag til brev med regionens bemærkninger med en skærpelse i forhold til formuleringerne i sagsfremstillingen.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt, idet regionsrådet besluttede at sende det udarbejdede svarbrev til undervisningsministeren.

Regionsrådet besluttede herudover, at man via Danske Regioner rejser den lovgivningsmæssige problemstilling overfor undervisningsministeren.

Endeligt blev det besluttet, at der inden høringsfasen næste år tages en principdrøftelse i regionsrådet om problemstillingen.

Se beslutningen på video:
24. Kapacitet på gymnasierne

Bilag:

 

 

 

 

Sagsnr: 11/233

 

 

 

 

25.    Høringssvar om oprettelse af 2-årigt HF ved VUC Odense

 

Resumé

VUC Fyn & Fyns Hf-kursus har rettet henvendelse til Region Syddanmark, med ønske om at søge Undervisningsministeriet om tilladelse til at oprette to 2-årige Hf-klasser i afdelingen i Jernbanegade i Odense, hvor der i dag kun er Hf enkeltfagsundervisning. I forvejen er der 14 2-årige Hf-klasser på afdelingen i Hunderupvej i Odense. I brevet beder de regionsrådet om en udtalelse for så vidt angår den stedlige placering af de to nye klasser. Det indstilles, at regionsrådet anbefaler oprettelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for VUC Fyn & Fyns Hf-kursus anmoder Undervisningsministeriet om tilladelse til at oprette 2-årige Hf-uddannelser ved afdelingen i Jernbanegade i Odense. Regionsrådet skal afgive indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelser, herunder højere forberedelseseksamen, jf. §§ 10-11 i Bekendtgørelse af Lov om institutioner nr. 937.

Regionsrådet skal stå for den samlede koordinering af ungdomsuddannelser i regionen for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne, så der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle i regionen. Koordineringen sker i samarbejde med alle selvejende institutioner i regionen, der er godkendt til at udbyde ungdomsuddannelser.

VUC Fyn & Fyns Hf-kursus har derfor også anmodet det forpligtende samarbejde på Fyn om et høringssvar. Dette svar er ikke fremsendt endnu.

Baggrunden for ønsket om yderligere to klasser med 2-årigt Hf i Odense er en forøgelse af deltagerbetaling på enkeltfagskurset, hvilket forventes at kunne få flere af de voksne unge til at tage en fuld Hf i stedet for enkeltfag. VUC Fyn forventer, at der bliver tale om en omlægning fra enkeltfags-kursister til 2-årige Hf klasser, og det forventes derfor ikke, at der bliver tale om, at det samlede antal elever stiger. Der er ikke fysisk mulighed for flere end de nuværende 14 klasser på Hunderupvej.

VUC Fyn & Fyns Hf-kursus peger på, at de nye 2-årige Hf-uddannelser henvender sig til en ældre målgruppe end de unge, der går på ungdomsuddannelsernes Hf, og de forventer derfor ikke, at oprettelsen af to 2-årige Hf-klasser i Jernbanegade vil svække optaget på ungdomsuddannelsernes Hf. I Jernbanegade er der i dag kun enkeltfags Hf, hvor eleverne typisk er ældre end på ungdomsuddannelserne.

Det vurderes, at de nye 2-årige Hf-uddannelser ved VUC henvender sig til en anden målgruppe end de eksisterende Hf-uddannelser, som ligger i tilknytning til de øvrige ungdomsuddannelser. Det forventes derfor, at oprettelsen af de nye klasser kan bidrage til, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det indstilles derfor, at regionsrådet anbefaler Undervisningsministeren at imødekomme ansøgningen fra VUC Fyn & Fyns Hf-kursus, da det vil være et positivt bidrag til opnåelse af målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indstilling

Det indstilles:

At oprettelsen af 2-årige Hf-uddannelser i Jernbanegade i Odense anbefales.

At vedlagte brev sendes til undervisningsministeren.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
25. Høringssvar om oprettelse af 2-årigt HF ved VUC Odense

Bilag:

 

 

 

 

Sagsnr: 10/15469

 

 

 

 

26.    Kulturpuljen oktober 2010 - ansøgning nr. 22 og nr. 28

 

Resumé

Til Kulturpuljens oktober-uddeling til mindre projekter var der indsendt 50 ansøgninger. Heraf blev der bevilget tilskud til 9 projekter på regionsrådets møde den 22. november 2010. Nu indstilles yderligere 2 projekter til bevilling.

Sagsfremstilling

Kulturpuljen i Region Syddanmark har til formål at udvikle kulturområdet og skabe interesse og synlighed om hele regionen. Til oktober uddelingen har regionsrådet bevilget tilskud til 9 projekter ud af 50 indsendte ansøgninger.

Kulturbudgettet for 2010 er på 7,3 mio. kr. Heraf er der indtil nu bevilget 6,9 mio. kr. og der er således 400.000 kr. til rest for en eventuel bevilling til yderligere 2 mindre projekter.

På baggrund af første behandling af ansøgningerne til oktoberuddelingen var vurderingen, at administrationen skulle indhente yderligere oplysninger om projekt 22 og 28. Administrationen har vurderet de indsendte oplysninger vedr. projekt 22 og 28 og indstiller på den baggrund projekterne til bevilling - i alt 250.000 kr.:

Nr. 22 - indstilles til 50.000 kr.
Til en teaterforestilling med titlen "Katten Knurre Mig - Kater Murr", der henvender sig til børn fra 14 år og voksne i hele Region Sønderjylland-Schleswig. Projektet sætter fokus på mangfoldigheden ved at bruge forskelle i sprog og kultur som dynamo for nyskabelse, hvor sprogene krydses og alligevel forstås. Det er Sønderjysk Figurteater i Haderslev, der har indsendt ansøgningen.  

Nr. 28 - indstilles til 200.000 kr.
Til Syddansk Universitets Symfoniorkester til projektet "Tango uden grænser", der er et projekt inden for oplevelsesøkonomien og indeholder fire elementer: 

1. Offentlige events med bl.a. koncert og dans, der er planlagt til at finde sted på Koldinghus, Odense, Alsion, Esbjerg Universitet, Flensborg og Kiel.

2. Teambuilding forløb på virksomheder, herunder også koncerter for virksomhedens ansatte samt foredrag og workshops.

3. Masterclass for dansere, sangere og musikere.

4. Foredrag, workshops og koncerter på virksomheder, skoler og gymnasier. Samtlige fire elementer har fokus på tangoens evne til at overskride grænser og skel, herunder også på kreative alliancer mellem kultur- og erhvervsliv. Projektet tænkes videreført ud fra de kontakter, der opnås i forløbet.  

De øvrige ansøgninger i kulturpuljen er vurderet og indstillet til afslag.

Indstilling

Det indstilles:

At der ydes tilskud til projekterne nr. 22 og 28 på i alt 250.000 kr. fra Kulturpuljens oktober-uddeling. 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
26. Kulturpuljen oktober 2010 - ansøgning nr. 22 og nr. 28

Bilag:

26a - Ansøgning nr. 22 og 28 fra oktober puljen 2010

 

 

 

 

 

Sagsnr: 09/4658

 

 

 

 

27.    Sydtrafiks høring vedr. principper for natbusbetjening

 

Resumé

Sydtrafik har sendt et diskussionsoplæg i høring, der har til formål at fastlægge principper for, hvordan natbuskørsel kan tilrettelægges. Oplægget foreslår principper dels for helårsnatbusbetjening og dels for julenatbusbetjening.

Sagsfremstilling

De regionale principper for busbetjening indeholder ingen retningslinjer for betjeningen om natten. Sydtrafik lægger med dette oplæg op til diskussion af, hvordan natbusbetjeningen kan tilrettelægges, såvel regionalt som kommunalt. Sydtrafiks diskussionsoplæg er vedlagt.

Sydtrafik opregner fire fordele ved natbuskørsel: 

 • Det giver en neteffekt – tilbøjeligheden til at benytte kollektiv trafik er større, når man føler, at man kan rejse overalt og på alle tidspunkter.
 • Det vil kunne dække et behov i områder, hvor der er et væsentligt behov for at rejse om natten.
 • Det øger trafiksikkerheden. Erfaringsmæssigt er der ofte alkohol involveret i uheld om natten, og et tilbud om et alternativ til bilen vil afholde mange fra selv at køre hjem. Der skal ikke mange sparede uheld til at opveje udgiften til natbuskørselen.
 • Natbus kan fungere som reklame for kollektiv trafik. Mange, der ikke til daglig er busbrugere, benytter natbusserne – især i juleperioden – og kan herigennem få en, forhåbentlig positiv, introduktion til buskørsel. Det kan måske få dem til at overveje kollektiv trafik også på andre tidspunkter.  

Omkostningerne ved natbuskørsel er større, når det angår chaufførlønninger, hvor der er et tillæg på 15-55%. Til gengæld er de faste omkostninger ved busserne betalt af den tilsvarende dagsrute. Endelig betaler passagererne et nattillæg på 19 kr. Derved er der gode muligheder for at holde de reelle omkostninger til natbuskørsel nede. En vurdering af, hvor stort et beløb, der er nødvendigt for at implementere Sydtrafiks forslag, kan først beregnes på grundlag af et konkret køreplanforslag, men det skal dog erindres, at der allerede i dag medgår en del af den regionale finansiering til at drive natbusser.

Sydtrafik har, bl.a. med udgangspunkt i passagertallene på de nuværende (helårs- og jule-) natbusser, foreslået følgende principper for regionale natbusser (principperne er mere udførligt beskrevet i diskussionsoplægget på siderne 14-16 samt 36-37)(bilag):

Generelt:

 • Natbusser betjener lokaliteter af kulturel interesse og skal sikre, at folk kommer sikkert hjem fra festlige lejligheder. Fx betjenes Billund Lufthavn ikke af natbusser.
 • Der indsættes kun natbusser på ruter, der krydser en kommunegrænse.
 • Særlige forhold, fx stor efterspørgsel, kan betyde afvigelser fra nedenstående generelle principper.  

 

Helårsnatbusser:

 • A-A-relationer (byer med mere end 25.000 indbyggere) med mindre afstand end 30 km betjenes i weekender og efter behov på hverdagsnætter, såfremt der i dagtimerne er regional busbetjening. Det betyder i realiteten, at der kun vil være natbusbetjening mellem Kolding, Vejle og Fredericia indbyrdes samt mellem Vejle og Horsens.
 • Frekvensen i weekender er times- eller totimersdrift, på hverdagsnætter efter behov.  

 

Julenatbusser:

 • A-A-relationer med mindre afstand end 50 km betjenes i weekender og efter behov på hverdagsnætter, såfremt der i dagtimerne er regional busbetjening.
 • Frekvensen mellem A-rejsemål er timesdrift, og der køres udelukkende efter fredage og lørdage.
 • C-rejsemål (byer med mellem 5.000 og 25.000 indbyggere) kan betjenes efter en særskilt vurdering, enten til et A-rejsemål eller til et andet C-rejsemål.
 • Frekvensen på ruter, der betjener C-rejsemål er totimersdrift, og der køres udelukkende efter fredage og lørdage.

Nuværende julenatbusser er følgende:

Esbjerg-Varde; Kolding-Vejle; Vejle-Fredericia; Fredericia-Kolding; Fredericia-Middelfart; Kolding-Haderslev; Vejle-Horsens; Vejle-Billund-Grindsted; Haderslev-Aabenraa; Haderslev-Vojens (kommunal); Aabenraa-Sønderborg; Aabenraa-Tønder.

Indstilling

Det indstilles:

At natbusbetjening har lav prioritet i forhold til at sikre betjening af uddannelsessøgende og pendlere i dagtimerne, og at eventuel natbuskørsel kun iværksættes, hvis der er en begrundet forventning om, at natbuskørsel er udgiftsneutral.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
27. Sydtrafiks høring vedr. principper for natbusbetjening

Bilag:

 

 

 

 

 

Sagsnr: 09/4658

 

 

 

 

28.    Sydtrafiks høring vedr. betjening af udkantsområder og turistområder

 

Resumé

Sydtrafik har sendt en rapport om betjening af udkantsområder og turistområder i høring. I rapporten foreslår Sydtrafik, at Region Syddanmark finansierer eller medfinansierer tre nærmere angivne ruter.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i de regionale principper for bustrafik, har Sydtrafik vurderet, om der er udkantsområder og turistområder, hvor regional busbetjening bør tilbydes. Den udarbejdede rapport som nu er i høring, er en del af Sydtrafiks Trafikplan 2009-2012. Rapporten har været forelagt Sydtrafiks bestyrelse, som har godkendt at sende rapporten i høring. Høringsfristen er den 20. december 2010, men Sydtrafik er adviseret om, at rapporten først kan behandles på regionsrådsmødet den 31. januar 2011. Rapporten er vedlagt som bilag.

Sydtrafik henviser til de regionale principper, hvor det er anført, at trafikselskaberne skal "vurdere, om der er basis for at betjene store turistområder". Desuden påpeger Sydtrafik, at de "yderområder, der foreslås tilgodeset ved en særlig pulje" ikke er nærmere defineret i principperne. Det er disse områder, hvor regional trafik kan finansieres af de 2,5 mio. kr., der er i udkantspuljen.

På baggrund af rapporten foreslår Sydtrafik, at der sker en regional finansiering/medfinansiering af busbetjening i følgende tre områder:

 • Esbjerg-Oksbøl-Blåvand (nuværende rute 40 – hidtil regionalt finansieret)
 • Fanø (nuværende rute 631 – kommunalt finansieret)
 • Skærbæk-Rømø (nuværende rute 185 – kommunalt finansieret).

Yderligere otte områder er vurderet, og her har Sydtrafik i alle tilfælde konkluderet, at der primært er tale om lokale interesser, hvorfor der ikke ses behov for regional finansiering.

Esbjerg-Oksbøl-Blåvand er nærmere behandlet på rapportens sider 32-34. Sydtrafik konkluderer, at den nuværende rute 40 både er pendlerrute på tværs af en kommunegrænse, og forbinder et udkantsområde med nærmeste store by og desuden betjener et vigtigt turistmål. Sydtrafik lægger samtidig op til, at finansieringen af ruten fordeles mellem Esbjerg og Varde kommuner samt Region Syddanmark.

Figuren midt på side 34 viser antallet af passagerer, der for hvert enkelt stoppested er i bussen, når den forlader stoppestedet. Det er en samlet optælling over samtlige afgange på én uge. Det ses tydeligt, at bussen er mest fyldt mellem Teknisk Skole på Spangsbjerg Møllevej og Oksbøl. Der er altså forholdsvis mange passagerer, når kommunegrænsen (rød lodret linje i figuren) passeres. Det er desuden dokumenteret, at der i sommerperioden er mange, der benytter denne bus på hele strækningen mellem Esbjerg Rutebilstation og Blåvand.

Der gør sig det særlige forhold gældende, at netop rute 40 i forbindelse med afgørelsen vedr. Vestbanens videreførelse, blev knyttet sammen med en evt. busløsning. Såfremt der valgtes den relativt billigere busløsning, ville der være finansiering til at opretholde rute 40 med regional finansiering. Modsætningsvis indebar valget af en togløsning, at den regionale finansiering af rute 40 ville bortfalde.

For de to øvrige områder, Fanø og Skærbæk-Rømø, sker der i dag betjening med kommunal finansieret bus. I begge tilfælde er der tale om ruter, der forløber i én kommune, henholdsvis Fanø og Tønder Kommune. De regionale principper har som et af de grundlæggende principper, at en rute for at være regional, skal krydse mindst én kommunegrænse. Ud fra dette kan disse to ruter således ikke opfattes som ruter, der lever op til de regionale principper.

Sydtrafik argumenterer alligevel for, at Region Syddanmark bør bidrage med finansiering, da det store antal turister i sæsonen i de to forholdsvis begrænsede områder betyder, at de to ruter må siges at være af regional interesse.

Indstilling

Det indstilles: 

At der ikke sker en regional finansiering af rute 40 Esbjerg-Oksbøl-Blåvand, idet der henvises til afgørelsen vedr. Vestbanens videreførelse. 

At der ikke sker en regional finansiering af rute 631 på Fanø samt rute 185 mellem Skærbæk og Rømø, som er et kommunalt ansvar, idet de er lokalruter inden for en kommune og ikke krydser en kommunegrænse. 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Drøftelsen af indstillingens "1. at" blev udsat til regionsrådets drøftelse af Vestbanens fremtid på det kommende regionsrådsmøde.

Indstillingen for så vidt angår indstillingens "2. at" blev tiltrådt.

Se beslutningen på video:
28. Sydtrafiks høring vedr. betjening af udkantsområder og turistområder

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 10/16443

 

 

 

 

29.    Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2011

 

Resumé

Der fremlægges et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011. Forslaget indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2011. Størstedelen af aktiviteterne i 2011 er videreført fra 2010, fastlagt i strategi og tidligere handleplaner, eller de er lovbundne.

Efter behandling i regionsrådet den 31. januar 2011, sendes forslaget i lovpligtig offentlig høring i 4 uger frem til den 8. marts 2011.

Sagsfremstilling

Forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2011

Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011. Størstedelen af aktiviteterne i 2011 er videreført fra 2010 eller fastlagt i vedtagne handleplaner og i strategien "Jordforurening – Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening" (2008). Der er også mange aktiviteter der er lovbundne, og som derfor ikke kan prioriteres.

Forslaget til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011, indeholder den del af indsatsen over for jordforurening, som kan besluttes i 2011. Det er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i strategien. Den videregående indsats skal primært ske inden for grundvandsindsatsområderne, men også konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger følges op med en indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

Der foreslås følgende videregående indsats i 2011:

1. Grundvand: Der igangsættes 6 forureningsundersøgelser og 1 oprensning i højt prioriterede grundvandsområder. 2 af forureningsundersøgelserne sættes også i gang med henblik på, at undersøge jordforureningens betydning for indeklimaet og menneskers sundhed.

2. Indeklima i boliger: Der igangsættes 3 forureningsundersøgelser og 4 oprensninger på forurenede boliggrunde, hvor høje indhold af flygtige stoffer i jorden påvirker indeklimaet i boliger.  

Hvis der bliver mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, gøres det i de områder, hvor der er værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen.

Lister med de foreslåede undersøgelser og oprensninger findes i høringsmaterialet (bilag), hvor der også er oplysninger om baggrunden for prioriteringen og om lokaliteternes geografiske placering i forhold til grundvandskortlægningsområderne. Ud over de foreslåede nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011, videreføres en række undersøgelser og oprensninger prioriteret i tidligere år. Deres geografiske placering er medtaget i bilaget.

Forslaget til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011, medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Hvis regionen får ny viden om alvorlige forureninger, der nødvendiggør en indsats her og nu, kan det være nødvendigt straks at prioritere disse.

Økonomi
Forslaget omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt ca. 4,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2011 til at gennemføre de mange aktiviteter der allerede er i gang og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og handleplaner mv. samt til lovbundne opgaver.

Offentlig høring og tidsplan
Efter behandling i regionsrådet sendes forslaget i lovpligtig offentlig høring i 4 uger indtil 8. marts 2011. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet med henblik på vedtagelse af en endelig plan på regionsrådets møde den 30. maj 2011. Alternativt kan planen godkendes af regionsrådsformanden, hvis indstillingen i denne sag tiltrædes, således at regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende forslaget til arbejdsplan, såfremt høringssvarene ikke giver anledning til konkrete ændringer.

Det skal bemærkes, at indstillingen er ændret i overensstemmelse med anbefalingen fra Udvalget for Regional Udvikling den 6. december 2010:

For at sikre, at Arbejdsplanerne for Jordforureningsaktiviteterne for 2012 og frem godkendes i starten af det år, den gælder for,  foreslår administrationen en ændring i sagsgangen for godkendelse af Arbejdsplanerne for de kommende år. Problemstillingen er, at Arbejdsplanen for året skal udarbejdes med udgangspunkt i oplysninger fra året før, og disse oplysninger er først tilgængelige sidst på året. Når regionsrådet, som i dag skal godkende såvel høringsudkastet til Arbejdsplan som den endelige Arbejdsplan, efter den har været i høring, vil Arbejdsplanen for året først være endeligt godkendt et halvt år inde i det år, den gælder for.

Det foreslås derfor, at regionsrådsformanden fremover bemyndiges til at udsende Arbejdsplanen i høring efter behandlingen i Udvalget for Regional Udvikling (eller det udvalg, som fra 2012 træder i stedet for dette). Efter høringen er afsluttet, behandles Arbejdsplanen igen i det særlige udvalg, i forretningsudvalget og regionsrådet. Regionsrådet får fremover, ifølge dette forslag, således kun det endelige forslag til Arbejdsplan til godkendelse, dvs. når planen har været i høring. 

Indstilling

Det indstilles:

At forslaget til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 godkendes, med henblik på udsendelse i offentlig høring.

At regionsrådsformanden bemyndiges til efter høringsrunden at godkende forslaget til arbejdsplan, såfremt høringssvarene ikke giver anledning til konkrete ændringer inden for de grunde, der foreslås iværksat nye undersøgelser eller oprensninger på i 2011.

At regionsrådsformanden, for så vidt angår Arbejsdplanerne for Jordforureningsaktiviteterne for 2012 og frem, bemyndiges til at udsende Arbejdsplanen i høring efter behadlingen i det særlige udvalg, således at regionsrådet alene får forelagt udkastet til arbejdsplan til godkendelse efter høringsfasen er overstået.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Endvidere anbefaler udvalget over for regionsrådet, at der gives delegation til regionsrådsformanden til efter høringsrunden at godkende forslag til arbejdsplan, såfremt høringssvarene ikke giver anledning til konkrete ændringer inden for de grunde, der foreslås iværksat nye undersøgelser eller oprensninger på i 2011.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
29. Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2011

Bilag:

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/3504

 

 

 

 

30.    Forslag tillæg nr. 2 for et råstofindvindingsområde ved Brørup

 

Resumé

Forslag til Tillæg nr. 2 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et graveområde ved Brørup i Vejen Kommune, foreslås udsendt i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Tirslund Grusgrav I/S, ved Per Nielsen, har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde på matr. nr. 3a Nørbølling By, Folding. Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom og ligger ca. 2 km vest for Brørup ved adressen Tirslundvej 49A. Ejendommen ejes af Albert van der Spek.

Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.  

Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen er tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn, herunder for Vejen Kommune.

Før udarbejdelse af forslaget, har regionsrådet indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a, stk.1 i råstofloven (foroffentlighedsfasen). Der er indkommet tekniske bidrag fra Vejen kommune.

Administrationen har behandlet de indkomne tekniske oplysninger samt udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

Et forslag til råstofplantillæg skal udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 2. i Råstofloven.

Samtidig med offentliggørelse skal forslaget udsendes til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme inden for det planlagte graveområde, og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til tillæg nr. 2 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Brørup i Vejen Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger.

At forslaget udsendes i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme inden for det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
30. Forslag tillæg nr. 2 for et råstofindvindingsområde ved Brørup

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 10/3580

 

 

 

 

31.    Forslag tillæg nr. 3 for et råstofindvindingsområde ved Lunderskov.

 

Resumé

Forslag til Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et graveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune, foreslås udsendt i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Lunderskov Entreprenørforretning Aps har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde på ejendommene Egholtvej 12 og Gejsingvej 62. Området ligger inden for råstofplanens råstofinteresseområder.

I Råstofplan 2008 for Region Syddanmark er tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn, herunder for Vejen Kommune.

Før udarbejdelse af forslaget, har regionsrådet indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a, stk.1 i råstofloven (foroffentlighedsfasen). Der er indkommet tekniske bidrag og bemærkninger fra Vejen kommune og vandselskabet TRE-FOR.

Jordforureningsafdelingen har behandlet de indkomne tekniske oplysninger, samt udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

Et forslag til råstofplantillæg skal udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger, til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 2 i Råstofloven.

Samtidig med offentliggørelse skal forslaget udsendes til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme inden for det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger.

At forslaget udsendes i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme inden for det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
31. Forslag tillæg nr. 3 for et råstofindvindingsområde ved Lunderskov

Bilag:

 

 

 

 

Sagsnr: 10/8393

 

 

 

 

32.    Studierejse vedr. kronikeromsorg og primærsektoren

 

Resumé

Regionsrådet skal tage stilling til et forslag til studierejse til Californien vedr. kronikeromsorg og organisering af primærsektoren.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en studierejse for medlemmer af regionsrådet til Californien fra den 4. maj til den 11. maj 2011.

Emnet for studierejsen er kronikeromsorg og organisering af primærsektoren.

Californien er med organisationer som Stanford Medical Centre , Cisco og Kaiser Permanente helt i front i forhold til organisering af primærsektoren og kronikeromsorg.

Prisen for studieturen forventes at blive godt 32.000 kr. pr. deltager. Udkast til program og økonomi er vedlagt som bilag.

Forslaget til studierejsen har været forelagt Praksis- og Kommuneudvalget den 15. december 2010. Udvalget anbefaler oplægget til studierejse.

Indstilling

Det indstilles:

At forslaget til studierejse godkendes.

At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studierejsen, anmodes om at deltage i denne, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f,  jfr. § 16, stk. 5.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
32. Studierejse vedr. kronikeromsorg og primærsektoren

Bilag:

 

 

 

 

Sagsnr: 11/15

 

 

 

 

33.    Indkaldelse af forslag til dagsorden for Danske Regioners generalforsamling 2011

 

Resumé

Regionsrådet skal drøfte, om man ønsker at stille forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling.

Sagsfremstilling

Danske Regioners generalforsamling 2011 bliver afholdt den 14. april 2011 i Aalborg Kongres og Kulturcenter.

Eventuelle forslag til dagsordenen fra regionsrådet eller regionsrådsmedlemmerne skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest torsdag den 3. marts 2011.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Til drøftelse.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Ingen bemærkninger.

Se beslutningen på video:
33. Indkaldelse af forslag til dagsorden for Danske Regioners generalforsamling 2011

Bilag:

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/7645

 

 

 

 

34.    Afrapportering fra studietur til England den 12.-15. oktober 2010

 

Resumé

Der foreligger en rapport fra den studietur, som medlemmer af Sygehusstrukturudvalget foretog til England den 12.-15. oktober 2010 med besøg på tre hospitaler i Birmingham og London.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Sygehusstrukturudvalget besøgte i oktober 2010 Queen Elizabeth Hospital i Birmingham, The Bevan Ward på Hillingdon Hospital i London og The Evelina Childrens Hospital i London.

Der er udarbejdet en rapport om studieturen, der forelægges til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles:

At rapporten godkendes.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 15-12-2010

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet anvender erfaringerne fra studieturen i det videre arbejde med den ny sygehusstruktur.

Se beslutningen på video:
34. Afrapportering fra studietur til England den 12.-15. oktober 2010

Bilag:

 

 

 

 

Sagsnr: 11/339

 

 

 

 

35.    Regionsrådets arbejdsplan 2011

 

Resumé

Til orientering fremlægges regionsrådets arbejdsplan for 2011. Planen kan løbende justeres.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har tidligere besluttet, at der hvert år skal udarbejdes en plan for rådets arbejde. Planen skal give en oversigt over større sager/temaer, som regionsrådet vil få forelagt, og hvornår dette forventes at ske.

På denne baggrund forelægges en arbejdsplan vedr. 2011 for regionsrådet, sådan som den ser ud på nuværende tidspunkt. Der kan løbende blive behov for at tilrette arbejdsplanen, herunder omprioritere tidspunkterne for behandling af diverse sager. Planen er således at betragte som et dynamisk værktøj.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Til orientering.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at der tilrettelægges en temadrøftelse om sundhedshuse i regionsrådet.

Se beslutningen på video:
35. Regionsrådets arbejdsplan 2011

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 10/1695

 

 

 

 

36.    Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere

 

Resumé

Forretningsudvalget samt Regionsrådet orienteres i denne sag om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere i december måned 2010, jfr. tidligere beslutning herom.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet, at det skal orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

Per Møller Huus er fra 1. februar 2011 ansat som forstander for botilbuddet Lilleskov.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Til orientering.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Til orientering.

Se beslutningen på video:
36. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere

 

 

 

 

 

Sagsnr: 11/1017

 

 

 

 

37.    Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Finn T. Hansen

 

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Finn T. Hansen har meddelt, at han vil være fraværende på grund af sygdom i en forventet periode på mindst tre måneder.

Ifølge reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, indkaldes der stedfortræder, hvis et medlem er forhindret i at varetage sit regionale hverv på grund af sin helbredstilstand. Det er regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Indstilling

Det indstilles:

At regionsrådet godkender, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for regionsrådsmedlem Finn T. Hansen er til stede.

At 1. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis kandidatliste, Ida Rosendal Damborg, indkaldes som stedfortræder for Finn T. Hansen, så længe han er forhindret i at varetage sit regionale hverv på grund af sygdom.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

SF’s gruppe i regionsrådet meddelte, at Mette Valentin overtager Finns T. Hansens plads i Psykiatriudvalget og Henrik J. Møller overtager Finn T. Hansens plads i Sygehusstrukturudvalget i fraværsperioden.

Finn T. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Se beslutningen på video:
37. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Finn T. Hansen

 

 

 

 

Sagsnr: 10/3840

 

 

 

 

38.    Udpegning af medlem til følgegruppen - globaliseringsramte ledige fra LM Glasfiber

 

Resumé

Region Syddanmark skal udpege et medlem til følgegruppen for globaliseringsramte ledige fra LM Glasfiber.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark, Kolding, Haderslev og Vejen kommuner har i samarbejde søgt om støtte fra den Europæiske Globaliseringsfond til iværksættelse af en særlig indsats for globaliseringsramte ledige, der er blevet afskediget fra LM Glasfiber i perioden 1. januar 2009 til 30. april 2010.

Globaliseringsfonden forventes at yde støtte til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger for de globaliseringsramte ledige med det formål at reintegrere dem på arbejdsmarkedet.

For at varetage ovennævnte indsats er der behov for et sekretariat, en styregruppe og en følgegruppe.

Der er fra kommunal side udtrykt ønske om, at der deltager et regionsrådsmedlem i følgegruppen.

Første møde i følgegruppen er den 9. februar 2011.

Indstilling

Det indstilles:

At der udpeges et medlem til følgegruppen for globaliseringsramte ledige fra LM Glasfiber.

Beslutning i Regionsrådet 31-01-2011

Bent Bechmann blev udpeget.

Se beslutningen på video:
38. Udpegning af medlem til følgegruppen - globaliseringsramte ledige fra LM Glasfiber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.    LUKKET PUNKT - Nyt universitetshospital i Odense - dommerbetænkning fra projektkonkurrence

 

 

 

 

 

Resumé

En totalrådgiver til programmering og projektering af det kommende nye universitetshospital i Odense skal udpeges på baggrund af en projektkonkurrence og et efterfølgende udbud med forhandling. Projektkonkurrencen er afsluttet og med indeværende sag fremlægges udbudsmateriale til udbud med forhandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede på mødet den 26. oktober 2009 sagen ”Nyt universitetshospital i Odense – udbudsform og proces vedrørende totalrådgivning” og tiltrådte blandt andet, at udbuddet af totalrådgivningsopgaven vedrørende det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) sker som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling og efter EU udbudsdirektivets bestemmelser herom.

Projektkonkurrencen og udbud med forhandling gennemføres i samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), som planlægger at opføre et nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

(SUND) ved Syddansk Universitet, Odense. Det fælles udbud gennemføres med henblik på, at der indgås rådgivningsaftale med den samme totalrådgiver i projekt Nyt OUH og i projekt SUND (to aftaler med samme totalrådgiver).

Projektkonkurrencen er nu gennemført, og der er af dommerkomitéen lavet en bedømmelse af de seks konkurrenceforslag. Bedømmelsen af de seks konkurrenceforslag fremgår af dommerbetænkningen, som behandles under et andet punkt på regionsrådets møde.

Udbuddet går nu over i fasen udbud med forhandling, hvor vinderne af projektkonkurrencen (efterfølgende betegnes tilbudsgivere) opfordres til at afgive tilbud på baggrund af et udleveret udbudsmateriale, hvorefter der gennemføres en forhandlingsproces og afslutningsvis en evaluering af tilbuddene. Udbud med forhandling indledes 2. februar 2011 under forudsætning af regionsrådets beslutning herom. Tildeling af totalrådgivning med tilhørende vinderprojekt vedrørende Nyt OUH behandles af regionsrådet i juni 2011.

Med indeværende sag fremlægges et notat med ekstrakt af det omfattende udbudsmateriale til forhandlingsrunden. Ekstraktet fremhæver de principielle forhold, som regionsrådet skal forholde sig til i udbudsmaterialet.

Notatet indledes med en beskrivelse af, hvilke dokumenter der indgår i det supplerende udbudsmateriale, herunder at enkelte af disse er fælles for projekt Nyt OUH og projekt SUND. Samlet betegnes udbudsmaterialet for Bind 4 i naturlig forlængelse af de tre bind, der udgjorde materialet til projektkonkurrencen. Udbudsmaterialet består af Udbudsbrev-/udbudsbetingelser (fælles for Nyt OUH og SUND); Dommerbetænkning for projektkonkurrencen (fælles for Nyt OUH og SUND); Aftaleudkast; Ydelsesbeskrivelser og Projektrammer (uddybende beskrivelser til ydelsesbeskrivelser).

På baggrund af forhandlingsprocessen, der er beskrevet i bilaget, udarbejdes en indstilling til regionsrådet. Regionsrådet har tidligere tiltrådt, at tildeling af kontrakt sker til den tilbudsgiver, der har afgivet ”det økonomisk med fordelagtige tilbud”. Der foreslås følgende vægtning af de tre underkriterier under tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”:

1) Tilrettet projekt (vægtes 60 %);

2) Kompetencer (vægtes 20 %) 

3) Honorar (vægtes 20 %).

Kriterierne er yderligere beskrevet i bilaget.

Af bilaget fremgår en beskrivelse af hovedorganiseringen af projekt Nyt OUH i fire spor:

 • Spor A Kompetenceudvikling og brugerinvolvering
 • Spor B Plangrundlag og infrastruktur
 • Spor C Byggeri og anlæg 
 • Spor D Udstyr (Medikoteknisk udstyr, IT-udstyr, teknisk udstyr og løst inventar).

Ledelsen af spor A varetages af Nyt Odense Universitetshospital. Kommende totalrådgiver leder spor B og C. Den endelige organisering og dermed ledelse af spor D ønskes fastlagt, når totalrådgivers forslag til organisering og ledelsesbemanding af sporet kendes. Det vil sige, enten ledes sporet af en repræsentant fra bygherrerådgiver eller fra totalrådgiver.

Aftalen med den kommende totalrådgiver vedrørende Nyt OUH er skrevet med udgangspunkt i Region Syddanmarks paradigme for rådgivningsaftaler. Af hensyn til styringen af økonomien i så stor og kompleks en byggesag er aftalen udbygget med en incitamentsstruktur, som medfører at såvel totalrådgiver som entreprenører har mulighed for at opnå en bonus. Dette er beskrevet i bilaget vedrørende honorar og incitamenter.

Den kommende totalrådgiver skal som en del af sin organisering og omkostning etablere og drive et projektkontor i Odense, hvorfra totalrådgiveren skal gennemføre byggeprogrammerings-, forslags- og projekteringsopgaven. Som en del af materialet tilbudsgiverne skal aflevere til udbud med forhandling indgår derfor, at der skal anvises en lokalitet for projektkontoret og med mulighed for, at Projektorganisationen for Nyt OUH og repræsentanter for bygherrerådgiver kan lokaliseres i umiddelbart nærhed heraf.

Som en del af udbudsmaterialet er der beskrevet en godkendelsesplan. Regionsrådet skal behandle og godkende følgende: Valg af projekt og totalrådgiver; Byggeprogram; Projektforslag og eventuelle større projektændringer efter projektforslaget. Der forventes desuden fremlagt en sag med oplæg til udbuds- og entreprisemodeller med udgangspunkt i projektforslaget.

Det samlede supplerende udbudsmateriale samt vedlagte notat er behandlet på møde i styregruppen for Nyt OUH den 21. december 2010.

Det skal bemærkes, at det supplerende udbudsmateriale er fortroligt frem til offentliggørelsen den 1. februar 2011.

Indstilling

Det indstilles:

At vægtning af de tre underkriterier til tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” er følgende:1) Tilrettet projekt (vægtes 60 %); 2) Kompetencer (vægtes 20 %) og 3) Honorar (vægtes 20 %).

At den politiske godkendelsesplan vedrørende Nyt OUH indebærer fremlæggelse af sager til politisk godkendelse ved Valg af projekt og totalrådgiver; Byggeprogram; Projektforslag og eventuelle større projektændringer efter projektforslaget.

At der fremlægges en sag med oplæg til udbuds- og entreprisemodel for projekt Nyt OUH.

At der i aftalen med totalrådgiver vedrørende Nyt OUH indbygges incitamenter som beskrevet i bilaget i forhold til overholdelse af projektets økonomiske ramme og med henblik på levering af en god faglig og samarbejdsorienteret indsats.

At totalrådgiver vedrørende Nyt OUH som en del af aftalen skal etablere et projektkontor i Odense med anvisning af lokaler til Projektorganisationen for Nyt OUH og bygherrerådgiver.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.               
 

Beslutning i Regionsrådet den 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

 

 

40. LUKKET PUNKT - Nyt universitetshospital i Odense - udbudsmaterialet

 

Resumé

En totalrådgiver til programmering og projektering af det kommende nye universitetshospital i Odense skal udpeges på baggrund af en projektkonkurrence og et efterfølgende udbud med forhandling. Projektkonkurrencen er afsluttet og med indeværende sag fremlægges udbudsmateriale til udbud med forhandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede på mødet den 26. oktober 2009 sagen ”Nyt universitetshospital i Odense – udbudsform og proces vedrørende totalrådgivning” og tiltrådte blandt andet, at udbuddet af totalrådgivningsopgaven vedrørende det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) sker som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling og efter EU udbudsdirektivets bestemmelser herom.

Projektkonkurrencen og udbud med forhandling gennemføres i samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), som planlægger at opføre et nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

(SUND) ved Syddansk Universitet, Odense. Det fælles udbud gennemføres med henblik på, at der indgås rådgivningsaftale med den samme totalrådgiver i projekt Nyt OUH og i projekt SUND (to aftaler med samme totalrådgiver).

Projektkonkurrencen er nu gennemført, og der er af dommerkomitéen lavet en bedømmelse af de seks konkurrenceforslag. Bedømmelsen af de seks konkurrenceforslag fremgår af dommerbetænkningen, som behandles under et andet punkt på regionsrådets møde.

Udbuddet går nu over i fasen udbud med forhandling, hvor vinderne af projektkonkurrencen (efterfølgende betegnes tilbudsgivere) opfordres til at afgive tilbud på baggrund af et udleveret udbudsmateriale, hvorefter der gennemføres en forhandlingsproces og afslutningsvis en evaluering af tilbuddene. Udbud med forhandling indledes 2. februar 2011 under forudsætning af regionsrådets beslutning herom. Tildeling af totalrådgivning med tilhørende vinderprojekt vedrørende Nyt OUH behandles af regionsrådet i juni 2011.

Med indeværende sag fremlægges et notat med ekstrakt af det omfattende udbudsmateriale til forhandlingsrunden. Ekstraktet fremhæver de principielle forhold, som regionsrådet skal forholde sig til i udbudsmaterialet.

Notatet indledes med en beskrivelse af, hvilke dokumenter der indgår i det supplerende udbudsmateriale, herunder at enkelte af disse er fælles for projekt Nyt OUH og projekt SUND. Samlet betegnes udbudsmaterialet for Bind 4 i naturlig forlængelse af de tre bind, der udgjorde materialet til projektkonkurrencen. Udbudsmaterialet består af Udbudsbrev-/udbudsbetingelser (fælles for Nyt OUH og SUND); Dommerbetænkning for projektkonkurrencen (fælles for Nyt OUH og SUND); Aftaleudkast; Ydelsesbeskrivelser og Projektrammer (uddybende beskrivelser til ydelsesbeskrivelser).

På baggrund af forhandlingsprocessen, der er beskrevet i bilaget, udarbejdes en indstilling til regionsrådet. Regionsrådet har tidligere tiltrådt, at tildeling af kontrakt sker til den tilbudsgiver, der har afgivet ”det økonomisk med fordelagtige tilbud”. Der foreslås følgende vægtning af de tre underkriterier under tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”:

1) Tilrettet projekt (vægtes 60 %);

2) Kompetencer (vægtes 20 %) 

3) Honorar (vægtes 20 %).

Kriterierne er yderligere beskrevet i bilaget.

Af bilaget fremgår en beskrivelse af hovedorganiseringen af projekt Nyt OUH i fire spor:

 • Spor A Kompetenceudvikling og brugerinvolvering
 • Spor B Plangrundlag og infrastruktur
 • Spor C Byggeri og anlæg 
 • Spor D Udstyr (Medikoteknisk udstyr, IT-udstyr, teknisk udstyr og løst inventar).

Ledelsen af spor A varetages af Nyt Odense Universitetshospital. Kommende totalrådgiver leder spor B og C. Den endelige organisering og dermed ledelse af spor D ønskes fastlagt, når totalrådgivers forslag til organisering og ledelsesbemanding af sporet kendes. Det vil sige, enten ledes sporet af en repræsentant fra bygherrerådgiver eller fra totalrådgiver.

Aftalen med den kommende totalrådgiver vedrørende Nyt OUH er skrevet med udgangspunkt i Region Syddanmarks paradigme for rådgivningsaftaler. Af hensyn til styringen af økonomien i så stor og kompleks en byggesag er aftalen udbygget med en incitamentsstruktur, som medfører at såvel totalrådgiver som entreprenører har mulighed for at opnå en bonus. Dette er beskrevet i bilaget vedrørende honorar og incitamenter.

Den kommende totalrådgiver skal som en del af sin organisering og omkostning etablere og drive et projektkontor i Odense, hvorfra totalrådgiveren skal gennemføre byggeprogrammerings-, forslags- og projekteringsopgaven. Som en del af materialet tilbudsgiverne skal aflevere til udbud med forhandling indgår derfor, at der skal anvises en lokalitet for projektkontoret og med mulighed for, at Projektorganisationen for Nyt OUH og repræsentanter for bygherrerådgiver kan lokaliseres i umiddelbart nærhed heraf.

Som en del af udbudsmaterialet er der beskrevet en godkendelsesplan. Regionsrådet skal behandle og godkende følgende: Valg af projekt og totalrådgiver; Byggeprogram; Projektforslag og eventuelle større projektændringer efter projektforslaget. Der forventes desuden fremlagt en sag med oplæg til udbuds- og entreprisemodeller med udgangspunkt i projektforslaget.

Det samlede supplerende udbudsmateriale samt vedlagte notat er behandlet på møde i styregruppen for Nyt OUH den 21. december 2010.

Det skal bemærkes, at det supplerende udbudsmateriale er fortroligt frem til offentliggørelsen den 1. februar 2011.

Indstilling

Det indstilles:

At vægtning af de tre underkriterier til tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” er følgende:1) Tilrettet projekt (vægtes 60 %); 2) Kompetencer (vægtes 20 %) og 3) Honorar (vægtes 20 %).

At den politiske godkendelsesplan vedrørende Nyt OUH indebærer fremlæggelse af sager til politisk godkendelse ved Valg af projekt og totalrådgiver; Byggeprogram; Projektforslag og eventuelle større projektændringer efter projektforslaget.

At der fremlægges en sag med oplæg til udbuds- og entreprisemodel for projekt Nyt OUH.

At der i aftalen med totalrådgiver vedrørende Nyt OUH indbygges incitamenter som beskrevet i bilaget i forhold til overholdelse af projektets økonomiske ramme og med henblik på levering af en god faglig og samarbejdsorienteret indsats.

At totalrådgiver vedrørende Nyt OUH som en del af aftalen skal etablere et projektkontor i Odense med anvisning af lokaler til Projektorganisationen for Nyt OUH og bygherrerådgiver.

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.               
 

Beslutning i Regionsrådet den 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

41.    LUKKET PUNKT - Godkendelse af køb af mobil tappeenhed

 

 

 

 

 

Resumé

Regionsrådet besluttede på møde den 1. marts 2010, at der indkøbes busser som mobile tappeenheder. Det er forudsat, at udbygningen af den mobile tappefunktion kan ske succecivt startende med at dække ét afgrænset område i regionen.

Sagsfremstilling

Tekst udeladt.

 

Indstilling

Det indstilles:

 

At licitation for indkøb af blodbus med option på indkøb af yderligere tre busser godkendes.

At der meddeles anlægsbevilling på xx kr. (i dagens indeks) til indkøb af blodbus, fordelt med xx kr. i 2011 og xx kr. i 2012.

At der til formålet frigives rådighedsbeløb på xx kr. i 2011, finansieret af afsatte midler hertil i 2011 og de resterende xx kr. finansieres af afsatte midler i 2012.

 

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 10-01-2011

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Regionsrådet den 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

42.    LUKKET PUNKT - Beslutning om køb af ejendom

 

Resumé

Det foreslås, at Region Syddanmark opkøber en forurenet erhvervs- og boligejendom beliggende Egknudvej 5, Ølgod, Varde Kommune, med henblik på nedrivning af ejendommen, bortgravning af tilgængelig jordforurening samt etablering af grønt område.

Sagsfremstilling

Ejendommen beliggende Egknudvej 5, Ølgod, Varde Kommune, er væsentlig belastet af indeklimaproblemer, der skyldes jordforurening fra driften af renseri i ejendommen. Der er konstateret overskridelse af Miljøstyrelsens afdampningskriterium for PCE i indeluft med så høje værdier, at Varde Kommune på anbefaling fra embedslægen, har kondemneret boligen udelukkende på grund af forureningen. Regionen har pligt til at gøre noget ved forureningsproblemet efter reglerne i Jordforureningsloven. Ejendommen er prioriteret til oprensning i regionens arbejdsplan for jordforureningsområdet i 2010.

Jordforureningslovens § 22 åbner mulighed for, at regionen kan indgå aftale om overtagelse af en ejendom, som er omfattet af regionens indsats på jordforureningsområdet, når det sker enten af sikkerhedsmæssige eller økonomiske grunde.

Ejendommen er sammenbygget med naboejendommen Egknudvej 7, hvor der også er konstateret indeklimaproblemer p.g.a. den tidligere renseridrift på Egknudvej 5 – dog i væsentlig mindre grad. Her er konstateret overskridelse af afdampningskriteriet på ca. 3 gange. Egknudvej 7 er ligeledes kondemneret.

Ejendommen indeholder et baghus, hvor det tidligere renseri var beliggende, en erhvervsdel i stueetagen og en beboelseslejlighed på 1. sal i hovedbygningen. Hovedbygning og baghus er bygget sammen. 1. sal bruger grundejer til udlejning, men lejer er fraflyttet pga. af kondemneringen, og erhvervsdelen benyttes ikke. Hele ejendommen henstår pt. ubenyttet uden tilslutning til vand, varme og el.

Det vurderes, at den bedste løsning på forureningsproblemet er opkøb og nedrivning af ejendommen, bortgravning af tilgængelig jordforurening samt etablering af grønt område. Dette vurderes at beløbe sig til ca. 1.050.000 kr. samt årlige vedligeholdelsesudgifter på ca. 15.000 kr. Omkostningerne til selve købet vurderes til 525.000 kr.

Til sammenligning er der foretaget et skøn over nødvendige udgifter til nedrivning af baghus, afgravning af en mindre del af forureningen, etablering af anlæg til afhjælpning af indeklimaproblemerne i hovedbygningen, herunder drift af anlægget i 10 år. Dette skøn viser en samlet udgift på ca. 1.200.000 kr., som regionen vil være forpligtet til at afholde, såfremt ejendommen ikke bliver erhvervet. Da der ved denne model udelukkende sker en delvis fjernelse af jordforureningen, vil der også være væsentlige driftsudgifter udover de 10 år. Hertil kommer en betydelig usikkerhed i.f.t. at reducere forureningsniveauet i indeklimaet i tilstrækkelig grad.

Opkøbet medfører derfor en mindre udgift for regionen og de sundhedsmæssige problemer elimineres – forventeligt også i naboejendommen, og opkøbsløsningen giver større sikkerhed for at nå det ønskede resultat.

Kommunen er indstillet på at ejendommen nedrives, og at der etableres et grønt område på arealet. Regionsrådet vil, i medfør af reglerne i jordforureningsloven, have mulighed for vederlagsfrit at overdrage ejendommen til kommunen, såfremt kommunen ønsker det eller at sælge til 3. part.

Der er ikke mulighed for at få tilskud til nedrivning, jf. bilag.

 

Indstilling

Det indstilles:

At ejendommen beliggende Egknudvej 5, Ølgod, erhverves med henblik på at nedrive bygningerne på ejendommen og gennemføre en indsats over for en jordforurening på ejendommen.

At der meddeles anlægsbevilling på 525.000 kr. (indeks 123,9).

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb 525.000 kr. i 2011, finansieret via konvertering fra konto 3.50.40. Miljø. Jordforurening.

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010

Administrationen undersøger, om der kan ydes tilskud fra nedrivningspuljen. Hvis dette ikke er muligt, anbefaler udvalget over for regionsrådet, at ejendommen erhverves billigst muligt.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet. 

Beslutning i Regionsrådet den 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

Resumé

Region Syddanmark har ført tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL A/S´s råstofgrav på Vojensvej 22, Jernhyt, 6500 Vojens. Ved tilsynet er der konstateret ulovlige forhold og det anbefales på baggrund heraf, at der meddeles et påbud om undersøgelse af omfanget af forureningen i den tilførte jord, herunder udarbejdelse af en risikovurdering.

Sagsfremstilling

Ifølge jordforureningslovens § 52 gælder et generelt forbud mod tilførsel af jord til nuværende og tidligere råstofgrave. Regionsrådet kan ifølge samme lov meddele dispensation fra det generelle forbud, når visse forudsætninger er opfyldt. Regionsrådet er endvidere forpligtet til at føre tilsyn med tilførsel af jord til råstofgrave og forpligtet til at få ulovlige forhold lovliggjorte.

Region Syddanmark har ført tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL A/S´s råstofgrav den 12. oktober 2010. Hovedformålet med tilsynet var at kontrollere overholdelsen af vilkår for råstofgravens dispensation om tilførsel af ren jord meddelt den 8. november 2005 efter jordforureningslovens § 52.

Ved tilsynet blev der konstateret ulovlige forhold, idet analyser af den tilførte jord viser, at den ikke er ren. Herudover er det konstateret, at der er flere dynger jord iblandet asfaltklumper og byggeaffald.

Tilførslen af restprodukter og forurenet jord til råstofgraven er en overtrædelse af de vilkår, hvorpå der er meddelt dispensation. Administrationen vurderer, at overtrædelsen kan medføre forurening eller risiko for forurening af grundvandet. Råstofgraven ligger i et område med drikkevandsinteresser, og der er enkelte private vandforsyningsboringer inden for en afstand af 300 meter fra råstofgraven.

Det er derfor administrationens opfattelse, at der bør meddeles påbud om udarbejdelse af en risikovurdering, baseret på en undersøgelse af den deponerede jord samt af grundvandsstrømningen i området.

Med udgangspunkt i risikovurderingen kan det herefter vurderes, om forholdet kan lovliggøres ved at meddele dispensation til den allerede tilførte forurenede jord, eller om den forurenede jord skal påbydes fjernet i fornødent omfang.

Indstilling

Det indstilles:

At der meddeles påbud om udarbejdelse af en risikovurdering, baseret på en undersøgelse af den deponerede jord samt af grundvandsstrømningen i området.

At regionsdirektøren bemyndiges til efterfølgende enten at lovliggøre forholdet ved at give en dispensation til den allerede tilførte jord, eller påbyde den forurenede jord fjernet i fornødent omfang.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-12-2010

Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der meddeles påbud om udarbejdelse af en risikovurdering, baseret på en undersøgelse af den deponerede jord samt af grundvandsstrømningen i området. Sagen forelægges udvalget til fornyet behandling, når resultaterne foreligger.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

At der meddeles påbud om udarbejdelse af en risikovurdering, baseret på en undersøgelse af den deponerede jord samt af grundvandsstrømningen i området.

 

Beslutning i Regionsrådet den 31-01-2011

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

 

 

 

 

 

Resumé

Ejendommen Simmerstedvej nr.1 i Haderslev foreslås opdelt i 2 ejerlejligheder for at afhænde de to øverste etager, som indtil efteråret 2010 har været anvendt af den arbejdsmedicinske klinik, som nu er flyttet til Esbjerg.

Sagsfremstilling

Sønderjyllands Amt etablerede i 1998/99 en ejerlejlighedsejendom i det gamle Schaumanns Klædefabrikker i Haderslev sammen med Haderslev Museum, VUC Sønderjylland og Haderslev Kommune. Region Syddanmarks andel heraf, som består af ca. 900 kvm. kontorareal i 3 etager, udgør ca. 1/7 af den totale ejendom. Den nederste etage benyttes i dag som konsultations- og mødelokaler for jordemoderfunktionen i Sygehus Sønderjylland, mens de 2 øverste etager har været benyttet af arbejdsmedicinsk klinik. Ejendommen Simmerstedvej nr. 1 er beliggende ca. 2 kilometer fra Haderslev Sygehus i yderkanten af den centrale bykerne i Haderslev med gode parkerings- og tilkørselsforhold.

Det foreslås, at jordemoderkonsultationens lokaler fastholdes i regionens ejerskab, da lokalerne har en god placering i Haderslev. Dette sker ud fra regionens overordnede målsætning om at sælge hele komplekset ved Haderslev Sygehus, når de somatiske og psykiatriske funktioner kan flyttes til Aabenraa - formentlig i slutningen af 2013.

Det foreslås, at regionens ejerlejlighed opsplittes, og at de to øverste etager herefter udbydes som en selvstændig ejendom til overtagelse hurtigst muligt. Der har været interesse fra bl.a. praktiserende læger i Haderslev for enten at leje eller at købe de ledige lokaler. En lokal ejendomsmægler tilkendegiver at ejendommen har en sådan størrelse og er af en sådan standard, at ejendommen bør have en generel køberinteresse. Det foreslås, at udbuddet sker uden angivelse af en mindstepris, således at regionen fritstilles mht. salg til en af de bydende. Det foreslås samtidigt, at der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilling svarende til en anslået salgspris på 4 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles:

At ejendommen Simmerstedvej 1, Haderslev opsplittes i to ejerlejligheder og at ejerlejligheden bestående af de lokaler, som hidtil har været anvendt til arbejdsmedicinske klinik, udbydes til salg.

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på -4,0 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011, og at det forventede salgsprovenu tilgår kassebeholdningen.

At salgsomkostningerne kan afholdes af det konstaterede salgsprovenu.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet. 

Beslutning i Regionsrådet den 31-01-2011

Indstillingen tiltrådt.

 

 

45.    LUKKET PUNKT - Orientering til regionsrådet

Resumé

Orientering om reorganisering af IT-området i Region Syddanmark.

Tekst udeladt

 

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Forretningsudvalget den 19-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.               

 

Beslutning i Regionsrådet den 31-01-2011

Til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 27-06-2012.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring