Gå til indhold
Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV | English |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

Igangværende projekter

Herunder findes en kort beskrivelse af de igangværende projekter, der indtil videre har fået støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje

EUD i skolen, skolen i EUD

Projektets overordnede mål er at sikre understøttende tiltag, som bidrager til at flere unge kommer i uddannelse og dertil flere, som påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse efter grundskolen – særligt scienceuddannelserne. Projektet vil implementere valgfagssamarbejde mellem de fem erhvervsskoler i Odense og Assens og grundskolerne i Odense, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns og Assens Kommune. Valgfagene skal motivere og introducere til en erhvervsuddannelse. Der vil være særligt fokus på scienceuddannelser (naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige). Endvidere vil projektet understøtte og implementere en kvalificeret undervisning i faget Uddannelse & Job i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og lokale virksomheder. Gældende for ovenstående målsætninger implementeres metoder og samarbejdsmodeller fra Mobication, Uniform112 og 20/20-projektet.

 

Projektet løber i perioden fra juni 2015 til januar 2019, og fik den 22. juni 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.468.912  kr.

 

Praksisnær undervisning

Projektets hovedidé er at implementere og videreudvikle undervisningsforløb, som er praksisnære idet vi tror på, at det kan motivere flere drenge til at tage en videregående uddannelse – gerne i udlandet.

Her tager vi udgangspunkt i Tønder Handelsgymnasium & Handelsskoles eksisterende samarbejde med den internationale skovirksomhed ECCO. Her har underviserne udviklet flerfaglige undervisningsforløb f.eks. i forhold til emnerne CSR, kommunikation og visuelt identitet, positionering og virksomhedsrelateret projektarbejde. I projektperioden skal dette samarbejde udbygges til andre virksomheder f.eks. LEGO og Danfoss, men også til mindre virksomheder, som arbejder globalt. I projektperioden skal de didaktiske principper bag ”case pædagogikken” implementeres i Varde, Haderslev, Vestfyn, Ribe, Grindsted og Tønder.

 

Projektet løber i perioden fra januar 2015 til juni 2018, og fik den 22. juni 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.193.856 kr.

 

Viden til flere

Projekt ”Viden til flere” formidler og implementerer nogle af de senere års mange vellykkede pædagogiske udviklingsprojekter til en række af de uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, der i meget begrænset omfang tidligere har modtaget støtte.

 

Konkret formidles og implementeres projekterfaringer omkring ”Omlægning af det skriftlige arbejde” (fra røde streger til mere fokuseret vejledning af de enkelte elever), ”Klasserumsledelse” (herunder differentieret undervisning som tager højde for de enkelte elevers faglige niveau på hold, i fag og på tværs af niveauer; flipped learning mv.) samt ”Innovation” (sikre at langt flere elever lærer at arbejde innovativt i fagene).

 

Projektet vil tillige bidrage til at udvikle en model eller en proces, der fremover kan anvendes, når erfaringer fra udviklingsprojekter skal overføres til andre uddannelsesinstitutioner eller implementeres på en konkret skole. I modellen indgår som noget centralt netværksdannelser mellem skolerne.

 

Projektet løber i perioden fra juni 2015 til januar 2019, og fik den 22. juni 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.907.835  kr.

 

Krydsfelt

At udvikle, implementere og evaluere praktiske læringsforløb ud fra en Inquiry Based Science Education (IBSE) tilgang og faglige temaer, i et krydsfelt mellem grundskolen (4. - 6. klassetrin) – ungdomsuddannelser (EUD, EUX og HTX) – videregående uddannelse (læreruddannelse). Det skal ske både ud fra et brobygningsperspektiv samt ud fra et ønske om at tiltrække flere unge til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser herunder fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen. Forløbene udvikles i et samarbejde mellem lærere fra folkeskoler, EUD uddannelser samt undervisere fra UC Syddanmark. Elever fra EUD og folkeskoler afprøver disse forløb sammen. For at sikre en langsigtet effekt indtænkes centrale områder i Folkeskolereformen, i form af de nye forenklede fællesmål. Derudover indtænkes den nye EUD reform, Aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, i undervisningsforløbene.

 

Projektet løber i perioden fra januar 2015 til juni 2017, og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.500.000 kr.

 

Mission EUX

MissionEUX har som overordnet formål at sætte spot på EUX-uddannelsen, så flere unge, især drenge, vælger EUX. Projektet bruger gamification til at skabe praksisnær og eksperimentbaseret undervisning for grundskoleelever og til at sikre trivsel og relation mellem EUX-elever i praktikperioder. Projektets koncept har fokus på spil, bevægelse, konkurrence og motivation, hvor eleverne agerer i både klasseværelse, skolegård, virksomhed og cyberspace om løsning af konkrete udfordringer – der peger ind i EUX-verdenen. 2 folkeskoler og 3 erhvervsskoler går sammen om at udvikle undervisningsforløb og events, der skaber opmærksomhed på EUX.

 

Projektet løber i perioden fra marts 2015 til juni 2017, og fik den 15. december 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.962.142 kr.

 

Uddannelse til kloge hænder

Projektet skal introducere moderne digitale teknologier, som kan anvendes til fremstilling indenfor mange erhvervsfaglige genrer. Herunder bl.a. fokus på digital produktion, konstruktion og automation.

 

Intensionen er at skabe fokus på ”kloge hænder”, hvor det at være højtuddannet kan betyde at man har uddannet sig praktisk såvel som teoretisk.

Projektet målrettes folkeskolernes 8-10 klasser, med fokus på innovation og fremstilling af modeller samt produkter

 

Projektet understøtter en vision om, at alle skal have mulighed for at skabe noget. Der er fokus på et ”maker” mindset, hvor kreativitet, håndværk og erhverv spiller sammen gennem nye muligheder for fremstilling og produktion.

 

Projektet løber i perioden fra januar 2015 til juli 2017, og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.243.960 kr.

 

Hands-On 

Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale mål i den nye EUD-reform og regionens politiske mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet tager udgangspunkt i DM i Skills, som Trekantområdet er vært for i 2016.

Med baggrund i de udfordringer, der ligger i de nye reformer inden for uddannelsesområdet, især vejlederreformen, er målet at udvikle tiltag og værktøjer, som kan udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne i Trekantområdet. Projektet sigter mod at skabe et tættere samarbejde mellem relevante aktører på erhvervsuddannelsesområdet ved at styrke de unges, deres forældres, grundskolelærernes og omverdenens viden om, hvilke muligheder der er ved at tage en erhvervsuddannelse.

 

Projektet løber i perioden fra januar 2015 til juli 2018, og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.920.440 kr.

 

 

Tysk en Karrierevej fra Tønder Gymnasium 

 

 

Projektet ønsker at gøre det til en del af den kollektive bevidsthed i Region Syddanmark, at gode tysk-kompetencer fra gymnasiet er en klar fordel, når man efter endt uddannelse skal have et job. Med det formål skal gymnasieelevers motivation for at lære tysk øges. Udgangspunktet for projektet vil være dannelsen af et netværk bestående af 7 uddannelsesinstitutioner og en række af regionens virksomheder og offentlige institutioner.
Netværkets formål er at løfte skolerne til at være profilskoler for tysk via en række forskellige aktiviteter.

Projektet løber i perioden fra januar 2015 til juli 2018, og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.919.500 kr.

Fagligt klar til erhvervsuddannelse

Projektet er et samarbejde mellem UU, kommuner, erhvervsskoler, produktionsskole, VUC og ungdomsskole. I projektet skal der arbejdes med at udvikle materialer og eksemplariske forløb, der opkvalificerer unge i alderen 16-29 år med utilstrækkelige formelle dansk-, matematik- og engelskkundskaber. Materialer og forløb er målrettet de krav, der stilles på erhvervsuddannelserne og er differentieret i forhold til behovet på de forskellige retninger indenfor erhvervsuddannelsessystemet.

Sideløbende skal der arbejdes på at udvikle et evalueringssystem indenfor hvert af de tre fag, der skal supplere allerede eksisterende prøver og test, således at erhvervsskolernes grundlag for at optage unge uden formelle eksamensbeviser kan kvalificeres.

Projektet løber i perioden 1. august 2014 til 30. juni 2016, og fik den 28. april 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på  1.700.000 kr.

Flipped Learning

Projektet kan defineres, som en form for blended learning, hvor elever lærer nyt fagligt indhold online ved at se videolektioner, som oftest derhjemme. Hvad der plejer at være hjemmearbejde bliver så til gengæld gennemarbejdet i klassen. Udformning af undervisningsforløb med fokus på nye differentierede, interaktionsbaserede læringsaktiviteter i klassen samt produktion af læringsvideoer til hjemmearbejdet er således hovedaktiviteter i projektet.

Et omdrejningspunkt for projektet er eleverne og spørgsmålet om hvordan de i videst mulig omfang kan inddrages, eksempelvis ved også at deltage i produktionen af læringsvideoer og andre aktiviteter, som sætter dem i stand til at nå målet om bedre faglig læring og kan gøre det muligt at nå alle elever i alle timer.

Projektet løber i perioden august 2014 - juni 2016, og fik den 28. april 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.750.000 kr.
 

GVS - projektet
Gymnasie - virksomhed - samarbejde der giver mening 

Projektet vil styrke elevernes færdigheder i matematik og dansk samt for at øge elevernes trivsel etableres samspil mellem 5 erhvervsservice, op til 60 virksomheder og 6 gymnasier – STX, HHX og HTX – fordelt over hele regionen. I samspillet mellem lokale gymnasier og virksomheder vil parterne styrke elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer. I dialogen mellem parterne defineres opgaver, uddannelsesforløb og samarbejdsformer, der med matematik og dansk som læringsmål i sig selv og som redskaber i andre fagområder skaber samspil mellem læringen i gymnasiet og brugbarheden i virksomhederne.

Der opbygges samarbejdsstrukturer, der sikrer kontinuitet med netværk, kompetencebehov og procedurer. Samarbejdet med virksomheden tilfører fagområderne et jobperspektiv og sætter dem i nye sociale sammenhænge, der øger trivsel. Viden og erfaringer deles internt i projektet og i Region Syddanmark.

Projekter løber i perioden 1. maj 2014 - 31. december 2015, og fik den 28. april 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.665.000 kr. 
 

Laboratorium for matematikundervisning (Lab-Mat)

Projektet vil gennem systematisk og målrettet udviklingsarbejde styrke børn og unges kompetencer og færdigheder i matematik fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Udviklingsarbejdet omfatter både didaktik, undervisningsforløb med læremidler, workshopaktiviteter og efteruddannelsestiltag, hvor uddannelsesforskere, professionelle undervisere og lærerstuderende inden for rammen af autentiske undervisningsmiljøer afprøver, udveksler og evaluerer nye undervisningsinitiativer matematik i fællesskab.

LabMat er et storskalalaboratorium for udvikling af matematikundervisningen bestående af fire dellaboratorier i form af netværk af ungdomsuddannelser og folkeskoler, der muliggør dannelse af udviklingsteams af forskere, matematiklærere og lærerstuderende og grundskolen, som i fællesskab er ansvarlige for opfyldelse af projektets mål.

Projektet løber i perioden 1. september 2014 - 31. august 2017, og fik den 28. april 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.990.400 kr. 


Læseløft - Syd

Projektet Læseløft Syd har det overordnede formål, at styrke de unges læsefærdigheder og give dem bedre forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 3 erhvervsskoler går sammen om at revidere de nuværende læsehandlingsplaner – herunder at styrke samarbejdet mellem læsevejledere og faglærere. Et styrket samarbejde vil betyde en mere spændende, motiverende og inkluderende undervisning.

Projektet vil også udvikle et online læsetræningsværktøj, der er tilpasset EUD, som bygger på en indledende screening. Individuelt tilpassede læsekurser vil give elever på grund- og hovedforløb et læseløft. Projektet trækker på eksperter i læsning samt tidligere gennemførte læseprojekter og vil formidle viden om projektet specifikt og læsning bredt i og uden for regionen. 

Projektet løber i perioden 5. maj 2014 - 30. september 2016, og fik den 28. april 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.200.000 kr.
 

På forkant med mistrivsel

Projektet vil implementere eksisterende viden og erfaringer i en ny praksis i en forebyggende indsats mod mistrivsel blandt unge voksne (18+), som starter ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse efter at have holdt pause fra skoleverdenen, eller som har afbrudte uddannelser bag sig grundet mistrivsel. Indsatsen påbegyndes, inden de starter ny uddannelse, og foregår i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, UU og Jobcenter Vejle.

Strategien er at styrke de unge voksne i mestring af deres vanskeligheder, således at de kan gennemføre den uddannelse, de nu er startet på, på trods af deres lidelser/mistrivselsproblematikker. Indsatsen skal dels resultere i et forforløb før uddannelse, dels i opfølgende aktiviteter under uddannelsen. 

Projektet løber i perioden 1. august 2014 - 1. september 2016, og fik den 28. april 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.300.000 kr. 
 

Det Maritime Hus

Det Maritime Hus er et 3-årigt projekt, der rummer samarbejde mellem SDU, gymnasieskoler på Fyn, University College Lillebælt, Langeskov Skole, Kerteminde Kommune og det lokale erhvervsliv i og omkring Kerteminde. Det har som målsætning at rekruttere unge til naturvidenskab og teknik ved at tilbyde anvendelsesorienteret undervisningsforløb i et eksternt miljø med fokus på havets ressourcer.

Projektet udvikler 20 undervisningsforløb inden for det maritime område til såvel undervisning på grundskole- eller gymnasialt niveau som på korte og mellemlange videregående uddannelser i Danmark i almindelighed og Region Syddanmark i særdeleshed. I det enkelte undervisningsforløb vil eleverne/de studerende over et ophold på 2 ½ døgn kunne fordybe sig i naturvidenskabelige, tekniske og samfundsmæssige emner i tværfaglige forløb.

Projektet søger endvidere at fremme synergien mellem uddannelse og erhvervsliv, og for så vidt angår samarbejdet mellem grundskole og gymnasieskoler knytter projektet an til "Ny Nordisk Skole".

Projektet løber i perioden august 2013 – juli 2016 og, og fik den 23. september 2013 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.000.000. 
 

Drengeprojekt Syddanmark

Formålet med projektet er at bidrage til, at gruppen af drenge der ikke gør brug af deres ungdomsuddannelse mindskes. Overgangsfrekvensen fra EUD til videregående uddannelse har længe været for lav, og drengene tegner sig for en betydelig del af efterslæbet. Også HHX-drengegruppen der ikke gør brug af deres eksamen skal reduceres, hvis Regionens målsætning om, at 50 % af drengene skal tage en videregående uddannelse skal indfries.
Som en positiv sidegevinst til projektets formål, er det sandsynligt, at de elever, der er i risiko for helt at frafalde deres ungdomsuddannelse kan inspireres til at gennemføre denne, hvis de qua projektet får øjnene op for det videre uddannelsesperspektiv. På den måde ønsker projektet også at bidrage til at nå 95% målsætningen.

Projektet løber i perioden oktober 2013 - december 2015, og fik den 23. september 2013 tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.233.350 kr. 
 

Forældreindsats: fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse

Fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse ønsker projektet at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne til en overset målgruppe – forældrene. Forældrene er den største indflydelse på de unges valg af uddannelse, men de ved for lidt om, hvad især erhvervsuddannelserne indeholder af muligheder for videre uddannelse, hvorfor erhvervsuddannelserne fravælges.

Gennem forældreindsatsen vil projektet hjælpe med at øge optaget til erhvervsuddannelserne gennem forskellige indsatser målrettet forældrene. Det med formålet, at især flere drenge vil søge ind på erhvervsuddannelserne, når forældrene får viden om de mange muligheder, der er for videre uddannelse med en erhvervsuddannelse.

Projektets formål er at øge kendskabet til de unges uddannelsesmuligheder - særligt drengenes langsigtede muligheder med en erhvervsuddannelse. Forældrenes opbakning til de unges uddannelsesvalg er i mange tilfælde en afgørende forudsætning for, at de unge starter og gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor vil dette projekt målrette både de unge og særligt deres forældre, da kendskab til en uddannelses reelle indhold er en afgørende forudsætning for at kunne træffe det rigtige uddannelsesvalg.

Projektet løber i perioden oktober 2013 - marts 2016, og fik den 23. september 2013 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.000.000 kr. 
 

Projekt Videndeling

Projekt Videndeling ønsker at undersøge, hvilke aktører og videndelingsstrukturer der eksisterer på og evt. imellem ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark, samt hvilke aktører og videndelingsstrukturer der eksisterer på og evt. imellem grundskolerne i Region Syddanmark. Derudover ønsker projektet at analysere videndelingen mht. format, indhold og forankring af viden hos den enkelte lærer.

Projektet vil skabe en eller flere modeller, som kan bruges til at motivere undervisere i grundskolen og på gymnasierne til at udvikle deres undervisning indenfor science-fag og benytte sig af eksisterende viden. Modellerne skal muliggøre en effektiv videndeling og erfaringsudveksling på og imellem de nævnte institutioner og inkludere eksisterende videndelingsstrukturer. Herunder lægges særligt fokus på, hvilke aktører der kan understøtte videndelingen og hvordan samt på at afprøve modellerne i praksis og danne grundlag for en bæredygtig forankring af dem – gerne også i andre fagområder som generisk model.

Projektet løber i perioden efteråret 2013 – ultimo 2015, og fik den 23. september 2013 tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.000.000 kr.
 

Science Future

Projektet ønsker at udvikle en række undervisningsforløb med lærings- og oplevelsesbaserede camps og tilhørende undervisningsmaterialer med det formål at vække begejstring for sciencefag hos hhv. gymnasie- og folkeskoleelever. Projektet er et samarbejde mellem Svendborg Erhvervsskole, Syddansk Universitet (Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet) og det uformelle læringsmiljø scienceparken Universe. Derudover inddrages 16 gymnasier (HTX og STX), op til 40 folkeskoler og et antal virksomheder i projektet.

Ved at give eleverne en helhedsorienteret og praksisnær oplevelse af sciencefagene vil projektet skabe større motivation og dermed sikre bedre overgange mellem hhv. folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser. Målet er, at flere unge vælger sciencefag på de videregående uddannelser og de naturvidenskabelige/tekniske studieretninger på gymnasierne.

Projektet løber i perioden juni 2013 – december 2015, og fik den 23. september 2013 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.674.000 kr. 
 

Talentraketten

Projektets mission er, at de særligt interesserede og de særligt talentfulde elever skal være med til at vise vejen inden for scienceområdet - ikke mindst i forhold til drengene er det vigtigt med rollemodeller. Vejen vises gennem en række konkrete projekter i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne. En del af projektet har særlig fokus på talentspotting, talentudvikling og talentpleje.

Projektets mål er, at flere unge i Region Syddanmark fremover motiveres til at vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige fag/studieretninger på ungdomsuddannelserne. Det er tillige et mål, at flere unge fremover vælger de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige videregående uddannelser.

I projektet tages udgangspunkt i de særligt interesserede elever - dog på en sådan måde, at et endnu større antal elever får muligheden for at arbejde med naturvidenskab på nye måder og dermed forhåbentligt også kommer i gruppen af særligt interesserede.

Det samlede projekt indeholder 3 hovedaktiviteter: 1. delprojekt rettet mod grundskolen, 2. delprojekt rettet mod gymnasierne og 3. delprojekt som er fokuseret på talentudvikling og talentpleje i både grundskolen og gymnasiet.

Projektet løber i perioden oktober 2013 - august 2015, og fik den 23. september 2013 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.988.000 kr. 
 

Professionelle relationer rykker

Projektet tager udgangspunkt i, at stadig flere unge mistrives i større eller mindre grad, hvilket virker som en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hovedindsatsen i projektet vil være udvikling af den professionelle lærer-elev-relation for derigennem at skabe plads til trivsel og gode læringsmiljøer for de sårbare unge.

Projektet udvikler en "kogebog" med en række forskellige "opskrifter" på "den professionelle relation". Det er redskaber, som hjælper den enkelte lærer med at adskille den professionelle og faglige relation fra den private og personlige i forhold til den (sårbare) unge på uddannelsen. Redskaberne kombinerer anerkendelse med ansvar og krav, der giver mening, og hjælper den lydhøre underviser til at vælge det rette instrument i forhold til situationen. Desuden udvikles en model for en beredskabsplan til håndtering af mistrivsel.

Projektet løber i perioden august 2013 - juli 2015, og fik den 29. april 2013 tilsagn af regionsrådet om støtte på 5.118.224 kr. 
 

Bliv i uddannelse, digital coaching

Den gode idé i dette projekt er at bruge IT - i form af en app – som hjælpemiddel til at sikre en holistisk indsats for trivsel og fastholdelse af erhvervsskoleelever. App'en skal hjælpe eleven og mentorerne (forstås bredt som lærere, vejledere, UU-vejledere kontaktlærere samt coaches, mentorer og omsorgspersoner) omkring eleven i deres daglige tilgang til udfordringer med frafald.

Projektet har fokus på tre områder, hvor IT/app'en kan gøre en forskel i arbejdet med trivsel og fastholdelse:

 1. Gamification - Der laves forskellige former for spil, der gør det sjovere at gå i skole og dermed understøtter en naturlig fastholdelse. Spil relateret til fravær der bygger på live-data hentet fra skolens system til fraværsregistrering, som lægger op til konkurrenceelementer for både den enkelte og klassen. Spil relateret til elevens problemer som lægger op til at score på match af udfordringer og løsninger for en fiktiv elev-figur.
 2. Personlig handleplan - App'en rummer en dynamisk og interaktiv funktionalitet, som understøtter udarbejdelse af handleplan for den enkelte nystartede/frafaldstruede elev.
 3. Fælles indsigt - App'en giver fælles indsigt for de mentorer, der er rundt omkring de frafaldstruede elever, herunder oplysninger om fravær, status på "frafaldscyklus" (fx 1. fraværsbrev afsendt), info om særlige personlige udfordringer (socialt, fagligt, andet), info om særlige aktioner og resultater deraf. Samtidig giver mentorernes arbejde med app'en mulighed for at hjælpe til en kortlægning af, hvad der binder eleverne til et studiested.

App'en bygger på eksisterende systemer blandet andet Elevplan, hvor informationer opsamles og udveksles med app'en.

Projektet fik 29. april 2013 tilsagn af regionsrådet om støtte på 2.100.000 kr., og gennemføres i perioden april 2013 - marts 2015. 
 

Nye Stier - Parat til erhvervsuddannelse

Projektet sætter fokus på snedkerhåndværksfaget som uddannelsesvej for de 15-24-årige unge. Projektet skal styrke de unges boglige og faglige niveau, deres læringslyst og dedikation til snedkerhåndværksfaget samt deres sociale kompetencer og livsstilsfaglighed, som er afgørende forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det er et projektsamarbejde mellem Odense Fagskole, de tre erhvervsskoler i regionen som udbyder snedkeruddannelser og udvalgte virksomheder i regionen, hvor snedkerhåndværket står centralt. Gennem et målrettet forløb på Odense Fagskole på linjen Industrielt design med snedkerhåndværks-forberedende aktiviteter og hands on-undervisning, dedikeres de unge til erhvervsuddannelse inden for Bygge og Anlæg, EUD-snedker og EUX-snedker, og senere videregående uddannelser som arkitekt, bygningsingeniør og designer. Eleverne kommer i praktik i en konkret møbelvirksomhed og praktikpladsen beholder de, hvis de vælger at tage en relevant erhvervsuddannelse.

Projektet løber i perioden august 2013 - juli 2015, og fik den 29. april 2013 tilsagn om støtte af regionsrådet på 901.200 kr. 

Fra bænken til banen

Projektet vil særligt have fokus på overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse samt fastholdelse i ungdomsuddannelsen med fokus på de elever, der vurderes at være i risiko for frafald med baggrund i usikkerhed omkring egne forudsætninger. Det primære formål er, igennem et helt særligt samarbejde mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser, idrætsklubber og en professionel fodboldklub, at styrke og dermed udvikle elevernes sociale og personlige forudsætninger for dermed at sikre elevernes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Sekundært vil projektet integrere skole, hjem, fritidslivet sammen med udgangspunkt i en mangeårig dansk tradition for frivilligt arbejde i foreninger og klubber. Denne særlige form for dansk sammenhængskraft er nødvendig for, at det lokale område bedre kan sikre, at de unge får de bedste vilkår til at blive aktive og dermed en integreret del af samfundet. Denne tradition skal ligeledes være en del af fundamentet for at projektet lever videre efter endt tilskudsperiode. Det som også tegner nybrud i projektet er, at en lokal professionel fodboldklub har sagt ja til at tage et samfundsansvar, hvilket ikke tidligere er set i relation til fastholdelse og gennemførelse.

Projektet fik 29. april 2013 tilsagn af regionsrådet om støtte på 976.112 kr, og gennemføres i perioden marts 2013 - oktober 2015.
 

Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner - et samarbejde mellem Kolding Kommune, SOSU Fredericia og IBC

SOSU Fredericia, Vejle og Horsens har sammen med IBC, Kolding valgt at gennemføre et pilotprojekt, hvor uddannelsesinstitutionerne sammen udbyder SOSU-grundforløbet, Sundhedsservicesekretæruddannelsen og Lægesekretæruddannelsen. Baggrunden er, at den geografiske afstand til henholdsvis SOSU-skolerne i henholdsvis Aabenraa og Fredericia er for stor og de offentlige transportmidler er ikke tilpasset skolerne. Derfor ønsker SOSU og IBC at udbyde både lægesekretæruddannelsen og sundhedsservicesekretæruddannelsen sammen, idet SOSU har kompetencen på det sundhedsfaglige område og IBC kompetencerne på det merkantile område, hvor uddannelserne tager deres udgangspunkt.

Projektet gennemføres i perioden januar 2013 - december 2014, og har af regionsrådet fået bevilget 724.000 kr. 

 

Ordblindeundervisning - en vigtig brik i jagten på de 95%

Anslået er 3½ % af en årgang ordblinde, og vi anslår, at mindst halvdelen af disse mangler den hjælp, der skal sætte dem i stand til, fagligt og mentalt, at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er 250 – 300 unge pr. årgang i regionen. Projektets mål er, at disse unge skal have denne hjælp, og etablerer derfor et systematisk samarbejde mellem de nøgleaktører, der har kontakten til de unge, og som derfor skal kende signalerne på ordblindhed, såfremt de unge skal visiteres til den rette hjælp.

Projektet gennemføres i perioden januar 2013 - december 2015, og har af regionsrådet fået bevilget 1.376.400 kr.  
 

Konkret udfoldning af campussamarbejde fagligt og socialt

Campus Grindsted er på mange måder et eksemplarisk samarbejde, hvor udgangspunktet er i alt 9 forskellige institutioner, som fra starten har haft det fælles mål at fastholde gode ungdomsuddannelsesmuligheder i et lokalområde, hvor dette ikke er givet. Projektet går ud på at uddrage fællesnævnere, fastlægge campusunderstøttende sociale og faglige tiltag målrettet såvel elever som medarbejdere; alt sammen med det hovedformål at skabe en sådan attraktivitet hos de primære interessenter – eleverne – at en stabil og voksende søgning kan sikre bevarelse af den mangfoldige uddannelsesvifte, som er hele samarbejdets formål og forudsætning.

Projektet gennemføres i perioden august 2012 - juni 2014, og har af regionsrådet fået bevilget 994.620 kr.  

  

Klar til praktik i Region Syddanmark

I øjeblikket mangler omkring 1021 elever på de tekniske erhvervsuddannelser i Syddanmark at få en praktikplads, og når vi kommer til sommerferien, vil mindst dobbelt så mange have afsluttet deres grundforløb – og mange af dem vil også stå uden en praktikplads. Vi ønsker at give eleverne en uddannelsesgaranti, og derfor skal der en ekstra indsats til. Derfor vil vi styrke og intensivere skolernes opsøgende arbejde. Det skal ske gennem etablering af partnerskab med virksomheder og via et styrket samarbejde mellem den enkelte skole, UU-centrene og Jobcentrene og via videndeling mellem erhvervsskolerne i regionen.

Projektet løber i perioden september 2012 - september 2014, og har af regionsrådet fået bevilget 4.199.986.  

 

Praktikplads til alle

Projektet består overordnet af fem indsatser:

 1. Frafaldstruede elever med sociale, psykiske eller personlige problemer identificeres i den sidste del af deres Grundforløb. Der ønskes udarbejdet et screeningsværktøj til kontaktlærer og fastholdelsesvejledere til identifikation af eleverne.
 2. De identificerede elevers grundforløb forlænges og de gøres praktikparate.
 3. Der iværksættes en kampagne overfor områdets virksomheder med henblik på at opfordre til social ansvarlighed ved elevansættelse.
 4. Der ansættes 2 mentorer, der kan virke som støttepersoner både over for virksomhederne og eleverne i praktikperioderne.
 5. Støttefunktioner i Kommune og på institutionerne kortlægges, så samarbejdet omkring den enkelte elev kan foregå let og smidigt, samt alle støttemuligheder udnyttes optimalt i fastholdelse af eleverne i deres uddannelse.

Projektet gennemføres i perioden august 2012 - august 2014, og regionsrådet har bevilget 2.165.000 kr. til projektet.   

UNIFORM112

I UNIFORM112 udvikles der et udvidet grundforløb på Redder-linjen under Transport og Logistik uddannelsen, som afsluttes efter 42 ugers undervisning med både en AVU-eksamen og en grundforløbseksamen som redder. Uniform112 skal få flere minoritetsunges øjne op for mulighederne i de uniformerede fag. Især unge, der ellers ikke er oplagte kandidater til at få en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. På grundforløbet gøres de unge studieegnede, således at de efterfølgende efter afsluttet erhvervsuddannelse (2,5 år + 3 HF-enkeltfag) eller fuld HF kan søge optagelse på politiskolen eller fængselsbetjentuddannelsen eller søge ansættelse indenfor Falck, Beredskabsstyrelsen, Brandvæsen eller Forsvaret.

Projektet har fået tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.996.000 kr., og gennemføres i perioden juni 2012 - marts 2014.  

  

Etablering af et akademi for talentfulde unge 

Projektet vil danne en fælles regional platform for talentudvikling, som skal etableres i samarbejde med de videregående uddannelser og virksomheder i området. Projektet er en videreførelse yderligere udbredelse af det talentakademi, som de fynske almene gymnasier allerede har tilbudt deres elever siden slut 2010. Dette tilbud var et pilotprojekt og i samarbejde med Syddansk Universitet.

Projektet forventer, at der årligt dimitterer 300 elever fra akademiet. Projektet løber i perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2014 og regionsrådet har bevilget 1.902.533 kr. til projektet.   

 

Rekruttering af elever med bredere forudsætninger til social- og sundhedsuddannelse

Projektet vil have fokus på de unge som ønsker en videregåendeuddannelse efter at de har afsluttet en erhvervsuddannelse. Gennem forskellige tilbud vil projektet styrke rekruttering til og gennemførslen af erhvervsuddannelserne og styrke rekrutteringen til de videregående uddannelser, som har et naturligt tilhørsforhold til SOSU-uddannelserne.

Ca. 250 elever forventes at tage imod et af de skitserede tilbud. Projektet gennemføres i perioden fra start maj 2012 til slut marts 2014, og regionsrådet har bevilget 3.050.000 kr. til projektet. 

 

Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg

Gennem et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i Esbjerg vil projektet udvikle en samarbejdsmodel, som skal være en ramme om en sammenhængende og helhedsorienteret talentarbejde fra grundskolen, ungdomsuddannelserne og til de videregående uddannelser. Derudover vil projektet udvikle nogle værktøjer til at identificere, coache og aktivere talenter indenfor et afgrænset geografisk område. Ligeledes vil projektet arbejde med at skabe et anerkendende og mere stimulerende læringsmiljø.

Projektet vil omfatte 50 grundskoleelever, ca. 500 gymnasieelever, ca. 120 lærere (både grundskolelærere og gymnasielærere) og 100 mentorelever fra de videregående uddannelser. Projektet gennemføres i perioden 2012 - 2015, og regionsrådet har bevilget 1.641.064 kr. til projektet.  

 

Flere til science

Projektet vil udvikle et IT-læringsspil over temaet Medicinens vej gennem kroppen. Læringsspillet skal illustrere hvordan de naturvidenskabelige gymnasiale fag bruges i frontforskning, så eleverne kan se fagenes anvendelighed og udviklingsmuligheder. Læringsspillet skal ligeledes inddrages i den almindelige undervisning i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser og derfor udvikles der undervisningsforløb, hvori spillets temaer indgår.

Projektet vil omfatte 300 elever fra de gymnasiale ungdomsuddannelser, der vil være involveret 30 undervisere, 6 forskere fra SDU, 7 studerende fra Datalogi samt lærings- og oplevelsesøkonomi og 1 medarbejder fra Studievalg Fyn. Projektet vil løbe i perioden maj 2012 - september 2014, og har af regionsrådet fået bevilget 2.521.000 kr. 

 

Udvikling af nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen

Projektet skal hjælpe ikke-uddannelsesparate unge i overgangen til en ungdomsuddannelse ved at udvikle og afprøve 6-10 forskellige nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen, hvor 20 ugers kommunal ungdomsskole kombineres med 20 ugers ungdomsuddannelse. Tilbuddet skal fokusere på de ikke-uddannelsesparate unge. Det drejer sig bl.a. om forløb på hhv. Korsløkke Ungdomsskole (Odense) og Kold College (Mad til mennesker), Dalum Ungdomsskole og SOSU Fyn samt Syddansk Erhvervsskole Vejle (Bygge og anlæg) og 10. klassescentret i Vejle.

Projektet har modtaget 2.800.000 kr. til fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje i 2011.  

 

Mobication fra grundskole til erhvervsliv v. EUC Lillebælt

EUC Lillebælt har ansøgt uddannelsespuljen om 4.182.600 kr. til det 4-årige projekt ”Mobication fra grundskole til erhvervsliv”.

Projektet skal synliggøre erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej, både for stærke elever og dem, der har brug for ekstra støtte. Projektet skal udvikle metoder, materialer, redskaber og samarbejdskoncepter til, at bygge bro mellem undervisningen i grundskolen og på erhvervsuddannelserne. Projektet indeholder to spor: Spor 1 henvender sig til hele klasser i 7.-9. klasse. Spor 2 henvender sig til enkelte, skoletrætte elever, hvor der kan laves individuelle aftaler.

Projektet har modtaget støtte på 3.100.000 kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje i 2011.  

 

Uddannelse med perspektiv v. Fredericia Gymnasium

Projektet skal give tøvende og usikre unge motivation og perspektiv med deres gymnasiale ungdomsuddannelse. Projektet skal udvikle 13 korte, praksisorienterede og tematiserede undervisnings- eller studieretnings­pakker, som gennemføres i samarbejde med lærere og studerende fra videregående uddannelser. Det kan f.eks. være et samarbejde mellem biologi-undervisningen på de gymnasiale uddannelser og sygeplejerske-uddannelsen. Projektet retter sig derfor mod gymnasiale studieretninger, hvor der ikke er et klart videreuddannelsesperspektiv.

Projektet har modtaget støtte på 1.900.000 kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje i 2011.  

 

Projekt X

Det nationale center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS-centeret), vil i samarbejde mellem kommuner, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser udvikle efteruddannelsestilbud målrettet undervisere inden for natur, teknik og sundhed baseret på netværksdannelse af lærere på tværs af ungdomsuddannelser og grundskoler og rettet mod inddragelse af det lokale erhvervsliv og naturvidenskabelige events i undervisningen. I relation til opkvalificeringen arbejdes med udvikling en sammenhængende læseplan samt undervisningsmaterialer til de forskellige elevgrupper.

Materialerne afprøves og evalueres på de enkelte institutioners elevgrupper og lægges herefter ud i en fælles portal, hvor hele regionens lærere har mulighed for at tilgå materialet.

Udviklede materialer og modeller bruges til at understøtte udvikling af netværk i øvrige kommuner.

Undervisningen af eleverne understøttes via

 1. Inddragelse af events i undervisningen
 2. Styrket erhvervstilknytning til undervisningen
 3. Lærernes opkvalificering og netværksdannelse
 4. Sammenhængende læseplan og lokalt udviklede undervisningsforløb

De fire komponenter forventes at påvirke elevernes holdning til og interesse for de naturfaglige fag.  
De fire komponenter evalueres i hele projektperioden og danner fundamentet for udvikling og afprøvning af en evalueringsmodel.
Det forventes at evalueringsmodellen efter projektets afslutning kan udbredes til anvendelse i forbindelse med evaluering af tiltag rettet mod natur, teknik og sundhed på forskellige niveauer

Følgende parter er med i projektet:

 • KU indgår som evaluator, evt. i samarbejde med NTS-centeret og SDU
 • University Colleges og Syddansk Universitet indgår i udvikling og afprøvning af efteruddannelseskoncept.
 • Dansk Naturvidenskabsformidling indgår i relation udvikling af nye netværk og understøttelse af eksisterende netværk
 • Undervisere fra skoler og ungdomsuddannelser indgår som netværksdeltagere

Projektet gennemføres i perioden frem til juli 2014 og støttes af regionsrådet med i alt 3.500.322 kr. ud af et samlet budget på 4.706.822 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 27-10-2015.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap