Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Igangværende projekter

Herunder findes en kort beskrivelse af de igangværende projekter, der indtil videre har fået støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje

 

E2E – fra Efterskole til Erhvervsuddannelse

Projektets overordnede mål er at sikre undervisningsmæssige tiltag på efterskoler og erhvervsuddannelser, som bidrager til at flere efterskoleelever søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter et efterskoleophold. Projektet indeholder to konkrete undervisningsforløb på efterskoler, som har til hensigt at udvide efterskoleelevers viden om, motivation for og kendskab til erhvervsuddannelser: 1) Innovations-Brobygnings-Opgave (IBO): en nytænkning af eksisterende Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10.kl. 2) Erhvervsrettede linjefag. Efterskolerne vil således oparbejde partnerskabsaftaler med lokalområdets virksomheder og gennem frivillig brobygning vil erhvervsrettede linjefag henlægge undervisning til erhvervsuddannelser i hele eller dele af fagdage. Projektet vil løfte såvel elevernes som lærernes kendskab til erhvervsuddannelser, skabe interesse og indsigt i mulighederne i erhvervsuddannelser og løfte elevernes erhvervsfaglige kompetencer.

Projektet gennemføres i perioden den 1. juli 2017 –  31. august 2019 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.111.022,80 kr.

E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark

Projektets overordnede formål er at skabe en ny AVU og HF-uddannelse samt EUX og HHX med toning på E-sport. Uddannelsen har særligt fokus på den voksende gruppe af unge, især mænd, der brænder for E-sport, men ikke får påbegyndt en ungdomsuddannelse. Projektet er dermed med til at få en gruppe af unge i uddannelsesforløb, der typisk ikke vælger en ungdomsuddannelse.

Projektet gennemføres i perioden den 1. august 2017- 31. juli 2019 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.412.460 kr.

 

Klar til Studier

 Projektet skal bidrage til at udvikle stærke læringsmiljøer på de erhvervsgymnasiale uddannelser og HF, så flere unge fuldfører gymnasiet med resultater og kompetencer, der gør dem i stand til at få fodfæste på de videregående uddannelser. Projektet har særligt fokus på at styrke elevernes studiekompetencer på tværs af fag, årgange og uddannelsesinstitutioner, så eleverne udvikler sig fra unge, der netop har forladt Folkeskolen, til at være studerende med kompetencer, der gør dem i stand til at træde ind på de videregående uddannelser og mestre studielivet der.

Projektet gennemføres i perioden den 1. august 2017 – 30. juni 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.412.993 kr.

 

Anvendt naturvidenskab for de 14-24-årige

Projektet vil, med fokus på peer to peer undervisning fra grundskole og op til de videregående uddannelser samt samarbejde med virksomheder, styrke og øge interessen for de naturvidenskabelige fag og dermed sikre, at elever i højere grad vælger naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. Projektet arbejder med 3 spor til at understøtte dette. 1) Det uddannelsesstrategiske spor, som øger elevernes motivation gennem inddragelse af peer-to-peer, øget fokus på naturvidenskabelige fag og samarbejde med virksomheder og generelt nye undervisningsformer 2) Det jobstrategiske spor, som øger motivationen gennem besøg på virksomheder og samarbejde med videregående uddannelser 3) Ambassadørsporet, hvor studerende på videregående uddannelser fungerer som ambassadører for det geografiske område, de har taget deres ungdomsuddannelse i.

Projektet gennemføres i perioden den 1. august. 2017 –  30. september 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.620.015 kr.

 

Geo & Bio Science Center Syd      

Det natur- og geovidenskabelige projekt i tilknytning til SDU’s forskningsstation Svanninge Bjerge er et 3-årigt projekt, der rummer samarbejde mellem SDU, gymnasieskoler i Region Syddanmark, grundskoler i Region Syddanmark, Øhavsmuseet og Naturama. Det har som målsætning at rekruttere flere unge til naturvidenskabelige videregående uddannelser i Region Syddanmark ved at fremme børn og unges interesse for disse områder gennem praksisnær undervisning og feltarbejde med fokus på naturens ressourcer og naturen som kilde til viden gennem naturvidenskabelige eksperimenterende undersøgelser.  

Projektet gennemføres i perioden den 1. august 2017 – 30. juni 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.160.540 kr.

 

EUD i skolen, skolen i EUD

Projektets overordnede mål er at sikre understøttende tiltag, som bidrager til at flere unge kommer i uddannelse og dertil flere, som påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse efter grundskolen – særligt scienceuddannelserne. Projektet vil implementere valgfagssamarbejde mellem de fem erhvervsskoler i Odense og Assens og grundskolerne i Odense, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns og Assens Kommune. Valgfagene skal motivere og introducere til en erhvervsuddannelse. Der vil være særligt fokus på scienceuddannelser (naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige). Endvidere vil projektet understøtte og implementere en kvalificeret undervisning i faget Uddannelse & Job i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og lokale virksomheder. Gældende for ovenstående målsætninger implementeres metoder og samarbejdsmodeller fra Mobication, Uniform112 og 20/20-projektet.

Projektet gennemføres i perioden fra 1. august 2015 til 31. december 2017 og fik den 22. juni 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.468.912 kr.

 

Praksisnær undervisning

Projektets hovedidé er at implementere og videreudvikle undervisningsforløb, som er praksisnære idet vi tror på, at det kan motivere flere drenge til at tage en videregående uddannelse – gerne i udlandet. Her tager vi udgangspunkt i Tønder Handelsgymnasium & Handelsskoles eksisterende samarbejde med den internationale skovirksomhed ECCO. Her har underviserne udviklet flerfaglige undervisningsforløb f.eks. i forhold til emnerne CSR, kommunikation og visuelt identitet, positionering og virksomhedsrelateret projektarbejde. I projektperioden skal dette samarbejde udbygges til andre virksomheder f.eks. LEGO og Danfoss, men også til mindre virksomheder, som arbejder globalt. I projektperioden skal de didaktiske principper bag ”case pædagogikken” implementeres i Varde, Haderslev, Vestfyn, Ribe, Grindsted og Tønder.

Projektet gennemføres i perioden fra januar 2015 til juni 2018 og fik den 22. juni 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.500.000 kr.

 

Viden til flere

Projekt ”Viden til flere” formidler og implementerer nogle af de senere års mange vellykkede pædagogiske udviklingsprojekter til en række af de uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, der i meget begrænset omfang tidligere har modtaget støtte. Konkret formidles og implementeres projekterfaringer omkring ”Omlægning af det skriftlige arbejde” (fra røde streger til mere fokuseret vejledning af de enkelte elever), ”Klasserumsledelse” (herunder differentieret undervisning som tager højde for de enkelte elevers faglige niveau på hold, i fag og på tværs af niveauer; flipped learning mv.) samt ”Innovation” (sikre at langt flere elever lærer at arbejde innovativt i fagene). Projektet vil tillige bidrage til at udvikle en model eller en proces, der fremover kan anvendes, når erfaringer fra udviklingsprojekter skal overføres til andre uddannelsesinstitutioner eller implementeres på en konkret skole. I modellen indgår som noget centralt netværksdannelser mellem skolerne.

Projektet gennemføres i perioden fra 2015 til 2018 og fik den 22. juni 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.907.835  kr.

 

Krydsfelt

At udvikle, implementere og evaluere praktiske læringsforløb ud fra en Inquiry Based Science Education (IBSE) tilgang og faglige temaer, i et krydsfelt mellem grundskolen (4. - 6. klassetrin) – ungdomsuddannelser (EUD, EUX og HTX) – videregående uddannelse (læreruddannelse). Det skal ske både ud fra et brobygningsperspektiv samt ud fra et ønske om at tiltrække flere unge til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser herunder fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen. Forløbene udvikles i et samarbejde mellem lærere fra folkeskoler, EUD uddannelser samt undervisere fra UC Syddanmark. Elever fra EUD og folkeskoler afprøver disse forløb sammen. For at sikre en langsigtet effekt indtænkes centrale områder i Folkeskolereformen i form af de nye forenklede fællesmål. Derudover indtænkes den nye EUD reform, Aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, i undervisningsforløbene.

Projektet gennemføres i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2017 og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.500.000 kr.

 

Uddannelse til kloge hænder

Projektet skal introducere moderne digitale teknologier, som kan anvendes til fremstilling indenfor mange erhvervsfaglige genrer. Herunder bl.a. fokus på digital produktion, konstruktion og automation. Intensionen er at skabe fokus på ”kloge hænder”, hvor det at være højtuddannet kan betyde at man har uddannet sig praktisk såvel som teoretisk. Projektet målrettes folkeskolernes 8-10 klasser med fokus på innovation og fremstilling af modeller samt produkter. Projektet understøtter en vision om, at alle skal have mulighed for at skabe noget. Der er fokus  på et ”maker” mindset, hvor kreativitet, håndværk og erhverv spiller sammen gennem nye muligheder for fremstilling og produktion.

Projektet gennemføres i perioden fra  1.januar 2015 til 30. juni 2017 og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.243.960 kr.

 

Tysk en Karrierevej fra Tønder Gymnasium 

Projektet ønsker at gøre det til en del af den kollektive bevidsthed i Region Syddanmark at gode tysk-kompetencer fra gymnasiet er en klar fordel, når man efter endt uddannelse skal have et job. Med det formål skal gymnasieelevers motivation for at lære tysk øges. Udgangspunktet for projektet vil være dannelsen af et netværk bestående af 7 uddannelsesinstitutioner og en række af regionens virksomheder og offentlige institutioner. Netværkets formål er at løfte skolerne til at være profilskoler for tysk via en række forskellige aktiviteter.

Projektet gennemføres i perioden fra 2015 til 2017 og fik den 15. december 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.919.500 kr.

 

På forkant med mistrivsel

Projektet vil implementere eksisterende viden og erfaringer i en ny praksis i en forebyggende indsats mod mistrivsel blandt unge voksne (18+), som starter ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse efter at have holdt pause fra skoleverdenen eller som har afbrudte uddannelser bag sig grundet mistrivsel. Indsatsen påbegyndes, inden de starter ny uddannelse, og foregår i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, UU og Jobcenter Vejle. Strategien er at styrke de unge voksne i mestring af deres vanskeligheder, således at de kan gennemføre den uddannelse, de nu er startet på trods deres lidelser/mistrivselsproblematikker. Indsatsen skal dels resultere i et forforløb før uddannelse, dels i opfølgende aktiviteter under uddannelsen. 

Projektet gennemføres i perioden 1. august  2014 ti 1. oktober 2016 og fik den 28. april 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.300.000 kr.

 

Science Future

Projektet ønsker at udvikle en række undervisningsforløb med lærings- og oplevelsesbaserede camps og tilhørende undervisningsmaterialer med det formål at vække begejstring for sciencefag hos hhv. gymnasie- og folkeskoleelever. Projektet er et samarbejde mellem Svendborg Erhvervsskole, Syddansk Universitet (Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet) og det uformelle læringsmiljø scienceparken Universe. Derudover inddrages 16 gymnasier (HTX og STX), op til 40 folkeskoler og et antal virksomheder i projektet. Ved at give eleverne en helhedsorienteret og praksisnær oplevelse af sciencefagene vil projektet skabe større motivation og dermed sikre bedre overgange mellem hhv. folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser. Målet er, at flere unge vælger sciencefag på de videregående uddannelser og de naturvidenskabelige/tekniske studieretninger på gymnasierne.

Projektet gennemføres i perioden 1. juni 2013 til 31. december 2015 og fik den 23. september 2013 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.674.000 kr.

 

Det Maritime Hus

Det Maritime Hus er et 3-årigt projekt, der rummer samarbejde mellem SDU, gymnasieskoler på Fyn, University College Lillebælt, Langeskov Skole, Kerteminde Kommune og det lokale erhvervsliv i og omkring Kerteminde. Det har som målsætning at rekruttere unge til naturvidenskab og teknik ved at tilbyde anvendelsesorienteret undervisningsforløb i et eksternt miljø med fokus på havets ressourcer. Projektet udvikler 20 undervisningsforløb inden for det maritime område til såvel undervisning på grundskole- eller gymnasialt niveau som på korte og mellemlange videregående uddannelser i Danmark i almindelighed og Region Syddanmark i særdeleshed. I det enkelte undervisningsforløb vil eleverne/de studerende over et ophold på 2 ½ døgn kunne fordybe sig i naturvidenskabelige, tekniske og samfundsmæssige emner i tværfaglige forløb. Projektet søger endvidere at fremme synergien mellem uddannelse og erhvervsliv, og for så vidt angår samarbejdet mellem grundskole og gymnasieskoler knytter projektet an til "Ny Nordisk Skole".

Projektet gennemføres i perioden  1. august 2013 til 31. juli 2016 og og fik den 23. september 2013 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.000.000.

 

Forældreindsats: fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse

Fra erhvervsuddannelse til videre uddannelse ønsker projektet at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne til en overset målgruppe – forældrene. Forældrene er den største indflydelse på de unges valg af uddannelse, men de ved for lidt om, hvad især erhvervsuddannelserne indeholder af muligheder for videre uddannelse, hvorfor erhvervsuddannelserne fravælges. Gennem forældreindsatsen vil projektet hjælpe med at øge optaget til erhvervsuddannelserne gennem forskellige indsatser målrettet forældrene. Projektets formål er at øge kendskabet til de unges uddannelsesmuligheder - særligt drengenes langsigtede muligheder med en erhvervsuddannelse. Forældrenes opbakning til de unges uddannelsesvalg er i mange tilfælde en afgørende forudsætning for, at de unge starter og gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor vil dette projekt målrette både de unge og særligt deres forældre, da kendskab til en uddannelses reelle indhold er en afgørende forudsætning for at kunne træffe det rigtige uddannelsesvalg.

Projektet gennemføres i perioden 1. oktober 2013 til 31. marts 2017 og fik den 23. september 2013 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.000.000 kr. 

 

Campus bygger bro

Ungdomscampus med 7 uddannelser på Nyborg Gymnasium (NG) skaber én samlet indgang til ungdomsuddannelser i Nyborg og bevarer de merkantile uddannelser i kommunen. Etableringen af campus skal understøtte 95 %-målsætningen og sikre de unge adgang til en mangfoldighed af uddannelser i deres nærområde samt fastholde og udvikle en stærk ungdomsuddannelsesinstitution, der bygger bro til grundskoler, videre uddannelse, erhvervsliv og samarbejdspartnere i Uddannelsesaftalen. Projekt Campus bygger bro skal understøtte skolens forandringsproces frem mod en fælles identitet og en ny kultur med sammenhængskraft, uddannelsesafklarende forløb for de unge samt interne og eksterne samarbejder som overordnede mål. Fokus ligger på innovative, entreprenante og tværgående initiativer. Projektet skal udvikle forpligtende partnerskaber med Uddannelsesaftalens parter og vil samtidig øge vejledningsindsatsen til videre uddannelse på tværs af alle uddannelser, også de tekniske og også for drengene.

Projektet gennemføres i perioden1. januar 2016 til 1. januar2019 og fik den 21. december 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.444.080 kr.

 

Laboratorium for matematikundervisning (Lab-Mat)

Projektet vil gennem systematisk og målrettet udviklingsarbejde styrke børn og unges kompetencer og færdigheder i matematik fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Udviklingsarbejdet omfatter både didaktik, undervisningsforløb med læremidler, workshopaktiviteter og efteruddannelsestiltag, hvor uddannelsesforskere, professionelle undervisere og lærerstuderende inden for rammen af autentiske undervisningsmiljøer afprøver, udveksler og evaluerer nye undervisningsinitiativer for matematik. LabMat er et storskalalaboratorium for udvikling af matematikundervisningen bestående af fire dellaboratorier i form af netværk af ungdomsuddannelser og folkeskoler, der muliggør dannelse af udviklingsteams af forskere, matematiklærere og lærerstuderende og grundskolen, som i fællesskab er ansvarlige for opfyldelse af projektets mål.

Projektet genneføres i perioden 1. september 2014 til 31. august 2017 og fik den 28. april 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.990.400 kr. 

 

Crossing IT

Vores verden bliver mere og mere digitaliseret, og de forventede færdigheder bliver mere og mere komplekse. Det betinger avancerede brugerkompetencer såvel som højtkvalificerede it-eksperter. Det er en vedvarende udfordring at omsætte ny viden til undervisning og som i sidste ende vil bidrage til at kvalificere fremtidens arbejdsstyrke. Derfor skal der skabes en forståelse i folkeskolen for, hvor vigtige og spændende informationsteknologier er, og hvilken betydning de har for vores liv og for vores samfundsudvikling.

´Crossing it´ vil bygge en “crossover” af denne forståelse på tværs af folkeskolen og de erhvervgymnasiale uddannelser med sigte på de videregående uddannelser og erhvervslivets behov. Projektet vil arbejde med grundlæggende viden og færdigheder i programmering i fagene allerede i folkeskolen. Via elev-til-elev undervisning i programmeringsfærdigheder og lærer-lærer udveksling vil projektets erhvervsgymnasier bygge bro til folkeskolen. Erhvervsgymnasierne vil bygge videre på de unges grundkompetencer i programmering i en praksisnær undervisning og i samspil med erhvervslivet. Projektet vil understøtte underviserne i deres omsætning af denne tilgang.

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2019 og fik den 19. september 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.155.000 kr.

 

Erhvervstonet forløb på tværs

Projektets mål er at udvikle, implementere og forankre indsatser, baseret på best practice, som bidrager til at flere unge vælger, påbegynder og gennemfører erhvervsforberedende forløb, herunder HF & VUC FYN Odenses EUDforberedende forløb – fremadrettet kaldet EUD klasser – og KUU (kombineret Ungdomsuddannelse). Der er udvalgt følgende indsatser:

Indsats 1: Styrke det tværorganisatoriske samarbejde. Videreudvikling og implementering af en ”Læringsfællesskaber i praksis” på tværs af organisationer. Indsats 2: Styrke KUU KANON og EUD klassernes erhvervsrettede profiler. Videreudvikling, lokal tilpasning og implementering af eksisterende erhvervsrettede forløb og undervisningsmaterialer. Indsats 3: Styrke samarbejdet mellem KUU-KANON (Kerteminde, Assens, Nordfyn, Odense og Nyborg) og virksomheder – fremadrettet kaldet KUU-i-virksomheden (gælder kun KUU-KANON). Videreudvikling, lokal tilpasning og implementering af modellen ”Virksomhedsskolen” – herunder udvikling af obligatoriske fag – fremadrettet kaldet KUU-fag.

Projektet er et samarbejde mellem KUU-KANON Syddansk Erhvervsskole, Kold College, SOSU Fyn, Tietgen, AMU Fyn, Elsesminde Odense Produktionshøjskole, virksomheder og HF & VUC FYN Odense.

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018 og og fik den 19. december 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.730.352 kr. 

 

EUD Student

Projektet opretter 8 nye erhvervsuddannelser for studenter. Uddannelserne udvælges af skoler og virksomheder med baggrund i lokal mangel på faglært arbejdskraft. Længden af grundforløb og hovedforløb tilpasses så studenterne får merit for deres gymnasiale baggrund. Der udvikles et nyt koncept med omlægning af undervisningen til learning lab med lærertilgængelighed, hvor eleverne arbejder med casebaseret undervisning og fokus på problemløsning, med brug af digitale medier og ny læringsteknologi. Projektet involverer praktikvirksomhederne i overgangene, så de er velinformerede om, at eleverne trænes i større selvstændighed, problemløsning og opsøgning af egen læring. I projektperioden rekrutteres 600 elever fra den gruppe af studenter, der formodentlig ikke af sig selv tager en erhvervskompetencegivende uddannelse (10 % af en studenterårgang).

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2017 til 31. marts 2021 og og fik den 19. december 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 2.460.443,96 kr. 

 

EUX- en del af svaret

Projektet løfter erhvervsuddannelserne (EUD) gennem 460 ekstra EUX praktikpladser i projektets løbetid. Aktualiteten understreges af gabet mellem det nuværende optag på ca. 19 % og målet på 25 % i 2020. EUX (red. en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse) er en del af svaret, fordi det opfylder de unge og forældrenes krav - at alle døre forbliver åbne til videre uddannelse. Men uddannelsen mangler en synlig profil, og praktik i en virksomhed er afgørende for, at EUX er et attraktivt alternativ til gymnasiet. Projektet samler alle relevante aktører i en indsats, hvor EUX’ernes særlige kompetencer afdækkes, der udvikles værktøj til at spotte virksomheder, for hvem EUX elever er attraktive, samt modeller til at skabe et fælles sigte for elev og virksomhed. Virksomhederne opsøges og hvis de siger ja, matches de med EUX elever med de efterspurgte kompetencer.

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2016 til 31. december 2019 og fik den 27. juni 2016  tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.326.494 kr. 

 

Harteværket

Projekt Harteværket skal bygge bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. I forbindelse med renovering af Harteværket og området omkring er der unikke muligheder for at bruge landsskabet, bygningerne og Hartesløjfen (naturen omkring Harteværket) som udgangspunkt for tværfaglig undervisning. Gennem en udendørs-, oplevelses- og undersøgelsesbaseret tilgang kan skoleklasser få nye erfaringer med naturfaglige fænomener og opleve en undervisningsform, der er anderledes end klasseværelset tillader. Projektet ønsker at udvikle og implementere praksislæringsforløb mellem grundskoler og ungdomsuddannelser. På denne måde vil vi fremme antallet af unge med interesse af naturfag, som vil bidrage til målsætningen om 20 % flere ansøgere til de naturvidenskabelige uddannelser.

Projektet gennemføres i perioden 1. juni 2016 til 31. juli 2018 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.002.000 kr.

 

HF-Genvejen

Projektet går ud på at lave en smidig, hurtig og jobrelevant uddannelsesvej for unge drenge og mænd, der gerne vil arbejde på de tekniske områder, hvor vi oplever mangel på arbejdskraft i regionen, og hvor der samtidig er behov for og plads til flere ansøgere på de videregående uddannelser.

Projektet identificerer blandt ansøgere og kursister på HF de drenge, der har lyst og kompetencer i retning af tekniske, naturvidenskabelige videregående uddannelser. Disse tilbydes afklarende vejledningssamtaler og deltagelse i tekniske sciencecamps i samarbejde med de videregående uddannelser. Desuden får de mulighed for at deltage i en studierejse, hvor de både kan stifte bekendtskab med de internationale jobperspektiver i uddannelsen samt muligheden for at gennemføre et semester af deres uddannelse i udlandet. Endelig får de konkret afprøvet deres fremtidsdrømme gennem studiepraktik og virksomhedspraktik inden for ønskede fagområder.

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2016 til 31. januar 2018 og og fik den 21. december 2015 tilsagn af regionsrådet om støtte på 2.114.880 kr.

 

Industrien som karrierevej

Formålet med projektet er at sikre kompetenceforsyningen til produktions-erhvervet. Det skal ske ved at inddrage produktionsindustrien til at tage ansvar for at synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej overfor elever, forældre og lærere. Det gøres først og fremmest ved at bygge bro mellem industrien og grundskolerne og derigennem øge optaget på de produktionsrettede erhvervsuddannelser. Et vigtigt led i projektet er at opdatere produktionsvirksomheders image og synliggøre karrierevejene i industrien overfor elever, forældre og lærere. Projektets fokus falder derfor i en række hovedaktiviteter: 1) Etablering af lokale partnerskaber med industrivirksomhederne 2) Udvikling og etablering af modeller for skole-virksomhedssamarbejde 3) Udarbejdelse og udrulning af bedre undervisnings- og vejledningsmateriale til de unge og deres forældre i grundskolen, således de bibringes en reel information og opdateret viden om beskæftigelses- og karrieremuligheder indenfor produktionsindustrien.

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2019 og fik den 19. december 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.497.520 kr.

 

MissionEUX

MissionEUX har som overordnet formål at sætte spot på EUX-uddannelsen, så flere unge, især drenge, vælger EUX. Projektet bruger gamification til at skabe praksisnær og eksperimentbaseret undervisning for grundskoleelever og til at sikre trivsel og relation mellem EUX-elever i praktikperioder. Projektets koncept har fokus på spil, bevægelse, konkurrence og motivation, hvor eleverne agerer i både klasseværelse, skolegård, virksomhed og cyberspace om løsning af konkrete udfordringer – der peger ind i EUX-verdenen. 2 folkeskoler og 3 erhvervsskoler går sammen om at udvikle undervisningsforløb og events, der skaber opmærksomhed på EUX.

Projektet gennemføres i perioden 1. marts 2015 til 30. juni 2018 og fik den 15. december 2015 tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.962.142 kr. 

 

Science i Syddanmark

Hensigten med projektet er at styrke søgningen til scienceuddannelser i Region Syddanmark. Som omdrejningspunkt for alle projektets aktiviteter er valgt en sundhedsmæssig problemstilling (diabetes), der har høj aktualitet i samfundet og for regionen, og giver unge i udskolingsklasser og gymnasiet gode muligheder for at relatere undervisningen til hverdag, samfundsdebat, uddannelse og jobliv. En væsentlig forudsætning, for at flere unge vælger uddannelse og karriere i Region Syddanmark, er, at de unges karrierelæring styrkes gennem gymnasietiden og meget gerne helt fra 8. og 9. klasse i grundskolen. De unge skal formå at reflektere over og handle på egne valg af overgange i uddannelsessystemet og ikke mindst have en bevidsthed om, at deres uddannelses- og karrieremuligheder måske befinder sig i Region Syddanmark. I projektet udvikles lærerkurser og undervisningsforløb på højt fagligt niveau, der skal sikre fagene en større aktiv rolle i de unges karrierelæringsprocesser. Dette pædagogiske potentiale udnyttes ikke tilstrækkeligt i dag.

Projektet gennemføres i perioden 1. maj 2016 til 31. december 2018 og fik den 26. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 2.486.216 kr.

 

Survival Skills

Survival Skills er et koncept, som baserer sig på et interaktivt, virtuelt spil målrettet de ældste klasser i grundskolen. Gennem rammefortællingen ”Hvad nu, hvis der ikke var flere håndværkere tilbage?” tester eleverne deres færdigheder, opdager nye aspekter af egne kompetencer og muligheden for at anvende disse i en erhvervsfaglig retning. Afsættet er en fiktiv historie, hvor en familie i bogstaveligste forstand er klædt af til skindet; står uden bolig; uden pleje; uden moderne hjælpemidler. Det er elevernes opgave at hjælpe familien med tøj, pleje, bygge et hus m.m. Udover at stifte bekendtskab med en hel række erhvervsuddannelser, får eleverne gennem leg og læring øget bevidsthed om uddannelsernes betydning for samfundet; en større viden om de muligheder erhvervsuddannelserne giver på længere sigt; større viden om enkelte uddannelser og endelig et langt mere positivt indtryk af EUD end tidligere. De får med andre ord et langt bedre grundlag at vælge fremtidig uddannelse ud fra og bliver oplyste om deres muligheder, hvis de vælger en erhvervsfaglig uddannelse.

Projektet gennemføres i perioden 2016 til 2019 og fik den 21. december 2015 tilsagn af regionsrådet om støtte på  3.249.600 kr. 

 

Vejen til ny mesterlære

Projektets formål er at udbrede kendskabet til Ny Mesterlære-ordningen, give de unge forudsætningerne til at få en Ny Mesterlære-aftale og klæde virksomhederne på til at håndtere en svagere målgruppe, end de er vant til. Ny mesterlære er en indgang til erhvervsuddannelserne, der kan bruges af virksomheder, som gerne vil have eleven i længere tid. Desuden er ordningen rettet mod de elever, der ikke har 02 i dansk og matematik, og som heller ikke trives i et skolemiljø. Med Ny Mesterlære har de unge endvidere muligheden for at have længere tid til at opnå de ny overgangskrav, der er indført med erhvervsuddannelsesreform 2015. Der er ikke det store kendskab til ordningen hos de aktører, der kan bruge den. Projektets målsætning om, at flere udsatte unge får forudsætningerne for at gå Ny Mesterlære-vejen, skal realiseres gennem udviklingen af en stærkere koordineret indsats og et bedre samarbejde mellem aktørerne på området i Vejen Kommune og Kolding kommune, dvs. Jobcenter Vejen, Jobcenter Kolding, HANSENBERG, IBC, UU Vejen og UU Kolding.

Projektet gennemføres i perioden  1. januar 2017 til 30. juni 2019 og fik den 19. december 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 2.959.529 kr. 

 

Øget tilgængelighed til erhvervsuddannelser

Handelsgymnasiet Vestfyn i Glamsbjerg, EUC Lillebælt og SDE Odense-Vejle samarbejder om at udvikle og gennemføre et nyt GF1 forløb målrettet elever, der vil uddanne sig til automatikteknikere, smede, elektrikere eller procesoperatører. Dette pilotprojekt har baggrund i mangel på denne type faglærte og flere virksomheder, specielt på Vestfyn, har svært ved at skaffe lærlinge og støtter derfor projektet.

Forløbet sikrer en bred geografisk dækning af erhvervsuddannelser i et område, hvor der både er mangel på arbejdskraft indenfor de pågældende fag og hvor uddannelsesniveauet generelt er lavt. Undervisningen er modulopbygget og er forankret på Handelsgymnasiet Vestfyn. Der vil i perioder være praktikophold i private virksomheder og værkstedsundervisning på de øvrige skoler afhængig af, hvilken retning eleverne i første omgang vælger. Der udvikles en samarbejdsmodel mellem skolerne med inddragelse af virksomheder.

Projektet gennemføres i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 og fik den 26. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 604.500 kr.

Innovation i de gymnasiale uddannelser

Formålet med projektet er, at styrke en strategisk og systematisk udvikling af innovative uddannelser, faglige fag og hele uddannelser ved: 1) at eleverne opnår en højere grad af self-efficacy (red. selv-kompetence/tro på egen formåen) og innovationskompetencer 2) at de opnår kendskab til jobmuligheder og til det videregående uddannelsessystem i Syddanmark 3) at lærerne udvikler nye lærerroller og kompetencer til at udvikle og gennemføre undervisningsforløbene med eleverne 4) at ledere på uddannelsesinstitutionerne understøtter udviklingen af de innovative uddannelser gennem organisatoriske tilpasninger

Projektet gennemføres i perioden 1. maj 2016 til 31.december 2017 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.912.407 kr. 

 

Karrierelæring på tværs

Med afsæt i en tværinstitutionel styrings- og læringsplatform planlægges, gennemføres og evalueres intensive læringsforløb på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder. Omdrejningspunktet er karrierelæring, karrierekompetencer og motivationsformer. Elevernes motivation for skole og læring dykker i udskolingsforløbet, og det giver et dårligt afsæt for en god start på en ungdomsuddannelse. Projektet vil gennem intensive læringsforløb på tværs knække kurven, sådan at eleverne via forløbene udarbejder konkrete og meningsfulde mål for sig selv, som er knyttet til bestemte motivationsformer og klare mål for valg af ungdomsuddannelse. Samtidig vil den tværinstitutionelle læringsplatform for de professionelle være et kompetenceløft for lærerne i grundskolen, idet de lærer at planlægge og gennemføre en undervisning, som introducerer eleverne til de læringsformer, som er karakteristiske for især erhvervsuddannelser. Endelig vil inddragelsen af lokale virksomheder bidrage positivt til planlægningen af en anvendelsesorienteret undervisning, hvor elever og lærere får erfaringer med de mange muligheder og krav, der er i erhvervslivet og derefter kan knytte disse til læring, undervisning og personlige mål.

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2016 til 30. juni 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.422.160 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 03-07-2017.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |