Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrisk Dialogforum - Referat 10-02-2011

 

Mødedato
10-02-2011 Kl. 13:00 - Kl. 16:00

Mødested
Mødelokale 5

Medlemmer
Jytte G. Lauridsen (O), Bente Gertz (A), Pia Tørving (A), Claus Warming (V), Jens Møller (V), Bent Bechmann (C), Lillian B. Thomsen, Claus Sersar Thomsen, Kirsten Hansen, Henry Johannsen, Minna Holm-Nielsen, Azra Hasanbegovic, Jeppe Bruun-Petersen, Steen Andersen, Karen Margrete Nielsen, Mette Valentin (F) - midlertidigt medlem for Finn T. Hansen

Afbud
Bent Bechmann (C), Kirsten Hansen, Minna Holm-Nielsen, Karen Margrethe Nielsen, Mette Valentin (F)

 

Dagsorden

 1. Opfølgning på referat fra møde den 12. oktober 2010
 2. Vision for sundhedsvæsenet
 3. Status på psykiatriens anlægsprojekter
 4. Status på og planer for afstigmatiseringskampagnen
 5. Orientering om akutbetjening i psykiatrien i Region Syddanmark
 6. Orientering om det nye patientklagesystem
 7. Procedure ved alvorlige utilsigtede hændelser
 8. Aflastningsfamilier
 9. Nye tilbud til voldelige danskere
 10. Orienteringspunkter rejst af Karen Margrethe Nielsen, Depressionsforeningen
 11. Drøftelse på baggrund af psykiatriens topmøde i januar 2011
 12. Eventuelt
 13. Mødekalender 2011

 

1.      Opfølgning på referat fra møde den 12. oktober 2010

Sagsnr:

11/1175

 

Resumé

Opfølgning på referat af møde den 12. oktober 2010.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på punkt 3 den 12. oktober 2010 om budgettilpasninger kan det oplyses, at psykiatri- og socialstaben, som del af budgetforliget, er ved at igangsætte en benchmarking hvor der på forskellige parametre dels foretages sammenligning mellem de fem regioner, dels mellem afdelinger i Region Syddanmark. Kommissorium er godkendt, og Psykiatrisk Dialogforum vil løbende blive orienteret om arbejdet.

Angående punkt 4 og 5 kan det oplyses, at der ikke er indkommet høringssvar fra Psykiatrisk Dialogforums medlemsorganisationer.

Indstilling

Til orientering.

 Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

Jeppe Bruun-Petersen spørger, hvor meget i psykiatrien der er aktivitetsafregning, og hvor meget der er indeholdt i budgettet? 

Spørgsmålet dagsordensættes til næste møde.

 

 

2.      Vision for sundhedsvæsenet

Sagsnr:

11/1176

 

Resumé

Orientering om sundhedskaravanen i forbindelse med udarbejdelse af vision for sundhedsvæsenet.

Sagsfremstilling

På mødet den 12. oktober 2010 orienteredes Psykiatrisk Dialogforum om status for udarbejdelse af vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Et oplæg har været i høring, og næste fase er, at der gennemføres en "sundhedskaravane" i slutningen af februar og starten af marts 2011, hvor regionsrådsmedlemmer i bus vil drage rundt i regionen og drøfte sundhed med borgere på forskellige steder. Karavanen afsluttes med et borgertopmøde i Middelfart den 5. marts 2011.

På mødet vil kommunikationskonsulent Trine Ravn orientere om sundhedskaravanen.

Indstilling

Til orientering

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

Trine Ravn orienterede ud fra omdelt materiale.

Den overordnede tidsplan er, at der afholdes borgertopmøde 5. marts.

Visionsudvalget drøfter borgertopmødet d. 8. marts. Udkast sendes i høring juni 2011.

Endelig godkendelse sker på regionsrådets møde i november 2011.

Azra Hasanbegovic påpeger, at det er en skam, at et sådant materiale kun er udarbejdet på dansk. Trine Ravn vil videreformidle dette til Danske Regioner, der er ansvarlige for materialet.

 

 

3.      Status på psykiatriens anlægsprojekter

Sagsnr:

11/1175

 

Resumé

Mundtlig status på psykiatriens anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Karsten Sauer fra psykiatriens anlægssekretariat vil på mødet give en kort status på psykiatriens igangværende anlægsprojekter indenfor lokalpsykiatri og døgnfunktioner.

Indstilling

Til orientering.

 

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

Karsten Sauer orienterede om status. 

For døgnafdelinger er status, at retspsykiatri i Middelfart er færdig ved udgangen af 2012. Byggestart medio 2011. Endeligt projektforslag er ved at være udarbejdet af professionelle og brugere. 

I Aabenraa skal der bygges ny afdeling koblet med somatisk sygehus. Byggerådgiver skal nu vælges. Fuldt færdigt sygehus forventes ved udgangen af 2013. 

Jens Møller spørger, om planerne omkring sygehuset i Aabenraa er foreneligt med P-huset?

Karsten Sauer svarer, at det tidsmæssigt er afstemt. 

I Esbjerg er man ved at være klar med byggeprogram, så rådgivere kan vælges. Deadline for byggeriet er udgangen af 2013, men noget realiseres først i løbet af 2014. Nybyggeri færdig ved udgangen af 2013. Renoveringer af eksisterende afdelinger sker lidt senere. 

Afdelinger i Vejle og psykiatriens andel af OUH er ikke økonomisk sat på tidsplanen, men man stiler mod 2018. 

Lokalpsykiatri:

Tønder; Lokalpsykiatrien samlet i bygning på det gamle sygehus. Indvielse 15. marts 2011. 

Aabenraa: Arbejder på nyt lejemål midt i byen. Påregner indflytning inden udgangen af 2011. 

Fredericia: Ombygningsarbejde midt i byen. Forventes færdiggjort om 1-2 måneder, så ibrugtages første halvdel 2011. Officiel Indvielse d. 5. maj.

Svendborg indvielse d. 22. februar. 

I Odense er der endnu ikke konkrete planer. 

I Middelfart og Esbjerg kigges der efter nye lokaliteter til lokalpsykiatrien. 

I Brørup er håndværkerne godt i gang med ombygning. Indvielse forventes d. 24. juni. 

I Vejle, Sønderborg, Haderslev og Varde er lokalpsykiatrien ikke p.t. tidsmæssigt fastsat. 

Bente Gertz oplyser, at dialogforums medlemmer inviteres til indvielserne. 

Jeppe Bruun-Petersen spørger, om det forventes, at budgetterne holdes?

Karsten Sauer oplyser, at der ikke for nuværende er grund til at tro andet.

 

 

 

4.      Status på og planer for afstigmatiseringskampagnen

Sagsnr:

11/1175

 

Resumé

Der gives mundtlig status.

Sagsfremstilling

På mødet den 12. oktober 2010 orienterede psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen om det kommende afstigmatiseringsprojekt.

Projektet er den 1. januar 2011 igangsat ved ansættelse af projektleder Johanne Bratbo.

På mødet vil Ulla Lindgren, leder af PsykInfo, fortælle om Region Syddanmarks planer i forbindelse med kampagnen.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

 

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

Ulla Lindgren orienterede om kampagnen. 

De første synlige tegn på projektet vil ses efter sommerferien 2011. Princippet for regionens indsats er, at aktiviteter skal foregå lokalt med basis i PsykInfo styregrupperne i de decentrale PsykInfo’er. 

Der er meget stor interesse for kampagnen. Halvdelen af styregrupperne er orienteret, og mange kommuner har vist interesse.  

Steen Andersen spørger, hvordan det kvalitetssikres, at styregrupperne fungerer efter hensigten?  

Ulla Lindgren: Dem der deltager i styregrupperne er også dem, der har interesse. Alle foreninger er ikke repræsenteret, men alle, der vil yde en indsats er velkomne. Kvalitetssikringen sker bl.a. ved, at der til hver styregruppe er tilknyttet en konsulent fra den centrale PsykInfo. 

Fortegnelse over, hvem der er medlemmer i de enkelte styregrupper udsendes sammen med referatet.  

Jeppe Bruun-Petersen spørger, om der følger penge med opgaven?  

Agnete Philipsen svarer, at regionerne er forpligtet på at levere mandskabskraft svarende til en halv stilling. Der er midler, der kan søges i den centrale pulje i den nationale kampagne. Men vi må nok se i øjnene, at der ikke er meget for os at hente der. Vi må være kreative omkring finansiering. Der er mange muligheder for at søge fonde etc. KL har tilkendegivet at kommunerne vil levere manpower etc.

Ole Ryttov orienterer om, at ansatte med brugerbaggrund tilknyttes de lokale PsykInfoer.  

Azra Hasanbegovic påpeger, at hver gang man afstigmatiserer noget, stigmatiserer man noget andet. Derfor er det vigtigt at gøre sig klare overvejelser over, hvilke bi-effekter, en indsats kan føre til.  

Ulla Lindgren svarer, at vi gerne vil dreje indsatsen i folkesundhedsperspektiv.  

Steen Andersen spørger, om der er tanker om stigmatiseringen indenfor psykiatrien? 

Ulla Lindgren svarer, at der vil komme en række projekter rettet mod specifikke målgrupper. Herunder personalet.  

Bodil Espensen påpeger, at når man er syg, skal man have lov at være patient. I normaliseringen kan man ende med, at man ikke må være patient, og så har man ikke ret til at være syg.  

Agnete Philipsen orienterede om, at projektet ved årsskiftet har ansat Johanne Bratbo som projektleder Sekretariatet skal bestå af tre medarbejdere i alt inkl. projektlederen.

Logo etc. skal i EU-udbud.  

Kampagnen skal være så rummelig, at alle synspunkter skal være legitime og kunne rummes. Den store øvelse bliver at få mange til at slippe deres suverænitet over psykiatri. Lykkes det kan vi måske for første gang i mange år arbejde hånd i hånd.

Steen Andersen påpeger, at man traditionelt tænker i patientforeninger og pårørendeforeninger. Bruger-begrebet er bedre, for det samler.

 

 

5.      Orientering om akutbetjening i psykiatrien i Region Syddanmark

Sagsnr:

11/1175

 

Resumé

Akutbetjeningen indenfor psykiatrien i Region Syddanmark beskrives kort.

Sagsfremstilling

Når lokalpsykiatri og FAM er fuldt etableret er den overordnede målsætning, at der er let og uhindret adgang til akut psykiatrisk bistand døgnet rundt for alle med et behov. I tilrettelæggelsen af indsatsen sondres mellem, om der er tale om indvisiterede patienter med behov for akut hjælp, eller der er tale om nye og ikke kendte patienter.

Indvisiterede patienter kan i lokalpsykiatriens åbningstid fra 8 til 18 på hverdage henvende sig med et akut behov via et direkte telefonnummer. Er der behov herfor tilbydes der en tid senest næstkommende hverdag. Udenfor åbningstiden omstilles telefonen til ét akutnummer i FAM/skadestuen betjent af en behandler med lokalpsykiatrisk viden. Denne tilbyder ved behov en tid i lokalpsykiatrien næstkommende hverdag. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, tilbydes en akut vurdering i skadestuen. Indvisiterede patienter med en individuel aftale om åben indlæggelse, indlægges ved behov direkte på sengeafdelingen i henhold til indgået aftale.

Nye/ ikke-kendte patienter henvender sig til den praktiserende læge/lægevagten eller direkte til FAM/skadestuen uanset tidspunkt på døgnet. Ved akut henvendelse fra en patient kontakter den praktiserende læge/lægevagten via akutnummeret FAM/skadestuen, som ved behov tilbyder patienten en tid i lokalpsykiatrien senest næstkommende hverdag og/eller en akut vurdering i skadestuen.

I de kommende lokalpsykiatriske centre indgår desuden et Akut-team-funktion primært til patienter med ikke-psykotiske lidelser med behov for tværfaglig indsats. Funktionen rummer mulighed for hurtig/akut og udgående indsats overfor henviste patienter med akut opståede problemer for at forebygge indlæggelse.

Indtil lokalpsykiatrierne og FAM er fuldt etableret er der åben psykiatrisk skadestue i Esbjerg, Kolding og Odense. I det sønderjyske område etableres der først åben skadestue ved indvielsen af nyt sygehus i Aabenraa i 2013. Indtil da er der for satspuljemidler etableret akutbetjening i Augustenborg for det sønderjyske område. Derudover kan akut indlæggelse i dag ske på alle voksenpsykiatriske sengeafdelinger i Region Syddanmark.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

Ole Ryttov orienterede om, at psykiatrien for satspuljemidler har etableret et visiteret tilbud i Augustenborg. Forventes at kunne åbne omkring juli måned. Det giver mulighed for erfaringer forud for fælles FAM i Aabenraa. Det er også værd at fremhæve lokalpsykiatrien, der kan holde åben fra 8 til 18 og varetage en hel del akut-funktioner.  

Bente Gertz påpeger, at den tryghed det giver, at man døgnet rundt kan bruge samme nummer, er vigtig. 

Jeppe Bruun-Petersen siger, at konceptet omkring de visiterede er fornuftigt. Spørgsmålet er, om der altid skal ske en telefonisk henvendelse, eller om man kan forestille sig, at man kan gå direkte ind? Skal folk i yderområder på sigt have eksempelvis et grønt kort, der kan bruges i taxa etc.? 

Ole Ryttov er enig i, at åbenheden skal gøres større. En eller anden form for begrænsning på åbenheden må dog også drøftes. Måske er løsningen at tage det stille og roligt i takt med, at stederne åbner. Vi skal også have åbenhed lige præcis i forhold til de rigtige.

Steen Andersen opfordrer til, at psykiatrien tænker åbenhed for borgeren udenom den praktiserende læge. Ofte er den praktiserende læge spild af ressourcer, fordi de blot viderehenviser. Kunne godt tænke sig nogle specifikke projekter omkring åbenhed hvor man gør forsøg med forskellige indgangsdøre udenom den praktiserende læge kombineret med undersøgelse af omkostninger i penge og tid. 

Claus Warming spørger, hvor mange søger praktiserende læge, når man er psykisk syg? 

Steen Andersen svarer, at man i LMS ofte i rådgivningen oplever, at folk ikke har været hos egen læge. Det eneste vi kan henvise til, er den praktiserende læge, hvilket den unge ikke altid er glad for. 

Bodil Espensen påpeger, at henvendelser til den åbne skadestue er stigende, og praktiserende læger henviser stadig flere. På sigt må man tage stilling til, hvor de, der ikke har brug for specialistbehandling, skal gå hen. 

Ulla Lindgren tilføjer, at det i PsykInfo er tydeligt, at der kommer flere henvendelser til telefonrådgivningen umiddelbart efter større arrangementer. 

Steen Andersen fortæller, at i Sverige har man tradition for at lave lokale målrettede indsatser overfor enkelt-problemer i stedet for at kanalisere dem ind i psykiatrien. Ventetiden til den praktiserende læge er også en udfordring. En uges ventetid på konsultation er for lang tid. Der skal være nogen, der kan tage imod i det øjeblik, den lidende har brug for hjælp. 

Claus Sersar spørger, hvem der er målgruppe for akutteams? 

Ole Ryttov svarer, at det typisk er de lettere psykiske lidelser.

 

 

6.      Orientering om det nye patientklagesystem

Sagsnr:

11/1544

 

Resumé

Orientering om det nye patientklagesystem for behandlingen af faglige klager.

En lovændring betyder, at hele proceduren for behandlingen af faglige klager over behandlingen i det danske sundhedsvæsen er blevet ændret pr. 1. januar 2011.

Lovændringen har medført en forenklet proces og har indført pligt til dialog mellem klagere og sundhedsvæsenet. Endvidere er der givet mulighed for at klage over patientforløb, der strækker sig over flere myndigheder, flere afdelinger eller mere generelle forhold omkring behandlingen.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2011 trådte nogle helt nye regler i kraft, der regulerer behandlingen af klager fra patienter og pårørende over faglig behandling i sundhedsvæsenet.

Opgøret med den nu forældede sagsbehandlingsprocedure har følgende hovedformål:

 • Forenkling
 • Hurtigere sagsbehandlingstider
 • Gennemskuelighed
 • At øge dialogen mellem patienter/pårørende og sundhedsvæsenet
 • At give mulighed for at klage over andre faglige forhold end de, der kan bindes op på en bestemt kliniker (klager over forløb mellem forskellige myndigheder mv.)

De vigtigste ændringer er:

 • Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er opløst og erstattes af Patientombuddet. Patientombuddet skal være én indgang til klager over sundhedsfaglig virksomhed og er i visse typer af faglige klager kompetent til at træffe afgørelser og i andre agerer Patientombuddet sekretariat for en række andre instanser.
 • Faglige klager vil fremover være delt op i 2 typer: Klager over navngivne sundhedspersoner (benævnes disciplinærsager og behandles af et nyoprettet "Disciplinærnævnet") og klager over forløb mv. (hedder forløbsklager og behandles af Patientombuddet.)
 • Ved modtagelse af enhver klage over faglig virksomhed (uanset om det er en disciplinær- eller forløbsklage) er der indført en pligt for regionerne til at tilbyde patienten dialog forud for sagsbehandlingen af klagen i Patientombuddet/Disciplinærnævnet. Hvis dialogen går godt, vil klagen blive frafaldet. Hvis patienten siger nej tak til dialogen eller stadig ønsker at fastholde sin klage efter dialogen, vil klagen overgå til behandling i de rette instanser. I forbindelse med vedtagelse af lovforslaget, blev det i bemærkningerne særligt anført, at enhver patient skal have mulighed for at medbringe en bisidder til disse dialogmøder. Det forventes, at de fleste patienter har pårørende, de ønsker at tage med, men der kan være nogle, som vil have behov for en bisidder udefra. Derfor har Danske Regioner nu taget kontakt til Danske Patienter med henblik på en opfordring om at samtlige foreninger skal stille personer til rådighed til at deltage som bisiddere, hvis der opstår behov herfor. Planen er at lave en kontaktliste over en række frivillige for hver forening, som vil kunne kontaktes v. ønske herom v. dialogmøder.
 • Anke af klager over tvangsbehandling fra det lokale psykiatriske patientklagenævn v. statsforvaltningerne gik tidligere i 2. instans til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Der er nu oprettet et psykiatrisk ankenævn, der således specialiserer behandlingen af tvangsbehandlingssager i et særligt nævn. Anke af klager over frihedsberøvelse eller fiksering, tvungen opfølgning mv. bliver fortsat behandlet i byretten.
 • Psykiatrien i Region Syddanmark indførte allerede for 2 år siden dialogtankegangen i forhold til serviceklager, dvs. klager over serviceniveau, adfærd mv., som psykiatrien selv er kompetent afgørelsesmyndighed i. Efter de nye regler for faglige klager, har vi sørget for at tilpasse vores dialogmodel, så der så vidt muligt gælder de samme regler, uanset om man som patient har klaget over maden, medicinen eller sin diagnose.
 • Som en del af lovpakken gælder også, at utilsigtede hændelser fremover kan indrapporteres af patienter og pårørende. Før ændringen var det udelukkende sundhedspersonale, der havde pligt til at registrere utilsigtede hændelser. Denne nye mulighed for patienter og pårørende træder dog først i kraft til efteråret 2011 på grund af tekniske vanskeligheder med IT-systemet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

Ole Ryttov orienterede om, at der er tale om en forenkling og en tydeliggørelse af det fælles ansvar. 

Agnete Philipsen påpeger, at klager tages seriøst, og der tages hurtigt og sikkert hånd om dem. 

Jeppe Bruun-Petersen påpeger, at der endvidere er givet mulighed for at klage over forløb, der strækker sig over flere myndigheder og spørger, om teksten betyder, at man ved klager over forløb kan henvende sig til regionen, og at regionen så har pligt til at tage affære?

Agnete Philipsen svarer, at udfordringen er, at der er tale om to myndigheder. 

Steen Andersen siger, at vi skal have opmærksomhed på, at frygten for konsekvenser kan afholde patienter og pårørende fra at klage eller udtrykke ønsker og mishag.

 

 

 

7.      Procedure ved alvorlige utilsigtede hændelser

Sagsnr:

11/1175

 

Resumé

Orientering om procedurer ved alvorlige utilsigtede hændelser.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ulykkeligt forløb med selvmord er psykiatrien blevet spurgt om, hvad proceduren er efter sådanne forløb.

Alle utilsigtede hændelser registreres og indgår løbende i kvalitetsudvikling og læringsprocesser.

Ved alvorligere hændelser, der enten har ført til dødsfald eller kunne have ført til dødsfald, iværksættes en kerneårsagsanalyse. I kerneårsagsanalysen gennemgås hændelsen minutiøst for at afdække, hvor rutiner, systemer og procedurer har svigtet. Selve kerneårsagsnanalysen offentliggøres ikke, idet den vil indeholde mange personhenførbare data. I det omfang kerneårsagsanalysen fører til læring og ændring af procedurer, vil dette blive offentligt tilgængeligt. Processen gennemføres af psykiatriens egen kvalitetsorganisation. Der er tale om en kvalitetsudviklingsproces med henblik på løbende at styrke patientsikkerheden. Der foretages ikke juridisk vurdering og afklaring af skyldsspørgsmål.

Ved hændelser med dødelig udgang vil også embedslægen som uvildig instans gennemføre sine undersøgelser med henblik på juridisk placering af ansvar og vurdering af, om der er sket faglig forsømmelighed.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Steen Andersen oplyste, at der er kommet en ny forening, der hedder foreningen for døde i psykiatrien. Man kan læse om foreningen på www.doedipsykiatrien.dk

 

 

 

8.      Aflastningsfamilier

Sagsnr:

11/1175

 

Resumé

Jeppe Bruun-Petersen ønsker en drøftelse af netværksfamilier for mennesker med en psykisk lidelse.

Sagsfremstilling

Fra 1998 til 2001 var flere kommuner - herunder Tønder Kommune - med i "Projekt Kontaktfamilier". Projektet gik ud på at finde familier, der ville fungere som kontaktfamilie i hverdagen for et menneske med en sindslidelse. Projektet er beskrevet i vedlagte artikel af projektleder Michael Freiesleben. Der er udarbejdet evalueringsrapport.

Fra 1. februar 2006 til 31. december 2008 var 7 danske kommuner med i Projekt Netværksfamilier under Videnscenter for Socialpsykiatri. De 7 kommuner var Jammerbugten, Ålborg, Århus, Haderslev, Lyngby-Tårnbæk, Middelfart og Lolland. Projektbeskrivelse samt artikel om deltager i projektet er vedlagt som bilag. Ordningen er ikke fortsat efter projektets ophør. Projektet er under evaluering. 

Jeppe Bruun-Petersen spørger, om ikke såvel social- som behandlingspsykiatri kunne profitere af at genoptage en lignende ordning.  

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

Agnete Philipsen orienterede om, at psykiatriudvalget i det gamle Sønderjyllands i 2000 var i USA og se på psykoseteams. Her så man også aflastningsfamilier. Det gennemførtes som forsøg i Sønderjyllands Amt for statslige puljemidler.

Efterfølgende skulle finansieringen overgå til kommunerne, På trods af det var et meget billigt tilbud, blev det ikke benyttet af kommunerne, hvor det blev lukket. 

Det må konstateres, at der er tale om en kommunal opgave.

Bilag:

 

 

 

9.      Nye tilbud til voldelige danskere

Sagsnr:

11/1175

 

Resumé

Drøftelse rejst af Jeppe Bruun-Petersen.

Sagsfremstilling

Jeppe Bruun-Petersen ønsker en drøftelse af Danske Regioners udspil om nye institutioner for særligt vanskelige voldelige og psykisk syge personer.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

Jeppe Bruun-Petersen ønsker på baggrund af avisartikel, at dialogforum løbende orienteres. Der kan måske være økonomi i indsatsen. 

Bente Gertz er enig i, at det er værd at drøfte, men aftalerne omkring rammeaftaler vil fremadrettet ligge i kommunerne. Vi er kun entreprenører i forhold til kommunernes ønsker.

Bilag:

 

 

 

10.    Orienteringspunkter rejst af Karen Margrethe Nielsen, Depressionsforeningen

Sagsnr:

11/1176

 

Resumé

Drøftelse af sammenslutningen "de 9" samt behandlingsformen Deep Brain Stimulation.

Sagsfremstilling

Karen Margrete Nielsen ønsker at orientere om og drøfte følgende to emner:

 • "De 9" som er en sammenslutning af organisationer for pårørende til mennesker med en psykisk lidelse i Region Midt.
 • Deep Brain Stimulation.

Psykiatrien har på Teknologirådets hjemmeside fundet en artikel om Deep Brain Stimulation, der vedlægges som bilag. 

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

 Udsættes til næste møde.

 

Bilag:

 

 

 

11.    Drøftelse på baggrund af psykiatriens topmøde i januar 2011

Sagsnr:

11/1175

 

Resumé

Danske Regioner har den 20. og 21. januar 2011 afholdt "Psykiatriens Topmøde". Der ønskes en drøftelse af slutdokumenterne herfra.

Sagsfremstilling

Danske Regioner har den 20. og 21. januar 2011 afholdt "Psykiatriens Topmøde". Agnete Philipsen og Steen Andersen deltog i topmødet, og de vil på dialogforums møde orientere herom.

Steen Andersen ønsker en drøftelse af topmødets slutdokumenter med henblik på en afklaring af, om nogle af topmødets visioner skal dagsordenssættes på kommende møder i dialogforum. Endvidere ønsker Steen Andersen en drøftelse af, om det kan anbefales, at nogle af topmødetankerne inddrages i regionsrådets arbejde med udarbejdelse af vision for sundhedsvæsenet.

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

Bente Gertz nævnte, at det var et rigtig godt topmøde. Forløb over et døgn inddelt i forskellige grupper på tværs af erfaringer og baggrund.

 

Steen Andersen foreslår, at der arbejdes videre med følgende emner:

·         Ligestilling mellem det somatiske og det psykiske.; Er der ligestilling her?

·         Hvornår er noget et psykisk problem og hvornår er det en psykisk sygdom?

o        Hvad gør vi for at skelne?

o        Kan henvendelser tackles på anden måde

o        Kan penge spares?

·         Større erfaringsudveksling mellem regionerne

·         Sammenhængen mellem regionens og kommunens opgave. Opfattes af organisationerne som manglende omsorg for borgeren. Skal ske ud fra borgerens og ikke systemets synspunkt

·         Evidensbaseret og pakkeløsninger; Noget kan behandles som standard. Andet kan ikke.

·         Regionernes ansvar for de ikke-psykotiske. De psykotiske fylder i økonomi. De ikke-psykotiske fylder i antal. 

Bente Gertz siger, at ønsket om ligestilling gives videre til regionens nye ligestillingsudvalg.

Det gode ved topmødet var også, at der ikke skulle tænkes systemer, men visioner. 

Claus Sersar spørger, hvordan kan der være så forskelligartede tilbud indenfor psykiatrien.

Bente Gertz svarer, at det bl.a. skyldes bl.a. forskelligheden mellem regionerne. Eksempelvis har hovedstaden ikke haft mange enestuer, så det er prioriteret i satspuljemidlerne. 

Steen Andersen påpeger, at hvis man vil have flere mennesker på arbejdsmarkedet, så er det de ikke-psykotiske, der skal behandles og fastholdes. Her er en vægtstang til at komme videre.

Bilag:

 

 

 

12.    Eventuelt

Sagsnr:

10/5396

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

For fremtiden indledes møder i dialogforum med frokost kl. 12.30. 

Azra Hasanbegovic orienterede om, at CETT holder åbent hus d. 1, marts.

Alle er velkomne. Endvidere orienterede hun om, at hun stopper som formand for foreningen, men fortsætter i dialogforum.

Steen Andersen orienterede om, at LMS har fået penge fra satspuljen til forøget rådgivning i Region Syddanmark. Sandsynligvis i Odense. Har også fået penge til tilsvarende i Århus. En million om året de næste fire år.

Steen Andersen opfordrer til, at dialogforum holder mere utraditionelle møder.

Formandskabet vil drøfte muligheder herfor. 

Steen Andersen vil gerne dagsordensætte opfølgning på uniformer i psykiatrien til næste møde. 

Steen Andersen opfordrer til at overveje at udvide dialogforum med et medlem fra sundhedsbrugerrådet. Baggrunden er, at de somatiske patientforeninger i stigende grad oplever, at psykiatriske problemstillinger fylder mere.

 

 

13.    Mødekalender 2011

Sagsnr:

10/5396

 

Sagsfremstilling

Mødekalender for 2011:

 • Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 13.00 - 16.00
 • Torsdag den 8. september 2011 kl. 13.00 - 16.00
 • Torsdag den 8. december 2011 kl. 13.00 - 16.00

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 10-02-2011

Møderne starter med frokost kl. 12.30.

 


Siden er sidst opdateret 25-02-2011.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap