Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilSundhedsbrugerrådetpilSundhedsbrugerrådet - Referat - 3. februar 2011

Sundhedsbrugerrådet - Referat - 3. februar 2011

Mødedato
03-02-2011 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Innovationscenteret, Forskerparken 10, 5230 Odense
 
Deltagere
 
 • John Lohff
 • Jørgen Pless
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thies Mathiasen
 • Thyge Nielsen
 • Bente Gertz
 • Ole Finnerup Larsen
 • John Hyrup Jensen
 • Iben Kromann Madsen
 • Flemming Bay-Jensen
 • Erik Arrild
 • Marie Rotvig
 • Mariette Rytter Larsen
 • Mette Thyssen
 • Hanne Grønborg
 • John Arne Sørensen
 • Rita Bruun
 • Alex Knudsen

 • Afbud
   
 • Bente Gertz
 • John Hyrup Jensen
 • Hanne Grønborg
 • Alex Knudsen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Center for brugerfokuseret innovation
  2. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  3. Nye medlemmer i Sundhedsbrugerrådet
  4. Henvendelse fra Danske Ældreråd
  5. Etablering af sundhedsfaglig visitation på regionens vagtcentral
  6. Status for visionsarbejdet, herunder involvering af udvalgte borgere
  7. Mødeplan
  8. Ønsker til dagsordenspunkter
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/1306
  1. Center for brugerfokuseret innovation
  fold dette punkt ind Resume
   

  På mødet gives en orientering om innovationscentret - Center for brugerfokuseret innovation, også kaldet G10.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Center for brugerfokuseret innovation blev besluttet oprettet i november 2009, byggeriet stod færdigt i begyndelsen af maj 2010, hvor medarbejderstaben også startede. Den officielle indvielse skete 3. september 2010, og centret er nu i drift.

  På mødet vil der blive givet en orientering om centerets arbejdsmetoder, de første resultater vil blive præsenteret og en oversigt over de kommende arbejdsopgaver vil blive fremlagt. Der vil også være en rundvisning i centeret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 03-02-2011
   

  Stine Justi præsenterede Center for brugerfokuseret innovation. Oplæg vedlægges.

  Viceprojektdirektør Alice Støvring præsenterede brugerinddragelse i Nyt OUH (oplæg vedlægges), herunder blev sundhedsbrugerrådets medlemmer takket for hidtidig medvirken. Alle interesserede kan rette henvendelse til Alice Støvring (e-mail: alice.stoevring@regionsyddanmark.dk), hvis man ønsker at deltage i brugergruppen for Nyt OUH.

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/634
  2. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 03-02-2011
   

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr. 10/1099
  3. Nye medlemmer i Sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på mødet den 22. november 2010 udpeget tre nye medlemmer til Sundhedsbrugerrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har på mødet den 22. november 2010 udpeget tre nye medlemmer til Sundhedsbrugerrådet:

  • John Arne Sørensen, Diabetesforeningen 
  • Rita Bruun, Nyreforeningen
  • Alex Knudsen, Kræftens Bekæmpelse

  Sundhedsbrugerrådet består således af følgende:

  • John Lohff, regionsrådsmedlem
  • Jørgen Pless, regionsrådsmedlem 
  • Kristian Grønbæk Andersen, regionsrådsmedlem 
  • Thies Mathiasen , regionsrådsmedlem
  • Thyge Nielsen , regionsrådsmedlem
  • Bente Gertz , regionsrådsmedlem
  • Ole Finnerup Larsen , regionsrådsmedlem
  • John Hyrup Jensen , regionsrådsmedlem
  • Iben Kromann Madsen , regionsrådsmedlem
  • Flemming Bay-Jensen, Hjerteforeningen 
  • Erik Arrild, Scleroseforeningen
  • Marie Rotvig, Gigtforeningen
  • Mariette Rytter Larsen, Sjældne Diagnoser
  • Mette Thyssen, Danmarks Lungeforening
  • Hanne Grønborg, Parkinssonforeningen
  • John Arne Sørensen, Diabetesforeningen 
  • Rita Bruun, Nyreforeningen
  • Alex Knudsen, Kræftens Bekæmpelse
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 03-02-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/634
  4. Henvendelse fra Danske Ældreråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Henvendelse fra Danske Ældreråd forelægges Sundhedsbrugerrådet til orientering og eventuelle bemærkninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsformand Carl Holst har modtaget vedlagte henvendelse fra Danske Ældreråd.

  Danske Ældreråd ønsker at blive medlem af Sundhedsbrugerrådet, og beder Region Syddanmark om at genoverveje udpegningen af medlemmer til Sundhedsbrugerrådet.

  Regionsrådet besluttede senest på mødet den 25. januar 2010 at nedsætte et sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark. Kommissorium vedlægges til orientering.

  Henvendelsen fra Danske Ældreråd forelægges Sundhedsbrugerrådet til orientering og eventuelle bemærkninger, som vil indgå i Sundhedsstabens videre arbejde med at udarbejde udkast til svar til Danske Ældreråd.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 03-02-2011
   

  Drøftedes. Sundhedsbrugerrådet anbefaler, at Sundhedsbrugerrådet fortsætter med nuværende sammensætning, jf. kommissoriet, vedtaget af regionsrådet den 25. januar 2010, hvor Danske Patienter udpegede 9 medlemmer. Danske Patienter repræsenterer også ældre patienter.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/191
  5. Etablering af sundhedsfaglig visitation på regionens vagtcentral
  fold dette punkt ind Resume
   

  Fra den 1. april/1. maj 2011 er det sundhedsfagligt personale (typisk sygeplejersker), der skal hjælpe, når folk ringer 112 pga. helbredsproblemer. Det vil stadig være politiet, man først får i røret, men vedkommende skal kun registrere adresse, hvad opkaldet vedrører, og om der er brug for politi eller brand. Hvis det handler om helbred, trykker han/hun på en knap, og en sygeplejerske fra regionens vagtcentral overtager samtalen og vejleder i, hvad man kan gøre, til ambulancen når frem.

  På mødet gives en orientering om status for indførelse af sundhedsfaglig visitation i Region Syddanmark. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I juli 2009 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen rapporten ’Sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen’. I rapporten anbefales et øget samarbejde mellem sundhedsmyndighederne og alarmcentralerne om håndteringen af alarmopkald af sundhedsfaglig karakter. Samarbejdet skal medvirke til, at sundhedsfaglige opgaver løses i sundhedsfagligt regi, og endvidere sikre, at akut syge eller tilskadekomne borgere får den rette hjælp hurtigt og rigtigt.

  Den 17. december 2009 vedtog Danske Regioners bestyrelse på den baggrund et oplæg til det fremtidige sammenhængende akutsystem, herunder etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald via konferencekald (telefonsamtaler hvor flere fagpersoner deltager) mellem regionernes AMK-vagtcentraler og 112-alarmcentralerne.

  Der blev i den forbindelse (primo 2010) nedsat en fælles styregruppe for projektet med repræsentation fra Rigspolitiet, Danske Regioner og regionerne. Styregruppen har i august 2010 afleveret den endelige rapport. Heri fastlægger styregruppen en række principper for etableringen af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald:

  • regionerne forpligter sig ved etablering af samarbejde/overlevering af 112-opkald til at besvare alle opkald til 112, der har et sundhedsfagligt indhold
  • alle opkald skal besvares uden forsinkelse
  • ordningen skal træde i kraft i alle regioner samtidig

  I arbejdsgruppen har Danske Regioner, regionerne og Rigspolitiet aftalt, at der etableres en ensartet landsdækkende ordning, hvor alle regioner indgår.

  Der er mellem regionerne enighed om at arbejde frem mod at kunne varetage opgaven med sundhedsfaglig visitation på samme tidspunkt, forventelig pr. 1. april 2011. Den fremtidige døgnbemanding og oplæring til funktionen skal således være på plads pr. denne dato.

  Nuværende aktivitet

  Alarmopkald fra borgere i Region Syddanmark går overvejende til politiets alarmcentral i Odense og Esbjerg, men alarmopkaldet kan håndteres vilkårligt fra en af politiets andre alarmcentraler (overløb).

  I 2009 var der ca. 263.000 opkald til 112 for Region Syddanmarks vedkommende. En stor del af disse er fejlopkald, men ca. 48.000 opkald resulterede i at der blev sendt en ambulance. Fejlopkald kan f.eks. være telefonen, der ringer i lommen, men også mindre skader eller sygdomstilfælde, der kan håndteres over telefonen. Når regionen overtager opgaven forventes der ca. 60.000 opkald årligt, idet ikke alle fejlopkald vil kunne afsluttes af alarmcentralen.

  Regionsrådet besluttede på møde den 22. november 2010 den fremtidige bemandingsmodel for den sundhedsfaglige visitation. Der skal således ansættes 20 sundhedsfaglige medarbejdere, og driftsomkostningerne bliver på 10 mio. kr. årligt. Bemandingen sikrer, at opkald til 112 med 98 – 99 % sandsynlighed kan besvares inden for 10 sekunder.

  I forbindelse med indførelse af sundhedsfaglig visitation er det besluttet, at der - i tilknytning til funktionen - oprettes en sundhedstelefon, hvortil borgere kan henvende sig for råd og vejledning ved mindre alvorlige akutte problemer, samt ved ventetid på skadestuerne.

  Det er meningen, at sundhedstelefonen oprettes umiddelbart efter, at sundhedsfaglig visitation er implementeret – forventelig medio 2011, og at funktionen evalueres efter 1. år.

  Som opfølgning på regionsrådets beslutning gives der hermed en status på projektet.

  For at regionerne kan overtage de sundhedsfaglige opgaver fra alarmcentralerne, skal der ske tiltag både regionalt og landsdækkende.

  Regionale tiltag

  Personale

  Region Syddanmark har ultimo 2010 ansat den sundhedsfaglige leder, som skal være med til at opbygge funktionen. Der er løbende rekrutteret til de øvrige nye stillinger, og man er pt. i gang med at rekruttere de sidste sundhedsfaglige medarbejdere.

  Der er påbegyndt proces af ansættelse af en læge til AMK Vagtcentralen som lægefaglig back-up til de sundhedsfaglige medarbejdere. Lægen vil samtidig skulle varetage andre præhospitale opgaver.

  Uddannelse

  Regionerne har i fællesskab fået etableret en uddannelse af de sundhedsfaglige visitatorer. Der er indgået et samarbejde med en professionshøjskole (Metropol) som har tilrettelagt et kursus i København og i Århus. Kurset er en sjettedel af en diplomuddannelse og afsluttes efter seks uger med eksamen.

  Der lægges meget vægt på kommunikation, og der tages udgangspunkt i visitationsvejledningen ”Dansk Indeks”, som regionerne også er fælles om. Der laves øvelser med indringere og trænes i f.eks. gennem telefonen at give vejledning i at give hjertemassage.

  Samtidig med skolen arrangeres der andre relevante aktiviteter som f.eks. kørsel med ambulance og lægebil, besøg på alarmcentralen, uddannelse i at betjene AMK- Vagtcentralens EVA 2000-system mm.

  Uddannelsen af de sundhedsfaglige personer sker løbende i forbindelse med ansættelsesstart. Således er de fem første påbegyndt uddannelse 4. januar, de næste 12 starter 1. februar, og endelig vil de sidste to starte 1. marts.

  Ombygning

  I forhold til ombygningen af vagtcentralen har det vist sig muligt, at fjerne skorstenen i bygningen, og derved sikres der ekstra kvadratmeter.

  Ifølge tidsplanen sker mangelgennemgange og overlevering den 11. marts, hvorefter de sundhedsfaglige medarbejdere kan flytte ind for alvor. Ombygningen går planmæssigt, og tidsplanen følges.

  IT og telefoni

  Indførelse af samarbejds-/overleveringsmodellen er afhængig af, om det er teknisk muligt at foretage et såkaldt ”indbrud” i en allerede igangværende telefonsamtale.

  Implementeringen af samarbejds-/overleveringsmodellen er påbegyndt.

  Landsdækkende tiltag

  Pilotprojekt

  I forbindelse med ændringen af nuværende håndtering af 112-opkald, blev det anbefalet, at der etableres en såkaldt konferencetelefon, så 112-operatøren kan koble vagtcentralen på, når opkaldet har sundhedsfaglig karakter.

  Til afprøvning af konferencetelefon-modellen har Rigspolitiet og Danske Regioner i fællesskab med Region Nordjylland besluttet, at Region Nordjylland skal fungere som pilotregion for et pilotprojekt omkring den nye landsdækkende 112-model. Pilotprojektet er sat til at vare to måneder for at sikre holdbarheden og driftsikkerheden af det nye system.

  Regionerne er fra Rigspolitiets 112-sekretariat blevet oplyst om, at der er fejl i den nyudviklede software, som Rigspolitiet har bestilt til brug på deres alarmcentraler fremover i forbindelse med den nye 112-ordning.  Rigspolitiet forventer en ny version senest med udgangen af februar.

  Den umiddelbare konsekvens heraf er, at pilotafprøvningen af den nye 112-ordning imellem alarmcentralen i Aalborg og vagtcentralen i Region Nordjylland, ikke kan påbegyndes som planlagt 1. februar, men udsættes en halv til en hel måned. Dette medfører en risiko for, at etableringen af sundhedsfaglig visitation udskydes fra 1. april til forventelig 1. maj 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 03-02-2011
   

  Sundhedsfaglig leder Dorthe Jakobsen præsenterede oplæg. Vedlægges.

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1091
  6. Status for visionsarbejdet, herunder involvering af udvalgte borgere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en status for Region Syddanmarks arbejde med at formulere en ny vision for sundhedsvæsenet, med særlig fokus på involvering af borgerne i en såkaldt Sundhedskaravane.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsbrugerrådet blev senest på mødet den 2. november 2010 orienteret om arbejdet vedr. udarbejdelse af en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen. Den nye vision skal afløse den foreløbige vision, som blev godkendt af Forberedelsesudvalget i maj 2006 og videreført indtil videre af regionsrådet i august 2007. Den nye vision skal afstikke retningen for den fremtidige udvikling af sundhedsvæsenet, inklusiv psykiatri i Region Syddanmark. Til at forestå processen er der nedsat et særligt politisk udvalg: visionsudvalget.

  Det hidtidige arbejde i Visionsudvalget har udmøntet sig i et kort diskussionsoplæg, som har været sendt til høring i en bred kreds, heriblandt Sundhedsbrugerrådet, jf. mødet den 2. november 2010. Høringen har været i perioden fra den 6. oktober 2010 til den 1. december 2010. Høringssvarene er indkommet til regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk/høring.

  På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet et kortfattet notat, der sammenfatter hovedessensen og gennemgående temaer i høringssvarene. Notat med hovedessens vedlægges dagsordenspunktet til orientering.

  Som en del af processen i forbindelse med udarbejdelse af en ny vision høres udvalgte borgere via borgermøder/sundhedskaravaner i løbet af februar og marts 2011. Der planlægges med følgende begivenheder:

  • SundhedsTour i Esbjerg, tirsdag den 22. februar 2011
  • SundhedsTour i Vejle, onsdag den 23. februar 2011
  • SundhedsTour i Sønderborg, torsdag den 24. februar 2011
  • VisionsWorkshop i Innovationscentret i Odense, tirsdag den 1. marts 2011
  • Borgertopmøde i Middelfart, lørdag den 5. marts 2011

  Uddybende orientering vedr. sundhedskaravanen vedlægges til orientering.

  Hen over foråret - og med inspiration fra dels høring omkring diskussionsoplægget, dels input fra borgermøder/sundhedskaravaner - udarbejder visionsudvalget udkast til ny vision. Dette udkast forventes udsendt til høring i perioden fra den 1. juni 2011 til den 15. september 2011. sundhedsbrugerrådet forventes at behandle sagen på mødet den 15. august 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 03-02-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/634
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  10. maj 2011

  15. august 2011

  13. oktober 2011

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at:

  • næste møde afholdes den 10. maj 2011 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 03-02-2011
   

  Mødet den 10. maj 2011, kl. 14.00 foreslås afholdt på Sydvestjysk Sygehus.

  Mødet den 15. august 2011, kl. 14.00 foreslås afholdt på vagtcentralen i Odense.


  Sagsnr. 11/634
  8. Ønsker til dagsordenspunkter
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 03-02-2011
   

  Sundhedsbrugerrådet havde følgende forslag til dagsordenspunkter til kommende møder:

  • Sundhedsaftaler.
  • Aftaler på praksisområdet.

  Sagsnr. 11/634
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 03-02-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 22-09-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |