Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Praksis- og kommuneudvalget - referat 07-02-2011

Mødedato
07-02-2011 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
MedCom, Rugårdsvej 15, 5000 Odense C.
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   
 • Poul Sækmose
 • Thies Mathiasen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Ansøgninger om midler fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til etablering af sundhedshuse
  2. Endelig godkendelse af praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark
  3. Afrapportering af audit på genoptræningsplaner 2010
  4. Status på midler til forstærket indsats for kronisk syge 2010-2012
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 10/13609
  1. Ansøgninger om midler fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til etablering af sundhedshuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen og Dansk Folkeparti har i finanslovsaftalerne for 2009 og 2010 afsat 600 mio. kr. til facilitering af sundheds- og akutløsninger i udkantsområder i Danmark. 300 mio. kr. er afsat til en pulje vedr. etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder. Regionen er i den forbindelse indgået i et samarbejde med seks af regionens kommuner med henblik på udformning af ansøgninger til puljen vedr. etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder i Region Syddanmark.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I finanslovsaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og 2010 er det aftalt, at der i alt afsættes 600 mio. kr. til facilitering af sundheds- og akutløsninger i udkantsområderne i Danmark. 300 mio. kr. er udmøntet i en pulje vedr. etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder. Etableringen af disse lægehuse, sundheds- og akuthuse har til formål at samle de lokale sundhedstilbud og medvirke til at give den enkelte borger et sammenhængende tilbud og skabe tryghed i nærområdet. Samtidig skal etableringen af disse lægehuse, sundheds- og akuthuse også medvirke til at gøre det mere attraktivt for yngre læger at slå sig ned i de pågældende udkantsområder.

  Den 29. september 2010 udsendtes fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet en indkaldelse af ansøgninger om midler fra ovennævnte puljer. Af indkaldelsen fremgår det, at regionerne og kommunerne i fællesskab er ansøgningsberettigede til puljemidlerne vedr. lægehuse, sundheds- og akuthuse. Det fremgår endvidere, at ansøgningerne kan omhandle midler til etablering af sundhedshuse samt til udstyr, herunder telemedicinsk og laboratorieudstyr mv. Kriterierne for at ansøge er, at der er tale om etablering af sundhedshuse i regionens udkantsområder, dvs. områder, der er karakteriseret ved at der er langt til nærmeste fælles akutmodtagelse, og områder som typisk er præget af vanskeligheder i forbindelse med rekruttering af yngre læger. Derudover er det et kriterium, at de sundhedshuse, der ansøges om midler til etablering af, skal indeholde både kommunale og regionale funktioner, herunder lægepraksis, hjemmepleje, sundhedspleje samt forebyggelsestiltag med henblik på at etablere de fysiske rammer til et stærkt sundhedsfagligt miljø i det pågældende område.

  På baggrund af indkaldelsen har regionsrådsformand Carl Holst i oktober 2010 udsendt et brev til regionens kommuner, hvori der opfordredes til samarbejde vedr. projekter om etablering af sundhedshuse. Region Syddanmark har på baggrund heraf indledt et samarbejde med i alt seks kommuner i regionen med henblik på at afklare mulighederne for at etablere sundhedshuse i områder, som lever op til de af ministeriet opstillede kriterier.

  Nedenfor følger et kort oprids af de konkrete projekter, som det påtænkes at indsende ansøgninger til Sundheds- og Indenrigsministeriet vedrørende. For uddybende projektbeskrivelser henvises til punktets bilag 1-5.

  Langeland kommune, Rudkøbing

  Regionen og Langeland kommune er i samarbejde nået frem til nogle fælles rammer for etablering af et sundhedshus i Rudkøbing. Sundhedshuset planlægges etableret i den gamle ”Rudkøbing skole”, der pt. står ubenyttet hen. Der tænkes etableret et sundhedshus i tre etager på ca. 1800 m2 i alt og derudover planlægges en renovering af skolens to tilhørende gymnastiksale.

  Det planlægges, at sundhedshuset i Rudkøbing vil komme til at indeholde såvel kommunale som regionale funktioner, herunder lægehus, vagtlægekonsultation, skadeklinik, jordemoder, hjemmesygeplejen, sundhedsplejen, sundhedsfremmetilbud  og kommunal fysioterapi.

  To praktiserende læger har pt. givet tilsagn om at ville medvirke i sundhedshuset, men det planlægges at bygge til fire læger, idet det vurderes, at der indenfor en kort årrække vil finde et generationsskifte sted blandt flere af de praktiserende læger i kommunen.

  Der ansøges om 23 mio.kr. til projektet.

  Nordfyns kommune, Bogense

  Regionen og Nordfyns kommune har i samarbejde udarbejdet en ansøgning til Indenrigs- og sundhedsministeriet vedr. etablering af et sundhedshus i et tidligere plejehjem, Solgården, som er beliggende i Bogense. Det samlede etageareal af bygningskomplekses anslås til ca. 4.000 m2, men som projektet ser ud nu, forventes det at kun ca. 2.000 m2 vil indgå i sundhedshuset.

  Sundhedshuset i Bogense vil indeholde såvel regionale som kommunale funktioner, herunder lægepraksis, hjemmesygepleje og kommunal fysioterapi. I lægepraksis har fire praktiserende læger i Bogense og omegn givet tilsagn om at medvirke i projektet.

  Der ansøges om 9.9 mio. kr. til dette projekt.

  Sønderborg kommune, Nordborg

  Regionen og Sønderborg kommune er nået til enighed om at ansøge Indenrigs- og sundhedsministeriet om midler til etablering af et sundhedshus i Nordborg på Als.

  Sundhedshuset i Nordborg forventes at indeholde såvel regionale som kommunale funktioner, herunder en lægepraksis bygget til seks læger. Af hensyn til den usikre situation om lægedækningen i Havnbjerg gøres der plads til seks læger i sundhedshuset. I Nordborg er der på nuværende tidspunkt fem praktiserende læger, hvoraf tre har givet tilsagn om at flytte ind i sundhedshuset. For de tilbageværende to læger i kompagniskabspraksis er det gældende, at der for den ene af disse læger er et forestående generationsskifte, hvorfor det er forventningen, at der i forbindelse med tilgangen af en ny læge vil ske en flytning af praksis til sundhedscentret.

  Af kommunale funktioner forventes sundhedshuset at indeholde hjemmepleje, sundhedspleje samt fysioterapi og genoptræning.

  Sundhedshuset forventes etableret i et tidligere plejehjem i Nordborg. Bygningen er på ca. 3.500 m2, men dele af bygningen bliver i øjeblikket benyttet til andre kommunale funktioner. Det er derfor hensigten at ombygge ca. 1.500 m2 til sundhedshus.

  Der ansøges om kr. 14 mio. kr. til dette projekt.

  Tønder kommune, Skærbæk

  Regionen og Tønder kommune har i samarbejde udarbejdet en ansøgning til indenrigs- og sundhedsministeriet vedr. etablering af et sundhedshus i Skærbæk. Sundhedshuset vil blive etableret i det gamle Rådhus i Skærbæk. Den eksisterende administrationsbygning anvendes i dag af flere forskellige forvaltninger, men disse aktiviteter vil blive flyttet i takt med ombygningen til sundhedshus. Sundhedshuset vil blive på ca. 2.500 m2. Kommunen har givet tilsagn om at købe huset, såfremt der kan opnås enighed om prisen.

  Sundhedshuset i Skærbæk vil indeholde såvel regionale som kommunale funktioner, herunder lægepraksis, hjemmesygepleje og kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud. Det eksisterende lægehus i Skærbæk består af fem praktiserende læger og disse har alle givet foreløbigt tilsagn om at medvirke i projektet, mod at kommunen køber deres eksisterende lægehus.

  Der ansøges om 14.7 mio. kr. til dette projekt.

  Vejen kommune, Brørup

  Ansøgningen vedr. sundhedshus i Brørup i Vejen Kommune adskiller sig fra de øvrige ansøgninger fra Region Syddanmark idet regionen og kommunen allerede i 2008 besluttede at etablere et sundhedscenter i det nedlagte Brørup Sygehus. Det ombyggede sygehus har regionen og kommunen derfor på nuværende tidspunkt brugt mere end 40 mio. kr. på at etablere.

  Det projekterede sundhedscenter indeholder dels en ny lægepraksis med plads til 5 praktiserende læger – dette bygningsafsnit er ibrugtaget ved årsskiftet 2009/10 - og dels den regionale Veneklinik, som i projektforløbet har fået moderniseret opvågningsafsnittet. I løbet af foråret 2011 ibrugtages resten af sundhedscenteret som dels indeholder regionale funktioner i form af lægevagt, jordemoderkonsultation og en nyrenoveret lokalpsykiatrisk afdeling og kommunale funktioner for sygepleje, genoptræning og hjemmepleje. Samlet dækker sundhedscenteret herefter et areal på godt 5.000 m2.

  Regionen og kommunen er enige om, at der hensigtsmæssigt kan ske en udbygning med 2. etape af sundhedscenteret – dels med den kommunale sundhedspleje og en udbygning af den regionale jordemoderfunktion i et bygningsfællesskab, og dels med etableringen af en kommunal børnetandpleje, som der rummes mulighed for på den eksisterende matrikel. Parterne er enige om, at de funktioner, der kan tilføjes, kan have væsentlige fordele af et fællesskab med det allerede etablerede sundhedscenter ligesom det allerede etablerede center med en udbygning kan fremstå endnu stærkere.

  Der søges om 15 mio. kr. til dette projekt.

  Ærø kommune

  Regionen har i samarbejde med Ærø kommune drøftet muligheden for at tilrettelægge et projekt, der omhandler en generel forbedring af rammerne for kommunale og regionale sundhedsfunktioner på Ærø ved at sikre de fysiske rammer herfor. Dels ved at placere kommunale funktioner på sygehuset i Ærøskøbing og dels ved at renovere og udbygge det eksisterende lægehus i Marstal.

  Projektet vil indebære, at der på Ærø sygehus vil være sygehusfunktioner, lægeklinik samt følgende kommunale funktioner: hjemmesygepleje, sundhedspleje og genoptræning.

  På lægeklinikken i Marstal vil der foruden en lægeklinik til tre læger etableres plads til at kommunen kan have kommunale sundhedstilbud i satellitfunktion fra hovedfunktionen i Ærøskøbing.

  Regionen er aktuelt ved at undersøge om der kan skabes de nødvendige forudsætninger for en ansøgning om et sådant projekt. Det forventes, at disse undersøgelser kan være afsluttet til udvalgets møde.

  Den samlede ansøgning

  Indenrigs- og sundhedsministeriet vil på baggrund af ovenstående blive ansøgt om i alt 76,6 mio. kr. til etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark. Denne sum er dog eksklusiv de midler, der vil blive ansøgt om, såfremt der findes grundlag for tilrettelæggelse af et projekt i Ærøskøbing og Marstal på Ærø.

  Kommunal og regional medfinansiering

  Af indkaldelsen fremgår det, at der i bedømmelsen af de indkomne ansøgninger til puljemidlerne vil blive lagt vægt på kommunal og regional medfinansiering. Den kommunale medfinansiering vil i samtlige projekter bestå i, at der stilles eksisterende bygninger til rådighed til at etablere sundhedshuse i. Med hensyn til regional medfinansiering varetages projekt- og byggesagsstyringen af Region Syddanmark og derudover vil Region Syddanmark bidrage med økonomiske midler til facilitering af de praktiserende lægers indflytning i sundhedshusene.

  Processen fremadrettet

  Projekterne er udarbejdet på baggrund af embedsmandsdrøftelser mellem region og kommune og på baggrund af forhåndstilkendelser fra de relevante praktiserende læger.

  Projektbeskrivelserne skal på nuværende tidspunkt betragtes som foreløbige rammer, der skal udgøre et grundlag for ansøgninger om midler ved Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje.

  Det gælder således for alle projekter, at detaljer endnu ikke er beskrevet og færdigforhandlet mellem de implicerede parter ligesom der af gode grunde ikke er indgået forpligtende aftaler, som kan danne grundlag for projekternes realisering. Der må derfor tages et generelt forbehold for dette i ansøgningerne. 

  Såfremt midlerne fra puljen bevilges skal der udarbejdes endelige projektbeskrivelser for det enkelte sundhedshus , som skal forelægges til politisk behandling i region og kommune.

  Parallelt med forelægges af projektansøgningerne i regionens politiske system foregår der en politisk behandling i de enkelte kommuner. Skulle der i denne behandling være indvendinger eller problemområder i forhold til projektbeskrivelserne må disse afklares forinden indsendelse af ansøgningerne til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Idet der er ansøgningsfrist den 25. februar 2011, er der indgået aftale med ministeriet om, at ansøgningerne indsendes med forbehold for regionsrådets godkendelse af disse på møde den 28. februar 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • at de seks projektbeskrivelser indsendes som ansøgningsgrundlag til Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje vedr. etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder.  
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 07-02-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  Supplerende sagsfremstilling vedr. Ærø blev udleveret.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/4014
  2. Endelig godkendelse af praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 25. oktober 2010 et høringsudkast til Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark.

  Høringsudkastet har i perioden 1. november til 1. december 2010 været i høring hos relevante høringsparter. Der er indkommet 15 høringssvar, som er blevet behandlet i Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik og på baggrund heraf er fremkommet tre ændringsforslag til praksisplanen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Høringsudkast til Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark blev den 25. oktober 2010 behandlet i Regionsrådet.

  Høringsudkastet blev godkendt under forudsætning af, at følgende passage blev indføjet i planen:

  I forbindelse med udmøntningen af nye ydernumre skal det prioriteres, at disse kun udløses, når det bidrager til en mere hensigtsmæssig praksisstruktur på området. Der peges i den forbindelse på følgende principper: 

  • At det bidrager til kapaciteten i regionens udkantsområder (de såkaldt frie områder)
  • At det bidrager til nærhed i tilbuddene i alle dele af regionen
  • At det indgår i etableringen af tværfaglige behandlerhuse
  • At det sikre, at befolkningen om muligt har valgmulighed mellem flere praksis
  • At det bidrager til praksis af passende størrelse
  • At ydere uden ydernummer efter nærmere fastlagte principper kan tildeles et ydernummer 

  Med dette tilføjet praksisplanen i et forord, blev planen sendt i høring i perioden 1. november til 1. december 2010.

  Høringsudkastet kan findes her: www.regionsyddanmark.dk/dwn129474

  Behandling af høringssvar

  Der er i høringsperioden indkommet i alt 15 høringssvar, se vedlagte bilag 2 og 3.

  Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik i Region Syddanmark har den 14. december 2010 behandlet disse indkomne høringssvar og anbefaler på baggrund af denne behandling overfor Regionsrådet, at nedenstående ændringer tilføjes den endelige Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark, hvorefter praksisplanen godkendes endeligt.

  Ændringsforslag

  • I høringsudkast til praksisplan på kiropraktorområdet fremgår det på side 43, at mulige udvidelser i adgangen til billeddiagnostiske muligheder omfatter MR- og CT-scanning samt ultralydsscanning. Af høringssvaret fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at billeddiagnostiske henvisningsmuligheder alene skal omfatte CT- og MR-scanning. Dette er i tråd med anbefalinger fra overenskomstens parter og det foreslås derfor, at punktet vedr. ultralydsscanning udgår.
  • Sundhedsstyrelsen har i deres høringssvar endvidere påpeget, at der i afsnit 3.1.1 vedr. røntgenundersøgelser ikke, som det er tilfældet senere i planen, er nævnt, at kiropraktorer indenfor særlige rammer kan indgå samarbejdsaftale med en anden klinik om brug af røntgenanlæg. Dette foreslås tilføjet afsnit 3.1.1.
  • Høringssvar fra både kommuner, Praksisudvalget i Region Syddanmark (PLO) og Sundhedsstyrelsen udtrykker bekymring for lægens tovholderrolle i forbindelse med de henvisningsmuligheder, som foreslås etableret i afsnit 6.3.2. på side 43. Det foreslås derfor, at der i anden spalte på side 43, hvor forudsætningerne for etablering af disse henvisningsmuligheder er opremset, formuleres følgende i forhold til punktet vedr. egen praktiserende læge: At direkte henvisning af patienten til relevante diagnostiske tilbud sker under skyldig hensyntagen til den praktiserende læges tovholderrolle i forhold til den enkelte patient, og at egen praktiserende læge modtager kopi af henvisningen, når denne forefindes.

  Økonomi i forbindelse med implementering af vedtagelse af Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark:

  I praksisplanen anbefales det at gennemføre to nye tiltag, som i særlig grad tager højde for problematikken omkring udkantsområderne i Region Syddanmark.

  Det ene tiltag omhandler at sikre nærhed og tilgængelighed for den enkelte patient bosat i regionens udkantsområder, hvilket sker ved, at der i planperioden etableres frie områder i de områder (kommuner) i regionen, som ikke på nuværende tidspunkt har det samme niveau af kiropraktisk betjening, som det er tilfældet for den øvrige del af regionens kommuner. Nedsættelse i disse områder sker efter en række kriterier, som er nærmere skitseret i praksisplanen.

  Der kan ikke laves en egentlig konsekvensberegning af anbefalingerne om at gøre fem af regionens kommuner til frie områder. Erfaringen viser dog, at det i de områder, som ud fra planen er defineret som frie, kan være vanskeligt at skabe et egentligt markedsgrundlag for etablering af kiropraktorpraksis.

  Det andet tiltag omhandler primært at sikre tilgængeligheden til kiropraktisk betjening, idet det i praksisplanen anbefales, at der i planperioden afsættes en ramme på fire ydernumre, som kan udmøntes med ét ydernummer om året. Tidligere i sagsfremstillingen er beskrevet de nærmere omstændigheder, som det efter regionsrådets ønske er blevet tilføjet til praksisplanen skal være opfyldt, for at et af disse ydernumre kan udmøntes.

  Den skønsmæssige vurdering af merudgiften til kiropraktorområdet, som vil være forbundet med en implementering af dette tiltag, vurderes på baggrund af, at den gennemsnitlige udgift til en kiropraktor med overenskomst med Region Syddanmark er på ca. en halv million kroner årligt svarende til maksimalt to millioner kroner årligt ved udgangen af planperioden. Med de gældende rammer for hele praksisområdet synes det muligt at afholde udgiften indenfor budgettet. Såfremt det samlede udgiftspres overstiger den økonomiske ramme, vil sagen blive forelagt politisk igen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Praksis- og kommuneudvalget anbefaler overfor regionsrådet,

  • at man tilslutter sig de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer til praksisplanen samt godkender den endelige udgave af praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark.
  • at det i forbindelse med praksisplanens anbefaling om udmøntning af ét nyt ydernummer om året i planperioden godkendes, at der på kiropraktorområdet vil finde en forventet udgiftsstigning sted på maksimal kr. 500.000 om året, svarende til maksimalt 2.000.000 kroner ved planperiodens udløb ved udgangen af 2014.                                         
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 07-02-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/19318
  3. Afrapportering af audit på genoptræningsplaner 2010
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden kommunalreformen har der været stor opmærksomhed på kvaliteten af de udarbejdede genoptræningsplaner. På møde i Sundhedskoordinationsudvalget 12. april 2007 blev det aftalt mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen at gennemføre en årlig audit på kvaliteten af genoptræningsplaner. Der er tidligere gennemført kvantitative audits, som er afrapporteret i hhv. 2008 og 2009.

  Procesplanen for Kvalitativ audit på genoptræningsplaner 2010 har været forelagt til orientering på møde i sygehusledelseskredsen den 18. maj 2010, og procesplanen blev godkendt på et formandsmøde i Det Administrative Kontaktforum (DAK) i juni 2010. Processen blev sat i værk umiddelbart herefter.

  Audit 2010 har, som de tidligere audits, til formål at følge op på krav 2 i ”Grundaftalen om Genoptræning 15. juli 2008”, som omhandler de formelle krav vedr. kommunikation mellem sygehus, praktiserende læge og kommune i forbindelse med udskrivning fra sygehus af patienter med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Formålet med audit 2010 er endvidere at måle kvaliteten af det faglige indhold i genoptræningsplanerne op imod den regionale retningslinje for genoptræningsplaner.

  Der er på 5 tværsektorielle auditmøder gennemgået i alt 35 cases bestående af genoptræningsplaner samt tilhørende sygehus- og kommunejournaler.

  Auditrapporten sammenfatter de 5 auditmøder, og sammenfatningen grupperer sig i 3 afsnit:

  • evaluering af den kvalitative audit-metode.
  • det sundhedsfaglige indhold i genoptræningsplanerne.
  • den tekniske og organisatoriske understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner.

  Afslutningsvis indeholder rapporten en perspektivering i forhold til det fremtidige arbejde med kvalitetsmonitorering og kvalitetsudvikling på genoptræningsplansområdet.

  Auditrapporten er forelagt på møde i sygehusledelseskredsen den 11. januar 2011, i Det Administrative Kontaktudvalg den 19. januar 2011, og vil desuden blive forelagt på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 10. februar 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 07-02-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4744
  4. Status på midler til forstærket indsats for kronisk syge 2010-2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk syge. Region Syddanmark har modtaget godt 84 mio. kr. fra denne pulje fordelt på 39 forskellige projekter. Projekterne har nu haft mulighed for at være i gang i et år og der gives hermed en kort status på det hidtidige forløb.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og programmer for egenbehandling for kronisk syge. Region Syddanmark har modtaget godt 84 mio. kr. fra denne pulje fordelt på flere forskellige projekter. Nærmere beskrivelse af de forskellige projekter, kan læses på: http://www.regionsyddanmark.dk/wm280602. Projekterne har nu haft mulighed for at være i gang i et år og der gives hermed en kort status på det hidtidige forløb.

  Midlerne til projekterne er givet for ét år af gangen og regionen modtog for 2010 samlet godt 28 mio. kr., desværre er der kun brugt ca. 10,5 mio. kr., bl.a. grundet sen opstart, vanskeligheder pga. manglende afklaring af overenskomst med almen praktiserende læger og lignende. Der vil derfor blive sendt ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011.  Det forventes at de planlagte leverancer fra projekterne overholdes, idet der blot er tale om udskudte aktiviteter.

  Der er nedsat en overordnet styregruppe for den samlede indsats. Styregruppens formand er direktør Per Busk, og herudover deltager ledelsesrepræsentanter fra sygehuse, praksis og kommuner i styregruppen. Der har været afholdt 2 møder i gruppen, og der er planlagt et tredje i marts 2011.

  Hvert projekt har indsendt halvårlige statusopdateringer som videregives til styregruppen. På baggrund af seneste statusopdatering pågår der i øjeblikket en besøgsrunde til regionens sygehuse. På disse møder bliver de enkelte projekters status drøftet og eventuelle problemstillinger behandlet.

  Det er et krav fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at der laves en midtvejsevaluering med deadline 1. maj 2011. Evalueringen skal udarbejdes på et side overordnet plan, og der vil derfor ikke blive evalueret direkte på de enkelte projekter.

  Der vil i foråret 2011 blive arrangeret en fælles temadag for alle projekterne. Det overordnede formål med dagen er at erfaringsudveksle og skabe synergi mellem projekterne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 07-02-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/224
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  14. marts

  11. april

  9. maj

  6. juni

  15. august

  12. september

  10. oktober

  14. november

  5. december

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 14. marts 2011 på Højvangen i Nyborg Kommune.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 07-02-2011
   

  Indstillingen blev godkendt.

  Forslag til mødesteder blev omdelt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/224
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 07-02-2011
   

  Der blev informeret om:

  • Medicingennemgang.
  • Ny LaSF-overenskomst om fodpleje.

  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring