Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - referat 28-02-2011

 

Mødedato:
28-02-2011 Kl. 15:00 - 20:05

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Freddie H. Madsen, O, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Pia Tørving, A, Margot Torp, A, William Jensen, A, Frede Skaaning, A, Ole Finnerup Larsen, A, Pierre Topaz, A, Jette Jensen, A, Andrea Terp, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Ida Rosendal Damborg, F (midlertidigt medlem for Finn T. Hansen), Torben W. Smith, F, John Hyrup Jensen, F, Jørgen Pless, L, Jytte G. Lauridsen, O, Thies Mathiasen, O, Lars Aarup, O, Stephanie Lose, V, Carsten Abild, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Claus Warming, V, Preben Friis-Hauge, V, Susanne Linnet, V, Hans Philip Tietje, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Møller, V

Vedr. pkt. 12 – "Vestbanen"
Otto Ottosen for Preben Friis-Hauge

Carl Holst deltog ikke i sagerne 13 - 28

 

Dagsorden - dagsorden som PDF-fil  

 1. Temadrøftelse om det dansk-tyske samarbejde

 2. Ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af sundhedshuse

 3. Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014

 4. Status på kræftpakker og handleplaner

 5. Trådløst netværk til regionens sygehuse

 6. Sundhedsforskning: Indstilling af forskningsprojekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje 2010 2. opslag

 7. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa: Pavillon

 8. Udmøntning af pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene i 2011

 9. Tillægsfinansiering af intraoperativ MR-scanner, OUH, Neurokirurgisk afdeling U

 10. Udtalelse vedr. Rigsrevisionens beretning om sygehusenes økonomi 2009

 11. Endelig godkendelse af praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark

 12. Vestbanen

 13. Prioritering af tilskudsrammen til Sydtrafik

 14. Opsamling på køreplansændringer i forhold til Sydtrafiks forslag til køreplan 2011

 15. Status for den regionale udviklingsplan, herunder forslag til initiativområder

 16. Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark samt University College Lillebælt og University College Syddanmark

 17. Forslag til tillæg nr. 4 for et råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune

 18. Forslag til tillæg nr. 5 for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods i Faaborg-Midtfyn Kommune

 19. Råstofgravning uden for råstofplanens graveområder - Korsagervej 2, matr.nr. 13o Davinde, Odense Kommune

 20. Afskrivning af udestående mellemværender vedr. deling af amternes nettoformuer

 21. Studiebesøg til Bruxelles i maj 2011

 22. Afrapportering fra studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling

 23. Deltagelse i møder i Det Regionale Beskæftigelsesråd

 24. Ny udpegning af medlemmer og suppleanter til Regionstandlægenævnet

 25. Udpegning af nyt medlem til Sundhedsbrugerrådet

 26. Orientering om ansættelser af direktører, forstandere og sygehusledelser

 27. LUKKET PUNKT - Sydbo - erstatningsbyggeri

TILLÆGSDAGSORDEN

   28.   Forudgående fravalg af genoplivning eller intensiv terapi  

 

 

1.      Temadrøftelse om det dansk-tyske samarbejde

Sagsnr:

11/2317


 

Resumé

Det er aftalt, at regionsrådet skal have en temadrøftelse om Region Syddanmarks fremtidige dansk-tyske samarbejde. Drøftelsen tager udgangspunkt i de kommende initiativer og aktiviteter i 2011, herunder Delstaten Slesvig-Holstens  strategi for det fremtidige samarbejde med Danmark, den såkaldte ”Danmarksstrategi”, som er sendt i høring hos Region Syddanmark.
 

Sagsfremstilling

At være en del af en grænseregion giver mange udfordringer og særlige muligheder som skal benyttes og koordineres. Region Syddanmark har som mål at gøre grænseregionen til en vækstregion gennem det dansk-tyske samarbejde. Det sker ved at vi i fællesskab arbejder for:

 • at skabe flere arbejdspladser og tiltrække af investeringer
 • at hæve uddannelsesniveauet gennem udvikling af uddannelsernes kvalitet og attraktivitet samt at styrke og øge fælles forskning inden for regionens styrkepositioner
 • at øge grænseregionens synlighed
 • at sikre at udviklingen langs ”Jyllandskorridoren” prioriteres både af Delstaten Slesvig-Holsten, den danske stat og den tyske forbundsstat, således at fremtidige ressourcer ikke primært tilflyder Femernbælt.

Da der i øjeblikket er flere aktiviteter og initiativer i gang, er der er aftalt en temadrøftelse i regionsrådet om Region Syddanmarks dansk-tyske samarbejde.

Af kommende aktiviteter og initiativer kan der særligt peges på følgende:

 • Delstaten Slesvig-Holsten har før jul 2010 præsenteret sin strategi for det fremtidige samarbejde med Danmark, den såkaldte ”Danmarksstrategi”. Regionsrådet er blevet bedt om et høringssvar på strategien, som skal indleveres senest den 1. april 2011.
 • Som del af Region Syddanmarks partnerskabsaftale med Delstaten Slesvig-Holsten skal der løbende aftales årsplaner. I øjeblikket arbejdes der på en årsplan for perioden 2011/12, som forventes lagt op til regionsrådets behandling inden sommerferien efter drøftelse i Udvalget for Regional Udvikling.
 • Det nuværende INTERREG 4A-program Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. udløber med udgangen af 2013. De indledende overvejelser vedrørende tilrettelæggelsen af et kommende dansk-tysk INTERREG 5A-program fra 2013 er i gang.

Temadrøftelsen tager udgangspunkt i det hidtidige grænseoverskridende samarbejde og fokuserer på de muligheder og udfordringer samarbejdet aktuelt står overfor.

Baggrundsnotat, som kan bruges som udgangspunkt for drøftelsen eftersendes. Notatet beskriver Region Syddanmarks hidtidige dansk-tyske samarbejde, status for samarbejdet og resumerer de vigtigste dokumenter: Region Syddanmarks nuværende strategi ”Fra Grænse- til Vækstregion” og Slesvig-Holstens forslag til en ”Danmarksstrategi” m.m.

 

Indstilling

Til drøftelse.

 

Beslutning

Regionsrådet besluttede, at det fremtidige dansk-tyske samarbejde, herunder bl.a. Region Syddanmarks høringssvar til den slesvig-holstenske Danmarksstrategi, skal tage udgangspunkt i 2020-visionsoplægget som blev fremlagt på dagens temadrøftelse, samt øvrige erfaringer fra temadrøftelsen.

Se beslutningen på video:
1. Temadrøftelse om det dansk-tyske samarbejde

 

Bilag


 

 


 

 

 

2.      Ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeri-ets pulje til etablering af sundhedshuse

Sagsnr:

10/13609


 

Resumé

Regeringen og Dansk Folkeparti har i finanslovsaftalerne for 2009 og 2010 afsat 600 mio. kr. til sundheds- og akutløsninger i udkantsområder i Danmark. 300 mio. kr. er afsat til en pulje vedr. etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder. Regionen er i den forbindelse indgået i et samarbejde med seks af regionens kommuner med henblik på udformning af ansøgninger til puljen vedr. etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder i Region Syddanmark.
 

Sagsfremstilling

I finanslovsaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og 2010 er det aftalt, at der i alt afsættes 600 mio. kr. til facilitering af sundheds- og akutløsninger i udkantsområderne i Danmark. 300 mio. kr. er udmøntet i en pulje vedr. etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder. Etableringen af disse lægehuse, sundheds- og akuthuse har til formål at samle de lokale sundhedstilbud og medvirke til at give den enkelte borger et sammenhængende tilbud og skabe tryghed i nærområdet. Samtidig skal etableringen af disse lægehuse, sundheds- og akuthuse også medvirke til at gøre det mere attraktivt for yngre læger at slå sig ned i de pågældende udkantsområder.

Den 29. september 2010 udsendtes fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet en indkaldelse af ansøgninger om midler fra ovennævnte puljer. Af indkaldelsen fremgår det, at regionerne og kommunerne i fællesskab er ansøgningsberettigede til puljemidlerne vedr. lægehuse, sundheds- og akuthuse. Det fremgår endvidere, at ansøgningerne kan omhandle midler til etablering af sundhedshuse samt til udstyr, herunder telemedicinsk og laboratorieudstyr mv. Kriterierne for at ansøge er, at der er tale om etablering af sundhedshuse i regionens udkantsområder, dvs. områder, der er karakteriseret ved at der er langt til nærmeste fælles akutmodtagelse, og områder som typisk er præget af vanskeligheder i forbindelse med rekruttering af yngre læger. Derudover er det et kriterium at de sundhedshuse, der ansøges om midler til etablering af, skal indeholde både kommunale og regionale funktioner, herunder lægepraksis, hjemmepleje, sundhedspleje samt forebyggelsestiltag med henblik på at etablere de fysiske rammer til et stærkt sundhedsfagligt miljø i det pågældende område.

På baggrund af indkaldelsen har regionsrådsformand Carl Holst i oktober 2010 udsendt et brev til regionens kommuner, hvori der opfordredes til samarbejde vedr. projekter om etablering af sundhedshuse. Region Syddanmark har på baggrund heraf indledt et samarbejde med i alt seks kommuner i regionen med henblik på at afklare mulighederne for at etablere sundhedshuse i områder, som lever op til de af ministeriet opstillede kriterier.

Nedenfor følger et kort oprids af de konkrete projekter, som det påtænkes at indsende ansøgninger til Sundheds- og Indenrigsministeriet vedrørende. For uddybende projektbeskrivelser henvises til punktets bilag 1-6.

Langeland Kommune, Rudkøbing

Regionen og Langeland Kommune er i samarbejde nået frem til nogle fælles rammer for etablering af et sundhedshus i Rudkøbing. Sundhedshuset planlægges etableret i den gamle ”Rudkøbing skole”, der pt. står ubenyttet hen. Der tænkes etableret et sundhedshus i tre etager på ca. 1800 m2 i alt, og derudover planlægges en renovering af skolens to tilhørende gymnastiksale.

Det planlægges, at sundhedshuset i Rudkøbing vil komme til at indeholde såvel kommunale som regionale funktioner, herunder lægehus, vagtlægekonsultation, skadeklinik, jordemoder, hjemmesygeplejen, sundhedsplejen, sundhedsfremmetilbud og kommunal fysioterapi.

To praktiserende læger har pt. givet tilsagn om at ville medvirke i sundhedshuset, men det planlægges at bygge til fire læger, idet det vurderes, at der indenfor en kort årrække vil finde et generationsskifte sted blandt flere af de praktiserende læger i kommunen.

Der ansøges om 23 mio. kr. til projektet.

Nordfyns Kommune, Bogense

Regionen og Nordfyns Kommune har i samarbejde udarbejdet en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. etablering af et sundhedshus i et tidligere plejehjem, Solgården, som er beliggende i Bogense. Det samlede etageareal af bygningskomplekset anslås til ca. 4.000 m2, men som projektet ser ud nu forventes det, at kun ca. 2.000 m2 vil indgå i sundhedshuset.

Sundhedshuset i Bogense vil indeholde såvel regionale som kommunale funktioner, herunder lægepraksis, hjemmesygepleje og kommunal fysioterapi. I lægepraksis har fire praktiserende læger i Bogense og omegn givet tilsagn om at medvirke i projektet.

Der ansøges om 11.1 mio. kr. til dette projekt.

Sønderborg Kommune, Nordborg

Regionen og Sønderborg Kommune er nået til enighed om at ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om midler til etablering af et sundhedshus i Nordborg på Als.

Sundhedshuset i Nordborg forventes at indeholde såvel regionale som kommunale funktioner, herunder en lægepraksis bygget til seks læger. Af hensyn til den usikre situation om lægedækningen i Havnbjerg gøres der plads til seks læger i sundhedshuset. I Nordborg er der på nuværende tidspunkt fem praktiserende læger, hvoraf tre har givet tilsagn om at flytte ind i sundhedshuset, såfremt de får solgt deres lægehus. For de tilbageværende to læger i kompagniskabspraksis er det gældende, at der for den ene af disse læger er et forestående generationsskifte, hvorfor det er forventningen, at der i forbindelse med tilgangen af en ny læge vil ske en flytning af praksis til sundhedscentret.

Af kommunale funktioner forventes sundhedshuset at indeholde hjemmepleje, sundhedspleje samt fysioterapi og genoptræning.

Sundhedshuset forventes etableret i et tidligere plejehjem i Nordborg. Bygningen er på ca. 3.500 m2, men dele af bygningen bliver i øjeblikket benyttet til andre kommunale funktioner. Det er derfor hensigten at ombygge ca. 1.500 m2 til sundhedshus.

Der ansøges om kr. 14 mio. kr. til dette projekt.

Tønder Kommune, Skærbæk

Regionen og Tønder Kommune har i samarbejde udarbejdet en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. etablering af et sundhedshus i Skærbæk. Sundhedshuset planlægges etableret i det gamle rådhus i Skærbæk, som i dag anvendes af flere forskellige forvaltninger. Disse aktiviteter vil blive flyttet i takt med ombygningen til sundhedshus. Sundhedshuset vil blive på ca. 2500 m2. Sundhedshuset i Skærbæk vil indeholde såvel regionale som kommunale funktioner, herunder lægepraksis, hjemmesygepleje og kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud. Det eksisterende lægehus i Skærbæk består af fem praktiserende læger og disse har alle givet foreløbig tilsagn om at medvirke i projektet, mod at kommunen køber deres eksisterende lægehus, såfremt der kan opnås enighed om prisen.

Der ansøges om 14,7 mio. kr. til dette projekt.

Vejen Kommune, Brørup

Ansøgningen vedr. sundhedshus i Brørup i Vejen Kommune adskiller sig fra de øvrige ansøgninger fra Region Syddanmark, idet regionen og kommunen allerede i 2008 besluttede at etablere et sundhedscenter i det nedlagte Brørup Sygehus. Det ombyggede sygehus har regionen og kommunen derfor på nuværende tidspunkt brugt mere end 40 mio. kr. på at etablere.

Det projekterede sundhedscenter indeholder dels en ny lægepraksis med plads til 5 praktiserende læger – dette bygningsafsnit er ibrugtaget ved årsskiftet 2009/10 - og dels den regionale Veneklinik, som i projektforløbet har fået moderniseret opvågningsafsnittet. I løbet af foråret 2011 ibrugtages resten af sundhedscenteret, som dels indeholder regionale funktioner i form af lægevagt, jordemoderkonsultation og en nyrenoveret lokalpsykiatrisk afdeling og kommunale funktioner for sygepleje, genoptræning og hjemmepleje. Samlet dækker Sundhedscenteret herefter et areal på godt 5.000 m2.

Regionen og kommunen er enige om, at der hensigtsmæssigt kan ske en udbygning med 2. etape af Sundhedscenteret – dels med den kommunale sundhedspleje og en udbygning af den regionale jordemoderfunktion i et bygningsfællesskab, og dels med etableringen af en kommunal børnetandpleje, som der rummes mulighed for på den eksisterende matrikel. Parterne er enige om, at de funktioner der kan tilføjes, kan have væsentlige fordele af et fællesskab med det allerede etablerede sundhedscenter, ligesom det allerede etablerede center med en udbygning kan fremstå endnu stærkere.

Der søges om 15 mio. kr. til dette projekt.

Ærø Kommune

Regionen har i samarbejde med Ærø Kommune drøftet muligheden for at tilrettelægge et projekt, der omhandler en generel forbedring af rammerne for kommunale og regionale sundhedsfunktioner på Ærø ved at sikre de fysiske rammer herfor. Dels ved at placere kommunale funktioner på sygehuset i Ærøskøbing, og dels ved at renovere det eksisterende lægehus i Marstal samt skabe lokalemæssige forhold til satellitfunktioner af kommunale funktioner, herunder f.eks. sygeplejeklinik.

Projektet indebærer, at der på Ærø Sygehus vil være sygehusfunktioner, lægeklinik samt følgende kommunale funktioner: hjemmesygepleje, sundhedspleje og genoptræning.

På lægeklinikken i Marstal vil der foruden en lægeklinik til tre læger etableres plads til, at kommunen kan have kommunale sundhedstilbud i satellitfunktion fra hovedfunktionen i Ærøskøbing.

Der ansøges om 10 mio. kr. til dette projekt.

Den samlede ansøgning

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil på baggrund af ovenstående blive ansøgt om i alt 87,8 mio. kr. til etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark.

Kommunal og regional medfinansiering

Af indkaldelsen fremgår det, at der i bedømmelsen af de indkomne ansøgninger til puljemidlerne vil blive lagt vægt på kommunal og regional medfinansiering. Den kommunale medfinansiering vil i samtlige projekter bestå i, at der stilles eksisterende bygninger til rådighed til at etablere sundhedshuse i. Med hensyn til regional medfinansiering varetages projekt- og byggesagsstyringen af Region Syddanmark, og derudover vil Region Syddanmark bidrage med økonomiske midler til facilitering af de praktiserende lægers indflytning i sundhedshusene.

Processen fremadrettet

Projekterne er udarbejdet på baggrund af embedsmandsdrøftelser mellem region og kommune og på baggrund af forhåndstilkendelser fra de relevante praktiserende læger.

Projektbeskrivelserne skal på nuværende tidspunkt betragtes som foreløbige rammer, der skal udgøre et grundlag for ansøgninger om midler ved Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje.

Det gælder således for alle projekter, at detaljer endnu ikke er beskrevet og færdigforhandlet mellem de implicerede parter, ligesom der af gode grunde ikke er indgået forpligtende aftaler, som kan danne grundlag for projekternes realisering. Der må derfor tages et generelt forbehold for dette i ansøgningerne. 

Såfremt midlerne fra puljen bevilges, skal der udarbejdes endelige projektbeskrivelser for det enkelte sundhedshus, som skal forelægges til politisk behandling i region og kommune.

Parallelt med forelæggelse af projektansøgningerne i regionens politiske system foregår der en politisk behandling i de enkelte kommuner. Skulle der i denne behandling være indvendinger eller problemområder i forhold til projektbeskrivelserne, må disse afklares forinden indsendelse af ansøgningerne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Idet der er ansøgningsfrist den 25. februar 2011, er der indgået aftale med ministeriet om, at ansøgningerne indsendes med forbehold for regionsrådets godkendelse af disse på møde den 28. februar 2011.

Indstilling

Det indstilles:

At de seks projektbeskrivelser indsendes som ansøgningsgrundlag til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje vedr. etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder. 

 

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 07-02-2011

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling vedr. Ærø blev udleveret.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefalede indstillingen over for regionsrådet med de fra praksis- og kommuneudvalget anførte anbefalinger vedr. Ærø og Bogense.

 

 

Beslutning

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Se beslutningen på video:
2. Ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af sundhedshuse

 

 

Bilag:

2a Indkaldelse vedr. sundhedshuse
2b

Projektbeskrivelse vedr. etablering af sundhedshus i Brørup - Fase 2

2c

Projektbeskrivelse vedr. etablering af sundhedshus i Skærbæk

2d

Projektbeskrivelse vedr. etablering af sundhedshus i Nordborg

2e

Projektbeskrivelse til etablering af sundhedshus i Bogense

2f

Projektbeskrivelse for sundhedshus i Rudkøbing

2g

Projektbeskrivelse Ærø

 

 

  

 

 

3.      Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014

Sagsnr:

10/4687


 

Resumé

Efter en omfattende proces med inddragelse af mange parter og interessenter og en høringsfase, foreligger nu et forslag til ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nuværende strategi- og handleplan for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet 2007-2010 udløb i 2010. Derfor blev der i begyndelsen af 2010 taget initiativ til at udarbejde en ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Processen har foregået i mange fora, og der er indhentet input fra mange sider. Kvalitetsudvalget, Sygehusledelseskredsen og Psykiatriledelsen har været væsentlige parter i processen. Regionsråd, Visionsudvalg og Sundhedsbrugerråd har også bidraget med vigtige bidrag, da strategien skal være i overensstemmelse med den kommende vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

Processen

For at inddrage erfaringer fra det konkrete arbejde med kvalitetsudviklingen har der været afholdt en række fokusgruppeinterview med repræsentanter for sygehusene, for psykiatrien og for Sundhedsstaben. For at sammenfatte alle bidrag og udstikke indsatsområderne for den nye strategi blev der afholdt en kvalitetscamp, hvor repræsentanter for sygehuse, psykiatri, Center for Kvalitet og Afdelingen for Kvalitet og Forskning deltog. På baggrund af resultatet fra kvalitetscamp’en er der blevet udarbejdet et forslag til strategi. Efter behandling i Sygehusledelseskredsen, Psykiatriledelsen og Visionsudvalget blev forslaget sendt i høring.

Høringen

Der kom ni høringssvar og fem supplerende svar. Der er kommet høringssvar fra:

 • HovedUdvalget
 • FMU (Fælles Medudvalg), Sygehus Lillebælt
 • FMU, Sygehus Sønderjylland
 • FMU, OUH (incl. svar fra to LMU (Lokalt Medudvalg)
 • FMU, Sydvestjysk Sygehus
 • Ledelsessiden Sydvestjysk Sygehus
 • FMU, Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Center for Kvalitet
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Kiropraktor kredsforeningen i Region Syddanmark
 • Der er endvidere indsendt selvstændige svar fra tre LMU på OUH.

I den forbindelse kan det oplyses, at der ikke er modtaget svar fra: Danske Patienter, Sundhedsbrugerrådet, Sundhedskoordinationsudvalget, Det Administrative Kontaktforum, Regionale samarbejdsudvalg og Psykiatrisk Dialogforum.

Overordnet kan svarene sammenfattes som:

 • Der er stor tilslutning til de valgte indsatsområder
 • Indsatsområderne bør konkretiseres
 • Der er fra flere høringsparter ønske om, at sundheds-it gøres til et indsatsområde
 • Fokus på medarbejderne
 • Der er forslag til konkrete rettelser og forslag om at gøre strategien kortere og mere letlæselig.

Sundhedsstaben og Psykiatristaben har gennemgået de indkomne høringssvar og har kommenteret disse, se skema i bilagsmateriale. En betydelig del af de indkomne bemærkninger og ønsker til justering og ændring af strategien er efterkommet. Der er dog en række ønsker, der ikke kan efterkommes, herunder at gøre sundheds-it og medarbejderfokus til strategiske indsatsområder i kvalitetsstrategien. Samtidig vil det udbredte ønske om konkretisering af indsatsområderne blive honoreret i implementeringsprocessen, der indledes umiddelbart efter godkendelse af strategien i regionsrådet.

Høringssvarene og et resumé af høringssvarene vedlægges.

Det videre forløb

Forslaget om strategi i sundhedsvæsenet har været behandlet i Visionsudvalget og i Psykiatriudvalget. Efter regionsrådets vedtagelse skal der ske en implementering af strategien.

 

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til  strategi godkendes.

 

Beslutning i Visionsudvalget den 18-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Beslutning i Psykiatriudvalget den 04-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
3. Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014

 

Bilag:

3a

Strategi for Kvalitetsudvikling

3b

Oversigt over høringssvar

3c

Samlet udskrift af høringssvar

 

 

  

 

 

4.      Status på kræftpakker og handleplaner

Sagsnr:

07/783


 

Resumé

Der forelægges status på kræftpakker og redegøres for, hvilke handleplaner der er iværksat/iværksættes for at forbedre målopfyldelsen de steder, hvor dette vurderes påkrævet. Som et delelement i handleplanerne foreslås ansættelse af flere forløbskoordinatorer.
 

Sagsfremstilling

I vedlagte notat forelægges en status på målopfyldelse af forløbstider i pakkeforløbene inden for kræftområdet, og der redegøres for, hvilke handleplaner der er iværksat/iværksættes for at forbedre forløbene de steder, hvor dette vurderes påkrævet.

Det er kendetegnende, at der for kræftpakkernes diagnostiske forløb, dvs. tiderne til hurtig indkaldelse og udredningsvarighed for de fleste kræftformer, er tale om en høj målopfyldelse, mens det kan noteres, at det inden for nogle kræfttyper er vanskeligt i alle tilfælde at efterleve tidsfristerne i behandlingsfasen. Dette gælder bl.a. for lungekræft, brystkræft og øvre mave-tarmkræft.

Udfordringerne i forhold til at kunne overholde de anbefalede tidsfrister kan siges at falde i to grupper: kapacitetsproblemer og spørgsmål om at optimere procedurer, samarbejde og arbejdsgange i patientforløbene, således at der ikke opstår unødige forsinkelser.

Handleplaner

Inden for de enkelte kræftformer arbejdes der med forskellige handleplaner for at imødekomme disse udfordringer, som er nærmere beskrevet i notatet. Dette drejer sig bl.a. om:

 • Kapacitetsudvidelser, eksempelvis ved oprettelse af flere tider til koloskopi (kikkertundersøgelse af tyktarm) og udvidelse af antal operationslejer til brystkræft.
 • Afkorte/optimere tidsforløbene ved overgange mellem sygehuse og afdelinger, eksempelvis ved kontinuerlig information om korrekt henvisningsprocedure, brug af videokonferencer og tjeklister for diagnostikske undersøgelser før den onkologiske behandling.
 • Fokus på opgaveglidning, udbredelse af brug af koloskoperende sygeplejersker.
 • Udnyttelse af den samlede sygehuskapacitet ved tilbud om omvisitering med manglende lokal mulighed for overholdelse af tidsfrister.
 • Fokus på forbedret registreringsdisciplin/-praksis af forløbene.

Ansættelse af flere forløbskoordinatorer
Erfaringerne viser særligt, at der på nogle områder kan være behov for at der sættes øget fokus på at optimere pakkeforløbene de steder, hvor der sker overgange i patientforløbene mellem sygehuse og afdelinger.

Udover de ovennævnte tiltag lægges der derfor op til oprettelse af flere dedikerede funktioner, de såkaldte forløbskoordinatorer, der bl.a. får til opgave at overvåge og sikre fremdrift i pakkeforløbene i overensstemmelse med retningslinjerne i pakkeforløbene. Disse funktioner findes allerede i dag på sygehusene i varierende grad, men der vurderes at være behov for en intensiveret indsats.

Det foreslås derfor, at der fra 2011 afsættes en ramme på 7 mio. kr. til ansøgninger om oprettelse af forløbskoordinatorfunktioner i relation til pakkeforløbene. Det foreslås, at der heraf reserveres 1 mio. kr. til at gennemføre et forsknings-/evalueringsprojekt af forløbskoordinatorfunktionerne, således at der indhentes viden om gevinster mv. Den resterende ramme udmøntes til sygehusene på baggrund af konkrete ansøgninger, hvor det enkelte sygehus´ andel af ansøgningsrammen bestemmes efter sygehusets samlede DRG-værdi.

Tæt opfølgning og audit

Effekten af sygehusenes igangsatte handleplaner vil blive fulgt tæt via den regionale kræftstyregruppe, bl.a. vil der blive taget initiativ til systematiske audits på de patienter, hvor det konstateres, at tidsfristerne i behandlingsfasen ikke er overholdt.

Herigennem skal der således som led i en kontinuerlig kvalitetsudviklingsproces sættes fokus på årsager til manglende overholdelse og dermed også hvilke virkemidler, der skal til for at afhjælpe dem. I forbindelse med disse audits vil det også blive undersøgt, om alle patienter får et rettidigt tilbud om behandling eller tilbud om viderevisitation, samt at der foreligger dokumentation herfor i journalen.

 

Indstilling

Det indstilles:

At orienteringen tages til efterretning.

At der anvendes 7 mio. kr. fra 2011 og frem til oprettelse af forløbskoordinatorfunktioner, som finansieres fra midler, der blev tilført regionen i forbindelse med økonomiaftalen 2008 til den styrkede indsats inden for kræftområdet.

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
4. Status på kræftpakker og handleplaner

 

Bilag:

4a

Status på kræftpakker, januar 2011 version 2

 

 

 


 

 

 

5.      Trådløst netværk til regionens sygehuse

Sagsnr:

11/304


 

Resumé

Udviklingen indenfor sundheds-it har retning mod større fleksibilitet og mobilitet i forbindelse med patientbehandlingen. Det øger behovet for anvendelse af apparatur med trådløs teknologi, og derfor er der behov for en udbygning og fornyelse af regionens trådløse netværk. Til det formål foreslås afsat 10,5 mio. kr. af de midler, som regionsrådet har afsat til investeringer i sundheds-it systemer.

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har i dag en omfattende trådet infrastruktur til transport af data, telefoni og video på netværket. I takt med at brugerne bliver mere mobile, er der et behov for at udvide det eksisterende trådede netværk til også at tilbyde trådløs dækning (WIFI) på regionens lokationer. Det fremtidige system indenfor sundheds-it har retning mod større fleksibilitet og mobilitet i forbindelse med patientbehandling. Med dette følger ønsker og krav om anvendelse af apparaturer med trådløse teknologier (WIFI). Det er nødvendigt at få udbygget og fornyet den nuværende WIFI infrastruktur for at understøtte en sikker, stabil og velfungerende drift.

Flere igangværende investeringer på it-området har som en central forudsætning, at der er mulighed for WIFI. Investeringerne i elektronisk patientjournal (Cosmic) og nyt laboratorieinformationssystem er eksempler herpå. De nuværende WIFI løsninger i regionen tager udspring i de tidligere amter og mangler et løbende standardiseret teknologiløft.

Det trådløse netværk vil kunne benyttes til følgende:

 • Trådløs dækning for RSD klienter, herunder pc´ere, bærbare computere, PDA’er, trådløse WIFI telefoner, videokameraer mv.
 • Trådløs dækning for medicoteknisk udstyr, herunder on-line patientmonitorering.
 • Trådløs dækning for patienter og pårørende. Kan bruges til at give borgerne ”adgang” til verden udenfor under indlæggelse (underholdning, arbejde, skolegang mv.).
 • Positionering (tracking af hospitalsudstyr, personale og patienter via WIFI sendere).

Samlet skal projektet sikre en stabil, sikker og velfungerende WIFI driftsplatform i hele regionen.

Samlet forventes det, at udgifterne til hardware og software til anskaffelse af trådløst netværk er på 10,5 mio. kr. I overslaget for udgifterne til investeringen er indregnet nødvendige omkostninger til uddannelse, konfiguration, installation, dokumentation og projektledelse fra leverandør, samt resurser til bemanding af projektet med projektleder og teknikere.

Sygehusene har estimeret behovet for investeringen fordelt over de næste tre år som anført:

 

 

År

2011

2012

2013

I alt

Fordeling

50 %

30 %

20 %

100 %

Økonomi (1.000 kr.)

5.250

3.150

2.100

10.500

Det foreslås, at der afsættes og frigøres rådighedsbeløb svarende til denne fordeling. Udgifterne foreslås finansieret af den ramme, der er afsat i budget 2011 og overslagsårene til investeringer i større it-systemer på sundhedsområdet.

Beregningen af udgifterne er baseret på direkte tildeling af leverandør under statens og kommunernes rammeaftaler (SKI). Der er dog endnu ikke truffet afgørelse, om indkøbet skal ske efter direkte tildeling under SKI-aftalen eller udbud (mini-udbud under SKI eller EU-udbud). Når resultatet af udbudsforretningen er kendt, vil der efterfølgende skulle ske en tilpasning af bevillingen.

Udover den centrale investering kommer lokale investeringer på sygehusene til access punkter, site-survey og kabling, som afholdes af sygehusenes lokale investeringsrammer. På baggrund af sygehusenes indmeldinger om WIFI udvidelse, estimeres til et samlet indkøb på ca. 4.000  til en pris på ca. 5.400. kr. pr. stk. (Access Punkt, Site-Survey og kabling). Fordelingen af udgifterne til investeringen mellem sygehusene og centrale investeringsrammer er sket ud fra de principper, der gælder for finansiering af større it-investeringer. Projektet og den økonomiske fordelingsmodel er drøftet i Styregruppen for sundheds-it, der anbefaler, at investeringen gennemføres.

Efter implementering af investeringen vil der være behov for løbende overvågning og justering af netværket. Finansieringen heraf skal tilvejebringes via effektiviseringer indenfor it-stabens eksisterende driftsrammer.

 

Indstilling

Det indstilles:

At der meddeles anlægsbevilling på 10,500 mio. kr. (indeks 123,9) til anskaffelsen af trådløst netværk (WIFI).

At der afsættes og frigøres rådighedsbeløb jf. sagsfremstillingen som finansieres af rammen til investeringer i sundheds-it systemer.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

At de varige driftsomkostninger finansieres af effektiviseringer indenfor it-stabens eksisterende driftsrammer.

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
5. Trådløst netværk til regionens sygehuse

 

 

  

 

 

6.      Sundhedsforskning: Indstilling af forskningsprojekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje 2010 - 2. opslag

Sagsnr:

10/19410


 

Resumé

Region Syddanmarks Forskningspulje har for 2010 været i 2. opslag. Det indstilles, at 15 forskningsprojekter støttes med i alt 10,83 mio. kr. Med anbefalingen i indeværende indstilling har regionsrådet i årene 2008-2010 samlet uddelt 44,5. mio. kr. fra Region Syddanmarks Forskningspulje til i alt 64 tværgående forskningsprojekter indenfor lidelser i bevægeapparatet, for højt blodtryk, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), børn og sundhed, den akutte patient og frie emner.
 

Sagsfremstilling

Fra Region Syddanmarks Forskningspulje uddeles hvert år midler til forskningsprojekter inden for de af regionsrådet udpegede tværregionale indsatsområder. Der er årligt 15 mio. kr. til rådighed i puljen.

Puljen kom i opslag første gang i 2008. Vedr. 2010 har der i efteråret været 2. opslag for 2010.

Ved første opslag i 2010 bevilgede regionsrådet i juni 2010 et samlet beløb på 4,11 mio. kr. til 12 tværgående forskningsprojekter. Regionsrådet besluttede samtidig, at forskerne gives en ny mulighed for at ansøge det resterende beløb i puljen på 10,89 mio. kr., og at dette skulle ske ved en ny ansøgningsrunde i efteråret 2010.

Bedømmelsesprocessen for ansøgninger til 2. opslag 2010 er afsluttet. Det Regionale Strategiske Forskningsråd har efterfølgende på deres møde den 13. december 2010 indstillet en række projekter.

Alle indkomne ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje 2010 vurderes af et bedømmelsesudvalg bestående af forskere fra Region Syddanmark, dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, og dels ud fra de opstillede regionale kriterier om samarbejde på tværs af sygehuse og institutioner. Desuden inddrages en ekstern forskningsfaglig bedømmelse af ansøgningerne, som er foretaget i samarbejde med Region Midtjylland.

Det Regionale Strategiske Forskningsråd har fundet 15 støtteegnede forskningsprojekter, der samlet indstilles til støtte med i alt 10,83 mio. kr. Det drejer sig om:

 • fire projekter indenfor lidelser i bevægeapparatet til i alt 3,75 mio. kr.
 • to projekter indenfor for højt blodtryk til 2,40 mio. kr.
 • to projekter indenfor den akutte patient til 1,03 mio. kr. 
 • syv projekter indenfor frit emne til i alt 3,65  mio. kr. (bilag: Oversigt med indstillede projekter 2. opslag 2010).

Det indstilles derfor, at disse projekter bevilliges et samlet beløb på 10,83 mio. kr. 

Med anbefalingen i indeværende indstilling har regionsrådet i årene 2008-2010 samlet uddelt 44,5 mio. kr. fra Region Syddanmarks Forskningspulje til i alt 64 tværgående forskningsprojekter indenfor lidelser i bevægeapparatet, for højt blodtryk, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), børn og sundhed, den akutte patient og frie emner.

 

Indstilling

Det indstilles:

At der bevilliges støtte til 15 forskningsprojekter til et samlet beløb på 10,83 mio. kr.

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den tilføjelse, at der skal køns- og aldersmæssige kriterier ind i de tilfælde, hvor det er relevant.

 

 

Beslutning

Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

Se beslutningen på video:
6. Sundhedsforskning: Indstilling af forskningsprojekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje 2010 2. opslag

 

Bilag:

6a

Oversigt med indstillede projekter 2010 2 opslag

 

 

 


 

 

 

7.      Sygehus Sønderjylland, Aabenraa: Pavillon

Sagsnr:

10/16951


 

Resumé

Sygehus Sønderjylland har brug for ekstra plads til at huse sin projektorganisation for byggeri af det nye akutsygehus. Derfor foreslås det, at der placeres en pavillon på sygehusgrunden i Aabenraa i nærheden af eksisterende administrationsbygning. Pavillonen skal også huse sygehusets projektafdeling for sundheds-it, som flyttes fra Haderslev og samles i Aabenraa. Pavillonen koster 4,120 mio. kr. i 2011.
 

Sagsfremstilling

Sygehus Sønderjylland har brug for plads i Aabenraa til at huse sin projektorganisation for byggeri af det nye akutsygehus i Aabenraa. På den baggrund vil Sygehus Sønderjylland etablere en pavillon på sygehusgrunden i Aabenraa i nærheden af eksisterende administrationsbygning. Pavillonen skal foruden projektorganisationen også huse sygehusets afdeling for sundheds-it, idet sygehuset vil samle denne afdeling i Aabenraa. Sundheds-it afdelingen er i dag fordelt mellem sygehusene i Aabenraa og Haderslev. Der er vedlagt et resume af byggeprogram til godkendelse med henblik på afsættelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling.

Pavillonen koster 4,120 mio. kr. inkl. installering i 2011 (indeks 123,9). Udgiften foreslås finansieret via dels 1,5 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til Projektorganisationen på Sygehus Sønderjylland i 2011 og dels 2,620 mio. kr. fra den centrale anlægsramme til prioritering i 2011. Det indstilles, at der meddeles en anlægsbevilling på 4,120 mio. kr.

De afledte driftsudgifter for sygehuset forbundet med brugen af pavillonen vil blive vurderet ud fra et samlet behov for ibrugtagning af yderligere kvadratmeter netto i Sygehus Sønderjylland, og virkningen indarbejdes i en senere budgettilpasningssag.
 

Indstilling

Det indstilles:

At byggeprogram for opsætning af pavillon ved Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendes.

At der meddeles en anlægsbevilling på 4,120 mio. kr. (indeks 123,9) til pavillonen, idet den allerede meddelte anlægsbevilling til Projektorganisation for Sygehus Sønderjylland samtidig reduceres med 1,5 mio. kr. (indeks 123,9).

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,120 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9) til pavillonen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, finansieret dels med 1,5 mio. kr. (indeks 123,9) fra Projektorganisation for Sygehusbyggeri på Sygehus Sønderjylland i 2011 og dels med 2,620 mio. kr. (indeks 123,9) fra den centrale ramme til prioritering i 2011.

At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for pavillonen.

 

Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 01-02-2011

Udvalget anbefaler indstilllingen overfor regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
7. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa: Pavillon

 

Bilag:

7a

Resume af byggeprogram vedr. pavillon i Aabenraa

7b

Økonomi for Opsætning af pavillon

 

 

 


 

 

 

8.      Udmøntning af pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene i 2011

Sagsnr:

11/1446


 

Resumé

På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på regionens sygehuse - herunder såvel somatik som psykiatri. Puljen for 2011 foreslås udmøntet til forskellige større og mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene. Puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sygehusenes bygninger.
 

Sagsfremstilling

På Sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på regionens sygehuse - såvel somatiske som psykiatriske sygehuse. Region Syddanmarks Bygningsafdeling har i samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på udmøntning af puljen for 2011.

Puljen er på 45,515 mio. kr. i 2011. Hertil kommer en overførsel fra 2010 på 11,9 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. er disponeret til færdiggørelse af projekter, som er startet op i 2010. Det vil sige, at der i alt er 53 mio. kr. til prioritering i 2011. Det er Bygningsafdelingens vurdering, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig bygningsvedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger.

Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. På den baggrund har Bygningsafdelingen i samarbejde med Sundheds- og Psykiatriområdet udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2011. Overordnet set foreslås puljen på i alt 53 mio. kr. udmøntet på følgende tre kategorier:

 • Pulje til uforudseelige udgifter og 5-års eftersyn: 4,6 mio. kr.
 • Almindelig bygningsvedligeholdelse (mindre projekter): 21,5 mio. kr.
 • Større vedligeholdelsesprojekter: 26,9 mio. kr.

Af vedlagte bilag fremgår forslag til udmøntning af puljen i 2011 på sygehusniveau.      

 

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til udmøntning af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2011 godkendes. 

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
8. Udmøntning af pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene i 2011

 

 

Bilag:

8a

Bilag 10 Større projekter, revideret

8b

Bilag 1 mindre projekter

 

 

 


 

 

 

9.      Tillægsfinansiering af intraoperativ MR-scanner, OUH, Neurokirurgisk afdeling U

Sagsnr:

11/48


 

Resumé

Regionsrådet har i forbindelse med prioritering af apparatur i medfør af kræftpuljen for 2009 bevilget 8 mio. kr. til en intraoperativ MR-scanner til Neurokirurgisk afdeling U på OUH. Det har imidlertid vist sig, at udgifterne til anskaffelse og installation vil blive næsten 50 % dyrere. Regionsrådet skal tage stilling til finansiering af dette.
 

Sagsfremstilling

Anskaffelse af en intraoperativ MR-scanner til brug ved specialiserede hjerne- og kranieoperationer kan forbedre mulighederne for en komplet fjernelse af svulstvæv, og kan samtidig minimere risiko for mén som følge af operationen. Som følge heraf vurderes anskaffelsen at være af strategisk betydning for specialet, og OUH´s direktion indstiller derfor, at den planlagte anskaffelse gennemføres på trods af den merudgift, der kan imødeses.

I forbindelse med prioritering af apparatur i medfør af kræftpuljen for 2009 blev der tildelt 8 mio. kr. til en intraoperativ MR-scanner til Neurokirurgisk afdeling U på OUH. Det har imidlertid vist sig, at udgifterne til anskaffelse og installation vil blive næsten 50 % dyrere, således at de totale udgifter nu anslås til 11,94 mio. kr.

Den forventede merudgift på ialt 3,94 mio. kr. foreslås dækket dels ved, at OUH ansøger apparaturpuljen for 2010 for en ekstra tildeling på ialt 2,01 mio. kr., samtidig med, at der bevilges 1,93 mio. kr (indeks 123,9) i 2011 af den afsatte 66 mio. kr. pulje til ombygningsarbejder på OUH. Af denne pulje resterer herefter ca. 30 mio. kr., for hvilke OUH i løbet af de næste par år vil fremlægge projekter med tilhørende ansøgninger om anlægsbevillinger.

 

Indstilling

Det indstilles:

At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til ombygnings- og installationsarbejder i forbindelse med installation af intraoperativ MR-scanner med ialt 1,93 mio kr (indeks 123,9) i 2011.

At udgiften finansieres af den afsatte 66 mio. kr. pulje til ombygningsarbejder på OUH.

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-01-2011

Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
9. Tillægsfinansiering af intraoperativ MR-scanner, OUH, Neurokirurgisk afdeling U

 

 

 


 

 

 

10.    Udtalelse vedr. Rigsrevisionens beretning om sygehusenes økonomi 2009

Sagsnr:

11/1512


 

Resumé

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med Rigsrevisionens beretning om sygehusenes økonomi i 2009 og Statsrevisorernes bemærkning hertil. Vedlagt findes forslag til udtalelse sammen med Rigsrevisionens beretning.

 

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved mail af 7. januar 2011 anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med Rigsrevisionens beretning om sygehusenes økonomi i 2009 og Statsrevisorernes bemærkning hertil.

Statsrevisorerne konstaterer blandt andet, at regionernes og sygehusenes styring af økonomi og aktiviteter generelt er en endda meget kompleks opgave. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at der også i 2010 vil være risiko for budgetoverskridelser. På den baggrund finder statsrevisorerne det hensigtsmæssigt, at regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet overvejer, hvordan styringen kan forenkles og tilrettelægges, så den på samme tid imødekommer behovene for:

- en overordnet styring af udgifterne på sundhedsområdet

- at give patienterne frit valg

- at give visse patientgrupper garanterede behandlingsforløb

- at sikre stabilitet, driftssikkerhed og løbende effektiviseringer på landets sygehuse

- at minimere usikkerheden i regionernes og sygehusenes styring af aktiviteter og økonomi.

Vedlagt findes forslag til regionsrådets udtalelse sammen med Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger.

Den af forretningsudvalget foreslåede ændring i brevet er tilrettet i udkastet til brev i bilagsmaterialet.

 

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til udtalelse fra regionsrådet godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med en enkelt ændring i brevet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
10. Udtalelse vedr. Rigsrevisionens beretning om sygehusenes økonomi 2009

 

 

Bilag:

10a

Beretning om sygehusenes økonomi 2009 inkl. statsrevisorernes kommentarer

10b

Udtalelse fra regionsrådet efter FU

 

 

 


 

 

 

11.    Endelig godkendelse af praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark

Sagsnr:

08/4014


 

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25. oktober 2010 et høringsudkast til praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring og høringssvarene har været behandlet af Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik, der anbefaler tre ændringsforslag til praksisplanen.
 

Sagsfremstilling

Høringsudkast til praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark blev den 25. oktober 2010 behandlet i regionsrådet.

Høringsudkastet blev godkendt med visse tilføjelser, og med disse tilføjelser blev planen sendt i høring i perioden 1. november til 1. december 2010.

Høringsudkastet kan ses på: www.regionsyddanmark.dk/dwn129474

Behandling af høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet i alt 15 høringssvar, se vedlagte bilag 2 og 3.

Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik i Region Syddanmark har den 14. december 2010 behandlet disse indkomne høringssvar og anbefaler på baggrund af denne behandling overfor regionsrådet, at regionsrådet godkender praksisplan på kiropraktorområdet med følgende ændringer: 

 • I høringsudkast til praksisplan på kiropraktorområdet fremgår det på side 43, at mulige udvidelser i adgangen til billeddiagnostiske muligheder omfatter MR- og CT-scanning samt ultralydsscanning. Af høringssvaret fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at billeddiagnostiske henvisningsmuligheder alene skal omfatte CT- og MR-scanning. Dette er i tråd med anbefalinger fra overenskomstens parter og det foreslås derfor, at punktet vedr. ultralydsscanning udgår.

   
 • Sundhedsstyrelsen har i deres høringssvar endvidere påpeget, at der i afsnit 3.1.1 vedr. røntgenundersøgelser ikke, som det er tilfældet senere i planen, er nævnt, at kiropraktorer indenfor særlige rammer kan indgå samarbejdsaftale med en anden klinik om brug af røntgenanlæg. Dette foreslås tilføjet afsnit 3.1.1.

   
 • Høringssvar fra både kommuner, Praksisudvalget i Region Syddanmark (PLO) og Sundhedsstyrelsen udtrykker bekymring for lægens tovholderrolle i forbindelse med de henvisningsmuligheder, som foreslås etableret i afsnit 6.3.2. på side 43. Det foreslås derfor, at der i anden spalte på side 43, hvor forudsætningerne for etablering af disse henvisningsmuligheder er opremset, formuleres følgende i forhold til punktet vedr. egen praktiserende læge: At direkte henvisning af patienten til relevante diagnostiske tilbud sker under skyldig hensyntagen til den praktiserende læges tovholderrolle i forhold til den enkelte patient, og at egen praktiserende læge modtager kopi af henvisningen, når denne forefindes.

Økonomi i forbindelse med implementering af vedtagelse af praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark

I praksisplanen anbefales det at gennemføre to nye tiltag, som i særlig grad tager højde for problematikken omkring udkantsområderne i Region Syddanmark.

Det ene tiltag omhandler at sikre nærhed og tilgængelighed for den enkelte patient bosat i regionens udkantsområder, hvilket sker ved, at der i planperioden etableres frie områder i de områder (kommuner) i regionen, som ikke på nuværende tidspunkt har det samme niveau af kiropraktisk betjening, som det er tilfældet for den øvrige del af regionens kommuner. Nedsættelse i disse områder sker efter en række kriterier, som er nærmere skitseret i praksisplanen.

Der kan ikke laves en egentlig konsekvensberegning af anbefalingerne om at gøre fem af regionens kommuner til frie områder. Erfaringen viser dog, at det i de områder, som ud fra planen er defineret som frie, kan være vanskeligt at skabe et egentligt markedsgrundlag for etablering af kiropraktorpraksis.

Det andet tiltag omhandler primært at sikre tilgængeligheden til kiropraktisk betjening, idet det i praksisplanen anbefales, at der i planperioden afsættes en ramme på fire ydernumre, som kan udmøntes med ét ydernummer om året. Tidligere i sagsfremstillingen er beskrevet de nærmere omstændigheder, som det efter regionsrådets ønske er blevet tilføjet til praksisplanen skal være opfyldt, for at et af disse ydernumre kan udmøntes.

Den skønsmæssige vurdering af merudgiften til kiropraktorområdet, som vil være forbundet med en implementering af dette tiltag, vurderes på baggrund af, at den gennemsnitlige udgift til en kiropraktor med overenskomst med Region Syddanmark er på ca. 500.000 kr. årligt svarende til maksimalt 2.000.000 kr. årligt ved udgangen af planperioden. Med de gældende rammer for hele praksisområdet synes det muligt at afholde udgiften indenfor budgettet. Såfremt det samlede udgiftspres overstiger den økonomiske ramme, vil sagen blive forelagt politisk igen.

 

Indstilling

Det indstilles:

At praksisplan for kiropraktorområdet i Region Syddanmark godkendes med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer. 

At det i forbindelse med praksisplanens anbefaling om udmøntning af ét nyt ydernummer om året i planperioden godkendes, at der på kiropraktorområdet vil finde en forventet udgiftsstigning sted på maksimal kr. 500.000 om året, svarende til maksimalt 2.000.000 kr. ved planperiodens udløb ved udgangen af 2014.                                     

 

Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 07-02-2011

Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
11. Endelig godkendelse af praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark

 

 

Bilag:

11a

Høringssvar kiropraktorer med arbejdsgruppens kommentarer

11b

Indkomne høringssvar vedr. høringsudkast til praksisplan på kiropraktorområdet

 

 

  

 

 

12.    Vestbanen

Sagsnr:

08/10193


 

Resumé

Da forudsætningerne for regionsrådets beslutning af 28. juni 2010 vedrørende Vestbanen har ændret sig væsentligt, forelægges sagen til fornyet drøftelse.

Forudsætningerne har primært ændret sig på tre punkter:
- Økonomien kan ikke holdes på de forudsatte 15,0 mio. kr. excl. finansiering af investeringer.
- Varde Kommune har ikke mulighed for at indskyde kapital svarende til sin ejerandel af de fornødne investeringer.
- Vestbanen anbefaler ikke en hjemtagningsløsning, men en driftskontrakt med en operatør.

 

Sagsfremstilling

Det økonomiske skøn for Vestbanens videreførelse har i flere omgange ændret sig siden regionsrådets beslutning den 28. juni 2010. Det seneste skøn fra Vestbanen A/S er en opjustering af nettodriftsudgifterne på 2,5 mio. kr. Herudover skønner Sydtrafik, at der er usikkerhed omkring 1,0 mio. kr. i indtægtsdannelsen. Vestbanen har forudsat indtægterne øget med 1,0 mio. kr. årligt som følge af passagertilgang og overflytning fra rute 40. Der kan dog konstateres et faldende passagertal og det kan være tvivlsomt om buspassagererne flytter over i toget.

Varde Kommune har meddelt, at man ikke ønsker at medfinansiere sin andel af de nævnte meromkostninger. Udvalget for Regional Udvikling har derfor på møde den 31. januar 2011 anbefalet, at meromkostningerne i givet fald må ske ved reduktion af strækninger, som er betjent af jernbane, herunder rute 41, Esbjerg-Varde, jfr. andet punkt på dagsordenen om prioritering af tilskudsrammen til Sydtrafik.

I forslaget til videreførelse af Vestbanen er der ikke tale om hjemtaget drift, da Vestbanen A/S vurderer, at den billigste drift opnås ved at tildele Arriva Tog en kontrakt for drift og infrastruktur. Den indgåede driftskontrakt vil have en løbetid på 8 ½ år.

Investeringsbehovet for Vestbanen er anslået til 105 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. er til to nye togsæt og 55 mio. kr. er til infrastruktur/sikkerhed. Investeringen vil have en afskrivningsperiode på henholdsvis 25 og 40 år. Sydtrafik ser en risiko forbundet med investeringen, da det kan være usikkert om en fremtidig ny driftskontrakt kan holdes inden for acceptabel økonomisk ramme. Skulle Vestbanen ophøre om 8 ½ år, fordi en ny kontrakt bliver for dyr, vil det formentlig kun være en del af investeringen vedrørende materiel, der kan realiseres til bogført værdi.

Varde Kommune har fået afslag på dispensation for at optage lån til sin andel af investeringen, men har i stedet tilbudt at medfinansiere banens drift med 2,8 mio. kr. om året svarende til låneomkostningerne. Derfor skal der i givet fald aftales konkrete vilkår for investering og låneoptagelse mellem Region Syddanmark, Sydtrafik, Vestbanen A/S og Varde Kommune. Et forpligtende medfinansieringstilsagn fra Varde kommune i hele afdragsperioden vil forudsætte tilsynsmyndighedens godkendelse – alternativt må medfinansieringen bero på de til enhver tid gældende beslutninger i kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med valget mellem togløsning eller busløsning eksisterer der ud over de driftsøkonomiske betragtninger en uheldig kasse-problematik. Det beror på, at banestrækningen på 38 km. udløser et årligt bloktilskud på 35 mio. kr. til generel finansiering af regional udvikling på grund af bloktilskudskriteriet ”antal kilometer privatbanespor”. Hvis driften af Vestbanen indstilles ved kontraktens ophør 30.6.2012, vil bloktilskuddet fra 2013 derfor blive reduceret tilsvarende, såfremt de nuværende kriterier fastholdes. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er gjort opmærksom på denne problemstilling i forbindelse med den forestående revision af kriterierne.

Uanset denne kasse-problematik sker der dog i perioden frem til 2016 yderligere ændringer i regionens generelle finansiering, således, at der fortsat vil være mulighed for uændret tilskudsramme til kollektiv trafik.

 

Indstilling

Det indstilles:

At forretningsudvalgets anbefaling tiltrædes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Der blev fremsat følgende beslutningsforslag:

Forretningsudvalget konstaterer,

-     At den fortsatte drift af Vestbanen vil være betydeligt dyrere end forudsat

-     At forudsætningerne om stigende passagerindtægter er meget usikre

-     At Varde kommune ikke vil dække sin ejerandel af de konstaterede merudgifter

-     At Varde kommune ikke kan indskyde sin ejerandel af den forudsatte investering

-     At det foreliggende forslag ikke indebærer en hjemtaget drift, men beror på en driftsaftale

-     At Sydtrafik ser en økonomisk risiko i forbindelse med kommende genforhandlinger af driftsaftalen

-     At de store investeringer forudsætter en meget lang driftsperiode medmindre der skal foretages ekstraordinært store afskrivninger

Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at Vestbanedriften indstilles ved køreplanskiftet 2012 og erstattes med følgende busløsning:

 Der etableres to busruter til erstatning af togstrækningen – en såkaldt Y-model.

-    En direkte rute (Nr. Nebel-Outrup-Varde-Esbjerg). På visse afgange kan ruten forlænges til/fra Nymindegab, hvor Varde kommune i givet fald skal finansiere de variable udgifter og under forudsætning af, at det kan ske uden at det udløser en ekstra driftsbus.

-    En rute (Oksbøl-Varde) med mulighed for at strækningen Outrup over Henne Stationsby til Oksbøl indgår i ruteføringen, men at Varde Kommune i givet fald betaler de variable omkostninger, der svarer til rutens forlængelse.

-    Rute 40 (Esbjerg-Oksbøl-Blåvand) indgår ikke i løsningen. Regionsrådet tager særskilt stilling hertil.

For dette forslag stemte 10 medlemmer af forretningsudvalget (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti).

6 medlemmer (Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti) tog forbehold for beslutningen indtil regionsrådets behandling af sagen.

Karsten Uno Petersendeltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Den 28. februar 2011 kl. 12.00 vil der for interesserede medlemmer af regionsrådet blive givet en gennemgang af økonomien omkring Vestbanen.

 

 

 

Beslutning

Regionsrådet besluttede, at Karsten Uno Petersen og Preben Friis-Hauge var inhabile i regaionsrådets behandling af sagen. Otto Ottosen deltog i sagens behandling som stedfortræder for Preben Friis-Hauge.

Regionsrådet besluttede i samme forbindelse, at administrationen søger en afklaring med Statsforvaltningen om, hvorvidt de pågældende bestyrelsesmedlemmer fremover vil være inhabile i sager af denne karakter.

Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti stillede følgende beslutningsforslag:

Togdriften på Vestbanen fortsætter efter den 30. juni 2012 i nuværende køreplanomfang, idet Vestbanen videreføres fra Varde til Esbjerg gennem samdrift med Arrivas tog på denne strækning.

Det årlige tilskud til drift af tog og infrastrukturforvaltning sker indenfor en forventet årlig ramme på 24 mio. kr. (PL 2010).

Vestbanens nødvendige investeringer i nyt materiel og infrastruktur sker gennem låneoptagelse, med Region Syddanmark som garant. Låneoptagelsen sker i Vestbanen A/S med et samlet provenu på 113,2 mio. kr. Region Syddanmark tilfører nettoydelsen på lånet fra optagelsesperioden i en periode på 25 år.

Region Syddanmark undersøger i samarbejde med trafikselskaberne muligheden for at sikre ensartet betaling fra de uddannelsessøgende i hele regionen.

Region Syddanmark undersøger endvidere i samarbejde med trafikselskaberne muligheden for at give gratiskørsel til ældre, der modtager ældrecheck.

Denne undersøgelse skal være afsluttet ultimo 2011.

For dette forslag stemte: 21: Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti

Imod dette forslag stemte 19: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten

Forslaget blev dermed vedtaget.

Se beslutningen på video:
12. Vestbanen

 

Bilag:

12a

Notat af 28.1.2011, Forløbet siden Regionsrådets beslutning 28 juni 2010

12b

Sydtrafik, Bestyrelsesmøde

12c

Sydtrafik, Bemærkninger infrastruktur investeringer, 28.1.2011

12d

Vestbanen AS 16.12.2010

12e

Oprindeligt Vestbanenotat maj 2010

12f

Opfølgningsnotat vedrørende Vestbanen 6.2.2011

 

 

  

 

 

13.    Prioritering af tilskudsrammen til Sydtrafik

Sagsnr:

08/10193


 

Resumé

Sydtrafik konstaterer, at den regionale kørsel i forbindelse med et udbud er blevet 2,5 mio. kr. dyrere. Samtidig er de skønnede udgifter til en videreførelse af Vestbanen øget med 2,5 – 3,5 mio. kr. i forhold til forudsætningerne den 28. juni 2010, hvor regionsrådet vedtog, at arbejde videre med en hjemtagning og videreførelse af banen. Der er derfor behov for en prioritering af den regionale kollektive trafik, som en mulig finansiering af de konstaterede meromkostninger.
 

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede 28. juni 2010 at videreføre Vestbanen ved en hjemtagelse af driften. Den nuværende tidsbegrænsede aftale med Arriva ophører 30. juni 2012. Vestbanen A/S har i perioden efter beslutningen konkretiseret mulighederne for videreførelse. Nettodriftsudgifterne er senest opjusteret med 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige beslutningsgrundlag på 15 mio. kr. Herudover skønner Sydtrafik, at der er en usikkerhed omkring indtægtsskønnet vedrørende passagerindtægter på op til 1 mio. kr.

Varde Kommune har oplyst, at man ikke vil afdække sin ejerandel af disse meromkostninger, idet man alene vil risikodække i forhold til Vestbanens vedtagne budget fra 1. juli 2012.

Hertil kommer at Sydtrafik oplyser, at regionalkørslen i Sydtrafiks område i forbindelse med et udbud, er blevet 2,5 mio. kr. dyrere om året.

Det samlede finansieringsbehov udgør dermed ca. 6,0 mio. kr.  Der er derfor behov for en prioritering af den regionale kollektive trafik, som en mulig finansiering af de konstaterede meromkostninger.

Efter anmodning fra Region Syddanmark, har Sydtrafik givet en række forslag til justeringer, der kan være med til at finansiere meromkostningen. Sydtrafik gør opmærksom på, at ændringer skal ske i respekt for indgåede aftaler, samt lovgivningens krav til regionaltrafikken. Sydtrafik foreslår således at de ruter, der ligger ud over regionens oprindelige principper for kollektiv bustrafik og ruter, der er parallelle med jernbane kan indgå i justeringerne. Forslagene skal tænkes sammen med processen i trafikplanen 2009-2012 og kan indgå i flere løsningsscenarier.

Tabel 1: Ruter der ikke opfylder de oprindelige principper for betjening med regionalbus (beløb i mio. kr.)

Rute

Implementeres

Påstigere pr. uge

Brutto-udgifter

Indtægter

Nettoudgifter

46 Tønder-Kolding

2014

5.648

8,4

4,8

3,6

35 Haderslev-Ribe

2012

3.038

5,7

2,1

3,6

11 Sønderborg-Fynshav

2012

1.467

1,9

0,9

1,0

26 Tønder-Aabenraa

2013

1.381

6,2

2,5

4,7

Ny rute Tønder-Flensburg

2013

-

6,5

2,0

4,5

Tabel 2: Ruter der er parallelle med jernbaner

48 Esbjerg-Vejen

2014

2.126

4,0

1,4

2,6

88 Vejen-Kolding

2014

1.700

2,6

1,2

1,4

41 Esbjerg-Varde

2011

2.720

2,7

0,8

1,9

311 Vejle-Vejen

2011

3.806

3,7

3,0

0,7

Tallene er opgivet af Sydtrafik. Antal påstigere er 2009-tal. Indtægterne beror på skøn.

 

Indstilling

Det indstilles:

At anbefalingerne fra Udvalget for Regional Udvikling om prioritering af ruterne tiltrædes. Udmøntningen afventer Sydtrafiks udspil til fase 2 i trafikplanen.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 31-01-2011

Udvalget anbefaler, jf. de regionale principper, at ruterne 41,  Esbjerg-Varde, 48, Esbjerg-Vejen og 88, Vejen-Kolding har laveste prioritet, da disse ruter er banebetjente. Nedlæggelse af disse ruter vil give en samlet besparelse på 5,9 mio. kr.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget besluttede at videresende sagen til regionsrådet for endelig beslutning.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Claus Warming (V) undlod at stemme.

Se beslutningen på video:
13. Prioritering af tilskudsrammen til Sydtrafik

 

Bilag:

13a

Sydtrafik, Finansiering af Vestbanen og Trafikplanen fra 2012

 

 

 


 

 

 

14.    Opsamling på køreplansændringer i forhold til Sydtrafiks forslag til køreplan 2011

Sagsnr:

09/4658


 

Resumé

Regionsrådet har tidligere truffet beslutning om en række ændringer til Sydtrafiks køreplanforslag. Nogle af ændringerne har været drøftet med de implicerede parter, ligesom der nu foreligger beregninger af udgifter for de besluttede ændringer
 

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på mødet den 13. december 2010 en række ændringer til Sydtrafiks køreplanforslag. Nogle af ændringerne har været drøftet med de implicerede parter, ligesom der nu foreligger beregninger af udgifter for de besluttede ændringer

Følgende udvidelser og ændringer vil blive tilføjet det oprindelige køreplanforslag:

 • Skovlund i Varde Kommune. 3 afgange på hverdage/1 på lørdage og søndage kører via Skovlund.
   
 • Fåborg i Varde Kommune. 2 morgenafgange mod Esbjerg samt 2 eftermiddagsafgange fra Esbjerg kører via Fåborg. Varde Kommune betaler de ekstra køreplansminutter.
   
 • Skærbæk i Fredericia Kommune. Skærbæk betjenes via Skærbæk Ringvej, samtidig føres ruten ikke gennem Taulov, men i udkanten af byen. Fredericia Kommune betaler de ekstra køreplansminutter
   
 • Brejning m.fl. i Vejle (og Fredericia) Kommuner. Ruten bortfalder som regional rute og overtages af Vejle Kommune, da rutens vigtigste funktion er en lokal betjening. Regionen tilkøber dog en forlængelse fra kommunegrænsen til Fredericia. Regionens udgift hertil er som udgangspunkt ca. 300.000 kr. årligt, men der regnes på et endeligt beløb.
   
 • Randbøldal i Vejle Kommune. 2 morgenafgange og 2 eftermiddagsafgange i begge retninger køres via Randbøldal. Vejle kommune betaler de ekstra omkostninger.
   
 • Ruten Vejle-Juelsminde (rute 205). Regionsrådet besluttede at reducere ruten til en uddannelsesrute. Det er Midttrafiks vurdering, at det vil betyde behov for dublering, herunder indkøb af ekstra driftsbusser, hvilket vil gøre den reelle besparelse begrænset. Midttrafiks og Sydtrafiks vurdering er, at besparelsen vil være ca. 250.000 kr. Effekten for passagererne skønnes at være, at 80.000 påstigere forsvinder på årsbasis. Midttrafik og Region Midtjylland har tilkendegivet, at de vil indkalde Region Syddanmark til en drøftelse af denne rute, som man i Midtjylland mener, det er uacceptabelt at reducere.
   
 • Ruten Jelling-Tørring (rute 506). 5 daglige afgange reduceres til 4. Nettoudgiften skønnes derefter til 260.000 kr. årligt.
   
 • Ruten Thyregod-Tørring (rute 508). 6 daglige afgange reduceres til 5. Nettoudgiften skønnes derefter til 380.000 kr. årligt.  

Disse udvidelser og ændringer giver et samlet finansieringsbehov, der af Sydtrafik er beregnet til 1,5 mio. kr. (+ 250.000 kr., hvis rute 205 ønskes opretholdt som i dag). Den nødvendige finansiering kan tilvejebringes enten ved at skære i betjeningen på øvrige busruter i Sydtrafiks område eller gennem budgetudligningsmodellen.

 

 

Indstilling

Det indstilles:

At orienteringen tages til efterretning,

At finansieringen af de relativt beskedne udgiftsbehov, som de ovennævnte ruteændringer kræver, sker via budgetudligningsmodellen.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
14. Opsamling på køreplansændringer i forhold til Sydtrafiks forslag til køreplan 2011

 

 

 

 


 

 

 

15.    Status for den regionale udviklingsplan, herunder forslag til initiativområder

Sagsnr:

10/1155


 

Resumé

RUP-udvalget har afsluttet sin møderunde med kommunerne om Den Regionale UdviklingsPlan.

Der arbejdes videre med de foreslåede initiativer i samarbejde med kommuner og andre nøgleaktører med henblik på en temadrøftelse på regionsrådsmødet 27. juni 2011.

 

Sagsfremstilling

Møderunden med kommunerne vedrørende Den Regionale UdviklingsPlan er afsluttet i januar 2011.

På kommunemøderne har der udkrystalliseret sig nogle gennemgående interessefelter, der kan blive de regionale temainitiativer: Uddannelse, infrastruktur og klimatilpasning.

Herudover udarbejdes et antal geografiske områdeinitiativer, der er karakteriseret af, at nogle kommuner har en særlig interesse i et fælles udviklingsperspektiv, som indholdsmæssigt kan koble flere indsatsområder, f.eks. bosætning, erhverv, tilgængelighed, uddannelse, kultur m.m. Vægten af de forskellige elementer vil variere i de forskellige dele af Syddanmark.

Dette er ligeledes blevet drøftet på koordinationsudvalgsmødet (Rup-udvalget og 5 repræsentanter fra KKR) den 15. december 2010.

Kommunerne lagde desuden vægt på vækstperspektivet inden for RUP’ens vision om det gode liv, hvilket bliver befordret af de foreslåede initiativområder. Der er derfor opbakning til at arbejde videre med såvel de tre regionale temainitiativer som områdeinitiativer.

Inputfasen er i forhold til den hovedplan, der tidligere er forelagt regionsrådet, forlænget med ca. 6 uger.

Mht. til områdeinitiativer drøftede RUP-udvalget en skitse til 4 områdeinitiativer. I marts påregnes møder i Odense, Vejle, Aabenraa og Esbjerg med kommuner og andre aktører med henblik på nærmere drøftelse af områdeinitiativer.

Initiativforslagene formuleres i løbet af 1. kvartal 2011 i dialog med kommuner og andre nøgleaktører. Herefter drøftes forslagene i RUP-udvalget, koordinationsudvalget og regionsrådet. Parallelt hermed vil der blive arbejdet med strategidelens struktur og redegørelser.

RUP-udvalget foreslår, at regionsrådet drøfter RUP’en som et tema på mødet 27. juni 2011.

 

Indstilling

Det indstilles:

At der arbejdes videre med den Regionale UdviklingsPlan og initiativområderne som foreslået, herunder den foreslåede fokusering.

 

Beslutning i RUP-udvalget den 24-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
15. Status for den regionale udviklingsplan, herunder forslag til initiativområder

 

 

Bilag:

15a

Hovedplan

 

 

 


 

 

 

16.    Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark samt University College Lillebælt og University College
Syddanmark

Sagsnr:

10/17701


 

Resumé

Professionshøjskolerne ønsker at indgå partnerskabsaftale med Region Syddanmark med det formål at understøtte samarbejdet mellem regionen og professionshøjskolerne på en række områder.
 

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har i maj 2010 i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidler og trepartsmidler til de videregående uddannelser for 2010-12, indgået udviklingskontrakter med professionshøjskolerne. Af disse udviklingskontrakter fremgår det, at professionshøjskolerne skal indgå partnerskabsaftaler med aftagerne af deres elever.

Professionshøjskolerne University College Lillebælt og University College Syddanmark har derfor i maj 2010 rettet fælles henvendelse til Region Syddanmark med ønske om at indgå en partnerskabsaftale.

Den i bilaget viste aftale er fremkommet på baggrund af drøftelser mellem rektorerne for de to skoler, Erik Knudsen og Søren Vang Rasmussen og Region Syddanmarks administration.

Aftalen afspejler ønsket om, at samarbejdet kan understøtte:

 • Regionens vækstpotentiale, uddannelses- og erhvervssatsninger
 • 50%-målsætningen for videregående uddannelse
 • Kompetenceudvikling af regionens medarbejdere inden for relevante samarbejdsområder
 • Samarbejde om kvalitetssikring af regionens og UC´ernes løsning af respektive kerneopgaver
 • Regionale dækkende uddannelser af alle de mellemlange videregående uddannelser

Aftalen tænkes udmøntet ved møder to gange årligt på direktørniveau. Den fælles sekretariatsbetjening besluttes på første møde. For hvert samarbejdsområde aftales seperat fra gang til gang en organisering passende til opgavens indhold og omfang. Opgaverne forankres i eksisterende fora, herunder Strategisk Uddannelsesråd, Syddansk Uddannelsesaftale, Syddansk Vækstforum, Velfærdsteknologi.nu, for så vidt dette er et passende sted for opgavens løsning.

 

Indstilling

Det indstilles:

At partnerskabsaftalen godkendes.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
16. Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark samt University College Lillebælt og University College Syddanmark

 

 

Bilag:

16a

Partnerskabsaftale ml. RSD, UCL og UCSYD.DK

 

 

 


 

 

 

17.    Forslag til tillæg nr. 4 for et råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune

Sagsnr:

10/5460


 

Resumé

Forslag til tillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et graveområde ved Stenløse i Odense Kommune, foreslås udsendt i offentlig høring i 8 uger. 
 

Sagsfremstilling

Nymølle Stenindustrier A/S har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde på Damhavevej 41, Odense SØ.

Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen er tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn.

Før udarbejdelse af forslaget, har regionsrådet indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a, stk. 1 i råstofloven (foroffentlighedsfasen). Der er indkommet 16 bidrag med bemærkninger fra beboere i området, samt fra Vandcenter Syd, Odense.

Administrationen har behandlet de indkomne bemærkninger samt udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

Et forslag til råstofplantillæg skal udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3, i råstofloven.

Samtidig med offentliggørelse skal forslaget udsendes i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde, og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

 

 

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til tillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Stenløse i Odense Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger.

At forslaget udsendes i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde, og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Socialistisk Folkeparti tog forbehold for beslutningen til regionsrådets behandling af sagen.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
17. Forslag til tillæg nr. 4 for et råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune

 

Bilag:

17a

Forslag til tillæg nr. 4

 

 

 


 

 

 

18.    Forslag til tillæg nr. 5 for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods i Faaborg-Midtfyn Kommune

Sagsnr:

09/10553


 

Resumé

Forslag til tillæg nr. 5 for et råstofindvindingsområde ved Bramstrup i Faaborg-Midtfyn Kommune, forslås udsendt i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Grusentreprenør BG Stone A/S og ejeren af Bramstrup Gods Niels Langkilde, har fremsendt forslag til udlæg af et nyt råstofgraveområde nordvest for Nørre Lyndelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I Råstofplan 2008 er tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn.

Før udarbejdelse af forslaget, har regionsrådet indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a, stk. 1 i råstofloven (foroffentlighedsfasen). Der er indkommet bidrag med bemærkninger fra Vandcenter Syd, Odense, Vejdirektoratet, Energinet-DK og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Administrationen har behandlet de indkomne bemærkninger, samt udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

Et forslag til råstofplantillæg skal udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger, til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3, i råstofloven.

Samtidig med offentliggørelse skal forslaget udsendes i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

 

Indstilling

Det indstilles:

At forslag til tillæg nr. 5 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Bramstrup i Faaborg-Midtfyn Kommune, udsendes i offentlig høring i 8 uger.

At forslaget udsendes i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Socialistisk Folkeparti tog forbehold for beslutningen til regionsrådets behandling af sagen.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
18. Forslag til tillæg nr. 5 for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods i Faaborg-Midtfyn Kommune

 

 

Bilag:

18a

Forslag til tillæg nr. 5

 

 

 


 

 

 

19.    Råstofgravning uden for råstofplanens graveområder - Korsagervej 2, matr.nr. 13o Davinde, Odense Kommune

Sagsnr:

10/10320


 

Resumé

Odense Kommune har anmodet om regionsrådets samtykke til en råstoftilladelse for en 6-årig periode. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Uden for disse områder kan der i særlige tilfælde meddeles tilladelse.

Sagsfremstilling

Odense Kommune har fremsendt ansøgning om gravning af en restforekomst på et areal i Davinde-Tarup, der ligger umiddelbart uden for graveområdet og er adskilt fra dette af en mindre vej. Råstoffet på den sydlige del af arealet er udvundet og gravningen afsluttet i 90-erne. Der søges nu om at udvinde på den nordlige del af arealet. Arealet er ca. 1 ha stort. Det berører den tidligere gravesø, som nu er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

I henhold til Råstofplan 2008 og ”Vejledning i administration af råstofloven” kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder, kun meddeles med regionsrådets samtykke.

Ansøgningen er omfattet af råstofplanens § 4.3.4: ”Uden for graveområder kan der i ganske særlige tilfælde meddeles råstoftilladelse”. Der er i bestemmelsen nævnt eksempler på, hvornår der kan foreligge sådanne ganske særlige tilfælde. Færdiggravning af en restforekomst er ikke nævnt, men bestemmelsens opremsning er ikke udtømmende, og det vurderes, at færdiggravning af en mindre forekomst i tilknytning til et graveområde, kan betegnes som et ganske særligt tilfælde.

Odense Kommune har vurderet, at andre interesser ikke vil blive tilsidesat ved en tilladelse.

Råstofgravningen berører den tidligere gravesø, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Odense Kommune har meddelt, at man vil give dispensation fra naturbeskyttelsesloven, da søen i forvejen er opstået ved råstofindvinding, og da der er tale om en midlertidig påvirkning. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte på visse nærmere beskrevne vilkår, vil kunne give en forbedring af naturtilstanden, da der skabes en større søflade. Odense Kommune har ikke registreret særligt beskyttede arter i området.

Under forudsætning af at der stillesde omtalte vilkår, vurderer administrationen, at gravning ikke vil tilsidesætte andre interesser.

 

Indstilling

Det indstilles:

At der meddeles samtykke til det ansøgte.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
19. Råstofgravning uden for råstofplanens graveområder - Korsagervej 2, matr.nr. 13o Davinde, Odense Kommune

 

 

Bilag:

19a

Kortbilag

 

 

 


 

 

 

20.    Afskrivning af udestående mellemværender vedr. deling af amternes nettoformuer

Sagsnr:

11/1581


 

Resumé

I relation til fordelingen af amternes nettoformuer har der været et udestående vedr. værdiansættelse af skatterestancer.

Staten har nu valgt at afskrive sit tilbageværende mellemværende. I forlængelse heraf foreslås, at regionen tilsvarende afskriver sit tilgodehavende hos staten. Afskrivning heraf har ingen driftsøkonomisk effekt.

 

Sagsfremstilling

Ved den endelige afslutning på delingen af amternes nettoformuer udestod alene uenighed om værdiansættelsen af amtskommunale skatterestancer m.v.

I de delingsaftaler regionsrådene godkendte, er skatterestancerne i overensstemmelse med procedurebekendtgørelsen optaget til fuld nominel værdi. Omvendt fandt staten, at værdien heraf skulle sættes til nul, hvorved statens kompensation til regionerne blev 385 mio. kr. lavere.

Ved restafregningen i 2008 foretog staten så vidt muligt modregning heraf. I forhold til regionerne er modregnet 160 mio. kr., mens de resterende ca. 225 mio. kr. forblev i regionernes kasser.

Det udestående mellemværende er drøftet ved de seneste to økonomiforhandlinger, uden at der er opnået enighed.

Ifølge indstilling til Folketingets Finansudvalg afskriver staten nu sit tilbageværende mellemværende. I forhold til Region Syddanmark drejer det sig om en fordring på 32 mio. kr.

I forlængelse heraf foreslås, at regionen på tilsvarende vis afskriver sit tilgodehavende hos staten fra delingsaftalerne, svarende til 54 mio. kr. Ved afregning til staten vedr. Ribe og Vejle amter er ca. 22 mio. kr. dog holdt tilbage, hvorfor nettoeffekten for regionens vedkommende er tilsvarende mindre. Afskrivning af tilgodehavendet påvirker alene status og dermed regionens egenkapital og har således ingen driftsøkonomisk effekt. 
 

Indstilling

Det indstilles:

At statens afskrivning af sit tilbageværende mellemværende med regionerne vedr. delingen af amternes nettoformue tages til efterretning.

At Region Syddanmark i forlængelse heraf afskriver sit tilgodehavende hos staten fra delingsaftalerne.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
20. Afskrivning af udestående mellemværender vedr. deling af amternes nettoformuer

 

 

Bilag:

20a

Notat vedr. afskrivning af mellemværende vedr. skatterestancer i delingsaftaler

 

 

 


 

 

 

21.    Studiebesøg til Bruxelles i maj 2011

Sagsnr:

11/1430


 

Resumé

Det foreslås, at der arrangeres et studiebesøg til Bruxelles for medlemmer af regionsrådet fra den 22. - 24. maj 2011. Formålet med besøget er at få indblik i processen, der fører til nye strukturfondsprogrammer efter 2013 samt skabe kontakt til centrale aktører.

 

Sagsfremstilling

Formålet med et studiebesøg til Bruxelles er at få nyttige informationer om, hvordan den europæiske finansiering af erhvervsudviklingen i Region Syddanmark tager sig ud efter 2013.

Den Europæiske Kommission fremlægger til sommer et budgetudkast for perioden 2014-2020, hvilket inkluderer et budget for de nye strukturfondsprogrammer. Regionsrådet kan derfor på et vigtigt tidspunkt i processen skabe kontakt til centrale aktører, der har indflydelse på udformningen af og viden om de nye programmer. Det bemærkes, at over halvdelen af Syddansk Vækstforums budget kommer fra EU´s strukturfonde, og at hele støttebudgettet for det dansk-tyske Interregprogram kommer fra strukturfondene

Der aflægges besøg hos Danske Regioner, Den Danske Ambassade (Udenrigsministeriet), DG-Regio, Europa Kommissionen og Europaparlamentet.

Studiebesøget vil blive afholdt fra søndag eftermiddag den 22. maj til tirsdag den 24. maj 2011.

 

Indstilling

Det indstilles:

At budget og program for studiebesøget i Bruxelles for medlemmer af regionsrådet fra den 22. - 24. maj 2011 godkendes.

At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studierejsen, anmodes om at deltage i denne, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
21. Studiebesøg til Bruxelles i maj 2011

 

Bilag:

21a

Studiebesøg Bruxelles - Deltagerliste og budget

21b

Program for studiebesøg i Bruxelles 2011

 

 

 


 

 

 

22.    Afrapportering fra studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling

Sagsnr:

10/9778


 

Resumé

Der blev i dagene den 7. til 9. november 2010 afholdt studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling og andre regionsrådsmedlemmer. I alt 11 medlemmer deltog.

 

Sagsfremstilling

Formålet med studiebesøget i Bruxelles var, på et tidligt tidspunkt i regionsrådsperioden, at belyse Udvalget for Regional Udviklings arbejdsområder i et europæisk perspektiv, gennem møder med relevante partnere i Bruxelles.

Under studiebesøget mødte udvalget repræsentanter fra Danske Regioners kontor i Bruxelles, Regionsudvalget, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionens generaldirektorater for hhv. Regionalpolitik og Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Ligestilling samt det Syddanske Bruxelleskontor og Alliancen for Grøn Offshore Energi.

Udvalgets møder med de nævnte aktører gav en opdateret viden om europæiske forhold med relevans for udvalgets fagområder, og gav udvalget inspiration til at relatere arbejdet med Region Syddanmarks internationale strategi til aktuelle europæiske problemstillinger.

En uddybende beskrivelse af besøgets indhold og udbytte er vedlagt som bilag, inklusiv den endelige deltagerliste og en regnskabsoversigt.

 

Indstilling

Det indstilles:

At erfaringerne fra studiebesøget inddrages i arbejdet med at udvikle den regionale erhvervspolitik og det internationale samarbejde med de fra Udvalget for Regional Udvikling anførte bemærkninger.

 

Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011

Indstillingen anbefales over for regionsrådet med tilføjelse af, at det anbefales, at der etableres et tættere, formaliseret samarbejde med danske medlemmer af Europa-parlamentet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
22. Afrapportering fra studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling

 

Bilag:

22a

Studiebesøg Bruxelles 2010 - Afrapportering til regionsrådet

 

 

 


 

 

 

23.    Deltagelse i møder i Det Regionale Beskæftigelsesråd

Sagsnr:

10/18272


 

Resumé

Regionsrådet har udpeget regionsrådsmedlem Lasse Krull til Syddansk Vækstforum, som efterfølgende har udpeget denne som observatør i Det Regionale Beskæftigelsesråd. Det foreslås, at regionsrådet anmoder Lasse Krull om at deltage i disse møder.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 25. januar 2010 udpeget regionsrådsmedlem Lasse Krull til Syddansk Vækstforum. Region Syddanmarks Vækstforum har efterfølgende, den 7. april 2010, udpeget Lasse Krull som observatør i Det Regionale Beskæftigelsesråd, hvor der er forventning om at observatøren deltager i mødrne.

Da Lasse Krull ikke er udpeget af regionsrådet til disse fora, vil der ikke umiddelbart kunne oppebæres tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i disse aktiviteter. Det foreslås derfor, at regionsrådet anmoder Lasse Krull om at deltage i møderne i Det Regionale Beskæftigelsesråd, jfr. bestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk 5, idet der herefter vil være mulighed for at oppebære tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i arbejdet.

 

Indstilling

Det indstilles:

At regionsrådet anmoder Lasse Krull om at deltage i møder i Det Regionale Beskæftigelsesråd jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
23. Deltagelse i møder i Det Regionale Beskæftigelsesråd

 

 

 

  

 

 

24.    Ny udpegning af medlemmer og suppleanter til Regionstand-lægenævnet

Sagsnr:

09/11829


 

Resumé

Regionsrådet har tidligere udpeget tre medlemmer til Regionstandlægenævnet. Fremadrettet skal regionsrådet kun være repræsenteret med to medlemmer i nævnet.
 

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 25. januar 2010 udpegede regionsrådet, i henhold til § 23 i overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Danske Regioner, regionsrådsmedlemmerne Thyge Nielsen, Frede Skaaning og John Hyrup Jensen til Regionstandlægenævnet.

Regionsrådet udpegede efterfølgende Claus Warming som 1. suppleant og Ole Finnerup Larsen som 2. suppleant.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1446 af 15. december 2010 skal regionsrådet fremover kun udpege 2 medlemmer til regionstandlægenævnet.

Regionsrådets oprindelige udpegning af medlemmer og suppleanter erstattes således af nærværende udpegning.

 

Indstilling

Det indstilles:

At regionsrådet udpeger to medlemmer til Regionstandlægenævnet.

At regionsrådet udpeger to suppleanter til Regionstandlægenævnet.

 

 

Beslutning

Som medlemmer blev udpeget regionsrådsmedlemmerne John Hyrup Jensen og Thyge Nielsen.

Som 1. suppleant blev udpeget: regionsrådsmedlem Frede Skaaning.

Som 2. suppleant blev udpeget: regionsrådsmedlem Claus Warming.

Se beslutningen på video:
24. Ny udpegning af medlemmer og suppleanter til Regionstandlægenævnet

 

 

 

  

 

 

25.    Udpegning af nyt medlem til Sundhedsbrugerrådet

Sagsnr:

11/634


 

Resumé

Da et medlem af Sundhedsbrugerrådet er udtrådt, skal regionsrådet udpege et nyt medlem.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har senest på mødet den 22. november 2010 udpeget nye medlemmer til Sundhedsbrugerrådet.

Sundhedsbrugerrådet består af følgende regionsrådsmedlemmer:

 • John Lohff
 • Jørgen Pless
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thies Mathiasen
 • Thyge Nielsen
 • Bente Gertz
 • Ole Finnerup Larsen
 • John Hyrup Jensen
 • Iben Kromann Madsen

Sundhedsbrugerrådet består endvidere af følgende 9 medlemmer, som er er udpeget efter indstilling fra Danske Patienter:

 • Flemming Bay-Larsen, Esbjerg (Hjerteforeningen)
 • Alex Knudsen, Søndersø (Kræftens Bekæmpelse)
 • Erik Arrild, Vejle (Scleroseforeningen)
 • Marie Rotvig, Ansager (Gigtforeningen)
 • John Arne Sørensen, Kolding (Diabetesforeningen)
 • Mariette Rytter Larsen, Kolding (Sjældne Diagnoser)
 • Mette Thyssen Vejle (Danmarks Lungeforening)
 • Hanne Grønborg, Augustenborg (Parkinssonforeningen)
 • Rita Brunn, Vejle (Nyreforeningen)

Region Syddanmark har den 25. januar 2011 modtaget besked om, at Alex Knudsen ikke længere ønsker at være medlem af Sundhedsbrugerrådet.

Udpegninger til Sundhedsbrugerrådet er som udgangspunkt gældende for hele valgperioden, men regionsrådet kan efter begæring fritage medlemmerne fra hvervet. Regionsrådet skal herefter udpege nye medlemmer på baggrund af indstilling fra Danske Patienter.

Danske Patienter indstiller, at Gunner Nielsen, Kolding (Kræftens Bekæmpelse) i stedet udpeges som medlem.

Reglerne i Ligestillingslovens § 10a er opfyldt, idet der indstilles et nyt mandligt medlem for et afgående mandligt medlem, og sammensætningen vil derfor stadig være 4 mænd og 5 kvinder efter indtstilling af Danske Patienter.

 

Indstilling

Det indstilles:

At regionsrådet fritager Alex Knudsen for hvervet som medlem af Sundhedsbrugerrådet.

At regionsrådet udpeger Gunner Nielsen som nyt medlem af Sundhedsbrugerrådet.

 

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:
25. Udpegning af nyt medlem til Sundhedsbrugerrådet

 

 

 

 


 

 

 

26.    Orientering om ansættelser af direktører, forstandere og sygehusledelser

Sagsnr:

10/1695


 

Resumé

Regionsrådet orienteres i denne sag om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere i januar måned 2011, jfr. tidligere beslutning herom.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

 • Peter Fosgrau er fra 1. marts 2011 ansat som ny direktør på Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus og bliver en del af universitetshospitalets direktion.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

 

 

Beslutning

Til orientering.

Se beslutningen på video:
26. Orientering om ansættelser af direktører, forstandere og sygehusledelser

 

 

  

 

 

27.    LUKKET PUNKT - Sydbo - erstatningsbyggeri

 

Resumé

På investeringsbudgettet er der afsat 54,221 mio. kr. i 2012-14 til etablering af nutidige rammer for det sociale tilbud Sydbo. Projektet foreslås fremrykket for at holde flow i planen, idet et par af planens øvrige projekter er væsentlig forsinkede/udskudte. Der søges om fremrykning af de afsatte beløb og anlægsbevilling til køb af grund og nybyggeri.

Sagsfremstilling

Sydbo er et bo- og beskæftigelsestilbud til 22 mennesker med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Tilbuddet er beliggende på to adresser i Hundstrup og Stenstrup på Sydfyn. Begge steder er bygningerne ikke hensigtsmæssigt indrettet i forhold til nutidige krav, blandt andet er botilbuddet små ét-værelses boliger, hvor arbejdstilsynet har nedlagt forbud mod anvendelse af de små tilknyttede badeværelser. Desuden er beskæftigelsestilbuddet beliggende i en ejendom med smalle gange og stejle trapper.

I henhold til den boligplan, som regionsrådet godkendte den 23. november 2009, foreslås det at nyopføre handicapvenlige boliger og dagcenter på én og samme adresse, gerne i bynært miljø, f.eks. Stenstrup. Projektet foreslås fremrykket for at holde flow i planen, idet et par af planens øvrige projekter er væsentlig forsinkede/udskudte.

I samarbejde med Svendborg Kommune er der fundet en velegnet grund i Stenstrup. Grunden er en parcel på ca. 22.000 m2 af matr. nr. 4v, Stenstrup. Prisen for råjord er aftalt til 0,400 mio. kr.

Den nedsatte projektgruppe har nu udarbejdet byggeprogram, som anbefaler etablering af 24 to-rums boliger fordelt i 3 grupper á 8 boliger samt beskæftigelse svarende til 20 fuldtidspladser. Det nuværende pladsantal for døgnpladser udvides således med 2 til ialt 24 pladser, med henblik på udflytning fra det hidtidige Strandvænget. Udvidelsen vil samtidig give en mere rationel drift, idet det vil medføre en lavere udgift pr. plads. Ifølge rumprogram i byggeprogrammet vil der være behov for opførelse af i alt ca. 3.300 m2 fordelt på administration, beskæftigelse/aktivitetscenter, boafdelinger samt fællesfaciliteter.

Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 54,221 mio. kr. Beløbet svarer til det, der er afsat i investeringsbudget 2011. Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år. Rådighedsbeløbene i budget 2011 foreslås fremrykket således:

 

 

investeringsbudget, mio kr. 

forslag, mio. kr.

2011

 

3,250

2012

10,041

33,721

2013

24,098

17,250

2014

20,082

 

ialt

54,221

54,221

 

Indstilling

Det indstilles:

At resumé af byggeprogram godkendes.

At der indgås handel om køb af grund.

At der meddeles anlægsbevilling på 54,221 mio. kr. (indeks 123,9) til grundkøb, nybyggeri af 24 to-rums boliger, beskæftigelse, administration mv.

At finansieringen sker af de til formålet afsatte rådighedsbeløb, der frigives, idet fordelingen heraf på år ændres som foreslået i sagsfremstillingen.

At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for anlægsbevillingen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 09-02-2011

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 28-02-2011

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TILLÆGSDAGSORDEN

 

28.      Forudgående fravalg af genoplivning eller intensiv terapi

Sagsnr:

11/3057

 

Resumé

Der forelægges en orientering om praksis i forbindelse med forudgående fravalg af genoplivning eller tilbud om intensiv terapi.

Sagsfremstilling

På foranledning af den aktuelle mediebevågenhed og henvendelser fra medlemmer af regionsrådet vedr. lægers brug af ordinationen: "Ingen genoplivningsforsøg"/"Ingen intensiv terapi", har sygehusledelseskredsen drøftet problemstillingen og valgt at statuere, at hvis der forlods træffes en beslutning om fravalg af genoplivning eller tilbud om intensiv terapi, så skal patient eller pårørende give informeret samtykke hertil og beslutningen journalføres. En regional retningslinje for området er under udarbejdelse.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen ved skrivelse af 8. februar 2011 har udsendt en vejledning, der beskriver det retlige grundlag for lægers beføjelser og pligter med hensyn til forudgående fravalg af genoplivningsmuligheder m.v., der må anses for udsigtsløse (se bilag). Denne vejledning stiller kun krav om, at patienten medinddrages i behandlingsovervejelserne, og at behandlingsmulighederne drøftes. Patientjournalen skal indeholde oplysninger om den lægefaglige begrundelse for, at genoplivningsforsøg m.v. ikke skal iværksættes. Endvidere skal information til patient/pårørende og disses tilkendegivelser samt lægens reaktion herpå fremgå af patientjournalen. Forkortelser kan bruges som et supplement til et journalnotat.

Indstilling

Det indstilles:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet besluttede herudover at sætte sagen på dagsordenen i Sundhedsudvalget, hvorefter den igen sættes på regionsrådets dagsorden.

Bilag:

 


Siden er sidst opdateret 19-06-2012.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring