Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Socialudvalget - referat 10-02-2011

Mødedato
10-02-2011 kl. 10:00 - 12:00
 
Mødested
Center for misbrug og socialpsykiatri, Flydedokken
 
Deltagere
 
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Mette Valentin (F)

 • Afbud
   
 • Jette Jensen (A)
 • Mette Valentin (F)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Rundvisning
  2. Orientering
  3. Status på arbejdet med at udforme ny strategi for socialområdet for 2011 til 2013 samt status på dialogmøder med kommunerne
  4. Rapportering af utilsigtede hændelser på det sociale område
  5. Undersøgelse af tilfredsheden hos unge og forældre på de sikrede og åbne institutioner
  6. Status på lovforslag om ændring af rammeaftalerne på det sociale område
  7. Studietur til Stockholm for socialudvalget fra den 4. til den 8. september 2011
  8. Orientering om lukning af to åbne afdelinger på Egely
  9. Mødekalender 2011
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 11/171
  1. Rundvisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rundvisning og herefter orientering omkring fusionen mellem Flydedokken og Misbrugscenter Sønderjylland og den fremadrettede strategi v/ Forstander Ole Nielsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 10-02-2011
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/171
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Orientering

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 10-02-2011
   

  Orientering om status for Toftlund.

  Kommunerne hjemtager mange borgere.

  Benchmarking af Kommunikationsområdet i Region Syddanmark.

  Etablering af boenheder under Kastaniely i Faaborg.

  Status på antallet af sikrede pladser til 14 - 18 årige.


  Sagsnr. 10/15648
  3. Status på arbejdet med at udforme ny strategi for socialområdet for 2011 til 2013 samt status på dialogmøder med kommunerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er nu udarbejdet udkast til strategi for socialområdet for 2011 til 2013. Udkastet er aktuelt til høring hos de sociale tilbud. Der vil på mødet blive givet en orientering om status på strategiarbejdet samt om status på planlægningen af de aftale dialogmøder med kommunernes socialudvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet havde den 25. oktober 2011 en temadrøftelse om socialområdets fremtid.

  Temadrøftelsen var afsæt for påbegyndelse af arbejdet med at revidere strategien for det regionale socialområde. Den nye strategi forventes vedtaget af regionsrådet i maj 2011.

  Den fremtidige strategi skal tage afsæt i de styrkepositioner og udfordringer, som det regionale socialområde står overfor i de kommende år.

  Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet første udkast til den nye strategi for det regionale socialområde fra 2011 til 2013. Arbejdsgruppen består af forstandere, repræsentanter fra Kontaktforum for Handicap, medarbejderrepræsentanter fra med-udvalgssystemet samt fra det sociale driftsområde.

  Strategiudkastet er p.t. i høring på de sociale tilbud. Der lægges i strategiudkastet op til, at der udpeges følgende 5 indsatsområder:
   

  • Selvbestemmelse og brugerstyring
  • Servicedeklarationer på alle tilbud
  • På forkant med den nyeste teknologiske viden
  • De rigtige hænder - på det rigtige tidspunkt - i de rigtige mængder
  • Vi går nye veje og bygger videre på det, der virker.

  Det færdige forslag til fremadrettet strategi forelægges socialudvalget den 7. april 2011.

  Det er afgørende, at regionen har en god dialog med kommunerne om ønskerne til Region Syddanmark rolle på det højt specialiserede socialområde i Syddanmark. På denne baggrund har udvalget på mødet i november 2010 besluttet, at udvalget i foråret 2011 afholder 4 møder med socialudvalgene i kommunerne i Syddanmark.

  Det overordnede formål med møderne bliver at drøfte Region Syddanmarks strategi for 2011-2013 samt at drøfte de gensidige ønsker og forventninger til samarbejdet på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der vil på mødet blive givet en orientering om status på strategiarbejdet samt på planlægningen af dialogmøderne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget tager orienteringen om arbejdet med den fremadrettede strategi for 2011-2013 til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 10-02-2011
   

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/687
  4. Rapportering af utilsigtede hændelser på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den udvidede lov om patientsikkerhed trådte i kraft 1. september 2010 og med den også pligten til at rapportere utilsigtede hændelser, der finder sted på de regionale sociale botilbud.

  Formålet med loven er at forbedre patientsikkerheden. Tanken er, at læring omkring de utilsigtede hændelser kan være med til at minimere eller helt fjerne risikoen for disse.

  Den faktiske rapportering skal botilbuddene selv foretage, ligesom det er botilbuddene selv, der skal iværksætte læringstiltagene omkring de enkelte hændelser. Rapporteringen finder sted på www.dpsd.dk.

  Arbejdet sker i samarbejde med Center for Kvalitet i Middelfart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 1. januar 2004 trådte loven om patientsikkerhed i kraft. Med loven indførtes den såkaldte patientsikkerhedsordning i sygehussektoren, der består i en pligt for sundhedspersoner til at indberette utilsigtede hændelser til en database, som administreres af Sundhedsstyrelsen.

  Patientsikkerhedsordningen er pr. 1. september 2010 udvidet til udover sygehusvæsenet også at omfatte praksissektoren, apotekssektoren, det præhospitale område, den kommunale sundhedssektor samt de regionale botilbud. Ordningen vil på sigt også omfatte patienter og på­rør­ende.

  Formålet med patientsikkerhedsordningen er læring med henblik på forebyggelse og mini­me­ring af risikoen for utilsigtede hændelser for derigennem at forbedre patient­sik­ker­heden. Me­toden hertil er indsamling, analyse og formidling af viden om utilsigtede hændelser.

  For at løfte den nye opgave, skal de regionale sociale tilbud have etableret en egentlig organi­sering af denne. En organisering som sikrer såvel indrapporteringen som lærings- og ud­vik­lings­per­spek­tivet i ordningen.

  Hvad skal rapporteres

  Det, der skal indberettes, er utilsigtede hændelser, som man selv er impliceret i og hændelser, som man bliver opmærksom på hos andre.

  Definition

  I patientsikkerhedsordningen er en utilsigtet hændelse defineret som en begivenhed, der fo­re­kommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i for­­bindelse med forsyning af og information om lægemidler. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder.

  Alt afhængig af hvilken sektor, man arbejder i, skal der rapporteres forskellige typer af hæn­delser. For det regionale sociale område skal utilsigtede hændelser rapporteres, hvis det sker ved

  ·         me­di­ci­nering, fx utilsigtede hændelser i forbindelse med ordination eller håndtering af medicin

  ·         sektorovergange, dvs. utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med en borgers overgang fra en sektor til en anden, fx ved udskrivning fra sygehus til botilbud

  ·         Patientuheld, fx ved faldulykker

  ·         Infektioner, alle infektioner der opstår ved kontakt med sundhedsvæsenet.

  Dette svarer til det, som den kommunale sundhedssektor (de kommunale botilbud) skal indrapportere.

  Hvem skal rapportere

  Rapporteringspligtige personer er autoriserede sundhedspersoner og de, der handler på disses ansvar. Der skal både rapporteres om hændelser, som man selv er impliceret i, men også hændelser, man bliver opmærksom på, men ikke nødvendigvis selv har været involveret i.

  Der ud over har alle andre medarbejdere i de regionale sociale tilbud mulighed for, men ikke pligt til at rapportere utilsigtede hændelser.

  I praksis kan det betyde, at der kan ske uheld, som i princippet ikke skal rapporteres, fordi det ikke er en autoriseret sundhedsperson - eller én, der handler på delegation fra en autoriseret sundhedsperson - der er involveret i hændelsen eller bliver opmærksom på en sådan. Hen­sig­ten med loven er imidlertid læring med henblik på forebyggelse, hvorfor tilbuddet bør rap­por­tere utilsigtede hændelser, hvis man mener, at de kan tjene det formål. Og det uanset, om det er en rapporteringspligtig eller ikke rapporteringspligtig person, der er involveret eller bliver opmærksom på hændelsen.

  Det enkelte tilbud får således ansvar for at sikre, at der sker en faktisk rapportering af den util­sigtede hændelse samt at læringsperspektivet tilgodeses. På hvert tilbud skal man derfor aktivt for­holde sig til den pågældende hændelse, analysere denne, iværksætte fore­byg­gende initia­ti­ver og formidle viden herom til egen organisation. På tilbudsniveau skal således udpeges én eller flere med ansvar for registrering af de utilsigtede hændelser, samt én eller flere med an­svar for sikring af læringsaspektet omkring de utilsigtede hændelser.

  Hvor skal rapporteres

  Rapporteringen af de utilsigtede hændelser sker ude på de sociale botilbud, og rapportering kan ske elektronisk på www.dpsd.dk eller via et skema, som kan downloades fra samme hjemmeside.

  Når hændelsen er rapporteret i systemet, er det Center for Kvalitet i Middelfart, som har ad­gang til de indrapporterede data, og på aggregeret niveau kan se, om der er særligt at be­mær­ke. Det er ligeledes Center for Kvalitet, der rapporterer hændelserne videre i ano­ny­mi­se­ret form til Sundhedsstyrelsen.

  Det skal bemærkes, at rapporteringssystemet er et fortroligt system. Det betyder, at viden om de rapporterede personer fjernes, inden rapporten sendes til Sundhedsstyrelsen. Systemet giver også mulighed for at rapportere anonymt.

  Rapporteringssystemet er endvidere ikke-sanktionerende. Ingen vil dermed blive genstand for disciplinære undersøgelser eller strafferetlige sanktioner.

   

  For at understøtte sammenhængen mellem den nye opgave omkring rapportering af util­sig­te­de hændelser og det kvalitetsarbejde, som tilbuddene er engageret i via deres deltagelse i den danske kvalitetsmodel på det sociale område, vil der i en ny standard om utilsigtede hændelser endvidere blive fastlagt krav til tilbuddenes varetagelse af opgaven.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 10-02-2011
   

  Der blev givet en kort orientering.


  Sagsnr. 08/8176
  5. Undersøgelse af tilfredsheden hos unge og forældre på de sikrede og åbne institutioner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er nu for anden gang gennemført en undersøgelse af tilfredsheden blandt de unge på de sikrede institutioner og deres forældre.

  Formålet med undersøgelsen er helt overordnet at indsamle viden om de unge og deres forældres oplevelse og vurdering af opholdet på de sikrede institutioner.

  Undersøgelsen fra 2010 viser, at der såvel blandt de unge som forældrene er stor tilfredshed med opholdet  på institutionerne. Der er naturligvis variation i tilfredsheden med de sikrede institutioner, men i forhold til den samlede vurdering af opholdet viser rapporten, at 66 % af de unge vurderer dette til "meget godt" eller "godt". Også flertallet af forældrene vurderer det samlede indtryk af den unges ophold positivt (60 %).

  I forhold til Egely har det været en meget positiv udvikling fra 2008 til 2010 i forhold til de unges vurdering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

   

  Der er nu for anden gang gennemført en undersøgelse af tilfredsheden blandt unge på de sikrede in­sti­tu­tio­ner og deres forældre. Forældreundersøgelsen omfatter i 2010 såvel de sikrede som de åbne afde­lin­ger på de sikrede institutioner. Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om de unge og deres forældres oplevelse og vurdering af opholdet på de sikrede institutioner. Denne viden giver mulighed for at sammenligne resultaterne mellem institutioner og følge udviklingen i de unges og deres forældres tilfredshed over tid.

  Undersøgelserne indgår i institutionernes løbende kvalitetssikring og - udvikling og er en del af Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område.

  Hovedresultater på landsplan

  Undersøgelsen blandt de unge er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor de første to spørgsmål er stillet ved indskrivning og de resterende spørgsmål ved udskrivning.

  Undersøgelsen viser, at de unge helt overordnet er godt tilfredse med deres ophold på de sikrede institutioner. På landsplan vurderer 66 % af de unge således opholdet til at være ”meget godt” eller ”godt”, mens 27 % vurderer opholdet til at være ”godt og dårligt”. Kun 7 % af de unge vurderer opholdet til at være ”dårligt” eller ”meget dår­ligt”.

  Der er generelt stor variation i de unges vurdering af forskellige forhold på de sikrede institutioner. Størst enighed findes ved spørgsmålet, om personalet vil hjælpe og tale med den unge, når der er behov for det. De fleste unge mener desuden, at de har et godt forhold til de andre unge, og der er stor tilfredshed med praktiske forhold så som maden, og om der er rent og pænt på institutionen. Stemningen på institutionen betegnes også som god af langt de fleste unge.

  Det forhold, de unge er mindst tilfredse med, er aktiviteterne. Her mener 34 % af de unge på landsplan, at der ikke er aktiviteter nok på institutionen. Desuden er de unge utilfredse med deres mulighed for at holde kontakt til familie og venner, og de finder ikke, at personalet er så gode til at modtage kritik.

  På landsplan er forældrene overordnet set lidt mindre positive end de unge. 60 % af forældrene vurderer således det samlede indtryk af barnets ophold til at være ”meget godt” eller ”godt”. 26 % vurderer opholdet til at være både ”godt og dårligt”, mens 15 % vurderer opholdet til at være ”dårligt” eller ”meget dårligt”.

  Udviklingen på Egely

  I forhold til undersøgelsen i 2008 er der sket en stor forbedring for bl.a. Egely. Hvor kun 31 % af de unge på Egely i 2008 gav vurderingen ”meget godt” eller ”godt”, er dette ændret til 56 % i under­søgelsen fra 2010.

  Rapporten viser, at der fra 2008 til 2010 på stort set alle spørgsmål er sket en positiv udvikling i de unges vurdering.

  I forhold til forældreundersøgelsen kan der ikke foretages en sammenligning mellem undersøgelsen i 2008 og undersøgelsen fra 2010, idet der på grund af en fejl i forbindelse med indsamling af oplysningerne, ikke foreligger resultater for Egely i 2008. Resultaterne for Egely kan imidlertid sammenholdes med landsresultatet og de øvrige institutioner. Sammenlignes med landsresultatet kan siges, at Egely på alle spørgsmål på nær ét vurderes mere positivt, og helt generelt får meget positive vurderinger af forældrene.

  Undersøgelsen og dens resultater er med til at sætte fokus på en positiv udvikling ude på de sikrede institutioner, men den viser også, at der stadig er områder med forbedringspotentiale. De enkelte institutioner står således overfor et opfølgningsarbejde, hvor der skal sættes fokus på deres indsatsområder, og iværksættes tiltag til kvalitetsforbedring.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 10-02-2011
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/7749
  6. Status på lovforslag om ændring af rammeaftalerne på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume
   

  Socialministeriet har den 15. december 2010 fremsat lovforslag om ændring af

  rammeaftalerne på det sociale område. Lovforslaget blev førstebehandlet i Folketinget

  den 18. januar 2011 og forventes vedtaget i februar 2011. Regionerne har ifølge lovforslaget fortsat en rolle i arbejdet vedrørende rammeaftalen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Socialministeriet har den 15. december 2010 fremsat lovforslag om ændring af

  rammeaftalerne på det sociale område. Lovforslaget blev førstebehandlet i Folketinget

  den 18. januar 2011 og forventes vedtaget i februar 2011.

  Med lovforslaget bliver rammeaftalerne forenklet og koordineringsopgaven bliver

  flyttet fra regionerne til kommunerne. Rammeaftalerne indgås fremover mellem

  kommunalbestyrelserne i regionen og med regionsrådet for så vidt angår

  de regionale tilbud. Rammeaftalen bliver to-delt, så der årligt skal indgås henholdsvis en udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, henholdsvis den 15. juni og den 15. oktober. Lovgivningen sætter overordnede rammer for aftalerne, som derpå skal udfyldes af de deltagende kommunalbestyrelser og regionsråd. Regionerne har således ifølge lovforslaget fortsat en rolle i arbejdet vedrørende rammeaftalen.

  Regionerne har fortsat ansvar for koordinering af specialundervisningstilbud.

   

  Socialministeriet har udarbejdet et høringsnotat, hvor man har samlet bemærkninger

  til lovforslaget fra høringsberettigede. Af høringsnotatet fremgår det, at Danske Handicaporganisationer (DH) samt Socialpædagogernes Landsforbund (SL) har givet  bemærkninger, der udtrykker bekymring for, om det nye rammeaftalekoncept vil kunne sikre udviklingen af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede behov.

  SL finder, at der er en betydelig risiko for, at der ikke bliver oprettet relevante tilbud til de pågældende målgrupper, hvor der er meget få borgere i de fleste kommuner. Der peges desuden på, at mindre kommuners behov for tilbud ikke er sikret tilstrækkeligt i den nye lovgivning. Danske Handicaporganisationer påpeger endvidere, at man oplever i høj grad, at der mangler specialviden i en række kommuner, og at det er vigtigt at få sat fokus på, at specialiseret viden ikke forsvinder.

   

  I Syddanmark vil ansvaret for koordineringen af de fremtidige rammeaftaler blive forankret i den nyoprettede socialdirektørkreds i Syddanmark. Regionens psykiatri- og socialdirektør indgår i dette forum. Der oprettes et fælleskommunalt rammeaftalesekretariat med to medarbejdere, der får til opgave at varetage opgaven. Sekretariatet placeres i tilknytning til det eksisterende KKR-sekretariat i Vejen Kommune.

  Det forventes, at den fremtidige koordinering af det specialiserede socialområde i Syddanmark drøftes på møde i Kontaktudvalget den 1. marts 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 10-02-2011
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/1634
  7. Studietur til Stockholm for socialudvalget fra den 4. til den 8. september 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er nu forslag til datoer for socialudvalgets studietur september 2011. Turen foreslås afholdt fra søndag den 4. september til torsdag den 8. september. Når programmet for studieturen foreligger, skal dette godkendes i regionsrådet, ligesom studieturen også udbydes for hele regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det foreslås, at socialudvalgets studietur afholdes fra søndag den 4. september til torsdag den 8. september 2011. Temaet for studieturen bliver forebyggelse, indsatser, opgavefordeling samt forskning vedrørende unge kriminelle. Det forventes, at følgende temaer indgår:

  Opgavefordelingen mellem Kommuner og Landsting i forhold til udsatte unge.

  National strategi i forhold til kriminelle unge – forebyggelse og samarbejde med Kriminalforsorgen

  Orientering om arbejde med metodeudvikling, forskning, evaluering af indsatser samt udviklingsarbejde særligt i forhold til målgruppen unge kriminelle.

  Orientering om de svensk/norske erfaring med metoden MultifunC - modellen på de sikrede institutioner.

  Besøg på 1-2 sikrede institutioner.

  Når detaljeret program foreligger, skal turen godkendes af regionsrådet, ligesom deltagelse i studieturen også udbydes til hele regionsrådet.

  Datoerne er afstemt med de to studieture, der planlægges i regi af Danske Regioner (henholdsvis sundhedsudvalget fra den 4. til den 8. maj 2011 samt psykiatri- og socialudvalget fra den 4. til den 7. oktober 2011).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at socialudvalget godkender datoerne samt tema´er for studieturen til Sverige i september 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 10-02-2011
   

  Indstillingen blev godkendt.

  Der skal samles op på datoerne:

  Det er den 4. - 8. september.


  Sagsnr. 11/1557
  8. Orientering om lukning af to åbne afdelinger på Egely
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det er besluttet at lukke de to resterende åbne afdelinger Pugholmgård og Stavnbogård med tilhørende skoledel på ungdomsinstitutionen Egely pr. 31. marts 2011. I alt 10 døgnpladser og 6 undervisningspladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Belægningen på de to resterende afdelinger, Pugholmgård og Stavnbogård under Egely har, i gennem længere tid, været lav samtidig med, at der ikke er nye henvendelser fra kommunerne til denne type pladser. Belægningen for de to afdelinger var således i 2010 hhv. 63 og 60 procent med heraf følgende driftsunderskud. Det forventes, at det samlede driftsunderskud for de to afdelinger bliver på i alt ca. 3 ½ mio. kr. i 2010. På den baggrund er det besluttet at lukke de 2 afdelinger. I henhold til takstprincipperne fordeles underskuddet forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte belægningsdage i 3 år forud for det år, hvori beslutning om lukning træffes.

  I første halvår af 2010 blev to åbne afdelinger Bobjerg Skovgård og Frørupvej med tilhørende skoledel lukket på Egely. I alt 9 døgnpladser og 6 undervisningspladser.

  Egely vil, i andet halvår af 2011, åbne nye værksteder i forbindelse med de sikrede afdelinger, der vil medføre udvidelse af skole- og dagprogrammet. Sammen med lukning af de to åbne afdelinger resulterer det i, at der er behov for, at der sker omplaceringer af personalet, og det forventes, at der vil skulle ske afskedigelser. Samtidig med, at der kan blive behov for at rekruttere nye medarbejdere med håndværksmæssige uddannelser til værkstederne. Det er derfor planlagt at gennemføre samtaler med langt den overvejende del af personalet på Egely.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 10-02-2011
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/171
  9. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  7. april 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Skovhuse, Skaboeshusevej 100, 5800 Nyborg

  14. juni 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Holtegården, Gammelengvej 6 A, 6630 Rødding

  25. august 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Østruplund, Klintebjergvej 75, 5450 Otterup

  11. oktober 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Æblehaven, Fjordvej 160, 6000 Kolding

  1. december 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Kastaniely, Odensevej 56, 5600 Faaborg

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 10-02-2011
   

  Orienteringen taget til efterretning.


  Sagsnr. 11/171
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 10-02-2011
   

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring