Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilSundhedskoordinationsudv.pilSundhedskoordinationsudvalget - Referat - 10. februar 2011

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 10. februar 2011

 

Mødedato
10-02-2011 kl. 13:00
 
Mødested
Hotel Comwell Kolding
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren
 • Jane Jegind
 • Lars Bønløkke
 • Iben Kromann
 • Margot Torp
 • Lene Brorson-Riis
 • Lars Erik Hornemann
 • Ivan Toftgaard
 • Jørgen Otto Jørgensen
 • Eva Fisker

 • Afbud
   
 • Lene Brorson-Riis
 • Ivan Toftgaard

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Ny overenskomst på almenlægeområdet
  2. Medicinhåndtering og ældres lægemiddelanvendelse
  3. Afrapportering af audit på genoptræningsplaner 2010
  4. Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler
  5. Offentliggørelse af den regionale sundhedsprofilundersøgelse
  6. Opfølgning på Kræftplan III
  7. Orientering vedr. den siddende patienttransport i Region Syddanmark
  8. Mødeplan
  9. Meddelelser
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 10/18778
  1. Ny overenskomst på almenlægeområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation indgik den 21. december 2010 forhandlingsaftale vedr. en ny Landsoverenskomst på almenlægeområdet. Aftalen indeholder en række nye elementer med henblik på udvikling af almen praksis og indfører en fast økonomisk ramme for udgiftsudviklingen. Desuden lægges der spor ud for et ændret honorarsystem. Det fastslås endvidere, at almen praksis indgår på forpligtende vis i det lokale sundhedssamarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indledning

  Regionernes Lønnings-og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har den 21. december 2010 indgået forhandlingsaftale vedr. en ny landsoverenskomst på almenlægeområdet. Under forudsætning af parternes godkendelse træder overenskomsten i kraft pr. 1. april .2011 og er gældende i 2 år.

  Aftalen består overordnet af en udviklingsdel – en udviklingskontrakt - som beskriver de fælles overordnede mål og visioner samt en reguleringsdel, der indeholder konkrete bestemmelser og skal implementere de overordnede mål og visioner.

  Honorarsystem

  Der er endvidere enighed om, at der skal etableres et nyt honorarsystem, og det er aftalt at der skal nedsættes et hurtigtarbejdende fælles udvalg, som senest 1. februar 2012 skal afslutte deres arbejde, som skal danne baggrund for de efterfølgende overenskomstforhandlinger.

  Overordnet er hovedbestanddelene i det nye honorarsystem indførelse af et klinikhonorar samt et væsentligt forenklet ydelsesregister. Klinikhonoraret er væsentligt højere end det basishonorar, det afløser. Til gengæld er der en række forpligtelser tilknyttet klinikhonoraret; f.eks. i forhold til dokumentation.

  Omlægningen af honorarsystemet forudsættes at være arbejdsmæssigt og økonomisk neutralt.

  Datafangst og kvalitet

  Alle læger skal hurtigst muligt, og senest ved udgangen af overenskomstperioden, tage datafangst i anvendelse og derefter indrapportere data til DAMD-databasen. Alle praktiserende læger skal diagnosekode en række lidelser. Parterne er enige om, at almen praksis skal ind i Den Danske Kvalitetsmodel.

  Ansatte læger og regionsdrevne praksis

  Der åbnes i langt højere grad end hidtil op for ansatte læger i praksis og regionen gives mulighed for at drive praksis, hvis der ikke kan sikres tilstrækkelig kapacitet i henhold til overenskomstens almindelige bestemmelser. Det fastslås, at det er et fælles ansvar at sikre lægedækningen.

   

   

  Planlægningskompetencer

  Planlægningskompetencen med hensyn til nye og ledigblevne ydernumre overgår til regionen. Beslutningskompetencen lå tidligere i samarbejdsudvalget. Antallet af nye kapaciteter besluttes fortsat i samarbejdsudvalget.

  Praksis spørges én gang årligt om, hvor mange patienter, praksis højst ønsker tilmeldt. Praksis kan som udgangspunkt ikke melde ind med et lavere antal end 1.600 patienter pr. læge.

  Samarbejde

  Der er udarbejdet et protokollat om samarbejde mellem almen praksis, sygehusvæsen, kommuner og regioner.

  Det beskrives i forhandlingsaftalen, at almen praksis indgår i ”Et forpligtende samarbejde og arbejdsdeling i forhold til sygehusvæsenet, den øvrige praksissektor og det kommunale sundhedsvæsen. Dette gælder både samarbejdet med myndighederne om planlægning, administration mv. og samarbejdet om patientforløb” samt at ”Almen praksis følger retningslinjer og aftaler mv. om arbejdsdeling og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, som forudsættes varetaget af almen praksis i medfør af det centrale aftalekompleks, når almen praksis samarbejder med det omgivende sundhedsvæsen om enkeltpatienter og patientgrupper. F.eks. i forhold til pakkeforløb for kræft- eller hjertepatienter, retningslinjer for ambulant udredning i sygehusvæsenet, forløbsprogrammer for kronisk sygdom og sundhedsaftaler mellem regionen og kommunerne i regionen”.

  Der skal i hver kommune nedsættes kommunalt lægelige udvalg. Der er udarbejdet vejledning til brug for arbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg. Udvalgene kan udarbejde udkast til lokale aftaler. Såfremt disse skal være kollektivt forpligtende for lægerne i det pågældende område skal aftalen godkendes i samarbejdsudvalget.

  For at understøtte almen praksis’ opgavevaretagelse skal regioner og kommuner levere lettilgængelige og opdaterede oversigter over henvisningsmuligheder i sygehusvæsenet, og til de kommunale sundhedstilbud og sygehuse og praktiserende speciallæger vil i videre omfang end det sker i dag også stille rammer og ekspertise til rådighed for praktiserende læger, bl.a. i forhold til adgang til specialistrådgivning.

  Lægevagten

  Parterne er enige om, at anbefalingerne i rapporten fra Udvalg om det præhospitale akutberedskab skal søges indfriet ved et samarbejde mellem lægerne og de enkelte regioner. Dog vil lægerne ikke opgive den nuværende ledelse af lægevagten. De enkelte regioner kan opsige de nuværende bestemmelser om lægevagten med 6 måneders varsel.

  Økonomi

  Som noget nyt fastsættes en økonomisk ramme, som betyder, at udgifterne til almen praksis kan stige med 106 mio. kr. i perioden 1. april .2011-31. marts 2012 og 108 mio. kr. i perioden 1. april .2012-31. marts.2013. Såfremt rammen overskrides foretages modregning i reguleringsprocenten som kompensation svarende til forskellen mellem den aftalte økonomiske ramme og de faktiske udgifter. Til rammen lægges derudover løn- og prisregulering samt 75 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. i 2012 til gengæld for forpligtelserne indenfor kronikerområdet samt nye opgaver indenfor IT- og kvalitetsområdet.

  Alt i alt vurderer Praksisafdelingen, at forhandlingsaftalen/den nye overenskomst i vid udstrækning bidrager til den nødvendige udvikling af almen praksis og at det foreliggende – detaljerne i det nye honorarsystem udestår fortsat – imødekommer en del af de udfordringer, almen praksis står overfor. Dertil kommer, at der er opnået enighed om en model for en vis styring af udgiftsudviklingen indenfor almen praksis.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 10-02-2011
   

  Der blev orienteret om overenskomsten og opfølgningen herpå. Sundhedskoordinationsudvalget vil gerne orienteres løbende om samarbejdet mellem kommune og praksis i de enkelte kommuner.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/6497
  2. Medicinhåndtering og ældres lægemiddelanvendelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket en tematisk drøftelse af emnet håndtering af medicin. Baggrunden for ønsket er blandt andet, at en række regionale og kommunale projektafrapporteringer og undersøgelser peger i retning af, at der er et betydeligt behov for at kvalitetssikre ældres lægemiddelanvendelse. Afrapporteringerne bidrager samtidig med en række anbefalinger om nye initiativer, hvoraf nogle er iværksat.

   

  Behovet for kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse
  I forbindelse med projektet, Kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse, som inddrager Region Syddanmark samt Esbjerg, Nordfyns, Odense og Vejle kommuner, blev gennemført 86 medicingennemgange. For samtlige borgere blev foreslået ændringer til medicineringen. I de tilfælde, hvor der blev foretaget medicinafstemning, blev der fundet uoverensstemmelser for stort set alle borgere.

  I forbindelse med et projekt i Københavns Kommune vedr. medicinhåndtering i hjemmesygeplejen var det tilsvarende nødvendigt at foretage fornyet medicinafstemning for alle 18 borgere, som indgik i projektet. Ingen af de 18 borgere kunne medicineres rigtigt ved projektets første besøg. Esbjerg Kommune arbejder med et tilsvarende projekt.

  En dansk undersøgelse har vist, at ca. 11 % af alle indlæggelser på medicinske afdelinger var lægemiddelrelaterede. Af ca. 20.000 indberettede utilsigtede hændelser i 2008 på danske sygehuse udgør medicineringsfejl 34 %.

  Resultaterne peger i retning af, at der er et betydeligt behov for at arbejde med kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse.

  Årsager og problemfelter
  Antallet af lægemidler (polyfarmaci) har betydning for problemstillingen: Jo flere lægemidler på samme tid til samme patient, jo større risiko for lægemiddelrelaterede problemer. Ca. 60 % af de ældre på 75 år indtager mere end tre lægemidler dagligt. 15 % af polyfarmacipatienter anvender lægemidler med potentielle interaktioner. Denne procentdel stiger med alderen.

  Dernæst har antallet af nødvendige kontakter mellem behandlere og sundhedsfaglige hjælpere – og sektorer og registreringssystemer – betydning. Som resultaterne af de ovennævnte projekter viser, er der betydelige kommunikations- og koordineringsudfordringer vedrørende medicinlister. Udfordringerne er både internt i praksissektoren – i forhold til ansvaret for et opdateret overblik blande de ordinerende læger – og over sektorgrænser, f.eks. manglende besked til egen læge ved ændrede ordinationer efter ambulant behandling. Projektet i Københavns Kommune og et tilsvarende projekt i Esbjerg Kommune peger i retning af, at dokumentationen og ajourføring af medicinpræparater herunder kopimedicinens navne, styrke og dosis, er en udfordring i hjemmesygeplejen.

  Region Syddanmark er den region, hvor færrest borgere har fået ordineret maskinelt dosisdispenseret medicin. I regionen var der 67 brugere af dosisdispenseret medicin pr. 1.000 borgere over 74 år. Landsgennemsnittet er 90. Udbredelsen af korrespondancemeddelelse og elektronisk receptfornyelse er omvendt høj i Region Syddanmark. Dog kan ikke alle kommunale omsorgssystemer håndtere MedCom-standarden for receptfornyelse.

  Processen i Sundhedskoordinationsudvalget og Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis
  På mødet den 11. november 2010 drøftede Sundhedskoordinationsudvalget en række forslag til indsatser på baggrund af projektet, Kvalitetssikring af ældres lægemiddelanvendelse med sigte på at understøtte almen praksis i rollen som tovholder for patientens samlede medicinering. Sundhedskoordinationsudvalget konstaterede, at indsatsen er forankret i Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis, mens Sundhedskoordinationsudvalget ønskede at følge projektet løbende.

  Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis behandlede i december 2010 en aftale om systematik i medicingennemgang for ældre patienter samt en handlingsplan med initiativer, der understøtter almen praksis i at gennemføre de opgaver, som beskrives i aftalen. Samarbejdsudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med aftalen og handlingsplanen. De to dokumenter vedlægges til orientering.

  Initiativer
  De omtalte projekter og undersøgelser har affødt en række forslag til initiativer rettet mod kvalitet i lægemiddelanvendelsen. Disse er samlet i det vedlagte notat, Initiativer vedr. ældres lægemiddelanvendelse. Notatet redegør for initiativernes status i Syddanmark, herunder det pågående arbejde i Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 10-02-2011
   

  Der blev orienteret om aftale og handlingsplan. Sundhedskoordinationsudvalget ønsker fortsat at blive orienteret med særligt fokus på dosisdispensering, milepæle i handlingsplanen og anvendelsen af § 2-aftalen om de opfølgende sygebesøg. Der ønskes endvidere en belysning af genindlæggelser i relation til § 2-aftalen og en belysning af sygehusets muligheder i forbindelse med at understøtte §2-aftalens anvendelse.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/19318
  3. Afrapportering af audit på genoptræningsplaner 2010
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden kommunalreformen har der været stor opmærksomhed på kvaliteten af de udarbejdede genoptræningsplaner. På møde i Sundhedskoordinationsudvalget 12. april 2007, blev det aftalt mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen at gennemføre en årlig audit på kvaliteten af genoptræningsplaner.
  Der er tidligere gennemført kvantitative audits som er afrapporteret i hhv. 2008 og 2009.

  Procesplanen for Kvalitativ audit på genoptræningsplaner 2010 har været forelagt til orientering på møde i sygehusledelseskredsen den 18. maj 2010 og procesplanen blev godkendt på et formandsmøde i Det Administrative Kontaktforum (DAK) i juni 2010.
  Processen blev sat i værk umiddelbart herefter.

  Audit 2010 har, som de tidligere audits, til formål at følge op på krav 2 i ”Grundaftalen om Genoptræning 15. juli 2008”, som omhandler de formelle krav vedrørende kommunikation mellem sygehus, praktiserende læge og kommune i forbindelse med udskrivning fra sygehus af patienter med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.
  Formålet med audit 2010 er endvidere at måle kvaliteten af det faglige indhold i genoptræningsplanerne op imod den regionale retningslinje for genoptræningsplaner.

  Der er på 5 tværsektorielle auditmøder gennemgået i alt 35 cases bestående af genoptræningsplaner samt tilhørende sygehus- og kommunejournaler.

  Auditrapporten sammenfatter de 5 auditmøder og sammenfatningen grupperer sig i 3 afsnit:

  • evaluering af den kvalitative audit-metode
  • det sundhedsfaglige indhold i genoptræningsplanerne og
  • den tekniske og organisatoriske understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner.

  Afslutningsvist indeholder rapporten en perspektivering i forhold til det fremtidige arbejde med kvalitetsmonitorering og kvalitetsudvikling på genoptræningsplansområdet.

  Auditrapporten er forelagt på møde i Sygehusledelseskredsen den 11. januar 2011, i Det Administrative Kontaktudvalg den 19. januar 2011 og i Praksis og Kommuneudvalget den 7. februar 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Rapporten tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 10-02-2011
   

  Rapporten blev taget til efterretning.

  Der blev peget på fokus på måling af patienternes oplevelser.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/12954
  4. Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Erfaringerne fra implementeringen af ”Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet” af 21. december 2006 (Cirkulære) har synliggjort problemstillinger og tolkningsspørgsmål, der relaterer sig til forskellen mellem behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber samt til brugerbetaling.

  Den tværsektorielle følgegruppe for behandlingsredskaber og hjælpemidler har derfor præciseret begreberne i et notat ”Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler”. Notatet beskriver lovtekst (service- og sundhedsloven) og cirkulæretekst for fagpersoner.

  Ifølge cirkulæret fra 2006 og Sundheds- og Serviceloven er det offentlige forpligtet til at udlevere et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Der er en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  Det er den nedsatte funktionsevne, der er afgørende for varighedsbegrebet - ikke diagnosen eller behandlingslængden.
  • Der er en klar og entydig lægefaglig begrundelse for at udlåne, idet det er som led i genoptræningen eller som led i behandlingen.

  Hvis ingen af disse betingelser er opfyldt, har det offentlige ingen forpligtelse og borgeren må selv betale eller leje apparatet/redskabet (tidligere benævnt midlertidige hjælpemidler).

  Kommunerne oplever, at sygehusene i en overgangsperiode har udleveret behandlingsredskab, hvis det var til midlertidigt brug. Kommunerne oplever nu, at sygehusene i den seneste tid har ændret praksis og nu følger forskrifterne i cirkulæret fra 2006. Den ændrede praksis betyder således, at der er opstået et tomrum på området, som ikke har været der tidligere, og som medfører at borgerne/patienter får et andet serviceniveau end hidtil. Fra kommunernes side understreges, at sygehusene skal respektere den enkelte kommunes visitationsmyndighed, serviceniveau og kvalitetsstandard og ikke over for borgeren stille kommunale ydelser i efterforløbet i udsigt.

  Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har i 2009 søgt afklaring i Indenrigs- og sundhedsministeriet på ovennævnte problemstilling. I svaret henviser Ministeriet til Cirkulæret og opfordrer til, at kommuner og regioner løser spørgsmålet lokalt via lokalaftaler, hvilket er i overensstemmelse med grundaftalen 2011-2014 om behandlingsredskaber og hjælpemidler. Her står (s.52): ”Problemstillinger om forsyningsansvar og arbejdsdeling afklares lokalt i regi af de lokale samordningsfora. Principielle problemstillinger sendes videre til den tværsektorielle følgegruppe, som vejleder i forhold til tolkning af cirkulæret”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 10-02-2011
   

  Det blev aftalt, at

  • problemerne med gråzone og udgiftsudvikling udredes til næste møde,
  • sygehusene anmodes om ikke at love hjælpemidler på kommunernes vegne, når patienten selv skal betale, og
  • status quo i regionen opretholdes indtil udrulningen foreligger og der eventuelt aftales andet.
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/14372
  5. Offentliggørelse af den regionale sundhedsprofilundersøgelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget er i eftermiddag værter for seminaret om offentliggørelse af den regionale sundhedsprofilundersøgelse. Der er godt 100 personer tilmeldt seminaret. Deltagerne er formænd og næstformænd for sundhedspolitiske udvalg i kommunerne og regionen samt kommunale sundhedsdirektører og sundhedschefer.

  Formålet med seminaret er at præsentere sundhedsprofilens resultater og have fokus på, hvordan sundhedsprofilen bringes i anvendelse kommunalt og regionalt. Sundhedsprofilen vil være et redskab til at opkvalificere ressourceprioriteringer og beslutningsprocesser på sundhedsområdet, og kan generelt opfattes som et værktøj til forebyggelse og sundhedsfremme.

  Regionen har dags dato udsendt en pressemeddelelse, så det er en mulighed at pressen dukker op til seminaret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 10-02-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/783
  6. Opfølgning på Kræftplan III
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges en redegørelse for Kræftplan III.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus på de dele af patientforløbet, som ligger før og efter selve behandlingen af kræftsygdomme. Der er lagt op til, at man under overskriften ”en patient – et forløb”, tager udgangspunkt i den enkelte patients behov, uanset om indsatsen opfattes som rehabiliterende, palliativ eller andet.  Der bliver samtidig fulgt op på indsatsområderne fra Kræftplan I og II, således der fortsat sikres en fremdrift indenfor disse områder.

  Det vedlagte notat gennemgår betydningen af kræftplan III for regionen og kommunerne og redegør for status for arbejdet for de enkelte områder i Region Syddanmark.

  I forlængelse af forslagene i Kræftplan III vedr. det palliative område, hvor Region Syddanmark er i gang med en styrkelse af såvel palliative teams som hospiceområdet, kan det nævnes at der som led i sundhedsaftalerne for 2011-14 blev godkendt en tværsektoriel samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende, som – i lighed med den generelle samarbejdsaftale SAM:BO – fastlægger samarbejde og kommunikation mellem parterne i patientforløbene for alvorligt syge og døende patienter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  • at Sundhedskoordinationsudvalget drøfter initiativerne i Kræftplan III og den videre regionale tværsektorielle proces i regi af sundhedsaftalerne.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 10-02-2011
   

  Det administrative kontaktforum (DAK) anmodes om at tage hånd om at aftale den fælles proces.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/9578
  7. Orientering vedr. den siddende patienttransport i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På foranledning af rådmand Jane Jegind, Odense Kommune, som har modtaget en rapport udformet af Odense Taxa og Sydjysk Patientbefordring om den siddende patienttransport, gives der en orientering om status på dette område i Region Syddanmark. Den siddende patienttransport varetages i dag af Odense Taxa og Sydjysk Patientbefordring efter et udbud i 2007/2008. Dette udbud medførte samlet set en relativt stor prisstigning på opgaven.

  Der er efterfølgende gennemført en tværregional sammenligning af den siddende patienttransport, som blev forelagt for Regionsrådet på møde den 25. oktober 2010. Screeningen viser at Region Syddanmark har en relativ udgiftskrævende ordning sammenlignet med andre regioner, og resultaterne kan samtidig indikere at regioner, som har organiseret opgaven under det regionale trafikselskab, har en relativ omkostningseffektiv ordning.

  På den baggrund er der igangsat en nærmere analyse med særlig henblik på at vurdere om den siddende patienttransport i Region Syddanmark fremadrettet kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt i et samarbejde med regionale trafikselskaber. Analysen vil også  indeholde overvejelser om organisatoriske omlægninger. Dette arbejde pågår og forventes afsluttet i løbet af 1. halvår 2011. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 10-02-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/635
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har vedtaget følgende mødeplan for 2011:

  • 12. april 2011, kl. 14.00-17.00 - eksternt mødested alternativt i mødelokale 4 i regionshuset
  • 25. august 2011, kl. 14.00-17.00 - eksternt mødested alternativt i mødelokale 4 i regionshuset
  • 4. oktober 2011, kl. 14.00 - 17.00 - eksternt mødested alternativt i regionsrådssalen i regionshuset
  • 22. november 2011, kl. 14.00-17.00 - eksternt mødested alternativt i mødelokale 4 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 12. april 2011, kl. 14.00 på et eksternt mødested alternativt i mødelokale 4 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 10-02-2011
   

  Mødesteder og temaer i 2011 for Sundhedskoordinationsudvalget:

  • 12. april 2011 - OUH - Tema: KOL-rehabilitering - forløbskoordination mellem lungemedicinsk afdeling på OUH og Odense Kommune samt KOL-kuffert.
  • 25. august 2011 - på et hospice - Tema: Alvorligt syge og døende.
  • 4. oktober 2011 - Vejle Kommune - Tema: Kræftrehabilitering.
  • 22. november 2011 - Fredericia Kommune - Tema: Arbejdet med udvikling af lokalpsykiatri og fremtidens psykiatri.

  Sagsnr. 11/635
  9. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 10-02-2011
   

  -


  Sagsnr. 11/635
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 10-02-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 22-09-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap