Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Kommunekontaktudvalget - referat 01-03-2011

 

Mødedato
01-03-2011 Kl. 10:00 - 12:00

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, Region Syddanmark, Finn Brunse, Assens Kommune, Ib Kristensen, Billund Kommune, Morten Andersen, Nordfyns Kommune, Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, Thomas Banke, Fredericia Kommune, Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune, Jens Chr. Gjesing, Haderslev Kommune, Sonja Rasmussen, Kerteminde Kommune, Jørn Pedersen, Kolding Kommune, Bjarne Nielsen, Langeland Kommune, Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune, Erik Skov Christensen, Nyborg Kommune, Anker Boye, Odense Kommune, Curt Sørensen, Svendborg Kommune, Aase Nygaard, Sønderborg Kommune, Laurids Rudebeck, Tønder Kommune, Gylling Haahr, Varde Kommune, Egon Fræhr, Vejen Kommune, Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune, Karsten Landro, Ærø Kommune, Tove Larsen, Aabenraa Kommune, Erik Nørreby, Fanø Kommune

Afbud:
Erik Nørreby, Johnny Søtrup, Finn Brunse, Thomas Banke, Curt Sørensen, Gylling Haahr, Morten Andersen, Sonja Rasmussen, Ib Kristensen, Laurids Rudebeck, Uffe Steiner.

Endvidere deltog Lasse Krull i mødet.

Steen Dahlstrøm og Jørn Pedersen deltog i behandlingen af punkterne 1-4.

 

 

Dagsorden 

 1. Gensidig orientering og drøftelse om tiltag vedr. kollektiv trafik
 2. Kommunale ønsker til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan
 3. Det dansk-tyske samarbejde
 4. Drøftelse af Syddansk Turismes rolle
 5. Specialiserede tilbud på regionalt niveau og nyt rammeaftalekoncept
 6. Samarbejdet på sundhedsområdet - status februar 2011
 7. Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til etablering af sundhedshuse
 8. Offentliggørelse af Region Syddanmarks sundhedsprofil
 9. Næste møde
 10. Eventuelt

 

 

1.      Gensidig orientering og drøftelse om tiltag vedr. kollektiv trafik

Sagsnr:

10/2585

 

Sagsfremstilling

En gensidig orientering og drøftelse om tiltag vedr. kollektiv trafik var sat på dagsordenen for Kommunekontaktudvalgets møde den 29. november 2010. Det blev ved den lejlighed besluttet, at sagen skulle dagsordenssættes igen den 1. marts 2011, da KKR var i gang med interne drøftelser om emnet.

KKR godkendte den 7. februar 2011 et notat fra en kommunal arbejdsgruppe om samarbejdet mellem kommunerne og Region Syddanmark om den offentlige trafik i Syddanmark. Ifølge kommissoriet fortsætter arbejdsgruppen sit arbejde, idet regionen inddrages.

Aktuelt er planlægningen af Sydtrafiks køreplanskift til juni ved at være tilendebragt. I enkelte tilfælde har Region Syddanmark accepteret en kommunalt betalt omvejskørsel i situationer, hvor den har kunnet indpasses i grundlaget i de regionale principper. Én rute har givet særlige vanskeligheder, nemlig ruten mellem Vejle og Fredericia, som i dag betjener Brejning. Der er i samarbejde mellem Vejle Kommune, Sydtrafik og Region Syddanmark fundet en løsning, hvor Vejle Kommune overtager ruten, og Region Syddanmark tilkøber en forlængelse af ruten fra kommunegrænsen helt til Fredericia.

Regionsrådet har vedtaget en budgetudligningsmodel, som over en årrække sikrer, at der sker en afvejning af, hvordan man med de ressourcer, der er til rådighed, opnår den bedste transport for de fleste. I tilfælde af merforbrug i et år må trafikselskabet to år efter prioritere inden for tilskudsrammen, således der opnås balance over tid. Prioriteringen kan bestå i ændrede frekvenser, omlægning af ruter, nedlæggelse af ruter med få passagerer, effektiviseringer osv. – selvfølgelig inden for rammerne af de regionale principper for den kollektive trafik. Dermed opnår regionen budgetsikkerhed over tid, og trafikselskaberne får et incitament til at imødekomme regionens bestilling på en effektiv og omkostningsbevidst måde, der sikrer, at den kollektive trafik hele tiden tilpasses det trafikale behov.

I begge trafikselskaber har det været drøftet, hvordan en kompensation for den øgede pris på uddannelseskort kan skrues sammen. På et møde mellem trafikselskaberne og Carl Holst er det besluttet, at der som et ét-årigt forsøg sker en 50 pct. kompensation på Fyn og ingen kompensation i Jylland. Resultaterne af forsøget forventes at give et grundlag for at beslutte hvilken vej, der skal vælges fremover.

Med hensyn til fortsættelsen af arbejdet i arbejdsgruppen, hvor det nu er hensigten, at regionen også bliver inddraget, kan der konstateres enighed fra regionens side om følgende bemærkning: Trafikselskabet er den koordinerende og udfarende kraft, der ligeværdigt inddrager alle bestillere inden for et geografisk område i planlægningen.

Der er dog passager i det kommunale notat, som i regionens optik kolliderer med de regionale principper. Det gælder f.eks. side 2, hvor notatet fastslår, at der ikke kan fastlægges ensartede principper gældende for hele regionen. Når arbejdet fortsætter i et bredere regi, vil også regionens synspunkter kunne indgå i denne sammenhæng.

 

Indstilling

Til gensidig orientering og drøftelse.

Beslutning 

Lasse Krullintroducerede punktet.

Der blev givet en kort gennemgang af nogle enkeltsager, bl.a. vedrørende fastlæggelsen af en ny køreplan i Sydtrafik.

Det fremgik, at det i forbindelse med busbetjeningen af Brejning var lykkedes at finde en pragmatisk løsning, der imødekom kommunale ønsker, som ikke umiddelbart var overensstemmende med de regionale principper for den kollektive trafik. Sagen blev fra både regional og kommunal side betragtet som et eksempel på godt samarbejde parterne imellem.

Der blev udtrykt stor tilfredshed med, at regionen nu indgår i arbejdsgruppen vedr. kollektiv trafik. Der blev i den forbindelse peget på, at arbejdsgruppen var en konsekvens af en aftale fra sommeren 2010, hvis udmøntning havde afventet en proces i kommunalt regi. Denne proces var nu afsluttet, at der var skabt et godt grundlag for det videre arbejde, som både kommuner og region kan bidrage til.

Beslutningen om en videreførelse af Vestbanen, som et flertal i regionsrådet havde truffet,  blev opsummeret, ligesom dens mulige implikationer for den kollektive trafik i Syddanmark i øvrigt.

Forskellene på de to trafikselskaber i Syddanmark blev nævnt, ligesom et konkret eksempel på etablering af en bybusløsning.

Bilag:

 

 

 

 

2.      Kommunale ønsker til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan

Sagsnr:

11/2849

 

Sagsfremstilling

KKR drøftede den 7. februar 2011 Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

KKR besluttede, at der bør sættes særligt fokus på samarbejdet mellem Vækstforum og Væksthuset. Der er markante forskelle på dette samarbejde i de fem regioner. En opgørelse fra 2010 viste bl.a., at der er store forskelle mellem de rammer, som væksthusene har for projekter finansieret via vækstfora.

· Hovedstaden 57 mio

· Nordjylland 380 mio

· Midtjylland 310 mio

· Syddanmark 2 mio

· Sjælland 20 mio.

KKR ønsker derfor en drøftelse af forholdet mellem Vækstforum og Væksthus, herunder særligt Væksthusets mulige operatørrolle på regionale erhvervsudviklingsprojekter.

KKR godkendte endvidere et oplæg fra en kommunal administrativ arbejdsgruppe med kommunale synspunkter på Vækstforums erhvervsudviklingsplan og handlingsplan. Oplægget har fokus på følgende:

•    At Vækstforum fastholder en vision om, at regionens forskelligheder udnyttes til fælles bedste – og at dette også får konsekvenser i den egentlige indsats. Bl.a. ved at finde en balance mellem tema og geografi

•    At der skal tages hensyn til, at der er forskellige forudsætninger for at indgå i Vækstforums satsningsområder. Derfor bør Vækstforum afsætte midler til at kompetenceudvikle virksomheder, der ikke på nuværende tidspunkt har forudsætningerne for at indgå i satsningsområderne

•    At Vækstforum bør afsætte midler (f.eks. 10 mio. kr.) til støtte til særligt vigtige subregionale vækstområder, eller til særligt perspektivrige forretningsområder, der ikke er omfattet af de regionale satsningsområder

•    At der bør være fokus på større koordinering af de mange strategier og planer i regi af Region Syddanmark. Herunder ikke mindst den regionale udviklingsplan

•    Forslag om informations- og kommunikationsteknologi som nyt indsatsområde

•    At det internationale samarbejde bør have en mere fremtrædende plads. Det er ikke nok at have fokus på det grænseoverskridende samarbejde. Og hele Syddanmark bør betragtes som grænseområde

•    I forhold til Vækstforums satsning på velfærdsteknologi bør det understreges, at projekterne skal udvikles via offentlig-privat samarbejde, at såvel borgere som personale er inddraget i udviklingen, og at der bør være fokus på kommunernes post-hospitale indsats; hjemmepleje samt og handicap- og psykiatriindsatsen

•    At det bør overvejes, om indsatsområdet "Energi" bør anskues bredere og også omfatte klima

•    Vækstforums afgrænsning, af at indsatsen overfor klynger skal målrettes spirende klynger med lav produktivitet og tilbagegang i beskæftigelse, forekommer ikke hensigtsmæssig. Kriteriet bør være det fremtidige potentiale. En række anbefalinger fra klyngeforskningsinstituttet Reg. X bør inkorporeres i strategien for klynger

•    At det er nødvendigt med en mere klar redegørelse for, hvordan Vækstforum vil forme sin indsats i forhold til yderområderne

KKR ønsker desuden, at Vækstforum sætter særligt fokus på radikal innovation indenfor den offentlige sektor i Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles:

At Kommunekontaktudvalget drøfter de kommunale input til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

Beslutning 

Mikkel Hemmingsen introducerede punktet.

I den forbindelse blev den videre proces frem mod Vækstforums kommende erhvervsudviklingsstrategi gennemgået, herunder hvordan kommunerne har mulighed for at komme med input både ved temakonferencer og særskilte møder.

Endvidere blev elementer i en erhvervsudviklingsstrategi, der kan række frem mod 2020, skitseret. Der blev bl.a. lagt op til en videreførelse af følgende tre forretningsområder i den nuværende handlingsplan: velfærdsinnovation, energi og oplevelseserhverv.

Desuden blev relationen mellem Vækstforum og Væksthuset drøftet.  

Der var enighed om, at det er vigtigt, at erhvervspolitikken tager udgangspunkt i de behov, virksomhederne har, og om at Syddanmark fortsat bliver nødt til at fokusere, så der kan skabes nogle fyrtårne, der har gennemslagskraft på både nationalt og internationalt plan. Der var yderligere enighed om, at der fortsat skal satses på klynger med virksomheder i spidsen og deltagelse af både offentlige parter og vidensinstitutioner.

Det blev fremhævet, at det har været svært for yderområderne at få del i midler fra Vækstforum. Erhvervsstrukturen i disse områder er ofte sådan, at virksomhederne ikke har ressourcerne til at indgå i større innovationssamarbejder. Derfor er der i den nye strategi lagt op til at etablere en lånefond til yderområderne, ligesom det stiller store krav til yderområdernes kommuner at understøtte væksten i deres områder.

Der var enighed om, at der som led i udarbejdelse af en ny vækststrategi holdes et møde med deltagelse af de kommunale parter repræsenteret via de fire subregionale aktører, hvor der kommer en mere tilbundsgående drøftelse af vækststrategien.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Det dansk-tyske samarbejde

Sagsnr:

11/2697

 

Sagsfremstilling

Delstaten Slesvig-Holsten præsenterede i december 2010 et udspil til konceptuelle overvejelser om det dansk-tyske samarbejde – den såkaldte "Danmarksstrategi" - som er sendt i høring hos danske og tyske parter. Region Syddanmark arbejder på et høringssvar vedr. strategien. Svarfristen er den 1. april 2011. 

Region Syddanmark prioriterer og ser et udviklingspotentiale i det dansk-tyske samarbejde. Foranlediget af høringen af "Danmarksstrategien" ønsker Region Syddanmark at drøfte perspektiverne i det dansk-tyske samarbejde med kommunerne i regionen. Formålet er at få bidrag til at fastlægge en fælles syddansk position i forhold til Danmarksstrategien og samtidig sikre forankring i hele regionen.

Region Syddanmark vil som oplæg til drøftelsen præsentere den aktuelle status for det dansk-tyske samarbejde, regionens strategi for det dansk-tyske samarbejde frem til 2020 samt hovedpunkterne i Danmarksstrategien.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning 

Mikkel Hemmingsen introducerede punktet.

Der blev herunder givet en status på strategi, organisering, og resultater af det nuværende dansk-tyske samarbejde. På baggrund af Slesvig-Holstens Danmarksstrategi, som var sendt i høring, blev mulige elementer i en syddansk vision for det fremtidige dansk-tyske samarbejde skitseret under hovedoverskrifterne erhvervsudvikling, forskning og uddannelse, synliggørelse og infrastruktur.

Under den efterfølgende drøftelse blev der peget på en række udfordringer for det dansk-tyske samarbejde:

 • den økonomiske situation på begge sider af grænsen;
 • behovet for koordination på dansk side;
 • behovet for at skabe en stærk akse mellem Syddanmark og Nordtyskland.;
 • behovet for at synliggøre samarbejdet, og herunder indtænke dets praktiske aspekter, eksempelvis pendlertrafikken på tværs af grænsen.

Flere midler til at imødegå disse udfordringer blev nævnt, herunder:

 • afklaring af, hvor de syddanske potentialer ligger;
 • de syddanske aktørers fastholdelse af en fælles kurs i infrastrukturspørgsmålet;
 • indtænkning af Hamborg og Aarhus i samarbejdet;
 • indtænkning af Syddansk Universitets styrkeposition som regionens store forsknings- og uddannelsesinstitution
 • afklaring af, hvordan fremdriften i de dansk-tyske samarbejdsprocesser kan sikres, herunder hvordan de syddanske kommuner og regionen kan understøtte processerne bedst muligt. 

I opsummeringen af drøftelsen blev det konkluderet, at der var en høj grad af enighed om målene for det fremtidige dansk-tyske samarbejde, men at der var brug for arbejde videre for at sikre den bedst mulige organisering af samarbejdet.

I forhold til det konkrete spørgsmål om Slesvig-Holstens Danmarksstrategi blev det aftalt, at Region Syddanmark og kommunerne skulle søge at lave et koordineret høringssvar, så det var tydeligt, at alle parter nord for grænsen stod sammen bag strategien. Såfremt de fire sønderjyske kommuner laver et selvstændigt svar, skal dette også koordineres med det fælles svar.

Bilag:

 

 

 

 

 

4.      Drøftelse af Syddansk Turismes rolle

Sagsnr:

11/2849

 

Sagsfremstilling

KKR Syddanmark har på flere møder – senest den 7. februar 2011 – drøftet kommunernes rolle i forhold til turismen i Syddanmark. Drøftelserne i KKR, der bl.a. bygger på en høring i kommunerne og de subregionale samarbejder i Syddanmark, peger entydigt på, at kommunerne i Syddanmark ønsker en drøftelse og afklaring af Syddansk Turismes rolle.

Det er holdningen i KKR, at Syddansk Turisme fremover i højere grad bør understøtte de forskellige subregionale destinationer og være en organisation, der i fremtiden skal løse opgaver på bestilling. Og at Syddansk Turisme skal have særligt fokus på tre områder:

· Markedsføring af turisme. Herunder særligt fokus på udvikling af egne markedsføringsredskaber med udgangspunkt i aktørernes – bl.a. subregionernes – efterspørgsel

· Analyser af turismen i Syddanmark
- Evt. i et samarbejde med "Kontur"

· Kompetenceudvikling i turisterhvervet

Det blev på KKR mødet den 7. februar 2011 aftalt, at kommunerne skal drøfte sagen med Region Syddanmark på Kommunekontaktudvalgets møde den 1. marts 2011. Det er Vækstforum, der finansierer Syddansk Turisme.

Herudover besluttede KKR på mødet den 7. februar 2011, at der skal udarbejdes en fælles kommunal strategi i forhold til turismen i Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles:

At Kommunekontaktudvalget drøfter Syddansk Turismes fremtidige rolle.

Beslutning 

Lasse Krull introducerede punktet.

Det blev i den forbindelse påpeget, at Syddansk Turismes fremtidige rolle ikke er at drive egne projekter, men understøtte andres projekter.

Det blev desuden anført, at de fremtidige mål for Syddansk Turismes virksomhed forventes at modsvare kommunernes ønsker til, hvor organisationens fokus bør ligge.

Under drøftelsen blev det kommunale ønske om Syddansk Turisme som en facilitator, der kan medvirke til at synliggøre og markedsføre indsatsen på turismeområdet understreget.

Endelig blev det nævnt, at der også forestår en opgave med at omdefinere arbejdet i turistforeningerne.  

 

 

 

 

5.      Specialiserede tilbud på regionalt niveau og nyt rammeaftalekoncept

Sagsnr:

10/17706

 

Sagsfremstilling

Kommunerne forventes at overtage ansvaret for koordineringen af de sociale rammeaftaler fra regionerne, samtidigt med at rammeaftalerne forenkles. I forbindelse med overtagelsen har KKR besluttet at oprette et fælleskommunalt sekretariat til opgaven, ligesom der laves en ny administrativ organisering omkring rammeaftalerne.

Rammeaftalerne deles op i en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. I udviklingsstrategien lægges der i lovforslaget op til, at man i hver region i høj grad selv kan bestemme, hvad der skal sættes fokus på. I styringsaftalen skal alle tilbud, som anvendes af flere kommuner end driftskommunen selv, som udgangspunkt indgå. Alle regionens tilbud vil indgå i rammeaftalen.

Kommunekontaktudvalget har på møder i 2010 drøftet udviklingen omkring forsyningssikkerhed og fagligt højt specialiserede tilbud på det specialiserede socialområde. Omdrejningspunktet er en bekymring for tab af faglig viden på højt specialiserede tilbud, hvis manglende visitation til tilbuddene gør, at det vil være nødvendigt at lukke tilbuddene på grund af manglende belægning.

Samtidigt er det overordnet set også en drøftelse af, hvor meget fælles styring vs. frit marked, der skal være på det specialiserede socialområde.

KKR har den 7. februar 2011 besluttet at sætte gang i en proces for at definere og identificere de mest specialiserede tilbud og områder i Syddanmark, uanset om tilbuddene er drevet af en kommune eller regionen.

Når analysen er færdig, skal overblikket over de mest specialiserede tilbud og områder være udgangspunkt for en senere politisk drøftelse i KKR og i Kommunekontaktudvalget om, hvorvidt man skal stå sammen om at støtte og sætte særligt fokus på de mest specialiserede tilbud i Syddanmark.

Analysen og den efterfølgende diskussion vil også kunne bruges som udgangspunkt for udviklingsstrategien i rammeaftalen, da man herved får et billede af, hvor specialiseringen er størst, og hvor behovet for samarbejde er størst.

Med inspiration fra Hovedstaden og Nordjylland sigter analysen på, at det faglige samarbejde og udviklingsstrategien skal koncentrere sig om tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov. Tilbud, som kræver et stort befolkningsunderlag for at kunne drives rentabelt og fastholde en specialisering.

Her har man, ud fra en række kendetegn, delt tilbuddene op i 3 overordnede grupper, hvor det alene er den øverste gruppe af højt specialiserede tilbud, som er defineret til at være en del af de nuværende rammeaftaler i et regionalt samarbejde.

Det er væsentligt, om der er borgere fra mange andre kommuner end driftskommunen selv, og hvor høj den faglige specialisering af tilbuddet er.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning 

Der var ingen bemærkninger til sagen.

Bilag:

 

 

 

 

6.      Samarbejdet på sundhedsområdet - status februar 2011

Sagsnr:

11/1971

 

Sagsfremstilling

Kommunekontaktudvalget fik den 1. september 2010 forelagt en redegørelse for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark og kommunerne.

Vedlagte notat af 8. februar 2011 rummer en opdatering af det tidligere notat fra 2010 med baggrund især i den netop overståede revision af sundhedsaftalerne. Det tidligere notat af august 2010 vedlægges også til orientering.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning 

Det blev under drøftelsen af redegørelsen om samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunerne på sundhedsområdet tilkendegivet,

 • at området hele tiden er i udvikling;
 • at samarbejdet er godt, og at Sundhedskoordinationsudvalget i denne forbindelse gør en stor indsats;
 • at der også fremadrettet skal arbejdes med at omsætte de aftalte principper i dagligdagen – hér har de lokale samarbejdsfora også en vigtig rolle at spille.

Bilag:

 

 

 

 

 

7.      Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til etablering af sundhedshuse

Sagsnr:

10/13609

 

Sagsfremstilling

I finanslovsaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og 2010 er det aftalt, at der i alt afsættes 600 mio. kr. til facilitering af sundheds- og akutløsninger i udkantsområderne i Danmark. 300 mio. kr. er udmøntet i en pulje vedr. etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder. Etableringen af disse lægehuse, sundheds- og akuthuse har til formål at samle de lokale sundhedstilbud og medvirke til at give den enkelte borger et sammenhængende tilbud og skabe tryghed i nærområdet. Samtidig skal etableringen af disse lægehuse, sundheds- og akuthuse også medvirke til at gøre det mere attraktivt for yngre læger at slå sig ned i de pågældende udkantsområder.

Den 29. september 2010 udsendte Indenrigs- og Sundhedsministeriet en indkaldelse af ansøgninger om midler fra ovennævnte puljer. Af indkaldelsen fremgår det, at regionerne og kommunerne i fællesskab er ansøgningsberettigede til puljemidlerne vedr. lægehuse, sundheds- og akuthuse. Det fremgår endvidere, at ansøgningerne kan omhandle midler til etablering af sundhedshuse samt til udstyr, herunder telemedicinsk udstyr og laboratorieudstyr mv. Kriterierne for at ansøge er, at der er tale om etablering af sundhedshuse i regionens udkantsområder, dvs. områder, der er karakteriseret ved, at der er langt til nærmeste fælles akutmodtagelse, og områder, som typisk har vanskeligt ved at rekruttere yngre læger. Derudover er det et kriterium, at de sundhedshuse, der ansøges om midler til etablering af, skal indeholde både kommunale og regionale funktioner, herunder lægepraksis, hjemmepleje, sundhedspleje samt forebyggelsestiltag med henblik på at etablere de fysiske rammer for et stærkt sundhedsfagligt miljø i det pågældende område.

På baggrund af indkaldelsen har regionsrådsformand Carl Holst i oktober 2010 sendt et brev til regionens kommuner, hvori der opfordres til samarbejde vedr. projekter om etablering af sundhedshuse. Region Syddanmark har på baggrund heraf indledt et samarbejde med i alt seks kommuner i regionen med henblik på at afklare mulighederne for at etablere sundhedshuse i områder, som lever op til de af ministeriet opstillede kriterier.

Der forventes indsendt i alt seks ansøgninger om midler til etablering af sundhedshuse. De seks ansøgninger omhandler:

· Rudkøbing, Langeland kommune

· Bogense, Nordfyns kommune

· Brørup, Vejen kommune

· Nordborg, Sønderborg kommune

· Skærbæk, Tønder kommune

· Ærøskøbing og Marstal, Ærø kommune

Der ansøges om i alt 87,8 mio. kr.

Indstilling

Til orientering

Beslutning 

Kommunekontaktudvalget tog redegørelsen om de seks ansøgninger vedr. etablering af sundhedshuse til orientering.

 

 

 

8.      Offentliggørelse af Region Syddanmarks sundhedsprofil

Sagsnr:

09/14372

 

Sagsfremstilling

Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet indgik den 23. januar 2009 aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner i Danmark. Parterne blev enige om et obligatorisk standardspørgeskema til brug for udarbejdelse af en landsdækkende sundhedsprofil for alle kommuner, og om at hver af de fem regioner skal gennemføre og finansiere indsamlingen af sundhedsprofiler hvert fjerde år.

Det har været muligt at inkludere et begrænset antal specifikke tillægsspørgsmål i det omfang, der er behov for at sætte fokus på særlige lokalkommunale/regionale problemstillinger eller indsatsområder. Region Syddanmark har sammen med kommunerne i regionen indarbejdet 8 ekstra spørgsmål i spørgeskemaet, der omhandler motivation for adfærdsændring og præferencer i forhold til kommunale tilbud.

Region Syddanmark har nu gennemført den regionale sundhedsprofilundersøgelse "Hvordan har du det?" i 2010. Næste profilrunde vil allerede blive gennemført i 2013 for at følge sundhedsaftaleprocessen. Sundhedsprofilen blev offentliggjort på et politisk seminar den 10. februar 2011 i Kolding, hvor alle kommuner og regionen var repræsenteret.

Sundhedsprofilen viser bl.a.:

- at der generelt er en social slagside i forhold til sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed,

- at 22,1 % af borgerne ryger dagligt,

- at hver femte borger drikker for meget,

- at halvdelen af den voksne befolkning er overvægtige, og

- at slidgigt, forhøjet blodtryk og allergi er de mest hyppigt forekommende specifikke sygdomme blandt de større folkesygdomme.

Region Syddanmark ønsker at dele data med kommunerne, således at data mest muligt bringes i anvendelse. Administrative beslutningstagere i kommunernes sundhedsstab er informeret om dataadgang.

I henhold til Sundhedslovens § 119, stk. 3 tilbyder Region Syddanmark kommunerne individuel rådgivning i forlængelse af offentliggørelsen af sundhedsprofilen. Rådgivningen sker ad hoc efter kommunens ønsker og behov.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning 

Kommunekontaktudvalget tog redegørelsen om Region Sundhedsprofil til orientering. Der blev i den forbindelse peget på, at sundhedsprofilen også er et nyttigt redskab i samarbejdet mellem kommunerne og regionen. 

Bilag:

 

 

 

 

9.      Næste møde

Sagsnr:

10/2585

 

Sagsfremstilling

Kommunekontaktudvalget godkendte den 1. september 2010 en mødeplan for 2011, der betyder, at næste møde er berammet til fredag den 29. april kl. 10.00-12.00

Indstilling

Til orientering.

Beslutning 

Næste møde afholdes som berammet.

 

 

 

 

10.    Eventuelt

Sagsnr:

10/2585

Beslutning 

Ingen bemærkninger.

 


Siden er sidst opdateret 17-03-2011.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |