Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - referat 24-01-2011

Mødedato
24-01-2011 kl. 16:35 - 18:05
 
Mødested
Mødelokale 2
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Hans Philip Tietje, V
 • Margot Torp, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Afrapportering fra studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling
  2. Orientering om det dansk-tyske samarbejde
  3. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013 – Valg af europæisk region til nye samarbejdsrelationer
  4. Projekt Low Carbon Economy Regions - grøn vækst over grænser
  5. Revision af Strategi for Bæredygtig Udvikling
  6. Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark samt University College Lillebælt og University College Syddanmark
  7. Uddannelsespuljen - Afslutning af projektet "Videre med Uddannelse"
  8. Uddannelsespuljen - Afslutning af projektet "Innovative undervisningsmetoder"
  9. Studieretninger på gymnasier 2011
  10. Kapacitet på gymnasierne
  11. Høringssvar vedr. 2-årig hf i Odense
  12. Forslag til tillæg nr. 4 for et råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune.
  13. Forslag til tillæg nr. 5 for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  14. Råstofgravning uden for råstofplanens graveområder - Korsagervej 2, matr.nr. 13o Davinde, Odense Kommune
  15. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  16. Meddelelser
  17. Eventuelt
  18. Næste møde


  Sagsnr. 10/9778
  1. Afrapportering fra studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der blev i dagene den 7. til 9. november 2010 afholdt studiebesøg i Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling og andre regionsrådsmedlemmer. I alt 11 medlemmer deltog.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formålet med studiebesøget i Bruxelles, var på et tidligt tidspunkt i regionsrådsperioden, at belyse Udvalget for Regional Udviklings arbejdsområder i et europæisk perspektiv, gennem møder med relevante partnere i Bruxelles.

  Under studiebesøget mødte udvalget repræsentanter fra Danske Regioners kontor i Bruxelles, Regionsudvalget, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionens generaldirektorater for hhv. Regionalpolitik og Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Ligestilling, samt det Syddanske Bruxelleskontor og Alliancen for Grøn Offshore Energi.

  Udvalgets møder med de nævnte aktører, gav en opdateret viden om europæiske forhold med relevans for udvalgets fagområder, og gav udvalget inspiration til at relatere arbejdet med Region Syddanmarks internationale strategi til aktuelle europæiske problemstillinger.

  En uddybende beskrivelse af besøgets indhold og udbytte, er vedlagt som bilag inklusiv den endelige deltagerliste og en regnskabsoversigt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at erfaringerne fra studiebesøget inddrages i arbejdet med at udvikle den regionale erhvervspolitik og det internationale samarbejde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med tilføjelse af, at det anbefales, at der etableres et tættere, formaliseret samarbejde med danske medlemmer af Europa-parlamentet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/341
  2. Orientering om det dansk-tyske samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen vil orientere om det dansk-tyske samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks dansk-tyske engagement baserer sig på strategien for det grænseoverskridende samarbejde ”Fra Grænse- til Vækstregion”. I 2011 vedrører samarbejdet bl.a.:   

  • Ny ”Danmarksstrategi” fra Delstaten Slesvig-Holsten. Strategien vil blive sendt i høring i januar 2011.
  • Arbejdsplan 2011/2012 for den indgåede partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Delstaten Slesvig-Holsten.
  • Ny strukturfondsperiode 2014-2020.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Udsat.


  Sagsnr. 10/551
  3. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013 – Valg af europæisk region til nye samarbejdsrelationer
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af Udvalget for Regional Udviklings behandling af handlingsplanen for det internationale samarbejde 2010-2013 på mødet den 6. december 2010, skal udvalget drøfte hvilken ny europæisk region, der skal indgås en samarbejdsrelation med.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget for Regional Udvikling behandlede på mødet hhv. den 2. november og den 6. december 2010 et oplæg til en international handlingsplan 2010-2013, som vil blive behandlet på regionsrådsmødet den 31. januar 2011. I oplægget til handlingsplanen foreslås det, at Region Syddanmark etablerer nye og målrettede samarbejdsrelationer med udvalgte udenlandske regioner på områder, hvor det giver effekt i forhold til Region Syddanmarks strategier for regional udvikling.

  Formålet med samarbejdsrelationerne er primært at hente viden og inspiration, og derudover at skabe kontakter til evt. relevante partnere, der kan indgå i fælles, kvalificerede projekter. Samarbejdsrelationerne udvikles med henblik på erfaringsudveksling, inspiration og ad hoc-samarbejde inden for specifikke temaer.

  Udvalget for Regional Udvikling skal på den baggrund drøfte mulige europæiske regioner, der kan etableres ad hoc-samarbejdsrelationer med i 2011, med henblik på en anbefaling til regionsrådet.

  Ved behandlingen af den internationale handlingsplan på de tidligere udvalgsmøder, er der udtrykt behov for en nærmere beskrivelse af nedenstående fire regioner. I overskriftsform ser deres styrker således ud:

  1)      Bayern (Tyskland): Forskning, innovation, velfærdsteknologi.

  2)      Baden-Württemberg (Tyskland): Innovation, velfærdsteknologi, uddannelse.

  3)      Rhône-Alpes (Frankrig): Klyngeudvikling, velfærdsteknologi, nationalparker/turisme, oplevelsesøkonomi.

  4)      Baskerlandet (Spanien): Klyngeudvikling, velfærdsteknologi, uddannelse, oplevelsesøkonomi.

  En uddybende beskrivelse af de fire regioner findes i vedlagte notat.

  Da regionsrådets behandling af den internationale handlingsplan finder sted den 31. januar 2011, vil Udvalget for Regional Udviklings anbefaling vedr. nye samarbejdsrelationer med en europæisk region i 2011 være under forudsætning af regionsrådets godkendelse af handlingsplanen. Valget af ad hoc-samarbejdsregion kan efterfølgende behandles på regionsrådets møde den 28. februar 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler regionsrådet, at godkende hvilken europæisk region der skal indgås nye samarbejdsrelationer med.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der indgås nye samarbejdsrelationer med Rhone-Alpes i 2011 og Baskerlandet i 2012.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/114
  4. Projekt Low Carbon Economy Regions - grøn vækst over grænser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark står i spidsen for et fælles EU-projekt med fem andre europæiske regioner. Projekt Low Carbon Economy Regions - LoCaRe - er støttet af Europa-Kommissionen via INTERREG IV C-programmet og har fået tildelt ca. 30 mio. kr. til at udvikle klimavenlige løsninger regionalt og lokalt.

  Projektet LoCaRe skal medvirke til at fremme den bæredygtige udvikling og samtidigt understøtte den regionale udvikling ved, at bidrage med nye løsninger til og processer for en klimavenlig økonomisk udvikling. Erfaringer fra projektet vil indgå i udarbejdelsen og gennemførelsen af regionens klima- og bæredygtighedsstrategi. Samtidigt understøtter projektet Syddansk Vækstforums forretningsområde vedrørende energi og udvikling af nye klimavenlige produkter og processer inden for energi.

  I LoCaRe er der afsat ca. 15 mio. kr. til delprojekter, hvori kommuner og øvrige offentlige partnere kan deltage. Efter en ansøgningsrunde har LoCaRe udvalgt 6 delprojekter, hvoraf 4 har syddansk deltagelse: Vejle, Sønderborg og Odense Kommuner. Odense Kommune deltager i to delprojekter, hvoraf et er i samarbejde med Miljøforum Fyn.

  Delprojekterne løber fra januar 2011 til december 2012. Projekt LoCaRe slutter ved udgangen af 2013 med en afsluttende konference i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks mål med projektet

  Regionsrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig udvikling, hvor klima er et af nøgleområderne. Projektet LoCaRe skal medvirke til at fremme den bæredygtige udvikling og nedsætte CO2-udledningen lokalt og regionalt uden, at bremse den økonomiske vækst. Samtidigt skal projektet understøtte den Regionale UdviklingsPlan ved at bidrage med nye metoder og processer for en klimavenlig økonomisk udvikling. Desuden understøtter projektet Syddansk Vækstforums forretningsområde vedrørende energi og udvikling af nye konkurrencedygtige produkter og processer inden for energi.

  Partnere

  Region Syddanmark er leder af projektet. De øvrige regioner der deltager i projektet, er Västra Götaland (Sverige), Asturien (Spanien), Gorenjska (Slovenien), Emilia-Romagna (Italien) og Zeeland (Holland).

  Delprojekter

  LoCaRe projektet er et såkaldt mini-program. Mini-programmet giver mulighed for at invitere kommuner og andre lokale partnere til at komme med forslag til delprojekter i samarbejde med partnere i de andre regioner. Der er afsat ca. 15. mio. kr. til disse delprojekter.

  Efter en ansøgningsrunde har LoCaRe-projektet udvalgt 6 delprojekter, hvoraf 4 har dansk deltagelse: 

  • Vejle Kommunes projekt ”Local Commitment for Low Carbon Planning and Empowerment in Small Communities”, handler om inddragelse af borgere i energiplanlægning i landområderne. Partnerne er fra Holland, Italien, Slovenien og Sverige.
  • Odense Kommune er med i to projekter. Det ene ”Voluntary Agreements for CO2 Reductions” er et projekt sammen med Miljøforum Fyn og 4 udenlandske partnere fra Italien, Spanien og Sverige. Projekter handler om, at samarbejde med virksomhederne om at reducere energiforbrug og påvirkning af klimaet. Det andet, ”ZEROTRADE”, handler om dialog med hhv. detailhandelskæder, forbrugerorganisationer m.m. for at fremme klimarigtige indkøb og varer. Partnerne er fra Italien, Spanien og Slovenien.
  • Sønderborg-projektet ”European Sustainability Ambassadors”, handler om uddannelse af ”ambassadører”, som skal bidrage til at engagere borgere, institutioner, elever m.m. i klimaarbejdet. Partnerne er fra Italien, Slovenien og Spanien.

  Budget

  Projektet får tilskud fra den del af Interreg IV C programmet, der vedrører energi og bæredygtig transport. Totalt 31,5 mio. kr. (4,2 mio. euro), hvoraf ca. halvdelen (2 mio. euro) er afsat til delprojekter med kommuner og andre aktører i de 6 regioner. 

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/15270
  5. Revision af Strategi for Bæredygtig Udvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter Planloven, skal regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den regionale valgperiode, offentliggøre en redegørelse for deres strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Forslaget til den næste Strategi for Bæredygtig Udvikling skal således offentliggøres inden udgangen af 2011.

  Det er hensigten, at Bæredygtighedsstrategien for 2012–2015 tager udgangspunkt i den gældende strategis politik og mål. Indsatsen vil i endnu højere grad fokusere på klimaindsatsen og reduktion af CO2-belastningen, og at allerede vedtagne strategier for indsatsen på øvrige driftsområder og stabe indarbejdes i bæredygtighedsstrategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog 21. april 2008 ”Strategi for Bæredygtig Udvikling ”.

  I den gældende Strategi for Bæredygtig Udvikling har regionsrådet prioriteret fire områder:

  -          Klima.

  -          Biologisk mangfoldighed.

  -          Virksomheden Region Syddanmarks sociale ansvar.

  -          Inddragelse af borgere og erhvervsliv i bæredygtighedsarbejdet.

  Strategien er ikke kun en plan for Region Syddanmarks egen indsats, men en plan, der skal medvirke til en bæredygtig udvikling i regionen. Indsatsen vil, i forhold til den nuværende strategi, i endnu højere grad fokusere på klimaindsatsen og reduktion af CO2-belastningen, og at allerede vedtagne strategier for indsatsen på øvrige driftsområder og stabe, som f.eks. på sundhedsområdet og HR, indarbejdes i bæredygtighedsstrategien.

  For at strategien skal virke efter hensigten, er der behov for, at relevante parter inddrages i arbejdet. Inddragelse af nøgleaktører varetages gennem bilaterale møder og workshops i foråret 2011. Inddragelse af eksterne aktører, vil primært foregå gennem allerede eksisterende samarbejder og aktiviteter (f.eks.erhvervslivet gennem arbejdet i Vækstforum). For regionens egen indsats, vil den nuværende styregruppe med deltagelse fra driftsområderne fortsætte. Regional Udvikling er projektleder på opgaven, og øvrige driftsområder inddrages efter behov til koordinering og udarbejdelse af handlingsplan.

  Budget for aktiviteter til implementering af strategien i perioden 2012–2015 skal afspejle det ambitionsniveau, der fastlægges i den reviderede strategi. Oplæg til dette vil følge i 2011, hvor de konkrete forslag til handlinger og aktiviteter er beskrevet og underbygget med forventet behov for årsværk og budget.

  Forslag til ny Bæredygtighedsstrategi skal udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger, inden regionsrådet vedtager Strategi for Bæredygtig Udvikling 2012 – 2015.

  Relevante milepæle i processen for revision af Bæredygtighedsstrategien, forelægges direktionen samt Udvalget for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/17701
  6. Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark samt University College Lillebælt og University College Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Professionshøjskolerne har et ønske om at indgå partnerskabsaftale med Region Syddanmark, med det formål, at skabe rammerne for strategiske drøftelser på højt niveau om kommende udfordringer i forhold til:

  • At sikre kompetenceudvikling indenfor regionens uddannelses- og erhvervspolitiske satsninger,
  • at sikre et dækkende udbud af professionsuddannelser og
  • efter- og videreuddannelser.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Undervisningsministeriet har i maj 2010 i forbindelse med udmøntningen af globaliseringsmidler og trepartsmidler til de videregående uddannelser for 2010-12, indgået udviklingskontrakter med professionshøjskolerne. Af disse udviklingskontrakter fremgår det, at professionshøjskolerne skal indgå partnerskabsaftaler med aftagerne af deres elever.

  Professionshøjskolerne University College Lillebælt og University College Syddanmark, har derfor i maj 2010 rettet en fælles henvendelse til Region Syddanmark med ønske om at indgå en partnerskabsaftale.

  Den i bilaget viste aftale, er fremkommet på baggrund af drøftelser mellem rektorerne for de to skoler, Erik Knudsen og Søren Vang Rasmussen, Koncern HR og Regional Udvikling.

  Aftalen afspejler ønsket om, at samarbejdet kan understøtte:

  • Regionens vækstpotentiale, uddannelses- og erhvervssatsninger,
  • 50%-målsætningen for videregående uddannelse,
  • kompetenceudvikling af regionens medarbejdere inden for relevante samarbejdsområder,
  • samarbejde om kvalitetssikring af regionens og UC´ernes løsning af respektive kerneopgaver og
  • regionale dækkende uddannelser af alle de mellemlange videregående uddannelser.

  Aftalen tænkes udmøntet ved møder to gange årligt på direktørniveau. Den fælles sekretariatsbetjening besluttes på første møde. For hvert samarbejdsområde aftales seperat fra gang til gang, en organisering passende til opgavens indhold og omfang. Opgaverne forankres i eksisterende fora, herunder Strategisk Uddannelsesråd, Syddansk Uddannelsesaftale, Syddansk Vækstforum, Velfærdsteknologi.nu, for så vidt dette er et passende sted for opgavens løsning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at partnerskabsaftalen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/17256
  7. Uddannelsespuljen - Afslutning af projektet "Videre med Uddannelse"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet bevilgede den 15. december 2008 i alt 9.615.000 kr. fra Region Syddanmarks uddannelses­pulje til projektet ”Videre med Uddannelse”. Projektets formål var at øge optaget på de videregående uddannelser. Projektet blev afsluttet i december 2010.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  ”Videre med Uddannelse” bestod af tre spor. De tre spor handlede om:

  • Spor 1: Ung-til-ung kommunikation med fokus på rollemodeller inden for elitesport.
  • Spor 2: Ung-til-ung kommunikation med fokus på rollemodeller fra uddannelsesfremmende miljøer.
  • Spor 3: Ung-til-ung kommunikation med fokus på de unges egne uformelle, virtuelle communities.

  Partnere i ”Videre med Uddannelse” var IBC International Business College, Syddansk Universitet, Studievalg Sydjylland, Studievalg Fyn og University College Lillebælt. Det tværregionale samarbejde bag projektet har betydet, at der er skabt samarbejde og fælles viden om rekruttering til de videregående uddannelser.

  I forbindelse med afslutningen af projektet, er der lavet en evalueringsrapport og tre temahæfter til brug på andre uddannelses­institutioner. Evalueringen viser, at ”Videre med Uddannelse” har haft en blandet succes med de forskellige spor. Evalueringen bygger på kvalitative interviews med deltagerne fra spor 2 og 3, samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de nye studerende på UC Lillebælt.

  I spor 1 er der kørt en markedsføringskampagne under navnet ”Brug Bolden”, hvor kendte sports­navne opfordrer de unge til at læse videre. Kampagnen har kørt på internettet, i biografer, i radioen og ved sportsbegivenheder. 10% af de nye studerende på UC Lillebælt kendte ”Brug Bolden”-kampagnen. Det er altså lykkedes kampagnen at skabe opmærksomhed blandt unge omkring projektet.

  I spor 2 er der uddannet rollemodeller blandt studerende med uddannelsesfremmed baggrund, f.eks. etniske unge eller unge med forældre, der ikke har en videregående uddannelse. Disse rollemodeller, har holdt møder med uddannelsesfremmede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen. 27% af de nye elever på UC Lillebælt har deltaget i et møde med rollemodellerne fra spor 2. For tre ud af fire blandt disse studerende, har mødet haft nogen eller stor betydning for deres beslutning om at søge ind. Dette spor har derfor haft en betydelig effekt på at få flere unge til, at gå i gang med en videregående uddannelse i Region Syddanmark.

  Spor 3 har udviklet og testet hjemmesiden usite.dk, hvor unge i deres egne videoer viser inspirerende og mere uformelle sider af livet som studerende på en videregående uddannelse. På trods af en stor indsats fra projektets side, har spor 3 ikke haft den ønskede effekt, og siden er nedlagt pr. 31.12.2010. Derimod er der udviklet ny værdifuld læring i brug af videoer, i vejledning, markedsføring og undervisning.

  Projektets overordnede målsætning var, at optaget på de videregående uddannelser i Region Syddanmark skulle øges med 5%. Optaget på de videregående uddannelser er i 2008-10 øget med 30%. Denne effekt skal sammenholdes med andre faktorer der har påvirket optaget, herunder finanskrisen. Projektets evaluering konkluderer, at dele af projektet ”Videre med Uddannelse”, har haft en positiv betydning for unges uddannelsesvalg, særligt spor 2.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/16111
  8. Uddannelsespuljen - Afslutning af projektet "Innovative undervisningsmetoder"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet bevilgede den 15. december 2008 i alt 2.669.000 kr. fra Region Syddanmarks uddannelses­pulje til projektet ”Innovative undervisningsmetoder på HTX, STX og HHX i Region Syddanmark”. Projektets formål var, at styrke de innovative og internationale kompetencer blandt elever på gymnasiale uddannelser, gennem udvikling og afholdelse af korte camps, og udviklingen af to nye undervisnings­forløb. Projektet blev afsluttet i juni 2010.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Innovative undervisningsmetoder på HTX, STX og HHX i Region Syddanmark” bestod af fire forløb:

  • Forløb 1: Udvikling og udbredelse af 48 timers Solution Camp, hvor studerende lærer metoder til kreativ problemløsning, idé- og konceptudvikling samt brugerdreven innovation.
  • Forløb 2: Udvikling og udbredelse af 48 timers International Challenge Camp, hvor studerende opnår viden om internationalisering, kulturforskelle og tværkulturel kommunikation i praksis.
  • Forløb 3: Udvikling og udbredelse af Innovationsdag, hvor de studerende undervises i brugerdreven innovation.
  • Forløb 4: Udvikling af onlinespillet ”Science City” om nye teknologier.

  Partnerne i projektet er Erhvervsakademi Sydvest og 10 ungdomsuddannelser, herunder to tekniske skoler, et gymnasium og syv handelsskoler. Projektet har resulteret i et regionalt samarbejde om camps og innovative undervisningsformer.

  Alle aktiviteterne i ansøgningen er gennemført som planlagt. I alt 230 elever og 50 lærere har deltaget på en 48 timers camp. Desuden har over 1000 elever og 42 lærere deltaget i en innovationsdag. Onlinespillet ”Science City” er udviklet og udbredt til deltagerne i netværket. 82%-88% af de deltagende elever og 100% af de deltagende lærere, har ifølge deres egen vurdering fået styrket deres innovative og internationale kompetencer, hvilket er en opfyldelse af effektmålet på mindst 80%. Deltagelsen i camps, har motiveret 96% af de deltagende studerende til at tage en videregående uddannelse, hvor målet var 90%.

  Projektet har desuden bidraget til udgivelsen af en guidebog om camp-metoden, CAMP GUIDE – genvej til unikke idéer.

  Projektet videreføres i dag på flere ungdomsuddannelser, hvor skolerne afholder camps som en del af den ordinære undervisning. Erhvervsakademi Sydvest tilbyder efter projektets afslutning brugerbetalt afholdelse af innovationscamps for ungdomsuddannelserne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/392
  9. Studieretninger på gymnasier 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal sikre, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger i gymnasierne. De forpligtende samarbejder i Region Syddanmark har udarbejdet forslag til studieretninger for 2011 og administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats i regionen for, at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen, jfr. lov nr. 575 af 9. juni 2006, § 10, stk.1.

  I forhold til gymnasierne, skal regionsrådet sikre den fornødne bredde i udbuddet af studieretninger.

  Gymnasierne indenfor de 4 forpligtende samarbejder i regionen har indberettet de studieretninger, der udbydes fra den 1. januar 2011. Alle gymnasier inden for de fire forpligtende samarbejders geografiske område, vil udbyde studieretninger inden for de 4 hovedområder, som de skal udbyde. De 4 hovedområder er naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig, sproglig-humanistisk og musisk.

  Administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde, da alle 4 hovedområder bliver udbudt på alle gymnasier, med en enkelte undtagelse på Faaborg Gymnasium, hvor der ikke udbydes en musisk studieretning. Administrationen vurderer, at der er en tilstrækkelig geografisk spredning i udbuddet for 2011.

  Det indstilles til forretningsudvalget:

  • At gymnasiernes udbud af studieretninger tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  Det bemærkes, at sagen forelægges til orientering i Udvalget for Regional Udvikling, da sagen p.g.a. en meget kort svarfrist forelægges for forretningsudvalget den 19. januar 2011 og regionsrådet den 31. januar 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/392
  10. Kapacitet på gymnasierne
  fold dette punkt ind Resume
   

   

  De forpligtende samarbejder har indmeldt optagelseskapaciteten til 1.g og 1.hf på gymnasierne og VUC´erne i regionen til regionsrådet. Optagelseskapaciteten, der skal indmeldes til Undervisningsministeriet senest den 1. februar 2011, fremgår af bilaget.

  Gymnasierne og udbyderne af 2-årige hf uddannelser i Trekantområdet udvider alle kapaciteten, hvilket kan få betydning for gymnasierne i blandt andet Grindsted og Tørring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Optagelseskapaciteten (hvor mange nye klasser skolerne kan optage i skoleåret 2011/12) fastlægges af de forpligtende samarbejder, hvor de offentlige gymnasier, hf-kurser og studenterkurser samt de VUC’er, der udbyder den 2-årige hf, deltager. De forpligtende samarbejder har pr. 1. januar 2011 orienteret regionen om den forventede kapacitet for det kommende skoleår.

  Regionsrådet skal herefter videresende oplysningerne til Undervisningsministeriet, senest den 1. februar 2011.

  I bilaget er vist den optagelseskapacitet, der skal indmeldes til Undervisningsministeriet, dvs. det antal klasser, som den enkelte skole kan oprette. 

  Der er generelt tale om en udvidelse af kapaciteten indenfor alle fire forpligtende samarbejder med i alt 36 klasser i forhold til indeværende skoleår, svarende til en øget kapacitet på 4,7% i forhold til indeværende skoleår.

  Der er en stigning på ca. 1% i antallet af 15-16 årige i regionen i 2011 sammenlignet med 2010. Den samlede kapacitet i regionen stiger dermed mere end den demografiske udvikling blandt unge.

  Særligt gymnasierne i Trekantområdet forventer at udvide kapaciteten med i alt 17 klasser ift. indeværende skoleår, hvilket svarer til en øget kapacitet på 10,6%. En forøgelse af kapaciteten i Trekantområdet kan få negative konsekvenser for gymnasierne i blandt andet Grindsted og Tørring, hvis elever i et vist omfang har mulighed for at søge om optagelse på gymnasier i Trekantområdet.

  Kapacitetsudvidelsen i Trekantområdet er begrundet i, at den nuværende kapacitet er fuldt udnyttet, og hvis søgningen til gymnasierne til det kommende skoleår bliver i samme omfang som indeværende skoleår, er det derfor, ifølge det forpligtende samarbejde i Trekantområdet, nødvendigt med en kapacitetsudvidelse.

  Administrationen er desuden bekendt med, at de to gymnasier i Sønderborg (Sønderborg Statsskole og Alssundsgymnasiet), har anmodet det forpligtende samarbejde i Sønderjylland om at få lov til at udvide kapaciteten, hvilket kan betyde, at kapaciteten i Sønderjylland bliver større end det, der fremgår af bilaget. Det forpligtende samarbejde i Sønderjylland har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt ønsket om kapacitetsudvidelse fra de to Sønderborg Gymnasier imødekommes.

  VUC Fyn og Fyns Hf- Kursus har desuden ansøgt Undervisningsministeriet om at få lov til at oprette to nye 2-årige Hf klasser i Odense, hvilket kan betyde, at den samlede kapacitet på Fyn udvides med to ekstra klasser, i forhold til den angivne kapacitet i bilaget. Regionsrådet skal høres inden Undervisningsministeriet træffer beslutning i sagen. Regionsrådets høringssvar behandles på dette møde i et andet dagsordenspunkt.

  Administrationen anbefaler, at regionsrådet overfor Undervisningsministeriet påpeger en række problemstillinger:

  -      At en udvidelse af kapaciteten medfører investeringer, der både på kort og langt sigt kan vise sig ikke at være økonomisk rentable, idet den demografiske udvikling medfører færre unge de kommende 10 år.

  -      At en udvidelse medfører en øget konkurrence om eleverne for at udnytte den ekstra kapacitet.

  -      At en udvidelse af kapaciteten kan få konsekvenser for de mindre gymnasier – særligt Grindsted Gymnasium.

  Det bemærkes, at sagen forelægges til orientering i Udvalget for Regional Udvikling, da sagen p.g.a. en meget kort svarfrist forelægges for forretningsudvalget den 19. januar 2011 og regionsrådet den 31. januar 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/233
  11. Høringssvar vedr. 2-årig hf i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  VUC Fyn & Fyns HF-kursus har den 22. december 2010 rettet henvendelse til Region Syddanmark med ønske om, at søge Undervisningsministeriet om tilladelse til at oprette to 2-årige hf-klasser i afdelingen på Jernbanegade i Odense, hvor der i dag kun er hf enkeltfagsundervisning. I forvejen er der 14 2-årige hf-klasser i afdelingen på Hunderupvej i Odense. I brevet beder de regionsrådet om en udtalelse for så vidt angår den stedlige placering af de to nye klasser. Administrationen indstiller, at regionsrådet anbefaler oprettelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bestyrelsen for VUC Fyn & Fyns HF-kursus, anmoder Undervisningsministeriet om tilladelse til, at oprette 2-årige hf-uddannelser ved afdelingen i Jernbanegade. Regionsrådet skal, ifølge lovgivningen, afgive indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelser, herunder højere forberedelseseksamen (§§ 10-11 i Bekendtgørelse af Lov om institutioner nr. 937). Regionsrådet skal stå for den samlede koordinering af ungdomsuddannelser i regionen for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne, så der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle i regionen. Koordineringen sker i samarbejde med alle selvejende institutioner i regionen, der er godkendt til at udbyde ungdomsuddannelser.

  VUC Fyn & Fyns HF-kursus har derfor også anmodet det forpligtende samarbejde på Fyn om et høringssvar. Dette svar er ikke fremsendt endnu.

  Baggrunden for ønsket om yderligere to klasser med 2-årig hf i Odense, er en forøgelse af deltagerbetaling på enkeltfagskurset, hvilket forventes at kunne få flere af de voksne unge til at tage en fuld hf i stedet for enkeltfag. VUC Fyn forventer, at der bliver tale om en omlægning fra enkeltfags-kursister til 2-årige hf klasser, og det forventes derfor ikke, at der bliver tale om, at det samlede antal elever stiger. Der er ikke fysisk mulighed for flere end de nuværende 14 klasser på Hunderupvej.

  VUC Fyn & Fyns HF-kursus peger på, at de nye 2-årige hf-uddannelser henvender sig til en ældre målgruppe end de unge der går på ungdomsuddannelsernes hf, og de forventer derfor ikke, at oprettelsen af to 2-årige hf-klasser i Jernbanegade vil svække optaget på ungdomsuddannelsernes hf. I Jernbanegade er der i dag kun enkeltfags hf, hvor eleverne typisk er ældre end på ungdomsuddannelserne.

  Administrationen vurderer, at de nye 2-årige hf-uddannelser ved VUC, henvender sig til en anden målgruppe end de eksisterende hf-uddannelser, som ligger i tilknytning til de øvrige ungdomsuddannelser. Det forventes derfor, at oprettelsen af de nye klasser kan bidrage til, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Administrationen indstiller derfor, at regionsrådet anbefaler undervisningsministeren, at imødekomme ansøgningen fra VUC Fyn & Fyns HF-kursus, da det vil være et positivt bidrag til opnåelse af målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Det bemærkes, at sagen forelægges til orientering i Udvalget for Regional Udvikling, da sagen p.g.a. en meget kort svarfrist forelægges for forretningsudvalget den 19. januar 2011 og regionsrådet den 31. januar 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/5460
  12. Forslag til tillæg nr. 4 for et råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nymølle Stenindustrier A/S, har fremsendt ansøgning om nyt råstofindvindingsområde i Odense Kommune. Forslag til tillæg nr. 4 for et råstofindvindingsområde ved Stenløse i Odense Kommune fremlægges til offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nymølle Stenindustrier A/S har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde på Damhavevej 41, Odense SØ.

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave, at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling, og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen er tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn.

  Før udarbejdelse af forslaget, har regionsrådet indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a, stk. 1 i råstofloven (foroffentlighedsfasen). Der er indkommet 16 bidrag med bemærkninger fra beboere i området, samt fra Vandcenter Syd, Odense.

  Jordforureningsafdelingen har behandlet de indkomne bemærkninger, samt udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

  Et forslag til råstofplantillæg skal udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til, at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3. i råstofloven.

  Samtidig med offentliggørelse, vil forslaget blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde, og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber præsenterede forslaget. Plancherne er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at forslag til tillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Stenløse i Odense Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger, og
  • at forslaget udsendes i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde, og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/10553
  13. Forslag til tillæg nr. 5 for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Grusentreprenør BG Stone A/S og ejeren af Bramstrup Gods, Niels Langkilde, har fremsendt forslag til udlæg af et nyt råstofgraveområde nordvest for Nørre Lyndelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forslag til tillæg nr. 5 for et råstofindvindingsområde ved Bramstrup i Faaborg-Midtfyn Kommune, fremlægges til offentlig høring i 8 uger.

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber præsenterede forslaget. Plancherne er vedlagt punkt 12.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Grusentreprenør BG Stone A/S og ejeren af Bramstrup Gods Niels Langkilde, har fremsendt forslag til udlæg af et nyt råstofgraveområde nordvest for Nørre Lyndelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave, at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling, og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen er tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn.

  Før udarbejdelse af forslaget, har regionsrådet indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a, stk. 1 i råstofloven (foroffentlighedsfasen). Der er indkommet  bidrag med bemærkninger fra VandCenter Syd, Odense, Vejdirektoratet, Energinet-DK og Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Jordforureningsafdelingen har behandlet de indkomne bemærkninger, samt udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

  Et forslag til råstofplantillæg skal udsendes i offentlig høring, med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3. i råstofloven.

  Samtidig med offentliggørelse, vil forslaget blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at forslag til tillæg nr. 5 til Råstofplan 2008 for et graveområde ved Bramstrup i Faaborg-Midtfyn Kommune, udsendes i offentlig høring i 8 uger, og
  • at forslaget udsendes i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/10320
  14. Råstofgravning uden for råstofplanens graveområder - Korsagervej 2, matr.nr. 13o Davinde, Odense Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Odense Kommune har anmodet om regionsrådets samtykke til en råstoftilladelse for en  6-årig periode. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Uden for disse områder kan der i særlige tilfælde meddeles tilladelse.

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber præsenterede ansøgningen. Plancherne er vedlagt.

   
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Odense Kommune har fremsendt ansøgning om gravning af en restforekomst på et areal i Davinde-Tarup, der ligger umiddelbart uden for graveområdet adskilt fra dette af en mindre vej. Råstoffet på den sydlige del af arealet er udvundet og gravningen afsluttet i 90-erne. Der søges nu om at udvinde på den nordlige del af arealet. Arealet er ca. 1 ha stort. Det berører den tidligere gravesø, som nu er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

  I henhold til Råstofplan 2008 og ”Vejledning i administration af råstofloven” kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder, kun meddeles med regionsrådets samtykke.

  Ansøgningen er omfattet af råstofplanens § 4.3.4: ”Uden for graveområder kan der i ganske særlige tilfælde meddeles råstoftilladelse”. Der er i bestemmelsen nævnt eksempler på, hvornår der kan foreligge sådanne ganske særlige tilfælde. Færdiggravning af en restforekomst er ikke nævnt, men bestemmelsens opremsning er ikke udtømmende, og det vurderes, at færdiggravning af en mindre forekomst i tilknytning til et graveområde, kan betegnes som et ganske særligt tilfælde.

  Odense Kommune har vurderet, at andre interesser ikke vil blive tilsidesat ved en tilladelse.

  Råstofgravningen berører den tidligere gravesø, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen har meddelt, at man vil give dispensation fra naturbeskyttelsesloven, da søen i forvejen er opstået ved råstofindvinding, og da der er tale om en midlertidig påvirkning. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte på visse nærmere beskrevne vilkår vil kunne give en forbedring af naturtilstanden, da der skabes en større søflade. Odense Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området.

  Under forudsætning af at der stilles de omtalte vilkår, vurderer Jordforureningsafdelingen, at gravning ikke vil tilsidesætte andre interesser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der meddeles samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8027
  15. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Karsten Uno Petersen og Preben Friis-Hauge, medlemmer af bestyrelsen for Sydtrafik, og William Jensen og Lasse Krull, medlemmer af bestyrelsen for Fynbus, orienterede om arbejdet i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus.


  Sagsnr. 10/8027
  16. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Formanden orienterede om møder med Vejle Kommune og Varde Kommune om den kollektive trafik, herunder busbetjening af Brejning, Randbøldal og Fåborg.

  Udvalget anmodede Karsten Uno Petersen og Preben Friis-Hauge om at deltage i møde med Sydtrafik den 25. januar 2011.

  Preben Friis-Hauge orienterede om Fiskeri-LAG-Vestjylland.

  Formanden orienterede om tur til Korea, hvor hovedformålet var, at studere robotteknologi med henblik på at få inspiration til det videre arbejde i Region Syddanmark.

   Notat om Rejsekortet fra Sydtrafik blev udleveret.


  Sagsnr. 10/8027
  17. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  18. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 7. marts kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 24-01-2011
   

  Der afholdes ekstraordinært møde i udvalget efter regionsrådsmødet den 31. januar 2011.

  Det næste ordinære møde er 7. marts 2011 kl. 15.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring