Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 07. marts 2011

Mødedato
07-03-2011 kl. 15:00 - 17:10
 
Mødested
Spinderihallerne i Vejle
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Orientering om Spinderihallerne v/ leder Lene Lawaetz kl. 15.00-15.30.
  2. Kulturpuljen februar 2011 - mindre projekter
  3. Region Syddanmarks høringssvar på ny ”Danmarksstrategi” fra delstaten Slesvig-Holsten
  4. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013 – Valg af europæisk region til nye samarbejdsrelationer
  5. Omkvalificering af ingeniører
  6. Fiskeri-LAG Vestjylland
  7. Orientering om administrativ støtte til regionsrådsmedlemmer, der er udpeget til internationale organisationer
  8. EU på den regionale dagsorden
  9. Prioriteringsmuligheder og ressourceforbrug indenfor jordforureningsområdet i Region Syddanmark
  10. Meddelelser
  11. Eventuelt
  12. Næste møde.


  Sagsnr. 10/8027
  1. Orientering om Spinderihallerne v/ leder Lene Lawaetz kl. 15.00-15.30.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/2472
  2. Kulturpuljen februar 2011 - mindre projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kulturpuljens februar uddeling til mindre projekter, har modtaget i alt 60 ansøgninger. Der er i alt søgt om tilskud på godt 7 mio. kr., og projekterne har et samlet budget på knap 20 mio. kr.

  Kulturpuljens februar uddeling udgør 1 mio. kr. til mindre kulturprojekter, og der har været annonceret i dagspressen den 19. og 20. december 2010.

  Kulturbudgettet for 2011 er på 7,3 mio. kr.

  Der er indstillet 9 projekter til anbefaling om godkendelse for i alt 787.050 kr., og 51 projekter indstilles til anbefaling om afslag på i alt 6.303.866 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kulturpuljens uddeling til mindre projekter, har til formål at igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet, i tæt dialog med kulturaktører, kommunerne og organisationer.

  Til denne uddeling er der indsendt 60 ansøgninger. Mange af projekterne kan rummes inden for de fire indsatsområder på kulturområdet: Samarbejde med øvrige aktører i ind- og udland inden for kulturområdet, kreative alliancer mellem kultur og erhverv, innovation på kulturområdet ved at udvikle nye kulturtilbud og sætte kulturelle begivenheder iværk samt at udvikle kulturerhvervet, herunder talentudvikling.

  Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger, og indstiller på den baggrund 9 projekter til tilskud på i alt kr. 787.050 kr.

  Uforbrugte midler fra denne uddeling bliver i kulturpuljen til senere uddelinger.

  Projekterne er udvalgt ud fra en vurdering af i hvor høj grad, at de understøtter kulturstrategien. Herunder effekten, mulighed for videreførsel samt i hvor høj grad de er nyskabende og har et regionalt perspektiv.

  Følgende 9 projekter indstilles til bevilling:

  •   8  -  EM i døvefodbold, en sportslig, social og kulturel event - 75.000 kr.
  • 12  -  "Mig ike forstå!" - en regional teaterturné med Forumteatergruppen fra
             Vollsmose -109.000 kr. 
  • 15  -  Etablering af PH Museum i Vejen kommune - 203.750 kr.
  • 16  -  Syddansk Folkemusik Talentskole for 14-20 årige - 85.000 kr.
  • 26  -  Fanø Open Beach - et nyt alkoholfrit kulturtilbud for unge i et af regionens
             landdistrikter - 50.000 kr. 
  • 43  -  Fantasy Design in Community - et designprojekt, der styrker talentudvikling
             for børn inden for design- og kunsthåndværk - 20.000 kr.
  • 45  -  Open air-turné i det sydfynske - fokus på det sydfynske filmmiljø med
             udgangspunkt i filmen "Hævnen" - 100.000 kr.
  • 49   - Syng Sydfyn - et projekt for kor og korsangere - 40.000 kr.
  • 58   - Generation Slesvig - projektets mål er at udvikle grænselandet til et
             vækstområde, som tiltrækker virksomheder og borgere, og især med 
             fokus på de unge - 104.300 kr.

  Anbefalinger til afslag -  markeret med C i oversigten - udgør 6.303.866 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der ydes tilskud til projekter markeret med A, og med nr. 8-12-15-16-26-43-45-49-58 på i alt 787.050 kr. fra kulturpuljens februar uddeling,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der gives afslag til de 51 projekter markeret med C på vedlagte oversigt i alt 6.303.866 kr. og

  at udvalget, såfremt der er behov for møde med ansøgere, anmoder udvalgsformanden om at deltage i møder med interessenterne i sagen, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk.1, litra f, jfr. § 16, stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2697
  3. Region Syddanmarks høringssvar på ny ”Danmarksstrategi” fra delstaten Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume
   

  Delstaten Slesvig-Holsten har før jul 2010 præsenteret sit udspil til konceptuelle overvejelser om det dansk-tyske samarbejde – den såkaldte ”Danmarksstrategi”. Strategien er sendt i høring hos en række parter i Tyskland og Danmark. Heriblandt er regionsrådet blevet bedt om et høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Delstaten Slesvig-Holsten har før jul 2010 præsenteret sit udspil til konceptuelle overvejelser om det dansk-tyske samarbejde – den såkaldte ”Danmarksstrategi”. Strategien er i høring hos interessenter i Danmark og Tyskland frem til den 1. april 2011.

  Delstaten Slesvig-Holstens overordnede formål med ”Danmarksstrategien” er, at overføre de positive erfaringer fra det mangeårige samarbejde med Region Syddanmark til hele Danmark. Et resumé er vedlagt som bilag sammen med selve strategien.

  I høringsbrevet ønsker delstaten kommentarer til følgende konkrete handlingstiltag inden for rammerne af ”Danmarksstrategien”:

  • Nedsættelse af en dansk-tysk arbejdsmarkedskommission.
  • Udvikling af et regionaløkonomisk udviklingskoncept for Femern Bæltruten.
  • Intensivering af sundhedssamarbejdet med hele Danmark.
  • Udbygning af samarbejdet inden for områderne vindenergi, biomasse m.m. og dets udvidelse til hele Danmark.
  • Udbygning af turismen mellem Slesvig-Holsten og Danmark ved hjælp af flere og bedre tilbud.
  • Opbygning af et strategisk partnerskab inden for fødevareøkonomien, især inden for forskning og udvikling samt viden og uddannelse.
  • Udvikling af en fælles holdning til de europæiske støttestrukturer efter 2014.

  Delstaten anmoder om bemærkninger eller ændringsforslag senest 1. april 2011 og vil bestræbe sig på at tage højde for foreslåede ændringer. Selve strategien forventes vedtaget af kabinettet i delstaten Slesvig-Holsten i juni 2011.

  Før mødet eftersendes et udkast til Region Syddanmarks høringssvar med baggrund i visionsoplægget til det dansk-tyske samarbejde 2011-2020, som blev præsenteret på udvalgets ekstraordinære møde den 31. januar 2011. Kommentarer fra regionsrådets temadrøftelse den 28. februar 2011 vil ligeledes blive inddraget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udkastet til høringssvar drøftes med henblik på anbefaling til regionsrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at forslag til høringssvar godkendes, idet udvalgets bemærkninger er indarbejdet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/551
  4. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013 – Valg af europæisk region til nye samarbejdsrelationer
  fold dette punkt ind Resume
   

  På mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 24. januar 2011, blev spørgsmålet vedr. valg af europæisk region til nye samarbejdsrelationer i 2011 drøftet. Set i lyset af Region Syddanmarks strategi for det grænseoverskridende samarbejde 2011-2020, der blandt andet peger frem mod et større fokus på Østersø- og Nordsøområderne, tages endnu en drøftelse af spørgsmålet i udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Region Syddanmarks internationale handlingsplan 2010-2013, som regionsrådet godkendte den 31. januar 2011, fremgår det at regionen løbende vil udvikle nye samarbejdsrelationer med relevante europæiske regioner. Udvalget for Regional Udvikling anbefalede efter en drøftelse på dets møde den 24. januar 2011, at regionen starter samarbejdsrelationer med Rhône-Alpes i Frankrig i 2011 og Baskerlandet i Spanien i 2012.

  Foranlediget af blandt andet delstaten Slesvig-Holstens udspil til konceptuelle overvejelser om det dansk-tyske samarbejde (”Danmark-strategien”), har administrationen udarbejdet et forslag til en strategi for det dansk-tyske samarbejde frem til 2020. Strategien blev præsenteret på Udvalget for Regional Udviklings ekstraordinære møde den 31. januar 2011.  Denne strategi peger frem mod et større fokus på Østersø- og Nordsøområderne, herunder de tilknyttede INTERREG B-programmerne. For at skabe bedst mulig sammenhæng og synergi mellem Region Syddanmarks indsatser, såvel inden for det dansk-tyske som det øvrige internationale, foreslås en fornyet drøftelse af kommende samarbejdsrelationer.

  Et notat er vedlagt med beskrivelse af foreslåede regioner, der lever op til ovenstående hensyn. Administrationen anbefaler den finske hovedstadsregion Helsinki-Uusimaa og/eller Skotland.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at Region Syddanmark starter samarbejdsrelationer med Helsinki-Uusimaa og/eller Skotland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18158
  5. Omkvalificering af ingeniører
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Universitet har indsendt en forespørgsel til Region Syddanmark om medfinansiering på 487.000 kr. til et projekt til udvikling af en efteruddannelsesmodel målrettet ingeniører, der i dag er løst ansat som undervisere på regionens gymnasier indenfor matematik, fysik og kemi. Ingeniørerne mangler formelle faglige kompetencer, før de kan fastansættes som gymnasielærere. Efteruddannelse af denne målgruppe, vil støtte op om regionens science satsning.

  Administrationen vurderer, at der er et reelt behov for omkvalificering af denne målgruppe og anbefaler derfor, at forespørgslen imødekommes, og at midlerne tages fra det særlige økonomiske råderum, som regionsrådet har bevilget for 2011 til bl.a. indsatsen vedr. Syddanmark som science region.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i efteråret 2009 besluttet, at Syddanmark skal være en science region, og regionsrådet har den 22. november 2010 afsat 1 mio. kr. til formålet i 2011 fra det særlige økonomiske råderum på 10 mio. kr. i 2011. Regionen arbejder primært sammen med NTS-centret om denne opgave, bl.a. om at udvikle motiverende og engagerende undervisningsforløb i grundskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne, med det mål at øge elevernes interesse for fagene, og få dem til at vælge uddannelser indenfor disse områder. Dette forudsætter fagligt dygtige og engagerede undervisere.

  Gymnasierne (både almene, tekniske og merkantile) oplever et akut og stort behov for at kunne tiltrække og fastholde kandidater fra universiteterne som undervisere indenfor de naturvidenskabelige fag, primært matematik, fysik og kemi. Gymnasierne er både i konkurrence med det private erhvervsliv og gymnasier i Århus- og Københavnsområdet. Syddanmark har svært ved at klare sig i denne konkurrence.

  I dag ansættes ledige ingeniører derfor ofte i disse stillinger, men på grund af manglende formelle faglige kompetencer på højt niveau, er det ikke tilladt for gymnasierne at fastansætte disse ingeniører, og det er derfor svært at fastholde dem som undervisere igennem længere tid.

  I dag er der mellem 16 og 20 ingeniører løst ansat alene på de almene gymnasier i Syddanmark.

  Beskæftigelsesregion Syddanmarks seneste opgørelse viser ifølge SDU, at der er op mod 400 personer med lange videregående uddannelser indenfor det tekniske og naturvidenskabelige område, der er berørt af ledighed.

  SDU ønsker at udvikle en model for efteruddannelse af denne målgruppe og et særligt vejledningstilbud, og har sendt en forespørgsel til Region Syddanmark om medfinansiering på 487.000 kr. Efteruddannelsen vil komme til at bestå af et brush up-kursus og efterfølgende kursus i enten matematik, fysik, kemi eller biologi. Kursusforløbet vil afvikles over 1 år. Gymnasierne betaler selv fuld løn til ingeniørerne, der vil undervise ca. halvtids og være på kursus ca. halvtids.

  Når efteruddannelsesmodellen er udviklet, vil det blive udbudt på linie med øvrige efteruddannelsestilbud, hvor gymnasierne betaler et almindeligt kursusgebyr for at få sin medarbejder på kurset.

  Det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR) har behandlet ansøgningen på sit møde den 3. februar 2011. RUR bakker op om ideen i regie af science satsningen. De påpeger, at tilbuddet også bør komme økonomer, der underviser på handelsgymnasiet til gode, da disse også mangler den formelle kompetence i matematik. Målgruppen er dermed større end de ca. 20 ingeniører.

  Administrationen vurderer, at udviklingen af efteruddannelsesmodellen understøtter de formål, under hvilke det særlige økonomiske råderum blev udmøntet af regionsrådet den 22. november 2010, herunder særligt at virksomhederne i regionen har adgang til arbejdskraft med de relevante naturfaglige kompetencer, for at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i virksomhederne.

  Administrationen vurderer:

  • At der er behov for et sådant efteruddannelsestilbud.
  • At opkvalificeringen af målgruppen støtter op om science satsningen.
  • At efteruddannelsesmodellen efterfølgende vil kunne sættes i drift uden yderligere tilskud.

  Administrationen vil stille følgende krav til en eventuel bevilling:

  • SDU medfinansierer i tilstrækkeligt omfang (administrationen har bedt SDU om et samlet budget, hvori omfanget af medfinansieringen fremgår. Budgettet vil blive omdelt på mødet).
  • SDU redegør for, hvordan uddannelsen efterfølgende finansieres.
  • Tilbuddet udvides til at omfatte økonomer.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/2740
  6. Fiskeri-LAG Vestjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Fiskeri-LAG Vestjylland (FLAG Vest) har en overvægt af projekter i den midtjyske region. For at fremme en større geografisk spredning, vil administrationen i samarbejde med FLAG Vest gøre en særlig indsats for at få flere ansøgere fra det sydvestjyske område.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 24. januar 2011 orienterede Preben Friis-Hauge om Fiskeri-Lag Vestjylland, FLAG Vest. FLAG Vest dækker følgende kommuner: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Billund, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø. Preben Friis-Hauge er udpeget af regionsrådet til at sidde i bestyrelsen for FLAG Vest.

  Det vedlagte bilag viser den geografiske fordeling af FLAG Vests projekter i 2008-2010. Bilaget viser, at der er meget få projekter syd for Nymindegab. Ud af i alt 32 projekter foregår fire projekter i Varde Kommune, ét på Fanø og ingen i Esbjerg Kommune. Det er bestyrelsen for FLAG Vest, der indstiller projekter til bevilling fra EU’s Fiskeriudviklingsprogram.

  Administrationen har undersøgt muligheden for at dele FLAG Vest i to. Der kan ikke oprettes en ny FLAG i områder, der allerede er dækket af en FLAG. Derfor vil en opsplitning af FLAG Vest kræve en opløsning af foreningen og efterfølgende dannelse af to nye LAG’er. Det vil derfor kræve tre generalforsamlinger, samt udarbejdelse af vedtægter og strategier for de nye LAG’er.

  Fødevareerhvervs erfaring er, at det tager et år at starte en ny LAG. På den baggrund vil en eventuel ny LAG tidligst være kørende medio 2012. Fødevareerhverv forventer at lukke for nye tilsagn medio 2013 for, at kunne afslutte programmet rettidigt i forhold til EU. Derfor vil den nye LAG reelt kun køre 1-1½ år. Det er pt. uafklaret, hvorvidt Fiskeriudviklingsprogrammet fortsætter med LAG-metoden i den næste budgetperiode fra 2014.

  FLAG Vest kan i stedet gøre en opsøgende indsats for i den resterende periode af Fiskeriudviklings­programmet, at få flere projekter fra det sydvestjyske område. Det vil være op til bestyrelsen og generalforsamlingen at træffe beslutning om en eventuel særlig indsats for det sydvestjyske område. Der er generalforsamling 29. marts 2011. Her skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen.

  Administrationen vil i samarbejde med FLAG Vest gøre en særlig indsats for at få flere projektansøgere fra det sydvestjyske område.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/551
  7. Orientering om administrativ støtte til regionsrådsmedlemmer, der er udpeget til internationale organisationer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om indhold og omfang af den administrative støtte til regionsrådsmedlemmer, der er udpeget til internationale organisationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog på mødet den 31. januar 2011 Region Syddanmarks internationale handlingsplan 2010-2013. Som en del af handleplanen indgår Region Syddanmark’s deltagelse i udvalgte europæiske netværk og organisationer.

  For nuværende har regionsrådet udpeget regionsrådsmedlemmer til følgende internationale netværk eller organisationer:

  • AER (Assembly of European Regions): Følgende repræsentanter er den 22. juni 2009 udpeget af regionsrådet til AER: Karsten Uno Petersen (bestyrelsen, Komité 1 for Regional Udvikling og Komité 2 for Sundhed og Sociale Anliggender), Preben Jensen (Komité 1) og Bo Libergren (Komité 2).
   Preben Jensen blev i efteråret 2010 valgt som næstformand i Komité 1 og Karsten Uno Petersen blev valgt som næstformand i Komité 2, begge for en toårig periode.
  • EARLALL (European Association of Regional & Local Authorities for Lifelong Learning): EARLALL er en sammenslutning af regioner med fokus på uddannelse og livslang læring. Karsten Uno Petersen er den 25. januar 2010 udpeget af regionsrådet til at deltage og har en bestyrelsespost i organisationen.
  • CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions): CPMR er paraplyorganisation for seks geografiske kommissioner, hvoraf henholdsvis Nordsø- og Østersøkommissionen udgør de to, som er relevante for Region Syddanmark.

   Regionsrådet har på mødet den 25. januar 2010 udpeget Preben Friis Hauge til at deltage som næstformand i Nordsøkommissionens (NSC’s) Transportgruppe.

   Region Midtjylland er pt. den eneste aktive danske region i Østersøkommissionen (BSC). Region Midtjylland er medlem af Executive Committee (bestyrelse). Region Syddanmark har hidtil haft suppleantposten, og ved generalforsamlingen i maj 2010, genudpegedes Region Syddanmark til suppleantposten frem til generalforsamlingen i maj 2011, dog med status februar 2011 uden angivelse af person. Administrationen har jvf. den internationale handlingsplan vurderet, at mulighederne for pt. at opnå effekt gennem BSC er begrænsede, og på den baggrund er det ved vedtagelsen af den internationale handlingsplan 2010-2013 besluttet, at regionen vil melde sig ud af BSC i forbindelse med førstkommende generalforsamling i maj 2011. Administrationen vil følge udviklingen i Østersøregionen med henblik på en vurdering af, om regionen skal tage initiativer eller indgå i samarbejder eller lignende i fremtiden.
  • NTN (Nordisk Transportpolitisk Netværk): Regionsrådet udpegede den 31. januar 2011 Preben Friis-Hauge og William Jensen til at følge arbejdet i NTN.

  Som det fremgår af den internationale handlingsplan 2010-2013, vil der være administrativ støtte til rådighed for politikernes internationale engagement, med udgangspunkt i de områder, som er nævnt i den internationale handlingsplan. Omfanget af den administrative støtte, vil blive aftalt i forhold til den konkrete aktivitet samt ud fra en prioritering af de forhåndenværende ressourcer. Hvor regionsrådet derudover ønsker politisk repræsentation, vil administrativ støtte skulle aftales fra gang til gang.

  På udvalgsmødet vil der blive givet en orientering om indhold og omfang af den administrative støtte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/551
  8. EU på den regionale dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner har foretaget en analyse af EU’s påvirkning på den regionale dagsorden på basis af et udsnit af dagsordener fra hver af de danske regioner. Analysen viser, at 53 procent af den gennemsnitlige regionsrådsdagsorden er påvirket af beslutninger truffet i EU.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner har foretaget en analyse af EU’s påvirkning af de regionale dagsordener i Danmark. Konklusionen på analysen er, at 53 procent af punkterne på en gennemsnitlig regionsrådsdagsorden er påvirket af EU. Ud af disse, er lidt over 50 procent påvirket af bindende EU-lovgivning, som er implementeret i den danske lovgivning. Resten påvirkes gennem andre initiativer fra EU.

  Danske Regioners analyse af EU’s påvirkning af den regionale dagsorden, bygger på en gennemgang af 10 konkrete dagsordener, to fra hver region, jævnt fordelt hen over året 2009. I Sverige og Norge har man foretaget tilsvarende analyser af EU-beslutningers indvirkning på dagsordener i svenske landsting og norske fylkeskommuner. Danske Regioners undersøgelse bekræfter de svenske og norske tal.

  Analysen viser, at der er mange forskellige EU-initiativer, som påvirker regionernes arbejde. Størst betydning har konkurrenceregler om offentlige udbud, regler om energieffektivitet og påvirkning af miljøet, samt mulighederne for at søge EU-støtte til regional udvikling. Til gengæld viser analysen også, at selvom EU-beslutninger på arbejdsretslige områder er væsentlige for regionerne som arbejdsgivere, så optræder spørgsmål af arbejdsretlig karakter kun sjældent på regionernes dagsordener, fordi overenskomster forhandles centralt.

  Analysen er vedlagt som bilag og starter med halvanden sides sammenfatning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2612
  9. Prioriteringsmuligheder og ressourceforbrug indenfor jordforureningsområdet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af samråd i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 10. november 2010, har Miljøstyrelsen bedt Danske Regioner om en redegørelse for, hvordan de enkelte regioner prioriterer midlerne til jordforureningsområdet, og for hvorvidt der vil kunne foretages en omprioritering, så flere midler flyttes fra borgerservice til oprensninger. Danske Regioner har på den baggrund bedt om en redegørelse fra de enkelte regioner.

  Jordforureningsafdelingen kan samlet set ikke anbefale en generel opprioritering af oprensningsopgaverne på bekostning af hverken borgerserviceområdet eller den indsats, der kommer forud for oprensningerne, da det vil give større risiko for spild af ressourcer og have væsenlige negative konsekvenser for borgerservicen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionens overordnede strategi for indsatsen på jordforureningsområdet blev vedtaget af regionsrådet i 2008.

  Strategien er udmøntet i mål på fem områder:

   

  • Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen.
  • Mindske sundhedsrisikoen.
  • Dialog om prioriteringen af regionens indsats.
  • Effektivitet og udvikling.
  • Åbenhed, service og dialog.

  Regionsrådet fik forelagt flere prioriteringsmodeller, heriblandt en model med større fokus på hurtig afklaring og oprensning af den enkelte forurenede grund. Der blev valgt en model med størst mulig fokus på overblik og sammenhæng i indsatsen. Det skyldes bl.a. hensynet til, at det overblik som kortlægningsarbejdet giver, er nødvendigt for løbende at kunne prioritere indsatsen så optimalt som muligt. Indsats før overblik over det samlede trusselsbillede ved en konkret kildeplads eller vandværk, kan føre til forkert indsats og spild af ressourcer.

  Regionsrådet fastlagde desuden, at kortlægningsaktiviteterne skal følge Statscentrenes grundvandskortlægning, og at den grundvandsrettede indsats skal koordineres med kommunernes indsatsplaner for grundvandet – begge dele for at skabe bedst mulig sammenhæng og effekt af de tre myndigheders samlede indsats.

  Vedlagte notat giver en beskrivelse af regionens strategi, ressourceforbrugets fordeling i 2009, samt en vurdering af konsekvenserne af en omfordeling af ressourcer fra borgerservice til flere oprensninger.

  Erfaringerne viser, at det miljø- og sundhedsmæssigt kun er nødvendigt at foretage egentlige oprensninger af mindre end 4% af de grunde, der bearbejdes i kortlægningsprocessen – i de øvrige tilfælde er der enten ikke en forurening, ingen aktuel risiko eller den risiko, som forureningen udgør, kan håndteres på andre og mere omkostningseffektive måder end egentlig oprensning.

  En generel opprioritering af oprensningsopgaverne på bekostning af borgerserviceområdet eller den indsats, der kommer forud for oprensningerne vil derfor medføre:

   

  • Markant større risiko for spild af midler, hvis antallet af oprensninger sættes over betydningen af en omkostningseffektiv indsats.
  • En række byggesager vil trække i langdrag med konsekvenser for ejerne og samfundsøkonomien.
  • Udfordringer i forhold til at overholde de lovfastsatte tidsfrister på andre områder.

  Jordforureningsafdelingen kan derfor samlet set ikke anbefale dette og vil sende en redegørelse til Danske Regioner med baggrund i det fremlagte notat.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8027
  10. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Udvalgsformanden orienterede om henvendelsen fra Sydtrafik og Midttrafik vedr. beslutning om kørsel på rute 205 Vejle-Juelsminde. Trafikselskaberne foreslår vedr. rute 205, at udsætte gennemførelsen af Region Syddanmarks beslutning om ændring til uddannelsesrute i et år. Administrationen finder en løsning i forhold til trafikselskaberne.

   

  Udvalgsformanden orienterede om, at Danske Regioners Europapolitisk Panel gerne vil have et bilateralt dialogmøde med alle regioner i efteråret 2011, herunder med Udvalget for Regional Udvikling i forbindelse med et udvalgsmøde.

  Formanden orienterede om arbejdet med Sønderborgs kandidatur om at blive europæisk kulturhovedstad og om en planlagt studietur til en tidligere kulturhovedstad.


  Sagsnr. 10/8027
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Udvalget anmoder udvalgsformanden om at deltage i præsentation af Sønderborg’s kandidatur som europæisk kulturhovedstad  i Berlin den 9. marts 2011.

  Udvalget anmoder interesserede udvalgsmedlemmer om at deltage i offentligt møde om fredning af Håre-Lunge Bjerge på Vestfyn den 10. marts 2011 kl. 15.00-17.00.

  Preben Friis-Hauge orienterede om konference for alle regioner omkring Nordsø-regionen i Holland samt årlig generalforsamling i juni 2011.

  På forslag fra Preben Friis-Hauge inviteres repræsentanter fra Region Midtjylland og Region Nordjylland, som er medlemmer i Nordsø- og Østersøkommissionerne, til på et udvalgsmøde at fortælle om arbejdet i kommissionerne.


  Sagsnr. 10/8027
  12. Næste møde.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 4. april 2011 kl. 15.00 på Arnbjerg Hotel i Varde. Før mødet er der besigtigelse af Kærgaard Plantage kl. 12.00-15.00.

  Der er planlagt møder den 2. og 23. maj 2011. Der afholdes en studietur for medlemmer af regionsrådet den 22. - 24. maj 2011 til Bruxelles. Det foreslås, at det planlagte møde i RUP-udvalget og Udvalget for Regional Udvikling den 23. maj 2011 i stedet for afholdes en af følgende datoer:

  • onsdag den 25. maj 2011 kl. 15.00,
  • torsdag den 26. maj 2011 kl. 15.00 eller
  • tirsdag den 31. maj 2011 kl. 15.00.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det indstilles,

  at det planlagte møde den 23. maj 2011 kl. 15.00- aflyses og i stedet for afholdes en af de foreslåede datoer.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Næste møde er mandag den 4. april 2011 kl. 15.00 på Hotel Arnbjerg i Varde. Før mødet er der besigtigelse af Kærgaard Plantage kl. 12.00-15.00.

  Det planlagte møde den 23. maj 2011 kl. 15.00 aflyses og afholdes i stedet for fredag den 27. maj 2011 kl. 14.00.


  Siden er sidst opdateret 23-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring