Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Praksis- og kommuneudvalget - Referat - 14. marts 2011

Mødedato
14-03-2011 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Højvangen - Nyborg
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Orientering om Højvangen
  2. Ansøgning om tiltrædelse af rammeaftaler indenfor det plastikkirurgiske område
  3. Medicingennemgang og revideret §2-aftale vedr. opfølgning og koordination efter udskrivning
  4. Forhandlingsaftale, landsoverenskomst på fodterapiområdet
  5. Implementering af kronikeromsorg i almen praksis
  6. Genindlæggelser i Region Syddanmark
  7. Offentliggørelse af Region Syddanmarks sundhedsprofil
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. Orientering om Højvangen
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Nyborg Kommune er alle aflastningspladser samlet på Højvangen.

  Højvangen er et tilbud om et midlertidigt og målrettet ophold til:

  • borgere, der er plejekrævende, og hvor den pårørende har brug for aflastning, så der fortsat er overskud til, at den plejekrævende kan passes i hjemmet, 
  • borgere, der i en periode har behov for et målrettet tiltag, så borgeren kan klare sig i eget hjem, og 
  • borgere, der har et akut behov for observation eller behandling, der ikke kan varetages i eget hjem, men som ikke kræver sygehusindlæggelse.

  Målet med et midlertidigt ophold er at udrede, udvikle og fastholde/vedligeholde funktionsevnen. 

  Kaj Refslund  holder oplæg om Højvangen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-03-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/7237
  2. Ansøgning om tiltrædelse af rammeaftaler indenfor det plastikkirurgiske område
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 14-03-2011

  Region Syddanmark har modtaget en ansøgning om brug af en række rammeydelser fra praktiserende plastikkirurg Erik Løntoft, Odense, som forudsætter regionens accept.

  I henhold til overenskomstens § 4 kan parterne aftale vilkår for ydelser, de praktiserende speciallæger først kan foretage efter beslutning i den enkelt region. Dette er også tilfældet inden for det plastikkirurgiske område.

  Ansøgningen har været behandlet i Samarbejdsudvalget vedr. speciallægehjælp i Region Syddanmark, som anbefaler ansøgningen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 4 i Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Speciallæger (FAS) kan overenskomstens parter aftale vilkår for ydelser, der kan foretages efter beslutning i den enkelte region.

  I forbindelse med en modernisering af specialet plastikkirurgi i 2010 blev der indført en række nye rammeydelser, herunder operation for stritører samt operation for gynækomasti (mandlig brystdannelse - fjernelse af brystvæv).

  Praktiserende plastikkirurg Erik Løntoft, Odense har ansøgt Region Syddanmark om tiltrædelse af rammeydelserne for operation for gynækomasti, gynækomasti med liposuction (operation +fedtsugning) samt operation for stritører.

  Rammeaftale om stritøreoperation

  Regionen har på nuværende tidspunkt indgået aftale om operation for stritører i henhold til rammeaftalen for stritører-operationer med en række praktiserende ørelæger. For 2010 er der afregnet for ca. 50 operationer.

  Speciallæge Erik Løntoft har stor erfaring med udførelse af stritøreoperationer i speciallægepraksis. Han har gennem de sidste fem år årligt udført 20 - 25 operationer årligt. Operationerne er udført under ydelsen "større plastikkirurgisk operation", der i forbindelse med moderniseringen af specialet er udgået.

  Operation for stritøre er omfattet af reglerne om ventetidsgarantien på en måned. På OUH, Odense er ventetiden ca. 26 uger, mens den på OUH,  Svendborg Sygehus er er under en måned.

  Ansøgningen har været forelagt Øre-næse-halskirurgisk afdeling på OUH med henblik på en faglig vurdering. Afdelingen vurderer ikke umiddelbart, at der er ventetid på området. Dog påpeges det, at stritører-operationer er velegnet at udføre i speciallægepraksis.

  Ansøgningen har været behandlet i samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp. Udvalget anbefaler over for regionsrådet en imødekommelse af ansøgningen under henvisning til, at der dels ikke er tale om en udvidelse af kapaciteten, dels at der i visse områder af regionen (herunder Odense) er en ventetid på over 1 måned. Samarbejdsudvalget anbefaler et loft på maksimum 20 stritører-operationer årligt.

  En tiltrædelse af rammeaftalen vil være udgiftsneutral for Region Syddanmark, idet Erik Løntoft hidtil har udført det samme antal operationer i speciallægepraksis under en anden ydelse.

  Rammeaftale om gynækomasti

  Gynækomasti omfatter mænd, der har overudviklede/udvidede bryster. Gynækomasti er karakteriseret ved overskydende vævsudvikling, en kombination af begge overskydende fedt og væv. Gynækomasti kan være til stede ensidigt (et bryst) eller bilateralt (begge bryster).

  Erik Løntoft anfører i sin ansøgning, at hovedparten af patienterne får det bedste resultat, hvis operationen for gynækomasti kombineres med fedtsugning (liposuction).

  Erik Løntoft har lang erfaring med udførelse af operationer for gynækomasti, idet han gennem de senere år har behandlet 5 - 10 patienter årligt. Indtil 2010 er operationerne blevet udført under ydelsesnummer 3115 (større plastikkirurgisk operation). Som nævnt ovenfor under stritører-operationer er førnævnte ydelse udgået af overenskomsten. Der er ikke andre praktiserende speciallæger i Region Syddanmark, som udfører operationen i speciallægepraksis.

  Operation for gynækomasti er omfattet af reglerne om ventetidsgarantien på en måned. På OUH  er ventetiden pt. mindst otte uger. På regionsplan er det kun Friklinikken i Give, som kan tilbyde operation for gynækomasti inden for en måned.

  Ansøgningen har været forelagt Plastikkirurgisk Sektion på Sygehus Lillebælt. Her anfører den specialeansvarlige overlæge, at mammakirurgisk afdeling, hvor de fleste operationer for gynækomasti udføres, i dag er under pres, dels på grund af lægemangel, dels som følge af kræftpakkerne. Sidstnævnte forhold betyder, at operation for gynækomasti kommer bagest i ventekøen.

  Endvidere har Plastikkirurgisk Sektion på Sygehus Lillebælt oplyst, at der ikke er behov for at stille krav om udførelse af et vist antal operationer for at kunne opretholde en rutine. Operationen er af en sådan karakter, at den falder ind under de almindelige faglige færdigheder, som der kan kræves af en praktiserende plastikkirurg. 

  Ansøgningen har været behandlet i samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp. Udvalget anbefaler over for regionsrådet en imødekommelse af ansøgningen under henvisning til, at der dels ikke er tale om en udvidelse af kapaciteten, dels at der i visse områder af regionen (herunder Odense) er en ventetid på over en måned. Samarbejdsudvalget anbefaler et loft på antallet af operationer til at omfatte maksimum 10 patienter årligt.

  En tiltrædelse af rammeaftalen vil være udgiftsneutral for  Region Syddanmark, idet Erik Løntoft hidtil har udført det samme antal operationer i speciallægepraksis under en anden ydelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Praksis- og kommuneudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at tiltrædelse af rammeaftale om operation for stritører, operation for  gynækomasti samt gynækomasti med liposuction.med plastikkirurg Erik Løntoft, Odense godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-03-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3008
  3. Medicingennemgang og revideret §2-aftale vedr. opfølgning og koordination efter udskrivning
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS: Videreføres fra udvalgsmøde den 14-03-2011

  På baggrund af et konkret projekt samt drøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget og samarbejdsudvalget på almenlægeområdet er der iværksat en indsats indenfor medicingennemgangsområdet, og der lægges op til en revision af §2-aftale vedr. opfølgende hjemmebesøg, så denne bl.a. også kommer til at omfatte medicingennemgang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget  og Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet har på baggrund af et projekt gennemført i Esbjerg drøftet medicingennemgang, særligt ældres medicinanvendelse.. Det blev på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget aftalt at iværksætte en særlig indsats vedrørende ældres polyfarmaci. Indsatsen tilrettelægges af samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning. I Landsoverenskomsten er indeholdt medicingennemgang i forbindelse med ydelserne for årskontrol og i forbindelse med forebyggende, opsøgende hjemmebesøg.

  Der er udarbejdet en handlingsplan og implementeringen af denne er igangsat. Handlingsplanen er vedlagt.

  I Region Syddanmark har der siden 2008 eksisteret en §2-aftale vedr. opfølgende hjemmebesøg. Formålet med denne aftale har været at fremme opfølgning efter udskrivning ved komplicerede forløb samt koordination med hjemmeplejen.

  Der er nu udarbejdet forslag til en revision og udbygning af denne aftale. Den reviderede aftale skal fortsat sikre, at den praktiserende læge og hjemmesygeplejen i samarbejde følger op på komplicerede indlæggelser af svagelige ældre. Aftalen er udbygget med, at §2-ydelsen i den reviderede aftale omfatter en gennemgang af den ældres medicinering samt at opfølgningen efter udskrivelse også i nogle tilfælde kan foregå i lægens konsultation (i den oprindelige aftale kunne dette kun foregå i hjemmet).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Praksis- og kommuneudvalget anbefaler regionsrådet:

  • at orienteringen vedr. medicingennemgangsindsatsen tages til efterretning, og 
  • at ændringerne i §2-aftalen vedr. opfølgning efter udskrivning godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-03-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet, idet udvalget lægger vægt på, at indsatsen følges og monitoreres.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1536
  4. Forhandlingsaftale, landsoverenskomst på fodterapiområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter mere end fem års konflikt har Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter (LASF) indgået en forhandlingsaftale vedrørende en ny overenskomst på fodterapiområdet. Under forudsætning af parternes godkendelse træder overenskomsten i kraft pr. 1. juni 2011 og er gældende i to år.

  Afdelingschef i Praksisafdelingen Frank Ingemann Jensen, vil på mødet give en mundtlig gennemgang af aftalen, herunder komme med bud på den fremtidige kapacitetsplanlægning

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter (LASF) indgik den 24. januar 2011 en forhandlingsaftale vedrørende en ny landsoverenskomst på fodterapiområdet. Under forudsætning af parternes godkendelse træder overenskomsten i kraft pr. 1. juni 2011 og er gældende i to år. Der har ikke været overenskomst på området siden 2005.

  Konflikt på fodterapiområdet

  Forud for indgåelsen af den nye forhandlingsaftale har der i mere end fem år kørt en konflikt, som startede i 2005 med LASF´s (Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter) opsigelse af den da udløbne overenskomst. Efterfølgende lagde LASF sag an mod den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udfærdigede bekendtgørelse, der bl.a. lagde et loft over det honorar, fodterapeuterne måtte tage for at give fodbehandling til tilskudsberettigede patienter. Sagen endte i Højesteret, der i april 2010 slog fast, at ministeriet i en konfliktperiode er berettiget til at fastsætte honorarerne i en bekendtgørelse. I protest mod dommen opsagde adskillige fodterapeuter deres ydernummer. I Region Syddanmark drejede det sig i alt om ca. 30 kapaciteter. Efterfølgende er flere af de opsagte ydernumre igen blevet besat med både tidligere yderenummerindehavere samt helt nye fodterapeuter.

  Forhandlingsaftalen - modernisering

  I modsætning til den tidligere overenskomst er der i den nye overenskomst lagt stor vægt på at præcisere de overordnende principper for behandlingen af lægehenviste patienter samt fodterapeuternes roller og opgaver i det samlede sundhedsvæsen. Som noget nyt er der udover egentlig behandling også lagt vægt på, at fodterapeuten ved at yde en pædagogisk indsats og fremme af egenomsorgen ved hjælp af  råd og vejledning kan forebygge udvikling af fodlidelser.

  I aftalen er der ligeledes fokus på kvalitet i tilbuddet. Det præciseres, at fodterapeuten skal indgå i og følge anbefalingerne i patientforløbsprogrammer for patienter med diabetes og svær leddegigt samt arbejde med kliniske retningslinier. Endvidere understreges det, at for at få et optimalt patientforløb er deltagelse i den løbende kommunikation mellem forskellige sundhedsaktører (først og fremmest den praktiserende læge) vigtigt.  

  Der er aftalt en helt ny behandlingsstruktur inden for først og fremmest diabetesområdet. Én gang om året skal fodterapeuten foretage en systematisk undersøgelse af diabetespatienten og udfylder i den forbindelse et fodstatusskema. På baggrund af fodstatus risikostratificeres patienterne i fire risikogrupper, der udtrykker risiko for at udvikle diabetiske fodsår. Behandlingstilbuddet differentieres efter risikoprofilen. I aftalen er det understreget, at den praktiserende læge skal have en tilbagemelding.

  Der er også indgået aftale om, at fodterapeuten som udgangspunkt selv skal kunne fremstille indlæg. Alternativt skal fodterapeuten kunne dokumentere en aftale med en anden kollega/klinik om opfyldelse af dette krav. 

  Endelig er der i aftalen stillet nye krav til it i lighed med de øvrige praksisområder. Pr. 1. juni 2011 skal fodterapeuterne overgå til elektronisk afregning samt hente henvisninger på henvisningshotellet. Ligeledes skal alle fodterapeuter pr 1. juni 2011 have en elektronisk signatur samt opdatere oplysninger på www.sundhed.dk. Inden udgangen af 2012 skal alle fodterapeuter have et elektronisk journalsystem, som understøtter relevant kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen.

  Kapacitetsstyring

  Det er aftalt, at antallet af ydernumre som minimum bliver på de 1.050 ydernumre, som der var inden konflikten. Heri indgår også de såkaldte behandlende medhjælpere. For Region Syddanmarks vedkommende er der tale om en samlet kapacitet på 172. Endelig bliver beslutningskompetencen om kapacitetsstyringen og praksisplanlægningen lagt ud til de enkelte regioner på samme måde som på de øvrige praksisområder.

  Økonomiprotokollat

  I lighed med de senest indgåede overenskomster på praksisområdet er der aftalt en stram økonomistyring. Den økonomiske ramme er på 140 mio. kr. årligt. Overskrides rammen, sker der en automatisk modregning i reguleringsordningen. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, optages der forhandling om yderligere tiltag til at sænke udgifterne. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan honorarerne i sidste ende nedsættes med op til 5 %. Aftalen giver således regionen en budgetsikkerhed.  

  Det er aftalt i RLTN-regi, at en del af merudgifterne ved aftalen skal finansieres ved en ændring af tilskudsprocenterne i bekendtgørelsen. Patienterne vil derfor få en højere egenbetalingsandel end efter de tidligere gældende regler.

  Der nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af fire medlemmer. Regionsrådet og LASF udpeger hver især to. Administrationen vil snarest anmode regionsrådet om at foretage udpegningen.  

  Under forudsætning af parternes godkendelse, træder overenskomsten i kraft pr. 1. juni 2011 og er gældende i to år.

  Afdelingschef i Praksisafdelingen Frank Ingemann Jensen vil på mødet give en mundtlig gennemgang af aftalen, herunder komme med bud på den fremtidige kapacitetsplanlægning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-03-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3431
  5. Implementering af kronikeromsorg i almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der arbejdes med implementering af kronikeromsorg i almen praksis på en række fronter. Senest er der med baggrund i den nye overenskomst på almenlægeområdet lagt en samlet plan for understøtning af implementering af overenskomsten med fokus på kronikeromsorgen i almen praksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er gennem længere tid fra regionens side blevet arbejdet med implementering af kronikeromsorg i almen praksis med baggrund i regionens kronikerstrategi.

  Denne indsats blev yderligere katalyseret med udmøntningen af den centrale kronikerpulje i 2010. Der arbejdes med baggrund i en bevilling på omkring 14 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsprojekter i almen praksis indenfor kronikerområdet med en række indsatser:

  • 3 forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. udvikling af begrebet ”den praktiserende læge som organisatoriske tovholder”,
  • Formidling af de 4 forløbsprogrammer, 
  • Indsats indenfor rygområdet i samarbejde med Rygcentret, 
  • Input fra almen praksis ifm. udvikling af Patientens Plan og
  • Afprøvning af gennembrudsmetoden i almen praksis

  Den 1. april 2011 træder en ny overenskomst i kraft på almenlægeområdet.

  Kronikeromsorg i almen praksis er et prioriteret tema i denne overenskomst. De praktiserende læger er iht. overenskomsten forpligtet til indenfor de nærmeste par år at anvende datafangst, ICPC-kode en række større patientgrupper samt anvende Det Fælles Medicinkort. Derudover slås det i overenskomsten bl.a. fast, at almen praksis skal følge forløbsprogrammer, sundhedsaftaler, pakkeforløb m.m.

  Det er vigtigt, at almen praksis understøttes i opfyldelsen af de nye krav og forventninger beskrevet i den nye overenskomst, og at regionen og Praksisudvalget går ”hånd i hånd” omkring denne indsats.

  Regionen har derfor i samarbejde med Praksisudvalget udarbejdet en fælles plan for implementeringen af den nye overenskomst i almen praksis med fokus på kronikeromsorg.

  De overordnede elementer i den fælles plan for understøtning af almen praksis i forbindelse med den nye overenskomst er:

  • 5 lokalt baserede møder i april-maj om den nye overenskomst med særligt fokus på, hvordan praksis kan understøttes i ICPC-kodning, datafangst m.m., 
  • ”Værktøjsmøder” systemhusvis, 
  • Praksisbesøg
  • Undervisning i ICPC-kodning, feedbackrapporter, medicingennemgang samt tilbud om organisationsudvikling ved SydPol

  Lægerne vil løbende blive informeret om tilbuddene via mails, Visinfosyd og Praksisnyt.

  Der er nedsat en baggrundsgruppe ifm. implementering af kronikerindsatsen i almen praksis, hvori Praksisudvalget også indgår. Denne gruppe vil løbende følge indsatsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-03-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/3022
  6. Genindlæggelser i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det har tidligere på året fremgået i medierne, at for mange ældre genindlægges på sygehus, og herunder særligt at en række af de syddanske kommuner har høje genindlæggelsesfrekvenser.

  Region Syddanmarks opgørelsesmetoder og definition for så vidt angår genindlæggelser er imidlertid ikke identisk med Sundhedsstyrelsens, som mediernes tal har været baseret på, og der viser sig derfor et andet billede, hvis man ser på data opgjort efter regionens egne opgørelsesmetoder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  På det seneste har medierne, herunder Jyllands-Posten, beskæftiget sig med genindlæggelser af ældre i Danmark. På baggrund af tal fra Sundhedsstyrelsen har det bl.a. været fremført, at hver 10. patient genindlægges på sygehus inden for de første 30 dage fra udskrivning og særligt at Ærø, Langeland, Svendborg og Nyborg har høje genindlæggelsesrater.

  Sagsfremstilling
  Data for genindlæggelser i Region Syddanmarks opgørelse tager til forskel fra Sundhedsstyrelsens opgørelse udgangspunkt i genindlæggelser med samme diagnose og på samme afdeling. På den måde sikres, at genindlæggelsen har direkte relation til den primære indlæggelse. Det er en opgørelsesmetode, der er aftalt med kommunerne i Region Syddanmark. 

  Genindlæggelser er i Sundhedsstyrelsens opgørelse defineret som indlæggelser inden for 30 dage. Der medtages akutte indlæggelser (ekskl. ulykker og kræft), uanset om genindlæggelsesdiagnosen svarer til diagnosen ved den primære indlæggelse og uafhængig af, hvilket sygehus den ældre genindlægges på.

  Af samme årsag er Sundhedsstyrelsens opgørelse ikke identisk med Region Syddanmarks egne opgørelser. Den gennemsnitlige genindlæggelsesprocent er således 6,6 % mod 10 % i Sundhedsstyrelsens opgørelse.

  Af vedlagte bilag fremgår herudover bl.a.: 

  • Ses der på genindlæggelsesprocenten, er der variationer kommunerne imellem. Fanø, Kerteminde, Ærø, Nordfyn, Langeland og Vejen er eksempler på kommuner, der har flere genindlæggelser end gennemsnittet. Data siger dog ikke noget om årsagen hertil.
  • Der er ikke noget, der tyder på, at en høj andel af korte indlæggelser automatisk medfører en høj andel af genindlæggelser.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-03-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/14372
  7. Offentliggørelse af Region Syddanmarks sundhedsprofil
  fold dette punkt ind Resume
   

  Resultaterne fra Region Syddanmarks regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” 2010 blev offentliggjort den 10. februar 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har nu gennemført den regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” 2010. Baggrunden for undersøgelsen er en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet af den 23. januar 2009 om udarbejdelse af sundhedsprofiler, som er sammenlignelige og dækker alle landets regioner og kommuner. Undersøgelsen gentages i 2013 og derefter hvert fjerde år, sådan at sundhedsprofilerne kan anvendes i forbindelse med sundhedsaftaleprocessen.

  Region Syddanmarks sundhedsprofil blev offentliggjort på et politisk seminar den 10. februar 2011 i Kolding, hvor alle kommuner og regionen var repræsenteret med politikere og embedsmænd.

  Sundhedsprofilen viser bl.a.,

  • at der generelt er en social slagside i forhold til sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed, at 22,1 % af borgerne ryger dagligt,
  • at hver femte borger drikker for meget,
  • at halvdelen af den voksne befolkning er overvægtige.

  Slidgigt, forhøjet blodtryk og allergi er de mest hyppigt forekomne specifikke sygdomme blandt de større folkesygdomme. Sundhedsprofilen viser, at borgere med diabetes, KOL og hjertekarsygdom har generelt en mere uhensigtsmæssig sundhedsadfærd end den totale befolkning.

  Overordnet ses ingen betydende forskelle i forekomster af specifikke sygdomme og lidelser mellem regionens fire optageområder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-03-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/224
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  11. april

  9. maj

  6. juni

  15. august

  12. september

  10. oktober

  14. november

  5. december

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 11. april 2011.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-03-2011
   

  Indstilling godkendt.

  Placering af næste mødested drøftedes.


  Sagsnr. 11/224
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-03-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 03-01-2012.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring