Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - referat - 28. marts 2011

 

Mødedato
28-03-2011 kl. 15:00 - 17:20
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, F
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Ida Rosendal Damborg, F (midlertidigt medlem for Finn T. Hansen)
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, F
 • Jørgen Pless, L
 • Jytte G. Lauridsen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Lars Aarup, O
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V

 • Afbud
   

  Stephanie Lose, V - Otto Ottosen deltog som stedfortræder
  Jytte G. Lauridsen, O

   


   

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Temadrøftelse om sundhedshuse i Region Syddanmark
  2. Aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland om patientbehandling
  3. Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital
  4. Benyttelsesaftale 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland
  5. Anlægssager på OUH - 3 projekter
  6. Bevilling til medicoteknisk apparatur 2011
  7. Anskaffelse af intensivsystem
  8. Flytning af sengeafdelinger fra Give Sygehus til Vejle Sygehus
  9. Ansøgning om tiltrædelse af rammeaftaler indenfor det plastikkirurgiske område
  10. Medicingennemgang og revideret §2-aftale vedr. opfølgning og koordination efter udskrivning
  11. Region Syddanmarks høringssvar på ny ”Danmarksstrategi” fra delstaten Slesvig-Holsten
  12. Kulturpuljen februar 2011 - mindre projekter
  13. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013 – Valg af europæisk region til nye samarbejdsrelationer
  14. Dimensionering på pædagoguddannelsen i studieåret 2011/2012
  15. It-driftscenteret i Esbjerg, opdatering af el- og køleforsyning
  16. Deltagelse i Nordisk Kongres i almen medicin - Tromsø, juni 2011
  17. Afrapportering fra studietur til Sydkorea 11. - 17. november 2010
  18. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  19. Styregruppe for Sønderborgs kandidatur til europæisk kulturhovedstad 2017 - Udpegning til styregruppe
  20. Digitalisering af dagsordener
  21. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for AMU-Vest
  22. LUKKET PUNKT - Lejemål til Lokalpsykiatri - Aabenraa


  Sagsnr. 10/13609
  1. Temadrøftelse om sundhedshuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal være en temadrøftelse angående etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er tidligere besluttet, at der i regionsrådet skal være en temadrøftelse angående etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark.

  Som oplæg hertil er vedlagt notatet "Lægehuse og sundhedshuse i Region Syddanmark", som indeholder en kort gennemgang af de indsatser, Region Syddanmark allerede har foretaget på almen lægeområdet i forhold til håndtering af lægedækningsproblematikken.

  Notatet indeholder endvidere en beskrivelse af visionen bag etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark samt en oversigt over de projektansøgninger, som er tilgået Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med udmøntningen af puljemidler til etablering af læge- og sundhedshuse i udkantsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Regionsrådet besluttede, at den viden, der er opnået i forbindelse med temadrøftelsen om sundhedshuse, anvendes i regionsrådets fremtidige arbejde med emnet.

  Se beslutningen på video:
  1. Temadrøftelse om sundhedshuse i Region Syddanmark

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/14008
  2. Aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland om patientbehandling
  fold dette punkt ind Resume
   

  I efteråret 2010 indgik Region Syddanmark en aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland om patientbehandling. Der redegøres nu for status på aftalen som helhed.

  Som følge af aftalen er der en række afledte konsekvenser, som regionsrådet skal træffe beslutning om. Blandt andet retningslinjer for transportgodtgørelse, afledte investeringer samt tilpasning af kapaciteten på udvalgte områder på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark indgik i efteråret 2010 en aftale med Region Sjælland om udvidet samarbejde på sundhedsområdet. Kort herefter blev aftalen afløst af en ny aftale, hvor også Region Nordjylland indgik. Aftalen blev i den forbindelse justeret, således at den del, hvor Region Nordjylland indgår i, omhandler økonomiske forhold ved behandling af patienter imellem de tre regioner. Det fremgår af aftalen, at regionerne indbyrdes afregner til 90 % af DRG-værdien for ydelser på sundhedsområdet. Den anden del af aftalen omhandler forudsætningerne for et tættere samarbejde mellem Region Sjælland og Region Syddanmark. Denne del af aftalen indebærer et tættere og styrket samarbejde mellem de to regioner på sundhedsområdet. Der blev på regionsrådsmødet den 23. august 2010 givet en orientering om indgåelsen af den oprindelige aftale. Den endelige aftale forelægges hermed.

  Vedlagte notat om status for samarbejdet giver et generelt overblik over fremdriften i samarbejdet. Fagfolk fra de to regioner har i løbet af efteråret og vinteren drøftet mulighederne for nærmere samarbejde på forskellige områder. På den baggrund har man i fællesskab igangsat samarbejde på nogle områder, og der arbejdes løbende med at undersøge nye muligheder for samarbejde.

  Patienter fra Region Sjælland til Region Syddanmark

  Der er pr. 1. januar 2011 indgået aftaler om, at patienter fra Region Sjælland fremover henvises til specialiseret behandling på Odense Universitetshospital (OUH) som alternativ til Rigshospitalet på følgende områder: akut karkirurgi, højt specialiseret lungekirurgi, hjertekirurgi og formaliseret samarbejdsaftale indenfor højt specialiseret gynækologisk cancer. Herudover vil alle patienter bosiddende i Kalundborg, Næstved, Sorø, Slagelse og Ringsted kommuner pr. 1. september 2011 blive henvist til alle specialiserede behandlinger på OUH. Befolkningsunderlaget i de fem kommuner er på godt 270.000. Der arbejdes primo 2011 med at indgå aftaler på yderligere en række områder. Der er tale om ortopædkirurgi, nefrologi, allergologi, neurologi/neurokirurgi, endokrinologi, urologi, kirurgi samt øjenområdet og gigtområdet.

  Aftalen med Region Sjælland vil få stor betydning for OUHs muligheder for at styrke en lang række specialiserede funktioner i årene fremover. Når flere sjællandske patienter som udgangspunkt visiteres til OUH, bliver patientgrundlaget større. Dermed styrkes de faglige udviklingsmuligheder på OUH. Det vil på sigt stille Region Syddanmark bedre i arbejdet med at skabe stærke faglige miljøer, ligesom det kan styrke Region Syddanmark i forbindelse med fremtidige ansøgninger om varetagelse af specialfunktioner. Generelt skal det understreges, at patienternes ret til frit sygehusvalg til enhver tid vil blive respekteret i forbindelse med aftalerne mellem Region Sjælland og Region Syddanmark.

  Patienter fra Region Syddanmark til Region Sjælland

  Det er ligeledes undersøgt, på hvilke områder der kan laves aftaler om, at patienter fra Region Syddanmark kan tilbydes behandling i Region Sjælland. Det vil være på områder, hvor Region Syddanmark har brug for ekstra kapacitet, og hvor Region Sjælland kan tilbyde kapacitet og den rette ekspertise. På baggrund heraf er der indtil videre indgået aftale om, at Region Sjælland inden for rammerne af aftalen modtager patienter fra Region Syddanmark på følgende områder:

  • Mammakirurgi - patienter henvist til klinisk mammografi og evt. ledsagende operation (Mammakirurgisk afdeling, Ringsted Sygehus) 
  • Colorektal kirurgi - patienter henvist til koloskopi og evt. ledsagende operation (Kirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus)  
  • Elektiv (planlagt) PCI (ballonudvidelse), (som backup, til sikring af overholdelse af ventetidsrettigheder), (Kardiologisk afdeling, Roskilde Sygehus)

  På mammaområdet er der allerede etableret et samarbejde, som således fortsætter. For så vidt angår koloskopierne forventes det, at Region Sjælland kan tilbyde at modtage patienter efter 1. maj 2011. Backup-funktionen på området for elektiv PCI forventes etableret i løbet af marts og april 2011.

  Det bemærkes, at aftalen om backup-funktionen vedrørende planlagt PCI-behandling også omfatter, at Region Syddanmark kan sende patienter til  Region Nordjylland. 

  Vilkår for transport

  Et vigtigt element i at omsætte aftalen mellem regionerne til virkelighed er, at der er rimelige vilkår for patienterne i forbindelse med transport til de sygehuse, der er omfattet af aftalen. Som det fremgår af vedlagte notat, har Region Sjælland formuleret en række principper for patientbefordring for de patienter, der henvises til OUH. Blandt andet har man etableret en ordning, hvor borgere fra Region Sjælland tilbydes kørsel til Odense med særlige busser på udvalgte tidspunkter.

  På samme måde er der i Region Syddanmark udarbejdet et forslag til "Retningslinjer for befordring/befordringsgodtgørelse til sygehuse i Region Sjælland og Region Nordjylland". Forslaget er vedlagt til godkendelse. Princippet i retningslinjerne er, at patienter, der henvises til de sygehusafdelinger, der er indgået aftale med, har ret til befordring/befordringsgodtgørelse efter gældende regler. Det indebærer, at de afdelinger, der samarbejdes med om henvisning af patienter fra Region Syddanmark, vil fungere som samarbejdsafdelinger.

  I den forbindelse foreslås det endvidere at afdelinger, der fremover måtte blive indgået aftaler med om at modtage patienter fra Region Syddanmark, som følge af den generelle samarbejdsaftale, er at betragte som samarbejdsafdelinger.

  Økonomi

  Etableringsudgifter

  I forbindelse med etableringen af samarbejdet på de områder, hvor der allerede er indgået konkrete aftaler med Region Sjælland, er der brug for at etablere en række ekstra faciliteter på OUH. Dette med henblik på at håndtere den øgede mængde af patienter fra Region Sjælland, som fremover vil blive behandlet i Odense. Der er tale om følgende funktioner: 

  • Gynækologisk operationskapacitet; i forbindelse med den udvidede aktivitet vil det være nødvendigt at etablere en yderligere operationsstue til disse operationer. Ligeledes er det nødvendigt at åbne en yderligere ambulatoriestue til de gynækologiske cancerpatienter. Det har ikke været muligt at inkorporere og prioritere omkostningerne i forbindelse med den nuværende ansøgningsrunde vedrørende rammen for større anskaffelser. Det skønnes, at udgifterne hertil beløber sig til 2,0 mio. kr.
  • Telemedicinsk udstyr; i forbindelse med det udvidede samarbejde mellem Region Syddanmark og Region Sjælland har det været nødvendigt at etablere videokonferenceudstyr mellem de respektive afdelinger. Det forventes, at udgifterne beløber sig til 1,0 mio. kr.

  Etablering af onkogynækologisk vagt

  Etableringen af en onkogynækologisk vagt er til dels nødvendiggjort af den generelle udvikling på området, der har oplevet en centralisering af den kirurgiske behandling. Endvidere betyder aftalen med Region Sjælland, at der løbende vil være større behov for ekspertise fra en gynækolog med onkologiske kompetencer. Vagtdækningen bør således udvides fra det nuværende niveau til at være dækkende hele døgnet på alle hverdage. Udgiften hertil er opgjort til 1,1 mio. kr. årligt pr. 1. januar i 2011.

  Etableringsomkostningerne og omkostningerne ved etableringen af onkogynækologisk vagt finansieres via forventede merindtægter i forbindelse med aftalen med Region Sjælland.

  Endvidere henvises der til sagen "Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital" på dagsordenen. Denne sag beskriver blandt andet afledte konsekvenser for behovet for intensivkapacitet på Odense Universitetshospital som følge af blandt andet aftalen med Region Sjælland.

  Afregning

  Som en del af aftalen mellem de tre regioner blev den gensidige rabat indført med virkning fra 1. januar 2010. Det skal ses i lyset af, at aftalen giver Region Syddanmark mulighed for at tiltrække flere behandlinger og dermed skabe fundamentet for bedre udnyttelse af kapaciteten, og på sigt også øge de faglige udviklingsmuligheder.

  På de områder, hvor der allerede er indgået aftaler med Region Sjælland med virkning fra primo 2011, forventes der fremadrettet merindtægter for godt 45,3 mio. kr. (beløbet er fratrukket rabat). Når OUH har fået den forventede afregning på baggrund af aktiviteterne, vil det give et råderum på godt 16,5 mio. kr. I vedlagte notat findes en detaljeret oversigt over sammensætningen af indtægterne.

  Den særlige afregning med forhøjede afregningssatser for udvalgte DRG-grupper gælder ligeledes for patienter fra Region Sjælland.

  Afregning for patienter, som normalt afregnes til 0 % afregning, vil for borgere fra Region Sjælland til OUH ske til 55 % afregning. Det drejer sig om akutte patienter samt planlagte medicinske patienter, der ikke er omfattet af særlig afregning.

  Der laves således for disse patientgrupper, borgere fra Region Sjælland, en grundfinansiering for 2011 svarende til aktiviteten i 2010 tillagt produktivitetskrav på 3 %. Ved afslutningen af 2011 afregnes OUH for meraktivitet, og denne afregning gøres herefter permanent ligesom den øvrige meraktivitetsafregning i budgettet. Ovenstående afregning vil være at betragte som ”basisafregning”. Der skal i løbet af 2011 tages stilling til afregningsmodel for 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den endelige aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet tages til efterretning.

  At status for samarbejdet mellem regionerne bag aftalen tages til orientering.

  At retningslinjerne for befordring og befordringsgodtgørelse til sygehuse i Region Sjælland godkendes.

  At afdelinger på sygehusene i Region Sjælland og Region Nordjylland, som Region Syddanmark fremover indgår samarbejdsaftaler med, som følge at den indgåede aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet, får status af samarbejdssygehuse/-afdelinger, så længe de indgåede aftaler er gældende.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til dækning af etablering af onkogynækologisk operationskapacitet samt it-udstyr mv. finansieret af merindtægter i forbindelse med aftalen med Region Sjælland.

  At Odense Universitetshospital bevilges 1,1 mio. kr. årligt pr. 1. januar 2011 til etablering af en onkogynækologisk vagt pr. 1. april 2011, finansieret af merindtægter i forbindelse med aftalen med Region Sjælland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  2. Aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland om patientbehandling

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3017
  3. Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som følge af samarbejdsaftalen med Region Sjælland, samt hjemtagningen af hjertekirurgi og PCI-behandlinger fra Hjertecenter Varde og Skejby Sygehus, forventes der en stigning i antallet af intensivdøgn. Det foreslås derfor, at intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital (OUH) styrkes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som følge af den generelle samarbejdsaftale med Region Sjælland, og de efterfølgende aftaler om konkret samarbejde vedr. karkirurgi, thoraxkirurgi og hjertekirurgi (behandles under andet punkt på dagsordenen), samt hjemtagningen af hjertekirurgi og PCI-behandlinger (ballonudvidelser) fra Skejby Sygehus og Hjertecenter Varde, forventes det, at antallet af intensivdøgn på Afdeling T’s intensivafsnit (VITA) vil stige med ca. 850 intensivdøgn årligt.

  Det foreslås på denne baggrund, at intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital udvides med 3,5 intensivpladser, hvorefter OUHs samlede intensivkapacitet udgør 47,6 intensive og intermediære pladser.

  De samlede udgifter til udvidelsen udgør 11,908 mio. kr. i 2011 og 14,354 mio. kr. i 2012 og fremover.

  Aktivitetsforudsætninger og økonomi mv. er nærmere beskrevet i bilag 1.

  Udvidelsen af intensivområdet finansieres af merindtægter vedr. patienter fra Region Sjælland, såvel som besparelser i forbindelse med hjemtagningen fra Skejby Sygehus og Hjertecenter Varde. Den samlede økonomi vedr. Region Sjælland, hjemtagningen fra Skejby Sygehus og Hjertecenter Varde samt udvidelsen af intensivkapaciteten fremgår af nedenstående tabel 1.

  Tabel 1. Samlet økonomisk oversigt, mio. kr.

   

  20111

  2012

  Konto

  Indtægter vedr. Region Sjælland (90 % af DRG-værdi)

  35,277

  45,356

  Opskrivning af indtægter fra andre regioner (central konto)

  Besparelse vedr. hjemtagning (100 % af DRG-værdi)

  43,417

  55,822

  Nedskrivning af udgifter til udenregional behandling (central konto)

  Indtægter/besparelser i alt

  78,694

  101,178

   
         

  Afregning til OUH vedr. Region Sjælland (55 % af DRG-værdi)

  -21,558

  -27,717

  Meraktivitetspuljen (central konto)

  Afregning til OUH vedr. hjemtagning (55 % / 70 % af DRG-værdi)

  -26,291

  -33,803

  Meraktivitetspuljen (central konto)

  Udgift til onkologisk gynækologisk vagt2

  -1,100

  -1,100

  Udgiftsbevilling til OUH (håndteres i anden sag)

  Udgift til intensiv og opvågning

  -10,488

  -14,354

  Udgiftsbevilling til OUH (håndteres i denne sag)

  Driftsudgifter i alt

  -59,437

  -76,974

   

  Anskaffelser - intensiv

  -1,420

  0

  Investeringsrammen på OUH (håndteres i denne sag)

  Anskaffelser – Sjælland2

  -3,000

  0

  Investeringsrammen på OUH (håndteres i anden sag)

  Anskaffelsesudgifter i alt

  -4,420

  0

   

  Udgifter i alt

  -63,857

  -76,974

   
         

  Overskydende råderum

  14,837

  24,204

  Styrkelse af udenregionale konti (central konto)

  1 Det skønnes at indtægter/besparelser samt afregning til OUH indtil etableringen af intensivpladserne pr. 1. maj 2011 vil udgøre ca. 1/3 af normalen.

  2 Se særskilt sag på dagsordenen vedr. aftale om udvidet samarbejde på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark og Region Sjælland.

  OUH har herudover varslet, at der senere vil blive forelagt sag om udvidelse på det radiologiske område som følge af samarbejdsaftalen med Region Sjælland, formentlig dog først i forbindelse med nye konkrete samarbejdsområder.

  Samlet set forventes det således p.t., at OUH kan varetage aktiviteten vedr. Region Sjælland, samt hjemtagningen af hjertekirurgi og PCI-behandlinger til ca. 72 % af DRG-værdien - ekskl. udgifter til det radiologiske område.

  Dette giver et overskydende råderum på 15,112 mio. kr. i 2011 stigende til 24,204 mio. kr. i 2012 og frem. Med vedtagelsen af budget 2011 er regionens budget til udenregional behandling (fremmede sygehuse) tilført netto 100 mio. kr. Dette har været nødvendigt for at afdække det indtægtstab, der har været og også fremover vil være som en følge af Region Midtjyllands hjemtagning af patienter. I nettobevillingen på 100 mio. kr. er indregnet stigende indtægter fra de regioner, der nu er indgået rabataftaler med. Råderummet foreslås derfor tilført regionens udenregionale konti.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Odense Universitetshospital bevilges 10,488 mio. kr. i 2011 og 14,345 mio. kr. i 2012 og fremover til udvidelse af intensivkapaciteten.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling på 1,42 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 til indkøb af nødvendige anskaffelser ved udvidelsen, finansieret af OUHs decentrale investeringsramme (jf. sagsfremstilling), hvis anlægsbevilling nedskrives tilsvarende.

  At de øvrige bevillingsmæssige konsekvenser på centrale konti vedrørende meraktivitet og udenregional behandling indarbejdes som anført i tabel 1.

  At det overskydende råderum på 15,112 mio. kr. i 2011 og 24,204 mio.kr. i 2012 anvendes til at dække et forventet indtægtstab for behandling af patienter fra andre regioner, primært Region Midtjylland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  3. Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1974
  4. Benyttelsesaftale 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges forslag til benyttelsesaftale for 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der fremlægges forslag til benyttelsesaftale mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland for 2011 på sundhedsområdet. Den overordnede målsætning med aftalen er at fremme samarbejdet og udviklingen på sundhedsområdet med det sigte at give patienterne den bedst mulige behandling og pleje på tværs af regionsgrænserne, og samtidig regulerer aftalen det mellemregionale samarbejde på området.

  Aftalen for 2011 er i hovedtræk en videreførelse af aftalerne fra de foregående år, og indeholder hensigtserklæringer om koordineret udvikling på sundhedsområdet på tværs af regionerne. Samtidig fastsættes rammerne for den mellemregionale afregning for patientbehandling på højt specialiseret niveau og hovedfunktionsniveau.

  Med virkning fra 2011 foreslås det, at der ikke længere praktiseres a conto afregning på området, men at al behandling på både højt specialiseret, regionsfunktions- og hovedfunktionsniveau fremover afregnes løbende efter faktisk forbrug.

  Ligeledes foreslås det, at der med virkning fra 2011 sker nedenstående ændringer i forhold til samarbejdssygehuse i Region Midtjylland. Med status af samarbejdssygehuse sidestilles sygehuse i andre regioner med regionens egne sygehuse med hensyn til befordringsreglerne, således at patienter henvist til de pågældende sygehuse bl.a. har mulighed for at opnå befordring/befordringsgodtgørelse.

  1. Sygehusene i Horsens, Brædstrup og Silkeborg ophører som samarbejdssygehuse.

  Ændringen modsvares af en tilsvarende beslutning i Region Midtjylland, hvor man i modsætning til tidligere heller ikke længere betragter Sygehus Lillebælt som samarbejdssygehus. For ikke at ramme patienter i igangværende behandlingsforløb, forslås en overgangsfase på tre måneder, hvor patienter henvist til behandling på de pågældende sygehuse, fortsat har mulighed for fuld befordringsgodtgørelse, men hvor de i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelsen oplyses direkte fra kørselskontoret om, at ordningen vil ophøre pr. 1. juli 2011.

  2. Skejby Sygehus indgår som samarbejdssygehus i forhold til PCI-behandling og bypassoperationer.

  Med henblik på at sikre overholdelse af ventetidsrettigheder har Region Syddanmark som led i hjemtagningen af hjerteaktivitet forespurgt Region Midtjylland om muligheden for at Skejby Sygehus fortsat kan fungere som backup-funktion mht. PCI-behandling (ballonudvidelse) og bypassoperationer. Region Midtjylland har tilkendegivet mulighed herfor.

  Samhandlen mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland er under stadig forandring pga. igangsatte og planlagte hjemtagninger, og det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt at prognosticere forventede udgifter og indtægter i 2011.

  P.t. skønnes det, at Region Syddanmarks indtægter for behandling af patienter fra Region Midtjylland i 2010 vil udgøre ca. 440 mio. kr., fordelt med ca. 37 mio. kr. vedr. højt specialiseret behandling og ca. 403 mio. kr. vedr. behandling på hovedfunktionsniveau. Region Syddanmarks udgifter til behandling på højt specialiseret niveau i Region Midtjylland forventes i 2010 at udgøre ca. 432 mio. kr., mens udgifterne til behandling på hovedfunktionsniveau forventes at udgøre ca. 114 mio. kr.

  Det forventes at både indtægter og udgifter vil falde væsentligt i 2011 som følge af hjemtagning til begge regioner.

  Endvidere udestår drøftelser vedr. taksterne for mellemregional afregning, jf. drøftelser i Danske Regioners bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At benyttelsesaftalen for 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland godkendes.

  At ændringer i forhold til samarbejdssygehuse i Region Midtjylland godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  4. Benyttelsesaftale 2011 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/18138
  5. Anlægssager på OUH - 3 projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges 3 projekter, som foreslås finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på oprindeligt 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner inden udflytning til Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fra Odense Universitetshospital er fremsendt byggeprogram/idéoplæg for tre ombygningssager på det eksisterende sygehus, heraf to sager som var omfattet af den rokadeplan, som regionsrådet godkendte på sit møde den 25. oktober 2010. Der henvises til vedlagte byggeprogrammer.

  1. Rokader i forlængelse af udflytning til Vestfløjen, som i hovedsagen omfatter administrative funktioner for Kirurgisk Afd. A, Kadiologisk Afd. B og Urologisk Afd. L, indebærer, at der fraflyttes i alt ca. 1.900 m2 og tilflyttes ca. 2.530 m2, hvoraf hovedparten udgøres af lokaler på fire etager af højhuset på OUH. De fleste rokader omfatter omflytning uden egentlig ombygning, dog således at der skal ske ombygning i forbindelse med indretning af ambulatorier i højhuset.
  2. Projektet vedr. det tidligere blodtagningsområde indbefatter en rokade foranlediget af en adskillelse af den tidligere afdeling Biokemi, Farmakologi og Genetik (BFG) i to nye afdelinger Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) og Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF). Der skal herved ske ombygning, fordi laboratorier ændres til kontorarbejdspladser og omvendt, ligesom ombygninger foretage af hensyn til arbejdsmiljøforhold.
  3. Projektet vedr. operationsstuen på Plastik Kirurgisk Afd. Z er foranlediget af, at Afd. Z skal overtage mammakirurgi fra Afd. A, og er hermed et strukturrationaliseringsprojekt, som skal være med til at forbedre Afd. Zs økonomi. Projektet omfatter sammenlægning af to mindre lokaler til en samlet operationsstue på 37 m2. Der vil være tale om en forholdsvis omfattende ombygning, idet alle overflader skal renoveres. Der tilføres projektet midler af den medicotekniske pulje på ca. 720.000 kr. til bl.a. anskaffelse af operationslamper og anæstesiologisk udstyr.


  For de tre projekter er opgjort et udgiftsoverslag på hhv. 7,8 mio. kr., 3,285 mio. kr. og 2,658 mio. kr. i indeks 123,9, hvortil man ansøger om afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 og om meddelelse af anlægsbevilling. Projekterne foreslås finansieret af den oprindeligt afsatte pulje på 66 mio. kr. (indeks 121,8) til indretning af ændrede funktioner, hvoraf der inden denne ansøgning resterer 32,979 mio. kr. i indeks 123,9.

  OUH fremsender samtidig med ovennævnte projekter en anmodning om, at der overføres 308.000 kr. fra en tidligere meddelt anlægsbevilling vedr. lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinikken til den meddelte bevilling vedr. moderniseringen af forhallen på OUH. Samtidig anmodes om, at en opnået besparelse på 137.000 kr. vedr. Fertilitetsklinikken tilbageføres til puljen på 66 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de fremsendte byggeprogrammer/ideoplæg for ovennævnte 3 projekter godkendes som grundlag for igangsætning af de pågældende byggearbejder.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 7,8 mio. kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. projektet til rokader i forlængelse af udflytning til Vestfløjen.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 3,285 mio. kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. projektet til modernisering af blodtagningsområdet mv.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,658 mio. kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. projektet til nyindretning af operationsstue på Plastik Kirurgisk Afdeling Z.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 308.000 kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. indretning af forhallen på OUH.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt -445.000 kr. (indeks 123,9) til afholdelse i 2011 vedr. lokalerokader efter ombygning af Fertilitetsklinikken.

  At de samlede nettoudgifter vedr. ovennævnte projekter, i alt kr. 13,606 mio. kr. (indeks 123,9) finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til - indenfor de meddelte anlægsbevillinger - at godkende licitationsresultater for de pågældende projekter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  5. Anlægssager på OUH - 3 projekter

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16016
  6. Bevilling til medicoteknisk apparatur 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter den indledende udmøntning af midler til medicoteknisk apparatur har det ikke været muligt at imødekomme en lang række højt prioriterede og presserende apparaturønsker. Det foreslås derfor, at det medicotekniske område suppleres med 30 mio. kr. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med gennemførelses- og specialeplanerne er der i disse år et stort behov for strategiske investeringer på det medicotekniske område – i år er det estimeret, at der er behov for 122 mio. kr. alene til strategiske projekter. Det er samtidig nødvendigt at følge med i den teknologiske udvikling samt løbende at udskifte nedslidt apparatur, således at borgerne i Region Syddanmark sikres et effektivt behandlingsforløb med en høj kvalitet. På den baggrund vedtog regionsrådet på mødet den 13. december 2010 at afsætte 200 mio. kr. til medicoteknisk apparatur i 2011.

  Efter dialog med sygehusene vurderes det dog, at der især på Odense Universitetshospital (OUH) er et apparaturmæssigt efterslæb, og i forhold til den indledende fordeling af de oprindelig afsatte 200 mio. kr. var der væsentligt apparatur, som ikke kunne bevilges. Det indledende forslag betød, at OUH fik imødekommet tre ønsker fra den ordinære pulje i 2011, nemlig:

  • MR-simulator med tilhørende lasere og planlægningsudstyr til Onkologisk Afdeling til 14,85 mio. kr.
  • PET/CT-skanner til Nuklearmedicinsk Afdeling til 18 mio. kr.
  • Transporttårn til kritisk syge patienter, Anæstesiologisk-intensiv Afdeling til 0,36 mio. kr.


  Forslaget indebar, at en lang række højt prioriterede og presserende apparaturønsker ikke kunne imødekommes, hvilket i betydelig grad forringer hospitalets muligheder for at leve op til kravene for et universitetshospital med dertil hørende apparaturtunge funktioner, højtspecialiserede funktioner, forsknings- og udviklingsbehov.

  Der er ligeledes presserende apparaturønsker på regionens øvrige sygehuse, som det heller ikke var muligt at finansiere via de afsatte 200 mio. kr.

  Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående, at det medicotekniske område suppleres med 30 mio. kr. frigjort på baggrund af afdrag på leasingrammen. Rammen anvendes til betaling af ydelserne på leasingaftaler oparbejdet i det tidligere Fyns Amt. Faldende ydelser på leasingaftalerne, bl.a. som en konsekvens af ekstraordinære indfrielse af leasinglånene betyder, at der i 2011 er et overskud på kontoen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den afsatte ramme til medicoteknisk apparatur i 2011 på 200 mio. kr. forøges med 30 mio. kr. via konvertering fra leasingrammen på driften for 2011.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de tidligere godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midlerne til apparatur.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 (indeks 123,9) på 30 mio. kr. vedr. ramme til medicoteknisk apparatur i 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  6. Bevilling til medicoteknisk apparatur 2011


  Sagsnr. 11/3041
  7. Anskaffelse af intensivsystem
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med anskaffelse af Critical Information System (CIS) til alle regionens intensivafdelinger sikres disse et effektivt værktøj til opsamling og præsentation af de meget omfangsrige og komplekse data og observationer, et normalt journalsystem ikke kan håndtere. Desuden sikres et samlet aktuelt overblik over udnyttelse af den intensive sengekapacitet, fælles journal for intensive patienter på tværs af afdelingerne, samlet overblik over patienternes tilstand, medicinering og vitaldata.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har de seneste år haft særlig opmærksomhed på intensivområdet med henblik på at få nedbragt antallet af overflytninger af intensivpatienter mellem sygehusene.

  Der er bl.a. gennemført en betydelig kapacitetsudvidelse på regionens sygehuse, og udviklingen følges løbende. Således er antallet af kapacitetsmæssige overflytninger eksempelvis faldet fra 202 i 2009 til 146 i 2009. Udviklingen viser således en positiv tendens, men også et fortsat behov for opfølgning og evt. yderligere initiativer for at nedbringe antallet af overflytninger.

  Indførelse at planlægnings- og monitoreringsværktøjet Critical Information System (CIS) vil bl.a. kunne forbedre afdelingernes og sygehusenes muligheder for at skabe overblik over udnyttelsen af den intensive sengekapacitet med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af afdelingernes intensivressourcer.

  Critical Information System (CIS) består af fire moduler, som tilsammen sikrer en effektiv udnyttelse af den intensive kapacitet, og giver personalet et effektivt værktøj til vurdering af patientens tilstand og optimale behandling.

  CIS Regionale server opsamler løbende data fra alle regionens intensivafdelinger. Hermed opnås et samlet overblik over belægningen og kapacitetsudnyttelsen på de enkelte afdelinger. Patientens journal er umiddelbart tilgængelig ved overflytninger, og data kan efterfølgende gøres til genstand for nærmere analyse, enten samlet for regionen eller for de enkelte afdelinger, med henblik på at sikre den optimale effekt og kvalitet af den intensive behandling.

  CIS Journalmodul giver et komplet og overskueligt overblik over den enkelte intensivpatients status, kliniske scoring og behandling. Vagtrapporten opsummerer løbende den kliniske vurdering af og behandlingsplan for patienten, ligesom der er nem og hurtig adgang til historiske data.

  CIS Medicinmodul sikrer en komplet og overskuelig visning af den enkelte patients medicinering, som gør det muligt for læger og sygeplejersker at gruppere behandling og medicinering på måder, som er relevante i forhold til den enkelte patients situation og ud fra en given klinisk kontekst. CIS gør læger i stand til at administrere alle former for lægemidler som findes på intensivafdelingen med udgangspunkt i mere end 150 klinisk validerede behandlings-protokoller og 1.000 doseringsforslag. Alle CIS moduler er fuldstændigt integrerede. Dette betyder, at ændringer i patientens tilstand, som registreres i EOS (Elektronisk Overvågnings System), automatisk indgår i ændrede behandlings- og medicineringsforslag for den enkelte patient.

  CIS Elektronisk observationsskema opsamler alle vitaldata fra det elektroniske overvågningsudstyr, der anvendes i intensivafdelingerne. Data præsenteres overskueligt sammen med journal- og medicindata, og giver således løbende et overblik over patientens aktuelle tilstand.

  CIS har været anvendt i Region Syddanmark i fire år, og fire intensivafdelinger har allerede anskaffet og anvender i dag journalmodulet. En intensivafdeling (afdeling V på OUH) anvender desuden det elektroniske medicineringsmodul, og har deltaget aktivt i udviklingen af det elektroniske observationsskema. Med indkøbet af CIS sikres udbredelsen af intensivsystemet til alle regionens intensivafdelinger.

  Samlet forventes udgifter for 8,703 mio. kr. til anskaffelsen af de nævnte CIS-moduler, til integrationer til EPJ-, apoteksystemer mv. samt overordnet regional projektledelse. Den centrale investering forventes afsluttet i 2011. Herudover skal der på sygehusene afholdes udgifter til den lokale implementering samt eventuelle anskaffelser. De årlige service- og vedligeholdelsesomkostninger skal ligeledes afholdes af sygehusene.

  På regionens investeringsbudget er der allerede afsat 8,0 mio. kr. til investering i nyt intensivsystem fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012 og 2013. Finansieringen af projektet foreslås tilvejebragt med en fremrykning af hele investeringen til 2011 suppleret med 0,703 mio. kr. fra den ramme, der er afsat til investeringer i sundheds it-systemer, jf. nedenstående oversigt:

  1.000 kr.

  2011

  2012

  2013

  Investeringsbehov

  CIS Journal og Medicinmodul

  CIS Elektronisk overvågning

  Regional server

  Integrationer

  Projektledelse

  4.323

  2.875

  600

  730

  175

     

  Udgifter, i alt

  8.703

     

  Finansiering

  CIS - it-system til intensivafd.

   - fremrykning

  Ramme til it-systemer

  5.000

  3.000

  703

  -1.500

  -1.500

  Finansiering, i alt

  8.703

     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles anlægsbevilling på 8,703 mio. kr. (indeks 123,9) til anskaffelse af nyt intensivsystem.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8,703 mio. kr. i 2011, finansieret som anført i sagsfremstillingens tabel.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor de meddelte økonomiske rammer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  7. Anskaffelse af intensivsystem


  Sagsnr. 11/2385
  8. Flytning af sengeafdelinger fra Give Sygehus til Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som en del af Sygehus Lillebælts budgetstrategi foreslås det, at flytningen af de ortopædkirurgiske og neurologiske rehabiliteringsafsnit, samt tilhørende servicefunktioner fra Give til Vejle, fremrykkes og gennemføres i 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med akut- og gennemførselsplanen, at der på sigt skulle etableres et neurologisk center i Kolding, hvor funktionerne fra både Give og Vejle skulle samles.

  Sygehus Lillebælt foreslår nu, som en del af sin budgetstrategi for 2011, at samlingen af de neurologiske funktioner fremrykkes og gennemføres allerede i 2011, og at samlingen foreløbig sker på Vejle Sygehus. Det neurologiske center vil så efterfølgende skulle flyttes til Kolding i takt med udbygningen af akutsygehuset.

  Baggrunden for forslaget er et ønske om at samordne en nødvendig ressourcetilpasning med strukturelle initiativer, med henblik på at sikre budgetoverholdelse og nødvendigt økonomisk råderum til fremtidige investeringer.

  Sygehus Lillebælt vurderer, at etableringen af FAM (Fælles Akut Modtagelse) i Kolding, benchmarks, nye behandlingsparadigmer og effektivisering af patientforløb danner grundlag for en tilpasning af sengekapaciteten som samlet fører til, at det bliver muligt at rumme både den ortopædkirurgiske og neurologiske aktivitet fra Give i Vejle.

  En samling af funktionerne i Vejle vil afvikle den nuværende model, hvor patienterne først indlægges akut på Vejle Sygehus og efterfølgende - efter den akutte fase - overflyttes til Give Sygehus til rehabilitering. Samlingen vil således give sammenhængende og mere effektive patientforløb, med øget mulighed for stuegang, bedre mulighed for tilsyn ved medicinske specialelæger og intensiveret terapi ved bedre udnyttelse af ressourcerne.

  Med forslaget vil Røntgenafdelingen i Give fortsætte uændret, og vil således fortsat varetage ambulante undersøgelser samt betjene Friklinikken. Dele af servicefunktionerne - herunder teknisk afdeling, laboratoriet, portørcentral og køkkenet - vil skulle tilpasses, dog således at man fortsat kan servicere Friklinikken, Røntgenafdelingen og Rygteamet.

  Med flytningen skabes der ligeledes den nødvendige kapacitet til en evt. fortsat udbygning af Friklinikken.

  De økonomiske konsekvenser af ændringen vurderes umiddelbart at være begrænsede, og det foreslås, at de - efter nærmere udredning - indarbejdes i de kommende budgetjusteringer.

  Den samlede tilpasningsplan medfører, at stillingsforbruget i hele Sygehus Lillebælt skal reduceres med ca. 110 stillinger i løbet af 2011, hvoraf ca. 50 stillinger relaterer til indflytningen fra Give. Der lægges ikke op til egentlige afskedigelser, men reduktionen i stillinger forventes at ske ved naturlig afgang, meraktivitet og almindelig tilpasning i afdelingerne. Herudover forventer Sygehus Lillebælt at i alt ca. 40 medarbejdere vil skulle tåle forandringer i form af tilbud om anden stilling.

  Indflytningen fra Give Sygehus forslås vedtaget nu af hensyn til varslingen af de berørte medarbejdere.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At flytningen af ortopædkirurgiske og neurologiske afsnit med tilhørende servicefunktioner fra Give Sygehus til Vejle Sygehus gennemføres pr. 1. juni 2011.

  At de økonomiske konsekvenser udredes efterfølgende og indarbejdes i kommende budgetjusteringer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  8. Flytning af sengeafdelinger fra Give Sygehus til Vejle Sygehus


  Sagsnr. 10/7237
  9. Ansøgning om tiltrædelse af rammeaftaler indenfor det plastikkirurgiske område
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har modtaget en ansøgning om brug af en række rammeydelser fra praktiserende plastikkirurg Erik Løntoft, Odense, som forudsætter regionens accept.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 4 i Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Speciallæger (FAS) kan overenskomstens parter aftale vilkår for ydelser, der kan foretages efter beslutning i den enkelte region.

  I forbindelse med en modernisering af specialet plastikkirurgi i 2010 blev der indført en række nye rammeydelser, herunder operation for stritører samt operation for gynækomasti (mandlig brystdannelse - fjernelse af brystvæv).

  Praktiserende plastikkirurg Erik Løntoft, Odense har ansøgt Region Syddanmark om tiltrædelse af rammeydelserne for operation for gynækomasti, gynækomasti med liposuction (operation + fedtsugning) samt operation for stritører.

  Rammeaftale om stritøreoperation

  Regionen har på nuværende tidspunkt indgået aftale om operation for stritører i henhold til rammeaftalen for stritøreoperationer med en række praktiserende ørelæger. For 2010 er der afregnet for ca. 50 operationer.

  Speciallæge Erik Løntoft har stor erfaring med udførelse af operation for stritører i speciallægepraksis. Han har gennem de sidste fem år årligt udført 20 - 25 operationer årligt. Operationerne er udført under ydelsen "større plastikkirurgisk operation", der i forbindelse med moderniseringen af specialet er udgået.

  Operation for stritører er omfattet af reglerne om ventetidsgarantien på en måned. På OUH, Odense er ventetiden ca. 26 uger, mens den på OUH, Svendborg Sygehus er er under en måned.

  Ansøgningen har været forelagt Øre-næse-halskirurgisk afdeling på OUH med henblik på en faglig vurdering. Afdelingen vurderer ikke umiddelbart, at der er ventetid på området. Dog påpeges det, at stritøreoperationer er velegnet at udføre i speciallægepraksis.

  Ansøgningen har været behandlet i samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp. Udvalget anbefaler over for regionsrådet en imødekommelse af ansøgningen under henvisning til, at der dels ikke er tale om en udvidelse af kapaciteten, dels at der i visse områder af regionen (herunder Odense) er en ventetid på over 1 måned. Samarbejdsudvalget anbefaler et loft på maksimum 20 stritøreoperationer årligt.

  En tiltrædelse af rammeaftalen vil være udgiftsneutral for Region Syddanmark, idet Erik Løntoft hidtil har udført det samme antal operationer i speciallægepraksis under en anden ydelse.

  Rammeaftale om gynækomasti

  Gynækomasti omfatter mænd, der har overudviklede/udvidede bryster. Gynækomasti er karakteriseret ved overskydende vævsudvikling, en kombination af begge overskydende fedt og væv. Gynækomasti kan være til stede ensidigt (et bryst) eller bilateralt (begge bryster).

  Erik Løntoft anfører i sin ansøgning, at hovedparten af patienterne får det bedste resultat, hvis operationen for gynækomasti kombineres med fedtsugning (liposuction).

  Erik Løntoft har lang erfaring med udførelse af operationer for gynækomasti, idet han gennem de senere år har behandlet 5 - 10 patienter årligt. Indtil 2010 er operationerne blevet udført under ydelsesnummer 3115 (større plastikkirurgisk operation). Som nævnt ovenfor under stritøreoperationer er førnævnte ydelse udgået af overenskomsten. Der er ikke andre praktiserende speciallæger i Region Syddanmark, som udfører operationen i speciallægepraksis.

  Operation for gynækomasti er omfattet af reglerne om ventetidsgarantien på en måned. På OUH er ventetiden pt. mindst otte uger. På regionsplan er det kun Friklinikken i Give, som kan tilbyde operation for gynækomasti inden for en måned.

  Ansøgningen har været forelagt Plastikkirurgisk Sektion på Sygehus Lillebælt. Her anfører den specialeansvarlige overlæge, at mammakirurgisk afdeling, hvor de fleste operationer for gynækomasti udføres, i dag er under pres, dels på grund af lægemangel, dels som følge af kræftpakkerne. Sidstnævnte forhold betyder, at operation for gynækomasti kommer bagest i ventekøen.

  Endvidere har Plastikkirurgisk Sektion på Sygehus Lillebælt oplyst, at der ikke er behov for at stille krav om udførelse af et vist antal operationer for at kunne opretholde en rutine. Operationen er af en sådan karakter, at den falder ind under de almindelige faglige færdigheder, som der kan kræves af en praktiserende plastikkirurg. 

  Ansøgningen har været behandlet i samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp. Udvalget anbefaler over for regionsrådet en imødekommelse af ansøgningen under henvisning til, at der dels ikke er tale om en udvidelse af kapaciteten, dels at der i visse områder af regionen (herunder Odense) er en ventetid på over en måned. Samarbejdsudvalget anbefaler et loft på antallet af operationer til at omfatte maksimum 10 patienter årligt.

  En tiltrædelse af rammeaftalen vil være udgiftsneutral for  Region Syddanmark, idet Erik Løntoft hidtil har udført det samme antal operationer i speciallægepraksis under en anden ydelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At tiltrædelse af rammeaftale om operation for stritører, operation for gynækomasti samt gynækomasti med liposuction med plastikkirurg Erik Løntoft, Odense godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-03-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  9. Ansøgning om tiltrædelse af rammeaftaler indenfor det plastikkirurgiske område

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3008
  10. Medicingennemgang og revideret §2-aftale vedr. opfølgning og koordination efter udskrivning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om en iværksat indsats på medicingennemgangsområdet, og samtidig lægges der op til en revision af §2-aftale vedr. opfølgende hjemmebesøg, så denne bl.a. også kommer til at omfatte medicingennemgang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget og Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet har på baggrund af et projekt gennemført i Esbjerg drøftet medicingennemgang, særligt ældres medicinanvendelse. Det blev på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget aftalt at iværksætte en særlig indsats vedrørende ældres polyfarmaci (brug af mange medikamenter på samme tid). Indsatsen tilrettelægges af samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning. I Landsoverenskomsten er indeholdt medicingennemgang i forbindelse med ydelserne for årskontrol og i forbindelse med forebyggende, opsøgende hjemmebesøg.

  Der er udarbejdet en handlingsplan og implementeringen af denne er igangsat. Handlingsplanen er vedlagt. Desuden vedlægges til orientering aftale om systematik i medicingennemgang for ældre patienter. Aftalen er indgået i Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning. Sammen med ovennævnte handlingsplan udgør aftalen en fokuseret indsats omkring medicingennemgang i almen praksis i 2011.

  I Region Syddanmark har der siden 2008 eksisteret en §2-aftale vedr. opfølgende hjemmebesøg. Formålet med denne aftale har været at fremme opfølgning efter udskrivning ved komplicerede forløb samt koordination med hjemmeplejen.

  Der er nu udarbejdet forslag til en revision og udbygning af denne aftale. Den reviderede aftale skal fortsat sikre, at den praktiserende læge og hjemmesygeplejen i samarbejde følger op på komplicerede indlæggelser af svagelige ældre. Aftalen er udbygget med, at §2-ydelsen i den reviderede aftale omfatter en gennemgang af den ældres medicinering, samt at opfølgningen efter udskrivelse også i nogle tilfælde kan foregå i lægens konsultation (i den oprindelige aftale kunne dette kun foregå i hjemmet). Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet har på møde den 8. marts 2011 med få ændringer godkendt aftalen med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orienteringen vedr. medicingennemgangsindsatsen tages til efterretning.

  At ændringerne i §2-aftalen vedr. opfølgning efter udskrivning godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 14-03-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet, idet udvalget lægger vægt på, at indsatsen følges og monitoreres.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  10. Medicingennemgang og revideret §2-aftale vedr. opfølgning og koordination efter udskrivning

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2697
  11. Region Syddanmarks høringssvar på ny ”Danmarksstrategi” fra delstaten Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume
   

  Delstaten Slesvig-Holsten har før jul 2010 præsenteret sit udspil til konceptuelle overvejelser om det dansk-tyske samarbejde – den såkaldte ”Danmarksstrategi”. Strategien er sendt i høring hos en række parter i Tyskland og Danmark. Heriblandt er regionsrådet blevet bedt om et høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Delstaten Slesvig-Holsten har før jul 2010 præsenteret sit udspil til konceptuelle overvejelser om det dansk-tyske samarbejde – den såkaldte ”Danmarksstrategi”. Strategien er i høring hos interessenter i Danmark og Tyskland frem til den 1. april 2011.

  Delstaten Slesvig-Holstens overordnede formål med ”Danmarksstrategien” er at overføre de positive erfaringer fra det mangeårige samarbejde med Region Syddanmark til hele Danmark. Et resumé er vedlagt som bilag sammen med selve strategien.

  I høringsbrevet ønsker delstaten kommentarer til følgende konkrete handlingstiltag inden for rammerne af ”Danmarksstrategien”:

  • Nedsættelse af en dansk-tysk arbejdsmarkedskommission
  • Udvikling af et regionaløkonomisk udviklingskoncept for Femern Bæltruten
  • Intensivering af sundhedssamarbejdet med hele Danmark
  • Udbygning af samarbejdet inden for områderne vindenergi, biomasse m.m. og dets udvidelse til hele Danmark
  • Udbygning af turismen mellem Slesvig-Holsten og Danmark ved hjælp af flere og bedre tilbud
  • Opbygning af et strategisk partnerskab inden for fødevareøkonomien, især inden for forskning og udvikling samt viden og uddannelse
  • Udvikling af en fælles holdning til de europæiske støttestrukturer efter 2014.

  Delstaten anmoder om bemærkninger eller ændringsforslag senest 1. april 2011 og vil bestræbe sig på at tage højde for foreslåede ændringer. Selve strategien forventes vedtaget af kabinettet i delstaten Slesvig-Holsten i juni 2011.

  Region Syddanmarks udkast til høringssvar er udarbejdet med baggrund i visionsoplægget til det dansk-tyske samarbejde 2011-2020. Udkastet indeholder de vigtigste bemærkninger fra møder i regionsrådet den 28. februar 2011, Kommunekontaktudvalget den 1. marts 2011 og udvalget for Regional Udvikling den 7. marts 2011.

  Med henblik på også at koordinere Region Syddanmarks udkast til høringssvar med de 22 syddanske kommuner, er det sendt til kommentering ved disse via KKR. Svarfrist herfor er 21. marts 2011. Der kan derfor forekomme (mindre) ændringer i dokumentet inden det fremlægges til godkendelse i regionsrådet den 28. marts 2011. Forretningsudvalget har godkendt, at der eventuelt eftersendes en revideret version af høringssvaret til regionsrådet.

  I forhold til den version, der er behandlet i Udvalget for Regional Udvikling den 7. marts 2011 og i Forretningsudvalget den 16. marts 2011, er den vedlagte version af høringssvaret tilrettet sprogligt, således at det nu fremgår som et fælles høringssvar fra Region Syddanmark og Kommunekontaktrådet Syddanmark. Herudover er der efter forretningsudvalgets drøftelse tilføjet en tilføjelse til afsnittet vedrørende infrastruktur i følgebrevet samt en præcisering af første afsnit under pkt. III.2 i det detaljerede høringssvar.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det foreliggende udkast til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at forslag til høringssvar godkendes, idet udvalgets bemærkninger er indarbejdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med et par justeringer i udkastet til høringssvar. Disse tilføjelser indarbejdes i det udkast til høringssvar, som medsendes til regionsrådets behandling af sagen.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt, idet der indarbejdes en bemærkning om, at der skal være lige muligheder for mindretals-skolerne på begge sider af grænsen.

  Regionsrådet besluttede herudover, at regionsrådsformanden kan afgive et fælles svar med særlig fokus på transport og infrastruktur sammen med regionsrådsformændene fra Region Midtjylland og Region Nordjylland.

  Se beslutningen på video:
  11. Region Syddanmarks høringssvar på ny Danmarksstrategi fra delstaten Slesvig-Holsten

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2472
  12. Kulturpuljen februar 2011 - mindre projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kulturpuljens februar uddeling til mindre projekter, har modtaget i alt 60 ansøgninger. Der er i alt søgt om tilskud på godt 7 mio. kr., og projekterne har et samlet budget på knap 20 mio. kr.

  Kulturpuljens februar uddeling udgør 1 mio. kr. til mindre kulturprojekter. Der er indstillet 9 projekter til anbefaling om godkendelse for i alt 787.050 kr., og 51 projekter indstilles til anbefaling om afslag på i alt 6.303.866 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kulturpuljens uddeling til mindre projekter har til formål at igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet, i tæt dialog med kulturaktører, kommunerne og organisationer.

  Til Kulturpuljens februaruddeling er der indsendt 60 ansøgninger. Der er i alt søgt om tilskud på godt 7 mio. kr., og projekterne har et samlet budget på knap 20 mio. kr. Kulturpuljens februar uddeling udgør 1 mio. kr. til mindre kulturprojekter, og der har været annonceret i dagspressen den 19. og 20. december 2010. Kulturbudgettet for 2011 er på 7,3 mio. kr.

  Mange af de indsendte projekter kan rummes inden for de fire indsatsområder på kulturområdet: Samarbejde med øvrige aktører i ind- og udland inden for kulturområdet, kreative alliancer mellem kultur og erhverv, innovation på kulturområdet ved at udvikle nye kulturtilbud og sætte kulturelle begivenheder i værk, samt at udvikle kulturerhvervet, herunder talentudvikling.

  Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger, og indstiller på den baggrund 9 projekter til tilskud på i alt kr. 787.050 kr.

  Uforbrugte midler fra denne uddeling bliver i kulturpuljen til senere uddelinger.

  Projekterne er udvalgt ud fra en vurdering af, i hvor høj grad at de understøtter kulturstrategien. Herunder effekten, mulighed for videreførsel, samt i hvor høj grad de er nyskabende og har et regionalt perspektiv.

  Følgende 9 projekter indstilles til bevilling:

  •   8  -  EM i døvefodbold, en sportslig, social og kulturel event - 75.000 kr.
  • 12  -  "Mig ike forstå!" - en regional teaterturné med Forumteatergruppen fra
             Vollsmose -109.000 kr. 
  • 15  -  Etablering af PH Museum i Vejen kommune - 203.750 kr.
  • 16  -  Syddansk Folkemusik Talentskole for 14-20 årige - 85.000 kr.
  • 26  -  Fanø Open Beach - et nyt alkoholfrit kulturtilbud for unge i et af regionens
             landdistrikter - 50.000 kr. 
  • 43  -  Fantasy Design in Community - et designprojekt, der styrker talentudvikling
             for børn inden for design- og kunsthåndværk - 20.000 kr.
  • 45  -  Open air-turné i det sydfynske - fokus på det sydfynske filmmiljø med
             udgangspunkt i filmen "Hævnen" - 100.000 kr.
  • 49   - Syng Sydfyn - et projekt for kor og korsangere - 40.000 kr.
  • 58   - Generation Slesvig - projektets mål er at udvikle grænselandet til et
             vækstområde, som tiltrækker virksomheder og borgere, og især med 
             fokus på de unge - 104.300 kr.

  Anbefalinger til afslag - markeret med C i oversigten - udgør 6.303.866 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der ydes tilskud til projekter markeret med A, og med nr. 8-12-15-16-26-43-45-49-58 på i alt 787.050 kr. fra kulturpuljens februar uddeling.

  At der gives afslag til de 51 projekter markeret med C på vedlagte oversigt i alt 6.303.866 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  12. Kulturpuljen februar 2011 - mindre projekter

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/551
  13. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013 – Valg af europæisk region til nye samarbejdsrelationer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget for Regional Udvikling har drøftet spørgsmålet vedr. valg af europæisk region til nye samarbejdsrelationer i 2011 og 2012. Set i lyset af Region Syddanmarks vision for det grænseoverskridende samarbejde 2011-2020, der blandt andet peger frem mod et større fokus på Østersø- og Nordsøområderne, har udvalget anbefalet 2 regioner i hhv. Finland og Skotland som basis for de førstkommende nye samarbejdsrelationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Region Syddanmarks internationale handlingsplan 2010-2013, som regionsrådet godkendte den 31. januar 2011, fremgår det at regionen løbende vil udvikle nye samarbejdsrelationer med relevante europæiske regioner. Udvalget for Regional Udvikling anbefalede efter en drøftelse på dets møde den 24. januar 2011, at regionen starter samarbejdsrelationer med Rhône-Alpes i Frankrig i 2011 og Baskerlandet i Spanien i 2012.

  Foranlediget af blandt andet delstaten Slesvig-Holstens udspil til konceptuelle overvejelser om det dansk-tyske samarbejde (”Danmark-strategien”), er der blevet udarbejdet et forslag til en vision for det dansk-tyske samarbejde frem til 2020. Visionen blev præsenteret under regionsrådet temadrøftelse den 28. februar 2011. Denne vision peger frem mod et større fokus på Østersø- og Nordsøområderne, herunder de tilknyttede INTERREG B-programmer.

  For at skabe bedst mulig sammenhæng og synergi mellem Region Syddanmarks indsatser, såvel inden for det dansk-tyske som det øvrige internationale samarbejde, fandt der den 7. marts 2011 i Udvalget for Regional Udvikling en fornyet drøftelse sted af kommende samarbejdsrelationer. Her valgte udvalget i stedet at anbefale Helsinki-Uusimaa (Finland) og Skotland, som de regioner der først skal indledes nye samarbejdsrelationer med.

  To notater med relation til valg af regioner til nye samarbejdsrelationer er vedlagt. Første notat omhandler de regioner, som blev lagt til grund for drøftelsen i Udvalget for Regional Udvikling den 24. januar 2011. Andet notat beskriver de regioner, som lever op til hensynet om en styrket sammenhæng mellem Region Syddanmarks 2020-vision og valg af regioner til nye samarbejdsrelationer

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmark indleder nye samarbejdsrelationer med Helsinki-Uusimaa og/eller Skotland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-03-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  13. Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010-2013 Valg af europæisk region til nye samarbejdsrelationer

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1403
  14. Dimensionering på pædagoguddannelsen i studieåret 2011/2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kommunekontaktrådet og regionsrådet skal indstille en dimensionering af pædagoguddannelsen til Undervisningsministeriet. Det indstilles at der i 2011/2012 fastholdes en dimensionering på 1.192 pladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Niveauet for dimensionering af pædagoguddannelsen i 2011 skal indstilles til Undervisningsministeriet.


  Dimensioneringen er behandlet i Kommunekontaktrådet (KKR) den 7. februar 2011. KKR har godkendt en fastholdelse af dimensioneringen 2010/2011.


  Der er vedlagt en opgørelse over Undervisningsministeriets dimensionering 2010/2011, som viser et niveau på 1.192 pladser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At en fastholdelse af niveauet for dimensioneringen af uddannelsespladser til pædagoguddannelsen for studieåret 2011/2012 på 1.192 pladser godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  14. Dimensionering på pædagoguddannelsen i studieåret 2011/2012

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/1923
  15. It-driftscenteret i Esbjerg, opdatering af el- og køleforsyning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks it-driftscenter i Esbjerg indeholder en maskinstue i kælderetagen, som indeholder it-udstyr. Det foreslås, at der meddeles en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til en opdatering af el- og køleforsyningen i maskinstuen på driftscenteret for at øge driftssikkerheden af regionens it-systemer. Der opnås samtidig en væsentlig energibesparelse på el-forbruget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks it-driftscenter i Esbjerg udgør sammen med it-driftscenteret i Odense regionens to primære it-driftssteder. It-driftscenterets bygning i Esbjerg rummer kontorfaciliteter for ca. 25 medarbejdere, og i kælderetagen er der en maskinstue på ca. 150 kvadratmeter, som indeholder it-udstyr. Siden regionsdannelsen er der løbende sket en udbygning af regionens it-systemer og serverkonsolidering, hvilket har medført, at indretningen af maskinstuen i stigende grad er uhensigtsmæssig og kølemæssig ineffektiv. Forsyningerne med el og køl er mangelfulde. Det øger risikoen for udfald af it-systemerne, som servicerer en lang række brugere på sygehusene. For at etablere en sikker forsyning af el og køling til maskinstuen, er det nødvendigt at gennemføre en række installationsarbejder på driftscenteret i Esbjerg.  

  På den baggrund har it-området udarbejdet vedlagte ideoplæg for projektet "Opdatering af el- og køleforsyningen i It-driftscenteret i Esbjerg". Projektet medfører en højere driftssikkerhed og en væsentlig besparelse på el-forbruget, svarende til 235.000-295.000 kr. om året fra 2012. Driftsbesparelsen vil senere indgå i finansieringen af It-udgifter.    

  Den samlede udgift til projektet er opgjort til 4,150 mio. kr. (indeks 123,9), og projektet er planlagt til at blive gennemført i 2011. Projektet foreslås finansieret af sundhedsområdets ramme til investeringer i sundheds-it-systemer på anlægsbudgettet i 2011. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplægget for "Opdatering af el- og køleforsyningen i It-driftscenteret i Esbjerg" godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,150 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 til "Opdatering af el- og køleforsyningen i It-driftscenteret i Esbjerg", finansieret af ramme til investeringer i sundheds-it-systemer.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 4,150 mio. kr. (indeks 123,9) til "Opdatering af el- og køleforsyningen i It-driftscenteret i Esbjerg".

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-03-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  15. It-driftscenteret i Esbjerg, opdatering af el- og køleforsyning

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8085
  16. Deltagelse i Nordisk Kongres i almen medicin - Tromsø, juni 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal tage stilling til regionsrådsmedlemmers deltagelse i Nordisk Kongres i almen medicin i Tromsø i juni 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis besluttede i september 2010, at udvalget sammen med tilknyttede lægelige konsulenter mv. deltager i Nordisk Kongres i almen medicin i Tromsø i Norge den 14. - 17. juni 2011. 2 af 4 regionsrådsmedlemmer i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis forventes at deltage i kongressen: Bo Libergren og Iben Kromann.

  Deltagelse i udenlandske kurser mv. er ikke omfattet af regionsrådets kursusregulativ vedtaget i forbindelse med regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for regionsrådets medlemmer mv. den 31. maj 2010. Derfor skal regionsrådet godkende, at deltagelse i denne kongres er omfattet af reglerne i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c. Der skal således tages stilling til, om kongressen anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet som medlem af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

  Program for kongressen kan ses på følgende link:

  http://www.gp2011tos.com/

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det godkendes, at deltagelse i Nordisk Kongres i almen medicin i Tromsø den 14. - 17. juni 2011 er omfattet af reglerne i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra c.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  16. Deltagelse i Nordisk Kongres i almen medicin - Tromsø, juni 2011


  Sagsnr. 10/12431
  17. Afrapportering fra studietur til Sydkorea 11. - 17. november 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  I perioden 11. -17. november 2010 deltog regionsrådsmedlemmer i en studietur til Sydkorea arrangeret af Teknologisk Institut. Studieturen havde til formål at få inspiration og viden om de nyeste tendenser inden for udvikling og anvendelse af velfærdsteknologier: Det er relevant i relation til både den sundhedspolitiske og den erhvervspolitiske satsning på velfærdsteknologier i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I perioden 11. til 17. november 2010 deltog regionsrådsmedlemmer sammen med en række andre deltagere i en studietur til Sydkorea arrangeret af Teknologisk Institut, Care Net. Formålet med studieturen var at få inspiration og viden om udvikling og anvendelse af velfærdsteknologier, som Region Syddanmark satser målrettet på, både inden for sundhedsområdet og på erhvervsområdet.

  Overordnet gav studieturen god inspiration til den syddanske satsning på velfærdsteknologi. Der er fra studierejsen hentet inspiration og erfaringer, samt konkrete muligheder for samarbejde som beskrevet nedenfor:

  Robotteknologier

  Sydkorea er nået langt ift. udvikling og implementering af robotteknologier. Robotter anvendes i pleje- og sundhedssektoren og betragtes som almindelige hjælpemidler. Det gælder bl.a. vasketoiletter og vaskerobotter, som for tiden testes i Danmark. Robotter til undervisning og omsorg er under udvikling og afprøvning. Bl.a. testes undervisningsrobotter på flere uddannelsesinstitutioner. Et andet område, hvor der er udviklet nye løsninger, er fleksible  transportrobotter på sygehusene.

  De mange teknologiske muligheder, og den hastighed hvormed nye og bedre teknologiske løsninger udvikles, giver anledning til overvejelser om, på hvilke områder man kan og vil benytte robotteknologier i fremtiden, samt behovet for at kunne tage højde for nye teknologiske løsninger i sygehusbyggeriet.

  Velvære og velfærdsteknologier

  Sydkorea har et helhedsorienteret menneskesyn. De har både fokus på at teknologierne skal bidrage til at gøre os selvhjulpne og frigøre ressourcer, og har samtidig opmærksomhed på, at teknologier kan underholde os og gøre livet behageligere. Velfærdsteknologier går med andre ord hånd- i -hånd med velvære, og naturmedicin er et fuldgyldigt supplement til den moderne teknologi og medicin. Også i forbindelse med indretningen af sygehusene er  der tænkt i velvære. Farvevalg, belysning og materialer bliver brugt til at give en varm og hyggelig atmosfære.

  Hjælpemiddelcentrene er åbne for borgere og deres familier, der kan se og afprøve almindelige hjælpemidler, såvel som mere teknologiske løsninger samtidig med, at virksomhederne får mulighed for at udstille deres produkter.   

  Klyngeudvikling 

  Sydkorea kobler udvikling, afprøvning og kommercialisering af teknologier tæt sammen, både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til målrettet offentlig-privat samarbejde. I deres klyngesamarbejde på det velfærdsteknologiske område satses der målrettet, langsigtet og ambitiøst på forskning, udvikling, testfaciliteter, tiltrækning af virksomheder og  kommercialisering. Visionen om, at Sydkorea inden for en tiårsperiode når en tredjeplads på verdensplan og erobrer 25% af det globale marked. 

  Den sydkoreanske klyngesatsning giver inspiration til den syddanske klyngesatsning inden for velfærdsteknologi, og åbner samtidig nye muligheder for samarbejde om bl.a. teknologiudvikling og markedsviden. Samarbejdsmulighederne kan eventuelt konkretiseres yderligere ved et besøg fra Dague City i Region Syddanmark.

     

  Uddybende beskrivelse af rejsens program og udbytte er vedlagt

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At inspiration og erfaringer fra besøget i Sydkorea indgår i satsningen på velfærdsteknologier på sundhedsområdet og erhvervsområdet, herunder i arbejdet med Vækstforums nye strategi og handlingsplan.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, idet det anbefales, at repræsentanter fra Dague City inviteres til Region Syddanmark med henblik på at drøfte konkrete samarbejdsmuligheder.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  17. Afrapportering fra studietur til Sydkorea 11. - 17. november 2010

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  18. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forretningsudvalget orienteres i denne sag om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere i februar måned 2011, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

  • Gry Ellerbæk Ørndrup er fra 1. marts 2011 ansat som direktør for IT-udvikling.
  • Jan Topp Rasmussen er fra 7. februar 2011 ansat som direktør for IT-service.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Til orientering.

  Se beslutningen på video:
  18. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere


  Sagsnr. 10/8027
  19. Styregruppe for Sønderborgs kandidatur til europæisk kulturhovedstad 2017 - Udpegning til styregruppe
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er nedsat en styregruppe for Sønderborgs kandidatur til europæisk kulturhovedstad 2017. Region Syddanmark er anmodet om at indtræde i styregruppen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sønderborg Kommune søger sammen med Sønderjylland-Schleswig om at blive europæisk kulturhovedstad 2017.

  Der er nedsat en styregruppe for Sønderborgs kandidatur til europæisk kulturhovedstad 2017. Styregruppen har det overordnede ansvar for bl.a. projektets fremdrift i henhold til opstillede mål og handlingsplaner. Der afholdes styregruppemøder hvert halve år i projektperioden frem til 31. december 2012.

  Styregruppen består af repræsentanter for samarbejdspartnere i Sønderjylland-Schleswig. Region Syddanmark er anmodet om at indtræde i styregruppen.

  Udvalget for Regional Udvikling har til formål at følge udviklingen og rådgive regionsrådet i spørgsmål vedr. regional erhvervspolitik, kultur, uddannelse, miljø, regional kollektiv trafik og internationalt samarbejde. Det foreslås, at udvalgsformand Lasse Krull udpeges som repræsentant i styregruppen. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Lasse Krull udpeges som regionsrådets repræsentant i styregruppen for Sønderborgs kandidatur til europæisk kulturhovedstad 2017.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  19. Styregruppe for Sønderborgs kandidatur til europæisk kulturhovedstad 2017 - Udpegning til styregruppe


  Sagsnr. 11/3501
  20. Digitalisering af dagsordener
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forretningsudvalget har drøftet en overgang til elektroniske dagsordener og udstyr i den forbindelse, og anbefaler blandt andet, at regionsrådets medlemmer overgår til elektronisk dagsorden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dagsordener til regionsråd, forretningsudvalg og øvrige udvalg nedsat under regionsrådet udsendes i dag i papir til alle mødedeltagere. Der er til møderne i forretningsudvalg og regionsråd ofte tale om store papirmængder, og det er i forskellige sammenhænge derfor drøftet, om der skulle arbejdes frem mod en papirløs arbejdsform.

  Baseret på den gennemsnitlige størrelse af dagsordener for regionsrådet, forretningsudvalget og særlige udvalg for 2010, har administrationen beregnet, at de årlige udgifter til trykning og udsendelse af dagsordener i papir er på ca. 250.000 kr. I denne udgift er udelukkende medregnet udgifter til tryk og porto, og der er således ikke medregnet arbejdstid til hhv. trykning og pakning. De ændrede portotakster pr. 1. april 2011 er heller ikke medregnet.

  Forretningsudvalget har fået forelagt beregninger på hvordan økonomien vil se ud, hvis regionsrådet overgår til elektroniske dagsordener og i den forbindelse stiller IPads til rådighed for regionsrådsmedlemmerne. Det vil være nødvendigt at investere i et elektronisk dagsordensystem og IPads til alle regionssrådsmedlemmerne, og herudover vil der være udgifter på drift af dagordensystem samt til internetopkobling for IPads.

  Baseret på overslag på prisen for IPad 2 vil der ifølge beregningerne kunne opnås en besparelse på ca 80.000 kr. over en 4-årig periode. Dette besparelsespotentiale forudsætter, at der ved overgangen til elektronisk dagsorden ikke længere trykkes og udsendes dagsordener i papir, og at de enkelte regionsrådsmedlemmer ikke selv udprinter materialet.

  Hvis der stilles IPads til rådighed for regionsrådsmedlemmerne, vil disse blive udstyret med nødvendige standardprogrammer, således at medlemmet kan anvende IPad´en til regionsrådets arbejdsform, herunder opsætning til regionens e-mailsystem. I det omfang det enkelte medlem selv lægger programmer, applicationer mv. ind, vil der ikke være mulighed for support, ligesom disse programmer mv. kan blive fjernet ved opdatering af systemet.  

  Beslutning om at dagsordenmateriale mv. kun formidles elektronisk kan besluttes ved en flertalsbeslutning i regionsrådet, jfr. den kommunale styrelseslov § 8a. Forudsætningen herfor er dog, at regionen stiller det fornødne udstyr til rådighed for medlemmerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget indstiller,

  At regionsrådet beslutter, at der indkøbes IPad-version 2 til brug for regionsrådets medlemmer, og at regionsrådet i den forbindelse overgår til elektronisk dagsorden, hvorefter der ikke længere udsendes dagsorden og bilagsmateriale i papir.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at det besluttes, at der indkøbes IPad-version 2 til brug for regionsrådets medlemmer, og at regionsrådet i den forbindelse overgår til elektronisk dagsorden, hvorefter der ikke længere udsendes dagsorden og bilagsmateriale i papir.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  20. Digitalisering af dagsordener


  Sagsnr. 09/3293
  21. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for AMU-Vest
  fold dette punkt ind Resume
   

  Anette Hyldgaard udtræder af bestyrelsen for AMU-Vest. Der skal derfor udpeges et nyt medlem hertil.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådsmødet den 25. januar 2010 blev Anette Hyldgaard udpeget til bestyrelsen for AMU-Vest.

  Anette Hyldgaard udtræder nu af bestyrelsen. Udpegningen er gældende for hele valgperioden, men regionsrådet har mulighed for at fritage Anette Hyldgaard for hvervet. Gruppen kan herefter besætte pladsen med et nyt medlem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Anette Hyldgaard fritages for hvervet som medlem af bestyrelsen for AMU-Vest.

  At Jens Møller Andersen, Esbjerg, udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for AMU-Vest.

  fold dette punkt ud Beslutning i regionsrådet 28-03-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Se beslutningen på video:
  21. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for AMU-Vest


  22.      Lejemål til Lokalpsykiatri - Aabenraa

  Sagsnr:

  11/2480


   

  Resumé

  Etablering af lokalpsykiatrier, der skal rumme alle ambulante behandlingsaktiviteter i almenpsykiatrien, er en af hovedhjørnestenene i regionens psykiatriplan "Fremtidens psykiatri".

  Der har vist sig en mulighed for i Aabenraa at flytte de nuværende ambulante almenpsykiatriske funktioner til et centralt beliggende og velegnet lejemål i Aabenraa midtby. Et udkast til lejekontrakt forelægges til godkendelse. Det indstilles, at Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark tilføres midler til dækning af merudgifter til husleje, finansieret af en central ramme på psykiatriområdet.

   

  Sagsfremstilling

  En hovedhjørnesten i Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens psykiatri" er samling af alle ambulante aktiviteter inden for almenpsykiatrien i lokalpsykiatrier placeret i de fleste af kommunerne i regionen. På nuværende tidspunkt er de ambulante behandlingsaktiviteter placeret dels på samme matrikel som regionens psykiatriske sengeafdelinger, dels på andre matrikler som lokalpsykiatrier.

  Psykiatrien har inden for det seneste år færdigetableret nye og udvidede lokalpsykiatrier i Svendborg og Tønder, mens der p.t. arbejdes på etablering af lokalpsykiatrier i Brørup og Fredericia. Herudover sonderes der løbende muligheder for etablering af de øvrige lokalpsykiatrier. Der har nu vist sig en mulighed for at etablere en lokalpsykiatri i Aabenraa i et meget velegnet lejemål, centralt beliggende i Aabenraa.

  Lejemålet er beliggende i et nyt byggeri ved navn Opnørgaarden, som i øjeblikket er under opførelse tæt på busstationen. 

  Lejemålet er på 1.811 kvm. i 2 plan og etableres i en ny 4. etagers bygning, hvoraf psykiatrien kan leje 3. og 4. salen. Lejemålet kan rumme en fuldt udbygget lokalpsykiatri i Aabenraa, og vurderes endvidere at kunne leve op til de krav om tilgængelighed, patientfaciliteter og behandlingsfaciliteter mv., der stilles til lokalpsykiatrierne i den politisk godkendte "Generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien".

  Lejemålet erstatter et bestående lejemål til lokalpsykiatrisk center i Aabenraa, som både er for lille og for uhensigtsmæssigt indrettet.

  Der er forhandlet et udkast til lejekontrakt, der hermed forelægges til politisk godkendelse.
  Bilag til lejekontrakten om arealangivelser og tegninger m.v. vil blive udarbejdet, når bygningen er færdigopført ultimo 2011. 

  Overtagelse af lejemål vil ske pr. 1. november 2011 til en årlig lejeudgift på 1,448 mio. kr. Hertil kommer merudgifter til bygningsdrift. I forhold til de nuværende udgifter til lejemålet i Aabenraa er der merudgifter på i alt 1,407 mio. kr. årligt, der indstilles tilført Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark. Merudgifter til husleje og bygningsdrift indstilles finansieret af psykiatriområdets ramme vedr. udbygning af voksenpsykiatrien.  

  Regionen skal i forbindelse med eventuel indgåelse af lejekontrakt på Opnørgaarden netto deponere 29,009 mio. kr.

  Lokalpsykiatrisk center i Aabenraa forventes at kunne åbne primo november 2011.

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  At udkast til lejekontrakt godkendes.

  At der tilføres Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark 1,407 mio.kr. årligt fra 2012 til dækning af merudgifter til husleje og bygningsdrift.

  At der i 2011 tilføres Psykiatriens Sygehus 0,235 mio. kr. til husleje og bygningsdrift.

  At merudgiften på 1,407 mio. kr. årligt finansieres af rammen vedr. udbygningen af voksenpsykiatrien. 

  At der deponeres 29,009 mio. kr. finansieret af de likvide aktiver.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 16-03-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Beslutning i Regionsrådet den 28-03-2011

  Indstillingen tiltrådt.

   


   

   


  Siden er sidst opdateret 19-04-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring