Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 29. marts 2011

Mødedato
29-03-2011 kl. 15:30 - 17:00

Mødested
Sønderborg Sygehus, Mødelokale 2

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Ophævelse af samarbejdet om De Vestdanske Friklinikker
  2. Bevilling til implementering af fælles medicinkort
  3. To anlægssager på OUH vedr. Lungemedicinsk afd. J og og Børneafdeling H.
  4. Studietur for Sundhedsudvalget
  5. Sundhedsforskning -revision af "Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark"
  6. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  7. Mødeplan 2011
  8. Meddelelser
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/922
  1. Ophævelse af samarbejdet om De Vestdanske Friklinikker
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af Region Midtjyllands vedtagelse af omstillingsplanen foreslås det, at Region Syddanmark og Region Midtjylland ophæver det fælles driftssamarbejde om De Vestdanske Friklinikker .

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Midtjylland og Region Syddanmark indgik i oktober 2006 en aftale om drift og benyttelse af De Vestdanske Friklinikker, med henblik på at friklinikkerne i Brædstrup og Give – som blev oprettet af Vejle Amt - fortsat kunne fungere som garantiklinikker for begge regioner.

  Samarbejdsaftalen skitserer det overordnede samarbejde, som kort fortalt omfatter, at friklinikkerne i Brædstrup og Give har været drevet som en fælles enhed, med en fælles bestyrelse, fælles ledelse, enslydende politikker og samme it-systemer mv.

  Samarbejdet har hidtil fungeret godt, og i regionernes tid er behandlingstilbuddene blevet udvidet med bl.a. yderligere sengekapacitet til elektiv ortopæd- og organkirurgi, rygklinik og smerteklinik i Give samt søvnapnøklinik i Brædstrup, samtidig med at klinikkerne fortsat har leveret varierende omvisiteringskapacitet inden for ortopædkirurgi, organkirurgi, plastikkirurgi og øjenkirurgi.

  Samarbejdet er dog gradvist blevet udfordret i takt med, at regionerne har konsolideret sig, og der er sket strukturelle tilpasninger af sygehusstrukturen i henhold til regionernes akutplaner. Det har medført, at friklinikkens i stigende grad fanges mellem to systemer, og at de servicerende stamsygehuse – hhv. Regionshospitalet Horsens og Sygehus Lillebælt – af strukturelle årsager har fået stadig vanskeligere ved at understøtte friklinikkens funktioner.

  Senest har Region Midtjylland - med vedtagelsen af omstillingsplanen - besluttet at flytte friklinikken i Brædstrup til Silkeborg med virkning fra 1. oktober 2011, og gøre den til en del af et nyt Center for Planlagt Kirurgi under Regionshospitalet Silkeborg.

  Denne beslutning umuliggør praktisk talt en fastholdelse af den nuværende fælles driftsorganisation med fælles ledelse og drift med en selvstændig friklinik i Give og en friklinik i Silkeborg underlagt en afdeling på sygehuset.

  Derfor foreslår bestyrelsen, at der udarbejdes et forslag til nyt koncept for friklinikken med udgangspunkt i en model, hvor den fælles driftsorganisation er ophævet, og De Vestdanske Friklinikker er delt i to selvstændige friklinikker, hvor Region Syddanmark overtager ansvaret for funktionerne i Give, og Region Midtjylland overtager ansvaret for funktionerne i Brædstrup.

  Modellen skal beskrives nærmere, herunder muligheden for fortsat samarbejde om udvalgte funktioner samt evt. anlægsmæssige konsekvenser i Give, og regionsrådet vil derfor senere få forelagt en samlet sag om fremtidigt koncept for friklinikken.

  Af hensyn til Region Midtjyllands tidsplan og personalets krav på hurtig afklaring af den fremtidige jobsituation, er der igangsat en personaleproces, som skal føre til afklaring af personalets ønsker til fremtidigt arbejdssted. Resultatet af denne proces vil blive forelagt til drøftelse i regionens MED-udvalg (Hovedudvalget).

  Det foreslås i den forbindelse, at Region Syddanmark som udgangspunkt tilbyder fortsat ansættelse af alt personale i Give samt en andel af personalet i Brædstrup, svarende til de ca. 27 % af aktiviteten, der hidrører borgere fra Region Syddanmark. De pågældende medarbejdere vil således være omfattet af regionens jobgaranti. Det forventes, at personaleprocessen kan være afsluttet ultimo april 2011, og de berørte medarbejde dermed kan varsles med virkning fra 1. maj 2011.

  Samlet set er forventningen, at de organisatoriske ændringer vil få virkning fra 1. oktober 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at driftsfællesskabet vedr. De Vestdanske Friklinikker ophæves,
  • at der udarbejdes forslag til fremtidigt koncept for en selvstændig friklinik i Give, og
  • at Region Syddanmark tilbyder ansættelse i Give til regionens andel af personalet i Brædstrup.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/3460
  2. Bevilling til implementering af fælles medicinkort
  fold dette punkt ind Resume

  Regionerne skal udbrede fælles medicinkort (FMK) til sygehuse og praksissektor. Med fælles medicinkort samles medicinoplysninger om alle borgere i en fælles database, hvortil sundhedsprofessionelle og borgerne selv har adgang. FMK vil dermed give et godt overblik over patienternes aktuelle medicinering, og dermed større patientsikkerhed. Indførelsen af FMK kræver investeringer i sygehusenes EPJ- systemer, og desuden skal et projekt understøtte ibrugtagningen hos praktiserende læger og speciallæger. Der er et samlet behov for anlægsbevilling på 27,92 mio. kr., og heraf forventes det, at statens ABT-fond vil bidrage med et tilskud på 13 mio. kr. Efterfølgende vil der være årlige driftsudgifter på 4,36 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ifølge økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Finansministeriet skal regionerne i 2011 udbrede fælles medicinkort (FMK) til sygehuse, praksislæger, speciallæger og lægevagt. FMK indebærer, at medicinoplysninger om alle borgere i Danmark samles i en central database, hvortil alle sundhedsprofessionelle og borgerne selv kan få adgang. FMK skal være med til at sikre en korrekt og sikker behandling med lægemidler. Det sker ved, at alle borgere får et "virtuelt" elektronisk medicinkort på den centrale database.

  Lægerne på sygehusene og i praksissektoren vil via opslag i deres egne systemer til elektronisk patientjournal (EPJ) få adgang til den centrale databases oplysninger om den aktuelle medicinering. For at dette kan fungere, skal EPJ -systemerne udvikles og tilpasses, så de kan indberette de relevante oplysninger til den centrale database.

  Implementeringen af fælles medicinkort består af flere delprojekter, hvoraf nogle udføres nationalt og nogle i de enkelte regioner. Nationalt styres indførelsen af  FMK af National Sundheds-it (NSI), som er en ny statslig styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Region Syddanmark består indførelsen af FMK dels af et projekt, som dækker de fem sygehuse, dels af et projekt rettet mod praksissektoren, herunder speciallæger og lægevagt. Projektet rettet mod praksissektoren gennemføres i samarbejde med MedCom. 

  Nationalt arbejdes der med at få den nye fælles offentlige infrastruktur på plads blandt andet med driftsaftaler, og med forbedret administration af digitale signaturer. Desuden er datagrundlaget en udfordring, idet mange lægemidler endnu ikke er oprettet i det centrale medicinregister, som administreres af Lægemiddelstyrelsen. Endelig arbejdes der med at få lovgrundlaget helt på plads i forhold til sundhedsfaglige brugeres rettigheder og pligter. 

  Implementeringen på sygehusene sker teknisk ved, at der fra medicinmodulet i Cosmic-EPJ skabes integration til den nationale FMK-server. Udrulningen af FMK vil derfor komme til at følge indføringen  af Cosmic-EPJ i regionen. Da OUH har Cosmic-EPJ, vil FMK først blive taget i brug her. Sydvestjysk Sygehus forventes at tage Cosmic i brug i november 2011, og Sygehus Sønderjylland forventes at overgå til den regionale Cosmic løsning i januar 2012, hvorefter man kan bruge FMK. Psykiatrien tager FMK i brug sideløbende med ibrugtagningen på de somatiske sygehuse. For så vidt angår Sygehus Lillebælt er behov for særlige investeringer i forhold til EPJ-systemet IPJ således at FMK kan nås i 2011.

  I Cosmic udestår et arbejde med at skabe integrationer fra Cosmic brugerstyring til digitale signaturer. Dette arbejdet afventer indkøb af ny fælles regional mobilitetsløsning til håndtering af digitale signaturer hos brugere i klinikken. 

  Ud over den tekniske implementering af systemerne skal også ske oplæring og uddannelse i brugen af de nye faciliteter. Omkostningerne hertil afholdes af sygehusene selv. Ligeledes skal der skal ske en yderligere udbredelse af digitale signaturer, som er en forudsætning for brugen af FMK.

  I praksissektoren skal systemerne også udvikles, så de kan fungere sammen med den nationale FMK-server. Der foreligger nu en overenskomst med PLO (Praktiserende Lægers Organisation), som betyder, at lægerne forpligter sig til at tage FMK i brug. I lægevagten har man allerede med succes lavet et pilotprojekt for FMK i Region Syddanmark.

  Der er god fremdrift i udviklingen af praksissystemerne. Flere systemer er klar, og alle forventes godkendt inden sommeren 2011.

  Fordelene ved det fælles medicinkort vil være en bedre og mere sikker medicinsk behandling samt større patientsikkerhed, fordi der hurtigt fås et overblik over en patients aktuelle medicinering, hvilket har været savnet. Fejl i medicineringen er et stort problem i sundhedssektoren f.eks. på grund af manglende overblik over det samlede medicinforbrug. Dette kan FMK være med til at afhjælpe.

  Indførelsen af FMK vil kræve investeringer og udgifter til efterfølgende drift. De statslige myndigheder har samtidig tilkendegivet at ville støtte projektet med midler fra den såkaldte ABT-fond, uden at der dog foreligger et endeligt bevillingstilsagn, og uden at de nærmere betingelser er afklaret. Danske Regioner arbejder på at få en afklaring med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet, idet en fortsat udskydelse af denne afklaring besværliggør en gennemførelse af projektet indenfor den aftalte tidshorisont.

  Det forventes på nuværende tidspunkt, at Region Syddanmark kan få et tilskud på 13 mio. kr. For at kunne igangsætte og gennemføre projektet er der dog aktuelt behov for frigivelse af midler til investeringen. Det er aftalt med Danske Regioner, at regionerne af hensyn til tidsplanerne igangsætter arbejdet, også selvom der ikke endnu er en endelig afklaring af den statslige medfinansiering.

  Til brug for gennemførelse af projektet er der behov for en samlet anlægsbevilling på 27,92 mio. kr. fordelt på 2011 og 2012, jf. nedenstående tabel. Da der tidligere er afsat et rådighedsbeløb på 9,88 mio. kr. til formålet, er der behov for yderligere 18,04 mio. kr., hvoraf en stor del som nævnt senere kan forventes dækket af tilskud fra statens ABT-fond. I anlægsbevillingen er inkluderet 3,6 mio. kr. til FMK på Sygehus Lillebælt. Resten foreslås finansieret af den ramme, der er afsat på anlægsbudgettet til større investeringer i sundheds-it. 

  BEVILLINGSBEHOV, mio. kr.

  2011

  2012

  I alt

  Anskaffelser af hardware, licenser, integrationer (Cosmic brugere)

  13,38

   0,40

  13,78

  Projektledelse

    1,15

   1,15

    2,30

  Forvaltning, drift af digitale signaturer og vedligehold

    0,75

   4,36

    5,11

  Anskaffelse af hardware og software til Sygehus Lillebælt (IPJ brugere)

    3,60

    3,60

  I alt sygehusene

  18,88

   5,91

  24,79

  Implementering af FMK i praksissektoren (projektledelse, datakonsulenter, kurser og vejledninger)                                                                                                                   

    3,13

    3,13

  I alt hele projektet

  22,01

   5,91

  27,92

  Når det fælles medicinkort er implementeret, vil der efterfølgende fra 2013 være løbende udgifter forbundet med driften. Det drejer sig om udgifter til vedligehold af softwarelicenser og integrationer, samt personaleudgifter til vedligehold af digitale signaturer og support af brugen, som årligt vil beløbe sig til 4,36 mio. kr. fra 2013 og frem. Driftsudgifterne vil blive indarbejdet i It-stabens driftsbudget for 2013 som en del af den samlede budgetlægning for it-området. Det forventes, at driftsudgifterne kan finansieres af de driftsbesparelser, der kan realiseres ved indførelsen af en fælles EPJ- og PAS-løsning i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at investeringen i nyt fælles medicinkort godkendes,
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 27,92 mio. kr. (indeks 123,9) til investeringen,
  • at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 13,0 mio. kr.(fast indeks) i forventede indtægter fra ABT-fonden,
  • at det samlede projekt finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb på 9,88 mio. kr. til formålet, tilskuddet på 13,0 mio. kr. fra ABT-fonden, samt 5,04 mio. kr. af de afsatte midler til investeringer i sundheds it systemer. Rådighedsbeløbene afsættes og frigives med 22,01 mio. kr. i 2011 og 5,91 mio. kr. i 2012,
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultater indenfor den meddelte anlægsbevilling, og
  • at driftsudgifterne på 4,36 mio. kr. indarbejdes i It-stabens driftsbudget for 2013 og frem finansieret af eksisterende driftsbevillinger vedr. PAS og EPJ.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 09/18138
  3. To anlægssager på OUH vedr. Lungemedicinsk afd. J og og Børneafdeling H.
  fold dette punkt ind Resume

  Odense Universitetshospital har fremsendt ansøgning om anlægsbevilling på i alt 1,4 mio. kr. i forbindelse med to mindre ombygningssager i henholdsvis Lungemedicinsk afd. J og på H. C. Andersens Børnehospital. Udgifterne foreslås finansieret af den afsatte pulje på oprindeligt 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  OUH har fremsendt to ansøgninger om anlægsbevilling til ombygninger i henholdsvis Lungemedicinsk afd. J og på HCA Børnehospital.

  På lungemedicinsk afd. J er der i forbindelse med implementering af specialeplanen for lungemedicin og som følge af overførsel af aktivitet fra Svendborg Sygehus behov for at øge undersøgelses- og sengekapaciteten. Yderligere er der af hygiejnemæssige årsager ønske om ændringer i skyllerum og om anskaffelse ny skopvaskemaskine og -tørreskab. Den samlede udgift anslås at udgøre 1,1 mio. kr. (indeks 123,9).

  På HCA Børnehospital er der registreret et arbejdsmiljøproblem i forbindelse med konstaterede støjgener i afdelingens sekretariat. Der er anvist en løsning heraf, som vil medføre en samlet udgift, som anslås til 300.000 kr. (indeks 123,9).

  Ovennævnte anlægsbevillinger foreslås finansieret af den afsatte pulje på oprindeligt 66 mio. kr. til indretning af ændrede faciliteter på den eksisterende matrikel. Af denne pulje resterer forud for denne ansøgning ca. 19,4 mio. kr.(indeks 123,9).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 1,1 mio. kr.(indeks 123,9) i 2011 til ombygninger i lungemedicinsk afd. J,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 300.000 kr.(indeks 123,9) i 2011 til ombygninger i sekretariatet på HCA Børnehospital,
  • at de nævnte anlægssager - med en samlet udgift på 1,4 mio. kr. (indeks 123,9) - finansieres af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH, og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til - indenfor de meddelte anlægsbevillinger - at godkende licitationsresultater for de pågældende projekter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/4647
  4. Studietur for Sundhedsudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  Forelæggelse af forslag til studietur.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 8. marts 2011 en eventuel studietur. Udvalget udbad sig i den forbindelse et forslag til program for en studietur i 2011/12 med fokus på udfordringer og muligheder i det grænseoverskridende sundhedssamarbejde.

  Forslag til program for en studietur vil blive uddelt på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011

  Udvalget drøftede forslag til studietur. Der arbejdes videre med konkret oplæg til studietur til Maastricht og Basel.


  Sagsnr. 10/14203
  5. Sundhedsforskning -revision af "Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark"
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med revision af ”Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark” er der indhentet forslag fra relevante interessenter. Der er fra interessenternes side opbakning til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 28. september 2010 status for sundhedsforskningen i Region Syddanmark og ”Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark” samt temaområder, der kan inddrages i overvejelserne omkring en evt. revision af "Politik for sundhedsforskning". Sundhedsudvalget anbefalede overfor regionsrådet, at der arbejdes videre med en revision. Med revisionen skal den positive udvikling på sundhedsforskningsområdet sikres, så patienterne også fremover tilbydes ydelser, der baseres på den nyeste viden.

  Regionsrådet besluttede på mødet den 22. november 2010 på baggrund af Sundhedsudvalgets anbefaling, at der sættes en proces i gang, der skal føre til en revision af ”Politik for sundhedsforskning”. Regionsrådet besluttede,

  • at processen involverer alle relevante interessenter,
  • at arbejdet udgår fra det regionale strategiske forskningsråd og,
  • at Sundhedsudvalget orienteres løbende om processen.

  Det regionale strategiske forskningsråd er godt i gang med revisionen og har nu indhentet forslag fra relevante interessenter. Det vedlagte bilag er listen over de relevante interessenter, som blev inviteret til at bidrage med forslag til revision af ”Politik for sundhedsforskning”.

  Der er fra interessenternes side opbakning til en revision af politikken og til de temaområder som Sundhedsudvalget drøftede den 28. september 2010. Følgende emneområder opnåede særlig bred tilslutning:

  • tiltrækning og fastholdelse af klinikere i Region Syddanmark,
  • flere forskningsmiljøer på sygehusene og flere stærke forskningsmiljøer på Odense Universitetshospital,
  • sikring af, at forskningsresultater anvendes til patientens gavn og til kommerciel brug, samt
  • at der fortsat skal være fokus i samarbejdet med Syddansk Universitet. Endvidere er der flere, der fremhæver vigtigheden af at understøtte forskning i den højt specialiserede behandling og forskning i de fælles akut modtagelser. 

  Interessenterne indsendte ligeledes egne forslag, som det regionale strategiske forskningsråd vil inddrage i den videre proces. For eksempel ønsker flere et endnu større fokus på bedre udnyttelse af de forskningspotentialer, der skabes når sygehuse samarbejder om forskning, og når kommuner og praksis inddrages. Heri ligger store potentialer for både omfangsrige forskningsprojekter med stor tyngde og for forskningsprojekter i patientforløb.

  Det må afslutningsvist fremhæves, at flere af interessenterne i deres bemærkninger anvender meget positive formuleringer om det store fokus, som regionsrådet har på at løfte sundhedsforskningen i Region Syddanmark. Det igangværende arbejde indenfor sundhedsforskningen ses som visionært og ambitiøst.

  Det regionale strategiske forskningsråd fortsætter med revisionen af ”Politik for sundhedsforskning”. Processen vil løbe frem til sommeren 2011, hvor Sundhedsudvalget drøfter forslag til revideret "Politik for sundhedsforskning" og indstilles herefter regionsrådet til beslutning.

  Sundhedsudvalget orienteres næste gang på mødet 7. juni 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/629
  6. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdsgruppen om ligestilling ønsker at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra Sundhedsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet nedsatte på mødet den 13. december 2010 en arbejdsgruppe om ligestilling. Arbejdsgruppen har til formål at drøfte ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand, dvs. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet, uddannelse osv.

  Arbejdsgruppen om ligestilling har på seneste møde den 4. marts 2011 besluttet at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra de politiske udvalg. Formålet med dette er, at ligestillingsarbejdsgruppen gøres opmærksom på, hvis udvalgene inden for deres respektive områder ser barrierer og styrker, som arbejdsgruppen kan have med i deres overvejelser

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse med henblik på tilbagemelding til arbejdsgruppen om ligestilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011

  Fælles tilbagemelding til ligestillingsgruppen fra Visionsudvalget og Sundhedsudvalget:

  I det videre visionsarbejde indgår flere aspekter, f.eks. lighed i sundhed, herunder sociale og uddannelsesmæssige forhold. Endvidere er der fokus på at vare på egen sundhed.

  Derudover skal der være opmærksomhed på forskelle mellem kønnene i forhold til sygdomsbehandling, f.eks. hjertesygdomme. Herunder bør relevante forskningsresultater inddrages. Endvidere bør der være opmærksomhed på skiltning på engelsk af hensyn til personale og patienter fra udlandet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/629
  7. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • 3. maj
  • 7. juni - Sygehus Lillebælt, Kolding
  • 30. august
  • 3. oktober - OUH/Svendborg
  • 25. oktober
  • 15. november - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • 13. december
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 3. maj 2011 kl. 16.00 i regionshuset
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011

  Godkendt.

  Mødet den 30. august 2011 afholdes på Odense Universitetshospital (i stedet for 3. oktober, hvor mødet afholdes i regionshuset). På mødet den 30. august 2011 vil der være fokus på forskning.


  Sagsnr. 11/629
  8. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011

  På forespørgsel orienterede sundhedsdirektør Jens Elkjær om samarbejdet med Thava.

  Drøftedes. Sagen sættes på dagsordnen til kommende møde.


  Sagsnr. 11/629
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-03-2011

  Forslag fra Inge M. Hansen:

  Eventuelt øget fokus på information om borgernes mulighed for behandling i EU/udlandet.

  Forslag fra Inge M. Hansen:

  Eventuelt øget fokus omkring nyre-donation: Sagen sættes på dagsordnen til kommende møde.


  Siden er sidst opdateret 04-05-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring