Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Visionsudvalget - Referat - 29. marts 2011

Mødedato
29-03-2011 kl. 14:00 - 15:30

Mødested
Sønderborg Sygehus, mødelokale 2

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Thies Mathiasen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus
  2. Udkast til vision
  3. Opsamling på sundhedskaravane og borgertopmøde
  4. Procesplan
  5. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  6. Mødeplan 2011
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/631
  1. Besøg på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Sygehus Sønderjylland har i tidsrummet kl. 14.00 - 15.00 arrangeret en rundvisning på sygehuset i Sønderborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehus Sønderjylland har arrangeret en rundvisning på sygehuset i Sønderborg. Temaet for rundvisningen vil være ombygninger i Sønderborg.

  Orienteringen gives primært af centerchef Bo Andersen, Servicecenteret. Derudover deltagere relevante klinikere samt administrerende sygehusdirektør Finn Jensen.

  Rundvisningen starter fra mødelokale 2 i M 62. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 29-03-2011

  Udvalget blev orienteret om ombygning og udvidelse af dialyseafsnittet samt øvrige ombygninger på Sygehus Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/12489
  2. Udkast til vision
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af processen indtil nu er der udarbejdet et foreløbigt udkast til "Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark". Udkastet forelægges udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af temadrøftelse i regionsrådet i marts 2010 har Visionsudvalget arbejdet med at skabe en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  Arbejdet, der har inddraget mange administrative fora, indbudte oplægsholdere og drøftelser i Sundhedsbrugerrådet, resulterede i et diskussionsoplæg, som blev sendt i høring i efteråret 2010. Høringssvarene gav generelt udtryk for tilfredshed med at være inddraget i processen og til størstedelen af diskussionsoplægget. Samtidig var der også en række kommentarer, der pegede på områder, som det ville være vigtigt at inddrage i det videre arbejde.

  I februar og marts blev der afholdt en sundhedskaravane, hvor politikere drog rundt i regionerne og besøgte en hel række forskellige miljøer i Esbjerg, Sønderborg og Vejle. Politikere og borgere havde her lejlighed til at drøfte opfattelser af sundhed og visioner for sundhedsvæsenet. Som afslutning på sundhedskaravanen blev der afholdt en innovationsworkshop i Odense, hvor kreative unge mennesker var indbudt til i samarbejde med politikere at arbejde videre med de temaer, der var kommet frem under karavanens besøg i de forskellige byer.

  Som afslutning på borgerinddragelsen blev der afholdt et borgertopmøde i Middelfart den 5. marts 2011. Her drøftede 235 borgere vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark med regionens politikere. De meget spændende diskussioner ved de mange borde resulterede i en lang række pejlemærker som bidrag til det videre arbejde.

  På baggrund af alle de mange bidrag og indtryk har administrationen udarbejdet et første foreløbigt udkast til vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Udkastet vil blive fremlagt på mødet.

  Et konkret forslag til vision skal behandles i regionsrådet den 30. maj 2011 og derefter sendes i en bred høring. Den nye vision forventes at blive behandlet i regionsrådet i november måned.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Første foreløbige udkast til vision forelægges på mødet til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 29-03-2011

  Udvalget drøftede første udkast til vision. Der arbejdes videre med oplæg til ny vision til næste møde.


  Sagsnr. 10/1091
  3. Opsamling på sundhedskaravane og borgertopmøde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Visionsudvalget den 8. marts 2011 modtog udvalget bla. et slideshow med billeder fra sundhedskaravanen og et visionskatalog fra Changepilot. Det var nogle af de rå resultater til brug for det videre arbejde med at udforme en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. 

  Nu har Changepilot udarbejdet et reportagekatalog fra sundhedskaravanen, som kan bruges til at fortælle deltagerne og ikke mindst omverdenen om, hvad der skete på turen.

  På mødet den 29. marts 2011 vil kommunikationskonsulent Trine Ravn overrække reportagekataloget til udvalget. Trine Ravn vil desuden kort orientere om resultater fra borgertopmødet samt om mediedækningen af sundhedskaravanen og borgertopmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 29-03-2011

  Orienteredes og drøftedes.


  Sagsnr. 10/1091
  4. Procesplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Procesplanen vedlægges til orientering.

  Der planlægges med følgende emne til næste møde i Visionsudvalget den 3. maj 2011:

  • Endeligt udkast til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 29-03-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/631
  5. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdsgruppen om ligestilling ønsker at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra Visionsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet nedsatte på mødet den 13. december 2010 en arbejdsgruppe om ligestilling. Arbejdsgruppen har til formål at drøfte ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand, dvs. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet, uddannelse osv.

  Arbejdsgruppen om ligestilling har på seneste møde den 4. marts 2011 besluttet at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra de politiske udvalg. Formålet med dette er, at ligestillingsarbejdsgruppen gøres opmærksom på, hvis udvalgene inden for deres respektive områder ser barrierer og styrker, som arbejdsgruppen kan have med i deres overvejelser

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse med henblik på tilbagemelding til arbejdsgruppen om ligestilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 29-03-2011

  Drøftedes.

  Fælles tilbagemelding til ligestillingsgruppen fra Visionsudvalget og Sundhedsudvalget:

  I det videre visionsarbejde indgår flere aspekter, f.eks. lighed i sundhed, herunder sociale og uddannelsesmæssige forhold. Endvidere er der fokus på at tage vare på egen sundhed.

  Derudover skal der være opmærksomhed på forskelle mellem kønnene i forhold til sygdomsbehandling, f.eks. hjertesygdomme. Herunder bør relevante forskningsresultater inddrages. Endvidere på der være opmærksomhed på skiltning på engelsk af hensyn til personale og patienter fra udlandet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/631
  6. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har vedtaget følgende mødeplan:

  • 3. maj
  • 7. juni - Sygehus Lillebælt, Kolding
  • 30. august
  • 3. oktober - OUH/Svendborg, Odense
  • 25. oktober
  • 15. november - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • 13. december
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 3. maj 2011 kl. 14.00 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 29-03-2011

  Godkendt.

  Mødet den 30. august 2011 afholdes på Odense Universitetshospital (i stedet for 3. oktober, hvor mødet afholdes i regionshuset). På mødet den 30. august 2011 vil der være fokus på forskning.


  Sagsnr. 11/631
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 29-03-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 05-05-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring