Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 04. april 2011

 

Mødedato
04-04-2011 kl. 15:00 - 16:05
 
Mødested
Hotel Arnbjerg
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Hans Philip Tietje, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Undersøgelse af grube 3 til 6 i Kærgård Plantage
  2. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, matr.nr. 18e Leby, Ærø Kommune
  3. Kulturpuljeansøgning - 100 steder at huske før de forsvinder
  4. Indstillinger fra Vækstforum - projekter
  5. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  6. Bruxelleskontorets årsrapport 2010
  7. Kommentarer til ligestillingsarbejdet
  8. Møde mellem Europapolitisk Panel og Udvalget for Regional Udvikling
  9. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  10. Meddelelser
  11. Eventuelt
  12. Næste møde


  Sagsnr. 10/15196
  1. Undersøgelse af grube 3 til 6 i Kærgård Plantage
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med budgetforlig 2010 besluttede regionsrådet, at der skulle gennemføres yderligere undersøgelser af grube 3 til 6 i Kærgård Plantage for, at skabe overblik over den samlede forurening i området, og som et led i beslutningsgrundlaget for en fremtidig indsats overfor de 4 gruber. Der blev afsat 1,4 mio. kr. til undersøgelsen, og undersøgelsen skulle være af et omfang, så man kunne få den samme viden om forureningen i grube 3 til 6, som man har i grube 1 og 2. Undersøgelsen er blevet gennemført i efteråret 2010, og der foreligger nu en rapport med undersøgelsens resultater (se bilag).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forud for regionens første trin i en indsats mod forureningen i Kærgård Plantage, blev der udført detaljerede undersøgelser i og ved grube 1 og 2. Undersøgelserne viser, at der foruden kendte stoffer som kulbrinter, opløsningsmidler m.m. også er deponeret betydelige mængder af kviksølv, andre metaller og cyanid.

  Vores viden om de deponerede stoffer i de øvrige gruber (3 til 6), har været baseret på de tidligere undersøgelser udført af Ribe Amt. Undersøgelserne er meget begrænsede, og bygger på få boringer og analyser. Der er ikke analyseret for hverken kviksølv, andre metaller eller cyanid i jordprøverne fra de 4 gruber.

  Som en del af beslutningsgrundlaget for en fremtidig indsats overfor forureningen i Kærgård Plantage, er det nødvendigt at have en mere detaljeret viden om forureningens sammensætning, mængden og fordeling i grube 3 til 6. Regionsrådet besluttede derfor, at der skulle gennemføres en undersøgelse, som kunne tilvejebringe denne viden.

  Denne viden er nu frembragt, idet der er udført undersøgelser, der har til formål at:

  • Afgrænse gruberne.
  • Kortlægge forureningssammensætning, fordeling og mængde.
  • Foretage risikovurdering af de enkelte grubers forureningsbidrag til havmiljø, grundvand og luft.
  • Sætte stoffer og mængder i grube 3 til 6 i relation til stoffer i grube 1 og 2.

  Resultaterne af den gennemførte undersøgelse viser overordnet, at grube 1 til 4 er nogenlunde lige store, mens grube 5 og 6 er næsten dobbelt så store mht. areal og jordmængder. Selv om grube 5 og 6 er de største, er forureningsgraden i disse 2 gruber væsentligt lavere sammenholdt med grube 1 til 4. Det fremgår helt tydeligt, at indholdet af klorerede opløsningsmidler, benzen, toluen, kviksølv og cyanid, er langt større i grube 1 til 4, end det er i grube 5 og 6. Indholdet af oliekomponenter er dog relativt højt i grube 6. Det er det samme forureningsbillede, man ser i grundvandet under gruberne.

  Overordnet er risikosituationen for menneskers færdsel ved Kærgård håndteret gennem skiltning og advarsel mod ophold på strand og grubeområder samt badeforbuddet.

  I forhold til havmiljøet viser undersøgelsen, at der sker en stor tilførsel af forureningskomponenter fra grube 3 og 4 til havet. Denne tilførsel af forureningskomponenter kan udgøre en risiko for havmiljøet, men karakteren af påvirkningen er ikke vurderet nærmere.

  Effekten af en eventuel oprensning af f.eks. grube 3 og 4 vil ikke medføre, at man på kort sigt kan ophæve forbud mod ophold på stranden eller badning i havet. Der vil gå op mod 10 til 20 år inden effekten af en oprensning, vil slå igennem, og forbuddene måske kan ophæves. Den eneste her og nu effekt der vil opnås ved en grubeoprensning er, at man kan opholde sig over gruberne efter oprensningen.

  Yderligere tiltag i forhold til grube 3 til 6 er ikke indeholdt i den indsats, som er aftalt mellem Region Syddanmark og Miljøministeriet.

  En indsats over for de resterende gruber vil ikke ligge inden for indsatsbestemmelserne i jordforureningsloven, hvor indsatsen er fokuseret mod grundvandsbeskyttelse samt boligområder og børnehaver. En indsats vil derfor ligge udenfor den vedtagne strategi for jordforureningsindsatsen i regionen. Det kan ikke anbefales at prioritere en oprensning af disse gruber på bekostning af den grundvandsrettede indsats de kommende år.

  Miljøministeriet har hjemmel til at pålægge regionen at foretage en indsats. Der er ved at blive aftale et møde mellem regionen og miljøministeren.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget tager redegørelsen for forureningssituationen ved grube 3-6 i Kærgård Plantage til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Udvalget tog redegørelsen til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2880
  2. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, matr.nr. 18e Leby, Ærø Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning om råstoftilladelse med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Der er ikke udlagt graveområder på Ærø.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Svendborg kommune har fremsendt ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse på matr. nr. 18e Leby på Ærø. På de historiske kort fra 1842 ses, at der allerede dengang blev gravet råstoffer i området. På det første tilgængelige luftfoto fra 1954, er der en stor aktiv råstofgrav, som omfatter en stor del af matr. 18e Leby By, Bregninge.

  Den seneste råstoftilladelse på matr. 18e blev givet af Fyns Amt den 30. november 2000. Tilladelsen blev givet for en 10-årig periode. Tilladelsen udløb den 1. januar 2010.

  Vognmand Søren Hansen har den 25. november 2010 ønsket en 10-årig forlængelse af tilladelsen med de samme vilkår.

  I henhold til Råstofplan 2008 og ”Vejledning i administration af råstofloven”, kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles i særlige tilfælde med regionsrådets samtykke.

  Ansøgningen anses for omfattet af råstofplanens undtagelsesbestemmelser, retningslinie pkt. 4.3.3.: ”Der kan meddeles tilladelse til udvidelse eller forlængelse af eksisterende indvindingstilladelser både i graveområder og ved enkeltgrave, hvis det ikke er i strid med andre hensyn eller til væsentlig gene for nabobebyggelser".

  Svendborg Kommune vurderer, at indvindingen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke foretages en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), bl.a. på baggrund af, at der er tale om fortsættelse af en eksisterende tilladelse, og at der er tale om en meget lille indvinding.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der meddeles samtykke til Svendborg Kommune om forlængelse af tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 18e Leby på Ærø.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/3857
  3. Kulturpuljeansøgning - 100 steder at huske før de forsvinder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 28. marts 2011 anbefalingen fra Udvalget for Regional Udvikling om tilskud til 9 projekter fra kulturpuljens februar uddeling til mindre projekter for i alt 787.050 kr. Der var i alt afsat 1 mio. kr. til denne pulje.

  Den 1. marts 2011 modtog Regional Udvikling ansøgningen ”100 steder at huske før de forsvinder” fra CARE Danmark i samarbejde med Kulturfokus Sønderjylland. Der søges i projektet om tilskud på 223.000 kr. fra kulturpuljens uddeling til mindre projekter. 

  Ansøgningen er ikke indsendt rettidigt til ansøgningsfristen. På mødet den 7. marts 2011 i Udvalget for Regional Udvikling var der enighed om, at ansøgningen skulle forelægges på næste møde. Projektet vurderes ikke at være nyskabende, da en del af udgiftsposterne er drift/anlæg. Det anbefales derfor, at ansøgningen indstilles til afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kulturpuljens uddeling til mindre projekter, har til formål at igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet, i tæt dialog med kulturaktører, kommunerne og organisationer. Ansøgningsfristen til denne pulje var den 1. februar 2011.

  Formålet med projektet "100 steder at huske før de forsvinder" er, at opstille en fotoudstilling ved Vidå-slusen ved Højer. Fotoudstillingen skal skabe forståelse for klimaproblemer i samfundet. Udstillingen skal desuden indgå som et led i undervisningen af skolebørn nord og syd for grænsen.

  Ansøger har ansøgt om 223.000 kr. Projektet har et samlet budget på 578.000 kr.

  Det er administrationens vurdering, at:

  ·         Projektet ikke er nyskabende, da fotoudstillingen har været vist både i København (2009), Århus (2009) og på Bryggen i Vejle (2010).

  ·        Det ansøgte beløb vurderes at være meget stort i forhold til den reelle udviklingsdel inden for kulturområdet.

  ·        Projektet er meget lokalt, da udstillingen kun bliver vist i Højer ved Vidå-slusen.

  ·        En del af projektets udgiftsposter går til drift/anlæg, hvilket kulturpuljen ikke kan støtte. Her kan nævnes: Rejse + ophold LE + Care (10.000 kr.), billedkasser i stål (162.000 kr.), leje af betongrise + transport (18.000) og bustransport af skoleklasser (50.000 kr.).                    

  fold dette punkt ind Indstilling
   

   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der ydes et tilskud på 100.000 kr.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/295
  4. Indstillinger fra Vækstforum - projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum har på sit møde den 18. marts 2011 behandlet en række projektansøgninger, hvor der er søgt om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har på sit møde den 18. marts 2011 behandlet en række projektansøgninger, hvor der er søgt om regional medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Det drejer sig om to projekter indenfor Energi, hvor der er søgt om regional medfinansiering til en Fornyelsesfondsansøgning og et projekt indenfor spirende klynger.

  Energi

   

  Titel

  Indhold

  Ansøger

  Samlet budget

  Indstillet beløb

  Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn

  Omstilling af Lindø fra skibsbyggeri til test- og videnscenter indenfor offshore energiteknologi. 

  LORC

  50.882.000 kr.

  Max. 7.632.000 kr.

  Plico Systems

  Projektet omhandler et blødt computerstyret spoilersystem til lastvogn og trailer. Ansøger angiver at kunne forbedre aerodynamikken på lastvognstoget med ca. 15% ved at fjerne en stor del af turbulensen under vogntoget og derigennem reducere brændstofforbruget med 10-15%.

  Krusaa.com

  19.345.000 kr.

  Afslag

  Indstillingen om tilsagn til projektet ”Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn”  er under forudsætning af, at projektet opnår tilsagn fra Fornyelsesfonden. Fornyelsesfondens beslutning kendes på nuværende tidspunkt ikke.

  Spirende klynger

   

  Titel

  Indhold

  Ansøger

  Samlet budget

  Indstillet beløb.

  Sustain Agri

  Projektets formål er at give virksomhederne indenfor agroteknik og fødevareforarbejdning de nødvendige løsninger og kompetencer til bedre at kunne indgå som leverandører som del af klyngens samlede salgsapparat.

  Sustain Agri

  9.487.780 kr.

  759.022,40 kr

  Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

  Indstilling

  Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. projektet ”Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn” indstilles det:

  ·         At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 på max. 7.632.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15% af de godkendte støtteberettigede udgifter,

  ·         at det er en forudsætning for bevillingen, at projektet modtager tilsagn fra Fornyelsesfonden,

  ·        at de vilkår, der vil blive stillet af Fornyelsesfonden, vil blive indarbejdet i bevillingstilsagnet,

  ·         at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  Vedr. projektet ”PlicoSystems” indstilles det:

  -          At ansøgningen indstilles til afslag med følgende begrundelse:

  ·         Projektet er så løst og overordnet beskrevet i forhold til de konkrete aktiviteter knyttet til forretningsområdets udfordringer, at det på det foreliggende grundlag er vanskeligt at vurdere sandsynligheden for, at projektet kan opnå de angivne effekter.

  ·         Der er ikke tilstrækkeligt redegjort for, hvordan projektet supplerer de regionale aktiviteter, der allerede er igangsat indenfor forretningsområdet.

  ·         Der er ikke virksomhedstilkendegivelser fra transporterhvervet, som kan sandsynliggøre projektets effekter.

  Vedr. projektet "Sustain Agri" indstilles det:

  ·         At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 på 759.022,40 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 8% af de godkendte støtteberettigede udgifter,

  ·         at det forudsættes, at mindst halvdelen af virksomhederne, der indgår som partnere i projektet, er lokaliseret i Region Syddanmark under hele projektperioden, samt at projektet udarbejder en plan for, hvordan andelen af syddanske partnervirksomheder øges udover dette niveau til vækstforumsekretariatets godkendelse,

  ·         at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/295
  5. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
    Region Syddanmarks Vækstforum har på sit møde den 18. marts 2011 behandlet en række sager, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Vækstforum drøftede rammer og temaer for den kommende erhvervsudviklingsstrategi gældende fra 2012. Vækstforum indstiller to projekter til medfinansiering - den syddanske Velfærdsteknologifond og Vestdansk Investeringsfremme. Desuden har Vækstforum drøftet kriterierne for lånefonden til yderområderne.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har på sit døgnseminar den 17.-18. marts 2011 behandlet en række sager, hvor der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Kommende erhvervsudviklingsstrategi

  Vækstforum drøftede på sit døgnseminar overordnede rammer og temaer for den kommende erhvervsudviklingsstrategi, der skal træde i kraft den 1. januar 2012.

  Vækstforum lægger op til en fortsat fokusering af indsatsen. I den forbindelse udgår spirende klynger som selvstændigt forretningsområde. De øvrige tre forretningsområder i den nuværende handlingsplan videreføres:

  -          Velfærdsinnovation

  -          Energi

  -          Oplevelseserhverv

   

  Klyngeudvikling fastholdes som redskab, ligesom de nuværende vækstdrivere/redskaber, der er nævnt i erhvervsfremmeloven og i strukturfondene, også fastholdes: 

  -          Uddannelse/menneskelige ressourcer

  -          Iværksætteri

  -          Forskning, Innovation og nye teknologier

  -          Klyngeudvikling

  Vækstforum lægger desuden op til, at yderområder og det grænseoverskridende samarbejde samt internationalisering af satsningerne indarbejdes som tværgående indsatser.

   

  For at give fleksibilitet til at agere på den korte bane indarbejdes muligheden for at igangsætte en række tidsbegrænsede særlige initiativer – på Vækstforums eget initiativ.

  Plancher vedr. udarbejdelse af den kommende erhvervsudviklingsstrategi er vedlagt.

  Syddansk Velfærdsteknologifond

  Regionsrådet er tidligere blevet orienteret om arbejdet med at etablere en syddansk kapitalfond målrettet virksomheder indenfor Velfærdsteknologier og –service.

  En forudsætning for at fonden hurtigt kan komme i gang med at foretage investeringer er dog betinget af, at der tilvejebringes medfinansiering til de 50 mio. kr., som allerede er indstillet fra Socialfonden. Denne medfinansiering kan udgøres af Regionale Erhvervsudviklings midler. En tilførsel på 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler vil betyde, at der fra fondens etablering allerede er tilvejebragt halvdelen af den krævede nationale medfinansiering. Det betyder samtidig, at fonden vil være i stand til at foretage investeringer fra første færd – forudsat det sker på gældende markedsvilkår.
   

  Der vil i de enkelte investeringer kunne investeres sammen med private investorer, men der kan også investeres uden privat medfinansiering så længe, at det sker på gældende markedsvilkår. Investeringer med private investorer vil være at foretrække, men da markedet for velfærdsteknologi er relativt ungt, kan det forventes, at private investorer vil være tøvende. Derfor foreslås en model, hvor der i de to første år fra fondens etablering kan investeres uden privat medfinansiering. Derefter må man forvente, at markedet er modnet så meget, at det vil være interessant for private investorer at involvere sig.

  Vækstforum indstiller derfor til regionsrådet, at regionsrådet bevilger 25 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for at sikre, at investeringerne kan komme hurtigt i gang.

  Vestdansk Investeringsfremme

  Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, der formelt er organiseret i en forening. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark

  Konsulentfirmaet Deloitte har opgjort, at FVI har bidraget til at tiltrække det største antal arbejdspladser til Syddanmark blandt de tre regioner i perioden 2007-2010, nemlig 691 ud af i alt 1681 arbejdspladser, trods en faldende tendens i 2009 og 2010 sammenlignet med årene før.

  Udover at tiltrække disse direkte investeringer til Vestdanmark, arbejder FVI også på at fastholde og udbygge investeringer i Danmark blandt de udenlandske virksomheder, der allerede har investeret her.

  Vækstforum indstiller, at Region Syddanmark forlænger medlemskabet af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme for 2012, og at regionsrådet bevilger støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.200.000 kr. for medlemskabet i 2012.

  Udkast til resultatkontrakt 2011-12 samt statusrapport for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme er vedlagt som bilag.

  Orientering om oprettelse af lånefond til yderområderne

  Vækstforum besluttede på sit møde den 29. november 2010, at oprette en lånefond på 20 mio. kr. til iværksættere i yderområderne i etablerings-, begyndelses- eller ekspansionsfasen. Der er nu udarbejdet et prospekt for den konkrete udmøntning af lånefonden "Syddansk Lånefond". Prospektet er vedlagt som bilag.

  Formålet med oprettelsen af lånefonden er, at give mindre virksomheder i yderområderne mulighed for at få tilført risikovillig kapital. Analyser foretaget for Region Syddanmark har vist, at det er sværere for virksomheder i yderområderne at tiltrække risikovillig kapital sammenlignet med virksomheder fra den øvrige del af regionen.

  Virksomhederne, der ønsker at modtage lån, vil blandt andet blive vurderet ud fra deres forretningsplan, deres vækstpotentiale og hvorvidt virksomheden vurderes at have overlevelseschance.

  Indstilling

  Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. ”Syddansk Velfærdsteknologifond” indstilles det:

  • At regionsrådet bevilger 25 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011 til fonden, med henblik på at sikre, at investeringsaktiviteterne kan komme hurtigt i gang.

  Vedr. ”Foreningen Vestdansk Investeringsfremme” indstilles det:

  • At Region Syddanmark forlænger medlemskabet af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme til og med 2012, og at regionsrådet bevilger støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 på 3.200.000 kr. for medlemskabet i 2012.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/295
  6. Bruxelleskontorets årsrapport 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det syddanske Bruxelleskontor har udarbejdet sin årsrapport for 2010. Af årsrapporten fremgår det, at kontoret trods en omfattende omstilling af kontorets ressourcer, har opfyldt resultatkontrakten med Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum, som blev indgået for 2009-10.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det syddanske Bruxelleskontor har udarbejdet sin årsrapport for 2010, hvor det bl.a. fremgår, at kontoret trods en omfattende omstilling af kontorets ressourcer, har opfyldt resultatkontrakten med Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum, som blev indgået for 2009-10.

  Kontoret har bl.a. medvirket til indsendelse af 25 EU-ansøgninger. I 2010 blev 10 ansøgninger godkendt og 15 afventer stadig svar. På nuværende tidspunkt giver det et samlet EU-tilskud på 38 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. går direkte til syddanske projektpartnere.

  Desuden har 90 syddanske virksomheder i 2010 benyttet sig af kontorets informationsformidling, rådgivning og konsulentforløb. Heraf var 19 forløb konkret rådgivning om virksomhedernes forsknings- og innovationspotentiale og 21 konsulentforløb med virksomheder, som ønskede at starte eller udvide deres aktiviteter i Kina og USA.

  Desuden viser årsregnskabet for Bruxelleskontoret et overskud som budgetteret og følger dermed genopretningsplanen, som Bruxellesforeningens generalforsamling vedtog i 2010.

  Fremadrettet har kontoret indgået en resultatkontrakt 2011, der indebærer, at Bruxelleskontorets projekter og ydelser skal målrettes mod Vækstforums Handlingsplan for 2011. Desuden er der indgået en samarbejdsaftale for 2011-2013. Samarbejdsaftalen er en hensigtserklæring om fortsat samarbejde i 2011-2013 inden for samarbejdsaftalens rammer, såfremt resultatkontrakten opfyldes tilfredsstillende i 2011.

  I 2011 vægtes succesfuld implementering af 13 igangværende EU-projekter, som kontoret er juridisk forpligtet til at gennemføre, med 75% af kontorets ressourcer. De resterende ressourcer anvendes til kontaktskabelse, rådgivning og udvikling af nye projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17873
  7. Kommentarer til ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdsgruppen om ligestilling ønsker at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra de politiske udvalg.

  Formålet er, at arbejdsgruppen gøres opmærksom på, hvis udvalgene inden for deres respektive områder ser barrierer og styrker, som arbejdsgruppen kan have med i deres overvejelser.

  Arbejdsgruppens foreløbige arbejdsplan er vedlagt. Heraf fremgår det, hvilke emner inden for ligestilling, som arbejdsgruppen beskæftiger sig med.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Sagen blev drøftet.

  Udvalget finder, at der bør lægges vægt på ligestilling mellem kønnene, hvor det er relevant, herunder på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Margot Torps oplæg, som blev drøftet på mødet, indgår med de faldne bemærkninger i det videre arbejde i Ligestillingsudvalget.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8027
  8. Møde mellem Europapolitisk Panel og Udvalget for Regional Udvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner har nedsat et Europapolitisk Panel, som fremtil sommeren 2012 har fået til opgave at rådgive bestyrelsen om temaer og tiltag på europæisk plan af betydning for regionrådenes portefølje.

  Panelet vil gerne mødes med regionernes udvalg, som også arbejder med den europæiske dagsorden.

  Det foreslås, at mødet mellem Europapolitisk Panel og Udvalget for Regional Udvikling afholdes den 19. september 2011 kl. 13.00-15.00 før det ordinære planlagte udvalgsmøde kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at mødet mellem Europapolitisk Panel og Udvalget for Regional Udvikling afholdes den 19. september 2011 kl. 13.00-15.00 før det ordinære planlagte udvalgsmøde kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Mødet mellem Europapolitisk Panel og Udvalget for Regional Udvikling afholdes den 19. september 2011 kl. 13.00-15.00 som led i ordinært udvalgsmøde.


  Sagsnr. 10/8027
  9. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus, Preben Friis-Hauge og William Jensen, orienterede om arbejdet i bestyrelserne.


  Sagsnr. 10/8027
  10. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Preben Friis-Hauge orienterede om arbejdet i bestyrelserne for LAG-Fiskeri Vestjylland og LAG Varde. Karsten Uno Petersen orienterede om stor interesse for at søge tilskud fra LAG Esbjerg. 

  Lasse Krull orienterede om

  - borgermøde den 9. marts 2011 om Håre-Lunge Bjerge,

  - præsentation af Sønderborgs kandidatur om at blive kulturhovedstad 2017 i Berlin den 9.  marts 2011 samt om første møde i styregruppen, som han blev udpeget til at deltage i på regionsrådsmødet den 28. februar 2011.


  Sagsnr. 10/8027
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  12. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Næste møde afholdes mandag den 2. maj 2011 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011
   

  Næste møde er mandag den 2. maj 2011 kl. 15.00 - i Regionshuset i Vejle.


  Siden er sidst opdateret 06-04-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring