Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatriudvalget - Referat - 06. april 2011

Mødedato
06-04-2011 kl. 14:00 - 14:30

Mødested
Regionshuset, Damhaven 12, Vejle Politikerrum 2

Deltagere
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Finn T. Hansen (F)
 • Mette Valentin (F)

 • Afbud
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Finn T. Hansen (F)
 • Mette Valentin (F)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Esbjerg, udbygning af psykiatriens døgnfunktion-byggeprogram
  2. Psykiatrien i Region Syddanmark - Udvidelse af lejemål I Teglgårdsparken 26, Middelfart
  3. Mødekalender 2011
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 11/905
  1. Esbjerg, udbygning af psykiatriens døgnfunktion-byggeprogram
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 13. december 2010 et idéoplæg til en udbygning af den psykiatriske døgnfunktion i Esbjerg. Projektet skal muliggøre samling af de psykiatriske sengeafsnit i Hviding og Esbjerg, samt etablering af et gerontopsykiatrisk sengeafsnit og en mindre udvidelse i det samlede sengeantal, som led i harmonisering af det psykiatriske behandlingstilbud på tværs af regionen. Desuden skal projektet sikre tilpasning af de eksisterende fysiske rammer til de godkendte standarder og principper i generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien. Projektet omfatter en udvidelse af arealet med ca. 6.200 m2 og renovering/ombygning af andre 11.000 m2 i forskelligt omfang. Der er udarbejdet et byggeprogram for ny- og ombygningen til en samlet pris på 235 mio. kr. Da regionen har modtaget 17 mio kr. fra statslige puljer, er det regionale finansieringsbehov på 218 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 13. december 2010 et idéoplæg til en udbygning af den psykiatriske døgnfunktion i Esbjerg. Projektet skal muliggøre samling af de psykiatriske sengeafsnit i Hviding og Esbjerg, samt etablering af et gerontopsykiatrisk sengeafsnit og en mindre udvidelse i det samlede sengeantal, som led i harmonisering af det psykiatriske behandlingstilbud på tværs af regionen. Desuden skal projektet sikre tilpasning af de eksisterende fysiske rammer til de godkendte standarder og principper i generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien. Projektet omfatter en udvidelse af arealet med ca. 6.200 kvm. og renovering/ombygning af andre 11.000 m2 i forskelligt omfang.


   

  Byggeprogrammet lægger op til følgende væsentlige elementer i byggeprojektet:

  ·  3 nye sengeafsnit på i alt 46 senge

  ·  Én indgang for akutte patienter gennem kobling af modtagelse for tvangsindlæggelser til den nuværende skadestue

  ·   En ny samlet gerontopsykiatrisk funktion med ambulatorium og sengeafsnit koblet tæt sammen

  ·  Optimeret logistik gennem etablering af tunnelsystem, der forbinder alle sengeafsnit med skadestue/ECT og servicebygningen og sikrer at al vare- og sengetransport kan ske diskret og nemt udenfor de offentlige områder i bygningen

  · Tilpasning af de eksisterende sengeafsnit til standarder i Generalplanen – primært muliggørelse af åben/lukkede integrerede afsnitsmodel og udvidelse af patientstuer

  ·  Fokus på ”psykiatri i bevægelse” gennem bl.a. oprustning af aktivitetsmuligheder i og udenfor sengeafsnittene, herunder etablering af en mindre hal.

  ·  Tilpasning af Hovedbygningen, så den kan fungere som både samlingspunkt, forbindelsesled og hovedfærdselsåre for den psykiatriske afdelings patienter, pårørende og personale

  ·  Nybygninger, der lever op til lavenergiklasse 2015 (50% reduktion i energiforbrug) og andre tiltag til reduktion af de øvrige driftsudgifter.

  Herudover kan det oplyses at:

  • de ambulante psykiatriske funktioner, der pt. befinder sig på døgnfunktionsmatriklen, skal som led i psykiatriplanen flyttes ud i et lokalpsykiatrisk center i Esbjerg
  •  en ny lokalplan for matriklen forelægges politikerne i Esbjerg kommune til principgodkendelse i løbet af marts måned
  •  der er indledt sonderinger vedr. fremtiden for de rømmede bygninger i Hviding
    

  Ved godkendelsen af idéoplægget blev det angivet, at den endelige anlægsbyggeriberegning ville blive forelagt sammen med byggeprogrammet i foråret 2011. En gennemregning af projektet viser, at det samlede anlægsprojekt forventes gennemført for 235 mio. kr.

  I forhold til det projekt der ligger til grund for det afsatte rådighedsbeløb ønskes der afsat midler til følgende nye elementer:

  Sammenhængende tunnelforbindelse – for at optimere flow af varer, diskrete patienttransporter udenfor de offentlige områder og fysisk forbinde psykiatriens og børne- og ungdomspsykiatriens bygninger ønskes der etableret en sammenhængende tunnelforbindelse på grunden i Esbjerg. Den vil forbinde alle sengeafsnit med varemodtagelse og skadestue/ECT og forbinde hovedindgangen i psykiatrien med børne- og ungdomspsykiatriens bygning på den anden side af vejen. Tunnelløsning skaber:

  • tidssvarende forhold for transport af varer og patienter,
  • forbedrer patientoplevelsen væsentlig (ikke til offentlig skue i sårbare situationer),
  • væsentlig lettere og hurtigere transport af varer og
  • væsentlige forbedring af muligheder for at integrere børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien
  • vigtig forbedring af hygiejnen (alt urent køres uden om de offentlige områder),

  Pris: 12 mio. kr. 

   

  Genhusning - Der er ikke i det oprindelige anlægsbudget indregnet genhusningsudgifter. Der arbejdes på nuværende tidspunkt ud fra, at en del af de ambulante aktiviteter, der i dag er i de bygninger, der skal nedrives i forbindelse med byggeriet skal genplaceres andre steder på grunden.  Det anses for sandsynligt at det vil blive nødvendigt at genplacere en væsentlig del af de ambulante aktiviteter i lejede lokaler udenfor matriklen i en 2-årig byggeperiode.

  Pris: 3 mio.kr.

   

  Ved godkendelsen af idéoplægget blev det angivet, at den endelige anlægsbyggeriberegning ville blive forelagt sammen med byggeprogrammet i foråret 2011. En gennemregning af projektet viser, at det samlede anlægsprojekt forventes gennemført for 235 mio. kr.

  Region Syddanmark har søgt og modtaget midler fra staten til etablering af flere enestuer. I Hviding er der pt. flere 2-sengsstuer. Region Syddanmark har modtaget puljemidler på i alt 17 mio. kr.

  Samlet set svarer det til et regionalt finansieringsbehov på 218 mio. kr.

  På nuværende tidspunkt er der til projektet afsat 197,284 mio.kr. på investeringsbudget 2011-2014. Udover dette beløb indgik oprindeligt yderligere 23 mio. kr. til finansiering af den del af projektet der omfatter ny vej og renovering af Hovedbygning. Disse midler, der stod på 2 særskilte anlægsrammer blev ved en fejl nulstillet i forbindelse med udarbejdelse af budget 2011-2014. Med de statslige puljemidler til projektet bliver der behov for at udvide anlægsbudgettet med netto 20,716 mio. kr. 

  Det har vist sig muligt at optimere byggeperioden og dermed sikre et halvt år hurtigere ibrugtagning og dermed tidligere realisering af driftsbesparelsen ved samling af de 2 døgnfunktioner og rømning af Hviding. Der ønskes derfor en anden fordeling af rådighedsbeløbene, end den som fremgår af nuværende investeringsbudget 2011-2014. Under hensyntagen til det reviderede anlægsbudget ønskes der afsat følgende beløb for årene 2011-2014 (i parentes de nuværende beløb):


   

  ·        2011:   5,087 mio.kr.(5,087 mio.kr)

  ·        2012: 60,421 mio.kr. (39,705 mio.kr.)

  ·        2013: 93,528 mio.kr. (53,964 mio. kr.)

  ·        2014: 58,964 mio.kr. (98,528 mio. kr.)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Psykiatri- og socialdirektøren indstiller, at udvalget over for regionsrådet anbefaler:

  At byggeprogrammet for udbygning af døgnfunktionen i Esbjerg godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 235 mio kr. til anlægsprojektet (indeks 123,9).

  At der meddeles en indtægtsbevilling til anlægsprojektet på 17 mio. kr. (Fast indeks).

  At det afsatte rådighedsbeløb til finansiering af projektet forøges med 20,716 mio. kr. i 2012 finansieret af de likvide aktiver, fordeles efter årene jf. sagsfremstilling og at rådighedsbeløbet frigives.

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at antage byggerådgiver.

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet til byggeriet under forudsætning af, at dette holder sig inden for det afsatte rådighedsbeløb.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 06-04-2011

  Et ikke beslutningsdygtigt udvalg anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/4528
  2. Psykiatrien i Region Syddanmark - Udvidelse af lejemål I Teglgårdsparken 26, Middelfart
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med, at kompetencecenterdelen af PsykInfo i Vejle flyttes sammen med psykiatriadministrationen i Middelfart, er der behov for at udvide lejemålet med 595 m2, og i den forbindelse deponere 5.585.370 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehusledelsen og administrationen for Psykiatrien i Region Syddanmark har til huse i lejede lokaler i Teglgårdsparken 26, Middelfart. Lejemålet omfatter i alt 2.129 m2. Lejemålet ønskes med virkning fra 1. maj 2011 udvidet med 595 m2 til brug for Psykinfo, idet den del af PsykInfo i Vejle, der varetager kompetencecenterfunktionen flytter til Middelfart. I Vejle er der etableret ny PsykInfo på psykiatrisk afdeling. 

  Placering af PsykInfo i Middelfart findes mest hensigtsmæssig, efter at der nu findes PsykInfoafdelinger spredt over hele regionen. Udvidelsen af lejemålet medfører samtidig, at undervisning til Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje kan placeres i lokalerne i Teglgårdsparken.

  Det eksisterende lejemål til PsykInfo vil blive sagt op, når udvidelsen af lejemålet i Teglgårdsparen 26, Middelfart er godkendt.

  Ændringen af huslejen som følge af lejemålets udvidelse afholdes inden for psykiatrisygehusets budgetramme.

  Udvidelsen af lejemålet betyder, at det bliver omfattet af reglerne om deponering, og at der i henhold til reglerne skal deponeres 5.585.370 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Psykiatri- og socialdirektøren indstiller, at udvalget overfor regionsrådet anbefaler:

  At lejemålet i lokaler i Teglgårdsparken 26, Middelfart med virkning fra 1. maj 2011 udvides med 595 m2 til i alt at udgøre 2.724 m2

  At deponere 5.585.370 kr. som følge heraf.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 06-04-2011

  Et ikke beslutningsdygtigt udvalg anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-04-2011

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 11/162
  3. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Mødekalender 2011

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2011:

  Der skal findes en anden dato i stedet for den 24. maj 2011, da der er arrangeret studietur for regionsrådet til Bruxelles.

   

  Forslag: 7. juni 2011 kl. 10.00 - 12.00 eller 16. juni 2011 kl. 13.00 - 15.00

  29. september 2011 på psykiatrisk afdeling i Augustenborg, Palævej 1, 6440 Augustenborg

  22. november 2011 på psykiatrisk afdeling i Hviding, Ribevej 27, Egebæk-Hviding, 6760 Ribe

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 06-04-2011

  Den 24. maj 2011 fastholdes.


  Sagsnr. 11/162
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 06-04-2011

  Bent Bechmann og Jens Møller ønsker at få ført til protokol, at det er utilfredsstillende, hvis medlemmer ikke melder afbud til udvalgsmødet, så der er usikkerhed om udvalget er beslutningsdygtigt.


  Siden er sidst opdateret 11-04-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring