Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Socialudvalget - Referat - 07. april 2011

Mødedato
07-04-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Engbo, Skaboeshusevej 110, 5800 Nyborg

Deltagere
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Mette Valentin (F)

 • Afbud
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Jytte G. Lauridsen (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning og orientering
  2. Orientering
  3. Forslag til udvikling af Region Syddanmarks autismeområde
  4. Status på arbejdet med at udforme ny strategi for 2011 til 2013 samt status på dialogmøder med kommunerne
  5. Udviklingsplan for Center for Misbrug og Socialpsykiatri – specielt vedr. afdelingen i Toftlund
  6. LUKKET punkt - Status på sager omtalt i pressen
  7. Mødekalender 2011
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 11/171
  1. Rundvisning og orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rundvisning på Engbo og orientering v/ forstander Torben Bøge Mikkelsen

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-04-2011

  Der blev givet en orientering


  Sagsnr. 11/171
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-04-2011

  Der blev orienteret om et merforbrug i 2010, bl.a. pga. udviklingen i belægningerne samt, at der er lavet handleplaner for økonomi.

  Der blev givet en status på de sikrede pladser.

  Der blev orienteret om, at Lego besøger Kastaniely.

  Der blev orienteret om et AT-påbud på tilbuddene.

  Der blev orienteret om tidspunkt for studieturen til Stockholm.

  Der blev orienteret om samarbejdet med kommunerne om det nye rammeaftalekoncept.


  Sagsnr. 10/12841
  3. Forslag til udvikling af Region Syddanmarks autismeområde
  fold dette punkt ind Resume

  Socialområdet har udarbejdet et forslag til udvikling af Region Syddanmarks autismeområde. Forslaget har to indsatsområder:

  1. De regionale tilbud tilpasses kontinuerligt kommunernes efterspørgsel, herunder fleksible tilpasninger i forhold til ændrede behov.
  2. Autismeområdet konsolideres og styrkes med et særligt overbygningscenter, der skal udvikle autismeområdet som videns- og kompetenceområde i Region Syddanmark.

  Forslaget indeholder en række anbefalinger til at igangsætte dette arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er to strømninger i gang på samme tid på autismeområdet i Region Syddanmark: På den ene side er der borgere - børn og voksne - på venteliste til regionale sociale tilbud. Derudover efterspørger kommuner også akutpladser. På den anden side oplever tilbuddene i Region Syddanmark i stigende grad, at kommuner hjemtager borgere til egne sociale tilbud. Det sker også, at borgere på venteliste viser sig at få et andet kommunalt tilbud, når tiden nærmer sig for at en plads på et regionalt tilbud kan tilbydes. Begrundelser for hjemtagning og sletning fra ventelisten kan ofte være en stram kommunal økonomi kombineret med et ønske om nærhedsprincip.

  Danske Regioner og centrale aktører, som eksempelvis Videnscenter for Autisme, deler en bekymring om, at mennesker med autisme i stigende grad placeres sammen med mennesker med andre handicaps i samme tilbud, og at der som følge heraf sker en afspecialisering. Etablering af et stærkt autismeområde skal ses som et modtræk til afspecialisering.

  For at regionens autismetilbud skal være attraktive for kommunerne, er det nødvendigt at tilpasse området til kommunernes behov og ønsker. I en interviewundersøgelse udarbejdet af Videnscenter for Autisme fremgår det, at kommunerne ønsker mere gennemsigtighed i forhold til, hvad ydelsen indeholder, samt mere fleksibilitet i de tilbud og ydelser de kan købe, så de nøjagtigt tilpasses borgerens behov, og der ikke betales for uønskede ydelser. Ovenstående vil indgå i forbindelse med regionens arbejde med takstfastsættelsen på tilbuddene i de kommende år.

  Socialområdet i Region Syddanmark vil derfor udvikle indsatsen på autismeområdet på to områder:

  1. De regionale tilbud tilpasses kontinuerligt kommunernes efterspørgsel, herunder fleksible tilpasninger i forhold til ændrede behov.
  2. Autismeområdet konsolideres og styrkes med et særligt overbygningscenter, der skal udvikle autismeområdet som videns- og kompetenceområde i Region Syddanmark.


  Bilaget beskriver anbefalinger til, hvordan arbejdet med udvikling af autismeområdet kan gribes an.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-04-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15648
  4. Status på arbejdet med at udforme ny strategi for 2011 til 2013 samt status på dialogmøder med kommunerne
  fold dette punkt ind Resume

  Strategien for socialområdet 2011 til 2013 har været udsendt til høring. Høringen har givet anledning til en række ændringer, der er indarbejdet i det nye udkast til strategi. I forhold til regionens ønske om at afholde dialogmøder med kommunerne har kommunerne besluttet, at man ikke ønsker disse afholdt. Det foreslås i stedet, at der afholdes en ½ temadag for alle kommuner og regionen i Syddanmark med henblik på at drøfte den generelle udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der vil på mødet blive givet en orientering om forslaget til strategi for 2011-2014 efter høringen samt processen omkring politiske møder med kommunerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På det sidste møde i socialudvalget blev der forelagt udkast til strategi for socialområdet 2011 til 2013. Strategien tog afsæt i regionsrådets temadrøftelse om socialområdets fremtid, der blev afholdt den 25. oktober 2010. Forslag til den nye strategi forelægges regionsrådet i maj 2011.

  Efter sidste møde i socialudvalget har strategien været sendt i høring blandt de sociale tilbud.

  I høringssvarerne bliver udtrykt meget stor tilfredshed med de 5 indsatsområder som strategien indeholder:

  Selvbestemmelse og brugerstyring

  Servicedeklarationer på alle tilbud

  På forkant med den nyeste teknologiske viden

  De rigtige hænder - på det rigtige tidspunkt - i de rigtige mængder

  Vi går nye veje og bygger videre på det, der virker.

  Derudover har der været følgende centrale bemærkninger til strategien:

  • Det er et ønske, at perioden for strategiarbejdet forlænges frem til 2014, hvilket betyder, at socialområdet får ét år længere til at implementere de 5 indsatsområder
  • At det tydeliggøres, at de regionale sociale tilbud er meget forskellige og at der skal være en individuel tilgang i forhold til, hvordan det enkelte tilbud arbejder med at implementere strategien
  • At betydningen for medarbejderne fremgår tydeligere i strategien

  De indkomne høringssvar har givet anledning til tilretninger af udkast til strategi på flere punkter.  

  Dialogmøder med kommunerne

  På temadrøftelsen i regionsrådet den 25. oktober 2010 blev det fremhævet, at det er afgørende, at regionen har en god dialog med kommunerne om ønskerne til Region Syddanmark rolle på det højt specialiserede socialområde i Syddanmark. På denne baggrund besluttede socialudvalget på mødet i november 2010, at udvalget i foråret 2011 ville invitere til 4 møder med socialudvalgene i kommunerne i Syddanmark. Regionens initiativ til at afholde dialogmøderne er blevet drøftet administrativt og politisk i kommunerne. På møde i KKR den 7. februar 2011 besluttede borgmestrene i Syddanmark, at kommunerne ikke ønsker, at der afholdes disse 4 dialogmøder. Derimod blev der besluttet, at anbefale at der holdes ½ temadag, der planlægges i fællesskab mellem KKR sekretariatet og regionen. Formålet med temadagen er at drøfte den generelle udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget drøfter og anbefaler det reviderede udkast til strategi for socialområdet

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-04-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/7739
  5. Udviklingsplan for Center for Misbrug og Socialpsykiatri – specielt vedr. afdelingen i Toftlund
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med Region Syddanmarks overtagelse af Misbrugscenter Sønderjylland er det besluttet, at der skal forelægges en udviklingsplan. Udviklingsplanen forventes dagsordenssat til regionsrådets møde d. 30. maj 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der pågår pt. et arbejde med at beskrive et forslag til en udviklingsplan for Center for Misbrug og Socialpsykiatri, - med afdelinger i henholdsvis i Toftlund og Fredericia. Et væsentligt element i denne udviklingsplan er, at der etableres et velfunderet samarbejde med behandlingspsykiatrien.

  Specielt afdelingen i Toftlund skal sikre, at der skabes et effektivt og målrettet tilbud til de borgere, der har en psykiatrisk problemstilling kombineret med et misbrug. De overordnede aftaler mellem psykiatrien og Toftlund er nu afklaret.

  Det har været drøftet, hvorvidt afdelingen i Toftlund evt. skulle ændres fra til et tilbud efter Servicelovens § 110 (forsorgshjem) til et korterevarende botilbud efter SEL § 107. Indstillingen vil formentlig være, at § 110 fastholdes.

  §110 giver mulighed for at borgeren kan indskrives umiddelbart, hvilket vurderes som helt afgørende i forbindelse med at kunne give målgruppen et målrettet tilbud, når borgerens motivation er til stede. Sideløbende med et ophold efter § 110 kan der så tilbydes misbrugsbehandling efter § 101.

  Herudover vil der være en beskrivelse af, hvorledes de to afdelinger i Toftlund og Fredericia planlægger en faglig udvikling. Et af disse initiativer er så småt sat i gang, nemlig et undervisningsforløb om klinisk psykiatri og dobbeltdiagnoser; et forløb, der varetages af distriktspsykiatrien fra psykiatrisk afdeling i Haderslev. Ligeledes er der programsat et længere forløb, et systemisk basisår for de medarbejdere, der pt. ikke har gennemført dette.

  Alle disse elementer skal samlet set medvirke til at sikre, at Region Syddanmark kan tilbyde kommunerne og borgerne et målrettet og faglig højt kvalificeret tilbud, når der er brug for udredning og afklaring.

  I forbindelse med seneste møde i socialudvalget, blev der orienteret om, at belægningen på daværende tidspunkt var ganske lav. Dette har ændret sig så der pt. er indskrevet 12 borgere i Toftlund, ud af i alt 14 døgnpladser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-04-2011

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/171
  6. LUKKET punkt - Status på sager omtalt i pressen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 11/171
  7. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Mødekalender 2011

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  14. juni 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Holtegården, Gammelengvej 6 A, 6630 Rødding

  25. august 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Østruplund, Klintebjergvej 75, 5450 Otterup

  11. oktober 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Æblehaven, Fjordvej 160, 6000 Kolding

  1. december 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Kastaniely, Odensevej 56, 5600 Faaborg

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-04-2011

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/171
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 07-04-2011

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 11-04-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring