Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Praksis- og kommuneudvalget - Referat - 11. april 2011

Mødedato
11-04-2011 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Lægepraksis på Tønder Sygehus, Carstensgade 6, 6270 Tønder
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   
 • Poul Sækmose
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Dagsordenspunkt vedr. mødestedet, Tønder Sygehus
  2. Ansøgning om § 3-aftale om allergivaccination
  3. Orientering om status på ansøgning om midler til etablering af sundhedshuse
  4. Opfølgning vedr. sundhedshuse i Region Syddanmark
  5. Beretninger 2010 fra de lokale og de psykiatriske samordningsfora
  6. Godkendelse af sundhedsaftaler 2011-14
  7. Ny overenskomst inden for psykologhjælp
  8. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  9. Mødeplan
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 10/13609
  1. Dagsordenspunkt vedr. mødestedet, Tønder Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Tønder Sygehus er der samlet en række tværsektorielle og tværfaglige sundhedsfunktioner, herunder:

  Lægepraksis:

  4 almenlægepraksis med i alt fem læger:
  Jørgen Solgaard og Susanne Smiths
  Nis Jepsen
  Dorte Støy
  Kirsten Andreasen.

  Andre ydere:

  Øjenklinikken Tønder v/Svend Erik Hansen og Per Lykke Gregersen
  Øre-, næse- og halslæge Aksel Fogh
  Speciallæge Mette Espe Kristensen, dermatolog
  Psykolog Karen Elholm Bergmann
  Aktiv kiropraktik v/Kirstine Risager.

  Regionale funktioner:

  Lokalpsykiatri – nyindrettet.
  Skadeklinik med behandlersygeplejerske
  Røntgen
  MR-scanning
  Medicinsk dagklinik
  Laboratorium
  Fællessekretariat Tønder (lægesekretærer)
  Kantine

  Kommunale funktioner:

  Træningsafdeling – fysioterapi og ergoterapi
  Køkken

  Praktiserende læge Dorthe Støy samt AC-fuldmægtig Mona Andersen, strategi- og udviklingsafdelingen på Sygehus Sønderjylland, vil holde oplæg og vise rundt på sygehuset.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 11-04-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 07/22493
  2. Ansøgning om § 3-aftale om allergivaccination
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har modtaget flere ansøgninger fra en række praktiserende øre - næse - hals speciallæger i Region Syddanmark om indgåelse af en § 3-aftale vedrørende allergivaccination i speciallægepraksis.

  I henhold til overenskomstens § 3, stk. 2 kan der lokalt indgås aftaler vedrørende ændring af overenskomsten, såfremt der er enighed mellem overenskomstens parter.

  Ansøgningerne har været behandlet i Samarbejdsudvalget vedr. Speciallægehjælp i Region Syddanmark, som overfor regionsrådet anbefaler, at der indgås en generel allergivaccinationsaftale med henblik på at sikre ensartede krav til behandlingens indhold og kvaliteten heraf.

  § 3, stk. 2 aftaler træder endeligt i kraft, når de er godkendt af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har modtaget flere ansøgninger fra en række praktiserende øre - næse - hals speciallæger i Region Syddanmark om indgåelse af en § 3-aftale vedrørende allergivaccination (også kaldt hyposensibilisering) i speciallægepraksis.

  I henhold til overenskomstens § 3, stk. 2 kan der lokalt indgås aftaler vedrørende ændring af overenskomsten, såfremt der er enighed mellem overenskomstens parter.

  Allergivaccination gives til patienter, der har påvist allergi svarende til astma, høfeber og insektstikallergi. I vedlagte notat er der nærmere redegjort for baggrunden for allergivaccination, organiseringen af allergivaccination i Region Syddanmark samt rammen for indgåelse af en generel allergivaccinationsaftale inden for speciallægeområdet.

  Speciallægerne udfører allerede i dag vaccinationerne og lader sig honorere ved analogiseringer.

  Ansøgningerne har været forelagt professor Carsten Bindslev-Jensen, Hudafdelingen på OUH. Carsten Bindslev-Jensen har svaret, at det er relevant og hensigtsmæssigt, at der foretages allergivaccination i øre-, næse- og halsregi i regionen under forudsætning af, at ørelægerne  følger de guidelines, der er udarbejdet af Dansk Selskab for Allergologi, og at vaccinationen sker under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens vejledning herom.  

  Samarbejdsudvalget vedr. Speciallægehjælp har i forbindelse med behandlingen af sagen fundet det relevant, at derudover praktiserende ørelæger - også indgår praktiserende dermatologer i en generel allergivaccinationsaftale. Med indgåelsen af vedlagte udkast til en § 3-aftale om allergivaccinationsaftale vil der fremover være ensartede krav til allergivaccinationens indhold og kvalitet indenfor dermatologi, otologi samt intern medicin, idet sidstnævnte speciale som det eneste speciale har en allergivaccinationsydelse i overenskomsten.

  Udkastet til § 3-aftalen indebærer, at antallet af allergivaccinationer holdes på et niveau svarende til niveauet for 2010 i speciallægeregi, idet aftalen omfatter de speciallæger der hidtil har udført vaccinationer og i det hidtidige omfang. Aftalen forventes således at være udgiftsneutral for regionen. Det skal også nævnes, at patienten selv betaler vaccinen i speciallægepraksis.

  Endelig har samarbejdsudvalget i sin behandling lagt vægt på, at et allergivaccinationsforløb strækker sig over mindst 3 år, hvor patienten skal møde op ca. 38 gange. Dette taler for, at behandlingen foregår i patientens nærmiljø frem for på sygehus. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at vedlagte udkast til § 3-aftale om allergivaccination vedtages.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 11-04-2011
   

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/13609
  3. Orientering om status på ansøgning om midler til etablering af sundhedshuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har fået tilsagn fra Indenrigs- og sundhedsministeriet om 72,8 mio. kr. til oprettelse af sundhedshuse i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har i samarbejde med seks kommuner i regionen indsendt ansøgninger for i alt 87,8 mio. kr. til Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje vedr. etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder.

  Der blev indsendt ansøgninger om følgende:

  • Langeland kommune, Rudkøbing: 23. mio. kr. 
  • Nordfyns kommune, Bogense: 11.1 mio. kr.
  • Sønderborg kommune, Nordborg: 14 mio. kr.
  • Tønder kommune, Skærbæk: 14,7 mio. kr.
  • Ærø kommune: 10 mio. kr.
  • Vejen kommune, Brørup: 15 mio. kr.

  Indenrigs- og sundhedsministeriet har meddelt, at der er givet tilsagn om statsligt tilskud til projekterne i Langeland, Nordfyns, Sønderborg, Tønder og Ærø kommune, mens der er blevet meddelt afslag på ansøgningen om midler til etablering af fase to til sundhedshuset i Brørup. Der er således i alt givet tilsagn om i alt 72,8 mio. kr.

  I den kommende tid vil der blive afholdt møder mellem regionen og de involverede kommuner med henblik på at lægge en plan for den videre proces.

  Der vil på mødet blive givet en orientering herom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 11-04-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/13609
  4. Opfølgning vedr. sundhedshuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 28. marts 2011 at anvende den viden, der er opnået i forbindelse med temadrøftelsen om sundhedshuse i det fremtidige arbejde med emnet.

  På den baggrund vedlægges notat vedr. lægehuse og sundhedshuse i Region Syddanmark som oplæg til det videre arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 11-04-2011
   

  Udvalget anmodede sundhedsstaben om, at få forelagt et politisk papir, som kan danne grundlag for det fremtidige arbejde med sundhedshuse - herunder med praksisplanen for almen praksis.

  Udvalget ønsker, at der lægges vægt på tværfaglighed og det tværsektorielle samarbejde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18406
  5. Beretninger 2010 fra de lokale og de psykiatriske samordningsfora
  fold dette punkt ind Resume
   

  De lokale samordningsfora er i lighed med de foregående år anmodet om, at indsende en beretning om samordningsforums virke i 2010 med fokus på vurdering af samarbejdet, og af sundhedsaftalen fra 2008. Der forelægges beretninger fra de somatiske og de psykiatriske samordningsfora samt notat af 22. februar 2011 med en sammenfatning af afrapporteringerne med fokus på mulige opfølgningspunkter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I sundhedsaftalerne for 2008 er det aftalt, at de lokale samordningsfora og de psykiatriske samordningsfora afgiver en årlig beretning til Sundhedskoordinationsudvalget samt de respektive parter om varetagelsen af opgaverne i henhold til sundhedsaftalerne samt om forhold der har været drøftet i det forgangne år.

  De lokale samordningsfora er i lighed med de foregående år anmodet om, at indsende en beretning om samordningsforums virke i 2010 med fokus på vurdering af samarbejdet, og af sundhedsaftalen fra 2008. Der er udsendt en svarskabelon med åbne punkter som vejledning.
  De psykiatriske samordningsfora er efter aftale anmodet om at indsende én samlet beretning.

  Der vedlægges beretninger fra de somatiske og de psykiatriske samordningsfora samt notat med en sammenfatning af afrapporteringerne med fokus på punkter, hvor samordningsfora påpeger behov for et videre arbejde med aftalegrundlaget.

  Det Administrative Kontaktforum under Sundhedskoordinationsudvalget har behandlet sagen i møde den 9. marts 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 11-04-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/19007
  6. Godkendelse af sundhedsaftaler 2011-14
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i møder den 8. september og  9. december 2010 grundaftalen for sundhedsaftalerne 2011-14. Den endelige grundaftale kan sammen med de tilhørende bilag findes på regionens hjemmeside http://regionsyddanmark.dk/wm332930.

  Ved forhandlingsrunden mellem Region Syddanmark og de enkelte kommuner i oktober - december 2010 opnåedes enighed om tilslutning til grundaftalen samt indholdet i de specifikke aftaler for hver kommune.

  De 22 kommuner har godkendt sundhedsaftalerne i løbet af januar 2011, idet dog 3 kommuner først har godkendt aftalerne i februar. De specifikke aftaler kan samlet se på regionens hjemmeside http://regionsyddanmark.dk/wm337302.

  Regionsrådet har godkendt sundhedsaftalerne i møde den 31. januar 2011. Uddrag af regionsrådets beslutningsprotokol vedlægges.

  Sundhedsaftalerne er i uge 4 indsendt til Sundhedsstyrelsens godkendelse med forbehold for den politiske godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd.

  Sundhedsstyrelsens godkendelse er modtaget den 30. marts 2011. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 11-04-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/4718
  7. Ny overenskomst inden for psykologhjælp
  fold dette punkt ind Resume
   

  Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings - og Takstnævn har den 11. marts 2011 indgået en forhandlingsaftale vedrørende en ny overenskomst inden for psykologhjælp.

  Under forudsætning af parternes godkendelse træder overenskomsten i kraft pr. 1. juli 2011 og er gældende til ultimo september 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings - og Takstnævn (RLTN) har den 11. marts 2011 indgået en forhandlingsaftale vedrørende en ny overenskomst inden for psykologhjælp.

  Under forudsætning af parternes godkendelse træder overenskomsten i kraft pr. 1. juli 2011 og er gældende til ultimo september 2014. Dog træder bestemmelsen om udvidelsen af personkredsen til også at omfatte personer mellem 18 - 28 med angst/OCD i kraft den 1. april 2011 - se nedenfor.

  Økonomien

  Aftalen er indgået indenfor en uændret økonomisk ramme på 2010-niveau. Dog er der på landsplan tilført 25 mio. kr. til behandling af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (personer mellem 18 - 28 år). Region Syddanmarks andel heraf er ca. 5 mio. kr.

  I økonomiprotokollatet opereres der med 2 selvstændige økonomiske rammer, hvor den første omfatter henvisningsårsag 1-9 mens den sidste omfatter henvisningsårsag 10 og 11 (angst/OCD). Såfremt udgiften overstiger en eller flere af de selvstændige rammer er der aftalt forskellige muligheder for modregning via reguleringsordningen. Der kan dog ikke ske nedsættelse af honorarerne.

  Nedenfor vil de øvrige nye elementer i aftalen blive kort omtalt.

  I aftalen er der indføjet en ny formålsbestemmelse. Den fremhæver, at psykologerne "tilbyder psykologisk krisehjælp og behandling enten som supplement til medicinsk behandling eller som selvstændig behandling". I formålsbestemmelsen er der ligeledes lagt stor vægt på samarbejdet med almen praksis. Bl.a. er der fremover en pligt til, at psykologen ved behandlingens afslutning sender en (elektronisk) epikrise til patientens egen læge. Fra og med 1. juni 2012 skal en ny standard epikrise tages i brug.

  I lighed med den forrige overenskomst er der afsat penge til efteruddannelse (for Region Syddanmarks vedkommende 108.000 kr. for hver af årene 2011 og 2012).

  Omkring kvalitetsudvikling er det præciseret i aftalen, at det forventes, at psykologer deltager i supervision. Endvidere skal der i overenskomstperioden arbejdes med en inddragelse af Den Danske Kvalitetsmodel. Bl.a. skal overenskomstparterne nedsætte en arbejdsgruppe.

  Så er personer med let til moderat angst, herunder OCD efter lang tids tovtrækkeri kommet ind i overenskomsten (som henvisningsårsag 11). I første omgang er personer mellem 18 og 28 år omfattet.

  Som følge af udvidelsen af personkredsen med angst/OCD sker der på landsplan en tilførsel af 50 nye ydernumre. For Region Syddanmarks vedkommende er der tale om 11 nye ydernumre. Ydernumrene slås op i efteråret 2011 med ikrafttræden 1. januar 2012.

  Fastsættelsen af kapaciteten har hidtil været centralt styret, men fremover (efter udløsningen af de 50 nye ydernumre) vil kompetencen til at fastsætte kapaciteten overgå til regionerne. I overenskomsten er det fastslået, at en eventuelt indskrænkning i antallet af ydernumre kan finde sted efter beslutning i samarbejdsudvalget.

  I den nye overenskomst er der en ændring af henvisningsreglen, således at en henvisning til behandling ud fra henvisningsårsagerne 1 - 8 ikke kan udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden (tidligere 6 måneder).

  Endvidere er der aftalt følgende hensigtserklæringer:

  • Hensigtserklæring om at elektroniske journaler udmøntes ved næste overenskomstforhandling
  • Epikrisen skal være tilgængelig for patienten på Sundhed.dk i løbet af 2013.

  Endelig er der aftalt nedsættelse af følgende arbejdsgrupper:

  • Igangsættelse af moderniseringsarbejde vedrørende henvisningskriterier, herunder brugen af behovskriteriet. I kommissoriet er det forudsat at det ikke udløser merudgifter.
  • Nedsættelse af en arbejdsgruppe der skal afsøge mulighederne produktivitetsgevinster.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 11-04-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/224
  8. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Arbejdsgruppen om ligestilling ønsker at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra Praksis- og kommuneudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet nedsatte på mødet den 13. december 2010 en arbejdsgruppe om ligestilling. Arbejdsgruppen har til formål at drøfte ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand, dvs. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet, uddannelse osv.

  Arbejdsgruppen om ligestilling har på seneste møde den 4. marts 2011 besluttet, at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra de politiske udvalg. Formålet med dette er, at ligestillingsarbejdsgruppen gøres opmærksom på, hvis udvalgene indenfor deres respektive områder ser barrierer og styrker, som arbejdsgruppen kan have med i deres overvejelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse med henblik på tilbagemelding til arbejdsgruppen om ligestilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 11-04-2011
   

  Udvalget drøftede henvendelsen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/224
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  11. april

  9. maj

  6. juni

  15. august

  12. september

  10. oktober

  14. november

  5. december

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 9. maj 2011 i Californien.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 11-04-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/224
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 11-04-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 12-04-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring