Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilSundhedskoordinationsudv.pilSundhedskoordinationsudvalget - Referat - 12. april 2011

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 12. april 2011

 

Mødedato
12-04-2011 kl. 14:00 - 17:00
 
Mødested
OUH/Svendborg, Sdr. Boulevard 29, indgang 101, 1. sal, mødelokale 14, 5000 Odense
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren
 • Jane Jegind
 • Lars Bønløkke
 • Iben Kromann
 • Margot Torp
 • Lene Brorson-Riis
 • Lars Erik Hornemann
 • Ivan Toftgaard
 • Jørgen Otto Jørgensen
 • Eva Fisker

 • Afbud
   
 • Iben Kromann
 • Margot Torp
 • Lars Erik Hornemann
 • Jørgen Otto Jørgensen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. KOL-rehabilitering
  2. Behandlingsredskaber og hjælpemidler: Gråzone og udgiftsudvikling
  3. Høreapparater
  4. Beretninger 2010 fra de lokale og de psykiatriske samordningsfora
  5. 73 millioner kroner til fem sundhedshuse i Region Syddanmark
  6. Godkendelse af sundhedsaftaler 2011-14
  7. Mødeplan
  8. Meddelelser
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. KOL-rehabilitering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der holdes på mødet to oplæg om KOL-rehabilitering, dels om KOL-kufferten, dels om et projekt vedr. forløbskoordination.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  KOL-kuffert
  Forskningssygeplejerske og Ph.d.-studerende Anne Dichmann Sorknæs og chefkonsulent Claus Duedal Pedersen fra OUH/Svendborg demonstrerer og præsenterer KOL-kufferten og fortæller om gevinster for patienterne og potentialer ved anvendelse, herunder det igangværende forskningsarbejde og den Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV’en).

  KOL-kufferten er en telemedicinsk løsning med indlejret videokonference og måleudstyr, som muliggør at KOL-patienter, indlagt med akut forværring, hurtigt kan udskrives fra sygehuset og fortsætte den tidlige rehabiliteringsfase i eget hjem. KOL-kufferten anvendes aktuelt på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, hvor mere end 400 patienter har været behandlet i eget hjem, og hvor der har været gennemført mere end 7.000 telemedicinske konsultationer siden løsningen første gang blev afprøvet. 

  Forløbskoordination
  Oversygeplejerske Lillian Møllegård fra Lungemedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital fortæller om KOL-forløbskoordinationsprojektet. Projektet handler om udvikling af en forløbskoordinerende funktion, forankret i Lungemedicinsk Afdelings ambulatorium. Projektet, der gennemføres i samarbejde med Odense Kommune, involverer også videndeling og kompetenceudvikling på tværs af sektorer.


  Projektet er en del af den forstærkede indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark og startede i 2010 og afsluttes i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 12-04-2011
   

  Tager orienteringen til efterretning og Sundhedskoordinationsudvalget opfordrer regionen til, så hurtigt som forsvarligt, at tage telemedicinske løsninger i drift.


  Sagsnr. 11/5542
  2. Behandlingsredskaber og hjælpemidler: Gråzone og udgiftsudvikling
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Sundhedskoordinatudvalgets møde den 10. februar 2011 drøftedes begrebsanvendelsen på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Udvalget drøftede herunder de tilfælde, hvor borgeren selv må betale eller leje et apparat eller redskab samt kommunernes oplevelse af, at sygehusene i den seneste tid har ændret praksis og nu følger forskrifterne i cirkulæret fra 2006, hvilket medfører at borgerne/patienterne får et andet serviceniveau end hidtil.


  Udvalget besluttede, at

  • problemerne med gråzone og udgiftsudvikling udredes til næste møde,
  • sygehusene anmodes om ikke at love hjælpemidler på kommunernes vegne, når patienten selv skal betale, og
  • status quo i regionen opretholdes indtil udredningen foreligger og der eventuelt aftales andet.


  Både kommunerne og regionen har på denne baggrund iværksat et udredningsarbejde, som er vedlagt. Udredningerne lægges til grund for udvalgets videre drøftelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 12-04-2011
   

  Sundhedskoordinationsudvalget anmoder følgegruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler om at udarbejde en fælles brochure til borgerne om bevilling af hjælpemidler.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/5542
  3. Høreapparater
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har bedt om en en bred gennemgang af høreapparatområdet. Det er derfor besluttet, at der udarbejdes en beskrivelse af fakta, udfordringer og dilemmaer. Samtidig besluttede Det Administrative Kontaktforum at nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skulle beskrive og udrede procedurer for bevilling af høreapparater fra de offentlige høreklinikker.

  Imidlertid har vi erfaret, at Indenrigs- og sundhedsministeriet har nedsat en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, som er i gang med at gennemgå hele området, evt. med henblik på lovændringer. Det forventes, at ministeriet udsender resultatet af dette arbejde i løbet af de nærmeste måneder, hvorfor det foreslås, at man udskyder det regionale udredningsarbejde til dette foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 12-04-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/18406
  4. Beretninger 2010 fra de lokale og de psykiatriske samordningsfora
  fold dette punkt ind Resume
   

  I sundhedsaftalerne for 2008 er det aftalt, at de lokale samordningsfora og de psykiatriske samordningsfora afgiver en årlig beretning til Sundhedskoordinationsudvalget samt de respektive parter om varetagelsen af opgaverne i henhold til sundhedsaftalerne samt om forhold der har været drøftet i det forgangne år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De lokale samordningsfora er i lighed med de foregående år anmodet om at indsende en beretning om samordningsforums virke i 2010 med fokus på vurdering af samarbejdet og af sundhedsaftalen fra 2008. Der er udsendt en svarskabelon med åbne punkter som vejledning.

  De psykiatriske samordningsfora er efter aftale anmodet om at indsende én samlet beretning. Der vedlægges beretninger fra de somatiske og de psykiatriske samordningsfora samt notat af 22. februar 2011 med en sammenfatning af afrapporteringerne med fokus på punkter, hvor samordningsfora påpeger behov for et videre arbejde med aftalegrundlaget.

  På mødet gives en mundtlig fremstilling af hovedpunkter i beretningen.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 12-04-2011
   

  Drøftedes.

  Udvalget ønsker at drøfte formen for afrapportering, når de nationale indikatorer for sundhedsaftaler foreligger med henblik på at vurdere rammerne for den fremtidige afrapportering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/13609
  5. 73 millioner kroner til fem sundhedshuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har fået tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om 72,8 mio. kr. til oprettelse af sundhedshuse i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På møde i Sundhedskoordinationsudvalget  blev der orienteret om, at Region Syddanmark ville søge midler fra puljen på 300 millioner kroner til nære sundhedstilbud med fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse, større lægehuse med akutfaciliteter og kommunale tilbud i yderområder mm.
  Region Syddanmark fik den 22. marts 2011 tilbagemelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Regionen er bevilget 72,8 mio. kr. til sundhedshuse i Bogense, Nordborg, Ærø, Skærbæk og Rudkøbing. Regionen havde også søgt penge til at udbygge sundhedshuset i Brørup. Det har ministeriet ikke bevilget penge til.

  Der skal nu afholdes møder mellem regionen og de enkelte projektkommuner om den videre proces. Der vil på mødet komme en kort orientering herom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 12-04-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/19007
  6. Godkendelse af sundhedsaftaler 2011-14
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i møder 8. september og 9. december 2010 grundaftalen for sundhedsaftalerne 2011-14. Den endelige grundaftale er af det fælleskommunale sundhedssekretariat sendt ud til samtlige kommuner og kan sammen med de tilhørende bilag findes på regionens hjemmeside http://regionsyddanmark.dk/wm332930

  Ved forhandlingsrunden mellem Region Syddanmark og de enkelte kommuner i oktober - december 2010 opnåedes enighed om tilslutning til grundaftalen samt indholdet i de specifikke aftaler for hver kommune.

  De 22 kommuner har godkendt sundhedsaftalerne i løbet af januar 2011, idet dog 3 kommuner først har godkendt aftalerne i februar. De specifikke aftaler kan samlet ses på regionens hjemmeside http://regionsyddanmark.dk/wm337302

  Regionsrådet har godkendt sundhedsaftalerne i møde den 31. januar 2011. Uddrag af regionsrådets beslutningsprotokol vedlægges.

  Sundhedsaftalerne er i uge 4 indsendt til Sundhedsstyrelsens godkendelse med forbehold for den politiske godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd.

  Sundhedsstyrelsens godkendelse er modtaget den 30. marts 2011, og der gives på mødet en orientering herom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 12-04-2011
   

  Orienteredes.

  Sundhedskoordinationsudvalget inviterer Sundhedsstyrelsen til møde om sundhedsaftaler. Administrationen udarbejder forslag til program til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/635
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har vedtaget følgende mødeplan for 2011:

  • 25. august 2011, kl 14.00-17.00 - på et hospice - Tema: Alvorligt syge og døende.
  • 4. oktober 2011, kl 14.00-17.00 - Vejle Kommune - Tema: Kræftrehabilitering
  • 22. november 2011, kl 14.00-17.00 - Fredericia Kommune - Tema: Arbejdet med udvikling af lokalpsykiatri og fremtidens psykiatri.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 25. august 2011, kl 14.00 på et hospice - Tema: Alvorligt syge og døende.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 12-04-2011
   

  Udvalgsmødet den 25. august 2011 afholdes i Esbjerg.


  Sagsnr. 11/635
  8. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 12-04-2011
   

  -


  Sagsnr. 11/635
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 12-04-2011
   

  Forslag til studietur udarbejdes til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget.


  Siden er sidst opdateret 21-06-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap