Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 02. maj 2011

Mødedato
02-05-2011 kl. 16:50 - 17:40

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Søgetal til de gymnasiale uddannelser samt tekniske og merkantile erhvervsuddannelser
  2. Høringssvar til FVU planer
  3. Meddelelser
  4. Eventuelt
  5. Næste Møde


  Sagsnr. 11/392
  1. Søgetal til de gymnasiale uddannelser samt tekniske og merkantile erhvervsuddannelser
  fold dette punkt ind Resume

  Søgningen til de gymnasiale uddannelser (STX, HF, HHX og HTX) er samlet set steget med 177 elever fra 2010 til 2011, svarende til en stigning på 1,5%. Der er store forskelle de fire gymnasietyper imellem, og de enkelte skoler imellem. De almene gymnasier + HF har haft en stigning i antallet af ansøgere på 317 elever, mens de erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX) har oplevet et fald i antallet af ansøgere på 140 elever.

  Søgningen til tekniske og merkantile (HG) erhvervsuddannelser (EUD) er ligeledes faldet. Begge disse skoleformer har oplevet en tilbagegang i søgningen på hhv. 66 og 141 elever, sammenlignet med søgningen samme tid sidste år. Det svarer til et samlet fald på i alt 4,5%.

  Regionsrådet ønskede i forlængelse af temadrøftelsen om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal den 31. maj 2010 at blive orienteret, hvis enkelte uddannelsesinstitutioner kommer under pres som følge af et faldende elevtal.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De gymnasiale uddannelser har indberettet antallet af ansøgninger til uddannelserne i 2011. Samlet set er der sket en stigning på 177 elever til de gymnasiale uddannelser i 2011 sammenlignet med sidste år, svarende til en stigning på 1,5 %. Det svarer stort set til den demografiske udvikling.

  Der er dog variation i tallene, hvis man kigger på tallene lokalt, ligesom der er forskelle i udviklingen i søgningen til de forskellige typer af gymnasiale uddannelser. Særligt på erhvervsskoleområdet har enkelte skoler oplevet et stort fald i antallet af ansøgere.

  Fra Danske Erhvervsskoler har administrationen modtaget tal for søgningen til teknisk og merkantil EUD (HG). Begge disse skoleformer har oplevet en tilbagegang i søgningen på hhv. 2,1% og 9,7%. Disse uddannelser har optag flere gange årligt, hvorfor tallene ikke er helt sammenlignelige med de gymnasiale tal, men tendenserne er tydelige. Tallene er ikke opgjort på det enkelte udbudssted, men på de overordnede skoler. Eksempelvis udbyder Syddansk Erhvervsskole teknisk EUD i Odense, Vejle og Grindsted, men bilaget viser kun søgningen samlet til Syddansk Erhvervsskole.

  Almen gymnasiale uddannelser (STX)

  Søgningen til de almene gymnasier er for hele regionen steget med 4,7% sammenlignet med sidste år. De fynske gymnasier har haft en stigning i antallet af ansøgere på 10,1%, og gymnasierne i Trekantområdet har haft en stigning på 10,6% ift. sidste år. Omvendt har gymnasierne i Sønderjylland og Sydvestjylland oplevet et mindre fald i antallet af ansøgere – antallet af ansøgere er dog højere i 2011 end årene før 2010. Der kan være store lokale forskelle gymnasierne imellem. Eksempelvis i Sønderborg hvor Alssundsgymnasiet har haft en fremgang på 4,1% mens Sønderborg Statsskole har haft et fald på 18,3% i antallet af ansøgere.

  Højere Forberedelseseksamen (HF)

  Søgningen til HF-uddannelserne i regionen, er samlet steget med 0,7% ift. sidste år. Der er dog store regionale forskelle. På Fyn og i Sønderjylland har der været et fald i søgningen på henholdsvis 8,9% og 9,9%, mens man i Trekantområdet og i Sydvestjylland har oplevet stigninger på henholdsvis 12,6% og 19,2%. For alle fire områder gælder det, at søgetallet i 2011 var højere end søgetallet i 2009.

  Handelsgymnasiale uddannelser (HHX)

  Søgningen til handelsgymnasierne er på regionalt niveau faldet med 1,8% sammenlignet med sidste år. Der er store forskelle skolerne imellem. Nogle skoler har oplevet store procentvise stigninger på 67% og 20%, mens andre skoler har oplevet kraftige fald i søgningen på op til 50%.

  Tekniske gymnasieuddannelser (HTX)

  Søgningen til de tekniske gymnasier er i regionen faldet med 8,2%. Nogle skoler har op til 42% færre ansøgere sammenlignet med sidste år. 8 skoler udbyder tilsammen HTX på 12 geografiske steder. Kun fire steder har oplevet en tilgang af ansøgere, mens de resterende syv steder har oplevet et fald i antallet af ansøgere, og en skole har status quo.

  Erhvervsuddannelserne (teknisk og merkantil EUD)

  For merkantil EUD (HG) er der tale om et generelt fald på 9,7%. Et par skoler har en lille fremgang, mens kun Rybners i Esbjerg har oplevet en stor fremgang. Rybners er en ny skole via en fusion af Esbjerg Handelsskole og Esbjerg Statsskole pr. 1. januar 2011.

  For teknisk EUD er der generelt tale om et fald på 2,1%, som dog dækker over en del udsving skolerne imellem. Både den mindste skole og den største har fremgang på over 10%, nemlig EUC Lillebælt og Syddansk Erhvervsskole. Sidstnævnte har dog skoler 3 steder, pt har vi ikke data for hvert af disse steder.

  Konklusion

  De almene gymnasier + HF har haft en stigning i antallet af ansøgere på 317 elever, mens de erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX) har oplevet et fald i antallet af ansøgere på 140 elever. Teknisk EUD og merkantil EUD har tilsammen et fald på 207 ansøgere.

  §        Det færre antal ansøgere til erhvervsuddannelserne kan forstærke den mangel på faglærte, der også i fremtiden forventes at være.

  §        Færre antal ansøgere på HTX kan betyde færre unge, der går videre på mellemlange og lange videregående uddannelser indenfor science-fagene.

  Nogle erhvervsskoler har haft stor tilbagegang – konsekvenserne på længere sigt kendes ikke:

  o        Grindsted Erhvervsskole, både fald i HHX, HTX og HG.

  o        Vestfyens Handelsskole, både fald i HHX og HG.

  o        Vejen Handelsskole, både fald i HHX og HG.

  o        Kold College, fald i HTX.

  Regionsrådet drøftede på sit møde 31. januar 2011 de almene gymnasiers kapacitet og konsekvenserne af, at gymnasierne tilsammen søgte om lov til at udvide kapaciteten med 43 klasser, svarende til en stigning på 5,6%. Kapacitetsudvidelserne på gymnasierne vil formentlig betyde, at færre elever skal flyttes i år sammenlignet med de senere år, hvor elever er flyttet fra eksempelvis Odenses gymnasier til de mindre gymnasier på Fyn.

  Den samlede fremgang til de almene gymnasier betyder, at den forventede negative effekt for de mindre gymnasier af kapacitetsudvidelsen ikke slår igennem i år. I årene fremadrettet medfører demografien, at elevtallet falder totalt set, hvorfor konsekvenserne for de mindre gymnasier derfor stadig forventes på sigt.

  Mulige forklaringer

  Der er flere mulige forklaringer på, hvorfor flere vælger det almene gymnasium frem for de erhvervsgymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelserne.

  §                     Danske Erhvervsskoler peger på, at vejledningen (i kommunernes UU) i forbindelse med den nye ungepakke er ændret, så den kun målrettes de ”svage” elever, hvorfor de ”stærke” elever ikke vejledes i samme omfang som tidligere, og da det almene gymnasium er bedst kendt, vil disse elever have en tendens til at vælge det almene gymnasium frem for de erhvervsgymnasiale HHX og HTX.

  §                     Mange kommuner har bygget fælles 10. klassecentre de senere år. En stigning i antallet af elever, der vælger 10. klasse, kan potentielt betyde færre elever på de erhvervsgymnasiale uddannelser, da de retter sig mod samme gruppe af elever. Der findes pt. ikke tal for søgningen til 10. klasse.

  §                     Praktikpladssituationen er fortsat en mulig årsag til den lavere søgning til erhvervsuddannelserne.

  §                     Lokalt peges der på ændret infrastruktur, eksempelvis nye direkte busforbindelser i Varde kommune, hvorfor eleverne søger til Campus Varde i stedet for til Grindsted.

  Der er vedlagt oversigter over søgningen til ungdomsuddannelserne som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-05-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/2190
  2. Høringssvar til FVU planer
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal ifølge lov om forberedende voksenundervisning (FVU) i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 19. juli 2007, årligt høres om VUC´ernes FVU-planer. Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning og ordblindeundervisning.

  På baggrund af de indkomne planer vurderes det, at der er et tilstrækkeligt udbud, og at regionen samlet set nærmer sig den regionale målsætning. Det vurderes også, at VUC´erne arbejder med at videreudvikle deres FVU-indsats med henblik på at få flere FVU-kursister.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning. Region Syddanmark har i samarbejde med voksenuddannelsescentrene dertil valgt også, at bruge FVU-planerne til, at følge op på den regionale målsætning på FVU-området, samt til at videreudvikle FVU-indsatsen. FVU-undervisningen er et vigtigt element i forhold til at sikre, at regionen har en velkvalificeret arbejdskraft.

  Vurdering af om der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU undervisning

  På baggrund af de indsendte FVU-planer vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud hos alle 6 VUC´er. Det samme var også tilfældet i 2007, 2008, 2009 og 2010.

  Opfølgning på regional og national målsætning på FVU-området

  Regeringen har en målsætning om 40.000 FVU-kursister årligt på landsplan i 2015. I Region Syddanmark er målsætningen 7% af antallet af læsesvage årligt på FVU-forløbene. I Region Syddanmark er der i alt 148.170 læsesvage, og det regionale mål svarer derfor til 10.372 FVU-kursister årligt.

  Overordnet set nærmer Region Syddanmark sig den regionale målsætning med 8.754 FVU-kursister i 2010, svarende til 5,9% af antallet af læsesvage (se nedenstående tabel). Det er 377 flere FVU-kursister end i 2009. Det er særligt VUC Fyn, VUC Vest, VUC Fredericia og VUC Vejle, der er gået frem det sidste årstid, mens VUC Kolding ligger på samme niveau som sidste år. VUC Sønderjylland er gået lidt tilbage, men det er fra et højt niveau og ligger fortsat højt trods tilbagegangen.

  FVU-kursister i alt (FVU-læsning og FVU-matematik) fra 2007-2010 på VUC´erne i Syddanmark

  2007

  2008

  2009

  2010

  Læsesvage

  2010 i % af læsesvage

  VUC FYN & FYNs HF-kursus

  1693

  1709

  2521

  2997

  59122

  5,1%

  VUC Vest

  1448

  690

  1041

  1346

  29848

  4,5%

  VUC Sønderjylland

  1993

  3304

  3699

  2982

  29398

  10,1%

  VUC Fredericia

  175

  141

  121

  217

  6380

  3,4%

  Kolding HF & VUC

  370

  453

  393

  383

  10777

  3,6%

  VUC Vejle

  753

  591

  602

  829

  12645

  6,6%

  I alt

  6432

  6888

  8377

  8754

  148170

  5,9%

  Videreudvikling af FVU-indsatsen

  Region Syddanmark og de 6 VUC´er blev i 2007 enige om også at bruge FVU-planerne til at videreudvikle FVU-indsatsen. For alle 6 VUC´er gælder det, at FVU-indsatsen i 2010 er en fortsættelse af deres tiltag på FVU-området i 2009. 

  Hertil har VUC´erne i forskellig grad iværksat nye tiltag. Et af de nye tiltag drejer sig blandt andet om, at styrke samspillet mellem AMU og FVU for at få flere AMU-deltagere til at følge FVU-undervisning. Et andet tiltag er, et øget samarbejde med jobcentret for at få flere ledige til at vælge FVU.

  De seks udkast til høringssvar er vedlagt som bilag. I udkast til høringssvar anbefaler regionsrådet, at VUC´erne arbejder målrettet med at videreudvikle deres FVU-indsats og fortsætte med at øge antallet af FVU-kursister.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler, at høringssvarene godkendes og sendes til de 6 VUC´er.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-05-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/8027
  3. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-05-2011

  Formanden orienterede om, at efter aftale med fordelingsudvalgets formand kan rektorerne for Sønderborg Statsskole og Alssundgymnasiet foretage flytninger i henhold til optagelsesbekendtgørelsen.


  Sagsnr. 10/8027
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-05-2011

  Udvalgets medlemmer gav en gensidig orientering om fordeling af nye elever til gymnasierne i Region Syddanmark.


  Sagsnr. 10/8027
  5. Næste Møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er fredag den 27. maj 2011 kl. 14.00 hos Sydtrafik i Vejen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-05-2011

  Næste møde er fredag den 27. maj 2011 kl. 14.00 hos Sydtrafik i Vejen.


  Siden er sidst opdateret 19-06-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring