Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsbrugerrådet - Referat - 10. maj 2011

Mødedato
10-05-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Sydvestjysk Sygehus, Direktionens mødelokale "Laks

Deltagere
 • John Lohff
 • Jørgen Pless
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thies Mathiasen
 • Thyge Nielsen
 • Bente Gertz
 • Ole Finnerup Larsen
 • John Hyrup Jensen
 • Iben Kromann Madsen
 • Flemming Bay-Jensen
 • Erik Arrild
 • Marie Rotvig
 • Mariette Rytter Larsen
 • Mette Thyssen
 • Hanne Grønborg
 • John Arne Sørensen
 • Rita Bruun
 • Gunner Nielsen

 • Afbud
 • Thyge Nielsen
 • Ole Finnerup Larsen
 • John Hyrup Jensen
 • Iben Kromann Madsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  2. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  3. Kommunikationsindsats i forhold til sundhedsbrugerrådet
  4. OPI - Det intelligente badeværelse
  5. Nye overenskomster på praksisområdet
  6. Offentliggørelse af Region Syddanmarks sundhedsprofil
  7. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  8. Mødeplan
  9. Ønsker til dagsordenspunkter
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 11/634
  1. Besøg på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Sydvestjysk Sygehus har i tidsrummet kl. 14.00 - 15.00 arrangeret en rundvisning på sygehuset i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Programmet for besøget på Sydvestjysk Sygehus er som følgende:

  Kl. 14.00 Mødes ved Information – Hovedindgangen

  • Rundvisning på Skadestuen/Akutmodtagelsen
  • Rundvisning på Intermediær afsnit

  Kl. 14.30 Direktionens mødelokale

  • Oplæg ved ledende overlæge Claus Vinther vedr. etablering af en palliativ gruppe i det kirurgiske område.
  • Oplæg ved ledende oversygeplejerske Dorte J. Folmer. En kort præsentation af et kronikerprojekt ”udekørende KOL sygeplejersker”

  Kl. 14.55 

  • Afrunding ved sygeplejefaglig direktør Birthe Mette Pedersen.

  Kl. 15.00

  • Ordinært møde i Sundhedsbrugerrådet.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011

  Orienteredes og drøftedes.

  Oplæg vedlægges.


  Sagsnr. 11/634
  2. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr. 11/634
  3. Kommunikationsindsats i forhold til sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet drøftes kommunikationsindsatsen i forhold til sundhedsbrugerrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsbrugerrådet har tidligere drøftet mulighederne for udarbejdelse af informationsmateriale om rådet og har senest på mødet den 2. november 2010 godkendt et forslag til en informationsfolder.

  Efter aftale med formand Flemming Bay-Jensen vil kommunikationsafdelingen v/journalist Kristoffer Voigt Rasmussen deltage på indeværende møde med henblik på en yderligere drøftelse af, hvordan Region Syddanmark bedst muligt får kommunikeret budskaberne fra Sundhedsbrugerrådet, og dermed får øget kendskabet til rådet og dets generelle arbejde.

  Journalist Kristoffer Voigt Rasmussen vil på mødet præsentere forskellige forslag til kommunikative indsatser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011

  Kristoffer Voigt Rasmussen fra Kommunikationsafdelingen præsenterede sine overvejelser vedr. kommunikativ indsats for Sundhedsbrugerrådet herunder informationer/artikler i magasiner ("Sund i Syd"), hjemmeside og InfoTV i lægepraksis.

  Drøftedes herunder overvejelser vedr. eventuel information for patienter, f.eks. ved udskrivelse, Facebook, artikler i patientforeningernes blade.

  Sundhedsbrugerrådet tilsluttede sig, at der arbejdes videre, jf. Kristoffer Voigt Rasmussens oplæg.

  Sundhedsbrugerrådet vil gerne løbende informeres om konkrete informationstiltag, herunder eksempelvis artikler.


  Sagsnr. 10/8806
  4. OPI - Det intelligente badeværelse
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om det samlede projekt: "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi" - OPI Lab, og især om Region Syddanmarks demonstrationsprojekt om intelligente badeværelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har modtaget en samlet bevilling på 48,8 mio. kr. til syv delprojekter om offentlig-privat innovation - OPI - hvoraf regionen selv står for tre af delprojekterne. Det ene af disse projekter er Region Syddanmarks demonstrationsprojekt, der omhandler intelligente badeværelser, og projektleder Peter Bamberg Jensen vil på mødet orientere nærmere om dette projekt med særlig vægt på brugerinddragelse i projektet. Derudover gives der en generel orientering om det samlede OPI-projekt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011

  Projektleder Peter Bamberg Jensen præsenterede på mødet det samlede projekt: "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi" - OPI Lab, herunder især Region Syddanmarks demonstrationsprojekt om intelligente badeværelser.

  Oplæg vedlægges.

  Angående åben invitation til deltagelse i brugerinddragelse: De enkelte patientforeningsrepræsentanter er velkomne til at melde ind direkte til Peter Bamberg Jensen på telefon: 5142 2320 eller mail: Peter.Bamberg.Jensen@regionsyddanmark.dk


  Sagsnr. 11/7090
  5. Nye overenskomster på praksisområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Inden for det sidst år er der indgået en række nye overenskomster på praksisområdet. Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering af aftalerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Inden for det sidste år er der indgået en række nye overenskomster på praksisområdet. De nye overenskomster er indgået med almen praksis, speciallæge- praksis samt de praktiserende psykologer, kiropraktorer, tandlæger og fodterapeuter.

  Overenskomster er alle karakteriserede ved at indeholde en række nye tiltag, der bl.a. skal sikre kvaliteten i patientbehandlingen samt styrke og sikre sammenhæng og helhed i patientforløbet. Dertil kommer en række redskaber til brug for planlægning og økonomistyring.

  Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering af aftalerne med særlig fokus på almen praksis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011

  Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede om en række nye overenskomster på praksisområdet.

  Drøftedes herunder tandlægeområdet, fysioterapi og fodterapeuter samt udfordringer som nogle patienter/borgere oplever i kommunalt regi angående fysioterapi.


  Sagsnr. 09/14372
  6. Offentliggørelse af Region Syddanmarks sundhedsprofil
  fold dette punkt ind Resume

  Resultaterne fra Region Syddanmarks regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” 2010 blev offentliggjort den 10. februar 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har nu gennemført den regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” 2010. Baggrunden for undersøgelsen er en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet af den 23. januar 2009 om udarbejdelse af sundhedsprofiler, som er sammenlignelige og dækker alle landets regioner og kommuner. Undersøgelsen gentages i 2013 og derefter hvert fjerde år.

  Resultaterne i Region Syddanmarks sundhedsprofil er baseret på selvrapporterede oplysninger fra et repræsentativt udsnit på ca. 36.000 af regionens borgere.

  Sundhedsprofilen viser bl.a.,

  • at der generelt er en social slagside i forhold til sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed,
  • at 22,1 % af borgerne ryger dagligt, at hver femte borger drikker for meget, og
  • at halvdelen af den voksne befolkning er overvægtige.

  Slidgigt, forhøjet blodtryk og allergi er de mest hyppigt forekomne specifikke sygdomme blandt de større folkesygdomme. Sundhedsprofilen viser, at borgere med diabetes, KOL og hjertekarsygdom generelt har en mere uhensigtsmæssig sundhedsadfærd end den totale befolkning.

  Rapporten kan downloades eller bestilles på www.regionsyddanmark.dk/wm332863

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011

  Punktet udsat til næste møde.


  Sagsnr. 11/634
  7. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdsgruppen om ligestilling ønsker at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra Sundhedsbrugerrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet nedsatte på mødet den 13. december 2010 en arbejdsgruppe om ligestilling.

  Arbejdsgruppen har til formål at drøfte ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand, dvs. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet, uddannelse osv.

  Arbejdsgruppen om ligestilling har på seneste møde den 4. marts 2011 besluttet at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra de politiske udvalg. Formålet med dette er, at ligestillingsarbejdsgruppen gøres opmærksom på, hvis udvalgene inden for deres respektive områder ser barrierer og styrker, som arbejdsgruppen kan have med i deres overvejelser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse med henblik på tilbagemelding til arbejdsgruppen om ligestilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011

  Regionsrådsmedlem Kristian Grønbæk Andersen orienterede om arbejdsgruppe om ligestilling.

  Punktet udsat til næste møde. I mellemtiden gør Sundhedsbrugerrådet sig overvejelser.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/634
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • 15. august 2011, kl. 14.00 - 16.00 - AMK-vagtcentralen i Odense
  • 13. oktober 2011, kl. 14.00 - 16.00 - regionshuset
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 15. august 2011, kl. 14.00 på AMK-vagtcentralen i Odense.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011

  Indstillingen godkendt.

  Næste møde afholdes den 15. august 2011, kl. 14 på AMK-vagtcentralen i Odense.


  Sagsnr. 11/634
  9. Ønsker til dagsordenspunkter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011

  Sundhedsbrugerrådet havde følgende forslag til kommende møder:

  • Besøg på AMK-vagtcentral
  • Sundhedsprofiler
  • Høring af ny vision for sundhedsområdet i Region Syddanmark
  • Sundhedsaftaler
  • Ligestillingsarbejdet
  • Forslag om et fast punkt på dagsordenen med fokus på gensidig orientering og udveksling af input.

  Sagsnr. 11/634
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011

  Angående invitation til introduktionskursus den 18. juni 2011 for patientrepræsentanter: Bilag med invitation blev udleveret på mødet.


  Siden er sidst opdateret 19-06-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |