Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilKommunekontaktudvalgetpilKommunekontaktudvalget - Referat - 29. april 2011

Kommunekontaktudvalget - Referat - 29. april 2011

Mødedato
29-04-2011 kl. 10:00 - 12:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, Region Syddanmark
 • Finn Brunse, Assens Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune
 • Thomas Banke, Fredericia Kommune
 • Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Jens Chr. Gjesing, Haderslev Kommune
 • Sonja Rasmussen, Kerteminde Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune
 • Erik Skov Christensen, Nyborg Kommune
 • Anker Boye, Odense Kommune
 • Curt Sørensen, Svendborg Kommune
 • Aase Nygaard, Sønderborg Kommune
 • Laurids Rudebeck, Tønder Kommune
 • Gylling Haahr, Varde Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune
 • Karsten Landro, Ærø Kommune
 • Tove Larsen, Aabenraa Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune

 • Afbud
   
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune
 • Thomas Banke, Fredericia Kommune
 • Sonja Rasmussen, Kerteminde Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune
 • Erik Skov Christensen, Nyborg Kommune
 • Curt Sørensen, Svendborg Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Tilsagn om puljemidler til fem sundhedshuse i Region Syddanmark
  2. Takstanalyse 2010-11 på det specialiserede socialområde
  3. Fald i efterspørgslen efter pladser på de sikrede institutioner og konsekvenser for udbygning af kapaciteten i Syddanmark
  4. Syddansk mobilitetsstrategi
  5. Syddansk Uddannelsesaftale
  6. Science Region
  7. Status på Region Syddanmarks og Kommunekontaktrådets fælles høringssvar på Delstaten Slesvig-Holstens Danmarksstrategi
  8. Næste møde
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 10/13609
  1. Tilsagn om puljemidler til fem sundhedshuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Kommunekontaktudvalget blev der den 1. marts 2011 orienteret om, at Region Syddanmark ville søge midler fra puljen på 600 millioner kroner til nære sundhedstilbud med fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse, større lægehuse med akutfaciliteter og kommunale tilbud i yderområder mm.

  Region Syddanmark fik den 22. marts 2011 brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet med besked om, at regionen modtager 72,8 mio. kr. til sundhedshuse i Bogense, Nordborg, Ærø, Skærbæk og Rudkøbing. Regionen havde også søgt penge til at udbygge sundhedshuset i Brørup. Det har ministeriet ikke bevilget penge til.

  Der skal nu afholdes møder mellem regionen, de enkelte projektkommuner samt de involverede lægepraksis om den videre proces.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 29-04-2011
   

  Kommunekontaktudvalget tog redegørelsen vedr. tilsagn om puljemidler til fem sundhedshuse i Region Syddanmark til orientering.

  Det blev i den forbindelse bemærket, at der ikke er udmeldt nogen ekstra ansøgningsrunde til tilbageværende midler i puljen til nære sundhedstilbud.


  Sagsnr. 10/8731
  2. Takstanalyse 2010-11 på det specialiserede socialområde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Kommunerne har oplevet væsentlige stigninger i udgifterne til det specialiserede socialområde de seneste år. KKR Syddanmark besluttede derfor den 2. juni 2010 at anbefale alle kommuner og regionen at reducere omkostningerne på området ved at reducere taksterne med 2 % i 2011 og 3 % i 2012.

  Det blev besluttet, at renteforskellen mellem 2010 og 2011 som følge af en teknisk ændring samt reguleringer for overførsel af over- og underskud fra tidligere år skulle udelades af takstsammenligningen i relation til KKR Syddanmarks anbefaling om reduktion af taksterne.

  Der er nu udarbejdet en analyse af takstudviklingen på tilbud i den sociale rammeaftale mellem 2010 og 2011.

  Analysen viser:

  •      At inklusiv reguleringer for overførsler af over- og underskud har der været et takstfald på de ordinære pladser på 1,00 pct. Køberne vil således samlet set opleve et fald i priserne på 1,00 pct.

  •      At hvis der ses bort fra reguleringer for overførsel af over- og underskud fra tidligere år er takstudviklingen på de ordinære pladser i faste priser et fald på 1,89 pct. Udbyderne vil således samlet set have 1,89 pct. mindre at drive tilbuddene for.

  •      At det vurderes, at rentens betydning for takstudviklingen samlet set for Syddanmark udgør en takststigning på ca. 0,6 pct.

  •      At takstudviklingen eksklusiv reguleringer samt rentens betydning – som er lig KKR Syddanmarks anbefaling om en takstreduktion – viser et samlet takstfald på -2,49

  KKR Syddanmark drøftede sagen den 13. april 2011 og besluttede:

  at opfordre kommunerne og regionen i Syddanmark til at have et fortsat stærkt fokus på den økonomiske styring af området

  at drøfte sagen med regionen på Kontaktudvalgets møde den 29. april 2011

  ·         at anmode socialdirektørforum om at udvikle en bedre metode til at følge den økonomiske udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 29-04-2011
   

  Under behandlingen af sagen oplyste Jens Jørn Bøvling, af Region Syddanmark fortsat arbejder frem mod målsætningen for takstudviklingen på det specialiserede socialområde gennem en budgetrunde med konkret fokus på det enkelte sociale tilbud. Målsætningen forventes nået senest i 2013.

   

  Det blev konkluderet, at der er god fremdrift mod realiseringen af målsætningen for takstudviklingen, og at den videre udvikling på området vil blive fulgt, også i Kommunekontaktudvalget.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/3122
  3. Fald i efterspørgslen efter pladser på de sikrede institutioner og konsekvenser for udbygning af kapaciteten i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Den kriminelle lavalder blev sænket fra 15 år til 14 år i juli 2010. Lovændringen betød en forventning om øget efterspørgsel efter sikrede pladser til unge under 18 år. Samtidig var der også mange afvisninger af unge på de sikrede tilbud pga. pladsmangel. På baggrund af den eksisterende kapacitet på landsplan samt den forventede udvikling i efterspørgslen blev der i regi af Danske Regioner planlagt udvidelser i antallet af sikrede pladser i flere regioner. Region Syddanmark fik til opgave at etablere ti sikrede pladser.

  For at sikre det nødvendige pladstal hurtigst muligt, så børn og unge ikke blev udsat for varetægtsfængsling i almindelige arresthuse eller fængsler, blev Region Syddanmark anmodet om hurtigst muligt at etablere fem midlertidige pladser. Disse pladser er etableret på Bobjerg Skovgård medio 2010 under den sikrede institution Egely.

  Desuden er der indledt dialog med Esbjerg Kommune om opførelse af en sikret institution med ti pladser i Esbjerg området, der ledelsesmæssigt og organisatorisk bliver en del af institutionen Egely. Denne placering er valgt p.g.a. ønsket om at få geografisk spredning nationalt af de sikrede institutioner. Planen var oprindeligt, at institutionen var taget i brug foråret 2012.

  I foråret 2011 er der gjort status over belægningssituationen på de i alt syv sikrede institutioner på landsplan (i alt 155 pladser), og det viser sig, at efterspørgslen efter pladser ikke er steget som forventet, men at der i stedet ses vigende belægningsprocenter. Der er ikke nogen entydig forklaring på de faldende belægningsprocenter, men et generelt fald i antallet af sigtede børn og unge skønnes at være en medvirkende årsag. Derudover melder kriminalforsorgen om færre børn og unge, der varetægtsfængsles, og det ser ud til, at kommunerne visiterer færre børn og unge til en sikret institution.

  På baggrund af de seneste måneders vigende belægning, revurderes beslutningerne om udbygningen af kapaciteten af sikrede pladser på landsplan i regi af Danske Regioner. Dette kan betyde en beslutning om, at Region Syddanmark ikke skal opføre de planlagte ti sikrede pladser i Esbjerg. Der forventes en afklaring i løbet af de kommende måneder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 29-04-2011
   

  Mikkel Hemmingsen oplyste i forbindelse med sagens behandling, at Region Syddanmark ville skrive til Socialministeriet for at få afklaret, om det konstaterede fald i efterspørgselen efter sikrede institutionspladser til unge under 18 år kunne forventes at være permanent.

   

  Der var enighed om, at den videre udvikling på området skal følges tæt, både på regionalt og kommunalt plan.


  Sagsnr. 10/17670
  4. Syddansk mobilitetsstrategi
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kommunekontaktudvalget behandlede på sit møde den 29. november 2010 under dagsordenens punkt 2: ”Syddansk mobilitetsstrategi” spørgsmålet om en fælles syddansk holdning til udviklingen af den overordnede danske infrastruktur og de strategiske spørgsmål, der i den forbindelse trænger sig på.

  En af beslutningerne var, at RegionSyddanmark og KKR’s formandskab skulle konkretisere, hvad der er enighed om. Notat herom er vedlagt som bilag.

  Desuden skulle spørgsmålet behandles i Syddansk Mobilitetsråd, hvilket skete på et møde den 7. april 2011. Her var konklusionen, at

  • der på vejsiden ønskes en Hærvejsløsning, der skal samtænkes med bedre vejbetjening helt til Hamburg
  • der skal gribes ind tilstrækkeligt tidligt til, at vejtrafikken over Lillebælt ikke sander til
  • højhastighedstog fra København over Odense og Trekantområdet til Hamburg (i forbindelse hermed gennemførelse af timemodel til Flensborg)

  Region Syddanmark har igangsat en analyse til belysning af de økonomiske konsekvenser for Syddanmark som følger af, at Femern- og evt. også Kattegatforbindelsen gennemføres.

  Under forudsætning af konsensus om den syddanske position er der behov for en opfølgning, hvor der parallelt tilvejebringes argumenter for den syddanske holdning og gennemføres en kampagne for at synliggøre denne holdning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Kommunekontaktudvalget  tilslutter sig en fælles syddansk holdning gående på, at

  • der på vejsiden ønskes en Hærvejsløsning, der skal samtænkes med bedre vejbetjening helt til Hamburg
  • der skal gribes ind tilstrækkeligt tidligt til, at vejtrafikken over Lillebælt ikke sander til
  • højhastighedstog fra København over Odense og Trekantområdet til Hamburg (i forbindelse hermed gennemførelse af timemodel til Flensborg)

  Det indstilles endvidere, at Kommunekontaktudvalget drøfter, hvilken finansiering, der kan stilles til rådighed for udarbejdelse af relevante analyser samt gennemførelse af kampagne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 29-04-2011
   

  Kommunekontaktudvalget drøftede behovet for at synliggøre den syddanske position i forhold til den fremtidige infrastrukturudbygning, således at denne position kommer til at indgå i den nationale prioritering af midler på infrastrukturområdet med den relevante vægt.

   

  Endvidere blev der peget på, at der i forhold til Transportministeriet var behov for at få afklaret, hvornår en tidligere varslet dansk-tysk kommission på infrastrukturområdet bliver nedsat - også for at sikre en hensigtsmæssig sammenhæng til kommende initiativer på den tyske side af grænsen.

  Forskellige, mulige løsninger på infrastrukturelle udfordringer i Region Syddanmark blev drøftet. Det blev konkluderet, at den fælles syddanske position på infrastrukturområdet skulle  formuleres tydeligere. Der var på den baggrund enighed om følgende, alternative formulering af indstillingens tre punkter: 

  -          ”at der ønskes en Hærvejsløsning til den dansk-tyske grænse, som er parallel med den eksisterende motorvej, og som skal samtænkes med en bedre vejbetjening til Hamburg;

  -          at det skal sikres, at vejtrafikken over Lillebælt ikke sander til – det gøres ved, at en af de muligheder for en Lillebæltsløsning, der nu undersøges, også bliver gennemført;

  -          at gennemførelsen af en timemodel sikres med højhastighedstog fra København over Odense og Trekantsområdet til henholdsvis Flensborg, Esbjerg og Aarhus.”

  Det blev aftalt, at Kommunekontaktudvalget på sit næste møde drøfter, hvordan den fælles, syddanske holdning kan synliggøres. I den forbindelse skulle Egon Fræhr, Anker Boye og Carl Holst forinden drøfte mulige, fælles initiativer.  

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2475
  5. Syddansk Uddannelsesaftale
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Uddannelsesaftale blev underskrevet den 30. september 2009, som det regionale initiativ, der skal samle kommuner, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og erhvervslivet, for at sikre en højere gennemførselsprocent på ungdomsuddannelserne. Dette i relation til den nationale målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Den daværende KKR-formand skrev under på kommunernes vegne. Aftalen er fireårig.

  Syddansk Uddannelsesaftale har efterfølgende været rammen for de regionale initiativer, som regionsrådet har støttet i relation til 95 pct.-målsætningen.

  Kommunerne har som ansvarlige for folkeskolen en central rolle i uddannelsessystemet, og dermed også en central betydning for Syddansk Uddannelsesaftales succes. Det er vigtigt at få skabt den bedst mulige kobling mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

  97 pct af en ungdomsårgang er tilmeldt en ungdomsuddannelse, men kun ca. 84 pct. gennemfører en ungdomsuddannelse. Arbejdsmarkedet vil i fremtiden efterspørge medarbejdere med erhvervsuddannelser eller videregående uddannelser, hvorfor de, der kun har afsluttet 9. klasse, har stor risiko for at ende i ledighed og offentlig understøttelse.

  I forbindelse med udviklingen af en ny Regional UdviklingsPlan, RUP, skal der udarbejdes en ny uddannelsesstrategi, som primært vil omhandle 95 pct-målet og dermed Syddansk Uddannelsesaftale, men som også vil indeholde mål for de videregående uddannelser.

  Nedenstående fem udfordringer er centrale i den kommende uddannelsesstrategi. Kommunerne er vigtige aktører i forhold til flere af de fem udfordringer, herunder 1 og 4. Vedrørende sciencefagene henvises til særskilt dagsordenspunkt.

  1.       de unges faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse,

  2.       afstand til ungdomsuddannelsen,

  3.       manglende praktikpladser,

  4.       for få uddanner sig indenfor sciencefagene,

  5.       for få drenge tager en videregående uddannelse.

  Igangsatte initiativer under Syddansk Uddannelsesaftale

  Den nedsatte styregruppe har i de seneste 1 ½ år sat en række aktiviteter i gang. Tre ud af de 23 medlemmer i styregruppen er kommunale repræsentanter. Desuden er Ungdommens Uddannelsesvejledning repræsenteret.

  Blandt aktiviteterne er udarbejdelsen af en effektmodel med ni værktøjer. Hertil er der en række målbare indikatorer. Effektmodellen kan anvendes som et tværgående benchmark-redskab, hvor formålet er at finde best-practice på tværs af kommuner og uddannelsesinstitutioner. Effektmodellen kan ligeledes anvendes til at målrette kommende initiativer mod de indsatsområder, hvor en ekstra indsats giver størst effekt.

  Regionsrådet har i 2010 støttet to projekter med samlet 17 mio. kr. Projekterne skal gøre undervisningen på ungdomsuddannelserne mere anvendelsesorienteret, ligesom projekterne skal sikre et bedre socialt miljø i klasserne, så svage elever ikke bliver udstødt fra fællesskabet.

  Der arbejdes pt. på at udvikle projekter, der bl.a. skal forbedre overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Konkret arbejdes der med initiativer målrettet de ikke-uddannelsesparate unge. Der er flere kommuner, der deltager i projektudviklingen – Nordfyns, Middelfart, Sønderborg, Varde og Odense kommuner.

  Haderslev, Middelfart og Fredericia kommuner deltager ligeledes i udviklingen af et projekt, der skal synliggøre erhvervsuddannelserne for eleverne i grundskolen.

  Der var ansøgningsfrist til uddannelsespuljen den 15. april 2011, og ansøgningerne behandles i regionsrådet den 27. juni 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse med særligt henblik på, hvordan parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale kan styrke uddannelsesområdet, blandt andet med udgangspunkt i kommunernes nøglerolle som ansvarlige for folkeskolen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 29-04-2011
   

  Det blev tilkendegivet, at kommuner og region sammen med de øvrige parter bag Syddansk Uddannelsesaftale vil fortsætte arbejdet med at styrke uddannelsesområdet.


  Sagsnr. 11/1143
  6. Science Region
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der har i arbejdet med udviklingen af den nye Regionale UdviklingsPlan været et stort fokus på de uddannelsesmæssige udfordringer i Syddanmark. Uddannelse er central som kilde til at sikre vækst i et langsigtet perspektiv, både i bred forstand og indenfor særlige brancher, hvor Syddanmark relative styrkepositioner. 

  I forlængelse af at det nationale center for natur, teknik og sundhed (NTS-centeret) blev placeret i Sønderborg, besluttede regionsrådet,  at Syddanmark skal udvikles til en science region.

  Dvs. en region,  hvor der er relevante uddannelser indenfor natur, teknik og sundhed. En region, som studerende fra hele landet tilvælger, fordi uddannelserne er i top, og fordi der er gode erhvervsmæssige muligheder efterfølgende.

  Udviklingen af Syddanmark som Science Region har følgende overordnede formål:

  • at regionen på sigt skal kunne skabe og tiltrække vækstvirksomheder indenfor natur, teknik og sundhed, 
  • at virksomhederne i regionen har adgang til arbejdskraft med de relevante naturfaglige, tekniske og sundhedsfaglige kompetencer, for at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i virksomhederne, og
  • at befolkningen i regionen har et  vidensgrundlag om natur, teknik og sundhed, der sætter den i stand til at tage stilling til den samfundsmæssige og teknologiske udvikling.

  På kort sigt er midlet at skabe og fastholde børn og unges interesse for naturvidenskab gennem hele uddannelseskæden. Indsatsen begynder derfor allerede i grundskolen, hvor interessen for naturfagene skal vækkes, hvis flere eksempelvis skal vælge naturvidenskabelige og tekniske fagretninger på ungdomsuddannelserne efterfølgende.

  Virksomheder inden for især velfærdsinnovation (velfærdsteknologi) og energi efterspørger nu og i fremtiden arbejdskraft med specifikke kompetencer indenfor natur, teknik og sundhed på alle niveauer. Hvis efterspørgslen efter specialiseret arbejdskraft ikke kan honoreres, er der en risiko for, at virksomhederne flytter fra regionen, hvilket betyder tab af arbejdspladser og velstand.

  Nedenstående tabel viser forventningen på landsplan til manglen på arbejdskraft med videregående uddannelser indenfor de tre fagområder.

  Tabel: Mangel på naturvidenskabelige kandidater i fremtiden

   

   

  2015

  2020

  2025

  2030

  Tekniske

  - 1.800

  - 4.400

  - 5.200

  - 5.900

  Natur/veterinære

  - 1.000

  - 2.000

  - 4.000

  - 4.000

  Sundhedsvidenskabelige

  - 2.000

  - 2.600

  - 2.700

  - 2.800

  Kilde: Hansen, S. G. & Rønhof, DI, 2010

  I Syddanmark vil der eksempelvis indenfor en kort årrække kommer til at mangle 500 ingeniører i Sønderborg området alene.

  Der er derfor behov for at gøre noget nu, så der i fremtiden vil være et større udbud af arbejdskraft indenfor scienceområdet, og derfor er det vigtigt, at alle parter indenfor uddannelsessektoren i videst muligt omfang understøtter udviklingen af regionen som en science region.

  Fem syddanske kommuner er via projektet ”Science Kommuner” allerede i dag science kommuner: det er Odense, Vejle, Sønderborg, Assens og Faaborg-Midtfyn. Region Syddanmark har indgået aftale med NTS-centeret og Dansk Naturvidenskabsformidling om en forstærket indsats med udviklingen i de øvrige kommuner i Syddanmark, hvor målsætningen på sigt er, at alle 22 kommuner ønsker at blive en science kommune.

  En science kommune er en kommune med en strategi for udvikling af naturfagsområdet, der spiller sammen med kommunens strategi for erhvervsudvikling. Det er dermed en kommune, der aktivt har valgt at satse på en særlig indsats indenfor sciencefagene i bred forstand.

  Region Syddanmark ønsker at drøfte, om alle kommunerne i regionen ønsker at indgå i en forstærket scienceindsats.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse med henblik på en tilkendegivelse fra kommunerne i Syddanmark om, hvorvidt de ønsker at indgå i en særlig science indsats i folkeskolerne.

  Region Syddanmarks administration vil efterfølgende tage kontakt til interesserede kommuner i samarbejde med NTS-centeret og Dansk Naturvidenskabsformidling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 29-04-2011
   

  Region Syddanmark kontakter sammen med NTS-centeret og Dansk Naturvidenskabsformidling kommunerne for at afklare, om de ønsker at indgå i en særlig science indsats.


  Sagsnr. 11/2697
  7. Status på Region Syddanmarks og Kommunekontaktrådets fælles høringssvar på Delstaten Slesvig-Holstens Danmarksstrategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  .

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I december 2010 sendte Delstaten Slesvig-Holsten et udspil til konceptuelle overvejelser om det dansk-tyske samarbejde – den såkaldte ”Danmarksstrategi” - i høring. Der var frist for afgivelse af høringssvar den 1. april 2011.

  Med henblik på at sende et bredt funderet signal fra Syddanmark besluttede Region Syddanmark og Kommunekontaktrådet at afgive et fælles høringssvar. Svaret baserede sig på parternes ønsker til det fremtidige grænseoverskridende samarbejde, herunder især på en syddansk vision for det dansk-tyske samarbejde frem mod 2020. Høringssvaret bestod af to dele: et følgebrev med angivelse af de væsentligste politiske positioner og et svar indeholdende en faglig specificering af de politiske udmeldinger.

  Delstaten Slesvig-Holsten sendte også sin Danmarksstrategi i høring ved en række andre parter i bl.a. Syddanmark. På denne baggrund afgav også Syddansk Vækstforum, Region Sønderjylland-Schleswig samt de vestdanske regioner (Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland) deres høringssvar. For at undgå modsatrettede signaler fra Syddanmark, blev alle høringssvar i videst muligt omfang afstemt med hinanden.

  Samlet har delstaten Slesvig-Holsten modtaget et stort antal høringssvar. Udover de ovenfor nævnte syddanske høringsparter har også den danske regering, og Region Sjælland afgivet svar. Dertil kommer svar fra delstaten Slesvig-Holstens tyske parter. I forhold til den videre proces i delstaten Slesvig-Holsten, vil samtlige høringssvar blive læst og vurderet i løbet af april og maj, hvorefter et revideret udkast til Danmarksstrategi forventes forelagt kabinettet i Kiel til endelig beslutning primo juli 2011, alternativt primo september 2011.

  For så vidt angår den videre proces i Syddanmark, giver Kommunekontaktrådets store engagement ift. det fælles høringssvar anledning til at overveje, på hvilken måde kommunerne i hele regionen kan involveres, så de virker understøttende for dansk-tysk erhvervssamarbejde og en sammenhængende infrastruktur.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 29-04-2011
   

  Redegørelsen om status i henseende til høringssvar vedr. Danmarksstrategien blev taget til orientering med bemærkning om, at en god proces havde resulteret i et godt høringssvar.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/2585
  8. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kommunekontaktudvalget godkendte den 1. september 2010 en mødeplan for 2011, der indebærer, at næste møde er berammet til at finde sted tirsdag den 30. august kl. 15.00-18.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 29-04-2011
   

  Næste møde afholdes som berammet.


  Sagsnr. 10/2585
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 29-04-2011
   

  Ingen bemærkninger.


  Siden er sidst opdateret 07-03-2012.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |