Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Forretningsudvalget - Referat - 18. maj 2011

Mødedato
18-05-2011 kl. 15:00 - 17:30

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, F
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Freddie H. Madsen, O

 • Afbud
 • Preben Jensen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  2. Ansøgning til regeringens ekspertpanel om endeligt tilsagn til udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus
  3. Sygehus Sønderjylland - Fase 1 i Aabenraa
  4. Forskning i FAM
  5. Ansøgning om § 3-aftale om allergivaccination
  6. Beslutningsgrundlag om udbud af hjemmefødsler til private
  7. Udbygning af Friklinikken i Give - 2 anlægsprojekter
  8. Odense Universitetshospital - etablering af trykkammerbehandling med ilt
  9. Odense Universitetshospital - etablering af bygningsmæssige rammer til modtagelse af kræftpatienter fra Sjælland
  10. Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning eller intensiv terapi
  11. Informationssystem til visning af ventetider for skadebehandling
  12. Forslag til strategi for 2011 til 2014 for Region Syddanmarks socialområde
  13. Udviklingsstrategi- og Styringsaftaleproces i Rammeaftale 2012, herunder koordinering af rammeaftalen på socialområdet og på specialundervisningsområdet
  14. Udviklingsplan for Center for Misbrug og Socialpsykiatri – specielt vedr. afdelingen i Toftlund
  15. Kulturpuljeansøgning - 100 steder at huske før de forsvinder
  16. Høringssvar til FVU-planer
  17. Årsrapport 2010 - ledelses- og regnskabsberetning
  18. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter 2010 på over 10 mio. kr.
  19. Genbevillinger fra 2010 til 2011 samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  20. Forslag til studietur til Stockholm 5. - 8. september 2011
  21. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  22. Mødekalender 2011
  23. Meddelelser
  24. LUKKET PUNKT - Valg af leverandør samt bevilling til fælles It-system til de klinisk immunologiske afdelinger (blodbanker).
  25. LUKKET PUNKT - Likviditetspolitik i Region Syddanmark


  Sagsnr. 09/12489
  1. Forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark forelægges regionsrådet med henblik på udsendelse i bred høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af temadrøftelse i regionsrådet i april 2010 har Visionsudvalget arbejdet med at skabe en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  Arbejdet, der har inddraget mange administrative fora, indbudte oplægsholdere og drøftelser i sygehusledelseskredsen m.fl., resulterede i et diskussionsoplæg, der blev sendt i høring i efteråret 2010. Høringssvarene gav generelt udtryk for tilfredshed med at være inddraget i processen og med størstedelen af diskussionsoplægget. Samtidig var der også en række kommentarer, der pegede på områder, som det ville være vigtigt at inddrage i det videre arbejde.

  I februar og marts 2011 blev der afholdt en sundhedskaravane, hvor politikere drog rundt i regionen og besøgte en række forskellige mikrouniverser (dvs. forskellige borgergrupper) i Esbjerg, Sønderborg og Vejle. Politikere og borgere havde her lejlighed til at drøfte opfattelser af sundhed og visioner for sundhedsvæsenet. Som afslutning på sundhedskaravanen blev der afholdt en visionsworkshop i Odense, hvor kreative unge mennesker var indbudt til i samarbejde med politikere at arbejde videre med de temaer, der var kommet frem under karavanens besøg i de forskellige byer.

  Som afslutning på borgerinddragelsen blev der afholdt et borgertopmøde i Middelfart den 5. marts 2011. Her drøftede 235 borgere vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark med regionens politikere. Drøftelserne ved borgertopmødet resulterede i en lang række pejlemærker som bidrag til det videre arbejde.

  På baggrund af de mange bidrag og indtryk er der nu udarbejdet et forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  Efter behandlingen i regionsrådet, sendes forslaget til ny vision i en bred høring. Udkast til høringsbrev og høringsliste er vedlagt dagsordenen. Den nye vision forventes at blive endeligt behandlet i regionsrådet i november måned.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til vision sendes i en bred høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Visionsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/688
  2. Ansøgning til regeringens ekspertpanel om endeligt tilsagn til udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen meddelte i november 2010 Region Syddanmark et foreløbigt tilsagn om en samlet investeringsramme på 1,250 mia. kr. til udbygning af sygehuset i Aabenraa. Samtidig anmodede regeringen om en detaljeret projektbeskrivelse med henblik på endeligt tilsagn.

  Der foreligger nu en beskrivelse af projektet inden for den økonomiske ramme. Beskrivelsen indgår i den endelige ansøgning, som forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark indsendte den 31. maj 2010 en ansøgning til Ekspertpanelet vedrørende Sygehusinvesteringer om en foreløbig tilsagnsramme på 1,439 mia. kr. (09-pl) til udbygning af sygehuset i Aabenraa (jf. regionsrådsmøde den 31.maj 2010 pkt. 2). 

  Region Syddanmark modtog ved brev af 19. november 2010 fra Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet et foreløbigt tilsagn om en økonomisk ramme på 1,250 mia. kr. (09-pl). Brevet er vedlagt som bilag. Det fremgår af brevet, at Region Syddanmark skal foretage en kvalificering og detaljering af projektet i Aabenraa på baggrund af den udmeldte ramme på 1,250 mia. kr. til projektet. Projektet skal indsendes til ekspertpanelet, hvorefter panelet indstiller til regeringen, og regeringen efter drøftelse med Danske Regioner kan meddele endeligt tilsagn.  

  Nærværende projektansøgning om udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus er Region Syddanmarks svar på anmodningen om en mere detaljeret projektbeskrivelse. Projektansøgningen forelægges til godkendelse. For at holde projektet i gang uden pauser er projektansøgningen indsendt til ekspertpanelet i forlængelse af mødet i sygehusstrukturudvalget den 28. april 2011 under forbehold for regionsrådets godkendelse den 30. maj 2011 af projektansøgningen.      

  Baggrund og status

  Igangsætning af byggesagen vedrørende udbygning af sygehuset i Aabenraa blev truffet af regionsrådet den 29. september 2008. Regionsrådet godkendte den 22. juni 2009 en generalplan for Sygehus Sønderjylland, og den 21. december 2009 meddelte regionsrådet en anlægsbevilling til en projektorganisation på Sygehus Sønderjylland til gennemførelse af projektet og en totalrådgiver til projektets første fase (Fase 1). Dispositionsforslaget for Fase 1 blev godkendt af regionsrådet den 31. januar 2011.

  Herefter har der været afholdt prækvalifikation for de indledende arbejder af Fase 1 (midlertidig flytning af kapel/køl, indretning af byggeplads/jordarbejder og ledningsomlægning), jf. andet punkt på indeværende dagsorden. De indledende arbejder planlægges gennemført i 2011 sideløbende med ekspertpanelets behandling af projektansøgningen. Det er planen, at regionsrådet i januar 2012 skal forelægges licitationsresultatet for gennemførelsen af Fase 1. Til den tid forventes ekspertpanelet at have taget stilling til projektansøgningen.

  Regionsrådet besluttede endvidere den 23. august 2010, at der skal afholdes en projektkonkurrence for Fase 2. Planlægningen af projektkonkurrencen starter op i efteråret 2011.

  Projektansøgning

  Nærværende projektansøgning er udarbejdet i forlængelse af ekspertpanelets udmeldte foreløbige økonomiske tilsagnsramme på 1,250 mia. kr. (09-pl). Projektet er således tilpasset ekspertpanelets ramme på 1,250 mia. kr.

  Ekspertpanelet har anmodet om en 11-punktsliste, som indeholder en beskrivelse af en række elementer: Projektbeskrivelse, projektoplysninger, dimensionering og økonomi, fleksibilitet i byggeriet, patientsikkerhed og patientforhold, bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse, risikovurdering, projektorganisering og løbende opfølgning i byggeperioden, finansiering og præhospital indsats. 

  Ansøgningen indeholder en 11-punktsliste med tilhørende bilag herunder et byggeprogram med tilhørende bilag. Der er endvidere lavet en opsummering af ansøgningen.

  Byggeprogrammet redegør for den planlagte fysiske hovedstruktur i bygningerne samt arealdisponering. Ekspertpanelets udmeldte standarder for arealer, priser, effektiv anvendelsestid, åbningstid og aktivitetsudvikling på ambulant behandling er anvendt. For at tilpasse projektet til den af ekspertpanelets udmeldte økonomiske ramme på 1,250 mia. kr. er projektet reduceret på antal senge fra 330 til 258 (inkl. Fælles Akutmodtagelse - FAM). Reduktionen betyder, at projektet ikke opfylder ekspertpanelets standard for aktivitetsfremskrivning på sengedage.         

  Det bemærkes, at styringsmanualen for udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa samt risikovurderingen for projektet er vedlagt ansøgningen som bilag.  

  Ansøgningen er indsendt til ekspertpanelet den 29. april 2011 efter behandling i sygehusstrukturudvalget med forbehold for regionsrådets godkendelse den 30. maj 2011.     

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den foreliggende projektansøgning for udbygningen af Sygehus Sønderjylland til akutsygehus godkendes.

  At den foreliggende projektansøgning fremsendes til Ekspertpanelet vedrørende Sygehusinvesteringer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 28-04-2011

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/8008
  3. Sygehus Sønderjylland - Fase 1 i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  For at holde tidsplanen for realiseringen af Fase 1 i Aabenraa skal der igangsættes indledende arbejder, som er nødvendige at udføre, inden det egentlige byggeri kan igangsættes. Det drejer sig om klargøring af byggepladsen, udgravning til kælder og fundamenter og flytning af kapellet. Den forventede udgift er anslået til i alt 42,136 mio. kr. og skal primært afholdes i 2011. Det indstilles, at der meddeles en anlægsbevilling, så arbejderne kan igangsættes. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 31. januar 2011 dispositionsforslaget for Fase 1 samt byggeprogrammet for varemodtagelsen i Aabenraa. Samtidig blev der afsat rådighedsbeløb på 546 mio. kr. (indeks 123,9) til det samlede projekt inklusiv psykiatriens andel og tillægget til energi.

  For at holde momentum i byggesagen har der været afholdt prækvalifikation for de indledende arbejder i byggesagen, som er nødvendige at udføre, inden det egentlige byggeri kan igangsættes.

  Det drejer sig om flytning af nuværende kapel i servicebygningen til en midlertidig placering i en pavillon under byggeriet af Fase 1. I Fase 2 etableres et permanent kapel. Det er nødvendigt at flytte kapellet indledningsvist, da kapellet er placeret, hvor der skal tilsluttes en korridorforbindelse mellem den nuværende servicebygning til den nye varemodtagelse. Dette er beskrevet i det godkendte byggeprogram for varemodtagelsen. Den forventede udgift er 3,831 mio. kr.

  Endvidere er det nødvendigt indledningsvist at klargøre selve byggepladsen. Arbejdet består i at etablere og drive byggepladsfunktionerne for alle entrepriser i hele Fase 1- byggeriets udførelsesperiode. Herunder etablering af energirigtig skurby (omklædning og sanitetsfaciliteter og kontorarealer), byggepladsindhegning, håndtering og bortskaffelse af affald, rengøring af skurby, renholdelse af færdselsarealer mv. Samtidig skal der udgraves til kælder og fundamenter og etableres nye veje, midlertidig parkeringsplads og plads til skurby og materialeplads. Den forventede udgift til klargøring og drift af byggepladsen er 35,733 mio. kr.

  Der skal også indledningsvis ske en omlægning af stikledninger til vand, el og fjernvarme, da de nuværende ledninger er placeret i det kommende byggefelt. Den forventede udgift er 2,572 mio. kr. Dette er beskrevet i det godkendte dispositionsforslag for Fase 1.

  Den samlede udgift beløber sig således til 42,136 mio. kr. (indeks 123,9). Det foreslås, at der meddeles en tilsvarende anlægsbevilling til udførelsen af de indledende arbejder i Fase 1. Region Syddanmark finansierer i første omgang udgiften til Fase 1, indtil endeligt tilsagn og finansiering fra regeringen foreligger. Der er i forvejen meddelt en anlægsbevilling til Fase 1 til totalrådgiverentreprisen.

  Arbejderne er planlagt til primært at blive udført i 2011, hvorfor størstedelen af udgifterne vil falde i 2011. Udgiften til driften af byggepladsen vil fordele sig hen over hele Fase 1´s udførelsesperiode frem til 2013. Det betyder, at klargøringen af byggepladsen til Fase 1 i 2011 vil foregå sideløbende med, at ekspertpanelet behandler Region Syddanmarks ansøgning om endeligt tilsagn til projektet i Aabenraa, jf. andet punkt på indeværende dagsorden. Licitationsresultatet for selve byggeentreprisen for Fase 1 forventes forelagt regionsrådet til godkendelse i januar 2012. På det tidspunkt forventes ekspertpanelet at have taget stilling til Region Syddanmarks ansøgning om endeligt tilsagn. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles et tillæg til anlægsbevilling til Fase 1 i Aabenraa på 42,136 mio.kr. (indeks 123,9).

  At der frigives et rådighedsbeløb på 42,136 mio. kr. (indeks 123,9) fordelt med 29,495 mio. kr. i 2011, 8,427 mio. kr. i 2012 og 4,214 mio. kr. i 2013 til Fase 1 i Aabenraa, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for de indledende arbejder i Fase 1.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 28-04-2011

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 09/6637
  4. Forskning i FAM
  fold dette punkt ind Resume

  For at fremme etablering af nye forskningsmiljøer i FællesAkutModtagelse (FAM), er det nødvendigt med en målrettet indsats både på regionalt og lokalt niveau. Derfor foreslås det at etablere forskningsledelse på de fem FAM´er, et forskningsnetværk samt en øremærket pulje til forskning i den akutte patient på 3 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er helt afgørende for udnyttelsen af det fulde potentiale i FAM, at sundhedsforskningen i den akutte patient kommer godt fra start, og at der hurtigt opbygges volumen i forskningsindsatsen. Derfor vil det være relevant at iværksætte yderligere regionale tiltag på området. Dette kan ske på tre fronter:

  • Ansættelse af forskningsledere i FAM via en fælles regional finansiering.
  • Etablering af et formelt netværk af FAM forskere, der skal sikre koordination af den fælles forskningsindsats på tværs af FAM´erne.
  • Region Syddanmarks forskningspulje tilføres 3 mio. kr. over tre år, øremærket forskningsprojekter indenfor den akutte patient.

  Forskningsledere:
  Til at sikre fokus på en kontinuerlig opbygning af et velfungerende forskningsmiljø skal der i hver FAM ansættes en forskningsleder med dedikeret tid til forskning. Forskningslederen vil være ansvarlig for at fastholde en kontinuert forskningsproduktion i et FAM miljø, som vil være præget af meget høj patient- og personaleomsætning i et ofte hektisk arbejdsmiljø. Ansættelse af forskningsledere i de fem regionale FAM´er sikrer den struktur, der kan realisere det forskningspotentiale, der ligger i de nye FAM´er.

  Netværk:
  Et formelt netværk skal sikre erfaringsudveksling og koordination af forskning på tværs af de enkelte FAM´er, samt være udøvende og igangsættende for, at det store fælles forskningspotentiale realiseres. Jo hurtigere et velfungerende forskningsnetværk kan opbygges, desto større er sikkerheden for, at den fremtidige fokus ikke alene bliver på drift og systemopbygning, men ligeledes på forskningsforpligtelsen i FAM.  

  Ekstra midler til forskning i den akutte patient:
  Det er ligeledes essentielt, at forskningsmiljøerne fra start er i stand til at igangsætte flere projekter. Dette kan være en vanskelig opgave for et nyetableret forskningsmiljø, særligt da der i FAM er tale om et hidtil ukendt setup og et endnu uopdyrket forskningsfelt. Region Syddanmark kan derfor facilitere opstarten af nye forskningsprojekter indenfor forskning i den akutte patient.

  For at stimulere forskningen i FAM foreslås det, at Region Syddanmarks forskningspulje udvides med ekstra 3 mio. kr. over maksimalt tre år. Bevillingen øremærkes til forskningsprojekter indenfor den akutte patient, så de ekstra midler i perioden udelukkende kan bevilliges til projekter indenfor akutforskningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At hver af de fem nye FAM-enheder de første to år tilføres årlige midler på 1,434 mio. kr., svarende til 40 % af en forskningsleders lønudgift, hvorefter bevillingen nedtrappen over en fireårig periode.

  At der etableres et formelt Netværk for FAM-forskning i Region Syddanmark, hvor der udpeges en leder, der aflønnes med 5 % til varetagelse af lederopgaven i netværket svarende til 0,036 mio. kr. om året.

  At der afsættes en engangspulje på 3 mio. kr. til forskning i den akutte patient. Midlerne udmøntes sammen med - og efter samme tildelingskriterier som forskningspuljen i Region Syddanmark.

  At ovenstående tre indstillinger effektueres snarest i 2011.

  At midlerne fra ovenstående punkter finansieres via prioriteringspuljen som følger:

  • 2011: 4,470 mio. kr.
  • 2012: 1,470 mio. kr.
  • 2013: 1,183 mio. kr.
  • 2014: 0,753 mio. kr.
  • 2015: 0,323 mio. kr.
  • 2016: 0,036 mio. kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/22493
  5. Ansøgning om § 3-aftale om allergivaccination
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget ansøgninger fra en række praktiserende øre - næse - hals speciallæger i Region Syddanmark om indgåelse af en § 3-aftale vedrørende allergivaccination i speciallægepraksis.

  Ansøgningerne har været behandlet i Samarbejdsudvalget vedr. Speciallægehjælp i Region Syddanmark, som overfor regionsrådet anbefaler, at der indgås en generel allergivaccinationsaftale med henblik på at sikre ensartede krav til behandlingens indhold og kvaliteten heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har modtaget ansøgninger fra en række praktiserende øre - næse - hals speciallæger i Region Syddanmark om indgåelse af en § 3-aftale vedrørende allergivaccination (også kaldt hyposensibilisering) i speciallægepraksis.

  I henhold til overenskomstens § 3, stk. 2 kan der lokalt indgås aftaler vedrørende ændring af overenskomsten, såfremt der er enighed mellem overenskomstens parter.

  Allergivaccination gives til patienter, der har påvist allergi svarende til astma, høfeber og insektstikallergi. I vedlagte notat er der nærmere redegjort for baggrunden for allergivaccination, organiseringen af allergivaccination i Region Syddanmark, samt rammen for indgåelse af en generel allergivaccinationsaftale inden for speciallægeområdet.

  Speciallægerne udfører allerede i dag vaccinationerne og lader sig honorere ved analogiseringer (dvs. hvor speciallægen inden for visse rammer kan udføre ydelser, som ikke er omfattet af overenskomsten, men som ligger tæt op ad en ydelse, der er omfattet af overenskomsten).

  Det vurderes, at det er relevant og hensigtsmæssigt, at der foretages allergivaccination i øre-, næse- og halsregi i regionen under forudsætning af, at ørelægerne følger de guidelines, der er udarbejdet af Dansk Selskab for Allergologi, og at vaccinationen sker under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens vejledning herom.  

  Samarbejdsudvalget vedr. Speciallægehjælp har i forbindelse med behandlingen af sagen fundet det relevant, at der - udover praktiserende ørelæger - også indgår praktiserende dermatologer (hudlæger) i en generel allergivaccinationsaftale. Med indgåelsen af vedlagte udkast til en § 3-aftale om allergivaccinationsaftale vil der fremover være ensartede krav til allergivaccinationens indhold og kvalitet indenfor dermatologi (hudområdet), otologi (øreområdet) samt intern medicin, idet sidstnævnte speciale som det eneste speciale har en allergivaccinationsydelse i overenskomsten.

  Udkastet til § 3-aftalen indebærer, at antallet af allergivaccinationer holdes på et niveau svarende til niveauet for 2010 i speciallægeregi, idet aftalen omfatter de speciallæger der hidtil har udført vaccinationer og i det hidtidige omfang. Aftalen forventes således at være udgiftsneutral for regionen. Det skal også nævnes, at patienten selv betaler vaccinen i speciallægepraksis.

  Endelig har samarbejdsudvalget i sin behandling lagt vægt på, at et allergivaccinationsforløb strækker sig over mindst 3 år, hvor patienten skal møde op ca. 38 gange. Dette taler for, at behandlingen foregår i patientens nærmiljø frem for på sygehus. 

  § 3, stk. 2 aftaler træder endeligt i kraft, når de er godkendt af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte udkast til § 3-aftale om allergivaccination vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 11-04-2011

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6020
  6. Beslutningsgrundlag om udbud af hjemmefødsler til private
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har i december 2010 godkendt fødeplanen for Region Syddanmark. I den forbindelse blev det besluttet, at regionsrådet senere skulle tage stilling til, om privat hjemmefødselsordning eventuelt skal sendes i udbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har med godkendelse af fødeplanen for Region Syddanmark den 13. december 2010 besluttet at anbefale model 2, en regionalt organiseret hjemmefødselsordning med kendt jordemoder forankret ved hvert fødested.

  Desuden skal der for regionsrådet forelægges et nærmere beslutningsgrundlag for evt. gennemførelse af udbud af privat hjemmefødselsordning (model 3) i et eller flere sygehusoptageområder af regionen.

  I vedlagte notat er givet en nærmere redegørelse for de forhold og overvejelser, der bør tages i betragtning, inden der eventuelt igangsættes og gennemføres udbud af privat hjemmefødselsordning.

  De væsentligste forhold der indgår i vurderingen er:

  • Opgavens volumen - antallet af hjemmefødsler, dækningsområde og forsyningsforpligtelse.
  • Kvalitet og andre faglige forhold.
  • Økonomiske forhold.
  • Udbydere - markedsbetragtninger.
  • Administrative forhold.
  • Regionens principper i forhold til udbud af sygehusydelser til private.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der ikke sker udbud af privat hjemmefødselsordning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at der ikke sker udbud, idet udvalget vurderer, at der ikke er et tilstrækkeligt underlag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/922
  7. Udbygning af Friklinikken i Give - 2 anlægsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges to anlægsprojekter vedr. udbygning af Friklinikken i Give, hvor det foreslås, at operationskapaciteten udbygges og der sker mindre tilpasning af indretningen til nye funktioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med ophævelsen af den tværregionale driftsorganisation De Vestdanske Friklinikker skal al friklinik-aktivitet vedr. Region Syddanmark samles på Give Sygehus pr. 1. oktober 2011.

  Med henblik på at sikre Friklinikken optimale udviklingsmuligheder samt den nødvendige fleksible kapacitet til at imødegå den fremtidige efterspørgsel, foreslås det derfor, at operationskapaciteten udbygges i forbindelse med samlingen.

  Udbygningen af Friklinikken i Give er i overensstemmelse med Region Syddanmarks akutplan.

  Udbygningen sker i tilknytning til det eksisterende operationsafsnit ved at ombygge de nuværende opvågningsfaciliteter samt birum til fire ekstra operationsstuer, hvoraf der foreløbig kun bestykkes to stuer. Med denne placering sikres muligheden for fortsat fleksibel og effektiv udnyttelse af Friklinikkens personaleressourcer.

  Opvågningen foreslås i stedet reetableret i den sengeafdeling, som Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt (SLB) fraflytter pr. 1. juni 2011.

  Med udbygningen vil Friklinikken i Give råde over otte operationsstuer samt mulighed for etablering af yderligere to stuer, hvis der efterfølgende viser sig at være behov for dette.

  Udgifterne til de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udbygning af operationskapaciteten og genetablering af opvågningsfunktionen forventes at udgøre 6,190 mio. kr. Hertil kommer udgifter til bestykning af to operationsstuer samt øvrigt apparatur og inventar, i alt 2,185 mio. kr.

  Herudover foreslås det, at der i forbindelse med ombygningen gennemføres en række mindre reparations- og anlægsarbejder med henblik på at tilpasse indretningen til ændrede funktioner.

  Herunder foreslås det, at smerteklinikken, som for nuværende er etableret delvis i den tidligere administrationsbygning og delvis på 2. sal i en bygning uden elevator, af hensyn til gangbesværede patienter i stedet samles i stueplan i den sengeafdeling, som Neurologisk Afdeling (SLB) fraflytter pr. 1. juni 2011.

  Samtidig foreslås det, at der gennemføres mindre reparationsarbejder mv., bl.a. i forbindelse med den plastikkirurgiske funktion.

  Udgifterne til de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med samling af smerteklinik samt øvrige reparationsarbejder forventes at udgøre 430.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At byggeprogrammet for operationsstuer mv. i Give godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 8,375 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. udbygning af operationskapaciteten samt bestykning af to operationsstuer.

  At der meddeles anlægsbevilling på 0,430 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. øvrige mindre anlægsarbejder.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8,805 mio. kr. (indeks 123,9), finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet i 2012.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for projektet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/18138
  8. Odense Universitetshospital - etablering af trykkammerbehandling med ilt
  fold dette punkt ind Resume

  OUH/Svendborg søger om anlægsbevilling til indretning af trykkammer til behandling af patienter med ilt. Behandlingen vil kunne rettes mod eksempelvis patienter, som har fået skader i mundhulen efter strålebehandling samt visse patienter med sår, som har svært ved at hele.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  OUH/Svendborg har fremsendt byggeprogram for indretning af lokaler til etablering af trykkammerbehandling med ilt. Formålet hermed er at kunne tilbyde særligt udvalgte patientgrupper en behandling, hvor man i et behandlingsforløb over typisk indtil to timer om dagen i op til en måned skal opholde sig under et forhøjet tryk og samtidig indånde højdosis medicinsk ilt (100 %).

  Trykkammerbehandlingen stimulerer til dannelse af nye blodkar og væv, da behandlingen forbedrer iltmængden i vævene. Dette gør vævet i stand til at reparere sig selv og hjælper de hvide blodlegemer til at bekæmpe bakterier. Dette ses som en hurtigere sårheling.

  I det fremsendte byggeprogram er de forventede ombygningsudgifter opgjort til 1,715 mio. kr. (indeks 123,9). Udgifter til anskaffelse af trykbeholderen, som er en gennemsigtig acryl-beholder (af hensyn til overvågningen af patienterne under behandlingen), er afholdt af den afsatte pulje til medicotekniske anskaffelser - udgiften hertil har udgjort 770.000 kr.

  OUH/Svendborg foreslår udgiften på 1,715 mio. kr. til etablering af de lokalemæssige rammer finansieret af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på 66 mio. kr. Af denne pulje resterer inden behandling af denne sag ca. 18 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til ovennævnte formål med ialt 1,715 mio.kr.(indeks 123,9) i 2011.

  At udgiften finansieres af puljen på 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 09/18138
  9. Odense Universitetshospital - etablering af bygningsmæssige rammer til modtagelse af kræftpatienter fra Sjælland
  fold dette punkt ind Resume

  OUH/Svendborg søger om anlægsbevilling til indretning af fire en-sengsstuer og diverse undersøgelsesfaciliteter for at kunne modtage kræftpatienter i henhold til den godkendte aftale med Region Sjælland herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at kunne leve op til aftalen med Region Sjælland om modtagelse af kræftpatienter på Gynækologisk afd. er det nødvendigt at etablere 6-8 midlertidige senge på 7. sal i  højhuset (på neurokirurgisk afd. U1) i overgangsperioden, indtil den nye akutmodtagelse ibrugtages umiddelbart efter årsskiftet 2011/12. Herved gives mulighed for at indrette fire enestuer og forskellige undersøgelsesrum i tilknytning til gynækologisk afdeling i bygning 40.

  Den samlede udgift til indretning af enestuer og undersøgelseslokaler og anskaffelse af diverse medicoteknisk udstyr udgør 783.000 kr. (indeks 123,9). Denne udgift foreslås finansieret af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på 66 mio. kr., hvoraf der inden denne sag forelægges resterer ca.18 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til ovennævnte formål med i alt 783.000 kr. (indeks 123,9) i 2011.

  At udgiften finansieres af puljen på 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 11/2458
  10. Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning eller intensiv terapi
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af beslutning i regionsrådet den 28. februar 2011 har Sundhedsudvalget haft en drøftelse af praksis i forbindelse med forudgående fravalg af genoplivning eller intensiv terapi. Der er nu udarbejdet en regional retningslinje for området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På foranledning af presseomtale og henvendelser fra medlemmer af regionsrådet vedr. lægers brug af ordinationen ”ingen genoplivning/ingen intensiv terapi”, har regionsrådet på møde den 28. februar 2011 haft en indledende drøftelse om praksis i forbindelse med forudgående fravalg af genoplivning eller tilbud om intensiv terapi. På mødet blev det besluttet at fortsætte drøftelsen i Sundhedsudvalget, som har behandlet sagen på flere møder.

  Der er nu udarbejdet en fælles regional retningslinje vedr. forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensiv behandling (se bilag). Retningslinjen er udarbejdet inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens brev af 8. februar 2011, der beskriver det retlige grundlag for lægers beføjelser og pligter med hensyn til forudgående fravalg af genoplivningsmuligheder m.v. (se bilag).

  I retningslinjen angives blandt andet, at :

  • Sundhedsloven beskriver patientens ret til via sit informerede samtykke at bestemme, om en lægelig behandling skal indledes eller fortsættes. Patienten kan dermed acceptere eller afvise behandlingsforslag, men det indebærer ikke, at patienten kan stille krav om, at en bestemt behandling iværksættes.
  • Hvis patienten ikke har tilkendegivet, at vedkommende ikke ønsker genoplivning ved hjertestop og/eller intensivbehandling, skal der som udgangspunkt altid iværksættes behandling, men lægen kan i visse tilfælde fravælge behandlingsmuligheder, når der henses til patientens sygdom.
  • Beslutning om at ophøre eller afstå fra behandling af en patient er altid en lægelig beslutning og et lægeligt ansvar.
  • Det er ligeledes lægens ansvar, at patienten informeres om sin sygdom, prognose, muligheder for behandling og pleje m.v., og at dette indføres i patientens journal.
  • Patienten skal medinddrages i behandlingsovervejelserne.
  • Beslutningen og grundlaget for, at der afstås fra genoplivning ved hjertestop og/eller intensiv terapi, skal dokumenteres i journalen. Beslutningen skal anføres i "klar tekst" og præciseres i art og omfang. Journalisering af beslutningen bør omfatte:  - Patientens tilstand, behandlingsmuligheder og prognose  

            - Information til patienten

            - Tilkendegivelser fra patient og pårørende

            - Navn på læge(r), som har taget beslutning

            - Kontakt til livstestamenteregistret dokumenteres inkl. navn på læge.


  Retningslinjen er godkendt efter drøftelse i sygehusledelseskredsen den 12. april 2011 og sendt til Sundhedsstyrelsen til orientering.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den regionale retningslinje vedr. forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning eller intensiv behandling tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/5860
  11. Informationssystem til visning af ventetider for skadebehandling
  fold dette punkt ind Resume

  Der stilles forslag om indførelse af et informationssystem til visning af ventetider for skadebehandling på skadestuer og skadeklinikker i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Regionsrådet godkendte i oktober 2010 en rapport, der indeholdt anbefalinger om indførelse af servicemål på ventetider i forbindelse med akutte skader. Rapporten var udarbejdet af en arbejdsgruppe, der havde deltagelse fra de fire sygehusenheder, og indeholdt desuden også forslag om, at der skulle arbejdes på indførelse af et informationssystem til visning af ventetider på skadestuer og skadeklinikker, samt forslag om at oprette en ”sundhedstelefon” til generel rådgivning af regionens borgere.

  Forslaget om at oprette et informationssystem skete bl.a. på baggrund af arbejdsgruppens formodning om, at der var ledig kapacitet på regionens skadeklinikker. Kapaciteten på skadeklinikkerne kan udnyttes mere optimalt, hvis borgerne informeres om muligheden for at tage på en skadeklinik og samtidig kan se, at der er en kortere ventetid for behandling på klinikkerne.

  Undersøgelser har vist, at skadeklinikkerne har mulighed for at behandle flere patienter, med lettere skader. Der har derfor været nedsat en underarbejdsgruppe med deltagelse fra sygehusene. Denne underarbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til indførelse af et informationssystem og øvrig materiale knyttet hertil. Forslaget om at etablere en ”sundhedstelefon”, som knyttes op på den sundhedsfaglige visitationsfunktion på regionens AMK-vagtcentral i Odense, søges etableret efter at denne er kommet i drift med besvarelser af 1-1-2 opkald pr. 1. maj 2011.

  Løsningsforslag

  Arbejdsgruppen har arbejdet med flere muligheder for et informationssystem og har besluttet at anbefale en løsning, hvor aktuelle ventetider vises på henholdsvis en hjemmeside, en mobil hjemmeside og på info-tv’s på skadestuerne. Info-tv er allerede i drift på skadestuerne, hvor de i dag anvendes til at vise forskelligt sundhedsfagligt materiale.

  Der henvises desuden til vedhæftede notat, der indeholder mere detaljerede beskrivelser af løsningen og grafiske eksempler på løsningerne med mere.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At indførslen af et informationssystem efter de retningslinjer, der skitseres i vedhæftede notat, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15648
  12. Forslag til strategi for 2011 til 2014 for Region Syddanmarks socialområde
  fold dette punkt ind Resume

  Med afsæt i regionsrådets temadrøftelse i oktober 2010 om socialområdets fremtid mv. er der udarbejdet et forslag til ny strategi for Region Syddanmarks socialområde for 2011 til 2014. Strategien består af en mission, en vision samt konkrete indsatsområder og resultatmål.


  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et forslag til ny strategi for Region Syddanmarks socialområde for 2011 til 2014. Strategien for det sociale område dækker alle tilbud til børn, unge og voksne med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er drevet af regionen, herunder også social-psykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud.

  Socialområdets strategi består af en mission, vision og konkrete indsatsområder og resultatmål.

  Afsættet for formuleringen af den nye strategi var regionsrådets temadrøftelse i oktober 2010  om det sociale område. Regionsrådet havde i sine drøftelser fokus på, at kommunerne er regionens vigtigste samarbejdspartnere og medspillere. Dette gør sig især gældende på det sociale område, hvor regionen er udbyder af sociale tilbud og dermed afhængig af kommunernes efterspørgsel.

  Regionsrådet tilkendegav, at hovedopgaven for regionen er at yde den pædagogiske indsats, støtte og pleje som den enkelte borger har behov for. Samtidig skal regionen sikre incitamenter til ressourcebevidsthed og kontinuerligt optimere driften, hvor det kan lade sig gøre.

  Arbejdet med strategien for Region Syddanmarks socialområde i perioden 2011 til 2014

  tager udgangspunkt i følgende vision og mission.

   

  Socialområdets mission:

  At drive og udvikle specialiserede tilbud til mennesker med særlige behov.

   

  Socialområdets vision:

   

  Selvbestemmelse, brugerstyring og dialog med borgerne

  er grundlæggende værdier i tilbuddene.

  Vi går forrest, når det gælder faglig udvikling og kvalitet i tilbuddene.

  Vi dokumenterer vores indsats og er anerkendte for at løse opgaverne effektivt.

  Vi er en arbejdsplads, der udvikler, rekrutterer og fastholder

  højt kvalificerede medarbejdere.

  Der er desuden udpeget følgende 5 indsatsområder:

  1. Selvbestemmelse og brugerstyring
  2. Servicedeklarationer på alle tilbud
  3. På forkant med den nyeste teknologiske viden
  4. De rigtige hænder - på det rigtige tidspunkt - i de rigtige mængder
  5. Vi går nye veje og bygger videre på det, der virker.

  Strategien har været i høring blandt de sociale tilbud. I høringssvarerne bliver udtrykt meget stor tilfredshed med de 5 indsatsområder som strategien indeholder. Derudover har der blandt andet været følgende centrale bemærkninger, der har givet anledning til tilretninger i strategien:

  Det var et ønske om, at perioden for strategiarbejdet forlænges frem til 2014, hvilket betyder, at socialområdet får ét år længere til at implementere de 5 indsatsområder.

  Desuden ønskede man tydeliggørelse af, at de regionale sociale tilbud er meget forskellige og at der skal være en individuel tilgang i forhold til, hvordan det enkelte tilbud arbejder med at implementere strategien.

  Forslaget til strategi for 2011-2014 har været forelagt Kontaktforum for handicap den 24. marts 2011 samt været behandlet i Socialudvalget den 7. april 2011. Socialudvalget anbefaler forslaget over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:


  At regionsrådet godkender forslag til strategi for socialområdet for 2011 til 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7546
  13. Udviklingsstrategi- og Styringsaftaleproces i Rammeaftale 2012, herunder koordinering af rammeaftalen på socialområdet og på specialundervisningsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Med lovændringen om rammeaftaler på det sociale område er rammeaftalekonceptet lovgivningsmæssigt forenklet og koordineringsopgaven på det sociale område er overgået til kommunerne. Regionerne har fortsat ansvar for at koordinere specialundervisningsdelen. I Syddanmark er det aftalt, at dette sker i en koordineret proces med rammeaftalerne på socialområdet, så der fortsat udarbejdes én samlet aftale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er i 2011 gennemført en lovændring om rammeaftaler på det sociale område. Lovændringen trådte i kraft den 15. marts 2011 og indebærer, at rammeaftalekonceptet lovgivningsmæssigt er forenklet. Rammeaftalen skal efter lovændringen bestå af to tidsmæssigt forskudte aftaler, henholdsvis en Udviklingsstrategi, der skal vedtages årligt inden 1. juni og en Styringsaftale, der skal vedtages årligt inden 15. oktober. For 2012 er der fastsat en overgangsbestemmelse, så fristen for vedtagelse af begge aftaler er den 15. oktober 2011. Aftalerne skal indgås kommunerne imellem samt med regionsrådet for så vidt angår de tilbud, der drives af regionen. Aftalerne forelægges regionsrådet til godkendelse den 26. september 2011.

  Lovændringen indebærer desuden, at koordineringsopgaven i forhold til udarbejdelse af rammeaftalerne er flyttet fra regionerne til kommunerne. I Syddanmark er der oprettet et fælleskommunalt rammeaftalesekretariat, placeret i Vejen Kommune, og opgaven er administrativt forankret i det i 2010 oprettede socialdirektørforum i Syddanmark.

  Pt. arbejdes der på første udkast til Udviklingsstrategi og Styringsaftale for Syddanmark i 2012. Første udkast behandles i Socialdirektørforum i Syddanmark den 9. maj 2011. Aftalerne behandles i Kommunekontaktrådet den 6. juni 2011 samt på møde i Kontaktudvalget den 30. august 2011 og skal herefter godkendes i regionsrådet og kommunalbestyrelserne senest den 15. oktober 2011.

  Regionerne har fortsat ansvar for at udarbejde den årlige rammeaftale på specialundervisningsområdet. Det er aftalt med kommunerne at koordinere de to rammeaftaler, herunder indhentning af oplysninger fra kommunerne om udviklingstendenser og behov. Derfor arbejdes der på at Udviklingsstrategi og Styringsaftale 2012, som i de foregående års rammeaftaler, omfatter såvel socialområdet som det lands- og landsdelsdækkende specialundervisningsområde, idet Region Syddanmark udarbejder forslag til den del, der vedrører specialundervisningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 10/7739
  14. Udviklingsplan for Center for Misbrug og Socialpsykiatri – specielt vedr. afdelingen i Toftlund
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med Region Syddanmarks overtagelse af Misbrugscenter Sønderjylland den 1. januar 2011 er det besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan.

  Forslaget til udviklingsplanen omhandler specielt, hvordan centeret kan udvikle en målrettet indsats for de borgere, der har såvel et misbrug som en psykiatrisk sygdom. Forslaget beskriver det samarbejde, der er etableret mellem behandlingspsykiatrien og Center for misbrug og socialpsykiatri – specifikt afdelingen i Toftlund.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Gennem 2010, og under optakten til Region Syddanmarks overtagelse af det daværende Misbrugscenter Sønderjylland, viste møder med de syddanske kommuner, at der var et udtalt ønske om at skabe et tilbud, der målrettet kan bistå kommunerne med en afklaring og udredning af de borgere, der har såvel et misbrug samt en psykiatrisk lidelse.

  Med dette som ledetråd er der udarbejdet et forslag til at imødekomme netop denne efterspørgsel.

  Det er specielt afdelingen i Toftlund, der skal sikre, at der skabes et effektivt og målrettet tilbud til de borgere, der har en psykiatrisk problemstilling kombineret med et misbrug.

  De overordnede aftaler mellem behandlingspsykiatrien og centerets afdeling i Toftlund er nu afklaret, og samarbejdet er ved at tage form.

  Ved siden af dette samarbejde om den enkelte borgers problemstillinger beskrives forslag til en nærmere plan for kompetenceudvilking af medarbejderstaben. Denne kompetenceudvikling vil, udover den egentlig faglige opkvalificering, tillige understøtte samspillet mellem den sociale og den psykiatriske indsats. 

  Et af disse initiativer er så småt sat i gang, nemlig et undervisningsforløb om klinisk psykiatri og dobbeltdiagnoser; et forløb der varetages af distriktspsykiatrien fra psykiatrisk afdeling i Haderslev.

  Det har været drøftet, hvorvidt afdelingen i Toftlund evt. skulle ændres fra et tilbud efter Servicelovens § 110 (forsorgshjem) til et korterevarende botilbud efter Servicelovens § 107. Forslaget er, at § 110-tilbuddet fastholdes, men at dette revurderes indenfor de næste par år.

  §110 giver mulighed for at borgeren kan indskrives umiddelbart, hvilket vurderes som helt afgørende i forbindelse med at kunne give målgruppen et målrettet tilbud, når borgerens motivation er til stede. Sideløbende med et ophold efter § 110 kan der tilbydes misbrugsbehandling efter § 101.

  Alle disse elementer skal samlet set medvirke til at sikre, at Region Syddanmark kan tilbyde kommunerne og borgerne et målrettet og fagligt højt kvalificeret tilbud, når der er brug for udredning, afklaring samt evt. behandling.

  Centerets afdeling i Toftlund vil fortsat have 14 døgnpladser og 4 behandlingspladser. I forslaget angives de takstmæssige forhold gældende fra 2012.  Endelig vedtagelse af taksterne sker i regionsrådet i forbindelse med budget 2012.

  Socialudvalget er blevet orienteret om sagen på udvalgets møde den 7. april 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til udviklingsplan godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3857
  15. Kulturpuljeansøgning - 100 steder at huske før de forsvinder
  fold dette punkt ind Resume

  Den 1. marts modtog Regional Udvikling ansøgningen ”100 steder at huske før de forsvinder” fra CARE Danmark i samarbejde med Kulturfokus Sønderjylland til behandling i februar puljen. På mødet den 7. marts i udvalget for Regional Udvikling var der enighed om, at ansøgningen skulle sagsbehandles, selvom ansøgningen ikke var rettidigt indsendt. Projektet vurderes ikke at være nyskabende og en del af udgiftsposterne er drift/anlæg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kulturpuljens uddeling til mindre projekter, har til formål at igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet, i tæt dialog med kulturaktører, kommunerne og organisationer.

  Ved kulturpuljens februar uddeling til mindre projekter, blev der indstillet 9 projekter til anbefaling om godkendelse for i alt 787.050 kr. Der var i alt afsat 1 mio. kr. til denne pulje. Tidsfristen for ansøgning var den 1. februar 2011. 

  Den 1. marts modtog kulturpuljen ansøgningen ” 100 steder at huske før de forsvinder” fra CARE Danmark i samarbejde med Kulturfokus Sønderjylland til behandling i februar puljen.

  På mødet den 7. marts i udvalget for Regional Udvikling var der enighed om, at ansøgningen skulle sagsbehandles, selvom ansøgningen ikke var rettidigt indsendt. 

  Projektets formål er, at opstille en fotoudstilling ved Vidå-slusen ved Højer. Fotoudstillingen skal skabe forståelse for klimaproblemer i samfundet. Udstillingen skal desuden indgå som et led i undervisningen af skolebørn nord og syd for grænsen.

  Ansøger har ansøgt om 223.000 kr. Projektet har et samlet budget på 578.000 kr.

  Det er administrationens vurdering, at:

  ·         Projektet ikke er nyskabende, da fotoudstillingen har været vist både i København (2009), Århus (2009) og på Bryggen i Vejle (2010).

  ·        Det ansøgte beløb vurderes at være meget stort i forhold til den reelle udviklingsdel inden for kulturområdet.

  ·        Projektet er meget lokalt, da udstillingen kun bliver vist i Højer ved Vidå-slusen.

  ·        En del af projektets udgiftsposter går til drift/anlæg, hvilket kulturpuljen ikke kan støtte. Her kan nævnes:

                           
                            - Rejse + ophold LE + Care (10.000 kr.)                     

                                   - Billedkasser i stål (162.000 kr.)

                                   - Leje af betongrise + transport (18.000)

                                   - Bustransport af skoleklasser (50.000 kr.)

  Udvalget for Regional Udvikling har besluttet at anbefale regionsrådet, at der ydes et tilskud til projektet på 100.000 kr. Såfremt regionsrådet beslutter at yde tilskud til projektet, vil det være en forudsætning, at tilskuddet ydes til de begrænsede dele af projektet, der ikke har karakter af drift men som reelt er udviklende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at forretningsudvalget over for regionsrådet indstiller, om der skal ydes tilskud til projektet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 04-04-2011

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der ydes et tilskud på 100.000 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget indstiller over for regionsrådet, at der ydes et tilskud til projektet på 100.000 kr.

   

  SF var imod forretningsudvalgets indstilling, idet ansøgningen ikke er indkommet rettidigt. Samtidigt er flere af kriterierne for bevilling fra puljen ikke opfyldt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/2190
  16. Høringssvar til FVU-planer
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal årligt høres om VUC´ernes FVU-planer. Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning og ordblindeundervisning.

  På baggrund af de indkomne planer vurderes det, at der er et tilstrækkeligt udbud, og at regionen samlet set nærmer sig den regionale målsætning. Det vurderes også, at VUC´erne arbejder med at videreudvikle deres FVU-indsats med henblik på at få flere FVU-kursister.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet skal ifølge Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 19. juli 2007, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om VUC´ernes FVU-planer (Forberedende VoksenUndervisning). Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning. Region Syddanmark har i samarbejde med voksenuddannelsescentrene dertil valgt også, at bruge FVU-planerne til, at følge op på den regionale målsætning på FVU-området, samt til at videreudvikle FVU-indsatsen. FVU-undervisningen er et vigtigt element i forhold til at sikre, at regionen har en velkvalificeret arbejdskraft.

  Vurdering af om der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU undervisning

  På baggrund af de indsendte FVU-planer vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud hos alle seks VUC´er. Det samme var også tilfældet i 2007, 2008, 2009 og 2010.

  Opfølgning på regional og national målsætning på FVU-området

  Regeringen har en målsætning om 40.000 FVU-kursister årligt på landsplan i 2015. I Region Syddanmark er målsætningen 7% af antallet af læsesvage årligt på FVU-forløbene. I Region Syddanmark er der i alt 148.170 læsesvage, og det regionale mål svarer derfor til 10.372 FVU-kursister årligt.

  Overordnet set nærmer Region Syddanmark sig den regionale målsætning med 8.754 FVU-kursister i 2010, svarende til 5,9% af antallet af læsesvage (se nedenstående tabel). Det er 377 flere FVU-kursister end i 2009. Det er særligt VUC Fyn, VUC Vest, VUC Fredericia og VUC Vejle, der er gået frem det sidste årstid, mens VUC Kolding ligger på samme niveau som sidste år. VUC Sønderjylland er gået lidt tilbage, men det er fra et højt niveau og ligger fortsat højt trods tilbagegangen.

  FVU-kursister i alt fra 2007-2010 på VUC´erne i Syddanmark

  2007

  2008

  2009

  2010

  Læsesvage

  i området

  2010 i % af læsesvage

  VUC FYN & FYNs HF-kursus

  1693

  1709

  2521

  2997

  59122

  5,1%

  VUC Vest

  1448

  690

  1041

  1346

  29848

  4,5%

  VUC Sønderjylland

  1993

  3304

  3699

  2982

  29398

  10,1%

  VUC Fredericia

  175

  141

  121

  217

  6380

  3,4%

  Kolding HF & VUC

  370

  453

  393

  383

  10777

  3,6%

  VUC Vejle

  753

  591

  602

  829

  12645

  6,6%

  I alt

  6432

  6888

  8377

  8754

  148170

  5,9%

  Videreudvikling af FVU-indsatsen

  Region Syddanmark og de seks VUC´er blev i 2007 enige om også at bruge FVU-planerne til at videreudvikle FVU-indsatsen. For alle seks VUC´er gælder det, at FVU-indsatsen i 2010 er en fortsættelse af deres tiltag på FVU-området i 2009. 

  Hertil har VUC´erne i forskellig grad iværksat nye tiltag. Et af de nye tiltag drejer sig blandt andet om at styrke samspillet mellem AMU og FVU for at få flere AMU-deltagere til at følge FVU-undervisning. Et andet tiltag er et øget samarbejde med jobcentret, for at få flere ledige til at vælge FVU.

  De seks udkast til høringssvar er vedlagt som bilag. I udkast til høringssvar anbefaler regionsrådet, at VUC´erne arbejder målrettet med at videreudvikle deres FVU-indsats og fortsætte med at øge antallet af FVU-kursister.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At høringssvarene godkendes og sendes til de seks VUC´er.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-05-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7145
  17. Årsrapport 2010 - ledelses- og regnskabsberetning
  fold dette punkt ind Resume

  Aktiviteten i Region Syddanmark har i 2010 været høj, sammenlignet med 2009. Det gælder ikke mindst på det somatiske område. Meraktiviteten er præsteret uden at sætte den grundlæggende økonomiske balance over styr. I lighed med de tre forudgående år har Region Syddanmark således også i 2010 samlet set opnået et positivt driftsresultat. Samtidig er økonomiaftalen med regeringen overholdt, omkostningseffektiviteten er fastholdt, ligesom likviditeten er sund. Overordnet findes resultatet for 2010 derfor at være meget tilfredsstillende.

  Årsrapport og årsregnskab forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til lov om regioner m.v. aflægger forretningsudvalget regionens årsregnskab til regionsrådet. Regionsrådet afgiver regnskaber til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels beretninger vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsrapporten beskriver også anvendt regnskabspraksis samt resultat- og pengestrømsopgørelse og balance samt noter hertil. Mere specifikke bemærkninger m.v. findes i bilagssamling, som er vedhæftet elektronisk på: http://www.regionsyddanmark.dk/wm353457.

  Samlet har 2010 være præget af høj aktivitet:

  • Somatik: Aktiviteten er steget med 5,1 pct. i forhold til 2009. For Region Syddanmark har den faktiske vækst i aktiviteten 2007-2010 været væsentligt højere end forudsat - og finansieret - i de årlige økonomiaftaler med regeringen
  • Psykiatrien: Også her er aktiviteten højere end i 2009, ikke mindst den ambulante aktivitet. Fra 2007 til 2010 er den samlede aktivitet steget med 5,3 pct., ikke mindst på børne- og ungeområdet
  • Social og Specialundervisning: Belægningen ligger lidt under det budgetterede.
  • Regional Udvikling: Aktiviteten, målt i kroner, har været højere end i 2009.

  Der er opnået et samlet positivt driftsresultat på 182 mio. kr. Med i en vurdering heraf hører, at der i driftsomkostningerne indgår en række beregnede omkostninger, som ikke her og nu indebærer et træk på likviditeten. Omvendt skal finansieringen fra staten og kommunerne ikke dække disse, men alene udgifterne til såvel drift som anlæg, svarende til likviditetstrækket i året. Der er i 2010 samlet investeret 1.029 mio. kr. i bygninger og apparatur, it m.v. Bl.a. i sammenhæng med det samlede, overordnede resultat er regionens likviditet fortsat sund. Faldet i likviditeten i 2010 skal således ses i sammenhæng med, at den langfristede gæld er nedbragt, ligesom investeringsomfanget har været væsentligt højere end det finansierede niveau, der følger af økonomiaftalen.

  Ved udgangen af 2010 udgør regionens samlede balance 14,2 mia. kr. Værdien af bygninger, apparatur og inventar m.v. er vokset som udtryk for, at de samlede investeringer har været større end afskrivningerne. Regionens egenkapital er på 1,7 mia. kr., hvortil kommer overførte driftsresultater fra tidligere år på ca. 850 mio. kr.

  Forretningsudvalget aflægger hermed årsrapport 2010 til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at forretningsudvalget aflægger årsrapport 2010 til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7550
  18. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter 2010 på over 10 mio. kr.
  fold dette punkt ind Resume

  Anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter i 2010 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner skal der overfor regionsrådet aflægges særskilt anlægs- eller investeringsregnskab for projekter på over 10 mio. kr.

  I forlængelse af sag vedr. årsrapport/regnskab 2010 forelægges hermed anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter i 2010. Af sammenfatningens oversigt fremgår anlægsbevilling, rådighedsbeløb samt forbrug/regnskab for de enkelte projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at forretningsudvalget overfor regionsrådet indstiller regnskaber vedr. afsluttede, større anlægsprojekter i 2010 til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7663
  19. Genbevillinger fra 2010 til 2011 samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles, at der søges om genbevillinger vedr. driftsudgifter og rådighedsbeløb. Desuden skal allerede meddelte anlægsbevillinger ajourføres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af Region Syddanmarks regler for overførsler mellem år søges om genbevilling af i alt 253,5 mio. kr. vedr. driften, inkl. Konvertering af 17,5 mio. kr. fra driftsomkostninger til –udgifter og 7,9 mio. kr. fra anlæg til drift.

  Endvidere søges om genbevilling af rådighedsbeløb på i alt 194,3 mio. kr. samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger på 4,4 mio. kr.

  Genbevillinger vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres. Der foretages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedr. drift.

  Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger

  Hovedoversigt

  driftsudgifter

  Rådighedsbeløb

  Tillæg til anlægsbevillinger

  (1.000 kr.)
  Sundhed

  195.768

  140.637

  4.491

  Social og Specialundervisning

  0

  36.206

  73

  Regional Udvikling

  57.760

  1.411

  0

  Fælles formål og administration

  0

  16.024

  -152

  253.528

  194.278

  4.412

  På regionsrådets møde i maj 2010 blev det besluttet, at OUH årligt gældsafdrager 62 mio. kr. fra 2011. De negative genbevillinger vedr. driftsudgifterne indarbejdes således først i 2015 og 2016 med henholdsvis 22,4 og 53,8 mio. kr.

  I henhold til afgørelse i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabsudvalg kan regionerne som følge af overgang til omkostningsbevillinger periodisere eksterne projekttilskud. Dog skal regionsrådet tage bevillingsmæssig stilling til overførsel af over- eller underskud til efterfølgende år.

  Tabel 2: Overskud/underskud vedr. eksterne tilskud ultimo 2010

   

  Sygehus

  Primo saldo 2010

  Tilskud 2010

  Udgifter 2010

  Udgifter som må afholdes i 2011

  OUH Odense

  146.267.608

  138.308.027

  124.999.325

  159.576.310

  OUH Svendborg

  7.516.125

  13.674.654

  14.119.505

  7.071.274

  Sygehus Sønderjylland

  11.939.756

  3.736.287

  4.112.531

  11.563.512

  Sygehus Lillebælt

  29.872.389

  26.440.085

  20.432.265

  35.880.209

  Sydvestjysk Sygehus

  12.226.842

  13.589.178

  11.037.209

  14.778.811

  Psykiatrien

  11.229.630

  46.912.481

  14.530.990

  32.381.491

  I alt

   

   

   

  261.251.607

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At der vedr. drift meddeles tillægsbevilling på 195,8 mio. kr. vedr. Sundhed og 57,8 mio. kr. vedr. Regional Udvikling i 2010 jf. tabel 1, som finansieres af likvide aktiver
  • At der meddeles Odense Universitetshospital en negativ genbevilling på -76,2 mio. kr. vedr. driftsudgifter i 2015 og 2016 på hhv. 22,4 og 53,8 mio. kr.
  • At der vedr. anlæg i 2011 meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 140,6 mio. kr. vedr. Sundhed, 36,2 mio. kr. vedr. Social og specialundervisning, 1,4 mio. kr. vedr. Regional Udvikling samt 16,0 mio. kr. vedr. Fælles formål jf. tabel 1, som finansieres af likvide aktiver
  • At der meddeles tillæg til allerede meddelte anlægsbevillinger på 4,5 mio. kr. vedr. Sundhed, 0,1 mio. kr. vedr. Social og specialundervisning samt -0,2 mio. kr. vedr. Fælles formål. jf. tabel 1. 

  At sygehusene må afholde udgifter jf. tabel 2 vedr. eksterne tilskud i 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7544
  20. Forslag til studietur til Stockholm 5. - 8. september 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet forslag til studietur til Stockholm for socialudvalget fra den 5. - 8. september 2011. Studieturens fokus er unge udsatte/kriminelle, herunder at indhente erfaringer med forebyggelse, indsatser, opgavefordeling samt forskning vedrørende målgruppen. Dette skal give inspiration til Region Syddanmarks indsats overfor særligt udsatte børn og unge, herunder på den sikrede institution Egely.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det foreslås, at der arrangeres en studietur til Stockholm for medlemmer af socialudvalget samt evt. et begrænset antal øvrige medlemmer af regionsrådet fra mandag den 5. september til torsdag den 8. september 2011. Studieturens fokus er unge udsatte/kriminelle, herunder at indhente erfaringer med forebyggelse, indsatser, opgavefordeling samt forskning vedrørende målgruppen. Dette skal give inspiration til Region Syddanmarks indsats overfor særligt udsatte børn og unge, herunder på den sikrede institution Egely.

  Følgende temaer indgår:

  • Opgavefordelingen mellem Kommuner og Landsting i forhold til udsatte unge.
  • National strategi i forhold til kriminelle unge – forebyggelse og samarbejde med Kriminalforsorgen
  • Orientering om arbejde med metodeudvikling, forskning, evaluering af indsatser samt udviklingsarbejde særligt i forhold til målgruppen unge kriminelle.
  • Orientering om de svensk/norske erfaring med metoden MultifunC - modellen på de sikrede institutioner.
  • Institutionsbesøg

  Socialudvalget har drøftet sagen på møde den 10. februar 2011 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At budget og program for studiebesøget i Stockholm for medlemmer af regionsrådet fra den 5. – 8. september 2011 godkendes.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studierejsen, anmodes om at deltage i denne, jfr. Den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. Stk 5.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1695
  21. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget orienteres i denne sag om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere i april måned 2011, jfr. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

  -      Søren Aggestrup er ansat som lægefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland fra 1. maj 2011.

  -      Anders Wang Maarbjerg er ansat som direktør på Sydvestjysk Sygehus fra 1. maj 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Forretningsudvalget anbefaler Indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 11/10
  22. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget skal tage stilling til evt. aflysning af møder for resten af 2011

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udgangspunktet for forretningsudvalgets mødekalender for 2011 er, at der er planlagt to møder i forretningsudvalget om måneden. Ofte aflyses det ene af disse møder. Som aftalt på forretningsudvalgets møde den 6. april 2011, skal forretningsudvalget tage stilling til aflysninger af møder i for resten af 2011.

  Forretningsudvalgets vedtagne mødekalender for 2011:

  Forretningsudvalgets møder

  Regionsrådets

  møder

  18. maj

  30. maj

  1. juni*

  15. juni

  27. juni

  29. juni*

  17. august

  22. august

  14. september

  26. september

  28. september*

  12. oktober

  24. oktober

  26. oktober*

  16. november

  28. november

  30. november

  12. december

  14. december*

  (18. januar 2012)

  (30. januar 2012)

  * Disse møder foreslås aflyst

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at forretningsudvalgets møder den 1. juni, 29. juni, 28. september, 26. oktober og 14. december 2011 slettes af forretningsudvalgets mødekalender.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/10
  23. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011

  Der blev givet følgende meddelelser:

  -          Regionsrådsformandens korrespondance med borgmesteren i Sønderborg Kommune.

  -          Studieturen til Bruxelles – om formandens mulige forfald.

  -          Intensiv-belægningen på OUH, kapacitet og sagsgangen vedr. de bygningsmæssige tilpasninger hen over sommeren.

  -          Høring om Statsrevisorernes beretning om EPJ.

  -          Sydkorea – status for partnerskab.

  -          Infrastruktur – samarbejde med kommunerne

  -          Thava

        -      Akutberedskab på havne. En opfordring til præhospitaludvalget om at drøfte præhospital indsats på det maritime område.


  Sagsnr.
  24. LUKKET PUNKT - Valg af leverandør samt bevilling til fælles It-system til de klinisk immunologiske afdelinger (blodbanker).
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  25. LUKKET PUNKT - Likviditetspolitik i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 23-06-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring