Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatriudvalget - Referat - 24. maj 2011

Mødedato
24-05-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Lokalpsykiatrien, Vilhelmskildevej 1 E, Svendborg

Deltagere
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Finn T. Hansen (F)
 • Freddie H. Madsen (O)

 • Afbud
 • Bente Gertz (A)
 • Finn T. Hansen (F)
 • Freddie H. Madsen (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning og orientering
  2. Valg af formand
  3. Den Integrative Psykiatriske Afdeling - DIPA i Odense
  4. Kommentarer til ligestillingsarbejdsgruppen fra psykiatriudvalget
  5. Flytning af gerontopsykiatrien fra Middelfart
  6. Virksomhedsgrundlaget ´Psykiatrien i Bevægelse´
  7. Sundhedsstyrelsens rapport: Psykisk syge kriminelles forløb 2005 - 2009
  8. Tilsynsbesøg på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense – universitetsfunktion
  9. Studietur til Sverige 4.- 7. oktober 2011
  10. Fællesmøde mellem Psykiatriudvalget og Praksis- og kommuneudvalget
  11. Orientering
  12. Ekstraordinært møde vedrørende Nyt OUH
  13. Mødekalender 2011
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 11/162
  1. Rundvisning og orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rundvisning og orientering v/ ledende overlæge Britt Juul og oversygeplejerske Lisbeth Harder

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Der blev givet en orientering og rundvisning.


  Sagsnr. 11/162
  2. Valg af formand
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatriudvalget skal have valgt en ny formand efter Jytte G. Lauridsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Freddie H. Madsen, Dansk Folkeparti, blev valgt.


  Sagsnr. 11/162
  3. Den Integrative Psykiatriske Afdeling - DIPA i Odense
  fold dette punkt ind Resume

  På psykiatriudvalgsmødet vil overlæge, Ph.D. Kjeld Andersen give en orientering om Den Integrative Psykiatriske Afdeling (DIPA), der er et projekt, som løber over 3 år fra 2011 til og med 2013 på psykiatrisk afdeling Odense.

  Formålet med DIPA er overordnet, at forbedre behandlingen af psykiatriske patienter gennem udvikling af den psykiatriske indsats.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På psykiatriudvalgsmødet giver overlæge og Ph.D. Kjeld Andersen en orientering om Den Integrative Psykiatriske Afdeling (DIPA), der er et projekt, som løber fra 2011 til og med 2013 på psykiatrisk afdeling Odense.

  DIPA er inspireret af metoderne fra projekt "Den Gode Medicinske Afdeling" (DGMA), og formålet er at forbedre patientbehandlingen gennem udvikling af den psykiatriske indsats.

  Dette gøres ved en række delformål/-projekter:

  1.      Udvikle forløbsprogrammer for patienter på tværs af hospitalspsykiatri, distriktspsykiatri og socialpsykiatri.

  2.      Forbedre behandlingen og recovery af patienterne ved indarbejdelse af procedurer på psykiatrisk afdeling, som sikrer løbende integration af den nyeste viden i daglig praksis.

  3.      Øge og forbedre samarbejdet med patienter og pårørende i behandlingsindsatsen

  4.      Forebygge anvendelsen af tvang.

  5.      Organisering af psykiatrisk afdeling så erfaringer og ny viden spredes ud i afdelingen med henblik på fortsat læring og innovation.

  6.      Synliggørelse af resultatet af den psykiatriske indsats for brugere og befolkning som helhed.

  Ovenstående formål realiseres gennem 6 temagrupper bestående af ledere og medarbejdere ved afdelingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Kjeld Andersen inviteres med til Psykiatrisk Dialogforum næste gang.


  Sagsnr. 11/6398
  4. Kommentarer til ligestillingsarbejdsgruppen fra psykiatriudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdsgruppen vedr. ligestilling ønsker at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra psykiatriudvalget.

  Formålet er, at arbejdsgruppen gøres opmærksom på det, hvis psykiatriudvalget inden for deres arbejdsområde ser særlige fokuspunkter, som arbejdsgruppen skal have med i deres overvejelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet havde på mødet den 22. november 2010 en temadrøftelse om ligestilling. På den baggrund blev der udarbejdet et forslag til et kommissorium for en arbejdsgruppe, og regionsrådet besluttede herefter den 13. december 2010 at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. ligestilling.

  Ligestillingsarbejdsgruppen afholdt første møde den 25. januar 2011. Arbejdsgruppen drøfter ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand. Dvs. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet, uddannelse osv. Og i forhold til regionens rolle som ansvarlig for sundhedsydelser, psykiatri, leverandør af sociale ydelser, som udviklingsaktør og som arbejdsgiver. Arbejdsgruppen skal medvirke til, at Region Syddanmark bliver bedre i stand til at leve op til sine lovmæssige forpligtelser på ligestillingsområdet.

  Arbejdsgruppen skal beskrive de væsentligste udfordringer for regionen i forhold til ligestilling og vurdere regionsrådets handlemuligheder, herunder vurdere hvor der vil være mest potentiale for at opnå størst mulig effekt af initiativer.

  Arbejdsgruppen skal senest oktober 2011 forelægge en afrapportering for regionsrådet. Afrapporteringen skal bl.a. kvalificere den ligestillingsredegørelse, som regionen skal sende til ministeren for ligestilling i november 2011.

  Kommissorium og arbejdsplan for arbejdsgruppen er vedlagt som bilag.

  Som nævnt er psykiatri et af de temaer, som arbejdsgruppen beskæftiger sig med. Til inspiration vedlægges de to oplæg psykiatrien holdt for udvalget den 13. april 2011. Det ene oplæg omhandlede overdødelighed blandt mennesker med en sindslidelse ved ledende overlæge Thorkil Sørensen. Det andet oplæg omhandlede den nationale afstigmatiseringskampagne der pt. iværksættes nationalt, regionalt og lokalt ved Psykiatri- og Socialdirektør Agnete Philipsen. Endvidere bidrager psykiatrien til Ligestillingsarbejdsgruppens afrapportering til regionsrådet.

  Ligestillingsarbejdsgruppen beder psykiatriudvalget drøfte, om der er særlige fokuspunkter fra psykiatrien, som udvalget ser der skal inddrages i Psykiatriudvalgets arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatriudvalget drøfter, om der er særlige fokuspunkter for psykiatrien, som ligestillingsarbejdsgruppen skal inddrage i deres arbejde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Der er følgende fokuspunkter:

  Ligestilling i forhold til somatikken.

  Forebygge eksklusion af samfundet / tabu.

  Tidlig død.

  Image problem.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/8057
  5. Flytning af gerontopsykiatrien fra Middelfart
  fold dette punkt ind Resume

  Den gerontopsykiatriske funktion (ambulatorium og 8 senge) i Middelfart skal, i overensstemmelse med psykiatriplanen, samles med de andre gerontopsykiatriske funktioner i Hovedfunktion Lillebælt. Pga. byggeriet i Middelfart er det nødvendigt senest i 2012 at finde en ny placering af funktionen, hvilket er muligt dels i Kolding (sengene) og i Fredericia (den ambulante del). For at etablere sengefunktionen i Kolding skal der ombygges for 8 mio. kr.. Ombygningen finansieres af psykiatriens anlægskonsolideringsramme i 2011. Indflytning forventes i april 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I psykiatriplanen Fremtidens psykiatri fra december 2007 indgår, at den gerontopsykiatriske funktion (senge og ambulatorium) i hvert hovedfunktionsområde skal samles og placeres i den samlede døgnfunktion. I Hovedfunktion Lillebælt skal gerontopsykiatrien placeres i den kommende, men endnu ikke byggede døgnfunktion i Vejle. Den skal bestå af en stationær gerontopsykiatrisk del på 16 senge og ambulant funktion, der udgår herfra. I dag er der 8 gerontopsykiatriske senge i Middelfart og ambulante gerontopsykiatriske funktioner i Middelfart, Vejle og Kolding.

  Der er endnu ikke afsat anlægsmidler til den nybyggede funktion i Vejle, og fra start til slut af projektet, vil der gå mindst 4 år. I bedste fald, hvis planlægningen af byggeriet kunne starte til efteråret 2011, ville funktionen kunne stå klar primo 2016.

  Men allerede senest ultimo 2012, hvor byggeriet af den ud- og ombyggede retspsykiatriske funktion i Middelfart forventes færdig med 70 retspsykiatriske og 36 almenpsykiatriske senge, vil den gerontopsykiatriske funktion (ambulatorium og 8 senge) skulle indplaceres andet steds i Hovedfunktionsområde Lillebælt.

  Af hensyn til byggeriet i Middelfart, investeringen i den midlertidige placering og afkortning af ventetiden for personalet, vil det være hensigtsmæssigt at flytte gerontopsykiatrien hurtigst muligt fra Middelfart.

  Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe med afdelingsledelserne fra Vejle/Kolding og Middelfart, sygehusdirektør, sygehusadministration og anlægssekretariatet til at forberede scenarier for denne flytning.  

  Mht. den gerontopsykiatriske ambulante funktion for hele Hovedfunktion Lillebælt arbejdes der videre med en samling af alle aktiviteter, og en midlertidig indplacering i det kommende lokalpsykiatriske center i Fredericia, da der i en række år vil være ledige kvm her. Herudover vil der blive etableret ”lokalkontorer” i dels Middelfart, Kolding og Vejle. I Kolding vil det udover den etablerede sengeenhed blive tale om kontorfaciliteter for læger.

  Når det gælder den gerontopsykiatriske sengefunktion, er der afprøvet en række muligheder for integration af et gerontopsykiatrisk afsnit indenfor de eksisterende sengeafsnit i Kolding og Vejle frem til den nybyggede afdeling i Vejle står klar.

  På Kolding afdelingen har der i en periode været konstateret et mindre træk på de åbne senge. Der peges derfor umiddelbart på en placering af de 8 gerontopsykiatriske senge indenfor afsnittet i Kolding, nærmere bestemt i den ene fløj af den nuværende H4 (det intensive behandlingsafsnit). Da der i forvejen er tale om sengestuer, kan der for en relativ begrænset investering etableres et gerontopsykiatrisk sengeafsnit. Ikke som åben/lukkede integrerede afsnit på samme måde og omfang som i Middelfart, men på et acceptabelt niveau.

  Udover udgift til tilpasning af de eksisterende rammer i Kolding til den gerontopsykiatriske funktion, skal der tilføres anlægsmidler, således at, de eksisterende sengestuer i H3 kan indpasses i H4. H4 fastholder sit sengeantal, mens afsnittet H3 reduceres fra 20 til 16 senge. Når det er muligt at reducere i sengetallet i H3 og ikke i H4, skyldes det, at der i de åbne afsnit (H3 og H12) gennem de sidste år har været en belægningsprocent på væsentligt under 100 Siden 1.april 2010 har det ene åbne afsnit været weekendlukket fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Der er i samme periode arbejdet intensivt med hjemmebesøg (ledsaget/uledsaget) under indlæggelser mhp. at modvirke funktionstab under indlæggelser. Samlet set har det reduceret indlæggelsestiden fra 28 til 21 dage i gennemsnit.

  Samlet set forventes anlægsprojektet at koste 8 mio. kr.. Der er vedlagt et byggeprogram, der mere detaljeret beskriver byggeprojektet og som er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for de berørte sengeafsnit i Kolding og gerontopsykiatrisk afsnit i Middelfart.

  Sygehus Lillebælt er orienteret om projektet

  Psykiatri- og Socialdirektøren indstiller, at projektet finansieres af anlægsmidler fra psykiatriens konsolideringsramme. Konkret reduceres konsolideringsrammen i 2011 med 8 mio. kr.(indeks 123,9). Herefter resterer der 12,5 mio.kr. på konsolideringsrammen i 2011.  

  Projektet forventes at tage 9 mdr. fra valg af rådgiver til projektet er gennemført, dvs. at det skulle stå klar til april 2012.

  Den personalemæssige side af sagen – overførsel af personale fra Middelfart afdelingen til afdelingen Vejle/Kolding – vil blive håndteret indenfor:

  • ”Rammer for håndtering af organisationsændringer, der medfører bortfald eller flytning af stillinger” - vedtaget af Hovedudvalget 17. juni 2008 og
  • ”Personalemæssige garantier i forbindelse med strukturændringer på sundheds- og psykiatriområdet”.


  Personaleprocessen er forberedt i tæt samarbejde mellem de 2 involverede afdelingsledelser og Psykiatriens HR-afdeling. De lokale MED-udvalg er orienteret om flytteplanerne og vil blive inddraget i fornødent omfang.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Psykiatri- og socialdirektøren indstiller til udvalget at de over for regionsrådet anbefaler:

  • At byggeprogrammet for etablering af gerontopsykiatrisk funktion i Kolding godkendes
  • At der meddeles en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til anlægsprojektet (indeks 123,9)
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2011 finansieret af psykiatriens anlægskonsolideringsramme i 2011
  • At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at antage bygningsrådgiver.
  • At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet til byggeriet under forudsætning af, at dette holder sig inden for det afsatte rådighedsbeløb
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingerne overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/1802
  6. Virksomhedsgrundlaget ´Psykiatrien i Bevægelse´
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrien i Region Syddanmark har, med henblik på at skabe et fælles grundlag for ledelse, drift og udvikling på alle niveauer i organisationen over de kommende 5 år, udarbejdet virksomhedsgrundlaget ’Psykiatrien i Bevægelse’.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Region Syddanmark har hen over det sidste halve år, arbejdet med udviklingen af et virksomhedsgrundlag for psykiatrisygehuset.

  Virksomhedsgrundlaget er sygehusets fælles grundlag for ledelse, drift og udvikling på alle niveauer i organisationen, og sætter med dets beskrivelse af mission, vision, værdier og overordnede strategier retning og pejlemærker for de psykiatriske ydelser i de kommende 5 år.

  Psykiatrien i Region Syddanmarks mission er at yde behandling og pleje på højt specialiseret niveau med det formål, at mennesker med en sindslidelse bliver raske eller så velfungerende, at de kan leve et værdigt liv integreret i samfundet.

  Visionen for psykiatriens virke er blandt andet, at patienter og pårørende skal opleve, at medarbejderne i Psykiatrien i Region Syddanmark møder dem individuelt og med empati, at der er lige adgang til psykiatrisk udredning og behandling, at der er gode og sammenhængende patientforløb og at der, med lokalpsykiatrierne som indgangsporte til al psykiatrisk behandling, sikres samklang med døgnafsnittene.

  Psykiatrisygehuset bygger sin virksomhed på de fælles nationale værdier for psykiatri samt Region Syddanmarks borgerrettede og personalemæssige værdier. Og i de tre strategier for sygehuset: ’Sygehuset i Bevægelse’, Patienten i Bevægelse’ og ’Medarbejderne i Bevægelse’ sættes rammerne for de kommende års arbejde.

  Med afsæt i de tre strategier har sygehusledelsen, sammen med afdelingsledere og det Fælles MED-udvalg, prioriteret en række fokusområder for 2011 – 2015. Fokusområderne skal på sygehusniveau og på afdelings- og funktionsniveau følges op af handleplaner, der sikrer sammenhæng mellem virksomhedsgrundlaget, værdierne og det daglige virke.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/162
  7. Sundhedsstyrelsens rapport: Psykisk syge kriminelles forløb 2005 - 2009
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår personfarlig kriminalitet, har Sundhedsstyrelsen i perioden 2005-2009 foretaget en undersøgelse af 50 behandlingsforløb. Undersøgelsen har ført til en række anbefalinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som følge af lov nr. 1372 af 20. december 2004 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår personfarlig kriminalitet, har Sundhedsstyrelsen i perioden 2005-2009 foretaget en undersøgelse af 50 behandlingsforløb, som er gået forud for kriminalitet. Loven er tidsbegrænset og gældende fra 1. januar 2005 til den 30. juni  2010. Med udgangspunkt i undersøgelserne er der udsendt en beretning i april 2011: ”Psykisk syges kriminelle forløb 2005 – 2009”.

  I det følgende er der en kort gennemgang af beretningen samt sundhedsstyrelsens anbefalinger.


  Undersøgelsen er ikke en videnskabelig undersøgelse, men en gennemgang af konkrete sager af behandlingsdømte psykisk syge personers forløb i det psykiatriske system, og på den baggrund er der fundet nogle eksempler på gennemgående problemstillinger. Undersøgelsen har haft fokus på at finde eventuelle uhensigtsmæssigheder i forløbet, som kunne have haft en betydning for, at den psykisk syge person begik den kriminelle handling, som førte til behandlingsdommen. Der er alene undersøgt forløb, hvor der var grund til at overveje, om lovovertrædelsen kunne have været undgået, hvis der for den pågældende havde været iværksat en relevant og tilstrækkelig indsats. Der er i alt gennemgået 50 behandlingsforløb.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler på baggrund af beretningen, at:

  • Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Dansk Psykiatrisk Selskab samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i samarbejde udarbejder en uddybende, let tilgængelig publikation om gældende regler for videregivelse af personfølsomme oplysninger i forskellige situationer.
  • kommunerne sikrer, at de patienter, som har alvorlige, komplekse eller vanskeligt behandlelige psykiske lidelser visiteres til bosteder mv., hvor der er personale med psykiatrisk kompetence.
  • kommunerne sikrer, at botilbud for psykisk syge, hvor der ikke er ansat sundhedsfagligt personale, får tilstrækkelig sundhedsfaglig rådgivning.
  • der fra de psykiatriske afdelinger og fra distriktspsykiatrien kommer øget fokus på instruktion og supervision af det personale, der jævnligt efter iværksættelse af den psykiatriske behandling er i kontakt med patienten.
  • kommunerne sikrer, at der på botilbud, hvor der gives medicin og patienterne observeres i forbindelse med dette, føres dokumentation.
  • personale, som passer psykisk syge, får undervisning i psykiske sygdomme, herunder særlig undervisning af personale, der arbejder med psykisk syge kriminelle.
  • det i 2012 vurderes, om der på baggrund af de indhentede erfaringer fra tilsyn på bosteder, kunne være grundlag for at indføre årlige sundhedsfaglige tilsyn i hele landet.
  • de psykiatriske afdelinger og distriktspsykiatrien udarbejder behandlingsplaner, og at der ved udskrivelse af patienter gives instruktion til personale om, i hvilket situationer der skal rettes henvendelse til den behandlingsansvarlige læge.
  • regionerne fortsat er opmærksomme på, at der skal udarbejdes udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, når betingelserne herfor er opfyldt jf. psykiatrilovens §§ 13a og b.
  • patienter med alvorlig psykisk sygdom ikke uden videre opfølgning eller kontakt til den behandlingsansvarlige læge afsluttes.
  • de praktiserende læger får mere støtte fra behandlingspsykiatrien, fx i form af en formaliseret supervisionsordning.
  • anklagemyndigheden og de sociale myndigheder har øget opmærksomhed på at søge psykiatrisk bistand med henblik på undersøgelse af personer, der har gentagne domme og eventuelt påfaldende adfærd.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Der blev givet en kort orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/13264
  8. Tilsynsbesøg på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense – universitetsfunktion
  fold dette punkt ind Resume

  Folketingets § 71-tilsyn har 31. januar 2011 været på anmeldt tilsynsbesøg på afdelingen. Besøget har ikke været foranlediget af særlige forhold vedrørende afdelingen, men har været et led i tilsynets normale aktivitetsplanlægning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketingets § 71-tilsyn har 31. januar 2011 været på anmeldt tilsynsbesøg på afdelingen. Besøget har ikke været foranlediget af særlige forhold vedrørende afdelingen, men har været et led i tilsynets normale aktivitetsplanlægning.

  Tilsynet har 27. april 2011 sendt sin endelige rapport om besøget. Rapporten indeholder en udtalelse fra tilsynet samt rapportering om en række faktuelle forhold vedrørende afdelingens drift og fysiske rammer, som tilsynet især har interesseret sig for under besøget. Forud for udarbejdelsen af den endelige rapport har der været dialog mellem tilsynet og Psykiatrien i Region Syddanmark om de faktuelle oplysninger i rapporten.

  Tilsynet har også sendt rapporten til Folketingets Ombudsmand, Landsforeningen SIND, Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark, Dansk Psykiatrisk Selskab og Sundhedsministeriet. Rapporten er desuden offentliggjort på Folketingets hjemmeside.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/2828
  9. Studietur til Sverige 4.- 7. oktober 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget forelægges forslag til program for studietur til Sverige d. 4. - 7. oktober 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Social- og Psykiatriudvalget i Danske Regioner besluttede på sit møde den 16. september 2010 at tage på studietur i 3-4 dage til Norge og Sverige.

  Udvalget besluttede samtidig, at studieturen planlægges og gennemføres sammen med Psykiatriudvalget i Region Syddanmark.

  Turen er planlagt til at foregå i perioden 4.- 7. oktober 2011.

  Emner for studieturen

  Emnerne for studieturen foreslås at være:

  • Brug af teknologi i forbindelse med behandling af psykisk sygdom
  • Indsats for voksne med ADHD: Samarbejde mellem kriminalforsorgen og psykiatrien
  • Opgaveoverdragelse fra psykiatere til psykologer: psykologordningen i Norge
  • Organisering af senhjerneskadeområdet/kommunikationsområdet (specialundervisning)

  For at minimerer rejsetid og -omkostninger foreslås det, at studieturens besøg udelukkende foregår i Sverige (Stockholm og Norrtälje) og at der inviteres en oplægsholder til Stockholm for at orientere om de norske erfaringer med psykologordningerne.

  For nærmere beskrivelse af programmet se bilag 1: foreløbigt program for studieturen.

  Af hensyn til reservation af hotel og flybilletter bedes udvalgets medlemmer orientere psykiatri- og socialstaben om hvorvidt de deltager i turen senest d. 31-05-2011

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og anbefaling til forretningsudvalget

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Fint, aktuelt program.

  Studieturen udbydes fortrinsvist til medlemmer af psykiatriudvalget.

  Anbefales overfor forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/162
  10. Fællesmøde mellem Psykiatriudvalget og Praksis- og kommuneudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  Praksis- og kommuneudvalget har udtrykt ønske om et fælles møde med Psykiatriudvalget med henblik på at drøfte fælles relaterede emner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksis- og kommuneudvalget har udtrykt ønske om et fælles møde med Psykiatriudvalget med henblik på at drøfte fælles relaterede emner. Psykiatri- og socialstaben foreslår som temadrøftelse strategi for shared care eller drøftelse af den kommende praksisplan for psykiatri, og hvad den vil give anledning til.

  Det foreslås, at mødet finder sted på et af følgende allerede aftalte mødetidspunkter for et af udvalgene:

  12. september 2011 (Praksis- og kommuneudvalget - sted for mødet er ikke afklaret endnu)

  29. september 2011 (Psykiatriudvalget - mødet afholdes i Augustenborg)

  10. oktober 2011 (Praksis- og kommuneudvalget - mødet afholdes i psykiatriadministrationen i Middelfart)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles

  at psykiatriudvalget tilslutter sig deltagelsen i et fællesmøde en af de ovennævnte datoer

  at psykiatriudvalget drøfter de foreslåede emner samt øvrige relevante emner til et sådant møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Udvalget kan den 29. september 2011.


  Sagsnr. 11/162
  11. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Konference for CETT.


  Sagsnr. 11/162
  12. Ekstraordinært møde vedrørende Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Ekstraordinært møde mellem Psykiatriudvalget og Sygehusstrukturudvalget den 31. maj 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ifølge aftale med næstformand Bente Gertz indkaldes til ekstraordinært Psykiatriudvalgsmøde den 31. maj 2011 kl. 14.00 på Kolding Sygehus, Skovvangen 2 - 8, 6000 Kolding.

  Mødet bliver dels et fælles orienteringsmøde om valg af projekt for Nyt OUH med Sygehusstrukturudvalget i sygehusets kantine og dels et møde kun for Psykiatriudvalget i lokale "Lillebælt".

   

  Punktet, der skal drøftes, er: ”Valg af projekt for Nyt OUH”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/162
  13. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2011:

  31. maj 2011 kl. 14.00 - Kolding Sygehus, Skovvangen 2 - 8, Kantinen og efterfølgende i lokale "Lillebælt" jf. punkt 10

  29. september 2011 kl. 14.00 - psykiatrisk afdeling i Augustenborg, Palævej 1, 6440 Augustenborg

  22. november 2011 kl. 14.00 - retspsykiatrisk afdeling i Ribe, Ribevej 27, Egebæk-Hviding, 6760 Ribe

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering


  Sagsnr. 11/162
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 29-06-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring