Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 27. maj 2011

Mødedato
27-05-2011 kl. 14:00 - 16:35

Mødested
Sydtrafik

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Præsentation af Sydtrafik
  2. Orientering om relevante analyser vedr. kollektiv trafik
  3. Erfaringer med anvendelse af de regionale principper for buskørsel
  4. Videreudvikling af busbetjeningen
  5. Opsamlingspunkt vedr. temaet om kolletiv trafik
  6. Kulturpuljen 2 mio. kr. april 2011 - Regionale Fyrtårne
  7. Kulturpuljen "3 mio. kr. april 2011" - Store projekter
  8. Kulturpuljeansøgning - "Stjernestunder på tværs af kulturen"
  9. Ansøgninger til uddannelsespuljen 2011
  10. Vedtagelse af tillæg nr. 2 for et råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune
  11. Vedtagelse af tillæg nr. 3 for et råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune
  12. Orientering om revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening
  13. Orientering om endelig vedtagelse af "Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011"
  14. Analyse af fælles styrkepositioner i det nordlige Slesvig-Holsten og Syddanmark
  15. Partnerskabsaftalen med Slesvig-Holsten - Årsplan 2011-2012
  16. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  17. Meddelelser
  18. Eventuelt
  19. Næste møde


  Sagsnr. 10/8027
  1. Præsentation af Sydtrafik
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/7662
  2. Orientering om relevante analyser vedr. kollektiv trafik
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har sammen med KL og Trafikselskaberne i Danmark fået udarbejdet rapporten ”Flere buspassagerer, hvad skal der til?”. Rapporten er udarbejdet af Tetraplan og Incentive Partners.

  Rapporten har til formål at give et bud på, hvad det kræver at indfri Trafikforligets målsætning om, at halvdelen af trafikvæksten indtil 2010 skal ske i den kollektive trafik. Denne målsætning har Transportministeriet senere præciseret således, at jernbanetrafikken skal fordobles, mens bustrafikken skal præstere 50% flere passagerkilometre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I rapporten opdeles de relationer, hvor bussen anvendes, i tre hovedtyper, der igen er opdelt i hver tre undertyper. Hovedtyperne er mellembys busser, busser internt i byer samt busser, der betjener opland og land.

  Der foretages en vurdering af seks forskellige virkemidler og hvilken effekt, de vurderes at kunne få på passagerudviklingen. Virkemidlerne, der vurderes, er:

  • Bynær erhvervslokalisering.
  • Øget information, markedsføring mm.
  • Øget optimering og prioritering.
  • Busfremkommelighed.
  • Udvidet driftsomfang.
  • Differentierede takster.

  Udgangspunktet er, at der på landsplan produceres 3,0 mia. personkilometre pr. år, hvilket sker for en udgift på 6,7 mia. kr., som genererer en passagerindtægt på 2,8 mia. kr. Der er altså et årligt tilskudsbehov på 3,9 mia. kr.

  Med et moderat ambitionsniveau vil der med et øget tilskud på 360 mio. kr. kunne skabes en passagervækst på 27%. Med et højt ambitionsniveau er der beregnet en vækst i tilskuddet på 1,430 mia. kr., som vurderes at give en passagervækst på 40%. Selv ikke med det høje ambitionsniveau nås således målet på 50% vækst i antal passagerkilometre.

  I rapporten "Flere buspassagerer - Hvad skal der til?" er der en sammenfatning af analysens resultater på side 1-8.

  På mødet gennemgås hovedresultater af rapporten. Samtidig præsenteres en mindre analyse, Region Syddanmark har fået udført af Tetraplan, som beskriver trafikantadfærd i Syddanmark. Endelig vil der også blive præsenteret et internt udviklet redskab, der kan beregne tilgængeligheden til vigtige rejsemål - som eksempel er benyttet ungdomsuddannelsesinstitutioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7962
  3. Erfaringer med anvendelse af de regionale principper for buskørsel
  fold dette punkt ind Resume

  De regionale principper for buskørsel blev vedtaget af regionsrådet i september 2008, og har siden været retningsgivende for udviklingen af det regionale net af busser både på Fyn og i Syd- og Sønderjylland. Bl.a. set i lyset af de erfaringer, der er opnået gennem tolkninger og afvigelser fra principperne i forbindelse med trafikselskabernes trafikplaner, bør det overvejes at underkaste principperne et samlet eftersyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ikke mindst i forbindelse med implementeringen af 1. etape af Sydtrafiks trafikplan (og 2. etape, som netop er igangsat) har der været en række centrale punkter i principperne, der er fraveget:

  §         Direkte ruter. Der er flere eksempler på, at afvigelser fra den direkte rute er fraveget. Baggrunden har været borgerønsker eller kommunale ønsker, og i hvert tilfælde er Sydtrafik blevet konsulteret med hensyn til afvigelsens tekniske gennemførlighed.

  §         Frekvenser. Principperne angiver halvtimesfrekvens (dag, aften og weekend) på forbindelser mellem A-rejsemål. Det er ikke blevet effektueret, og der er i kommende etaper i implementering af Sydtrafiks trafikplan lagt op til, at der på visse forbindelser bliver totimesfrekvens.

  §         Rejsemål. C-rejsemål er ifølge principperne de mindste rejsemål med en minimumsgrænse på 5.000 indbyggere. Ifølge angivelse i principperne ville alle byer ned til 3.000 indbyggere dermed også være betjent, fordi de ligger på regionale ruter. Det er imidlertid ikke tilfældet for samtlige byer, og der er derfor indført en tolkning, der går på, at byer på mellem 3.-5.000 indbyggere sikres en regional forbindelse til nærmeste regionale rejsemål.

  §         Pendlerruter blev indført for at åbne for ruter, der på enkelte punkter ikke levede op til principperne (f.eks. fordi, der er parallelbetjening med tog). Kravet er, at ruterne har, eller på sigt forventes at have en selvfinansieringsgrad på 50. Selvfinansieringsgraden kan bl.a. opnås ved at tilpasse rutens frekvens, så de ”tyndeste” afgange skæres væk. Dermed opfylder pendlerruterne heller ikke nødvendigvis princippernes mål for frekvens.
  Efter at en væsentlig del af begge trafikselskabers trafikplaner består af pendlerruter, har det været tilknytningen til trafikplanen, nærmere end økonomikravet, der har været udslagsgivende for ruternes fortsatte drift som regionale ruter.

  §         Udkantspuljen. På Fyn er adskillige ruter udpeget som ruter, der finansieres af udkantspuljen. Sydtrafik har peget på én rute (rute 40), som dog ikke er blevet accepteret. Derfor er der p.t. på den jyske side ingen ruter finansieret af Udkantspuljen. Men midlerne herfra indgår i budgetudligningsmodellen.

  Principperne og den løbende tilpasning, der er sket af dem, gennemgås på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at punktet drøftes med henblik på en gennemskrivning af de regionale principper ud fra de justeringer og den praksis, der har udmøntet sig.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker en gennemskrivning af de regionale principper tilrettet ud fra de justeringer og den praksis, der har udmøntet sig.


  Sagsnr. 11/7962
  4. Videreudvikling af busbetjeningen
  fold dette punkt ind Resume

  Lov om Trafikselskaber, som er styrende for den samlede busbetjening, er under evaluering i Transportministeriet. Offentliggørelsen af evalueringen er nært forestående. Der er for Vestdanmark peget på, at evalueringen vil pege på en klarere ansvarsfordeling mellem de involverede parter.

  På KKU-mødet den 1. marts 2011 blev der under et punkt om den kollektive trafik udtrykt stor tilfredshed med, at regionen nu sammen med kommunerne indgår i en arbejdsgruppe vedr. kollektiv trafik. Denne arbejdsgruppe er en konsekvens af en aftale fra sommeren 2010, hvis udmøntning havde afventet en proces i kommunalt regi. Denne proces er afsluttet, så der er skabt et godt grundlag for det videre arbejde, som både kommuner og region kan bidrage til. Grundlaget for arbejdet er et notat, der er vedlagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Kollektiv Trafik Forums konference (4.-5. maj 2011) var der indlæg om lovevalueringen ved afdelingschef Søren Wille, Transportministeriet. Han gav udtryk for, at der næppe i selve loven vil blive ændret på formuleringerne vedr. ansvarsfordelingen mellem kommuner og region. Derimod arbejdes der på at indføre en forpligtelse til, at trafikselskaber, kommuner og region i fællesskab udarbejder en strategisk plan for busbetjeningen.

  Med hensyn til det vedlagte KKR-notat er det kommet til veje ved, at KKU den 1. september 2010 drøftede nedsættelse af en fælles arbejdsgruppe (udkast til kommissorium vedlagt). Punktet blev på det tidspunkt udsat, og der blev i mellemtiden nedsat en rent kommunal gruppe, som har udarbejdet notatet.

  Notatet indeholder afsnit om:

  • Vision for den kollektive trafik i Syddanmark.
  • Principper for den kollektive trafik, specificeret på de største byer, købstæderne med opland samt de tyndt befolkede områder.
  • En sammenhængende, fleksibel planlægningsproces.
  • Roller og processer i forbindelse med ændringer af køreplaner.
  • En sammenhængende budgetmodel.

  Desuden foreslår arbejdsgruppen bag notatet, at der udarbejdes ejerstrategier. Dette er efterfølgende besluttet (på KKR-møde 2. februar i år) at igangsætte særskilt for henholdsvis Fynbus-kommunerne og Sydtrafik-kommunerne i et samarbejde mellem borgmestrene i de to områder.

  Det vedlagte notat, vil blive gennemgået med henblik på at identificere opmærksomhedspunkter, hvor notatets forslag ikke umiddelbart er foreneligt med de regionale principper.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse med henblik på formulering af et mandat for regionens deltagelse i arbejdsgruppen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Drøftedes. Formuleringen af et mandat for regionens deltagelse drøftes på et kommende møde, hvor de gennemskrevne principper foreligger.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7962
  5. Opsamlingspunkt vedr. temaet om kolletiv trafik
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om øvrige aktuelle forhold af betydning for den fremtidige kollektive trafik i Syddanmark. Herunder arbejdet med en tilskudsmodel til fordeling af den økonomiske ramme mellem Fynbus og Sydtrafik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Der blev givet en kort orientering om det igangsatte arbejde med en model til fordeling af regionens tilskud mellem de to trafikselskaber.


  Sagsnr. 11/7480
  6. Kulturpuljen 2 mio. kr. april 2011 - Regionale Fyrtårne
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Kulturpulje har afsat 2 mio. kr. til regionale fyrtårnsprojekter, der kan være med til at sætte regionale kulturbegivenheder på Danmarkskortet.

  Til uddelingen fra fyrtårnspuljen i april 2011 har der været 12 ansøgninger, der søger om tilskud på knap 5 mio. kr.

  Der indstilles 3 projekter til anbefaling om tilskud for i alt 1.478.500 kr., og 9 projekter indstilles til anbefaling om afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kulturpuljens uddeling til regionale fyrtårne udgør i alt 2 mio. kr., og projekterne skal være med til at sætte regionale kulturbegivenheder på Danmarkskortet.

  Kulturpuljen har modtaget 12 ansøgninger til april uddelingen til regionale fyrtårne. Der er søgt om tilskud til projekterne på i alt 4.873.200 kr., og det samlede budget for ansøgningerne er på 7,8 mio. kr.

  Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger, og indstiller på den baggrund 3 projekter til tilskud på i alt 1.478.500 kr.

  Projekterne er udvalgt ud fra en vurdering af, i hvor høj grad de understøtter kulturstrategien, herunder effekten, mulighed for videreførelse, samt i hvor høj grad de er nyskabende og har et regionalt perspektiv.

  Følgende 3 projekter indstilles til bevilling: 

  • 1 - "Vikingetidens stegers/køkken" er et nyt kulturtilbud og en spændende alliance mellem erhvervsliv, herboende udlændige og kulturinstitutioner. Projektet synliggør den sydvestlige del af regionen, og sætter fokus på lokale produkter og aktiviteter - 734.300 kr.
  • 6 - "Den Store Krig 1914-1918 i Sønderjylland" bliver på sigt et nyt og unikt tilbud indenfor kulturturisme med Europa og en verdenskrig som emne. Projektet vil styrke turisterhvervet generelt og samtidig gøre gavn i undervisningssektoren - 420.000 kr.

  • 9 - "Historisk Atlas Over Grænsen" er en udvidelse af det nuværende Historisk Atlas til også at omfatte Region Sønderjylland-Schleswig. Projektet vil igangsætte samarbejde med udenlandske kulturinstitutioner, og være befordrende for kulturelle aktiviteter mellem danske og tyske partnere - 324.200 kr.

  Anbefalinger til afslag - markeret med C i oversigten - udgør 3.395.200 kr.

  Kulturbudgettet for 2011 er på 7,9 mio. kr., hvor der indtil nu er bevilget knap 1 mio. kr. til mindre kulturprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet,

  at der ydes tilskud til projekter markeret med A - nr. 1-6-9 - i alt 1.478.500 kr. fra Kulturpuljens fyrtårnspulje, april 2011, og

  at der gives afslag til de 9 projekter markeret med C på vedlagte oversigt, i alt 3.395.200 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7482
  7. Kulturpuljen "3 mio. kr. april 2011" - Store projekter
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Kulturpulje har 3 mio. kr. til ét stort tværgående projekt, der kan gøre kulturlivet i regionen synligt for alle.

  Til uddelingen fra 3 mio. kr. puljen i april 2011 er der 5 ansøgninger, der søger om tilskud på knap 14 mio. kr.

  Der indstilles ingen projekter til tilskud fra denne pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Under Kulturpuljen er der afsat en pulje på 3 mio. kr. til ét stort tværgående projekt, der kan gøre kulturlivet i regionen synligt for alle.

  Det projekt, der får midler fra "3 mio. kr."-puljen, skal gøre regionens borgere og gæster opmærksomme på regionens rige og blomstrende kulturliv. Derudover skal projektet fremme kendskabet til kulturelle oplevelser og være med til, at flere borgere og turister deltager i kulturelle arrangementer.

  Kulturpuljens "3 mio. kr. pulje" har modtaget 5 ansøgninger til denne uddeling, og der er søgt om tilskud på i alt 13.996.800 kr. De samlede udgifter til projekterne udgør godt 20 mio. kr.

  Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger, og ud fra indholdet i projekterne indstilles alle 5 projekter til afslag.

  Afslagene til projekterne er bl.a. sket ud fra en vurdering af, at formålet med kulturpuljen er at give støtte til nyskabende og eksperimenterende kulturprojekter, og at projektet inden for denne uddeling skal fremme kendskabet til kulturelle oplevelser og være med til, at flere borgere og turister deltager i kulturelle arrangementer. 

  Ifølge ansøgningerne søges der om tilskud til driftslignende aktiviteter (f.eks. lønninger, forplejning og honorarer), til projekter, hvor indholdet ligner tidligere projekter, samt til en evalueringsmodel, der skal belyse, hvordan man kan nytænke den måde, som kulturen vurderes på.

  Alle de indsendte projekter vurderes således at falde uden for denne puljes formål.

  Kulturbudgettet for 2011 er på 7,9 mio. kr., hvoraf der indtil nu er bevilget knap 1 mio. kr. til mindre projekter. De ikke forbrugte midler fra "3 mio. kr."- puljen, kan eventuelt overføres sammen med øvrige ikke forbrugte midler under kulturpuljen til projekter i forbindelse med implementeringen af den planlagte reviderede kulturstrategi i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der gives afslag til de 5 projekter, der er indsendt til 3 mio. kr. puljen, april 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6952
  8. Kulturpuljeansøgning - "Stjernestunder på tværs af kulturen"
  fold dette punkt ind Resume

  Kulturpuljeansøgningen til projektet "Stjernestunder på tværs af kulturen" er, på trods af rettidig afsendelse i forhold til ansøgningstidspunktet, ikke nået frem til Region Syddanmarks mailsystem, hvorfor den behandles i forhold til Kulturpuljens februar uddeling, hvor der resterer 112.950 kr.

  Projektet indstilles til afslag. Projektet vurderes ikke at være nyskabende, og en del af udgiftsposterne er driftsomkostninger (honorar, kørsel, overnatning m.v.), som ikke er støtteberettigede udgifter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kulturpuljens uddeling til mindre projekter har til formål at igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet, i tæt dialog med kulturaktører, kommuner og organisationer.

  Ved kulturpuljens februar uddeling 2011, er ansøgningen om tilskud til projektet "Stjernestunder på tværs af kulturen", af tekniske årsager, ikke nået rettidigt frem. 

  Administrationen lægger derfor ansøgningen til behandling sammen med øvrige ansøgninger pr. 1. april 2011 (fyrtårnspuljen og 3 mio. kr. puljen).

  Projektet indeholder fire temaer: Foredrag, filmforevisning, sange og fernisering/udstilling i foreningen Film6000 i Kolding, og de fire arrangementer foregår i Nicolai Biograf & Café i Kolding.

  Ansøger har søgt om 63.700 kr. Projektet har et samlet budget på 146.500 kr.

  Det er administrationens vurdering, at elementerne i ansøgningen falder udenfor retningslinjerne, da:

  • Projektet ikke er nyskabende, da der har tidligere været foredrag med kendte oplægsholdere og med både filmforevisning og udstillinger.
  • Projektet i forvejen ville blive gennemført - det første arrangement var planlagt til at finde sted inden, der blev truffet beslutning i regionsrådet om evt. tilskud til projektet.
  • Projektet søger primært om midler til driftslignende aktiviteter (honorar, kørsel, filmleje og overnatning).

  Fra Kulturpuljens februar uddeling på 1 mio. kr. resterer der p.t. 112.950 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der gives afslag til projektet "Stjernestunder på tværs af kulturen".

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/18768
  9. Ansøgninger til uddannelsespuljen 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Der er indkommet i alt fem ansøgninger til regionens uddannelsespulje. Der søges om i alt 21.528.180 kr. Der er 14.704.678 kr. tilbage i uddannelsespuljen 2011, som indstilles til støtte til de fem projekter. Alle fem projekter indstilles til en bevilling, der er mindre end oprindeligt ansøgt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er indkommet i alt fem ansøgninger til regionens uddannelsespulje i denne ansøgningsrunde. De fem projekter er udviklet på baggrund af en idéindkaldelse i januar 2011. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale anbefalede udvikling af syv projekter. Heraf har fem projekter valgt at indsende en ansøgning til uddannelsespuljen.

  De fem projekter ansøger i alt om 21.528.180 kr. Der er 14.704.678 kr. tilbage i puljen. Projekterne er vurderet ud fra kriterierne for uddannelsespuljen, som blev godkendt på regionsrådsmødet 22. november 2010. Herunder hvorvidt ansøgningerne understøtter de tre temaer for uddannelsespuljen 2011:

  1.      Nye tilbud, der kan støtte de ikke-uddannelsesparate unge i at gennemføre en uddannelse og gøre dem uddannelsesparate.

  2.      Synliggørelse af erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej i grundskolen – også for stærke unge.

  3.      Aktiviteter som sikrer, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse med perspektiv i forhold til efterfølgende videregående uddannelse – for de unge der har svært ved overgangen til videregående uddannelse.

  Under tema 1 er der indkommet tre ansøgninger:

  • 95% målsætning – Transfaglighed i et ungeperspektiv v. Tietgen HG.
  • Udvikling af nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen v. Kold College.
  • Undervisning i bevægelse v. VUC Sønderjylland.

  Under tema 2 er der indkommet én ansøgning:

  • Mobication fra grundskole til erhvervsliv v. EUC Lillebælt.

  Under tema 3 er der indkommet én ansøgning:

  • Uddannelse med perspektiv v. Fredericia Gymnasium.

  Administrationen vurderer, at alle ansøgninger bidrager til at opfylde målsætningen om at få flere til at tage en ungdomsuddannelse.

  Der er et bredt funderet samarbejde i alle projekterne. Der indgår mere end 20 ungdoms­uddannelses­­institutioner, 7 videregående uddannelsesinstitutioner, 11 kommuner og flere erhvervs­organisationer og videnspartnere i ansøgningerne. Alle parterne i Syddansk Uddannelsesaftale er dermed bredt repræsenteret.

  Administrationen vurderer, at alle 5 projekter lever op til uddannelsespuljens kriterier. Projekterne er alle indstillet til et lavere bevilget tilskud end ansøgt, da der samlet er ansøgt for et større beløb, end der er tilbage i puljen. Der henvises til bilagene for nærmere gennemgang af de enkelte indstillinger, og begrundelserne for reduceringerne i hvert projekt.

  Tilsammen er indstillet 14.700.000 kr. til bevilling. Der er således kun 4.678 kr. tilbage i puljen for 2011.

  Kort om hvert projekt:

  1. 95% målsætning – Transfaglighed i et ungeperspektiv v. Tietgen HG

  Tietgen HG har på vegne af Middelfart, Varde, Sønderborg og Nordfyns Kommune samt UC Lillebælt søgt uddannelsespuljen om 5.991.600 kr. til projektet ”95% målsætning – Transfaglighed i et ungeperspektiv”. Projektet skal i et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser etablere de vilkår, der skal til for at unge ikke-uddannelsesparate kan blive uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Projektet skal i tre delprojekter udvikle redskaber, metoder og samarbejdsmodeller for arbejdet med ikke-uddannnelsesparate unge. De tre delprojekter handler om:

  1. Udvikling af nye metoder og redskaber til at støtte de ikke-uddannelsesparate unge i overgange og snitflader mellem grundskole, ungdomsuddannelse og de kommunale forvaltninger.
  2. Udvikling af fælles redskaber og metoder til dokumentation og vurdering af uddannelsesparathed.
  3. Udvikling og afprøvning af nye tilbud på produktionsskole og ungdomsskole.

  2. Udvikling af nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen v. Kold College

  Kold College har ansøgt uddannelsespuljen om 4.663.000 kr. til projektet ”Udvikling af 10.-klassestilbud efter 20-20 modellen”.

  Projektet skal hjælpe ikke-uddannelsesparate unge i overgangen til en ungdomsuddannelse ved, at udvikle og afprøve 6-10 forskellige nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen, hvor 20 ugers kommunal ungdomsskole kombineres med 20 ugers ungdomsuddannelse. Tilbuddet skal fokusere på de ikke-uddannelsesparate unge. Det drejer sig bl.a. om forløb på hhv. Korsløkke Ungdomsskole (Odense) og Kold College (Mad til mennesker), Dalum Ungdomsskole og SOSU Fyn samt Syddansk Erhvervsskole Vejle (Bygge og anlæg) og 10. klassescentret i Vejle.

  3. Undervisning i bevægelse v. VUC Sønderjylland

  VUC Sønderjylland har ansøgt uddannelsespuljen om 2.710.580 kr. til det 3-årige projekt ”Undervisning i bevægelse”.

  Projektet skal få flere unge mænd (18-30 år), der ikke har gennemført grundskolen, til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal udvikles et særligt tilbud til gruppen med en særlig trænings- og anvendelsesorienteret profil. Det tilsigtes, at klassen består af mandlige kursister, og undervisningen foretages af mandlige undervisere. Der inddrages pædagogiske metoder fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret.

  4. Mobication fra grundskole til erhvervsliv v. EUC Lillebælt

  EUC Lillebælt har ansøgt uddannelsespuljen om 4.182.600 kr. til det 4-årige projekt ”Mobication fra grundskole til erhvervsliv”.

  Projektet skal synliggøre erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej, både for stærke elever og dem, der har brug for ekstra støtte. Projektet skal udvikle metoder, materialer, redskaber og samarbejdskoncepter til, at bygge bro mellem undervisningen i grundskolen og på erhvervsuddannelserne. Projektet indeholder to spor: Spor 1 henvender sig til hele klasser i 7.-9. klasse. Spor 2 henvender sig til enkelte, skoletrætte elever, hvor der kan laves individuelle aftaler.

  5. Uddannelse med perspektiv v. Fredericia Gymnasium

  Fredericia Gymnasium har ansøgt uddannelsespuljen om 3.980.500 kr. til projektet ”Uddannelse med Perspektiv”.

  Projektet skal give tøvende og usikre unge motivation og perspektiv med deres gymnasiale ungdomsuddannelse. Projektet skal udvikle 13 korte, praksisorienterede og tematiserede undervisnings- eller studieretnings­pakker, som gennemføres i samarbejde med lærere og studerende fra videregående uddannelser. Det kan f.eks. være et samarbejde mellem biologi-undervisningen på de gymnasiale uddannelser og sygeplejerske-uddannelsen. Projektet retter sig derfor mod gymnasiale studieretninger, hvor der ikke er et klart videreuddannelsesperspektiv.

  Ansøgningsfrist oktober 2011

  Der er fastsat endnu en ansøgningsfrist 14. oktober 2011 til uddannelsespuljen. Administrationen foreslår, at ansøgningsrunden annulleres, idet puljen for 2011 er disponeret, hvis indstillingerne tiltrædes. I stedet foreslår administrationen, at der afholdes en ny ansøgningsrunde i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet,

  o       at ansøgningen ”95% målsætning – Transfaglighed i et ungeperspektiv”, modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 4.600.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011,

  o       at ansøgningen ”Udvikling af nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen”, modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.800.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011,

  o       at ansøgningen ”Undervisning i bevægelse”, modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.300.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011,

  o       at ansøgningen ”Mobication fra grundskole til erhvervsliv”, modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.100.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011,

  o       at ansøgningen ”Uddannelse med perspektiv”, modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.900.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011,

  o       at alle fem bevillinger er under forudsætning af, at der udarbejdes et revideret budget og milepælsplan, som skal godkendes af administrationen,

  o       at alle fem projekter som minimum fastholder den i ansøgningen oprindelige angivne egenfinansieringsprocent, samt

  o       at ansøgningsfristen i oktober til uddannelsespuljen 2011, aflyses.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/3504
  10. Vedtagelse af tillæg nr. 2 for et råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Tillæg nr. 2 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune indstilles til godkendelse i Regionsrådet.

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 31. januar 2011 - på baggrund af en anbefaling fra Udvalget for Regional Udvikling på mødet den 6. december 2011, at forslag til tillæg nr. 2 blev udsendt i offentlig høring og partshøring. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Tirslund Grusgrav I/S, ved Per Nielsen, har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde på matr. nr. 3a Nørbølling By, Folding. Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom og ligger ca. 2 km vest for Brørup ved adressen Tirslundvej 49A. Ejendommen ejes af Albert van der Spek.

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen tilstræbes en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn, herunder for Vejen Kommune.

  Forslaget har været udsendt i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3. i råstofloven. Samtidig med fremsættelsen blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde, og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Regionen har modtaget 3 indsigelser fra beboere i området, samt indsigelse fra Vejen kommune. Indsigelserne, der er resumeret i bilag 2, giver ikke anledning til ændringer i planen ud over en mindre redaktionel rettelse.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at tillæg nr. 2 til Råstofplan 2008 for et råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune, godkendes af Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/3580
  11. Vedtagelse af tillæg nr. 3 for et råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune indstilles til godkendelse i Regionsrådet.

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 31. januar 2011 - på baggrund af en anbefaling fra Udvalget for Regional Udvikling på mødet den 6. december 2011, at forslag til tillæg nr. 3 blev udsendt i offentlig høring og partshøring. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lunderskov Entreprenørforretning Aps søger om tilladelse til råstofindvinding på en del af ejendommene Egholtvej 12 og Gejsingvej 62, matr. nr. 9n og 9ag Gejsing By, Andst. Der er også søgt om tilladelse til at tilføre rent jordfyld. Ejendommene er noteret som landbrugsejendom. Egholtvej 12 (matr.nr. 9n) ejes af Tove Falk. Gejsingvej 62 (matr. nr. 9ag) ejes af Christian Poulsen Møller

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling, og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen tilstræbes en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn, herunder for Vejen Kommune.

  Forslaget har været udsendt i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3. i råstofloven. Samtidig med fremsættelsen, blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde, og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Regionen har ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for et råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune, godkendes af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7747
  12. Orientering om revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening
  fold dette punkt ind Resume

  Indsatsen over for jordforurening tager udgangspunkt i den strategi, der blev vedtaget af regionsrådet den 31. marts 2008. Flere forhold taler for, at tiden nu er inde til en revision. Revisionen udarbejdes af jordforureningsafdelingen og fremlægges for Udvalget for Regional Udvikling, forretningsudvalget og regionsrådet i løbet af efteråret 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Strategien blev til i 2007/2008, kort efter regionens tilblivelse. Jordforureningsafdelingen har arbejdet efter strategien i 4 år, og der er nu nået flere af de milepæle, der er beskrevet i strategien. I denne periode har afdelingen også fået et større overblik over opgavernes omfang, hvor nogle af de påbegyndte indsatser har vist sig mere ressourcekrævende end beregnet, og nye udfordringer har vist sig. I det følgende nævnes hovedparten af de forhold der gør, at strategien skal revideres.

  Opsporing, undersøgelse og risikovurdering af jordforurening

  En af regionens opgaver er at opspore, undersøge og risikovurdere jordforurening. Denne opgave blev påbegyndt af de tidligere amter, og regionen har nu overtaget opgaven med at gøre det færdigt. Det er en kompleks opgave, som har været løst på meget forskellig vis i de tidligere amter, og på et meget varierende datagrundlag. Efter at have arbejdet med det meget komplekse datamateriale, er det erkendt, at amterne ikke var så langt med opgaven som først antaget.

  Udfordringen er at effektivisere og målrette opsporing, undersøgelse og risikovurdering af jordforurening, således at det kan prioriteres at finde de forureninger først, der udgør den største risiko for grundvand og indeklima.

  Lovbestemte undersøgelser af boliggrunde, der er mistænkt for at være forurenede

  Ejere af V1-kortlagte boliggrunde har lovkrav på, at regionen gennemfører en indledende forureningsundersøgelse inden for 1 år, hvis grundejeren ønsker det. Det har vist sig, at flere grundejere end først antaget benytter sig af denne mulighed. Derfor kræver denne opgave betydeligt flere ressourcer, end der blev regnet med i 2008.

  Udfordringen er at tilrettelægge indsatsen således, at der primært V1-kortlægges lokaliteter i de områder, hvor indledende undersøgelser gavner ikke blot grundejeren, men også bidrager til beskyttelse af værdifuldt grundvand.

  Kærgård Plantage og Grindsted

  Regionens indsats over for de store forureninger i Kærgård Plantage og i Grindsted by kræver flere ressourcer end forudsat, da strategien blev vedtaget. Selv med valg af de billigste løsninger i disse sager, vil det få betydning for budgettet de kommende år.

  Særlige punktkilder

  Det er de seneste år blevet klart, at der er punktkilder, der udgør en særlig trussel i det åbne land. Det drejer sig for eksempel om gamle lossepladser og punktkilder til pesticidforurening (for eksempel vaskepladser på landbrug, hvor sprøjteudstyr kan være tømt og rengjort). Der er gennemført en del undersøgelser af forurening fra de gamle lossepladser, men det er langt fra alle lossepladserne, der er undersøgt og risikovurderet. Indsatsen over for pesticidpunktkilderne har været yderst begrænset.

  Udfordringen er, at miljøcentrenes og kommunernes arbejde med grundvandsbeskyttelse viser, at en stor del af det grundvand, der fremover kan indvindes til drikkevand, findes i det åbne land. Spørgsmålet er derfor, hvordan indsatsen skal vægtes over for disse særlige typer punktkilder i forhold til den øvrige indsats.

  Overblik over samlet forureningstrussel i områder med værdifuldt grundvand

  Som udgangspunkt sker regionens indsats for grundvandsbeskyttelse i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. Jordforureningsafdelingens arbejde indtil nu viser flere eksempler på meget omkostningskrævende, store forureninger, der udgør en trussel over for grundvand i et af disse områder. Her er det relevant for regionen at vurdere, om vandforsyningen er langtidssikret i området, og om det derfor er fornuftigt at bruge for eksempel 15 millioner kroner på en enkelt oprensning.

  Statens og kommunernes arbejde viser, at det i nogle tilfælde er fordelagtigt at opretholde et indvindingsopland i et byområde.

  Udfordringen er, at i byområder er der typisk mange kilder til forurening, og det vil derfor kræve en stor indsats fra regionen at beskytte vandforsyningen mod forurening fra disse punktkilder. Det kan også vise sig teknisk umuligt, hvis der er tale om mange kraftige forureninger, der allerede er spredt i grundvandet. Det kan vise sig, at der i nogle af disse områder vil være så store omkostninger forbundet med indsatsen over for forurening, at det faktisk er billigere at flytte vandforsyningen. Hvis en indsats således enten er meget omkostningstung eller teknisk umulig, vil der blive behov for en politisk dialog med kommunerne på dette område.

  Der er behov for en politisk stillingtagen til, i hvilket omfang Jordforureningsafdelingen skal arbejde mod en større grad af overblik over den samlede forureningstrussel inden for et større geografisk område. Det vil betyde, at en del af afdelingens ressourcer allokeres til arbejdet med at skabe overblik i disse områder.

   

  Tidsplan for politisk behandling af den reviderede strategi:

  • Udvalget for Regional Udvikling 19. september 2011.
  • Forretningsudvalget 28. september 2011.
  • Regionsrådet 24. oktober 2011.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/16443
  13. Orientering om endelig vedtagelse af "Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011"
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådets forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011, har været i offentlig høring, og der er indkommet to høringssvar i høringsperioden. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser i forslaget på baggrund af høringssvarene, og forslaget er derfor blevet endeligt vedtaget af regionsrådsformanden, jf. bemyndigelse givet ved regionsrådsmødet den 31. januar 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Indhold og baggrund

  Efter regionsrådsmødet den 31. januar 2011, har forslaget til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011, været udsendt i offentlig høring i 4 uger hos de berørte grundejere, kommunerne, de to statslige miljøcentre, embedslægeinstitutionen, de to vandværksforeninger og Vandcenter Syd (tidl. Odense Vandselskab), og forslaget har været annonceret i dagspressen mv.

  Forslaget omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt ca. 4,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2011 til at gennemføre de mange aktiviteter, der allerede er i gang, og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og handleplaner samt ved lov.

  Forslaget er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i strategien, og indeholder følgende videregående indsats i 2011:

  1. Grundvand: Der igangsættes 6 forureningsundersøgelser og 1 oprensning i højt prioriterede grundvandsområder. 2 af forureningsundersøgelserne sættes også i gang med henblik på, at sikre menneskers sundhed ved undersøgelse af jordforureningens betydning for indeklimaet.
  2. Indeklima i boliger: Der igangsættes 3 forureningsundersøgelser med henblik på, at sikre menneskers sundhed ved undersøgelse af, om forureningen truer indeklimaet, og 4 oprensninger på forurenede boliggrunde, hvor høje indhold af flygtige stoffer i jorden påvirker indeklimaet i boliger.

  Hvis der bliver mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, sker det som udgangspunkt i de områder, hvor der er værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen.

  Forslaget til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011, medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Hvis regionen får ny viden om alvorlige forureninger, der nødvendiggør en indsats her og nu, kan det være nødvendigt straks at prioritere disse.

  Besvarelse og behandling af høringssvar

  Der er indkommet høringssvar fra to kommuner: Odense og Haderslev, hvoraf sidstnævnte ingen bemærkninger har til forslaget.

  Odense Kommunes synspunkt:

  Odense Kommune finder det positivt, at regionen har valgt at prioritere sager i kommunen. Kommunen finder dog også, at regionen bør overveje, om der blandt de øvrige forurenede lokaliteter i kommunen er sager, der bør prioriteres højere end Sivlandvænget 3, f.eks. lokaliteter inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande i den vestlige del af kommunen, eller hvor risikoen for påvirkning af indeklima i boliger er større.

  Besvarelse

  På Sivlandvænget 3 er der ved Fyns Amts indledende undersøgelse i 1997 og grundejers frivillige undersøgelse i 2000, konstateret en meget kraftig forurening med en række miljøfremmede stoffer, hvoraf forureningen med toluen er den kraftigste. Med prioriteringen af lokaliteten ønsker regionen at sikre, at forureningen ikke udgør en risiko for indeklimaet i de boliger, der ligger i grundvandets strømningsretning nordnordvest for det forurenede område. Indsatsen vil i første omgang bestå i en sagsgennemgang og en fornyet risikovurdering. Kun såfremt der vurderes at være behov for supplerende undersøgelser på lokaliteten, igangsætter regionen disse i 2011.

  Hvis regionen får mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, vil det som udgangspunkt ske i de områder, hvor der er værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen. Dog kan ny viden om alvorlige forureninger, der kræver en indsats her og nu, gøre det nødvendigt straks at prioritere disse.

  Konsekvens for forslaget

  Ingen

  Konklusion

  Da der ikke foreslås ændringer eller tilføjelser til forslaget på baggrund af høringssvarene, er forslaget blevet endeligt godkendt af regionsrådsformanden, jf. bemyndigelsen givet ved regionsrådsmødet den 31. januar 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Til orientering.

  Jakob Weber orienterede om tre helt aktuelle sager, hvor der er indledt aktiviteter med henblik på at afhjælpe forureningen.


  Sagsnr. 11/8452
  14. Analyse af fælles styrkepositioner i det nordlige Slesvig-Holsten og Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  I regie af INTERREG IV A-projektet Vækstcenteret, er der i vinteren 2010/2011 gennemført en analyse af fælles dansk-tyske styrkepositioner i den nordlige del af Slesvig-Holsten og Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Analysen peger på følgende styrkepositioner med potentiale for fælles indsatser:

  • Turisme og oplevelsesøkonomi.
  • Fødevarer.
  • Logistik.
  • Sundhed og velfærdsteknologi.
  • Bæredygtig energi.

  Endelig fremhæves viden som et tværgående område, der kan understøtte det grænseoverskridende samarbejde på alle områder.

  Analysen giver et vigtigt input til den fremadrettede udvikling af det grænseoverskridende erhvervssamarbejde.

  Analyserapportens egen sammenfatning af resultaterne er vedlagt som bilag. De udvalgsmedlemmer, der er interesseret i at se rapporten i sin fulde længde, kan få den udleveret af administrationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/23038
  15. Partnerskabsaftalen med Slesvig-Holsten - Årsplan 2011-2012
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten udmøntes primært gennem årsplaner, der vedtages i regionsrådet og af Landdagen i Kiel.

  Der vil på mødet være et mundtligt oplæg om status for årsplanen og lejlighed til en indledende drøftelse af indholdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 27. juni 2007 underskrev Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein en partnerskabsaftale. Som et led i aftalen udarbejdes årsplaner for aktiviteter, der er i fælles interesse. Med årsplanerne sker der en forankring, og dermed en prioritering af de dansk-tyske aktiviteter hos parterne.

  Årsplanen 2011-2012 vil tage udgangspunkt i Region Syddanmarks strategi ”Fra grænse- til vækstregion”, 2020-visionen for det dansk-tyske samarbejde, styrkepositionsanalysen udarbejdet af Vækstcentret og Slesvig-Holstens Danmarksstrategi. Der er foreslået følgende samarbejdsområder:

  • Fælles klyngeudvikling.
  • Grænseoverskridende universitetssamarbejde.
  • Synliggørelse af grænseregionen som vækstregion og attraktivt sted at arbejde.
  • Dansk-tysk trafikkommission.
  • Fremtidige EU-støtteprogrammer.
  • Sundhed (velfærdsteknologi).
  • Andre temaer (statistikbank og medarbejderudveksling).

  Den endelige årsplan 2011-2012 vil blive underskrevet af hhv. ministerpræsident Peter Harry Carstensen på tysk side, og regionsrådsformand Carl Holst på dansk side efter vedtagelse i Landdagen og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/8027
  16. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Fra bestyrelsesmedlemmer i FynBus orienteredes om, at der afholdes trafikseminar den 31. maj 2011.

  Fra bestyrelsesmedlemmer i Sydtrafik orienteredes om, at bestyrelsen i forbindelse med, at Region Syddanmark har ønsket et fælles system (BeKTra) til siddende patientbefordring, udbeder sig information fra regionen om årsagen til dette ønske.

  Sydtrafik har besluttet en takststigning i 2012 på 3,8 %, heraf 3.1 % inden for det udmeldte takststigningsloft og 0,7 % af en ikke tidligere udnyttet takststigning.

   

   

   

  .

   

   


  Sagsnr. 10/8027
  17. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Lasse Krull orienterede om dialogmøde om de to regioners regionale udviklingsplaner med Region Sjælland, hvor der bl.a. drøftedes interesse i et fælles Interreg VA-program og Danmarksstrategien. Der er aftalt møde igen til efteråret.

  Mikkel Hemmingsen orienterede om, at der arbejdes videre på en konkretisering af et fælles Interreg VA-program.

  Preben Jensen bemærkede, at Region Syddanmarks kommunemøder i RUP-processen havde gjort et positivt indtryk

  Preben Friis-Hauge orienterede om, at han deltager i Nordsøkommissionens årsmøde den 21-23. juni 2011. Han bemærkede endvidere, at når regionsrådet udpeger et medlem til Nationalparkrådet, skal vedkommende være opmærksom på, at konstituerende møde heri er 20. juni 2011

   


  Sagsnr. 10/8027
  18. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Møde med miljøministeren om Kærgård afholdes i slutningen af august 2011.


  Sagsnr. 10/8027
  19. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 20. juni 2011 kl. 15.00 hos Fynbus i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011

  Næste møde er mandag den 20. juni 2011 kl. 14.00 hos FynBus i Odense (bemærk mødetidspunkt).


  Siden er sidst opdateret 06-07-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring