Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Praksis- og kommuneudvalget - Referat - 06. juni 2011

Mødedato
06-06-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Odense Kommunes Feriekoloni, Sønderho Strandvej 74

Deltagere
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Poul Sækmose

 • Luk alle punkter Referat


  1. Præsentation af projektet Camp Fanø
  2. Afrapportering fra studietur til San Francisco og Los Angeles den 4. til 11. maj 2011
  3. Ny overenskomst for praktiserende speciallæger.
  4. Status på midler til forstærket indsats for kronisk syge 2010-2012
  5. Konkretisering af kvalitetsstrategien
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. Præsentation af projektet Camp Fanø
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget får en præsentation af projektet ”Camp Fanø”, som er en indsats mod overvægt og fysisk inaktivitet hos børn i 5. klasse i Odense Kommune, hvor børnene som en del af indsatsen tilbringer 6 uger på Fanø for at lære om sund livsstil. Oplægget holdes af konsulent Merete Brixen Christensen fra Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

  Merete Brixen Christensen vil i sit oplæg bl.a. komme ind på:

  • Indholdet i indsatsen
  • Hvordan er det gået de børn der har været af sted, herunder forskningsresultater
  • Den fremtidige indsats for overvægtige børn i Odense Kommune

  Der vedhæftes en rapport om projektet til orientering.


   Efter oplægget er der rundvisning på campen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 06-06-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/8393
  2. Afrapportering fra studietur til San Francisco og Los Angeles den 4. til 11. maj 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Repræsentanter fra Region Syddanmark var i perioden 4. til 11. maj 2011 på studietur til San Francisco og Los Angeles med henblik på at hente inspiration til den fremtidige håndtering af forebyggelse af kroniske sygdomme samt tilrettelæggelse af kronikeromsorg i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I perioden 4. til 11. maj 2011 deltog en gruppe regionsrådsmedlemmer sammen med administrative deltagere i en studietur til San Francisco og Los Angeles. Formålet med studieturen var at opnå indsigt i, hvordan man i Californien håndterer pleje og behandling af patienter med kronisk sygdom samt få et indblik i de tiltag, der arbejdes med, i forhold til at forebygge kronisk sygdom blandt patientpopulationen.

  I Californien har flere sundhedsinstitutioner udmærket sig i forhold til forskning, udvikling, implementering og udførelse af såvel kronikeromsorg som forebyggelse og tidlig opsporing i forhold til kroniske sygdomme. På studieturen var der med baggrund heri indlagt besøg hos såvel Stanford Universitet, et af de førende universiteter på verdensplan, Cisco, en af verdens førende leverandør af netværksteknologi, US Preventive Medicine, en forsikringsordning med fokus på online forebyggelsestiltag for dets medlemmer samt hos Kaiser Permanente, som er et integreret sundhedsforsikringssystem i USA med 8,7 millioner medlemmer i ni amerikanske stater. De tre førstnævnte besøg fandt sted i San Francisco og opland mens besøget hos Kaiser Permanente var ved deres administrative afdeling og deres sundhedsinstitutioner i Los Angeles.

  Se vedlagte afrapportering for mere information om studieturen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler overfor regionsrådet

  • at erfaringerne fra studieturen anvendes i det videre planlægningsarbejde vedr. tilrettelæggelse af forebyggelsesindsatser og kronikeromsorg i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 06-06-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6448
  3. Ny overenskomst for praktiserende speciallæger.
  fold dette punkt ind Resume

  Der er indgået en ny 3-årig overenskomst med de praktiserende speciallæger. Overenskomsten indeholder en stram økonomistyring, samt en række nye tiltag, der implementerer anbefalingerne fra Udvalget om Fremtidens Speciallægepraksis. Herudover forpligtes speciallægerne på en lang række kvalitets- og IT-krav.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAS) har den 31. marts 2011 indgået ny aftale vedrørende en ny overenskomst for speciallægeområdet. Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2011 og er gældende i 3 år. Aftalen tager afsæt i anbefalingerne fra Udvalget om Fremtidens Speciallægepraksis og lægger op til et tættere samarbejde mellem regionerne og de praktiserende speciallæger.

  Det er aftalt, at der formuleres en helt ny overenskomst efter sammen skabelon som de øvrige overenskomster i praksissektoren.

  Overenskomsten skal betragte som en kontrakt, som indgås mellem to parter og består overordnet af en udviklingsdel – udviklingskontrakt – som beskriver de fælles overordnede mål og visioner samt en reguleringsdel, der indeholder konkrete bestemmelser som skal implementere de overordnede mål og visioner.

  Et af hovedpunkterne i den nye overenskomst er etablering af råderum til lokale aftaler og fleksible ydernumre, som giver regionerne mere indflydelse på kapaciteten i speciallægepraksis.

  Det er aftalt, at der friholdes 20 procent af de enkelte speciallægers kapacitet, som regioner og praktiserende speciallæger forpligtes til at indgå lokale aftaler om. Det betyder, at de enkelte regioner får direkte indflydelse på en del af kapaciteten i speciallægepraksis og dermed også får bedre mulighed for at se speciallægepraksis som en del af den samlede kapacitet.

  Der åbnes endvidere op for en højere grad af fleksibilitet i ydernummersystemet, idet der er etableret mulighed for at oprette tidsbegrænsede fleksible ydernumre.

  Kvalitetsudvikling er højt prioriteret i aftalen. Der skal ske implementering af diagnosekodning og datafangst. Speciallægepraksis skal arbejde systematisk med at fastholde og udvikle en høj faglig kvalitet i ydelserne i praksis i samspil med det øvrige sundhedsvæsen. Alle speciallægepraksis skal i overenskomstperioden ind i den Danske Kvalitetsmodel, som skal understøtte dette.  De praktiserende speciallæger skal indberette til relevante kliniske kvalitetsdatabaser ligesom de forpligtes til at efterleve relevante nationale kliniske retningslinjer/guidelines.

  Speciallægerne forpligtiges til at implementere det Fælles Medicinkort. Det præciseres desuden i den nye overenskomst, at speciallægen skal oprette og vedligeholde praksisdeklarationer samt ventetidsoplysninger på sundhed.dk.
   

  Aftalen sikrer en stram økonomistyring af sektoren, idet der er indgået aftale om et økonomiprotokollat, så der ved overskridelse af rammen sker en tilsvarende regulering i nedadgående retning via regulerings-ordningen. Herudover er aftalt en vækst i rammen på maksimalt 1,25 procent det første år, samt maksimalt 1 procent de to følgende år (dog maksimalt svarende til den procentuelle vækst i antallet af førstekonsultationer). Endvidere overføres de resterende midler i moderniseringspuljen fra OK-08 til anvendelse i 2011.

  Det er Praksisafdelingens vurdering, at den nye overenskomst vil bidrage til en nødvendig udvikling for speciallægepraksis og et tættere samarbejde mellem regionerne og de praktiserende speciallæger.

  Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Praksisafdelingen vil på mødet give en mundtlig gennemgang af aftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 06-06-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/3386
  4. Status på midler til forstærket indsats for kronisk syge 2010-2012
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget godt 84 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til forstærket indsats for kronisk syge. Midlerne er fordelt på 39 forskellige delprojekter, nærmere beskrivelse af de forskellige projekter, kan læses på: http://www.regionsyddanmark.dk/wm280602.

  Der blev på møde i Praksis og kommuneudvalget den 7. februar 2011, givet en kort status på fremgangen i projekterne.

  Det har været et krav fra Indenrigs- og sundhedsministeriets side, at der laves en midtvejsevaluering for projekterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har modtaget godt 84 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til forstærket indsats for kronisk syge. Midlerne er fordelt på 39 forskellige delprojekter, nærmere beskrivelse af de forskellige projekter, kan læses på: http://www.regionsyddanmark.dk/wm280602.

  Der blev på møde i Praksis og kommuneudvalget den 7. februar 2011, givet en kort status på fremgangen i projekterne.

  Det har været et krav fra Indenrigs- og sundhedsministeriets side, at der laves en midtvejsevaluering for projekterne med deadline 1. maj 2011. Midtvejsevalueringen er nu indsendt til ministeriet og fremlægges hermed til orientering.

  Det var et krav at midtvejsevalueringen blev udarbejdet på et overordnet plan og der er derfor ikke evalueret direkte på de enkelte delprojekter. Evalueringen er lavet delvist på baggrund af indsendte halvårlige statusopdateringer fra delprojekterne og delvist på baggrund af en besøgsrunde til regionens sygehuse, hvor de enkelte projekters status blev drøftet og eventuelle problemstillinger behandlet.

  Den 9. juni 2011 afholdes der projektlederdag for alle involverede projektledere på kronikerprojekterne. Formålet med dagen er dels at give projektlederne inspiration til hvordan de kan angribe evalueringen af eget projekt, samt dels at facilitere muligheder for sparring og vidensdeling mellem de enkelte delprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 06-06-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4687
  5. Konkretisering af kvalitetsstrategien
  fold dette punkt ind Resume

  Der arbejdes på at konkretisere den nye kvalitetsstrategi. Der gives en status på implementeringen af FAM (Fælles AkutModtagelse), systematisk kronikeromsorg og patientsikkerhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 28. februar 2011 en ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. I forlængelse af vedtagelse arbejdes der nu på at konkretisere strategien gennem udpegning af særlige indsatsområder, set i lyset af de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor.

  Der skal særlig satses på:

  ·        Den akutte patient - implementering af Fælles AkutModtagelse (FAM)

  ·        Systematisk kronikeromsorg

  ·        Patientsikkerhed

  ·        Og som en sideløbende indsat skal der fortsat arbejdes på at lette arbejdet med dokumentation og monitorering.

  Implementering af FAM involverer mest sygehusene, men kan have afsmittende virkning på kommunerne i form af hurtige udskrivninger. Målet med etablering af FAM er høj kvalitet i udredning og behandling af akutte patienter døgnet rundt.

  Målet med systematisk kronikeromsorg er at sikre forebyggelse, tidlig opsporing, identifikation af kvalitetsbrist samt en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem primær og sekundær sektoren (stratificering). Indledningsvis skal der skabes overblik over allerede indgåede aftaler og igangsatte initiativer. På baggrund af dette skal der prioriteres og fokuseres på de initiativer, der vurderes at have størst effekt på forbedret og målrettet kronikeromsorg.

  Målet er at der på udvalgte områder er sket implementering af indgåede aftaler inden udgangen af 2011. Særligt i samarbejdet med praksissektoren, er der en række nye muligheder i overenskomsten, som skal udnyttes allerede i 2011.

  patientsikkerhedsområdet skal der med henblik på at forbedre patientsikkerheden og spare unødige ressourcer iværksættes udvalgte initiativer ud fra, hvad der erfaringsmæssigt giver mest afkast. Specielt medicinområdet og sygehushygiejne skal prioriteres højt. Arbejdet skal også sigte mod på sigt at udbredes til praksisområdet og det kommunale område.

  Det er vigtigt at der sideløbende med indsatsen på indsatsområderne også arbejdes med systematisk dokumentation og monitorering af indsatserne, således det bliver muligt at følge udviklingen og vurdere effekterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 06-06-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/224
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  29. august

  12. september

  10. oktober

  14. november

  5. december

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det instilles,

  • at næste møde afholdes den 29. august 2011 i Varde Kommunes Sundhedscenter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 06-06-2011

  Godkendtes.


  Sagsnr. 11/224
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 06-06-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 12-07-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring