Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 07. juni 2011

Mødedato
07-06-2011 kl. 14:30 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • John Hyrup Jensen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Omlægning af den siddende patienttransport
  2. SVS Esbjerg Sygehus, implementering af fødeplan mv.
  3. Etablering af dagkirurgi- og da Vinci-center i eksisterende skadestueområde
  4. Afhjælpning af indeklimaproblemer på OUH - bygning 38, den gamle sygeplejeskole
  5. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks post. doc.-pulje 2011 - indstillinger
  6. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks Forsknings pulje 2011 - indstilling af projekter
  7. Sundhedsforskning. Revision af "Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark"
  8. Status for hjerteområdet, OUH
  9. Organdonation i Region Syddanmark
  10. Akut behandling af blodprop i hjernen eller hjerneblødning (apopleksi)
  11. Konkretisering af kvalitetsstrategien
  12. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  13. Mødeplan 2011
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 10/17714
  1. Omlægning af den siddende patienttransport
  fold dette punkt ind Resume

  På møde den 27. oktober 2010 udbad regionsrådet sig en analyse af den siddende patienttransport med særligt henblik på at vurdere, om denne mere hensigtsmæssigt kunne tilrettelægges i et samarbejde med de regionale trafikselskaber. Med baggrund i denne analyse anbefales det, at der indgås fælles aftale med Fynbus og Sydtrafik om fælles udbud og varetagelse af vognstyrings-/ koordineringsopgaven med virkning fra 1. maj 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den siddende patienttransport blev senest udbudt i 2007, hvor kontrakterne blev tildelt Odense Taxa og Sydjysk Patientbefordring, og hvor det kunne konstateres, at der indkom få tilbud, samt at udbuddet samlet set resulterede i en relativt stor udgiftsstigning.

  I forlængelse af en tværregional sammenligning af udgiftsniveauet til patienttransport, som blev forelagt regionsrådet på møde den 27. oktober 2010, udbad regionsrådet sig en nærmere analyse af området med særlig henblik på at vurdere, om den siddende patienttransport i Region Syddanmark fremadrettet kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt i et samarbejde med regionale trafikselskaber. De nuværende kontrakter løber til og med april 2012. Det skal samtidig vurderes, om der bør ske en omlægning af den nuværende organisering af visitations- og bookingopgaven ved den siddende patienttransport.

  Der har på den baggrund været nedsat en regional arbejdsgruppe med repræsentation fra sygehusene og psykiatrien, ligesom der har været samarbejde med en gruppe af repræsentanter fra Fynbus og Sydtrafik, som samlet har vurderet mulighederne for at omlægge den nuværende organisering af patienttransporten.

  I arbejdet er der overvejet tre overordnede modeller for den fremadrettede organisering/udbud af den siddende patienttransport:

  • Ordinært EU-udbud af patienttransporten i regi af regionen,
  • To separate aftaler med Fynbus og Sydtrafik om indkøb af den siddende patienttransport, hvor Fynbus og Sydtrafik varetager koordinerings/-vognstyringsopgaven i to separate systemer, og
  • Fælles aftale med Sydtrafik og Fynbus om fælles indkøb af den siddende patienttransport, hvor Fynbus og Sydtrafik varetager koordinerings/-vognstyringsopgaven i et fælles system.

  Ordinært EU-udbud

  Denne model betyder, at opgaven fortsat indkøbes via et EU-udbud, som regionen forestår. Det indebærer desuden, at de valgte leverandører fortsat skal stå for vognstyring/koordinering samt selve kørselsopgaven. Idet der er tale om et betydeligt kørselsvolumen, og der skal være et potentiale i koordinering af kørsler både i nærområdet og på de længere regionale ture, er der minimale muligheder for at organisere det anderledes end i dag, hvor opgaven er udbudt i fire delområder efter sygehusenes optageområder. Derfor er forventningen, at antallet af tilbudsgivere ved et ordinært EU-udbud fortsat vil være begrænset, og det vurderes for mindre sandsynligt, at der kan opnås en større priskonkurrence ved et fornyet ordinært EU-udbud, end det var tilfældet ved sidste udbudsrunde.

  Aftale med Fynbus og Sydtrafik

  Lov om trafikselskaber giver mulighed for, at et trafikselskab kan indgå aftale med regionen om at indkøbe den siddende patientbefordring. Det vurderes her, at udbudsform, samt det forhold at trafikselskaberne skal stå for koordinering af kørsler, potentielt kan være med til at fremme konkurrencen på markedet. Det giver alt andet lige mulighed for, at mindre entreprenører også kan indgå i opgavevaretagelsen. Der gennemføres udbud med et års mellemrum.

  Det er vanskeligt præcist at estimere, hvilket økonomisk potentiale, der kan være, ved at udbyde kørselsopgaven gennem trafikselskaberne. Med baggrund i erfaringer fra bla. Region Midtjylland har Sydtrafik og Fynbus, jf. bilag, foretaget en analyse, som indikerer et rationaliseringspotentiale i størrelsesordenen 30-50 mio. kr. årligt. Heri er udgifterne til den løbende driftsadministration indregnet. Det bemærkes, at denne vurdering er forbundet med en vis usikkerhed, og der må under alle omstændigheder forventes en indkøringsperiode, hvor de involverede parter skal lære den nye organisering at kende, og markedet skal finde sit niveau.

  Modellen, hvor der indgås separate aftaler med hvert selskab om at dække hvert deres geografiske område, vurderes at give en række organisatoriske ulemper, bla. skal der udrulles og anvendes to systemer på nogle af sygehusene, ligesom modellen ikke vil give mulighed for at koordinere patienttransport på tværs af Lillebælt.

  En fælles aftale med Sydtrafik og Fynbus med anvendelse af fælles system betyder, at sygehusene alene skal implementere ét nyt it-system, og det vil give mulighed for koordinering af kørsler på tværs af Lillebælt samt samkørsel med øvrige kørselsopgaver, som Fynbus og Sydtrafik varetager, bla. for kommunerne. Samlet set vurderes denne model derfor som mest fordelagtig.

  Der vil være tale om en ganske betydelig omlægning, som alene vurderes at kunne løftes via den fælles organisering, som de regionale trafikselskaber i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland i dag indgår i, og som Sydtrafik er en del af (Bektra-samarbejdet). Det betragtes her som en fordel, at der er tale om en model, som er afprøvet i tre andre regioner.

  Det betyder, at Fynbus skal indtræde i sammenslutningen og overgå til at bruge de it-løsninger, som anvendes i Bektra-modellen. Fynbus har foreløbig tilkendegivet, at de er indstillet på at tilslutte sig dette samarbejde, og det kan være effektueret med henblik på driftsstart den 1. maj 2012. Spørgsmålet behandles på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fynbus den 31. maj 2011, hvorfor der vil foreligge en endelig afklaring til Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2011.

  Ved at indgå den fælles aftale med trafikselskaberne vil der være en række implementeringsomkostninger, som er estimeret til 11,6 mio. kr., fordelt over årene 2011-2013. Det forventes, at implementeringsudgifterne kan finansieres ved en realiseret besparelse på kørslen, dog ikke implementeringsudgifterne i 2011. De løbende årlige administrative driftsudgifter er anslået til 10,6 mio. kr. Disse er nærmere specificeret i bilag.

  For så vidt angår organisering af visitations- og bestillingsopgaven lægges der op til, at denne fortsat bevares på sygehusene, men der arbejdes i retning af en centralisering af opgaven på OUH og Psykiatrien med oprettelse af kørselskontorer, modsat i dag hvor denne foregår på afdelingerne.

  I forhold til servicemålene for ventetid på aflevering, afhentning og omvejskørsel foreslås, at disse videreføres i sin overordnede form, som beskrevet i bilag.

  Notat af 7. juni 2011 ”Revision af lov om taxi kørsel – EP-tilladelser” blev udleveret på mødet. Vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at udvalget anbefaler regionsrådet:

  • at der indgås en fælles aftale med Sydtrafik og Fynbus med henblik på fælles udbud, vognstyring og koordinering af den siddende patienttransport for Region Syddanmark med driftsstart pr. 1. maj 2012,
  • at det eksisterende serviceniveau for maksimale ventetider på aflevering/afhentning, omvejskørsel mv., som beskrevet i bilag, videreføres i sin overordnede form i det kommende udbud, og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå den nærmere aftale med trafikselskaberne om opgavevaretagelsen inden for de beskrevne økonomiske rammer, herunder at engangsudgifterne i 2011 på 0,98 mio. kr. finansieres af prioriteringspuljen. Udgifterne i 2012 og 2013 forventes at kunne finansieres ved en realiseret rationalisering/besparelse på kørslerne.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/8611
  2. SVS Esbjerg Sygehus, implementering af fødeplan mv.
  fold dette punkt ind Resume

  På regionsrådsmødet den 13. december 2010 blev Region Syddanmarks regionale fødeplan godkendt. Som følge heraf udarbejdede Sydvestjysk Sygehus detaljerede tegninger og byggeprogram over de nødvendige tilpasninger, som hermed forelægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Gynækologisk/Obstetrisk afdelings nuværende lokaler på Sydvestjysk Sygehus er det ikke umiddelbart muligt at implementere fødeplanen. Sydvestjysk Sygehus har fundet følgende tiltag nødvendige for at leve op til fødeplanen:

  • Oprettelse af familieambulatorium samt modtagelses- og venteværelse for samme, hvor varetagelsen af fødeplanens særlige tilbud i svangreambulatoriet kan foregå.
  • Etablering af barselsklinik.
  • Ombygning af sengestuer til familierum og flytning af nuværende ultralydsrum, hvorved der opnås plads til faderen/partneren under hele forløbet.
  • Oprettelse af undervisnings- og videokonferencefaciliteter (ammeundervisning, fødsels- og sectioforberedelse m.m.).

  I forbindelse med en arbejdspladsvurdering af sectiostuen er det erfaret, at pladsen på stuen ikke imødekommer muligheden for akut sectiobehandling. For at sikre den fødende og barnet de tryggeste rammer ved at forblive på fødegangen tillægges den nuværende sectiostue to mindre tilstødende birum, således at sectiostuen fremadrettet kan imødekomme pladskravene.

  Ombygningerne forventes gennemført i løbet af ultimo 2011/primo 2012 under hensyntagen til belastningsperioderne, så ombygningerne bliver til mindst mulig gene for brugerne.

  Ombygningernes samlede udgifter er estimeret til 2,43 mio. kr. inkl. it- og medicoteknisk udstyr (indeks 123,9).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  • at byggeprogrammet godkendes,
  • at der meddeles anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 1,8 mio. kr. i 2011 og 0,63 mio. kr. i 2012 (indeks 123,9),
  • at de 2,43 mio. finansieres af prioriteringspuljen i 2012 på anlægsbudgettet, samt
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat for projektet indenfor den givne bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/18138
  3. Etablering af dagkirurgi- og da Vinci-center i eksisterende skadestueområde
  fold dette punkt ind Resume

  OUH har fremsendt idéoplæg for etablering af operationsfaciliteter i det eksisterende skadestueområde, som bliver fraflyttet i forbindelse med ibrugtagning af den nye fælles akutmodtagelse på OUH. Der foreslås dels etableret et dagkirurgisk center og dels et generelt operationsafsnit, hvor en operationsstue er dedikeret til en ny "Da Vinci"-robot. Ombygningerne vedrører i alt ca. 1.650 m2.

  De samlede anskaffelsesudgifter på 42,9 mio. kr., heraf 23 mio. kr. til "da Vinci"-robotten, foreslås finansieret af kassebeholdningen

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  OUH har fremsendt et idéoplæg som grundlag for en anlægsansøgning for udvidelse af operationskapaciteten i den eksisterende skadestue ud mod C. B. Winsløwsvej. Udvidelsen af operationskapaciteten sigter på følgende:

  • Skabe mulighed for at installere en Da Vinci-robot på OUH,
  • Tilvejebringe ekstra operationskapacitet af hensyn til Sjællandsaftalen og Specialeplanen, og
  • Tilvejebringe mulighed for at hjemtage en del af ortopædkirurgisk afdeling O’s aktivitet i Middelfart.

  Den planlagte anskaffelse af Da Vinci-robot vil være den første i Region Syddanmark og den i alt femte Da Vinci-robot i Danmark. Indretningen af det generelle operationsafsnit er forberedt for installation af en yderligere robot, hvis der senere viser sig behov for dette.

  Med den øgede operationskapacitet i Odense er der planlagt hjemtaget en stor del af OUH´s ortopædkirurgiske aktivitet fra Middelfart, som i stedet kan udnyttes af Sygehus Lillebælt. Dette vil bidrage til forbedring af OUH´s driftsøkonomi, da en række udgifter falder væk samtidig med, at ressourcerne kan udnyttes mere rationelt. Der vil dog stadig være behov for at afvikle en del af OUH´s ortopædkirurgiske aktivitet i Middelfart.

  De samlede udgifter til de planlagte ombygninger er opgjort til 19,9 mio. kr. Hertil kommer 23 mio. kr. til direkte udgifter til anskaffelse af Da Vinci-robotten, således at der samlet søges om en bevilling på 42,9 mio. kr.(indeks 123,9) til denne sag.

  Ved beslutning om etablering af den nye fælles akutmodtagelse blev der på investeringsoversigten reserveret 20 mio. kr. til ombygninger som konsekvens heraf. Der vil  - efter gennemførelsen af den hermed fremlagte sag - restere ombygningsbehov efter FAM-rokaden til renovering af undersøgelsesrum i det planlagte dagkirurgiske afsnit og til en planlagt sengerokade. Som følge heraf foreslås den hermed fremlagte byggesag med en samlet anskaffelsesudgift på i alt 42,9 mio. kr. (indeks 123,9) finansieret af kassebeholdningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  • at det fremlagte ideoplæg godkendes som grundlag for udarbejdelse af byggeprogram og udbud af byggearbejdet i licitation,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på ialt 42,9 mio. kr. (indeks 123,9) fordelt med 2,0 mio. kr. i 2011 og resten i 2012,
  • at udgiften finansieres af kassebeholdningen, og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor rammen af den godkendte anlægsbevilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 09/18138
  4. Afhjælpning af indeklimaproblemer på OUH - bygning 38, den gamle sygeplejeskole
  fold dette punkt ind Resume

  Der har i længere tid været konstateret indeklimaproblemer i OUH’s bygning 38 - den gamle sygeplejeskole. Det er konstateret, at problemerne skyldes det kombinerede varme- og ventilationssystem, som for den væsentligste del af bygningen foreslås erstattet af et almindeligt radiatorsystem, samtidig med at der etableres særskilt ventilation i udvalgte dele af bygningen.

  Udgifterne til afhjælpning af indeklimaproblemerne forventes at beløbe sig til 510.000 kr. (indeks 123,9). Udgiften foreslås finansieret af den afsatte pulje på oprindeligt 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har igennem årene været problemer med træk i lokalerne på nordsiden af bygning 38, som indtil regionsdannelsen var sygeplejeskole, og som nu disponeres af OUH på 1. sal og kælder (it-funktioner, undervisningslokaler mv.) og af regionens it-afdeling i stueetagen. Trækproblemet skyldes, at varmesystemet er opbygget med både varme- og ventilationssystem.

  Facilities Management på OUH har lavet nogle forsøg med ventilationssystemet for at undgå trækproblemerne. Da der i den forbindelse blev lukket helt for ventilationssystemet, stoppede trækproblemerne i stueetage og 1. sal, men til gengæld fik medarbejderne i kælderen sygdomsfremkaldende indeklimaproblemer, som imidlertid ophørte, da ventilationssystemet blev startet igen. Der er derfor behov for at få adskilt ventilation og varme, som det er konstateret i en udarbejdet indeklimarapport. 

  Problemerne forventes at blive løst ved, at det kombinerede varme- og ventilationssystem over kælderniveau afbrydes, og ved etablering af anden ventilation i bla. it-værksteder. Der etableres samtidig nyt opvarmningssystem med almindelige radiatorer.

  De samlede ombygningsudgifter anslås på baggrund af indhentede tilbud at udgøre 510.000 kr. (indeks 123,9), som foreslås finansieret af den afsatte pulje på oprindeligt 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner på den nuværende OUH-matrikel.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  • at det forelagte projekt godkendes,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 510.000 kr (indeks 123,9) i 2011, finansieret af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH, og
  • at der meddeles anlægsbevilling på 510.000 kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 11/8581
  5. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks post. doc.-pulje 2011 - indstillinger
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i marts 2010 at etablere en permanent pulje på 5 mio. kr. til støtte af såkaldte post. doc.-stillinger, dvs. stillinger, hvor praktisk virke og forskning kombineres og integreres. Dette initiativ blev taget af regionsrådet som en del af en samlet indsats for at styrke sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark og i særdeleshed for at støtte ansættelse af kliniske forskere efter endt ph.d.-studie.

  Region Syddanmark vil med post. doc. -puljen således gøre det attraktivt at forske i kombination med en klinisk ansættelse, så regionen kan fastholde og rekruttere de talenter, som skal til for at sikre en fortsat varetagelse og udvikling af de kliniske funktioner på højt specialiseret niveau i Region Syddanmark.

  Region Syddanmarks post. doc.-stillinger har i foråret 2011 været i opslag for første gang.

  Ansøgningerne er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg nedsat af det regionale strategiske forskningsråd. På baggrund af udvalgets vurderinger har det regionale strategiske forskningsråd på mødet den 11. maj 2011 fundet 11 støtteegnede ansøgninger til i alt 4,75 mio. kr. De støttegnede ansøgninger opfylder alle krav til både at have høj kvalitet, være relevant for udviklingen af den kliniske praksis samt kombinerer en klinisk funktion med væsentlig tid til forskning.

  De 11 indstillede ansøgninger fordeler sig efter fag med 

  • fem til læger,
  • tre indenfor andre sundhedsfag herunder sygeplejersker, og
  • tre til cand. scienter med anden fagbaggrund, men med funktioner relevant for klinikken.

  Sundhedsdirektionen indstiller derfor, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at de 11 støtteegnede ansøgninger bevilliges et samlet beløb på 4,75 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at udvalget anbefaler regionsrådet:

  • at godkende indstillinger om bevillinger til 11 post.doc.-stillinger for et samlet beløb på 4,75 mio. kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/8554
  6. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks Forsknings pulje 2011 - indstilling af projekter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fra Region Syddanmarks Forskningspulje uddeles hvert år midler til forskningsprojekter inden for de af regionsrådet udpegede tværregionale indsatsområder. I januar 2010 besluttede regionsrådet at supplere mulighederne for at opnå støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje. Som led i at understøtte forskningen i de fælles akutmodtagelser blev "Den akutte patient" det femte forskningsindsatsområde, som kan opnå støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje. For at understøtte den frie forskning besluttede regionsrådet samtidig, at op til 5 mio. kr. af midlerne i Region Syddanmarks Forskningspulje kan uddeles til støtte af projekter med emner uden for indsatsområderne.

  Dette har betydet, at regionsrådet i 2008-2010 i alt har uddelt 45 mio. kr. til tværgående forskningsprojekter indenfor lidelser i bevægeapparatet, for højt blodtryk, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), børn og sundhed, den akutte patient og fri forskning.

  For 2011 er der i Region Syddanmarks Forskningspulje afsat 15 mio. kr. til støtte af forskningsprojekter inden for henholdsvis de af regionsrådet udpegede forskningsindsatsområder samt frie emner.

  Puljen har nu været i opslag, og bedømmelsesprocessen for ansøgninger er afsluttet. Det regionale strategiske forskningsråd har efterfølgende på deres møde den 11. maj 2011 indstillet en række projekter.

  Alle indkomne ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje 2011 er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg af forskere fra Region Syddanmark dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, dels ud fra de opstillede regionale kriterier om samarbejde på tværs af sygehuse og institutioner. Desuden er inddraget en ekstern forskningsfaglig bedømmelse af ansøgningerne foretaget i samarbejde med Region Midtjylland.

  Det regionale strategiske forskningsråd har fundet 17 støtteegnede forskningsprojekter, der samlet indstilles til støtte med i alt 8,62 mio. kr. Det drejer sig om 

  • fire projekter indenfor lidelser i bevægeapparatet til i alt 1,56 mio. kr.,
  • et projekt indenfor børn og sundhed til 0,50 mio. kr., 
  • et projekt indenfor den akutte patient til 0,46 mio. kr.,
  • et projekt indenfor KOL til 1,00 mio. kr., og
  • 10 projekter indenfor frit emne til i alt 5,10 mio. kr.

  Sundhedsdirektionen indstiller derfor, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at disse projekter bevilliges et samlet beløb på 8,62 mio. kr.

  Ansøgningsrunden for 2011 viste også, at der er behov for, at forskerne gives endnu en mulighed for at ansøge om midler til forskningsprojekter inden for forskningsindsatsområderne.

  Det indstilles derfor, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at forskerne gives en ny mulighed for at ansøge det resterende beløb i puljen på 6,38 mio. kr., og at dette sker ved en ny ansøgningsrunde i efteråret 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  • at godkende indstillinger om bevillinger til 17 forskningsprojekter på et samlet beløb på 8,62 mio. kr., og 
  • at der afholdes en ny ansøgningsrunde i efteråret 2011, hvor der søges om overskydende midler i forskningspuljen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/14203
  7. Sundhedsforskning. Revision af "Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark"
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet med revision af "Politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 28. september 2010 status for sundhedsforskningen i Region Syddanmark og ”Politik for sundhedsforskning i Region Syddanmark”. Sundhedsudvalget besluttede på denne baggrund at indstille til regionsrådet, at ”Politik for Sundhedsforskning” gennemgik en revision.

  Denne beslutning blev truffet på baggrund af, at der siden den nuværende politik blev vedtaget i 2007 er sket en del på sundhedsområdet, som udfordrer sundhedsforskningen på nye områder, og som en revision af ”Politik for sundhedsforskning” kan tage højde for.

  Samtidigt har den nuværende ”Politik for Sundhedsforskning” bidraget til en tydelig positiv udvikling i sundhedsforskningen i Region Syddanmark. Den videre udvikling kan understøttes af en ny revideret politik.

  På baggrund af Sundhedsudvalgets indstillinger besluttede regionsrådet den 22. november 2011, at der sættes en proces i gang, der skal føre til en revision af ”Politik for Sundhedsforskning og:

  • at processen involverer alle relevante interessenter, 
  • at arbejdet udgår fra det regionale strategiske forskningsråd, og 
  • at Sundhedsudvalget orienteres løbende om processen.

  Sundhedsudvalgt blev på mødet den 29.marts 2011 orienteret om det regionale strategiske forskningsråds arbejde med involvering af interessenter.

  Det regionale strategiske forskningsråd har på baggrund af tilbagemeldingerne fra interessenterne udarbejdet forslag til ”Politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark”. (Bilag: Nota: Forslag til politik, strategi og overordnede mål for sundhedsforskningen i Region Syddanmark.)

  Det regionale strategiske forskningsråd færdiggør forslaget og sender det  i høring blandt interessenterne, så der den 3. oktober 2011 foreligger en revideret udgave af ”Politik for Sundhedsforskning” til drøftelse i Sundhedsudvalget.

  Det er planen, at den endelig version af revideret ”Politik for Sundhedsforskning” drøftes i Sundhedsudvalget den 25. oktober 2011 og med indstilling overfor regionsrådet til beslutning den 28. november 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Orienteredes og drøftedes.

  Udvalget vil gerne på et kommende møde have forelagt en redegørelse vedr. forskningsmidler og samarbejde med private.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/22203
  8. Status for hjerteområdet, OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forlængelse af den senere tids fokus i pressen på ventetider på hjerteundersøgelser særligt på Odense Universitetshospital (OUH) informeres Sundhedsudvalget om aktuel status samt tiltag på området.

  For at understøtte OUH og i forbindelse med specialeplanlægning og organisering af hjerteområdet besluttede regionsrådet i maj 2010 at hjemtage hjertebehandling fra Region Midtjylland og HjerteCenter Varde. OUH har med øget aktivitetsniveau i øjeblikket kapacitet til at varetage PCI–behandlinger (ballonudvidelse), bypass og hjerteklapoperationer indenfor ventetidsrettighederne. Imidlertid er der lang ventetid på udredningen af hjertepatienterne.

  Patienter, som er henvist til udredning for hjertesygdom, indkaldes enten til enkeltundersøgelser eller pakkeforløb. Hvis ventetiden overstiger det anbefalede, informeres patienten om hvilke alternative muligheder, der er for udredning og behandling. I første omgang informeres om muligheden for frit sygehusvalg til et andet offentligt sygehus og alternativt, hvis der ikke kan gives et tilbud indenfor en måned, om udvidet frit sygehus valg til et privatsygehus. Uanset disse muligheder ønsker ikke mange patienter sig omvisiteret.

  Hjerteområdet er – i lighed med eksempelvis kræftområdet – karakteriseret ved, at patienterne som oftest bør behandles hurtigst muligt for at undgå en - i værste fald livstruende - forværring af tilstanden i ventetiden. Derfor er der indført hjertepakker med accelererede patientforløb – og Region Syddanmark har i tillæg til de nationale pakkeforløb implementeret et forløb for visse hjerterytmeforstyrrelser. For at hjælpe patienterne til hurtigere udredning og behandling, har regionsrådet besluttet at oprette en kapacitetsbørs for at synliggøre og udnytte eksisterende ledig kapacitet på hjerteafdelingerne i Region Syddanmark. Sygehusafdelingen sender sammen med indkaldelsesbrevet til hjertepakkeudredning et mere aktivt tilbud om omvisitering til et andet sygehus med ledige tider indenfor de anbefalede ventetider.

  Der er på OUH endelig iværksat tiltag til at afvikle ventepuklen indenfor specielt ekkokardiografier. Der planlægges meraktivitet og rekruttering af læger og oplæring af sygeplejersker, da den fysiske kapacitet vurderes at være til stede.

  Der arbejdes på følgende tiltag

  • at alle hjertepakkepatienter fortsat gives et aktivt tilbud om omvisitering med anbefaling om at lade sig omvisitere til et andet sygehus, 
  • at alle øvrige hjertepatienter som skal til ekko-undersøgelse og KAG-undersøgelse (men som ikke også indgår i en hjertepakke) også gives ovenstående aktive tilbud, 
  • at OUH får fremsendt indkaldelsesbreve til patienter inden for 8 hverdage efter henvisning er modtaget, at OUH får fremsendt indkaldelsesbreve til hjertepakkepatienter indenfor 1-2 hverdage efter henvisningen er modtaget, 
  • at den regionale visitation stiller sig til rådighed for assistance i en overgangsperiode/pukkel-afvikling, 
  • at det i en midlertidig periode følges op på tilbuddet med telefoniske henvendelser til patienter mhp at lade sig omvisitere, og
  • at OUH’s handleplan mhp meraktivitet igangsættes.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 08/12609
  9. Organdonation i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ingeborg M. Hansen, medlem af regionsrådet, har bedt om en redegørelse for, hvad Region Syddanmark gør for at skaffe flere nyredonationer (og også andre donationer).

  I den anledning er udarbejdet notat af 24. maj 2011 om organdonation i Region Syddanmark. Notatet er vedlagt som bilag.

  Af notatet fremgår det, at organdonationen organisatorisk er opbygget omkring et regionalt team, som refererer til dels respektive afdelingsledelser på Odense Universitetshospital dels Dansk Center for Organtransplantation. Teamets arbejde har været initieret af arbejdet i en projektgruppe på OUH, der har været  nedsat i perioden 1. november 2008 - 31. december 2010 med det formål at øge donationsraten.

  Til teamet er blandt andet knyttet en regional transplantationskoordinator, der løbende har kontakt med intensivafdelingerne i hele regionen og de donationsansvarlige nøglepersoner både gennem

  • de årlige regionale temamøder, og 
  • afholdelse af undervisningsarrangementer og temadage og instruktion på afdelingerne.

  Herudover deltager transplantationskoordinatoren i diverse arbejdsgrupper og udvalg i Dansk Center for Organdonation. På den måde sikres det, at der gives videnspredning og -deling indenfor regionen og mellem regionerne.

  Opgørelsen over antal donorer over tid fordelt på sygehuse i Danmark viser blandt andet, at der i Region Syddanmark har været - og fortsat er -  et potentiale for at øge antallet af donorer.

  De initiativer, der er iværksat i forbindelse med projektorganiseringen i 2009 - 2010 på OUH, vurderes at have givet et godt afsæt for, at de enkelte sygehuse og intensivafdelinger fremadrettet - understøttet af et regionalt donorteam på OUH -  kan sikre et vedvarende fokus på at øge donorantallet. Tendensen i forhold til den seneste udvikling i antal donorer understøtter denne vurdering.

  I perioden fra 2008 til 2010 var det årlige antal på henholdsvis 11,10 og 13 donationer i Region Syddanmark. I de første tre måneder af 2011 har der været fem donationer. Hvis dette niveau omregnes til et årsniveau, svarer det til godt 20 donationer i 2011.

  Den positive udvikling i antallet af donationer kan blandt andet tilskrives, at der i de sidste tre år bevidst er arbejdet med

  • styrkelse af netværk mellem og kompetencer blandt de donationsansvarlige nøglepersoner på sygehusene i regionen, 
  • udarbejdelse af og let adgang til faglige instrukser på regionalt og lokalt niveau,
  • korte og synlige kommunikationsveje mellem nøglepersonerne, og 
  • holdnings- og motivation blandt intensivpersonalet på sygehuset.

  Det skønnes, at denne indsats vil give det nødvendige grundlag for en stigende donationsrate.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/18792
  10. Akut behandling af blodprop i hjernen eller hjerneblødning (apopleksi)
  fold dette punkt ind Resume

  TV 2 Nyhederne bragte den 7. maj 2011 et indslag om resultater for akut behandling af blodpropper i hjernen. Indslaget handlede om, at patienter i Region Midtjylland har større chance for at overleve en blodprop i hjernen end patienter fra Region Hovedstaden. Indslaget bygger på data fra den netop offentliggjorte nationale auditrapport 2010 fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  TV 2 Nyhederne bragte den 7. maj 2011et indslag om resultater for akut behandling af blodpropper i hjernen. Indslaget handlede om, at patienter i Region Midtjylland har større chance for at overleve en blodprop i hjernen end patienter fra Region Hovedstaden. Indslaget bygger på data fra den netop offentliggjorte nationale auditrapport 2010 fra Det Nationale Indikatorprojekt.

  Udgangspunktet for indslaget er nedenstående justerede analyse af dødelighed.

  30 dages mortalitet Antal patientforløb

  Rå OR
  (95 % CI)

  Justeret OR
  (95 % CI)*

  Landsresultat

  Varierende

  1.0

  1.0

  Region Hovedstaden

  3301

  1.08 (1.02; 1.14)

  1.13 (0.96; 1.31)

  Region Sjælland

  1987

  1.00 (0.94; 1.08)

  1.22 (1.01; 1.47)

  Region Syddanmark

  2585

  1.01 (0.95; 1.08)

  1.09 (0.92; 1.29)

  Region Midtjylland

  2208

  0.91 (0.85; 0.97)

  0.71 (0.59; 0.85)

  Region Nordjylland

  1191

  0.91 (0.85; 0.97)

  0.83 (0.66; 1.05)

  *I analyserne er der kontrolleret for alder, køn, civilstand, tidligere apopleksi, hypertension, diabetes, atrieflimren, rygning, alkoholindtag, Scandinavian Stroke Scale score og type af apopleksi.

  Kilde: Det Nationale Indikatorprojekt, Nationale auditrapport 2010 for NIP-apopleksi

  Ovenstående analyse af 30 dages dødelighed viser risiko for død på den enkelte regions sygehuse sammenlignet med landets øvrige regioner. Analysen skal ses som et supplement til præsentation af den absolutte dødelighed på sygehus-, regions- og landsplan. Rå Odds Ration (OR) angiver den ujusterede OR for 30 dages dødelighed, idet resultatet for resten af landet anvendes som reference. Justeret OR angiver den justerede OR for 30 dages dødelighed, idet resultatet for resten af landet anvendes som reference. Analysen er justeret, og der tages højde for en række forskelle i patientsammensætningen, f.eks. alder, køn mv. (se tekst under tabel).

  En justeret OR på 1,22 som for Region Sjælland indikerer, at dødeligheden i den pågældende region er 22 % højere end i landets øvrige regioner, når der er taget højde for en række væsentlige forskelligheder i patientsammenhængen mellem regioner. Tilsvarende indikerer en justeret OR på 0,71, at dødeligheden i Region Midtjylland er 29 % lavere end i landets øvrige regioner.

  Resultatet for Region Syddanmark viser en justeret OR på 1,09. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at sikkerhedsintervallet inkluderer 1,0, hvilket indikerer, at der ikke er statistisk signifikant forskel på dødeligheden i Region Syddanmark sammenlignet med andre regioner.

  Den absolutte dødelighed på regionsniveau vises nedenfor:

  Andel døde inden for 30 dage

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  Region Syddanmark

  11,33

  11,49

  10,13

  12,73

  11,72

  Region Hovedstaden

  10,28

  10,50

  10,52

  10,36

  12,21

  Region Sjælland

  10,86

  10,26

  10,75

  10,45

  11,68

  Region Midtjylland

  10,90

  11,08

  9,65

  11,51

  10,87

  Region Nordjylland

  11,51

  11,42

  11,54

  9,35

  10,83

  Landsresultat

  10,86

  10,92

  10,39

  11,04

  11,60


  Kilde: Det Nationale Indikatorprojekt, data fra National auditrapport 2010 for NIP-apopleksi

  Som det ses, er der en vis variation i dødelighed regionerne i mellem over de tre viste år. Det skal samtidig bemærkes, at alle regioner samt landsresultatet alle tre år ligger under den standard, som indikatorgruppen har sat for dødelighed. Standarden er <=15 % døde inden for 30 dage.

  I indslaget fra TV 2 blev det samtidig fremhævet, at Aarhus Sygehus omgående MR-scanner alle patienter med symptomer på et slagtilfælde, hvilket man ikke gør i resten af landet. Data viser dog, at dette ikke er tilfældet. Andel af patienter, der får udført MR/CT scanning senest første indlæggelsesdøgn, udgør for Region Midtjylland 84 %. Både Region Syddanmark med 81 % og Region Nordjylland med 80 % ligger meget tæt på resultatet fra Region Midtjylland. Landsresultatet er 79 %.

  Det generelle billede af resultater for apopleksi i Region Syddanmark i målinger fra Det Nationale Indikatorprojekt er, at der er sket forbedring af resultater over tid. Der arbejdes fremadrettet videre med at forberede kvaliteten yderligere, dels i forhold til organisering af behandlingen og dels i forhold til samarbejdet med andre specialer internt på sygehuset, f.eks. røntgen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011
  Orienteredes og drøftedes.

  Sagsnr. 10/4687
  11. Konkretisering af kvalitetsstrategien
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en opdatering på arbejdet med konkretisering og udmøntning af kvalitetsstrategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 28. februar 2011 en ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. I forlængelse af vedtagelse arbejdes der nu på at konkretisere strategien gennem udpegning af særlige indsatsområder, set i lyset af de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor.

  Der skal særlig satses på:

  • Den akutte patient - implementering af Fælles AkutModtagelse (FAM)
  • Systematisk kronikeromsorg
  • Patientsikkerhed

  Og som en sideløbende indsat skal der fortsat arbejdes på at lette arbejdet med dokumentation og monitorering.

  Implementering af FAM involverer mest sygehusene men kan have afsmittende virkning på kommunerne i form af hurtige udskrivninger. Målet med etablering af FAM er høj kvalitet i udredning og behandling af akutte patienter døgnet rundt.

  Målet med systematisk kronikeromsorg er at sikre forebyggelse, tidlig opsporing, identifikation af kvalitetsbrist samt en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem primær og sekundær sektoren (stratificering). Indledningsvis skal der skabes overblik over allerede indgåede aftaler og igangsatte initiativer. På baggrund af dette skal der prioriteres og fokuseres på de initiativer, der vurderes at have størst effekt på forbedret og målrettet kronikeromsorg.

  Målet er, at der på udvalgte områder er sket implementering af indgåede aftaler inden udgangen af 2011. Særligt i samarbejdet med praksissektoren er der en række nye muligheder i overenskomsten, som skal udnyttes allerede i 2011.

  På patientsikkerhedsområdet skal der - med henblik på at forbedre patientsikkerheden og spare unødige ressourcer - iværksættes udvalgte initiativer ud fra, hvad der erfaringsmæssigt giver mest afkast. Specielt medicinområdet og sygehushygiejne skal prioriteres højt. På sigt skal arbejdet også sigte mod at udbredes til praksisområdet og det kommunale område.

  Det er vigtigt, at der sideløbende med indsatsen på indsatsområderne også arbejdes med systematisk dokumentation og monitorering af indsatserne, så det bliver muligt at følge udviklingen og vurdere effekterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/9150
  12. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget orienteres løbende om den aktuelle status på Region Syddanmarks kvalitetsmål på sygehusområdet, hvilket er godkendt af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kvalitetsmålene, der har det gode resultat for patienten som endeligt mål, indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark og understøtter Den Danske Kvalitetsmodel. Gennem monitorering evalueres, i hvor høj grad sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.

  Afdelingen for Kvalitet og Forskning har udarbejdet et overblik over den aktuelle status på regionens kvalitetsmål. Følgende kvalitetsmål præsenteres: 

  • Tildelt kontaktperson (kvalitetsmål 4b),
  • Hurtig og klar besked (kvalitetsmål 5),
  • Ventetid på første kontakt (kvalitetsmål 6),
  • Udsendelse af lægebrev (kvalitetsmål 12),
  • Apopleksi: All or none, dvs. andelen af patienter, der modtager den fulde pakke af relevante behandlingstilbud og Mortalitet (kvalitetsmål 11),
  • Mave-tarm kirurgi: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11), og 
  • Pakkeforløb for patienter med lungekræft, hoved-halskræft, mave-tarmkræft hhv. brystkræft: Hurtig indkaldelse, Udredningsvarighed og Ventetid på behandling (kvalitetsmål 7)

  Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét, dels en sammenligning mellem Region Syddanmarks sygehuse for den seneste periode og om muligt landsresultat for den seneste periode.

  Der kan denne gang ikke præsenteres kvalitetsmål for hjertesvigt, hvilket skyldes fejl i dataleverance fra ekstern leverandør.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/629
  13. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har vedtaget følgende mødeplan:

  • 30. august 2011 - Sygehus Lillebælt, Kolding
  • 3. oktober 2011 - OUH/Svendborg
  • 25. oktober 2011
  • 15. november 2011 - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • 13. december 2011
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 30. august 2011 kl. 15.00 - 17.00 på sygehuset i Kolding.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/629
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011
  • Udvalget ønsker på næste møde en redegørelse vedr. aflyste operationer.
  • Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen orienterede om, at sagen vedr. forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning eller intensiv terapi umiddelbart ikke er på dagsordnen mhp. genbehandling i Sundhedsudvalget. Begrundelsen er, at sagen allerede har været drøftet i Sundhedsudvalg og forretningsudvalg, jf. protokol.
  • Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om status for intensivområdet på OUH.
  • Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen orienterede om henvendelse fra jordemoder ang. fødeplan. Sundhedsdirektionen følger op.
  • Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om økonomiaftalen 2012. Oplæg vedlægges.
  • Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om aftale om strategisk samarbejde om højt specialiserede behandlinger mellem Region Syddanmark og Region Hovedstaden.
  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 13-07-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring