Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Socialudvalget - Referat - 14. juni 2011

Mødedato
14-06-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Holtegården, Gammelengvej 6 a, 6630 Rødding

Deltagere
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Mette Valentin (F)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Afbud
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning og orientering
  2. Orientering
  3. Lukning af afdelinger på sociale tilbud
  4. Indvielse på Kingstrup maj 2011
  5. Kommentarer til ligestillingsarbejdsgruppen fra socialudvalget
  6. Ombudsmandens tilbagemeldinger
  7. LUKKET punkt - Nyborgskolen
  8. Mødekalender 2011
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 11/171
  1. Rundvisning og orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rundvisning og orientering på Holtegården v/ forstander Dorthe Mynster

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 14-06-2011

  Der blev givet en orientering og rundvisning


  Sagsnr. 11/171
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 14-06-2011

  Der blev givet en orientering om:

  - den fremtidige organisering af indsatsen overfor børn med Cochlear Implant

  - status på de sikrede pladser på Egely

  - temamøde den 16. juni 2011 i Kontaktforum for Handicap

  - temadag om det specialiserede socialområde den 29. november 2011


  Sagsnr. 11/7444
  3. Lukning af afdelinger på sociale tilbud
  fold dette punkt ind Resume

  Det er besluttet at lukke en afdeling på Møllebakken og en afdeling på Syrenparken. Endvidere er der overvejelser omkring lukning eller flytning af endnu en afdeling på Syrenparken.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lukning af afdelingen ”Det gule Hus” på tilbuddet Møllebakken

  På grund af vigende belægning har socialledelsen i Region Syddanmark besluttet at lukke afdelingen ”Det gule Hus” i Ringe, som er en afdeling under tilbuddet Møllebakken. Afdelingen har 5 normerede § 67pladser for adfærdsvanskelige børn og unge. Afdelingen nedlægges snarest muligt, forventeligt i løbet af sommeren 2011.

  Aktuelt drøftes håndteringen af de personalemæssige konsekvenser af lukningen i det lokale MED-udvalg, og der optages i forlængelse heraf snarest drøftelse med den berørte handlekommune om ny placering af en tilbagebleven borger. Det forventes, at regionen vil kunne tilbyde denne borger en tilsvarende plads på Autismecenter Holmehøj.

  Lukning af afdelingen ”Nestlegården” på tilbuddet Syrenparken

  På grund af vigende belægning har socialledelsen i Region Syddanmark besluttet at lukke afdelingen ”Nestlegården ” i Fredericia som er en afdeling under tilbuddet Syrenparken. Afdelingen har 11 normerede § 108 pladser for voksne sindslidende. Afdelingen nedlægges snarest muligt, forventeligt i løbet af sommeren 2011.

  Lukningen forventes at medføre et samlet underskud på ca. 2,4 mio. kr. Da der er tale om lukning af en afdeling, som ligger i en anden kommune end ”moderinstitutionen” finansieres underskuddet – jf. takstprincipperne for rammeaftale 2011 – forholdsmæssigt af de kommuner, der har anvendt ydelsen i de seneste tre regnskabsår. De berørte kommuner er orienteret om lukningen og orienteres snarest muligt om den forventede efterbetaling.  

  Aktuelt drøftes håndteringen af de personalemæssige konsekvenser af lukningen i det lokale MED-udvalg, og der optages i forlængelse heraf snarest drøftelse med de forventlige  berørte handlekommuner om ny placering af de tilbageblevne borgere. Det forventes, at regionen vil kunne tilbyde disse borgere en tilsvarende plads på Syrenparken i Børkop. 

  Overvejelser omkring lukning af afdelingen ”Pomonahuset” på tilbuddet Syrenparken

  Pomonahuset, som ligger i Vejle, har 4 normerede § 107 pladser og er et tilbud til spiseforstyrrede. Aktuelt er 3 pladser belagt, og der er ingen nye henvendelser. En lukning af tilbuddet kan derfor blive aktuel.

  Som alternativ arbejdes der med at styrke sammenhængen mellem behandlingspsykiatrien og Syrenparken. Samtidig med at det overvejes at flytte afdelingen til Børkop, hvor Syrenparken ligger. Formålet med en sådan flytning er, at ressourceanvendelsen derved kan koordineres med Syrenparken.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 14-06-2011

  Der blev givet en orientering


  Sagsnr. 08/16358
  4. Indvielse på Kingstrup maj 2011
  fold dette punkt ind Resume

  TV Fyn har, den 17. maj 2011 udarbejdet et indslag om tilbuddet Kingstrup i forbindelse med åbningen af fire udslusningsboliger til unge senhjerneskadede, som vises på socialudvalgets møde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 14-06-2011

  Der udsendes et link med TV-udsendelsen omkring indvielse af Kingstrup:

  http://www.tv2fyn.dk/article/301958?autoplay=1&video_id=41155


  Sagsnr. 11/6398
  5. Kommentarer til ligestillingsarbejdsgruppen fra socialudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdsgruppen vedr. ligestilling ønsker at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra socialudvalget.

  Formålet er, at arbejdsgruppen gøres opmærksom på det, hvis socialudvalget inden for deres arbejdsområde ser særlige fokuspunkter, som arbejdsgruppen skal have med i deres overvejelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet havde på mødet den 22. november 2010 en temadrøftelse om ligestilling. På den baggrund blev der udarbejdet et forslag til et kommissorium for en arbejdsgruppe, og regionsrådet besluttede herefter den 13. december 2010 at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. ligestilling.

  Ligestillingsarbejdsgruppen afholdt første møde den 25. januar 2011. Arbejdsgruppen drøfter ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand. Dvs. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet, uddannelse osv. Og i forhold til regionens rolle som ansvarlig for sundhedsydelser, psykiatri, leverandør af sociale ydelser, som udviklingsaktør og som arbejdsgiver. Arbejdsgruppen skal medvirke til, at Region Syddanmark bliver bedre i stand til at leve op til sine lovmæssige forpligtelser på ligestillingsområdet.

  Arbejdsgruppen skal beskrive de væsentligste udfordringer for regionen i forhold til ligestilling og vurdere regionsrådets handlemuligheder, herunder vurdere hvor der vil være mest potentiale for at opnå størst mulig effekt af initiativer.

  Arbejdsgruppen skal senest oktober 2011 forelægge en afrapportering for regionsrådet. Afrapporteringen skal bl.a. kvalificere den ligestillingsredegørelse, som regionen skal sende til ministeren for ligestilling i november 2011.

  Kommissorium og arbejdsplan for arbejdsgruppen er vedlagt som bilag samt forslag til program for møde vedrørende socialområdet i ligestillingsarbejdsgruppen, den 23. august 2011.

  Regionen har, i den netop vedtagne strategi for socialområdet 2011 - 2014, fremhævet FN´s Handicapkonvention som udgangspunkt for arbejdet.

  Der vil på mødet blive givet en orientering om konventionen, set i relation til det regionale socialområde.

  Ligestillingsarbejdsgruppen beder socialudvalget drøfte, om der er særlige fokuspunkter fra socialområdet, som udvalget ser der skal inddrages i udvalgets arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at socialudvalget drøfter, om der er særlige fokuspunkter for socialområdet, som ligestillingsarbejdsgruppen skal inddrage i deres arbejde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 14-06-2011

  Socialudvalget ønsker, at der skal være fokus på lige muligheder på arbejdsmarkedet for handicappede, herunder også på regionen som arbejdsplads. Regionen bør vise et godt eksempel i forhold til det rummelige arbejdsmarked.

  Man skal se brugere/beboere som en ressource.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/171
  6. Ombudsmandens tilbagemeldinger
  fold dette punkt ind Resume

  Der er netop kommet tilbagemeldinger fra Ombudsmanden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er ultimo maj kommet en tilbagemelding fra Ombudsmanden efter besøg på Bøge Alle 16, den 8. december 2010, Teglgårdshuset, den 7. december 2010 og Østruplund den 22. november 2010.

  Ingen af besøgene har givet anledning til bemærkninger. Ombudsmandens besøg var en del af en besøgsrunde på i alt 7 bosteder. Af den samlede rapport om besøgsrunden fremgår det, at Ombudsmanden generelt var imponeret over ledelsernes og de ansattes interesse og engagement i og vilje til at løse udfordringerne på bostederne bedst muligt for beboerne under de rammer som lovgivningen havde givet.

  Det var desuden Ombudsmandens overordnede indtryk, at beboerne generelt var glade for at bo på bostederne, ligesom de pårørende også generelt udtrykte tilfredshed med bostederne

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 14-06-2011

  Der blev givet en orientering

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/171
  7. LUKKET punkt - Nyborgskolen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 11/171
  8. Mødekalender 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2011

  25. august 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Østruplund, Klintebjergvej 75, 5450 Otterup

  11. oktober 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Æblehaven, Fjordvej 160, 6000 Kolding

  1. december 2011 kl. 14.00 - 16.00 på Kastaniely, Odensevej 56, 5600 Faaborg

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 14-06-2011

  Det undersøges, om der er mulighed for at flytte mødet den 1. december 2011.


  Sagsnr. 11/171
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 14-06-2011

  Intet


  Siden er sidst opdateret 21-07-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring