Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 20. juni 2011

Mødedato
20-06-2011 kl. 15:30 - 18:00

Mødested
Fynbus

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Preben Jensen, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Frede Skaaning, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Præsentation af Fynbus
  2. Forslag fra Varde Kommune om busbetjening af Oksbøl-Blåvand
  3. Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner
  4. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  5. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  6. Mødeplan 2012
  7. Meddelelser
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 10/8027
  1. Præsentation af Fynbus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-06-2011

  Direktør Carsten Hyldborg præsenterede Fynbus.

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/10823
  2. Forslag fra Varde Kommune om busbetjening af Oksbøl-Blåvand
  fold dette punkt ind Resume

  Varde Kommune foreslår, at Region Syddanmark og Varde Kommune i fællesskab finansierer tilskuddet til en rute mellem Oksbøl og Blåvand (til erstatning af nuværende rute 40 på denne strækning). Henvendelsen fra Varde Kommune er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på mødet den 31. januar 2011 under pkt. 28, at udsætte en beslutning vedr. regional finansiering af rute 40. Spørgsmålet blev drøftet med baggrund i, at Sydtrafik havde udsendt en rapport om betjening af udkantsområder og turistområder i høring. Heri pegede Sydtrafik på, at rute 40 betjener et område, hvor ”.. der bør etableres regional betjening ud over den betjening, der er beskrevet i Sydtrafiks Trafikplan 2009-2012.”

  Sydtrafiks rapport og anbefaling, er udarbejdet med henvisning til de regionale principper, hvoraf det fremgår: ”Trafikselskaberne skal vurdere, om der er basis for at betjene store turistområder”. Sydtrafik har med baggrund heri vurderet, at der er basis for at betjene bl.a. området omkring Blåvand.

  Varde Kommune foreslår nu, at der aftales en delt finansiering af en rute mellem Oksbøl og Blåvand-området. Der ligger i forslaget beregningsforudsætninger, der betyder, at Region Syddanmarks andel af tilskuddet til ruten bliver 688.000 kr. Der peges på, at beløbet kan tages af udkantspuljen, idet der p.t. ikke er andre af Sydtrafiks ruter, der er finansieret via denne pulje. Puljen udgør imidlertid en del af finansieringsgrundlaget for implementeringen af Sydtrafiks trafikplan. Puljen er oprettet med det formål at finansiere regionale udkantsruter, der primært har uddannelsesmæssig betydning.

  Varde Kommunes begrundelser er dels, at en rute mellem Oksbøl og Blåvand vil være tilbringerrute til Vestbanen (det vurderes, at der bringes 20.000 passagerer til Oksbøl) og dels, at Varde Kommune er hårdt ramt af at have været nødt til at overtage tidligere regionale ruter.

  Regionsrådet har som nævnt behandlet et nogenlunde tilsvarende spørgsmål tidligere, idet det dog var hele den nuværende rute 40 fra Esbjerg via Oksbøl til Blåvand, det drejede sig om. Indstillingen på dette tidspunkt (som var anbefalet af forretningsudvalget) var: ”At der ikke sker en regional finansiering af rute 40 Esbjerg-Oksbøl-Blåvand, idet der henvises til afgørelsen vedr. Vestbanens videreførelse. ”

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at det konstateres, at regionsrådet tidligere har forholdt sig til rute 40 som konsekvens af Vestbanens videreførelse, samt

  at udvalget anbefaler forretningsudvalget, at spørgsmålet om regional delfinansiering af rute 40 henvises til budgetdrøftelserne, idet der forinden rettes henvendelse til Sydtrafik med henblik på vurdering af muligheder og konsekvenser af, at indarbejde forslaget i den regionale køreplan inden for den eksisterende tilskudsramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-06-2011

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3391
  3. Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner
  fold dette punkt ind Resume

  Fødevareministeren har i marts 2011 godkendt udmøntningen af en Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner. I alt er der i ordningen på landsplan 280 mio. kr. i årene 2011-2015 fra EU’s landdistriktsprogram til medfinansiering af regionale og kommunale initiativer. Puljen udmøntes gennem regionale programmer, som skal søges hos Fødevareministeriet i efteråret 2011.

  Administrationen arbejder på, at der udarbejdes et syddansk Grøn Vækst program i fællesskab med de syddanske kommuner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fødevareministeriet har inviteret Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Bornholms Vækstforum til i samarbejde med områdets kommuner, at udarbejde regionale programansøgninger. På basis af de regionale programmer, kan regionale og kommunale aktører efterfølgende ansøge om projekter inden for det regionale program. Første ansøgningsfrist for programmerne bliver 1. oktober 2011. Når programmet er godkendt af Fødevareministeriet, kan der søges om støtte til projekter.

  Midlerne kan anvendes til projekter inden for landdistriktsudvikling, herunder turisme, udvikling af fødevareerhvervet og natur- og miljøprojekter.

  Midlerne fra EU’s landdistriktsprogram skal samfinansieres 1:1 med kommunale midler og/eller regionale erhvervsudviklingsmidler. De enkelte projekter bevilges af Fødevareministeriet, der også foretager den administrative kontrol af projekterne.

  Udarbejdelsen af et syddansk program skal ske i samarbejde mellem region og kommuner. I udarbejdelsen af programmet, skal der indgå en organisering mellem region og kommuner om program- og projektforvaltning. Dette kan ske i regi af Syddansk Vækstforum, hvor der er en eksisterende organisering på tværs af kommuner og region.

  Sekretariatet for Syddansk Vækstforum har indstillet til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der i 2011-2012 afsættes 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til indsatser inden for turisme og fødevareerhvervet i et syddansk Grøn Vækst program. Hvis de regionale midler matches med medfinansiering fra de deltagende kommuner på tilsvarende 20 mio. kr., kan der søges 40 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram til disse indsatser. Syddansk Vækstforum behandler sagen på mødet den 16. juni 2011.

  Det syddanske program kan derudover indeholde andre indsatser, hvor der ikke indgår regional medfinansiering, f.eks. inden for natur- og miljøprojekter. Natur- og miljøprojekterne falder uden for erhvervsfremmeloven, og det er derfor ikke muligt at medfinansiere med regionale erhvervsudviklingsmidler. Den økonomiske størrelsesorden af andre indsatser, vil således afhænge af størrelsen af kommunernes samlede ramme til medfinansiering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-06-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/295
  4. Indstillinger og orientering fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Vækstforum skal på sit møde den 16. juni 2011 behandle en række sager, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Vækstforum forventes at indstille fire sager til medfinansiering – Ansøgning til SPIR (Strategic Platforms for Innovation and Research), Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner, etablering af offentlig-private konsortier til markedsføring af danske velfærdsløsninger og design samt strategisk partnerskab for sygehusbyggeri.

  Desuden skal Vækstforum drøfte og godkende skitse for ny erhvervsudviklingsstrategi gældende fra 2012, drøfte forslag til fyrtårnstemaer til partnerskabsaftalen med regeringen i 2011, og endelig, drøfte et forslag til initiativ, der skal tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft til regionen fra ind- og udland.

  Indstillingerne fra Vækstforum vil foreligge til mødet i udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum skal på sit møde den 16. juni 2011 behandle en række sager, hvor der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Ansøgning til SPIR

  Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har lanceret et fælles udbud af et såkaldt SPIR (Strategic Platforms for Innovation and Research) indenfor området ”intelligente samfundsløsninger og velfærdsteknologi”.

  SPIR er en stor strategisk satsning, som kan understøtte Vækstforums mål på forretningsområdet Velfærdsteknologier og -Service.

  På den baggrund har Vækstforums sekretariat faciliteret et samarbejde med en række aktører som med Syddansk Universitet i spidsen, har udarbejdet en prækvalifikationsansøgning til RTI og DSF.

  Ansøgningen tager udgangspunkt i de nye sygehusbyggerier, og på de muligheder som byggerierne skaber for fremtidens sundhedsvæsen og for offentlig-private innovationssamarbejder. Hovedfokus er på udvikling af teknologier til understøttelse af behandlingen i eget hjem (udlæggelse) inden for følgende tre områder:

  -          Rehabilitering.

  -          Hjemmemonitorering.

  -          Pleje og omsorg for patienter i eget hjem.

  Det vurderes, at det vil styrke den endelige ansøgning, hvor der er ansøgningsfrist den 7. september 2011, betydeligt, hvis Vækstforum på forhånd med reservering af midler signalerer opbakning til ansøgningen.

  Derfor forventes Vækstforum på mødet at indstille til regionsrådet, at der bevilges en ramme på op til 19 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af SPIR ansøgningen, og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen på baggrund af behandling af den endelige SPIR ansøgning. Bevillingen gives under forudsætning af, at ansøgningen modtager tilsagn fra RTI og DSF.

  Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner

  Fødevareministeren har i marts 2011 godkendt udmøntningen af en Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner. I alt er der i ordningen på landsplan 280 mio. kr. i årene 2011-2015 fra EU’s landdistriktsprogram til medfinansiering af regionale og kommunale initiativer.

  Fødevareministeriet har inviteret Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Bornholms Vækstforum til i samarbejde med områdets kommuner, at udarbejde regionale programansøgninger. Midlerne kan anvendes til projekter inden for landdistriktsudvikling, herunder turisme, udvikling af fødevareerhvervet og natur- og miljøprojekter, og udarbejdelsen af et syddansk program skal ske i samarbejde mellem region og kommuner.

  På mødet den 16. juni 2011 forventes Vækstforum at indstille til regionsrådet, at der bevilges en ramme på 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i Syddansk Grøn Vækst programmet. Hvis det forudsættes, at de regionale midler matches med medfinansiering fra de deltagende kommuner på tilsvarende 20 mio. kr., kan der dermed søges 40 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram til disse indsatser.

  Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af danske velfærdsløsninger og design

  Økonomi- og Erhvervsministeriet har taget initiativ til etablering af et offentligt-privat partnerskab, der skal markedsføre Danmark på området for velfærdsløsninger. En kreds af aktører på designområdet, har på lignende vis taget initiativ til etablering af et konsortium til markedsføring af Danmark på designområdet.

  Fonden til Markedsføring af Danmark finansierer op til 50 procent af udgifterne i konsortierne, mens øvrige partnere i form af virksomheder, organisationer og fonde finansierer de øvrige udgifter.

  Markedsføring af velfærdsløsninger

  Med initiativet ønsker Økonomi- og Erhvervsministeriet at markedsføre og vise et samlet billede af Danmark, som et land med stærke kompetencer inden for velfærdsløsninger med henblik på at styrke danske virksomheders muligheder for at afsætte produkter og serviceydelser på eksportmarkedet.

  Konsortiet foreslås etableret som et offentlig-privat partnerskab bestående af Fonden til Markedsføring af Danmark (M-fonden) samt en række virksomheder/organisationer inden for lægemidler, hjælpemidler, medicoteknisk udstyr, automatisering og tele samt tilknyttede services. Dertil deltagelse fra regionerne, hvis der er interesse for det.

  Sekretariatet er i dialog med M-fonden om mulighederne for et samspil med den syddanske velfærdsteknologi-klynge Welfare Tech Region mhp. understøttelse af virksomhederne inden for Syddansk Vækstforums forretningsområde for velfærdsteknologi.

  Markedsføring af design

  Et konsortium af offentlige og private aktører har taget initiativ til et konsortium, som skal markedsføre og vise et samlet billede af Danmark som et land med stærke kompetencer inden for design, hvor konsortiet ønsker at styrke danske virksomheders eksportmuligheder og synlighed på det globale marked. 

  Følgende parter arbejder med etablering af konsortiet: Dansk Designassociation, Designmuseum Danmark, Dansk Designcenter, CBS, Danmarks Designskole, Copenhagen Fur, Spinderihallerne, Innovationsnetværket møbel og træ og Designskolen Kolding. Der er derudover kontakt til virksomheder.

  Vækstforumsekretariatet har været i kontakt med M-fondens sekretariat, som ser positivt på initiativet. Konsortiet har nedsat en styregruppe, som løbende har været i dialog med M-fondens sekretariat.

  En syddansk deltagelse, bør ske i partnerskab med den regionale platform for designudbredelse, Design2Innovate.

  Finansiering

  Fonden til Markedsføring af Danmark finansierer op til 50 procent af udgifterne i konsortierne, mens øvrige partnere i form af virksomheder, organisationer og fonde, finansierer de øvrige udgifter.

  Konsortiet til markedsføring af danske velfærdsløsninger forventes at ansøge om en samlet ramme på 22 mio. kr. Tilsvarende forventes designkonsortiet at ansøge om en samlet ramme på 24 mio. kr. For begge konsortier ansøges der om 50 procent medfinansiering fra M-fonden, mens resten skal medfinansieres af de øvrige deltagende parter.

  På mødet den 16. juni 2011 forventes Vækstforum at indstille til regionsrådet, at regionsrådet reserverer op til 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af velfærdsteknologiske løsninger i et forpligtende samarbejde mellem M-fonden og Welfare Tech Region.

  Hertil forventes Vækstforum at indstille til regionsrådet, at regionsrådet reserverer op til 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af design i et forpligtende samarbejde mellem Design2innovate og M-fonden.

  .

  Samtidig forventes Vækstforum at indstille til regionsrådet, at Vækstforums formandskab bemyndiges til at udmønte midlerne, såfremt det vurderes, at M-fondens initiativ støtter op om Syddansk Vækstforums indsats på hhv. velfærdsteknologi- og designområdet.

  Strategisk partnerskab for sygehusbyggeri

  Økonomi- og Erhvervsministeriet har taget kontakt til regionerne med et forslag om, at Fornyelsesfonden, de regionale vækstfora og regionerne, etablerer et fælles strategisk partnerskab i perioden 2011-2015 med henblik på, at understøtte det erhvervsmæssige rationale i sygehusbyggeriet. Partnerskabet skal støtte udvikling og demonstration af nye kommercielle hospitalsløsninger, der er efterspurgt i alle fem regioner, og som også har et erhvervsmæssigt potentiale.

  Finansieringen foreslås tilvejebragt ved, at Fornyelsesfonden og de fem regioner bidrager med midler til partnerskabet ud fra fordelingsnøglen 50/50 mellem henholdsvis Fornyelsesfonden og de fem regioner.

  Fornyelsesfonden fungerer som sekretariat for partnerskabet.

  Der arbejdes på den baggrund videre med, at præcisere forslag til rammer og organisering af indsatsen, så initiativet kan iværksættes snarest muligt.

  På mødet den 16. juni 2011 forventes Vækstforum at indstille til regionsrådet, at regionsrådet reserverer 10 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af det strategiske partnerskab for sygehusbyggeri samt, at Vækstforums formandskab bemyndiges til at godkende den endelige tilrettelæggelse af partnerskabet samt udmøntningen af midlerne.

  Kommende erhvervsudviklingsstrategi

  På Vækstforums døgnseminar den 17.-18. marts 2011 fastlagde Vækstforum de overordnede temaer og rammer for den kommende erhvervsudviklingsstrategi. Der blev samtidig tilkendegivet et ønske om, at den kommende erhvervsudviklingsstrategi bliver 9-årig - så den følger EU’s 2020 strategi og den kommende programperiode for strukturfondene – med mulighed for revision efter 4 år.

  På mødet den 16. juni 2011 drøftes en skitse for strategien.

  Strategien indeholder tre forretningsområder:

  -          Velfærdsinnovation.

  -          Energi.

  -          Oplevelseserhverv.

  De tre overordnede forretningsområder vil være så rummelige, at de både kan indeholde initiativer, der er igangsat i Vækstforums nuværende handlingsplan, men også rumme nye indsatser.

  Klyngeudvikling fastholdes som redskab, ligesom de nuværende vækstdrivere/redskaber, der er nævnt i erhvervsfremmeloven og i strukturfondene, også fastholdes: 

  -          Uddannelse/menneskelige ressourcer.

  -          Iværksætteri.

  -          Forskning, Innovation og nye teknologier.

  -          Klyngeudvikling.

  Yderområder, det grænseoverskridende samarbejde samt internationalisering af satsningerne anvendes som tværgående indsatser.

  For at give Vækstforum fleksibilitet til at agere på den korte bane, indarbejdes muligheden for at igangsætte en række tidsbegrænsede særlige initiativer – på Vækstforums eget initiativ.

  Vækstforum har i perioden 29. april til 15. juni 2011 afholdt fem temaseminarer som led i processen med udarbejdelsen af strategien og handlingsplanen.

  På Vækstforums møde den 20. september 2011, forelægges et udkast til ny erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan til godkendelse i Vækstforum.

  Partnerskabsaftalen med regeringen 2011

  Partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og Syddansk Vækstforum skal forhandles igen i december 2011. Forhandlingen vil omhandle både en opfølgning på den nuværende partnerskabsaftale og en drøftelse af nye initiativer.

  Til brug for forhandlingerne skal Vækstforum præsentere et udspil, som rummer forslag til nye fyrtårnstemaer. På mødet den 16. juni 2011 skal Vækstforum drøfte følgende forslag:

  - Center for energieffektivisering – udvikling af et kommende  energieffektiviseringscenter, der skal bygge og samle de aktiviteter, der findes inden for forskning og uddannelse, offentlig efterspørgsel og i virksomhederne til gavn for hele erhvervet.

  - Center for sejlerturisme (Østersøen) - der tages initiativ til at etablere et nationalt center for sejlerturisme på Sydfyn. Centerets fokus skal være viden og udvikling i forhold til hele værdikæden relevant for sejlerturisme i hele Østersøen. Centeret skal etableres i samarbejde med det sydfynske sejlerprojekt "Verdens bedste øhavsdestination".

  - Grænseoverskridende rekruttering – et initiativ, som skal tiltrække og fastholde udenlandske talenter, højtuddannede, bachelorer og internationale virksomhedsledere.

  Rekruttering af arbejdskraft

  Vækst kræver medarbejdere. Højtuddannede medarbejdere skaber jobs til medarbejdere med lavere kompetenceniveau. Analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at manglen på arbejdskraft vil komme til at koste dyrt i tabt velstand, svarende til ca. 29 mia. kr. på landsplan i 2019. Desuden viser AE’s analyse, at der i 2020 vil mangle 102.000 personer i Danmark med en mellemlang eller lang videregående uddannelse i Danmark.

  Samtidig har Syddanmark en negativ uddannelsesbalance, hvor tilflyttere har et lavere uddannelsesniveau end fraflyttere. De unge søger til Århus og København for at studere og for få kommer retur.

  Vækstforum har i den nuværende strategi og handlingsplan mål om, at styrke uddannelsesniveauet indenfor forretningsområderne - både hos nyuddannede og hos arbejdsstyrken. Den langsigtede indsats med at hæve kompetenceniveauet gennem hele uddannelseskæden indgår i Region Syddanmarks samlede uddannelsesindsats.

  Men set i lyset af den demografiske udvikling og ændringerne i de kompetencer virksomhederne efterspørger, vil dette ikke være tilstrækkeligt til at løse vækstudfordringen. Det er vanskeligt at foretage store uddannelsesspring, og der er brug for både faglærte og højtuddannede.

  Derfor bliver Vækstforum nødt til at udvikle initiativer, der dels fastholder flere uddannede i regionen, dels tiltrækker flere kvalificerede medarbejdere.

  For det første kan Vækstforum tage initiativ til, at afdække mulighederne for at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere og internationale studerende til regionen – fra både ind- og udlandet. Desuden kan Vækstforum arbejde for at tiltrække internationale virksomhedsledere til regionen. Det skal ske i samarbejde med virksomheder, der efterspørger en arbejdskraft, som de pt. ikke har adgang til.

  For det andet kan Vækstforum tage initiativ til at facilitere et initiativ, som i tæt samarbejde med virksomhederne opkvalificerer den nuværende arbejdsstyrke, med udgangspunkt i virksomhedernes aktuelle kompetencebehov. Dette skal ske i samarbejde med erhvervsorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

  På mødet den 16. juni 2011 skal Vækstforum drøfte forslagene med henblik på, at der til næste møde fremlægges konkrete forslag til aktiviteter. Notat vedr. rekruttering af talenter er vedlagt.

  Indstillinger til regionsrådet

  Vækstforums endelige indstillinger vil foreligge til mødet.

  Vedr. "Ansøgning til SPIR" indstiller Vækstforum,

  • at regionsrådet bevilger en ramme på op til 19 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af SPIR ansøgningen.
  • At Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen på baggrund af behandling af den endelige SPIR ansøgning.
  • At bevillingen gives under forudsætning af, at ansøgningen modtager tilsagn fra Rådet for Teknologi og Innovation og Det Strategiske Forskningsråd.

  Vedr. "Grøn Vækst pulje til regioner og kommuner" indstiller Vækstforum,

  • at regionsrådet bevilger en ramme på 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i Syddansk Grøn Vækst programmet.

  Vedr. ”Etablering af et offentlig-privat konsortium til markedsføring af danske velfærdsløsninger og design” indstiller Vækstforum,

  ·     at regionsrådet reserverer op til 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af velfærdsteknologiske løsninger i et forpligtende samarbejde mellem M-fonden og Welfare Tech Region.

  ·     At regionsrådet reserverer op til 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011, til medfinansiering af et konsortium til markedsføring af design i et forpligtende samarbejde mellem M-fonden og Design2innovate.

  ·     At Vækstforums formandskab bemyndiges til at udmønte midlerne, såfremt det vurderes, at M-fondens initiativ støtter op om Syddansk Vækstforums indsats på hhv. velfærdsteknologi- og designområdet.

  Vedr. "Strategisk partnerskab for sygehusbyggeri" indstiller Vækstforum,

  • at regionsrådet reserverer 10 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af det strategiske partnerskab for sygehusbyggeri.
  • At Vækstforums formandskab bemyndiges til, at godkende den endelige tilrettelæggelse af partnerskabet samt udmøntningen af midlerne.

  Vedr. "Kommende erhvervsudviklingsstrategi" indstiller Vækstforum,

  • at regionsrådet tager orienteringen om skitsen for den kommende erhvervsudviklingsstrategi til efterretning.

  Vedr. "Partnerskabsaftalen med regeringen 2011" indstiller Vækstforum,

  • at regionsrådet tager orienteringen om Partnerskabsaftalen med regeringen 2011 til efterretning.

  Vedr. "Rekruttering af arbejdskraft" indstiller Vækstforum,

  • at regionsrådet tager orienteringen om rekruttering af arbejdskraft til efterretning.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-06-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/8027
  5. Orientering fra regionsrådets medlemmer i bestyrelserne for Sydtrafik og Fynbus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-06-2011

  Regionrådets medlemmer i Fynbus’ bestyrelse, orienterede om fælles projekter mellem Fynbus og Sydtrafik, passagerfremgang i busserne i Odense, samt betydningen af størrelsen af bustakster og den begrænsede brug af teletaxa.


  Sagsnr. 10/8027
  6. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der forslås mødeplan for 2012 på mandage fra kl. 15.00 (pånær et møde).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan i 2012 med start kl. 15.00:

  Mandag den 23. januar 2012.

  Torsdag  den 1. marts 2012.

  Mandag den 19. marts 2012.

  Mandag den 16. april 2012.

  Mandag den 21. maj 2012.

  Mandag den 18. juni 2012.

  Mandag den 13. august 2012.

  Mandag den 17. september 2012.

  Mandag den 29. oktober 2012.

  Mandag den 19. november 2012.

  Mandag den 10. december 2012.

  Mødedatoerne er koordineret med andre udvalgsmøder, forretningsudvalgsmøder og regionsrådsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-06-2011

  Godkendt.


  Sagsnr. 10/8027
  7. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-06-2011

  Kristian Grønbæk Andersen orienterede om en henvendelse fra OECD, vedr. et grænseoverskridende samarbejdsprojekt om at skabe en mere effektiv regional innovationspolitik. Det skal vurderes, om projektet har interesse for Region Syddanmark.

  Formanden redegjorde for en henvendelse fra Svendborg og Faaborg-Midtfyns kommuner vedr. regional medfinansiering af rute 121. Der svares administrativt, at der ikke er tale om en regional rute i henhold til de regionale principper og trafikplanen. Yderligere er ruten parallelt banebetjent.


  Sagsnr. 10/8027
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-06-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 29. august 2011 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-06-2011

  Næste møde er mandag den 29. august kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle.


  Siden er sidst opdateret 09-08-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring