Gå til indhold
Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | Web-tv |
Søg

HRTil Region SyddanmarkTil HR PortalenHR PortalVærdier PolitikkerMedindflydelse / BestemmelsePersonaleforholdUddannelse/udviklingArbejdsmiljøJob

Hovedudvalgets møde 20. juni 2011

Mødedato
20-06-2011 kl. 09:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Mikkel Hemmingsen
 • Lone Rasmussen
 • Jytte Laen
 • Edel Marie Laursen
 • May Britt Larsen
 • Roger Lundberg
 • Thomas Tønnes
 • Leo Højrup
 • Dorte Ruge
 • Helle Marie Mogensen
 • Brian Errebo-Jensen
 • Pernille Frøkjær Thomsen
 • Jørgen Nørris Christensen
 • Keld Hansen
 • Jesper Rønn
 • Allan Thimsen Pedersen
 • Dinah Sloth
 • Gitte Møller
 • Pia Krichau Nissen
 • Jens Elkjær
 • Agnete Philipsen
 • Jens Jørn Bøvling
 • Carsten Søgaard
 • Jane Kraglund
 • Helle Adolfsen
 • Anders Meinert Pedersen
 • Hans Henrik Juliussen
 • Niels Jørgen Rønje (sekretariat)
 • Camilla S. Behrendsen (sekretariat)
 • Rikke Lykke Ravn (sekretariat)
 • Peter Henriksen

 • Afbud
   
 • Agnete Philipsen
 • Jørgen Nørris Christensen
 • Dorte Ruge
 • Brian Errebo-Jensen
 • Helle Adolfsen
 • Anders Meinert Pedersen
 • Hans Henrik Juliussen
 • Thomas Tønnes.

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden Hovedudvalget den 20. juni
   

  1. Opsamling fra sidste møde og godkendelse af referat
  2. Økonomisk status - regnskab 2010, forventet årsresultat 2011 samt budget 2012
  3. Høring af forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  4. Revidering af fælles spørgeramme - MTU
  5. Arrangement den 1. september om "relationel koordinering" og social kapital.
  6. Status - OK11
  7. Løntilskudsordning
  8. Status på FAM uddannelserne
  9. Minitrivselsundersøgelse for afdelinger på under 5 medarbejdere
  10. Evt.
  11. Opfølgning fra mødet


  Sagsnr.  
  1. Opsamling fra sidste møde og godkendelse af referat
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   


  Til godkendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 20-06-2011
   

  Dagsorden til dagens møde blev godkendt.

  Der blev desuden orienteret om, at Brian Errebo-Jensen, ikke længere er ordinært medlem af Hovedudvalget, og at Kirsten Thoke indtræder i stedet for.

  Ledelsessiden orienterede om, at de gerne vil drøfte hovedtræk vedr. pkt.7, men også sætte punktet på igen, hvor der vil være en præcisering af teksten, så den bedre kan anvendes i resten af systemet.

  Medarbejdersiden var enige i ovenstående ønske.

  Godkendelse af referat:

  Medarbejdersiden ønskede en uddybning af referatet fra den 3. maj s.4 vedr. lavvækst i den offentlige sektor, hvor der skal ske en drøftelse af, hvor det er muligt at finde ændringer, således at paradigmerne justeres, så det passer til lavvækst økonomi.

  Ledelsessiden orienterede om, at der er nødvendigt at se på, hvad der er udgiftsdrivende enten med en faglig eller en økonomisk indfaldsvinkel. Opsummerende kan det siges, at der ikke laves endnu mere for endnu mindre.

  På side 9. i referatet fra 3. maj skal der følges op på den principielle drøftelse af, hvad der ligger i ordet kompetenceudvikling. Medarbejdersiden vil gerne have det følgende præciseret: Det er som udgangspunkt lederne, men også medarbejderne, der har et ansvar.

  HR sekretariatet vil dagsordensætte opfølgningspunkterne i henhold til pågældende punkt på næste møde.

  I referatet fra 3. maj side 12 er der to forhold vedr. MUS, som skal dagsordensættes på kommende møder.

  På side 17 i referatet fra 3. maj er der også et par opfølgningspunkter, som skal drøftes på næste møde.

  På side 23 i referatet fra 3. maj punkt 11 er det væsentligt at få præciseret, at punktet blev taget af, fordi ansøgningen er trukket tilbage.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/19195
  2. Økonomisk status - regnskab 2010, forventet årsresultat 2011 samt budget 2012
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   


  På Hovedudvalgets møde den 3. maj 2011 blev bl.a. behandlet opfølgning fra regionsrådets budgetseminar i marts måned. Overordnet var formålet med seminaret - i lighed med tidligere år - med udgangspunkt i status/foreløbigt 2010-resultat vedr. aktivitet og økonomi samt forventninger til 2011 at drøfte centrale udfordringer og temaer forud for forårets forhandlinger med regeringen om regionernes økonomi for 2012.

  Regnskab 2010: Regionsrådet har den 30. maj 2011 behandlet årsrapport 2010 - ledelses- og regnskabsberetning. Årsrapporten vedhæftes samt økonomi- og aktivitetsrapportering 2011.

  Forventet årsresultat 2011. 1. økonomi- og aktivitetsrapport 2011 forelægges for regionsrådet den 27. juni 2011. Overordnet forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse.

  Budget 2012. Aftalen om regionernes økonomi for 2012 forventes indgået i starten af juni måned. I forlængelse heraf orienteres regionsrådet om aftalen og dens konsekvenser for Region Syddanmark og har med udgangspunkt heri en foreløbig drøftelse heraf, herunder ønsker til det videre forløb.

  HU orieneteres særligt om konkurrenceudsættelsesdelen i henhold til økonomiaftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   


  Til orientering/drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 20-06-2011
   

  Medarbejdersiden orienterede om, at Mogens Sehested Kristensen deltog på kontaktudvalgsmødet fredag den 17. juni, hvor der var en god drøftelse af økonomiaftalen.

  De forskellige områder gav herefter en status:

  Det sociale område:

  Ledelsen orienterer om, at frem til sommeren 2010 er budgetterne overholdt, men herefter har der været vigende belægninger. Dette betyder, at en lang række afdelinger er lukket, og enkelte steder er det truende for institutionernes eksistens.

  Dernæst skal der findes 5 % besparelse for 2012 & 2013, hvor alle skal bidrage med forslag til løsning heraf. Desuden overvejer man inden fra staben, om de frem over ikke skal have faglige konsulenter rettet mod institutionerne, som i dag, men have salgskonsulenter i relation til kommunerne for at undgå lukninger.

  Medarbejdersiden spørger om der er tegn på personaleflugt?

  Ledelsessiden konstaterer, at dette ikke er tendensen, idet der kommer mange ansøgere til de stillingsopslag de har.

  Sundhedsområdet:

  Ledelsessiden orienterer om, at det ser ud til, at de økonomiske og budgetmæssige rammer for 2011 overholdes. OUH får sandsynligvis et lille merforbrug, men generelt set går sundhed i balance.

  Væksten i aktivitetsniveauet i 2012 vil blive højt, og det skal ned på en vækst på maksimalt 3 %. Aktivitetsniveauet afhænger dog af om budgetinitiativer slår igennem. Derfor må der være en stødpude, hvis det ikke lykkedes. Der satses på mindre tilpasninger i 2012, men det bliver ikke noget dramatisk.

  Hvis alt går vel i forhold til budgetinitiativerne vil det også matche 2013 niveauet og ellers må der findes andre løsninger.

  Dernæst ligger der i aftalen trusler om anlægsloft, dog ikke for 2012. Der ligger dog en formulering, som er åben for fortolkning og vækker bekymring fra 2013. Derfor overvejes det, at investere så længe der ikke er fastlagt et bestemt loft. Investeringer kan være fysiske rammer eller ny teknologi. Dette vil ikke påvirke allerede vedtaget byggerier.

  Medarbejdersiden spørger, hvorfor der ikke er en specifik prognose for aktivitetsniveauet fra OUH.

  Ledelsessiden oplyser, at det skyldes, at der er stor usikkerhed om vækstscenariet - særligt hvor mange patienter der kommer fra Sjælland. Pt. ser det dog ud til, at forudsætningerne holder, og at tilgangen af patienter fra Sjælland ender på det forventede niveau.

  Psykiatrien:

  Psykiatrien i 2011 forventer at holde budget. Der er aktivitetsstigning.

  Psykiatrien er derudover meget optaget af fusioneringen og harmoniseringen de næste mange år. Dette er psykiatriens største udfordring også for FMU.

  Regional Udvikling:

  Der er ingen særlige ændringer for regional udvikling, men som sagt er der en bred fortolkning af anlægsloftet.

  Budgetaftalen er ikke vedtaget endnu, men nogle af de mere konkret tiltag, der ligger nu er: konkurrenceudsættelser (en test af, om man gør det godt nok selv), besparelse i administrationen og fokus på sygefravær.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/12489
  3. Høring af forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   


  Hermed forelægges forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark til høring i Hovedudvalget.

  Der henvises til vedlagte høringsbrev og høringsmateriale.

  Der er frist for at afgive høringssvar den 15. september 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   


  Til høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 20-06-2011
   

  Hovedudvalget tager drøftelsen på næste møde, så medlemmerne kan nå at tale med baglandet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6743
  4. Revidering af fælles spørgeramme - MTU
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  MTU styregruppen har besluttet, at den fælles spørgeramme skal finpudses under hensyntagen til benchmark. Desuden skal der sættes yderligere fokus på social kapital både horisontalt og vertikalt.

  Projektlederen og leverandøren har på baggrund af tilbagemeldinger fra de lokale projektledere udarbejdet et review af spørgerammen fra 2010. Reviewet er sendt til kommentering i styregruppen og i de forskellige ledelsessystemer. På baggrund af denne proces ligger nu den fælles spørgeramme for MTU 2011.

  Herudover er der udarbejdet et nyt APV-modul, som igen i år er frivilligt for de enkelte enheder, således at den enkelte enhed har mulighed for at gennemføre en hel APV.

  Det reviderede APV-modul er udarbejdet med udgangspunkt i Region Hovedstadens trivselsundersøgelse og er derfor valideret og afprøvet.

  Til punktet er vedhæftet følgende bilag:

  • Et udkast til fælles spørgeramme
  • Spørgeramme APV-modul
  • Notat vedr. placering af de nationale spørgsmål

  Under behandling af punktet deltager projektleder for MTU’en Camilla Skytte Behrendsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  HR indstiller, at HU godkender den fælles spørgeramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 20-06-2011
   

  Spørgsmålet vedr. ”min nærmeste leder er faglig dygtig” skal præciseres, således at den mere tydeligt henføres til lederens faglighed som leder.

   

  Desuden skal der under faggruppe anføres en variable, der hedder lærer/underviser.

   

  Herefter blev spørgerammen godkendt, og besluttet at spørgerammen fastholdes fremadrettet.

  Medarbejdersiden orienterede om, at der stadig er medarbejdere som er utrygge omkring anonymiteten ved undersøgelsen. I forhold til den tekniske side af undersøgelsen, er der anonymitet. Projektledelsen vil fortsat informere omkring dette.

  Dernæst er det et fælles ansvar at være med til at støtte op omkring de medarbejdere, som føler sig utrygge.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/411
  5. Arrangement den 1. september om "relationel koordinering" og social kapital.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark vil den 1. sep. om eftermiddagen afholde et arrangement med den amerikanske forsker og universitetslærer i Human Ressource Management Jody Hoffer Gittell med flere.

   

  Jody Hoffer Gittell har skrevet bogen ”High Performance Healthcare”, der snart vil udkomme på dansk. Væksthus for ledelse og Tage Søndergaard Kristensen henviser ofte til Jody Hoffer Gittells undersøgelser, når de omtaler begrebet social kapital.

  Formålet med arrangementet er at uddybe og konkretisere begreberne ”relationel koordinering” og social kapital. Derudover vil formålet være at forsøge at sætte begreberne ind i en Region Syddanmark kontekst. 

  HR foreslår, at Hovedudvalget står som arrangør.

  Niels Jørgen Rønje vil orientere om, hvordan det går med planlægningen af arrangementet.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 20-06-2011
   

  Formandskabet orienterer om, at der er tilbud om deltagelse i et arrangement omkring relationel koordinering og social kapital d.1. september. HU formandskabet har sendt en mail ud omkring dette.

  Medarbejdersiden beder om, at der kommer en tolk på til arrangementet.


  Sagsnr. 11/411
  6. Status - OK11
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hovedudvalget er tidligere blevet orienteret om det overordnede indhold i den seneste overenskomstaftale. Særligt er det af interesse for Hovedudvalget, at der er sket ændringer der berører MED-systemet. Essensen af disse ændringer, som de fremgår af Danske Regioners oversigtsmateriale, er følgende:

  Hidtidige forpligtelser, der ikke længere skal drøftes i Hovedudvalget

  • Årlig drøftelse af regionens politik på kompetenceudviklingsområdet
  • Drøftelse af regionens seniorindsats
  • Drøftelse mhp at fastlægge generelle retningslinjer, rammer og principper for oplærings- og integrationsforløb
  • Drøftelse ved væsentlige ændringer i barselsudligningsordningen
  • Aftale prinsipper for TR´s vilkår
  • Drøftelse af definition på tjenestested iht. aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal.

  Derudover fjernes den årlige pligt til

  • Fremlæggelse af institutionsbaseret sygefraværsstatistik
  • Generel, overordnet drøftelse ift rammeaftale om socialt kapitel

  Samt

  • Udfyldning af de obligatoriske retningslinjer vedr. sundhed skal ikke foretages af Hovedudvalget, men af de lokale MED-udvalg

  Andre tiltag:

  • Hovedudvalget gennemfører en drøftelse af, hvilke emner og indsatsområder, udvalget finder det væsentligt at fokusere på og arbejde med i perioden
  • Én fælles MED-håndbog
  • Implementering af ændringer i arbejdsmiljøloven
  • Personalepolitisk projekt om gode erfaringer med implementering af de retningslinjer, som udsprang af OK-08.

  ---

  Det fremgår af referatet fra Hovedudvalgets møde den 17. marts 2011, at regionen vil kontakte organisationerne omkring aftaler om honorering af arbejdsmiljørepræsentanter. Status er, at drøftelserne indledes på et møde med repræsentanter fra de tre hovedorganisationer den 22. juni 2011.

  Niels Jørgen Rønje vil på mødet orientere om status på det nationale arbejde med implementering af arbejdsmiljøloven, som kræver redaktionelle ændringer MED-aftalen og håndbogen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 20-06-2011
   

  I OK 11 er der åbnet op for, at HU fremad i større omfang selv kan beslutte, hvilke temaer der skal drøftes. Der er dog fortsat ” skal-opgaver”. HU kan vælge at arbejde med de temaer der hidtil har været i MED-aftalen.

  Sekretariatet indarbejder en drøftelse af dette i årshjulet for 2012.

  Samtidigt skal det undersøges, om OK 11 giver anledning til at justere Region Syddanmarks lokalaftale.

  I forhold til arbejdsmiljødelen drøftes dette stadig. Der er indtil nu ikke nået til enighed i forligsgruppen.


  Sagsnr. 11/10909
  7. Løntilskudsordning
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

   

  Løntilskudsordningen er en ordning, der kan have positive resultater for samfundet, arbejdspladsen og den enkelte person.

  Den ledige får mulighed for oplæring og genoptræning af faglige og sociale kompetencer, hvorved muligheden for at genetablere tilknytning til arbejdsmarkedet og ordinær beskæftigelse øges.

  Ordningen giver en arbejdsplads mulighed for at få udført arbejdsopgaver, der normalt ikke ville være prioriteret (merbeskæftigelse), samt mulighed for at forbedre forhold vedrørende rekruttering og evt. kompetenceudvikling.

  Når ordningen bruges, skal der ske en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere på den pågældende arbejdsplads. Arbejdspladsen kan altså ikke afskedige en medarbejder for at ansætte en ledig med løntilskud. Inden en stilling besættes med en ledig i løntilskud, skal dette aftales med en medarbejderrepræsentant.

  En eventuel ansættelse aftales i samarbejde mellem ansøger, jobcentret eller anden aktør og Region Syddanmark. Jobcentrene eller anden aktør, kan inden for den udmeldte tilskudskvote, anmode regionen om, at stille en løntilskudsplads til rådighed. Jobcentrene og anden aktører skal indtil videre kun sende blanket AB 280 "rekvirering af løntilskudsplads" når der ikke kan henvises til et konkret job med løntilskud.

  Region Syddanmark skal inden for en frist på 24 hverdage finde en plads. Hvis Region Syddanmark ikke opfylder sin forpligtigelse vil man blive sanktioneret og skal afholde udgifterne ved andet tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats til den ledige i op til 6 måneder.
   

  Vurdering af en eventuel bod

  Region Syddanmark havde i 2010 i gennemsnit hver måned ca. 125 personer ansat i løntilskud. Nogle i korte perioder andre længere. Personer i løntilskud har stadig en forpligtigelse til at søge faste job. Region Syddanmarks kvote i 2011 er på 533 helårspersoner svarende til 1066 personer i en 6 måneders løntilskudsperiode. Perioden for den enkelte ansatte er typisk i 6 måneder men kan forlænges til et år.

  Skemaet viser fordelingen af løntilskudsjobbene i Region Syddanmark i 2010 samt hvordan det burde være i 2011, hvis Region Syddanmark, havde kvoter fordelt efter antallet af fuldtidsansatte.
   

  Enhed

  Gennemsnitligt antal pr. måned i 2010

  Gennemsnitligt antal pr. måned i 2011 fordelt efter antal fuldtidsansatte

  Odense Universitets Hospital

  7,5

  197

  Sygehus Lillebælt

  49,0

  101

  Sydvestjysk Sygehus

  3,5

  59

  Sygehus Sønderjylland

  51,5

  48

  Psykiatrien

  4,0

  48

  Sociale institutioner

  5,5

  43

  Regionshuset m.m.

  4,0

  27

  I alt

  125,0

  534
   

  I forbindelse med en løntilskudsordning er Region Syddanmarks udgifter dagpengesatsen plus arbejdsmarkedsbidrag (8%) plus 15% feriepenge plus AER, AKUT og ATP-bidrag plus pension af personens normalløn (hvis personen er berettiget til pension – både arbejdsgiver- og medarbejder bidrag).


  Den sidste del er meget afhængig af personen. F.eks. hvis der er tale om en akademiker på slutløn, er beløbet forholdsvis højt. Dagpengesatsen er mindre, hvis der er tale om en dimittend.

  I forbindelse med en løntilskudsordning vil Region Syddanmark modtage refusion således, at det ca. koster 6.000 kr. at have en person i løntilskud pr. måned.

  Ved en eventuel bod skal der betales det fulde beløb – ikke kun selve refusionsbeløbet. Hvis der skulle betales bod for alle ville det være et anseeligt millionbeløb.

  Betaling af bod

  For at der kan udbetales bod, skal der være et jobcenter eller anden aktør, hvor der er en person, der vil ansættes i Region Syddanmark. Der skal udfyldes en AB- 280 blanket.

  Normalt henvender jobcenteret eller anden aktør sig direkte til det enkelte tilbud/ afdeling/sygehus eller til HR Personaleudvikling. Henvendelsen tager typisk udgangspunkt i en konkret persons ønsker, og mulighederne drøftes med det enkelte arbejdssted. Jobbet beskrives på blanket AB-201. Arbejdspladsen kan også henvende sig til Jobcenteret med et jobtilbud.

  I praksis vil HR bruge en del ressourcer på denne dialog med jobcentre eller anden aktør. De jobcentre eller alternative aktører, der indtil nu har benyttet sig af AB- 280 blanketten, er det lykkedes HR at finde en løntilskudsplads til eller ansøgeren har valgt at trække sin ansøgning på grund af transportforhold eller lignende. De fleste jobformidlere synes at være interesseret i en samarbejdsløsning omkring den enkelte person. En arbejdsplads, der ønsker at få en ansat, rimelig afstand fra bopæl, kvalifikationer m.m.

  Der synes også at være en generel tilbageholdenhed vedrørende forsøg på ansættelse af personer i løntilskud fra jobcentrenes side, hvis arbejdspladsen varsler afskedigelser. På den anden side synes det sværere for nogle jobcentre og anden aktører i visse dele af landet at kunne finde jobmuligheder.

  Boden er ikke en samlet årlig bod, men en, der vurderes i hvert enkelt konkrete sag, og indtil nu er der ingen regioner, der har "afholdt udgifterne ved andet tilbud". HR følger udviklingen tæt.

  Sammenfattende skal det slås fast, at Region Syddanmark er forpligtiget til at etablere løntilskudsjob. Forpligtigelsen er konkretiseret i en samlet kvote henvendelser om løntilskudsjob såvel centralt som decentralt. Hvis Region Syddanmark ikke gør en aktiv indsats for at finde et job i 6 måneder, risikerer vi at blive dømt en bod. Derfor skal alle gøre en indsats på området.

   
  fold dette punkt ind Indstilling
   


  HR indstiller til orientering og drøftelse. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 20-06-2011
   

  Løntilskudspunktet dagsordensættes på et senere møde, hvor der kan tages en nærmere drøftelse heraf.

  Ledelsessiden pointerer dog, at regionen har en samlet forpligtigelse til at tage et vist antal personer i løntilskud, men at regionen ikke aktivt skal ud at tilbyde sig.

  Fordelingen i punktet er ikke noget der arbejdes efter, idet der er en samlet forpligtigelse som region. Hvis vi fordelte ’kvoten’ råt ville den se ud, som anført i punktet, men det skal ikke opfattes som konkrete institutionskvoter

  Det blev understreget, at de personer, som er blevet anvist til regionen, er der fundet en stilling til.

  Punktet sættes på igen efter sommerferien.


  Sagsnr. 11/411
  8. Status på FAM uddannelserne
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fælles Akut Modtagelser (FAM) bliver et centralt omdrejningspunkt i de kommende års udvikling af det danske sundhedsvæsen.

  En status for Region Syddanmarks FAM uddannelser er vedhæftet punktet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 20-06-2011
   

  Medarbejdersiden spurgte om ikke andre faggrupper end læger og sygeplejersker skal uddannes i FAM-regi?

  Ledelsessiden orienterede om, at man i første omgang har vurderet, at det var disse to faggruppe som først skulle uddannes. Derefter må man se på, om der er yderligere behov for efteruddannelse af andre faggrupper.

  Medarbejdersiden vil gerne, at der lokalt skal fokuseres på teambuilding.

  Ledelsessiden gør opmærksom på, at dette fokus også er planlagt i FAM-uddannelsen. OUH har desuden fokus på dette i forbindelse med FAM i Svendborg.

  Medarbejdersiden efterspørger desuden, om der findes fælles regionale benævnelser for FAM, så borgerne ikke bliver forvirret?

  Ledelsessiden orienterer om, at det hedder FAM-afdelinger, men at de enkelte enheder ind til videre selv bestemmer benævnelsen. Borgerne er typisk knyttet an på et bestemt sygehus, hvorfor forskellige benævnelser ikke bør give anledning til forvirring. Desuden er det væsentligt at understrege, at alle forhold vedr. FAM er en glidende proces.  

  Medarbejdersiden spørger efterfølgende til uddannelse i psykiatrien, da FAM også fremadrettet skal modtage psykiatriske patienter.

  Ledelsessiden orienterer om, at der arbejdes på det, men at der ikke foreligger noget konkret endnu. Dette er først aktuelt fra 2013, hvor FAM vil begynde at modtage de psykiatriske patienter.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6743
  9. Minitrivselsundersøgelse for afdelinger på under 5 medarbejdere
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  MTU projektledelen har sammen med de lokale projektledere kigget på det tilsendte materiale vedr. minitrivselsundersøgelse for afdelinger på under fem medarbejdere.

  Projektgruppen udarbejder sammen med leverandøren et materiale, der følger af det overordnede MTU-koncept.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 20-06-2011
   

  HU støtter op om, at en minitrivsel for afdelinger med en besvarelse på under fem medarbejdere tager udgangspunkt i den eksisterende undersøgelse, og at der bliver procesværktøjer tilgængelige på HR-portalen.

   Samme sted vil der også blive mulighed for at man kan printe en papirudgave af spørgeskemaundersøgelsen, som dermed stadig kan være et udgangspunkt for en trivselsdialog i de pågældende afdelinger.  


  Sagsnr.  
  10. Evt.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 20-06-2011
   

  Lone Rasmussen orienterede om, at medarbejdersiden i Regionshusets MED-udvalg ikke bakker op omkring den proces, der har været omkring effektiviseringer af tværgående støttefunktioner i regionshuset. Der kommer en henvendelse om brud på lokalaftalen til HU formandskabet i eftermiddag.

  Medarbejdersiden spørger desuden til en status på sygefraværsprojektet eftersom, det er en del af økonomiaftalen.

  Ledelsessiden orienterede om, at de ikke helt er klar til næste skridt i processen.


  Sagsnr.  
  11. Opfølgning fra mødet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Hovedudvalget den 20-06-2011
   

  Der skal kommunikeres ud om følgende punkter:

  MTU – spørgerammen: at den er godkendt og fastholdes fremadrettet

   

  Løntilskud: at kvoter ikke er for den enkelte institution, men et fælles regionalt anliggende. Kvoten for Regionen er ikke et mål der skal nås, men en samlet forpligtelse. Regionen skal derfor ikke opsøge løntilskud.

   

  Social Kapital: At der kommer dansk tolk på til arrangementet den 1. sept. vedr. social kapital.


  Siden er sidst opdateret 15-09-2011.
  Kontakt HR

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 |CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap