Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 27. juni 2011

Mødedato
27-06-2011 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, F
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Finn T. Hansen, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, F
 • Jørgen Pless, L
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Thies Mathiasen, O
 • René Lundegaard, O (midlertidigt medlem for Lars Aarup)
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V
 • Carl Erik Jensen, stedfortræder

 • Afbud
   
 • Pia Tørving, A
 • Poul Sækmose, C
 • René Lundegaard, O (midlertidigt medlem for Lars Aarup)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Første økonomi og aktivitetsrapportering 2011
  2. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  3. Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2010
  4. Nyt universitetshospital i Odense - økonomi for 2011 og 2012
  5. Sygehus Sønderjylland, etablering af fælles akutmodtagelse i Aabenraa
  6. Byggeprogram for udbygning af Kolding Sygehus fase 2 og 3
  7. Tilkendegivelse om kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus
  8. Implementering af fødeplan mv. - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  9. Anlægsbevilling til P-hus i Aabenraa
  10. Etablering af nye undersøgelsesrum mm. i forbindelse med lungepakken på Sygehus Lillebælt, Vejle
  11. Etablering af dagkirurgi- og Da Vinci-center i eksisterende skadestueområde
  12. Afhjælpning af indeklimaproblemer på OUH - bygning 38, den gamle sygeplejeskole
  13. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks post. doc.-pulje 2011 - indstillinger
  14. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks Forsknings pulje 2011 - indstilling af projekter
  15. Omlægning af den siddende patienttransport
  16. Overdragelse af Augustenborg Slotskirke til Augustenborg Menighedsråd
  17. Flytning af gerontopsykiatrien fra Middelfart
  18. Revision af den Regionale UdviklingsPlan - forslag til initiativer og hovedstruktur
  19. Analyse af fælles styrkepositioner i det nordlige Slesvig-Holsten og Syddanmark
  20. Ansøgninger til uddannelsespuljen 2011
  21. Kulturpuljen - Regionale Fyrtårne, april 2011
  22. Kulturpuljen - Store projekter, april 2011
  23. Kulturpuljeansøgning - "Stjernestunder på tværs af kulturen"
  24. Vedtagelse af tillæg nr. 2 for et råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune
  25. Vedtagelse af tillæg nr. 3 for et råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune
  26. Energi- og miljøredegørelse 2010
  27. Deltagelse i konference i forbindelse med EU-projekt
  28. Årsregnskab 2010 for Amgros I/S
  29. Afrapportering fra studietur til San Francisco og Los Angeles den 4. til 11. maj 2011
  30. Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
  31. Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning eller intensiv terapi
  32. LUKKET PUNKT - Nyt universitetshospital i Odense - valg af projekt
  33. LUKKET PUNKT - Præhospital dækning i Sønderborg Kommune
  34. LUKKET PUNKT - Nyborgskolens økonomiske situation


  Sagsnr. 11/8910
  1. Første økonomi og aktivitetsrapportering 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  I løbet af 2011 skal der aflægges tre økonomi og aktivitetsrapporteringer vedr. den løbende udvikling i aktivitet, økonomi samt kvalitets- og servicemål mv. Dette er den første afrapportering for 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forventningen til udviklingen i aktivitet og økonomien for 2011 er sammenfattet i nedenstående tabel. En mere uddybende gennemgang findes dels i et sammenfatningsnotat, dels i notaterne vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning og Regional Udvikling. 

  Område

  Aktivitet

  Økonomi

  Sundhed

  SLB forventer en beskeden vækst, mens SHS OG SVS forventer at aktiviteten kommer til at svare til baseline. Pt. har det ikke være muligt for OUH at udarbejde en valid aktivitetsprognose.

  Forventes mindreforbrug

  Samlet forventes der et mindreforbrug.

  Somatik: Forventes balance på sygehusene. Pt. forventes det at konsolideringsrammen ved årets afslutning er udisponeret.

  Psykiatri: Forventes balance.

  Sygesikring: Forventes mindreforbrug, herunder mindreforbrug på ca. 146 mio. kr. vedr. medicin.

  Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

  Social og Specialundervisning

  Belægningsprocenten forventes samlet at blive 93,1 % , hvilket er 4,2 procentpoint lavere end den budgetterede belægning

  Forventes overskud

  Det forventes at det akkumulerede underskud kan afdrages med 13 mio. kr., mod de forventede 26,8 mio.kr.

  Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

  Regional Udvikling

  Evt. forskydninger i planlagt aktivitet.

  Forventes balance

  Bevillingerne forventes disponeret ved årets udgang, mens forbruget i et vist omfang først sker i 2012.

  Uforbrugte midler overføres til 2012 til samme formål

  Fælles formål og administration

   

  Forventes merforbrug

  Der forventes merudgifter på 30 mio. kr. som skyldes øgede udgifter til it. Merforbruget bliver finansieres af hovedkonto 1 og 3

  Renter mv.

   

  Forventes merforbrug

  Pt. forventes merudgifter i størrelsesordenen 8 mio. kr. Skønnet er dog forbundet med betydelig usikkerhed, bl.a. afhængigt af udviklingen i renteniveauet.

   
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den første økonomi og aktivitetsrapportering tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/7015
  2. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen omfatter permanentgørelse af økonomi svarende til sygehusenes meraktivitet i 2010 til videreførsel af aktivitetsniveauet i 2011 og frem, tilpasning af sygehusenes investeringsrammer, strukturbesparelser på Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland og gældsudsættelse for Odense Universitetshospital. Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forlængelse af den 1. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2011, som forelægges for regionsrådet i et andet dagsordenspunkt på samme møde, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne af sagerne er indregnet i prognosen for 1. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført 205,522 mio. kr. og det psykiatriske sygehus 8,850 mio. kr. til videreførsel af aktivitetsniveauet fra 2010 til 2011 og frem.

  Derudover foreslås, at Odense Universitetshospitals gældsafdragelse udskydes således, at Odense Universitetshospital afdrager 62 mio. kr. årligt fra 2012.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Tilbagebetaling af ejendomsskat – Sydvestjysk Sygehus
  • Justering af investeringsrammer Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital
  • Refundering af lønudgifter til lægelige projektledere – alle somatiske sygehuse
  • Driftstilskud P-hus i Esbjerg – Sydvestjysk Sygehus
  • Anskaffelser til Ølgod Lægehus
  • Anskaffelser til Regiontandplejens lokaler på Sygehus Lillebælt
  • Løft af højt specialiseret behandling - Odense Universitetshospital
  • Integrationsmidler til Cetrea
  • Afregningssystem sygesikringen
  • Tilpasning af budget til Brørup Sundhedscenter
  • Strukturbesparelse - Sygehus Sønderjylland
  • OPT- Augustenborg - Psykiatrisygehuset
  • Ejendomsudgifter lokalpsykiatri Aabenraa
  • En række mindre budgetneutrale omflytninger inden for sundhedsområdet.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2010-aktiviteten i 2011 og frem med en bevilling på 205,522 mio. kr.

  At det psykiatriske sygehus får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2010-aktiviteten i 2011 og frem med en bevilling på 8,850 mio. kr.

  At Odense Universitetshospital bevilliges en gældsudsættelse på 60,9 mio. kr. i 2011.

  At der meddeles en anlægsbevilling på -20,470  mio. kr. (indeks 123,9) til justering af investeringsrammerne på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt.

  At det afsatte og frigivede rådighedsbeløb på sygehusenes investeringsrammer nedsættes med 20,470 mio. kr. i 2011. Bevillingen tilgår sygehusenes driftsrammer.

  At  der meddeles anlægsbevilling på 2,787 mio. kr. (indeks 123,9) til justering af praksisafdelingens investeringsramme til lægehus i Ølgod og Regionstandplejens lokaler.

  At  der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2,787 mio. kr. i 2011 til justering af praksisafdelings investeringsramme til lægehus i Ølgod og Regionstandplejens lokaler, finansieret af praksisafdelingens driftsbudget.

  At der meddeles anlægsbevilling på 2,240 mio. kr. (indeks 123,9) til justering af anlægsprojektet Cetera.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2,240 mio. kr. i 2011 til justering af anlægsprojektet Cetrea, finansieret af anlægsrammen til større IT-systemer.

  At der meddeles anlægsbevilling på 0,380 mio. kr. (indeks 123,9) til justering af anlægsprojektet MUSE-EKG.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,380 mio. kr. i 2011 til justering af anlægsprojektet MUSE-EKG, finansieret af driftsrammen til hjerteforløb.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/9308
  3. Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Siden 1. januar 2007 har kommunerne været medfinansierende på sundhedsområdet. I den forbindelse skal der årligt følges op på den registrering af aktiviteten, der ligger til grund for beregningen af kommunernes andel af sundhedsudgifterne. Vedlagte redegørelse beskriver administrationen af indberetningerne af aktiviteten og kontrolforanstaltninger i forhold til at sikre korrekte registreringer. Redegørelsen forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Senest 1. september 2011 skal regionsrådet afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen.

  Dette fremgår af  cirkulære nr. 128 af 27. december 2009 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen m.v. og cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.

  Vedlagte redegørelse indeholder administrationens beskrivelse af aktiviteten samt af regionens administration af området - herunder kontrolforanstaltninger i forhold til sygehusenes indberetninger til Landspatientregistret og e-Sundhed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet afgiver redegørelsen til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/4536
  4. Nyt universitetshospital i Odense - økonomi for 2011 og 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  I samarbejde med bygherrerådgiver har Projektorganisationen for Nyt OUH vurderet de planlagte aktiviteter for 2011 og 2012 med tilhørende økonomi i relation til forberedelsen af nyt universitetshospital i Odense. Derudover omhandler sagen projektkontor for Nyt OUH samt forsikring til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Økonomi for 2011 og 2012

  På sit møde den 31. januar 2011 valgte regionsrådet at udpege tre vindere af projektkonkurrencen for Nyt OUH og SUND. Disse tre vindere indgik i foråret 2011 i processen "udbud med forhandling" med det formål, at der på regionsrådsmødet den 27. juni 2011 kan udpeges en endelig vinder og dermed totalrådgiver for projekt Nyt OUH. Sag om udpegning af endelig vinder af projektkonkurrencen fremlægges som lukket sag på dagsordenen.

  Efter regionsrådets forventede udpegning af en endelig vinder og dermed totalrådgiver for projekt Nyt OUH går projektet ind i en ny fase: Byggeprogramfasen. Denne fase strækker sig fra medio 2011 og forventeligt frem til medio 2012. Efter Byggeprogramfasen vil projekt Nyt OUH i den resterende del af 2012 gå ind i dispositionsforslagsfasen.

  Projektorganisationen for Nyt OUH har i samarbejde med bygherrerådgiver vurderet de planlagte aktiviteter for 2011 og 2012, og har på baggrund heraf estimeret den tilhørende økonomi. Posterne for økonomien knytter sig dermed til hele 2011 og 2012. Indholdet af posterne er i hovedtræk beskrevet i notat af 18. maj 2011. Endvidere indeholder notatet en oversigt over overslagsårene 2013 til 2015.

  For 2011 er der allerede i investeringsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 35,983 mio. kr., mens der for 2012 er afsat et rådighedsbeløb på 15,690 mio. kr.

  For 2011 kan finansieringsbehovet herudover opgøres til 40,164 mio. kr. (indeks 123,9), mens finansieringsbehovet herudover for 2012 kan opgøres til 68,419 mio. kr. (indeks 123,9).

  Ud over rådighedsbeløb anmodes om anlægsbevilling til udarbejdelse af byggeprogram. Det skal understreges, at anlægsbevillingen kun anvendes fuldt ud, såfremt regionsrådet i anden lukket sag på dagsordenen tiltræder indstillingen om, at der igangsættes udarbejdelse af byggeprogram for projekt Nyt OUH.

  Projektkontor

  Som nævnt ovenfor er det forventningen, at der på dagens møde i regionsrådet træffes beslutning om udpegning af en totalrådgiver for projekt Nyt OUH. Det vil være fremmeligt for samarbejdet mellem projektorganisationen for Nyt OUH og totalrådgiveren, at der hurtigt efter underskrivelse af kontrakt med totalrådgiver finder en samlokalisering sted mellem de to parter. En samlokalisering er endvidere forudsat i udbudsbetingelserne.

  Regionsrådet anmodes derfor om, at bemyndige projektorganisationen for Nyt OUH til at indgå flerårig aftale om projektkontor til samlokalisering af projektorganisationen for Nyt OUH og totalrådgiver. Bemyndigelsen vedrører kun den del af projektkontoret som anvendes af projektorganisationen og bygherrerådgiver, idet totalrådgiver selv finansierer sin del af projektkontoret.

  Der vil kun blive indgået aftale om projektkontor, såfremt der i aftalen for såvel regionens som totalrådgiverens andel af projektkontoret er et forkortet opsigelsesvarsel for perioden frem til der foreligger et endeligt tilsagn fra regeringen til projekt Nyt OUH.

  Der vil efterfølgende blive fremlagt sag til politisk behandling vedrørende deponering.

  Forsikringsforhold

  I forbindelse med opførelsen af Nyt OUH har projektorganisationen for Nyt OUH rådført sig med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der yder rådgivning på forsikringsområdet. Willis anbefaler, at der for projekt Nyt OUH etableres én fælles forsikring for alle kontraktparter, en såkaldt CAR-forsikring (Cover All Risk-forsikring).

  Indgåelse af aftale om forsikring til projekt Nyt OUH har en beløbsstørrelse der gør, at aftale om forsikring skal udbydes i EU-udbud. Det forventes, at indgåelse af aftale om forsikring til projekt Nyt OUH vil kunne ske i efteråret 2011.

  Når aftale om forsikring forventes at foreligge i efteråret 2011 vil Projektorganisationen for Nyt OUH derfor fremlægge yderligere en bevillingssag, hvori der anmodes om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling til aftale om forsikring.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 40,164 mio. kr. (indeks 123,9) for 2011 og 68,419 mio. kr. (indeks 123,9) for 2012.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 84,583 mio. kr. (indeks 123,9).

  At der for overslagsårene 2013 til 2015 afsættes rådighedsbeløb på i alt 552,281 mio. kr. (indeks 123,9), heraf 330,227 mio. kr. for 2013, 106,427 mio. kr. for 2014 og 115,627 mio. kr. for 2015.

  At finansiering heraf i første omgang sker af de likvide midler, idet den endelige finansiering inkl. tilskud fra den statslige kvalitetsfond og låntagning først bringes bevillingsmæssigt på plads, når endeligt tilsagn foreligger.

  At projektorganisationen for Nyt OUH bemyndiges til at indgå flerårig aftale om projektkontor.

  At der efterfølgende vil blive fremlagt sag til politisk behandling vedrørende deponering for projektkontor.

  At der senere vil blive fremlagt yderligere en bevillingssag hvori der anmodes om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling til aftale om forsikring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8015
  5. Sygehus Sønderjylland, etablering af fælles akutmodtagelse i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sygehus Sønderjylland planlægger at etablere en fælles akutmodtagelse i Aabenraa pr. 1. januar 2012 i en eksisterende bygning indtil nybyggeriet af en fælles akutmodtagelse (FAM) er færdig i september 2013 som en del af kvalitetsfondsprojektets Fase 1. Udgifterne til etableringen af den fælles akutmodtagelse i eksisterende bygning er vurderet til 0,750 mio. kr. i 2011 og foreslås finansieret af prioriteringspuljen på sundhedsområdets anlægsbudget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med byggeri af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa bliver der i Fase 1 bygget en fælles akutmodtagelse (FAM), som forventes ibrugtaget i september 2013. Sygehus Sønderjylland planlægger dog at fremskynde etableringen af en fælles akutmodtagelse i Aabenraa til 1. januar 2012. Dette skal ske ved at etablere et fælles afsnit for udredning af akut indbragte medicinske, kirurgiske og ortopædkirurgiske patienter og skadestuepatienter i eksisterende sengebygning C. På den baggrund har Sygehus Sønderjylland udarbejdet vedlagte idéoplæg, som forelægges til godkendelse.

  Den fælles akutmodtagelse skal sikre en bedre modtagelse, diagnosticering og behandling af de akutte patienter. I den fælles akutmodtagelse skal speciallægerne i front, så de kan diagnosticere og behandle patienter i aften- og nattetimerne. Det forventes at medføre hurtigere patientforløb. Etableringen af en fælles akutmodtagelse pr. januar 2012 vil give mulighed for at samle erfaringer på området og få et bedre grundlag at planlægge den endelige fælles akutmodtagelse, som også skal modtage akutte patienter fra Haderslev og Sønderborg.

  Den fælles akutmodtagelse planlægges etableret med i alt 23 senge i sengebygning C, som ligger nærmest akutmodtagelsen i skadestuen. Det medfører, at de nuværende afdelingers placering skal ændres, og at der skal etableres et badeværelse i henholdsvis sengeafsnit A og sengeafsnit C samt etableres nursecall i sengeafsnit A. Etableringen af badeværelser og nursecall er nødvendig for, at driften kan fungere. Forbedringerne er i overensstemmelse med kvalitetsfondsprojektets Fase 1 og Fase 2, og kan derfor også anvendes efter det fuldt udbyggede akutsygehus ibrugtages. Udgiften er vurderet til i alt 0,750 mio. kr. i 2011, og foreslås finansieret af prioriteringspuljen på sundhedsområdets anlægsbudget.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplægget for fælles akutmodtagelse på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 til etablering af en fælles akutmodtagelse på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, finansieret af prioriteringspuljen i 2011.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. (indeks 123,9) til fælles akutmodtagelse på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8204
  6. Byggeprogram for udbygning af Kolding Sygehus fase 2 og 3
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udbygningen af Kolding Sygehus er planlagt til at foregå i fire faser. Byggeprogram for fase 2 og 3 forelægges hermed til godkendelse i regionsrådet. Fase 2 indeholder primært udbygningen af den akutte behandling på sygehuset, herunder den fælles akutmodtagelse. Fase 3 indeholder primært en ny sengebygning og ankomsthal. Projektet finansieres via statens kvalitetsfond, og har modtaget endeligt tilsagn fra regeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 28. september 2009 generalplanen for Kolding Sygehus samt byggeprogrammet for etablering af et mor – barn center (fase1). Efterfølgende har der været afholdt en projektkonkurrence, hvor en vinder blev kåret den 27. september 2010. Den 31. januar 2011 blev der frigivet et rådighedsbeløb på 63,9 mio. kroner (indeks 123,9) til totalrådgiverydelser i forbindelse med fase 2 og 3.

  Planlægningen af fase 2 og 3 har været i gang siden årsskiftet 2011. Der har været afholdt et stort antal brugermøder indenfor de forskellige områder. Kolding Kommune, Arbejdstilsynet, hygiejne- og sikkerhedsorganisationen, samt forskellige patientforeninger har været en del af planlægningen og vil også fremover udgøre væsentlige samarbejdspartnere. Kolding Sygehus har på denne baggrund i samarbejde med totalrådgiveren udarbejdet et byggeprogram for fase 2 og 3.


  Fase 2 og 3 omfatter etablering af Fælles Akut Modtagelse (FAM), udbygning af røntgen- og operationsafdeling inklusiv opvågning, ny sengebygning, ny hovedindgang med tilknyttet auditorium, nyt kapel, flytning af apotek samt etablering af et antal erstatningsparkeringspladser.

  For en yderligere uddybning henvises til det vedlagte resumé af byggeprogrammet.

  I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet har det vist sig hensigtsmæssigt at ændre indholdet i fase 2 og 3. Ændringerne er beskrevet nedenunder.

  • Etablering af et nyt kapel. Valget af vinderprojektet nødvendiggør et nyt kapel. Pris 8,570 mio. kr. (indeks 123,4).
  • For at få en sammenhængende og driftsmæssig rationel røntgenafdeling er det hensigtsmæssigt at fremskynde fase 4 udvidelsen og ombygningen af røntgenafdelingen. Der etableres samtidig et areal til lettere sygehusfunktioner. Pris 21,525 mio. kr. (indeks 123,4).
  • I vinderprojektet indgik en ufinansieret ½ etage, som i givet fald skulle etableres som tagterrasse eller lignende. Ved at etablere den halve etage som råhusetage samtidig med resten af sengebygningen, opnås en højere grad af fleksibilitet, ligesom det er økonomisk mere fordelagtigt at foretage udførelsen samtidig. Pris 14,280 mio. kr. (indeks 123,4).
  • Over FAM er der mulighed for at etablere et antal kontorer, som vil ligge særdeles hensigtsmæssigt i forhold til de kliniske afdelinger. Pris 8,9 mio. kr. (indeks 123,4).
  • Etablering af 100 nye parkeringspladser til færdiggørelse af området foran FAM. Pris 2 mio. kr. indeks (123,4).
  • Udførelse af jordarbejder ved indgangen til mor-barn centret, som er en del af fase 1, men som ikke kan udføres på nuværende tidspunkt pga. fase 2 byggeriet. 0,3 mio. kr. (indeks 123,4).
  • Heliporten (helikopterlandingsplads) etableres på jorden foran den fælles akutmodtagelse. Dermed undgås støj og rystelser i bygning. Funktionaliteten er fortsat hensigtsmæssig og der opnås en besparelse i projektet.


  Samlet giver ovenstående ændringer en udvidelse af budgettet for fase 2 og 3 på i alt 55,575 mio. kr. (indeks 123,4). Kontorer og lettere sygehusfunktioner inkl. jordarbejde foreslås finansieret ved en overflytning af 13,575 mio. kr. (indeks 123,4) fra fase 1 bevillingen til kontorer.

  Om- og udbygningen af røntgen var oprindeligt planlagt til fase 4. Grundet projektets form skal dette udføres i fase 2-3, ligeledes skal der oprettes parkeringspladser, der forsvinder i byggeperioden, og der foreslås derfor fremrykket 18 mio. kr. (indeks 123,4) fra fase 4.


  Placeringen af den fælles akutmodtagelse i det vindende projekt har medført at det nuværende kapel skal flyttes. Dette var oprindeligt ikke budgetteret i ansøgningen til ekspertpanelet.

  Den halve råhusetage er som tidligere omtalt ikke en del af det oprindelige projekt. Den halve etage vil give det fremtidige sygehus en højere grad af fleksibilitet og lavere udgifter til en evt. fremtidig udvidelse. Disse to projektudvidelser til i alt 24 mio. kr. foreslås finansieret ved en overførsel af 20 mio. kr. (indeks 123,4) fra fase 4 samt besparelser i fase 2 og 3.


  Det samlede anlægsbudget for fase 2 og 3 udgør derefter 730,426 mio. kr. (indeks 123,9). Heraf er der tidligere bevilliget 63,9 mio. kr. (indeks 123,9) til rådgiverydelser. 
  Dette betyder, at der skal afsættes et rådighedsbeløb på 666,526 mio. kr. (indeks 123,9).
  Håndteringen af de afledte driftsudgifter i forbindelse med byggeriet vil indgå i forbindelse med de kommende års budgetlægning.
  Anlægsudgifterne fordeler sig som vist i tabellen:

  Fordeling af rådighedsbeløb til fase 2 og 3 i Kolding (beløb i mio. kr. ved indeks 123,9)

  År

  Fase 1

  Fase 2 og 3

  2011

  -13,630 

  17,209

  2012

   

  86,191

  2013

   

  219,924

  2014

   

  241,313

  2015

   

  101,889

  I alt

   

  666,526

  Projektet skal finansieres af kvalitetsfondsmidlerne, men da Indenrigs- og Sundhedsministeriet endnu ikke har udbetalt midlerne, foreslås rådighedsbeløbet i første omgang finansieret af de likvide midler, idet den endelige finansiering inkl. tilskud fra kvalitetsfonden og låntagning efterfølgende bringes på plads.

  Byggeriet af FAM og sengebygningen forventes påbegyndt i efteråret 2012. Inden dette tidspunkt er det nødvendigt, at kapellet er etableret, at apoteket og to eksisterende pavilloner er flyttet, samt at der er etableret erstatningsparkeringspladser. De to pavilloner skulle oprindeligt have været fjernet, men da voksenpsykiatrien ikke er flyttet som forudsat, er det nødvendigt at bibeholde pavilloner for at have tilstrækkelige rokademuligheder.
  Af hensyn til den meget stramme tidsplan er det derfor nødvendigt med et forceret forløb for de nævnte projekter, hvorfor der anmodes om, at regionens sundhedsdirektør bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogrammet for Fase 2 og 3 i Kolding godkendes.

  At den allerede meddelte anlægsbevilling vedrørende mor barn center – fase 1 reduceres med 13,63 mio. kr. (indeks 123,9) på grund af forskydninger mellem fase 1 og fase 2 og 3.

  At det afsatte rådighedsbeløb vedrørende mor barn center – fase 1 reduceres med 13,63 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 med henblik på finansiering af fase 2 og 3.

  At det afsatte rådighedsbeløb vedrørende fase 2 og 3 øges med 666,526 mio. kr. (indeks 123,9) til fase 2 og 3 i perioden 2012-2015 jf. sagsfremstillingen. Rådighedsbeløbet finansieres i første omgang dels af reduktionen af rådighedsbeløbet til fase 1, og til dels af de likvide midler, idet den endelige finansiering inkl. tilskud fra kvalitetsfonden og låntagning efterfølgende bringes på plads.

  At der frigives rådighedsbeløb på 35,142 mio. kr. (indeks 123,9) til udgifter i forbindelse med kapel, apotek, erstatningspladser og pavilloner fordelt med 17, 209 mio. kr. i 2011 og 17,933 mio. kr. i 2012.

  At der meddeles et tillæg på anlægsbevilling på 35,142 mio. kr. (indeks 123,9) til udgifter i forbindelse med kapel, apotek, erstatningspladser og pavilloner.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat for kapel, apotek, erstatningspladser og pavilloner indenfor den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6303
  7. Tilkendegivelse om kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med projektkonkurrencen for Kolding Sygehus blev der udpeget en evt. placering af et sundhedscenter på matriklen. Kolding Kommune ønsker nu en tilkendegivelse af, om Region Syddanmark er interesseret i at få opført et sundhedscenter ved Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kolding Kommune er interesseret i at opføre et sundhedscenter på ca. 8.000 m2 på matriklen ved Kolding Sygehus. Der har i den forbindelse været en dialog med Kolding Kommune om forskellige muligheder for en placering af et sundhedscenter med bl.a. genoptræning, sundhedspleje, rehabiliterings- og akutcenter samt tandklinik. Projektkonkurrencen for udbygningen af Kolding Sygehus angiver en placering på den nuværende parkeringsplads tæt ved den fremtidige hovedindgang. Derudover har der været drøftet en placering i det nuværende ungdomspsykiatri samt i Dyrehavegård syd for sygehuset ved Ndr. Ringvej. Et evt. sundhedscenter vil blive drevet og opført af Kolding Kommune, og kommunen skal betale markedsværdi for byggegrunden og betale for de erstatningsparkeringspladser, der skal etableres.

  Før dette arbejde fortsættes, ønsker Kolding Kommune en tilkendegivelse af, om Region Syddanmark ønsker at få opført et sundhedscenter ved Kolding Sygehus. Det er administrationens vurdering, at den påtænkte placering ikke vil forringe mulighederne for en eventuel senere udbygning af sygehuset.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der tilkendegives støtte til et sundhedscenter ved Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/8611
  8. Implementering af fødeplan mv. - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere vedtaget Region Syddanmarks regionale fødeplan. Som følge heraf har Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, udarbejdet detaljerede tegninger og byggeprogram over de nødvendige tilpasninger, som hermed forelægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådsmødet den 13. december 2010 blev Region Syddanmarks regionale fødeplan vedtaget. I Gynækologisk/Obstetrisk afdelings nuværende lokaler på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, er det ikke umiddelbart muligt at implementere fødeplanen. Sygehuset har fundet følgende tiltag nødvendige for at leve op til fødeplanen:

  • Oprettelse af familieambulatorium samt modtagelses- og venteværelse for samme, hvor varetagelsen af fødeplanens særlige tilbud i svangreambulatoriet kan foregå.
  • Etablering af barselsklinik.
  • Ombygning af sengestuer til familierum og flytning af nuværende ultralydsrum, hvorved der opnås plads til faderen/partneren under hele forløbet.
  • Oprettelse af undervisnings- og videokonferencefaciliteter (ammeundervisning, fødsels- og kejsersnitsforberedelse m.m.).

  I forbindelse med en arbejdspladsvurdering af sectiostuen (sectio: kejsersnit) er det erfaret, at pladsen på stuen ikke imødekommer muligheden for akut sectiobehandling. For at sikre den fødende og barnet de tryggeste rammer ved at forblive på fødegangen, tillægges den nuværende sectiostue to mindre tilstødende birum, således at sectiostuen fremadrettet kan imødekomme pladskravene.

  Ombygningerne forventes gennemført i løbet af ultimo 2011/primo 2012 under hensyntagen til belastningsperioderne, så ombygningerne bliver til mindst mulig gene for brugerne.

  Ombygningernes samlede udgifter er estimeret til 2,43 mio. kr. inkl. it- og medicoteknisk udstyr (indeks 123,9).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogrammet godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 1,8 mio. kr. i 2011 og 0,63 mio. kr. i 2012 (indeks 123,9).

  At de 2,43 mio. finansieres af prioriteringspuljen i 2012 på anlægsbudgettet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat for projektet indenfor den givne bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Herudover bad forretningsudvalget sygehusstrukturudvalget om at overveje, hvordan det kan sikres, at fødeafdelingen i Esbjerg kommer til at leve op til samme standard med udsmykning mv., som på de regionale sygehuse, hvor der bygges nye mor-barn-centre, således, at der sikres en geografisk balance. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/19067
  9. Anlægsbevilling til P-hus i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i januar 2011 byggeprogram for opførelse af P-hus ved sygehusene i Aabenraa og samtidig blev der afsat et rådighedsbeløb på 60,1 mio. kr. til etablering P-husets etape 1. Nu har der været afholdt licitation på P-huset og på baggrund heraf søges der om anlægsbevilling til byggeriet.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 31. januar 2011 et byggeprogram for opførelse af et P-hus ved sygehusene i Aabenraa på 720 pladser. Dette var etape 1 af et P-hus-projekt, hvor der, jf. beskrivelsen i byggeprogrammet, evt. på et senere tidspunkt, såfremt der kunne anvises finansiering hertil, kunne opføres en etape 2.     

  Sammen med godkendelse af byggeprogrammet for P-huset blev der afsat og frigivet et rådighedsbeløb på i alt 60,1 mio. kr., heraf 30,1 mio. kr. i 2011, til opførelsen af P-husets etape 1.

  På grund af usikkerhed ang. stigende materialepriser valgte man at vente med at ansøge regionsrådet om en anlægsbevilling til gennemførelsen af projektet, indtil resultatet af licitationen var kendt.

  Der har i maj måned 2011 været afholdt licitation på P-huset blandt 7 bydende totalentreprenører.


  Tilbuddene viste sig at ligge ml. 36,8 og 57,7 mio. kr. for selve totalentreprisen. Hertil kommer i alle tilbud en række omkostninger, uforudseelige udgifter og visse bygherreleverancer til en sum af i alt 5,7 mio. kr.

  Som det ses, var der meget stor spredning i tilbuddene. Vælges det billigste tilbud, vil den samlede anlægsudgift ligge på 42.512 000 kr.


  I forhold til det afsatte rådighedsbeløb henstår der således et uforbrugt rådighedsbeløb på 17,6 mio. kr., hvoraf psykiatrien under de oprindelige økonomiske forudsætninger har bidraget med 1,3 mio. kr. fra psykiatriens anlægsprojekt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles anlægsbevilling på 42.512.400 kr. (indeks 123,9) til etablering af etape 1 af P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/8271
  10. Etablering af nye undersøgelsesrum mm. i forbindelse med lungepakken på Sygehus Lillebælt, Vejle
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at have den fornødne kapacitet til at varetage Lungepakken på Sygehus Lillebælt, Vejle, er det nødvendigt at etablere flere konsultationsrum og følgelokaler. Ideoplæg og anlægsbevilling hertil fremlægges til godkendelse. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med Specialeplanen skal lungecancerudredningen fra Fredericia-området og halvdelen af Sydvestjysk Sygehus´ optageområde samles i regi af Lungepakken ved Sygehus Lillebælt, Vejle.

  Udvidelsen indebærer en fordobling af aktiviteten, og der skal derfor etableres flere konsultationsrum samt følgelokaler.

  Der er blevet set på, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere lokalerne i forhold til nuværende funktioner. For at udnytte de nuværende funktioner er det vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at inddrage kontorfaciliteter på A340 i tilknytning til Medicinsk Afdelings nuværende ambulatorium og venterum på A540.

  Udvidelsen betyder, at den fornødne kapacitet til at varetage Lungepakken er til stede, herunder også birum og kontorfaciliteter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplæg godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 6,479 mio. kr. (indeks 123,9) til anlægsprojekt.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 6,479 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9) finansieret af prioriteringspuljen med 1,035 mio. kr. i 2011 og 5,444 mio. kr. i 2012.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende efterfølgende byggeprogram og licitationsresultat for anlægsprojekt indenfor den givne bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/18138
  11. Etablering af dagkirurgi- og Da Vinci-center i eksisterende skadestueområde
  fold dette punkt ind Resume
   

  OUH har fremsendt idéoplæg for etablering af operationsfaciliteter i det eksisterende skadestueområde, som bliver fraflyttet i forbindelse med ibrugtagning af den nye fælles akutmodtagelse på OUH. Der foreslås dels etableret et dagkirurgisk center og dels et generelt operationsafsnit, hvor en operationsstue er dedikeret til en ny Da Vinci-robot. Ombygningerne vedrører i alt ca. 1.650 m2.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  OUH har fremsendt et idéoplæg som grundlag for en anlægsansøgning for udvidelse af operationskapaciteten i den eksisterende skadestue ud mod C. B. Winsløwsvej. Udvidelsen af operationskapaciteten sigter på følgende:

  • Skabe mulighed for at installere en Da Vinci-robot på OUH.
  • Tilvejebringe ekstra operationskapacitet af hensyn til Sjællandsaftalen og Specialeplanen.
  • Tilvejebringe mulighed for at hjemtage en del af ortopædkirurgisk afdeling O’s aktivitet i Middelfart.

  En Da Vinci-robot styres af en læge ved hjælp af joystick, og robottens opbygning betyder, at den kan foretage kompliceret arbejde på meget små organer og på meget lidt plads. Dermed minimerer lægerne den skade, som en operation medfører på menneskekroppen. Det kan betyde kortere indlæggelsestid, en minimal risiko for infektioner og at patienterne dermed hurtigere kommer på benene igen.

  Robotten kan som udgangspunkt benyttes til urologiske og gynækologiske operationer, kirurgi og børnekirurgi samt øre- næse- halskirurgi

  Den planlagte anskaffelse af Da Vinci-robot vil være den første i Region Syddanmark og den i alt femte Da Vinci-robot i Danmark. Indretningen af det generelle operationsafsnit er forberedt til installation af en yderligere robot, hvis der senere viser sig behov for dette.

  Med den øgede operationskapacitet i Odense er der planlagt hjemtaget en stor del af OUH´s ortopædkirurgiske aktivitet fra Middelfart, som i stedet kan udnyttes af Sygehus Lillebælt. Dette vil bidrage til forbedring af OUH´s driftsøkonomi, da en række udgifter falder væk, samtidig med at ressourcerne kan udnyttes mere rationelt. Der vil dog stadig være behov for at afvikle en del af OUH´s ortopædkirurgiske aktivitet i Middelfart.

  De samlede udgifter til de planlagte ombygninger er opgjort til 19,9 mio. kr. Hertil kommer 23 mio. kr. til direkte udgifter til anskaffelse af Da Vinci-robotten, således at der samlet søges om en bevilling på 42,9 mio. kr. (indeks 123,9) til denne sag.

  Ved beslutning om etablering af den nye fælles akutmodtagelse blev der på investeringsoversigten reserveret 20 mio. kr. til ombygninger som konsekvens heraf. Der vil  - efter gennemførelsen af den hermed fremlagte sag - restere ombygningsbehov efter Fælles AkutModtagelse-rokaden til renovering af undersøgelsesrum i det planlagte dagkirurgiske afsnit og til en planlagt sengerokade. Som følge heraf foreslås den hermed fremlagte byggesag med en samlet anskaffelsesudgift på i alt 42,9 mio. kr. (indeks 123,9) finansieret af kassebeholdningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det fremlagte ideoplæg godkendes som grundlag for udarbejdelse af byggeprogram og udbud af byggearbejdet i licitation.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på ialt 42,9 mio. kr. (indeks 123,9) fordelt med 2,0 mio. kr. i 2011 og resten i 2012.

  At udgiften finansieres af kassebeholdningen.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor rammen af den godkendte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 09/18138
  12. Afhjælpning af indeklimaproblemer på OUH - bygning 38, den gamle sygeplejeskole
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der har i længere tid været konstateret indeklimaproblemer i OUH’s bygning 38 - den gamle sygeplejeskole. Det er konstateret, at problemerne skyldes det kombinerede varme- og ventilationssystem, som for den væsentligste del af bygningen foreslås erstattet af et almindeligt radiatorsystem, samtidig med at der etableres særskilt ventilation i udvalgte dele af bygningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der har igennem årene været problemer med træk i lokalerne på nordsiden af OUH’s bygning 38, som indtil regionsdannelsen var sygeplejeskole, og som nu disponeres af OUH på 1. sal og kælder (it-funktioner, undervisningslokaler mv.) og af Region Syddanmarks it-afdeling i stueetagen. Trækproblemet skyldes, at varmesystemet er opbygget med både varme- og ventilationssystem.

  Der er lavet nogle forsøg med ventilationssystemet i OUH’s bygning 38 for at undgå trækproblemerne. Da der i den forbindelse blev lukket helt for ventilationssystemet, stoppede trækproblemerne i stueetage og 1. sal, men til gengæld fik medarbejderne i kælderen sygdomsfremkaldende indeklimaproblemer, som imidlertid ophørte, da ventilationssystemet blev startet igen. Der er derfor behov for at få adskilt ventilation og varme, som det er konstateret i en udarbejdet indeklimarapport. 

  Problemerne forventes at blive løst ved, at det kombinerede varme- og ventilationssystem over kælderniveau afbrydes, og ved etablering af anden ventilation i bl.a. it-værksteder. Der etableres samtidig nyt opvarmningssystem med almindelige radiatorer.

  De samlede ombygningsudgifter anslås på baggrund af indhentede tilbud at udgøre 510.000 kr. (indeks 123,9), som foreslås finansieret af den afsatte pulje på oprindeligt 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner på den nuværende OUH-matrikel.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det forelagte projekt godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 510.000 kr (indeks 123,9) i 2011, finansieret af den afsatte pulje til indretning af ændrede funktioner på OUH.

  At der meddeles anlægsbevilling på 510.000 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/8581
  13. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks post. doc.-pulje 2011 - indstillinger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede i marts 2010 at etablere en permanent pulje på 5 mio. kr. til støtte af såkaldte post. doc.-stillinger. Post. doc.-puljen har nu været i opslag for første gang. Det indstilles, at 11 post. doc-stillinger støttes for et samlet beløb på 4,75 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i marts 2010 at etablere en permanent pulje på 5 mio. kr. til støtte af såkaldte post. doc.-stillinger, dvs. stillinger, hvor praktisk virke og forskning kombineres og integreres. Dette initiativ blev taget af regionsrådet som en del af en samlet indsats for at styrke sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark og i særdeleshed for at støtte ansættelse af kliniske forskere efter endt ph.d.-studie.

  Region Syddanmark vil med post. doc. -puljen således gøre det attraktivt at forske i kombination med en klinisk ansættelse, så regionen kan fastholde og rekruttere de talenter, som skal til for at sikre en fortsat varetagelse og udvikling af de kliniske funktioner på højt specialiseret niveau i Region Syddanmark.

  Region Syddanmarks post. doc.-stillinger har i foråret 2011 været i opslag for første gang.

  Ansøgningerne er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg nedsat af det regionale strategiske forskningsråd. På baggrund af udvalgets vurderinger har det regionale strategiske forskningsråd på mødet den 11. maj 2011 fundet 11 støtteegnede ansøgninger til i alt 4,75 mio. kr. De støttegnede ansøgninger opfylder alle krav til både at have høj kvalitet, være relevant for udviklingen af den kliniske praksis samt kombinerer en klinisk funktion med væsentlig tid til forskning.

  De 11 indstillede ansøgninger fordeler sig efter fag med 

  • 5 til læger
  • 3 indenfor andre sundhedsfag, herunder sygeplejersker
  • 3 til cand. scienter med anden fagbaggrund, men med funktioner relevant for klinikken.

  Det indstilles, at de 11 støtteegnede ansøgninger bevilliges et samlet beløb på 4,75 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indstillinger om bevillinger til 11 post.doc.-stillinger for et samlet beløb på 4,75 mio. kr. godkendes

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8554
  14. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks Forsknings pulje 2011 - indstilling af projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Forskningspulje til støtte af tværgående sundhedsforskningsprojekter har været i opslag for 2011 og det indstilles, at 17 forskningsprojekter støttes med i alt 8,62 mio. kr. Da der herefter er overskydende midler i puljen, indstilles det også, at der gennemføres en ekstra ansøgningsrunde i 2011 inden for forskningsindsatsområderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fra Region Syddanmarks Forskningspulje uddeles hvert år midler til forskningsprojekter inden for de af regionsrådet udpegede tværregionale indsatsområder. I januar 2010 besluttede regionsrådet at supplere mulighederne for at opnå støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje. Som led i at understøtte forskningen i de fælles akutmodtagelser blev "den akutte patient" det femte forskningsindsatsområde, som kan opnå støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje. For at understøtte den frie forskning besluttede regionsrådet samtidig, at op til 5 mio. kr. af midlerne i Region Syddanmarks Forskningspulje kan uddeles til støtte af projekter med emner uden for indsatsområderne.

  Dette har betydet, at regionsrådet i 2008-2010 i alt har uddelt 45 mio. kr. til tværgående forskningsprojekter indenfor lidelser i bevægeapparatet, for højt blodtryk, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), børn og sundhed, den akutte patient og fri forskning.

  For 2011 er der i Region Syddanmarks Forskningspulje afsat 15 mio. kr. til støtte af forskningsprojekter inden for henholdsvis de af regionsrådet udpegede forskningsindsatsområder samt frie emner.

  Puljen har nu været i opslag, og bedømmelsesprocessen for ansøgninger er afsluttet. Det regionale strategiske forskningsråd har efterfølgende på deres møde den 11. maj 2011 indstillet en række projekter.

  Alle indkomne ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje 2011 er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg af forskere fra Region Syddanmark, dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, dels ud fra de opstillede regionale kriterier om samarbejde på tværs af sygehuse og institutioner. Desuden er inddraget en ekstern forskningsfaglig bedømmelse af ansøgningerne foretaget i samarbejde med Region Midtjylland.

  Det regionale strategiske forskningsråd har fundet 17 støtteegnede forskningsprojekter til i alt 8,62 mio. kr. Det drejer sig om: 

  • 4 projekter indenfor lidelser i bevægeapparatet til i alt 1,56 mio. kr.
  • 1 projekt indenfor børn og sundhed til 0,50 mio. kr. 
  • 1 projekt indenfor den akutte patient til 0,46 mio. kr.
  • 1 projekt indenfor KOL til 1,00 mio. kr.
  • 10 projekter indenfor frit emne til i alt 5,10 mio. kr.

  Det indstilles, at disse projekter bevilliges et samlet beløb på 8,62 mio. kr. Hvis indstillingen tiltrædes, vil der herefter restere 6,38 mio. kr. i puljen.

  Ansøgningsrunden for 2011 viste også, at der er behov for, at forskerne gives endnu en mulighed for at ansøge om midler til forskningsprojekter inden for forskningsindsatsområderne.

  Det indstilles derfor, at forskerne gives en ny mulighed for at ansøge det resterende beløb i puljen, og at dette sker ved en ny ansøgningsrunde i efteråret 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indstillinger om bevillinger til 17 forskningsprojekter på et samlet beløb på 8,62 mio. kr. godkendes.

  At der afholdes en ny ansøgningsrunde i efteråret 2011, hvor der søges om overskydende midler i forskningspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17714
  15. Omlægning af den siddende patienttransport
  fold dette punkt ind Resume
   

  På møde den 27. oktober 2010 udbad regionsrådet sig en analyse af den siddende patienttransport med særligt henblik på at vurdere, om denne mere hensigtsmæssigt kunne tilrettelægges i et samarbejde med de regionale trafikselskaber. Med baggrund i denne analyse anbefales det, at der indgås fælles aftale med Fynbus og Sydtrafik om fælles udbud og varetagelse af vognstyrings-/ koordineringsopgaven med virkning fra 1. maj 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den siddende patienttransport blev senest udbudt i 2007, hvor kontrakterne blev tildelt Odense Taxa og Sydjysk Patientbefordring, og hvor det kunne konstateres, at der indkom få tilbud, samt at udbuddet samlet set resulterede i en relativt stor udgiftsstigning.

  I forlængelse af en tværregional sammenligning af udgiftsniveauet til patienttransport, som blev forelagt regionsrådet på møde den 27. oktober 2010, udbad regionsrådet sig en nærmere analyse af området med særligt henblik på at vurdere, om den siddende patienttransport i Region Syddanmark fremadrettet kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt i et samarbejde med regionale trafikselskaber. De nuværende kontrakter løber til og med april 2012. Det skal samtidig vurderes, om der bør ske en omlægning af den nuværende organisering af visitations- og bookingopgaven ved den siddende patienttransport.

  Der har på den baggrund været nedsat en regional arbejdsgruppe med repræsentation fra sygehusene og psykiatrien, ligesom der har været samarbejde med en gruppe af repræsentanter fra Fynbus og Sydtrafik, som samlet har vurderet mulighederne for at omlægge den nuværende organisering af patienttransporten.

  I arbejdet er der overvejet tre overordnede modeller for den fremadrettede organisering/udbud af den siddende patienttransport:

  • Ordinært EU-udbud af patienttransporten i regi af regionen.
  • To separate aftaler med Fynbus og Sydtrafik om indkøb af den siddende patienttransport, hvor Fynbus og Sydtrafik varetager koordinerings/-vognstyringsopgaven i to separate systemer.
  • Fælles aftale med Sydtrafik og Fynbus om fælles indkøb af den siddende patienttransport, hvor Fynbus og Sydtrafik varetager koordinerings/-vognstyringsopgaven i et fælles system.

  Ordinært EU-udbud

  Denne model betyder, at opgaven fortsat indkøbes via et EU-udbud, som regionen forestår. Det indebærer desuden, at de valgte leverandører fortsat skal stå for vognstyring/koordinering samt selve kørselsopgaven. Idet der er tale om et betydeligt kørselsvolumen, og der skal være et potentiale i koordinering af kørsler både i nærområdet og på de længere regionale ture, er der minimale muligheder for at organisere det anderledes end i dag, hvor opgaven er udbudt i fire delområder efter sygehusenes optageområder. Derfor er forventningen, at antallet af tilbudsgivere ved et ordinært EU-udbud fortsat vil være begrænset, og det vurderes for mindre sandsynligt, at der kan opnås en større priskonkurrence ved et fornyet ordinært EU-udbud, end det var tilfældet ved sidste udbudsrunde.

  Aftale med Fynbus og Sydtrafik

  Lov om trafikselskaber giver mulighed for, at et trafikselskab kan indgå aftale med regionen om at indkøbe den siddende patientbefordring. Det vurderes her, at udbudsform, samt det forhold at trafikselskaberne skal stå for koordinering af kørsler, potentielt kan være med til at fremme konkurrencen på markedet. Det giver alt andet lige mulighed for, at mindre entreprenører også kan indgå i opgavevaretagelsen. Der gennemføres udbud med et års mellemrum.

  Det er vanskeligt præcist at estimere, hvilket økonomisk potentiale der kan være ved at udbyde kørselsopgaven gennem trafikselskaberne. Med baggrund i erfaringer fra bla. Region Midtjylland har Sydtrafik og Fynbus, jf. bilag, foretaget en analyse, som indikerer et rationaliseringspotentiale i størrelsesordenen 30-50 mio. kr. årligt. Heri er udgifterne til den løbende driftsadministration indregnet. Det bemærkes, at denne vurdering er forbundet med en vis usikkerhed, og der må under alle omstændigheder forventes en indkøringsperiode, hvor de involverede parter skal lære den nye organisering at kende, og markedet skal finde sit niveau.

  Modellen, hvor der indgås separate aftaler med hvert selskab om at dække hvert deres geografiske område, vurderes at give en række organisatoriske ulemper, bla. skal der udrulles og anvendes to systemer på nogle af sygehusene, ligesom modellen ikke vil give mulighed for at koordinere patienttransport på tværs af Lillebælt.

  En fælles aftale med Sydtrafik og Fynbus med anvendelse af fælles system betyder, at sygehusene alene skal implementere ét nyt it-system, og det vil give mulighed for koordinering af kørsler på tværs af Lillebælt samt samkørsel med øvrige kørselsopgaver, som Fynbus og Sydtrafik varetager, bl.a. for kommunerne. Samlet set vurderes denne model derfor som mest fordelagtig.

  Der vil være tale om en ganske betydelig omlægning, som alene vurderes at kunne løftes via den fælles organisering, som de regionale trafikselskaber i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland i dag indgår i, og som Sydtrafik er en del af (Bektra-samarbejdet). Det betragtes her som en fordel, at der er tale om en model, som er afprøvet i tre andre regioner.

  Det betyder, at Fynbus skal indtræde i sammenslutningen og overgå til at bruge de it-løsninger, som anvendes i Bektra-modellen. Fynbus har foreløbig tilkendegivet, at de er indstillet på at tilslutte sig dette samarbejde, og det kan være effektueret med henblik på driftsstart den 1. maj 2012. Spørgsmålet er behandlet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fynbus den 31. maj 2011, hvor man har tiltrådt denne model.

  Ved at indgå den fælles aftale med trafikselskaberne vil der være en række implementeringsomkostninger, som er estimeret til 11,6 mio. kr., fordelt over årene 2011-2013. Det forventes, at implementeringsudgifterne kan finansieres ved en realiseret besparelse på kørslen, dog ikke implementeringsudgifterne i 2011. De løbende årlige administrative driftsudgifter er anslået til 10,6 mio. kr. Disse er nærmere specificeret i bilag.

  For så vidt angår organisering af visitations- og bestillingsopgaven lægges der op til, at denne fortsat bevares på sygehusene, men der arbejdes i retning af en centralisering af opgaven på OUH og Psykiatrien med oprettelse af kørselskontorer, modsat i dag hvor denne foregår på afdelingerne.

  I forhold til servicemålene for ventetid på aflevering, afhentning og omvejskørsel foreslås, at disse videreføres i sin overordnede form, som beskrevet i bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der indgås en fælles aftale med Sydtrafik og Fynbus med henblik på fælles udbud, vognstyring og koordinering af den siddende patienttransport for Region Syddanmark med driftsstart pr. 1. maj 2012.

  At det eksisterende serviceniveau for maksimale ventetider på aflevering/afhentning, omvejskørsel mv., som beskrevet i bilag, videreføres i sin overordnede form i det kommende udbud.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå den nærmere aftale med trafikselskaberne om opgavevaretagelsen inden for de beskrevne økonomiske rammer, herunder at engangsudgifterne i 2011 på 0,98 mio. kr. finansieres af prioriteringspuljen. Udgifterne i 2012 og 2013 forventes at kunne finansieres ved en realiseret rationalisering/besparelse på kørslerne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 07-06-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16477
  16. Overdragelse af Augustenborg Slotskirke til Augustenborg Menighedsråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med forberedelserne til afhændelse af de bygninger, som i dag huser Augustenborg Sygehus, har Region Syddanmark modtaget en henvendelse fra Augustenborg Menighedsråd om mulighederne for at overtage slotskirken, som er en del af bygningskomplekset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2013 udflyttes de nuværende psykiatriske sygehusfunktioner fra Augustenborg Sygehus. Allerede nu er processen i gang med at finde ud af, hvordan bygningerne kan genanvendes, så der bliver ved med at være "lys i vinduerne". Udover at være psykiatrisk hospital huser bygningskomplekset en slotskirke, der i dag fungerer som sognekirke for Augustenborg Sogn.

  Region Syddanmark har den 10. marts 2011 modtaget en henvendelse fra Augustenborg Menighedsråd, som udtrykker ønske om at overtage slotskirken.  

  Region Syddanmark har den 28. april 2011 afholdt et indledende møde med repræsentanter fra Augustenborg Menighedsråd, Sønderborg Provsti og Haderslev Stift. På mødet blev en række forhold vedr. en evt. overdragelse drøftet, herunder spørgsmål om bl.a. tinglysning, udgifter til matrikulær udstykning, afklaring af brand- og flugtveje samt parkeringsforhold.

   

  Region Syddanmark afholder aktuelt udgifterne til den udvendige vedligeholdelse af slotskirken. Administrationen vurderer på denne baggrund, at en udmatrikulering af slotskirken vil være en fordel i forhold til at kunne afhænde bygningerne til nye anvendelsesformål.

  I forhold til de juridiske betingelser for regionens overdragelse af Augustenborg Slotskirke fastsættes disse i henhold til Bekendtgørelse nr. 582 af 27/5 2010 om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

  Det ses af § 4, at den der ejer en kirke, kan kræve, at kirken overgår til selveje under følgende betingelser:

  1)       kirken afleveres i forsvarlig stand,

  2)       kirken er gældfri, og

  3)       kirkens indtægter, jorder, kapitaler m.v. overgår sammen med kirken.

  Det betyder for Region Syddanmark, at hvis overdragelsen sker efter denne bestemmelse, vil regionen ikke være forpligtet til udbud efter de almindelige udbudsregler for regionen, og der vil så heller ikke være behov for at søge om dispensation.

  Da kirken anvendes som sognekirke vurderes den uegnet som salg på almindelige markedsvilkår.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det godkendes, at der iværksættes en proces med henblik på overdragelse af Augustenborg Slotskirke til Augustenborg Menighedsråd i henhold til ovennævnte bekendtgørelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/8057
  17. Flytning af gerontopsykiatrien fra Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den gerontopsykiatriske funktion i Middelfart skal, i overensstemmelse med psykiatriplanen, samles med de andre gerontopsykiatriske funktioner i Hovedfunktion Lillebælt. Pga. byggeriet i Middelfart er det nødvendigt senest i 2012 at finde en ny placering af funktionen, hvilket er muligt dels i Kolding (sengene) og i Fredericia (den ambulante del). For at etablere sengefunktionen i Kolding skal der ombygges for 8 mio. kr. Ombygningen finansieres af psykiatriens anlægskonsolideringsramme i 2011. Indflytning forventes i april 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri" fra december 2007 indgår, at den gerontopsykiatriske funktion (senge og ambulatorium) i hvert hovedfunktionsområde skal samles og placeres i den samlede døgnfunktion. I Hovedfunktion Lillebælt skal gerontopsykiatrien placeres i den kommende, men endnu ikke byggede døgnfunktion i Vejle. Der er endnu ikke afsat anlægsmidler til den nybyggede funktion i Vejle, og fra start til slut af projektet, vil der gå mindst 4 år. I bedste fald, hvis planlægningen af byggeriet kunne starte til efteråret 2011, ville funktionen kunne stå klar primo 2016.

  Men allerede senest ultimo 2012, hvor byggeriet af den ud- og ombyggede retspsykiatriske funktion i Middelfart forventes færdig med 70 retspsykiatriske og 36 almenpsykiatriske senge, vil den gerontopsykiatriske funktion, der pt. er i Middelfart (ambulatorium og 8 senge) skulle indplaceres andet steds i Hovedfunktionsområde Lillebælt.

  Af hensyn til byggeriet i Middelfart, investeringen i den midlertidige placering og afkortning af ventetiden for personalet, vil det være hensigtsmæssigt at flytte gerontopsykiatrien hurtigst muligt fra Middelfart.

  En arbejdsgruppe under sygehusledelsen har set på mulighederne i området og anbefaler en indplacering af de 8 gerontopsykiatriske senge i Kolding, nærmere bestemt i den ene fløj af den nuværende H4 (det intensive behandlingsafsnit). Da der i forvejen er tale om sengestuer, kan der for en relativ begrænset investering etableres et gerontopsykiatrisk sengeafsnit.

  Projektet indebærer en reduktion i sengetallet på de almenpsykiatriske afsnit på 4 senge, hvilket er muligt, da afdelingen bl.a., som følge af nogle offensive sengetidsreducerende tiltag i afsnittet gennem de sidste år, har haft en belægningsprocent på væsentligt under 100 på enkelte afsnit.

  Udover udgift til tilpasning af de eksisterende rammer i Kolding til den gerontopsykiatriske funktion, skal der anvendes anlægsmidler til at opretholde aktivitetsniveauet (bortset fra de 4 færre senge) og funktionaliteten i almenpsykiatriens sengeafsnit.

  Samlet set forventes anlægsprojektet at koste 8 mio. kr. Der er vedlagt et byggeprogram, der mere detaljeret beskriver byggeprojektet.

  Sygehus Lillebælt er orienteret om projektet.

  Psykiatri- og socialdirektøren indstiller, at projektet finansieres af anlægsmidler fra psykiatriens konsolideringsramme. Konkret reduceres konsolideringsrammen i 2011 med 8 mio. kr. (indeks 123,9). Herefter resterer der 12,5 mio. kr. på konsolideringsrammen i 2011.

  Projektet forventes at tage 9 mdr. fra valg af rådgiver til projektet er gennemført, dvs. at det skulle stå klar til april 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogrammet for etablering af gerontopsykiatrisk funktion i Kolding godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til anlægsprojektet (indeks 123,9).

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2011 finansieret af psykiatriens anlægskonsolideringsramme i 2011.

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at antage bygningsrådgiver.

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet til byggeriet under forudsætning af, at dette holder sig inden for det afsatte rådighedsbeløb.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 24-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingerne overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1155
  18. Revision af den Regionale UdviklingsPlan - forslag til initiativer og hovedstruktur
  fold dette punkt ind Resume
   

  Revisionen af den Regionale UdviklingsPlan følger faserne i den hovedplan, som regionsrådet vedtog i juni 2010. Planen forventes fortsat forelagt regionsrådet ved årsskiftet.

  Det anbefales, at planen får et vækstfokus med initiativer på områderne: uddannelse, infrastruktur & mobilitet samt klima. Desuden anbefales, at der suppleres med 4 områdeinitiativer for henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn. Det foreslås, at RUP’en udarbejdes som ét dokument, der indeholder udfordringerne, strategien og initiativerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdet med revision af den Regionale UdviklingsPlan (RUP) omfatter en inputfase, udarbejdelsesfase og en høringsfase, jf. den hovedplan som regionsrådet vedtog den 28. juni 2010. RUP-forslaget forventes vedtaget af regionsrådet ved årsskiftet 2011/12. Herefter følger 8 ugers offentlig høring.

  Inputfasen har været omfattende. Den har bl.a. indeholdt en kick off konference i august 2010 og en møderunde mellem RUP-udvalget og alle syddanske kommuner. Dette førte for det første til en udpegning af 3 regionale temainitiativer: uddannelse, infrastruktur & mobilitet samt klima, som er fælles for hele regionen.

  For det andet førte kommunemøderne til et ønske om særlige RUP-initiativer i de forskellige dele af Syddanmark. I foråret 2011 er der derfor fulgt op med 4 områdemøder i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense, og der er identificeret emner, der skal arbejdes videre med i 4 områdeinitiativer, der sigter på henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn. Områdeinitiativerne skal suppleres med en indsats, der er afstemt efter de udfordringer og muligheder, der er i regionens forskellige egne.

  Det politiske koordinationsudvalg har løbende fulgt processen. Udvalget ønsker fokus på vækst, og anbefaler med dette sigte de tre temainitiativer og fire geografiske områdeinitiativer.

  Regionsrådet godkendte på mødet den 28. februar 2011, at der arbejdes videre med temainitiativer og områdeinitiativer, med henblik på fornyet drøftelse på regionsrådets møde den 27. juni 2011.

  RUP skal ifølge planloven tegne billedet af den ønskelige fremtid for Syddanmark og angive regionsrådets handlinger til opfølgning. Regionsrådet arbejder med en række indsatser inden for regional udvikling.

  Den regionale erhvervsudviklingsstrategi udarbejdes parallelt med RUP, således at der kan sikres synergi og arbejdsdeling. Erhvervsudviklingsstrategien fokuserer på udvikling af de erhvervsmæssige styrkepositioner, mens RUP arbejder mere langsigtet med fundamentet for vækst og "Det gode liv" i Syddanmark.

  RUP’ens initiativer på uddannelse samt infrastruktur & mobilitet vil i vidt omfang blive udfoldet gennem særskilte regionale strategier og samarbejdsfora på disse to områder.

  Klimaindsatsen er under opbygning nationalt, regionalt og lokalt. RUP’ens klimainitiativ vil omfatte både forebyggelse af og tilpasning til klimaændringer. RUP’ens klimainitiativ udvikles gennem en særskilt klimastrategi. På RUP-udvalgets møde den 24. januar 2011 blev processen for udarbejdelsen af den kommende klimastrategi – under betegnelsen Strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 – fremlagt. Klimastrategien integreres i den Regionale UdviklingsPlan.

  RUP’ens geografiske områdeinitiativer tænkes at integrere den regionale kulturindsats. Dermed kan kulturprojekter indtænkes i den regionale udvikling af Syddanmarks forskellige egne.

  RUP-arbejdets kobling med de forskellige regionale strategier sikrer input til RUP-arbejdet fra en lang række nøgleaktører inden for regional udvikling.

  RUP-revisionens inputfase har været god og konstruktiv, hvilket er helt afgørende, da RUP’ens effekt beror på engagement og indsats fra kommunerne og andre nøgleaktører. Forlængelsen af inputfasen betyder imidlertid, at udarbejdelsesfasen bliver koncentreret om efteråret 2011.

  Selve RUP’en forslås udformet som ét dokument, der formulerer udfordringer, strategi og initiativer. De lovkrævede redegørelser samles i et særskilt dokument, der omhandler infrastruktur, grænsesamarbejde og en miljøvurdering. På det særlige website for RUP 2012-15 "Det gode liv" med overblik over alle RUP-aktiviteter, udarbejdes desuden en særskilt webudgave.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget til RUP færdiggøres henover sommeren og efteråret 2011, med en hovedstruktur som foreslået med udfordringer, strategi og initiativer samlet i ét dokument .

  At initiativerne omfatter 3 temainitiativer på uddannelse, infrastruktur & mobilitet samt klima.

  At initiativerne omfatter 4 områdeinitiativer med vægt på udviklingsmulighederne i henholdsvis Sydvestjylland, Sydøstjylland, Trekantområdet og Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 27-05-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8452
  19. Analyse af fælles styrkepositioner i det nordlige Slesvig-Holsten og Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er lavet en analyse af fælles dansk-tyske styrkepositioner i det nordlige Slesvig Holsten og Region Syddanmark, som forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I regi af INTERREG IV A-projektet Vækstcenteret er der i vinteren 2010/2011 gennemført en analyse af fælles dansk-tyske styrkepositioner i den nordlige del af Slesvig-Holsten og Region Syddanmark.

  Analysen peger på følgende styrkepositioner med potentiale for fælles indsatser:

  • Turisme og oplevelsesøkonomi
  • Fødevarer
  • Logistik
  • Sundhed og velfærdsteknologi
  • Bæredygtig energi

  Endelig fremhæves viden som et tværgående område, der kan understøtte det grænseoverskridende samarbejde på alle områder.

  Analysen giver et vigtigt input til den fremadrettede udvikling af det grænseoverskridende erhvervssamarbejde.

  Analyserapportens egen sammenfatning af resultaterne er vedlagt som bilag. De regionsrådsmedlemmer, der er interesseret i at se rapporten i sin fulde længde, kan få den udleveret af administrationen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18768
  20. Ansøgninger til uddannelsespuljen 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er indkommet i alt fem ansøgninger til regionens uddannelsespulje. Der søges om i alt ca. 21,5 mio. kr. og der ca. 14,7 mio. kr. tilbage i uddannelsespuljen 2011, som indstilles til støtte til de fem projekter. Alle fem projekter indstilles til en bevilling, der er mindre end oprindeligt ansøgt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er indkommet i alt fem ansøgninger til regionens uddannelsespulje i denne ansøgningsrunde. De fem projekter er udviklet på baggrund af en idéindkaldelse i januar 2011. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale anbefalede udvikling af syv projekter. Heraf har fem projekter valgt at indsende en ansøgning til uddannelsespuljen.

  De fem projekter ansøger i alt om 21.528.180 kr. Der er 14.704.678 kr. tilbage i puljen. Projekterne er vurderet ud fra kriterierne for uddannelsespuljen, som blev godkendt på regionsrådsmødet 22. november 2010, herunder hvorvidt ansøgningerne understøtter de tre temaer for uddannelsespuljen 2011:

  1.      Nye tilbud, der kan støtte de ikke-uddannelsesparate unge i at gennemføre en uddannelse og gøre dem uddannelsesparate.

  2.      Synliggørelse af erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej i grundskolen – også for stærke unge.

  3.      Aktiviteter som sikrer, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse med perspektiv i forhold til efterfølgende videregående uddannelse – for de unge der har svært ved overgangen til videregående uddannelse.

  Under tema 1 er der indkommet tre ansøgninger:

  • 95% målsætning – Transfaglighed i et ungeperspektiv v. Tietgen HG.
  • Udvikling af nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen v. Kold College.
  • Undervisning i bevægelse v. VUC Sønderjylland.

  Under tema 2 er der indkommet én ansøgning:

  • Mobication fra grundskole til erhvervsliv v. EUC Lillebælt.

  Under tema 3 er der indkommet én ansøgning:

  • Uddannelse med perspektiv v. Fredericia Gymnasium.

  Administrationen vurderer, at alle ansøgninger bidrager til at opfylde målsætningen om at få flere til at tage en ungdomsuddannelse.

  Der er et bredt funderet samarbejde i alle projekterne. Der indgår mere end 20 ungdoms­uddannelses­­institutioner, 7 videregående uddannelsesinstitutioner, 11 kommuner og flere erhvervs­organisationer og videnspartnere i ansøgningerne. Alle parterne i Syddansk Uddannelsesaftale er dermed bredt repræsenteret.

  Administrationen vurderer, at alle 5 projekter lever op til uddannelsespuljens kriterier. Projekterne er alle indstillet til et lavere bevilget tilskud end ansøgt, da der samlet er ansøgt for et større beløb, end der er tilbage i puljen. Der henvises til bilagene for nærmere gennemgang af de enkelte indstillinger, og begrundelserne for reduceringerne i hvert projekt.

  Tilsammen er indstillet 14.700.000 kr. til bevilling. Hvis indstillingen tiltrædes, er der herefter 4.678 kr. tilbage i puljen for 2011.

  Kort om hvert projekt:

  1. 95% målsætning – Transfaglighed i et ungeperspektiv v. Tietgen HG

  Tietgen HG har på vegne af Middelfart, Varde, Sønderborg og Nordfyns Kommune samt UC Lillebælt søgt uddannelsespuljen om 5.991.600 kr. til projektet ”95% målsætning – Transfaglighed i et ungeperspektiv”. Projektet skal i et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser etablere de vilkår, der skal til for at unge ikke-uddannelsesparate kan blive uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Projektet skal i tre delprojekter udvikle redskaber, metoder og samarbejdsmodeller for arbejdet med ikke-uddannnelsesparate unge. De tre delprojekter handler om:

  1. Udvikling af nye metoder og redskaber til at støtte de ikke-uddannelsesparate unge i overgange og snitflader mellem grundskole, ungdomsuddannelse og de kommunale forvaltninger.
  2. Udvikling af fælles redskaber og metoder til dokumentation og vurdering af uddannelsesparathed.
  3. Udvikling og afprøvning af nye tilbud på produktionsskole og ungdomsskole.

  2. Udvikling af nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen v. Kold College

  Kold College har ansøgt uddannelsespuljen om 4.663.000 kr. til projektet ”Udvikling af 10.-klassestilbud efter 20-20 modellen”.

  Projektet skal hjælpe ikke-uddannelsesparate unge i overgangen til en ungdomsuddannelse ved at udvikle og afprøve 6-10 forskellige nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen, hvor 20 ugers kommunal ungdomsskole kombineres med 20 ugers ungdomsuddannelse. Tilbuddet skal fokusere på de ikke-uddannelsesparate unge. Det drejer sig bl.a. om forløb på hhv. Korsløkke Ungdomsskole (Odense) og Kold College (Mad til mennesker), Dalum Ungdomsskole og SOSU Fyn samt Syddansk Erhvervsskole Vejle (Bygge og anlæg) og 10. klassescentret i Vejle.

  3. Undervisning i bevægelse v. VUC Sønderjylland

  VUC Sønderjylland har ansøgt uddannelsespuljen om 2.710.580 kr. til det 3-årige projekt ”Undervisning i bevægelse”.

  Projektet skal få flere unge mænd (18-30 år), der ikke har gennemført grundskolen, til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal udvikles et særligt tilbud til gruppen med en særlig trænings- og anvendelsesorienteret profil. Det tilsigtes, at klassen består af mandlige kursister, og undervisningen foretages af mandlige undervisere. Der inddrages pædagogiske metoder fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret.

  4. Mobication fra grundskole til erhvervsliv v. EUC Lillebælt

  EUC Lillebælt har ansøgt uddannelsespuljen om 4.182.600 kr. til det 4-årige projekt ”Mobication fra grundskole til erhvervsliv”.

  Projektet skal synliggøre erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej, både for stærke elever og dem, der har brug for ekstra støtte. Projektet skal udvikle metoder, materialer, redskaber og samarbejdskoncepter til, at bygge bro mellem undervisningen i grundskolen og på erhvervsuddannelserne. Projektet indeholder to spor: Spor 1 henvender sig til hele klasser i 7.-9. klasse. Spor 2 henvender sig til enkelte, skoletrætte elever, hvor der kan laves individuelle aftaler.

  5. Uddannelse med perspektiv v. Fredericia Gymnasium

  Fredericia Gymnasium har ansøgt uddannelsespuljen om 3.980.500 kr. til projektet ”Uddannelse med Perspektiv”.

  Projektet skal give tøvende og usikre unge motivation og perspektiv med deres gymnasiale ungdomsuddannelse. Projektet skal udvikle 13 korte, praksisorienterede og tematiserede undervisnings- eller studieretnings­pakker, som gennemføres i samarbejde med lærere og studerende fra videregående uddannelser. Det kan f.eks. være et samarbejde mellem biologi-undervisningen på de gymnasiale uddannelser og sygeplejerske-uddannelsen. Projektet retter sig derfor mod gymnasiale studieretninger, hvor der ikke er et klart videreuddannelsesperspektiv.

  Ansøgningsfrist oktober 2011

  Der er fastsat endnu en ansøgningsfrist 14. oktober 2011 til uddannelsespuljen. Såfremt indstillingen tiltrædes, foreslår administrationen, at ansøgningsrunden annulleres, idet puljen for 2011 så er disponeret. I stedet foreslår administrationen, at der afholdes en ny ansøgningsrunde i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgningen ”95% målsætning – Transfaglighed i et ungeperspektiv”, modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 4.600.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.

  At ansøgningen ”Udvikling af nye 10. klassestilbud efter 20-20 modellen”, modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.800.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.

  At ansøgningen ”Undervisning i bevægelse”, modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.300.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.

  At ansøgningen ”Mobication fra grundskole til erhvervsliv”, modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.100.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.

  At ansøgningen ”Uddannelse med perspektiv”, modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.900.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.

  At alle fem bevillinger er under forudsætning af, at der udarbejdes et revideret budget og milepælsplan, som skal godkendes af administrationen.

  At alle fem projekter som minimum fastholder den i ansøgningen oprindelige angivne egenfinansieringsprocent.

  At ansøgningsfristen i oktober til uddannelsespuljen 2011 aflyses, såfremt ovenstående indstillinger tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at der ydes tilskud til de 5 projekter nævnt i indstillingen. Med hensyn til de konkrete beløb til de enkelte projekter, ønsker forretningsudvalget at give Udvalget for Regional Udvikling mulighed for på mødet den 20. juni 2011 at vurdere, om man ønsker at anbefale et tilskud på op til 150.000 kr. til et projekt om uddannelsesmesser, der er indkommet til puljen. Hvis udvalget anbefaler et tilskud til projektet, anbefaler forretningsudvalget over for regionsrådet, at de nævnte beløb i indstillingen reduceres med op til i alt 150.000 kr., som herefter reserveres til en senere behandling af dette projekt i forretningsudvalg og regionsråd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/7480
  21. Kulturpuljen - Regionale Fyrtårne, april 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Kulturpulje har afsat 2 mio. kr. til regionale fyrtårnsprojekter, der kan være med til at sætte regionale kulturbegivenheder på Danmarkskortet.

  Til uddelingen fra fyrtårnspuljen i april 2011 har der været 12 ansøgninger, heraf indstilles 3 projekter til tilskud for i alt 1.478.500 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kulturpuljens uddeling til regionale fyrtårne udgør i alt 2 mio. kr., og projekterne skal være med til at sætte regionale kulturbegivenheder på Danmarkskortet.

  Kulturpuljen har modtaget 12 ansøgninger til april uddelingen til regionale fyrtårne. Der er søgt om tilskud til projekterne på i alt 4.873.200 kr., og det samlede budget for ansøgningerne er på 7,8 mio. kr.

  Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger, og indstiller på den baggrund 3 projekter til tilskud på i alt 1.478.500 kr.

  Projekterne er udvalgt ud fra en vurdering af, i hvor høj grad de understøtter kulturstrategien, herunder effekten, mulighed for videreførelse, samt i hvor høj grad de er nyskabende og har et regionalt perspektiv.

  Følgende 3 projekter indstilles til bevilling: 

  • 1 - "Vikingetidens stegers/køkken" er et nyt kulturtilbud og en spændende alliance mellem erhvervsliv, herboende udlændige og kulturinstitutioner. Projektet synliggør den sydvestlige del af regionen, og sætter fokus på lokale produkter og aktiviteter - 734.300 kr.
  • 6 - "Den Store Krig 1914-1918 i Sønderjylland" bliver på sigt et nyt og unikt tilbud indenfor kulturturisme med Europa og en verdenskrig som emne. Projektet vil styrke turisterhvervet generelt og samtidig gøre gavn i undervisningssektoren - 420.000 kr.
  • 9 - "Historisk Atlas Over Grænsen" er en udvidelse af det nuværende Historisk Atlas til også at omfatte Region Sønderjylland-Schleswig. Projektet vil igangsætte samarbejde med udenlandske kulturinstitutioner, og være befordrende for kulturelle aktiviteter mellem danske og tyske partnere - 324.200 kr.

  Anbefalinger til afslag - markeret med C i oversigten - udgør 3.395.200 kr.

  Kulturbudgettet for 2011 er på 7,9 mio. kr., hvor der indtil nu er bevilget knap 1 mio. kr. til mindre kulturprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der ydes tilskud til projekter markeret med A - nr. 1-6-9 - i alt 1.478.500 kr. fra Kulturpuljens fyrtårnspulje, april 2011.

  At der gives afslag til de 9 projekter markeret med C på vedlagte oversigt, i alt 3.395.200 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/7482
  22. Kulturpuljen - Store projekter, april 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Kulturpulje har 3 mio. kr. til ét stort tværgående projekt, der kan gøre kulturlivet i regionen synligt for alle.

  Til uddelingen i april 2011 er der modtaget 5 ansøgninger, men alle indstilles til afslag. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Under Kulturpuljen er der afsat en pulje på 3 mio. kr. til ét stort tværgående projekt, der kan gøre kulturlivet i regionen synligt for alle.

  Det projekt, der får midler fra "3 mio. kr. puljen", skal gøre regionens borgere og gæster opmærksomme på regionens rige og blomstrende kulturliv. Derudover skal projektet fremme kendskabet til kulturelle oplevelser og være med til, at flere borgere og turister deltager i kulturelle arrangementer.

  Kulturpuljens "3 mio. kr. pulje" har modtaget 5 ansøgninger til denne uddeling, og der er søgt om tilskud på i alt 13.996.800 kr. De samlede udgifter til projekterne udgør godt 20 mio. kr.

  Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger, og ud fra indholdet i projekterne indstilles alle 5 projekter til afslag.

  Afslagene til projekterne er bl.a. sket ud fra en vurdering af, at formålet med kulturpuljen er at give støtte til nyskabende og eksperimenterende kulturprojekter, og at projektet inden for denne uddeling skal fremme kendskabet til kulturelle oplevelser og være med til, at flere borgere og turister deltager i kulturelle arrangementer. 

  Ifølge ansøgningerne søges der om tilskud til driftslignende aktiviteter (f.eks. lønninger, forplejning og honorarer), til projekter, hvor indholdet ligner tidligere projekter, samt til en evalueringsmodel, der skal belyse, hvordan man kan nytænke den måde, som kulturen vurderes på.

  Alle de indsendte projekter vurderes således at falde uden for denne puljes formål.

  Kulturbudgettet for 2011 er på 7,9 mio. kr., hvoraf der indtil nu er bevilget knap 1 mio. kr. til mindre projekter. De ikke forbrugte midler fra "3 mio. kr. puljen", kan eventuelt overføres sammen med øvrige ikke forbrugte midler under kulturpuljen til projekter i forbindelse med implementeringen af den planlagte reviderede kulturstrategi i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der gives afslag til de 5 projekter, der er indsendt til "3 mio. kr. puljen", april 2011.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6952
  23. Kulturpuljeansøgning - "Stjernestunder på tværs af kulturen"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kulturpuljeansøgningen til projektet "Stjernestunder på tværs af kulturen" er, på trods af rettidig afsendelse i forhold til ansøgningstidspunktet, ikke nået frem til Region Syddanmarks mailsystem, hvorfor den behandles i forhold til Kulturpuljens februar uddeling, hvor der resterer 112.950 kr. Projektet indstilles til afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kulturpuljens uddeling til mindre projekter har til formål at igangsætte kulturbegivenheder og nyudvikle kulturområdet i tæt dialog med kulturaktører, kommuner og organisationer.

  Ved Kulturpuljens februar uddeling 2011, er ansøgningen om tilskud til projektet "Stjernestunder på tværs af kulturen", af tekniske årsager, ikke nået rettidigt frem. Fra Kulturpuljens februar uddeling på 1 mio. kr. resterer der p.t. 112.950 kr. 

  Administrationen lægger derfor ansøgningen til behandling sammen med øvrige ansøgninger pr. 1. april 2011 (fyrtårnspuljen og "3 mio. kr. puljen").

  Projektet indeholder fire temaer: Foredrag, filmforevisning, sange og fernisering/udstilling i foreningen Film6000 i Kolding, og de fire arrangementer foregår i Nicolai Biograf & Café i Kolding.

  Ansøger har søgt om 63.700 kr. Projektet har et samlet budget på 146.500 kr.

  Det er administrationens vurdering, at elementerne i ansøgningen falder udenfor retningslinjerne, da:

  • Projektet ikke er nyskabende, da der tidligere har været foredrag med kendte oplægsholdere og med både filmforevisning og udstillinger.
  • Projektet i forvejen ville blive gennemført - det første arrangement var planlagt til at finde sted inden, der blev truffet beslutning i regionsrådet om evt. tilskud til projektet.
  • Projektet søger primært om midler til driftslignende aktiviteter (honorar, kørsel, filmleje og overnatning).

  Projektet indstilles på den baggrund til afslag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der gives afslag til projektet "Stjernestunder på tværs af kulturen".

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/3504
  24. Vedtagelse af tillæg nr. 2 for et råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Tillæg nr. 2 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune indstilles til godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Råstofplan 2008 for Region Syddanmark tilstræbes en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn, herunder for Vejen Kommune.

  Tirslund Grusgrav I/S, ved Per Nielsen, har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde på matr. nr. 3a Nørbølling By, Folding. Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom og ligger ca. 2 km vest for Brørup ved adressen Tirslundvej 49A. Ejendommen ejes af Albert van der Spek.

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 31. januar 2011 at forslag til tillæg nr. 2 blev udsendt i offentlig høring og partshøring. Forslaget har nu været udsendt i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3 i råstofloven. Samtidig har forslaget været udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde, og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Regionen har modtaget 3 indsigelser fra beboere i området, samt indsigelse fra Vejen kommune. Indsigelserne, der er resumeret i bilag 2, giver ikke anledning til ændringer i planen ud over en mindre redaktionel rettelse.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At tillæg nr. 2 til Råstofplan 2008 for et råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  SF’s medlemmer af forretningsudvalget tog forbehold til regionsrådets behandling af sagen for nærmere undersøgelse af drikkevandsinteresser.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/3580
  25. Vedtagelse af tillæg nr. 3 for et råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune indstilles til godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Råstofplan 2008 for Region Syddanmark tilstræbes en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn, herunder for Vejen Kommune.

  Lunderskov Entreprenørforretning Aps søger om tilladelse til råstofindvinding på en del af ejendommene Egholtvej 12 og Gejsingvej 62, matr. nr. 9n og 9ag Gejsing By, Andst. Der er også søgt om tilladelse til at tilføre rent jordfyld. Ejendommene er noteret som landbrugsejendom. Egholtvej 12 (matr.nr. 9n) ejes af Tove Falk. Gejsingvej 62 (matr. nr. 9ag) ejes af Christian Poulsen Møller.

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 31. januar 2011 at forslag til tillæg nr. 3 blev udsendt i offentlig høring og partshøring. Forslaget har nu været udsendt i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3. i råstofloven. Samtidig har forslaget været udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde, og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Regionen har ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for et råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-05-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16170
  26. Energi- og miljøredegørelse 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet behandler hvert år en energi- og miljøredegørelse, der omfatter alle regionens aktiviteter. Energi- og miljøredegørelse 2010 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til Regler for byggeri i Region Syddanmark skal der hvert år udarbejdes en samlet energi- og miljøredegørelse for regionen. Redegørelsen er et centralt element i Region Syddanmarks energi- og miljøstyring, der bl.a. sætter regionsrådet i stand til at følge udviklingen på området.

  Energi- og miljøredegørelsen for 2010 er regionens fjerde redegørelse vedrørende energi- og miljøforhold.

  Redegørelsen omfatter stort set alle regionens lokaliteter og beskriver overordnet de påvirkninger på klimaet og det ydre miljø, der følger af regionens aktiviteter, og der redegøres for særlige indsatser og initiativer i 2010, som har medvirket til at begrænse aktiviteternes skadelige påvirkninger af omgivelserne.

  Energi- og miljøredegørelse 2010 indeholder forslag til specifikke, fremtidige indsatsområder, herunder energimærkning, certificering af bygninger, bæredygtigt byggeri, energirigtige byggepladser, energi- og miljøledelse på sygehuse og institutioner samt styrkelse af registreringen af forbruget på regionens lokaliteter.

  Energi- og miljøredegørelse 2010 er udarbejdet i tæt samarbejde med sygehusenes fælles miljøstyringsgruppe og indeholder en liste over gennemførte, igangværende og planlagte energispareaktiviteter samt et særskilt afsnit om de somatiske sygehusenheders forbrugsdata, der er suppleret med nøgletal for forbrug pr. sengedag, pr. ambulante besøg, pr. medarbejder og pr. m2.

  Der er desuden udarbejdet afsnit om særlige udfordringer, der følger af regionsrådets energipolitiske målsætninger. Udfordringerne omfatter inddragelse af alle afdelinger og medarbejdere i energispareindsatsen, udbygning med ledelsesinformationer om energi- og miljøforhold, vægtning af miljømæssige gevinster i forbindelse med investeringer og motivationsfremmende finansiering af energibesparelser.

  Koncernledelsen iværksatte i 2008 et energieffektiviseringsprojekt, der skulle nedbringe det relative energiforbrug med 1,5 % pr. år i årene 2008 – 10. Der er iværksat en evaluering af dette projekt, der forventes afrapporteret senere på året.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Energi- og miljøredegørelse 2010 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/18272
  27. Deltagelse i konference i forbindelse med EU-projekt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at Lasse Krull anmodes om at deltage i konference i forbindelse med et EU-projekt, der handler om at videndele og udvikle strategier for at udvikle byer og regioner til Science cities/regions. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forlængelse af regionsrådets beslutning om at Region Syddanmark skal udvikles til en Science Region, er der indgået aftale med det syddanske Bruxelles kontor om at deltage i et EU projekt kaldet PLACES. Projektet handler om at videndele og udvikle strategier for at udvikle byer og regioner til Science cities/regions.

  I dette regi afholdes en konference i Paris den 22.-23. september 2011, hvor formålet er at arbejde med, hvordan det politisk er muligt at dagsordensætte science og medvirke til at skabe rammerne for science.

  Det foreslås, at Lasse Krull, som formand for Udvalget for Regional Udvikling, anmodes om at deltage i konferencen, jfr. bestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5, idet der herefter vil være mulighed for at udbetale tabt arbejdsfortjeneste for deltagelsen i konferencen.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Lasse Krull anmodes om at deltage i konferencen i Paris den 22.-23. september 2011, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/8943
  28. Årsregnskab 2010 for Amgros I/S
  fold dette punkt ind Resume
   

  Årsresultatet for Amgros I/S viser et overskud på 17,9 mio. kr., som udloddes til de fem regioner efter deres andele af lægemiddelomsætningen i Amgros i 2010. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2010 er på 3,573 mio. kr.    

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er sammen med landets øvrige regioner interessent i Amgros I/S. Amgros er et politisk ledet interessentskab, som fungerer primært som medicingrossist og koordinator for indkøb og handel af lægemidler m.m.. Amgros varetager også sekretariatsopgaver for regionerne og sygehusapotekerne. Amgros påtager sig stadig flere og flere specialiserede opgaver, og det seneste eksempel er oprettelsen af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). RADS arbejder med at skabe konsensus blandt de kliniske afdelinger for anvendelse af dyr sygehusmedicin, for dermed at opnå højere kvalitet i medicinanvendelse og give leverandørvirksomhederne et incitament til at yde større rabatter.

  For at kunne udlodde overskuddet af virksomheden skal Region Syddanmark i lighed med de øvrige interessenter godkende regnskabet for 2010. Amgros omsatte i 2010 for 5.583 mio. kr. i lægemidler, hvilket er 248 mio. kr. mere end i 2009. Det svarer til en vækst på 4,6 % i forhold til 2009. Dog er omsætningen 417 mio. kr. mindre end budgetteret.

  Det samlede resultat viser et overskud på 17,9 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til overskuddet i 2009, som var på 38,4 mio. kr. Den lavere indtjening samlet set skyldes primært et lavere dækningsbidrag, da Amgros indkøber et stigende antal lægemidler, uden at der kan opnås rabat - og lægemidlerne videresælges desuden til AIP-prisniveauet (Apotekets Indkøbs Priser) til sygehusapotekerne, hvorfor Amgros ingen fortjeneste har. Der er samtidig også sket en reduktion i AIP og Amgros indtjening falder tilsvarende.

  Overskuddet fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen i 2010. Region Syddanmarks andel af omsætningen udgjorde i 2010 19,98 % - svarende til en udlodning på 3,573 mio. kr. I det ajourførte budget for Amgros i Region Syddanmark er der forudsat en indtægt på 7,672 mio. kr. Resultatet og udlodningsprincipperne er godkendt af bestyrelsen for Amgros I/S.

  I det fremtidige perspektiv kan der forventes større udgifter til et nyopstartet projekt, ApoTo, som er et nyt apotekssystem til understøttelse af de logistiske processer. Desuden har Amgros bestyrelse vedtaget at hensætte 15 mio. kr. årligt i de næste 5 år, startende fra regnskab 2011, inden udlodning til interessenterne finder sted. Der kan også forventes flere udgifter i forbindelse med klagesager, som Amgros modtager i forbindelse med deres udbudsvirksomhed. Det kan lægge beslag på mange ressourcer i Amgros personalemæssigt såvel som økonomisk - i form af ekstern juridisk bistand og tab/erstatning.  

  De bevillingsmæssige konsekvenser af et faldende overskud indarbejdes i en kommende budgettilpasning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regnskab 2010 for Amgros I/S godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8393
  29. Afrapportering fra studietur til San Francisco og Los Angeles den 4. til 11. maj 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Repræsentanter fra Region Syddanmark var i perioden 4. til 11. maj 2011 på studietur til San Francisco og Los Angeles med henblik på at hente inspiration til den fremtidige håndtering af forebyggelse af kroniske sygdomme samt tilrettelæggelse af kronikeromsorg i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I perioden 4. til 11. maj 2011 deltog en gruppe regionsrådsmedlemmer sammen med administrative deltagere i en studietur til San Francisco og Los Angeles. Formålet med studieturen var at opnå indsigt i, hvordan man i Californien håndterer pleje og behandling af patienter med kronisk sygdom samt få et indblik i de tiltag, der arbejdes med i forhold til at forebygge kronisk sygdom blandt patienterne.

  I Californien har flere sundhedsinstitutioner udmærket sig i forhold til forskning, udvikling, implementering og udførelse af såvel kronikeromsorg som forebyggelse og tidlig opsporing i forhold til kroniske sygdomme. På studieturen var der med baggrund heri indlagt besøg hos:

  • Stanford Universitet - et af de førende universiteter på verdensplan
  • Cisco - en af verdens førende leverandør af netværksteknologi
  • US Preventive Medicine - en forsikringsordning med fokus på online forebyggelsestiltag for dets medlemmer
  • Kaiser Permanente - et integreret sundhedsforsikringssystem i USA med 8,7 millioner medlemmer i ni amerikanske stater.

  De tre førstnævnte besøg fandt sted i San Francisco og opland, mens besøget hos Kaiser Permanente var ved deres administrative afdeling og deres sundhedsinstitutioner i Los Angeles.

  Se vedlagte afrapportering for mere information om studieturen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At erfaringerne fra studieturen anvendes i det videre planlægningsarbejde vedr. tilrettelæggelse af forebyggelsesindsatser og kronikeromsorg i Region Syddanmark

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 06-06-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8440
  30. Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  I 2008 blev der iværksat et regionalt projekt med henblik på at rekruttere 100 udenlandske læger og 200 udenlandske sygeplejersker.

  Efterspørgslen på sygeplejersker er i løbet af projektperioden faldet, så behovet kan dækkes uden udenlandsk arbejdskraft. I alt er der indtil udgangen af 2010 rekrutteret 93 læger og 41 sygeplejersker.

  Projektet har skabt stor viden om udenlandsk rekruttering, især har de decentrale HR afdelinger fået opbygget en erfaring og kompetence i forhold til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, som vil være væsentlig for en eventuel fortsat eller ny indsats.

  70 læger og 34 sygeplejersker er fortsat i Danmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  På baggrund af mangel på sundhedspersonale - især speciallæger og sygeplejersker - blev det i Region Syddanmark i efteråret 2008 besluttet at igangsætte et fælles regionalt projekt for rekruttering og fastholdelse af udenlandsk sundhedspersonale.

  Det overordnede formål med projektet var at rekruttere 100 læger og 200 sygeplejersker og samtidig sikre en god rekrutteringsinfrastruktur for såvel HR som for de kliniske afdelinger på de enkelte sygehusenheder.

  Projektets formål var således at etablere en struktur for videndeling, erfaringsudveksling og en grundlæggende strukturering af arbejdet med rekruttering og fastholdelse af udenlandsk sundhedspersonale.

  Baseret på tidligere erfaringer blev det besluttet, at rekrutteringsindsatsen skulle koncentreres om Tyskland og Østrig.

  I forhold til Østrig havde regionen modtaget en henvendelse fra den danske ambassadør i Wien med et ønske om at indgå et samarbejde med ambassaden og det østrigske lægekammer om rekruttering af især nyuddannede læger fra Østrig.

  På den baggrund besluttede regionsrådet den 24.11.2008:

  • At der skulle etableres et centralt styret, men decentralt forankret projekt, hvorigennem der skulle rekrutteres 200 sygeplejersker og 100 læger fortrinsvis fra Tyskland og Østrig.
  • At projektet skulle foregå i et samarbejde mellem sygehusene og regionshuset.
  • At der blev etableret en central styregruppe samt projektgrupper på de involverede sygehuse.

  Yderligere blev det besluttet, at der skulle etableres en samlet pulje på 30 mio. kr. til understøttelse af det foreslåede strategiske rekrutteringsprojekt.

  Sygehusene og praksisområdet kunne få kompensation fra puljen når en udenlandsk sygeplejerske eller læge havde været ansat i mindst seks måneder. Kompensationen blev fastsat til 65.000 kr. for sygeplejersker og 125.000 kr. for læger. Desuden blev der afsat midler til centrale initiativer som f.eks. jobmesser og markedsføring. 

  Da psykiatrien ligeledes indgik i rekrutteringsprojektet blev det samtidigt besluttet, at der indenfor psykiatrien blev etableret en pulje på 3 mio. kr. der administreres særskilt for det psykiatriske område efter samme retningslinjer som de øvrige.

  Status

  De udenlandske medarbejdere er rekrutteret på de enkelte sygehusenheder i perioden 2008 – 31. december 2010 som følgende:

   

   

  Speciallæger

  Reservelæger

  Basislæger

  Sygeplejersker

  Odense Universitetshospital

  1

  1

  1

  12

  Sygehus Lillebælt

  1

  13

  7

  6

  Sygehus Sønderjylland

  15

  5

  20

  11

  Sydvestjysk Sygehus

  1

  6

  15

  8

  Psykiatrien

   

  1

   

  4

  Almen praksis

  6

       

  I alt

  24

  26

  43

  41

  Fortsat i Danmark

  17

  15

  38

  34

  Af de 30 mio. kr. som regionsrådet afsatte på det somatiske område, er der pr. 31. december 2010 anvendt knap 17 mio. kr. Til finansiering af igangværende ansættelsesforløb af udenlandske læger ansat inden 1.7.2011 samt annonceringsudgifter mv. forventes yderligere anvendt 6 mio.kr. Yderligere foreslås afsat en pulje på 2 mio. til finansiering af speciallæger inden for specialer med generelle længerevarende rekrutteringsproblemer.

  Restbevillingen til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft for det somatiske område er herefter 5 mio.kr.

  Af de 3 mio. kr. som blev afsat på psykiatriområdet er der pr. 31. december 2010 anvendt 392.125 kr.

  Konklusion

  Projektet med rekruttering af udenlandsk sundhedspersonale har haft et betydeligt strategisk sigte, og det er lykkedes at etablere en struktur for videndeling, erfaringsudveksling og en grundlæggende struktur for arbejdet med rekruttering og fastholdelse af udenlandsk sundhedspersonale.

  Særligt har de decentrale HR afdelinger fået opbygget en erfaring og kompetence i forhold til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, som vil være væsentlig for en eventuel fortsat eller ny indsats.

  Projektet har haft et efterspørgselsorienteret sigte, således at det er de enkelte sygehusenheders efterspørgsel, der har dimensioneret indsatsen. Derfor måtte rekruttering af sygeplejersker indstilles, da behovet svandt.

  Som det fremgår af spørgeskemaer sendt til hhv. afdelinger, praksis, HR samt det rekrutterede personale, er erfaringerne fra projektet dog meget varierende afhængigt af de forskellige grupper og individuelle forskelle.

  Rekruttering af nyuddannede læger fra Østrig har været et målrettet rekrutteringstiltag, hvor der er etableret en hensigtsmæssig struktur og organisation for indsatsen. Imidlertid vil behovet for at rekruttere flere østrigske læger ophøre, da Sundhedsstyrelsen har meddelt, at Region Syddanmark fremover vil blive tildelt et større antal danske kliniske basislæger, hvorfor behovet for denne lægegruppe fremover dækkes af danske læger.

  Rekruttering af udenlandske speciallæger har haft fokus på en mere individuel håndtering, således at de kliniske afdelingers behov for konkrete specialistkompetencer er søgt imødekommet. 

  Der vil fortsat være behov for at rekruttere speciallæger inden for særlige områder til regionen. For at sikre udenlandske speciallæger med relevant faglighed og specialiseringsgrad, vil de lokale HR afdelinger have en fortsat rolle i rekrutteringsindsatsen sammen med de kliniske afdelingers specialister.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rekrutteringsinitiativer som udgangspunkt fremover varetages af de enkelte enheder, og at styregruppen nedlægges, og at videndeling og erfaringsudveksling om udenlandsk rekruttering programsættes på møder i HR lederkredsen, med henblik på at udnytte enhedernes erfaringer.

  At rekruttering af speciallæger for specialer, hvor der over længere perioder har kunnet konstateres en generel rekrutteringsproblematik, fortsat kan opnå kompensation på 125.000 pr. speciallæge efter seks måneders ansættelse. De berørte specialeområder vil som udgangspunkt være: Psykiatri, Diagnostisk radiologi, Patologisk anatomi og cytologi, Oftalmologi og Almen medicin.

  At øvrig rekruttering af udenlandsk sundhedspersonale fremover finansieres af sygehusene.

  At central finansiering af igangværende ansættelsesforløb for udenlandske læger opretholdes for de aftaler, som allerede er indgået med ansættelse inden 1.7 2011.

  At øvrig central finansiering til annoncering, rejseudgifter, lokale arrangementer etc. ligeledes ophører ved udløb af de aftaler, som er afholdt pr. 1.7. 2011.

  At der fastholdes en pulje på 2 mio. kr. til finansiering af kompensation på 125.000 kr.  til ansættelse af udenlandske speciallæger på det somatiske område omfattende de ovenstående specialer. Restbudgettet på 5 mio.kr. tilføres prioriteringspuljen for somatikken.

  At psykiatriens egen pulje fastholdes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/2458
  31. Forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning eller intensiv terapi
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af beslutning i regionsrådet den 28. februar 2011 har Sundhedsudvalget haft en drøftelse af praksis i forbindelse med forudgående fravalg af genoplivning eller intensiv terapi. Der er nu udarbejdet en regional retningslinje for området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På foranledning af presseomtale og henvendelser fra medlemmer af regionsrådet vedr. lægers brug af ordinationen ”ingen genoplivning/ingen intensiv terapi”, har regionsrådet på møde den 28. februar 2011 haft en indledende drøftelse om praksis i forbindelse med forudgående fravalg af genoplivning eller tilbud om intensiv terapi. På mødet blev det besluttet at fortsætte drøftelsen i Sundhedsudvalget, som har behandlet sagen på flere møder.

  Der er nu udarbejdet en fælles regional retningslinje vedr. forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning/intensiv behandling (se bilag). Retningslinjen er udarbejdet inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens brev af 8. februar 2011, der beskriver det retlige grundlag for lægers beføjelser og pligter med hensyn til forudgående fravalg af genoplivningsmuligheder m.v. (se bilag).

  I retningslinjen angives blandt andet, at :

  • Sundhedsloven beskriver patientens ret til via sit informerede samtykke at bestemme, om en lægelig behandling skal indledes eller fortsættes. Patienten kan dermed acceptere eller afvise behandlingsforslag, men det indebærer ikke, at patienten kan stille krav om, at en bestemt behandling iværksættes.
  • Hvis patienten ikke har tilkendegivet, at vedkommende ikke ønsker genoplivning ved hjertestop og/eller intensivbehandling, skal der som udgangspunkt altid iværksættes behandling, men lægen kan i visse tilfælde fravælge behandlingsmuligheder, når der henses til patientens sygdom.
  • Beslutning om at ophøre eller afstå fra behandling af en patient er altid en lægelig beslutning og et lægeligt ansvar.
  • Det er ligeledes lægens ansvar, at patienten informeres om sin sygdom, prognose, muligheder for behandling og pleje m.v., og at dette indføres i patientens journal.
  • Patienten skal medinddrages i behandlingsovervejelserne.
  • Beslutningen og grundlaget for, at der afstås fra genoplivning ved hjertestop og/eller intensiv terapi, skal dokumenteres i journalen. Beslutningen skal anføres i "klar tekst" og præciseres i art og omfang. Journalisering af beslutningen bør omfatte:  - Patientens tilstand, behandlingsmuligheder og prognose  

            - Information til patienten

            - Tilkendegivelser fra patient og pårørende

            - Navn på læge(r), som har taget beslutning

            - Kontakt til livstestamenteregistret dokumenteres inkl. navn på læge.


  Retningslinjen er godkendt efter drøftelse i sygehusledelseskredsen den 12. april 2011 og sendt til Sundhedsstyrelsen til orientering.


  Det skal bemærkes, at sagen blev taget af dagsordenen på regionsrådsmødet 30. maj 2011 med henblik på fornyet behandling i sundhedsudvalget. På sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2011 orienterede udvalgsformanden om, at sagen ikke umiddelbart var på dagsordnen mhp. genbehandling i Sundhedsudvalget, da sagen allerede har været drøftet i sundhedsudvalget. På forretningsudvalgets møde den 15. juni 2011 blev det herefter besluttet, at sagen sættes på det førstkommende regionsrådsmøde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den regionale retningslinje vedr. forhåndsbeslutning om afståelse fra genoplivning eller intensiv behandling tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 03-05-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-05-2011
   

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 30-05-2011
   

  Sagen blev udsat med henblik på fornyet behandling i Sundhedsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011
   

  Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

  At sætningen i retningslinjens afsnit vedr. dokumentation: ”Information til patienten” ændres til ”Information til patienten og eventuelt pårørende”.

  Regionsrådet tiltrådte forslaget om den ændrede tekst.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  32. LUKKET PUNKT - Nyt universitetshospital i Odense - valg af projekt

  

  Resumé

  Projektet for et nyt universitetshospital i Odense (Nyt OUH) med en tilhørende totalrådgiver til programmering og projektering af hospitalet skal udpeges på baggrund af en projektkonkurrence og et efterfølgende udbud med forhandling. Forhandlingsrunden er nu afsluttet og med indeværende sag fremlægges et bud på endeligt projekt for Nyt OUH med tilhørende rådgiverkonsortium. 

   

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet behandlede på mødet den 26. oktober 2009 sagen ”Nyt universitetshospital i Odense – udbudsform og proces vedrørende totalrådgivning” og tiltrådte blandt andet, at udbuddet af totalrådgivningsopgaven for det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) sker som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling og efter EU udbudsdirektivets bestemmelser herom.

  Projektkonkurrencen og udbud med forhandling er nu gennemført i samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), som planlægger at opføre et nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (SUND) ved Syddansk Universitet (SDU), Odense. Det fælles udbud er gennemført med henblik på, at der indgås rådgivningsaftale med den samme totalrådgiver i projekt Nyt OUH og i projekt SUND (to aftaler med samme totalrådgiver).

  Primo november 2010 indkom der forslag i projektkonkurrencen fra de seks prækvalificerede konsortier med tilhørende underrådgivere. Dommerkomitéen bestående af ni medlemmer (fire regionsrådsmedlemmer, en vicedirektør fra UBST, rektor fra Syddansk Universitet og tre fagdommere) pegede med sin dommerbetænkning på tre konsortier og dermed tre ligeværdige forslag til nyt universitetshospital og sundhedsvidenskabeligt fakultet som vindere af projektkonkurrencen.

  I forlængelse af dommerkomitéens afgivelse af sin betænkning er der i foråret 2011 gennemført ”Udbud med forhandling” med deltagelse af de tre vindere som tilbudsgivere. Forhandlingsrunden er gennemført på grundlag af dommerbetænkningen og et supplerende udbudsmateriale. Forhandlingsdelegationen bestod af 10 personer (direktør og vicedirektør fra Projektorganisationen for Nyt OUH; advokat for Projektorganisationen for Nyt OUH; tre repræsentanter fra bygherrerådgiveren vedrørende Nyt OUH; to repræsentanter fra UBST og to repræsentanter fra SDU). Efter tilbudsgivernes slutaflevering medio maj udarbejdede forhandlingsdelegationen forslag til indstilling om vindende projekt og totalrådgiver, som er behandlet i styregruppen for Nyt OUH og koordineret med UBST og SDU.

  Tildelingskriteriet for valg af projekt er ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” med følgende tre underkriterier: 1) ”Tilrettet projekt” (vægtes med 60 %); 2) ”Kompetencer” (vægtes med 20 %) og 3) ”Honorar” (vægtes med 20 %).

  Af de to bilag fremgår en mere udførlig beskrivelse af processen frem mod valg af projekt og totalrådgiver, rammerne for Nyt OUH, samt forhandlingsdelegationens evaluering af de tre indkomne forslag/tilbud.

  For Nyt OUH omfatter valg af projekt og totalrådgiver såvel den somatiske, som den psykiatriske del af det nye universitetshospital.

  Det skal bemærkes, at valg af projekt med tilhørende totalrådgiverkonsortium er fortroligt frem til offentliggørelsen den 28. juni 2011, kl. 12.

  Beslutning i Psykiatriudvalget den 31-05-2011:

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  At regionsrådet vælger projekt 5 for Nyt OUH med tilhørende totalrådgiverkonsortium Medic OUH bestående af KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, Dall & Lindhartsen, WSP Sverige AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og Oluf Jørgensen A/S med underrådgivere.

  At arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram for den somatiske del af Nyt OUH igangsættes.

   

  Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 31-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011

  Indstillingen tiltrådt.


   

  Sagsnr.  
  33. LUKKET PUNKT - Præhospital dækning i Sønderborg Kommune

  Resumé

  Regionsrådet i Region Syddanmark har i forbindelse med budgetlægningen for 2011 besluttet at afsætte fem mio. kr. til styrkelse af den præhospitale indsats på Als.

  Der har været afholdt udbud af nødbehandlerbilen i Nordborg. Danfoss A/S, der er entreprenør på nødbehandlerbilen nu, er kommet med det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Den nye kontraktperiode starter den 1. september 2011.

  Driftsudgifterne til lægebilen vurderes at kunne holdes indenfor den økonomiske ramme, hvis akutbilen omdannes til lægebil kl. 7.30 - 18.00 alle årets dage. Lægebilen starter med at køre den 1. oktober 2011.

  Tekst udeladt

  Indstilling

  Det indstilles:

  At der indgås kontrakt med Danfoss A/S om nødbehandlerbilen i Nordborg.

  At akutbilen i Sønderborg omdannes til en lægebil i tidsrummet kl. 7.30 - 18.00 (den endelige fastlæggelse af køretiden afhænger af, hvad der er økonomisk mulighed for) og fortsætter som akutbil med paramediciner kl.18.00 - 7.30.

   

  Beslutning i Præhospitaludvalget den 26-05-2011

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011

  Indstillingen tiltrådt.

   

  Sagsnr.  
  34. LUKKET PUNKT - Nyborgskolens økonomiske situation
  

  Resumé

  En redegørelse om Nyborgskolens økonomiske udfordringer med baggrund i et kraftigt faldende elevtal.

   

  Tekst udeladt

   

  Indstilling

  Det indstilles:

  At det godkendes, at der såfremt Undervisningsministeriet åbner mulighed for det, arbejdes på en snarlig lukning af Nyborgskolen samt en overflytning af de tilbageværende aktiviteter til Center for Høretab.

   

  Beslutning i Forretningsudvalget den 15-06-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Beslutning i Regionsrådet den 27-06-2011

  Indstillingen tiltrådt. 

   


  Siden er sidst opdateret 19-06-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring