Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilSundhedsbrugerrådetpilSundhedsbrugerrådet - Referat - 15. august 2011

Sundhedsbrugerrådet - Referat - 15. august 2011

 

Mødedato
15-08-2011 kl. 14:00
 
Mødested
OUH, Kløvervænget 6, indgang 93, mødelokale 5, 5000 Odense
 
Deltagere
 
 • John Lohff
 • Jørgen Pless
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thies Mathiasen
 • Thyge Nielsen
 • Bente Gertz
 • Ole Finnerup Larsen
 • John Hyrup Jensen
 • Iben Kromann Madsen
 • Flemming Bay-Jensen
 • Erik Arrild
 • Marie Rotvig
 • Mariette Rytter Larsen
 • Mette Thyssen
 • Hanne Grønborg
 • John Arne Sørensen
 • Rita Bruun
 • Gunner Nielsen

 • Afbud
   
 • Thyge Nielsen
 • Iben Kromann Madsen
 • Flemming Bay-Jensen
 • Bente Gertz
 • John Hyrup Jensen
 • Mariette Rytter Larsen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Besøg på AMK-vagtcentralen
  2. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  3. Høring: Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  4. Kvalitetsstrategien og dens konkretisering
  5. Offentliggørelse af Region Syddanmarks sundhedsprofil
  6. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  7. Gensidig orientering
  8. Mødeplan
  9. Ønsker til dagsordenspunkter
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 11/684
  1. Besøg på AMK-vagtcentralen
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødet i sundhedsbrugerrådet den 15. august 2011 kl. 14.00 - 16.00 foregår dels i mødelokale på Kløvervænget 6 (indgang 93) og dels på AMK-vagtcentralen.

  Mødestedet kl. 14.00 er AMK-vagtcentralen (indgang 157). AMK-vagtcentralen ligger ud til J. B. Winsløwsvej mellem skadestuemodtagelsen og patienthotellet.

  Mødet indledes med en rundvisning på AMK-vagtcentralen, hvor den sundhedsfaglige visitation af sundhedsrelaterede 1-1-2-opkald er startet den 2. maj 2011. Præhospitalleder Torsten Lang-Jensen vil fortælle om hvilke opgaver, der løses på AMK-vagtcentralen.

  Det kan være svært at finde en parkeringsplads ved Odense Universitetshospital. Der skal sættes 20 minutter af til at finde en parkeringsplads. Der er to timers parkeringspladser ved AMK-vagtcentralen med fri parkering fra kl. 17. Der er altid ledige parkeringspladser på Dyrskuepladsens parkeringsplads. Adgangsvjen til denne er vejen til venstre overfor ZOO.

  Der er vedlagt kort over Odense Universitetshospital.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 15-08-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/634
  2. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 15-08-2011
   

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr. 09/12489
  3. Høring: Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Visionsudvalgets arbejde med at formulere en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er nu så langt, at forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er sendt i høring.

  Sundhedsbrugerrådet er tidligere på møder hhv. den 2. september 2010 og 2. november 2010 blevet orienteret om visionsarbejdet, herunder inddraget i høring af diskussionsoplæg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen. Den nye vision skal afløse den foreløbige vision, som blev godkendt af forberedelsesudvalget i maj 2006 og videreført indtil videre af regionsrådet i august 2007. Den nye vision skal afstikke retningen for den fremtidige udvikling af sundhedsvæsenet inklusiv psykiatri i Region Syddanmark. Til at forestå processen er der nedsat et særligt politisk udvalg: visionsudvalget.

  Visionsudvalget har arbejdet med opgaven siden foråret 2010. Arbejdet, der bl.a. har inddraget en temadrøftelse for regionsrådet den 26. april 2010, administrative fora,  indbudte oplægsholdere og drøftelser i sygehusledelseskredsen m.fl., resulterede i et diskussionsoplæg, der blev sendt i høring i efteråret 2010. Høringssvarene gav generelt udtryk for tilfredshed med at være inddraget i processen og med størstedelen af oplægget. Samtidig var der også en række kommentarer, der pegede på områder, der ville være vigtigt at inddrage i det videre arbejde.

  I foråret 2011 blev der  afholdt en sundhedskaravane, hvor politikere besøgte en række forskellige borgergrupper i hhv. Esbjerg, Sønderborg og Vejle. Politikere og borgere havde her mulighed for at drøfte opfattelse af sundhed og visioner for sundhedsvæsenet. Som afslutning på sundhedskaravanen blev der afholdt visionsworkshop i Odense, hvor kreative unge mennesker var indbudt til i samarbejde med politikere at arbejde videre med de temaer, der var kommet frem under karavanens besøg i de forskellige byer.

  Som afslutning på borgerinddragelsen blev der afholdt et borgertopmøde i Middelfart den 5. marts 2011. Her drøftede 235 borgere visioner for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark med regionens politikere. Drøftelserne ved borgertopmødet resulterede i en lang række pejlemærker, som bidrag til det videre arbejde.

  På baggrund af de mange bidrag og indtryk er der nu udarbejdet et forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Regionsrådet besluttede på mødet den 30. maj 2011 at sende forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark i en bred høring. Sidste frist for at afgive høringssvar er torsdag den 15. september 2011. Høringssvar bedes afgivet elektronisk på Region Syddanmarks hjemmeside www.regionsyddanmark.dk/høring

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at

  • sundhedsbrugerrådet opfordrer patientforeningsrepræsentanterne i rådet til at afgive høringssvar individuelt eller i fællesskab. Høringssvar til forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark afgives elektronisk på Region Syddanmarks hjemmeside via www.regionsyddanmark.dk/høring. Høringsfristen er torsdag den 15. september 2011.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 15-08-2011
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Afdelingschef Mads Haugaard orienterede. Oplæg vedlægges.

  Endvidere drøftedes overvejelser om regionernes fremtid, jf. presseomtale m.v. Opfordringen fra Sundhedsbrugerrådet er, at de enkelte patientforeninger drøfter spørgsmålet lokalt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4687
  4. Kvalitetsstrategien og dens konkretisering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Afdelingschef Mads Haugaard vil give en orientering om den nye kvalietsstrategi og om hvordan der arbejdes med at konkretisere strategien gennem udvælgelse af specifikke indsatsområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 28. februar 2011 en ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  Strategien peger på en række væsentlige områder, der skal arbejdes med i den kommende periode:

  • Høj kvalitet i kerneydelserne og løbende monitorering af kvaliteten
  • Ledelse – en afgørende forudsætning for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
  • Læring – fra viden til handling
  • Patient og pårørende – en ressource i kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet
  • Patientforløb og samarbejde på tværs
  • Forskning i kvalitetsudvikling

  I forlængelse af vedtagelse af strategien arbejdes der nu på at konkretisere strategien gennem udpegning af særlige indsatsområder, set i lyset af de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor.

  Der skal særlig satses på:

  • Den akutte patient - implementering af Fælles AkutModtagelse (FAM)
  • Systematisk kronikeromsorg
  • Patientsikkerhed

  Sideløbende arbejdes der på:

  • Fortsat at lette arbejdet med dokumentation og monitorering.
  • Løbende monitorering af ressourcetrækket for forskellige patientgrupper

  Implementering af FAM involverer mest sygehusene, men kan have afsmittende virkning på kommunerne i form af hurtige udskrivninger. Målet med etablering af FAM er høj kvalitet i udredning og behandling af akutte patienter døgnet rundt.

  Målet med systematisk kronikeromsorg er at sikre forebyggelse, tidlig opsporing, identifikation af kvalitetsbrist samt en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem primær- og sekundærsektoren (stratificering). Indledningsvis skal der skabes overblik over allerede indgåede aftaler og igangsatte initiativer. På baggrund af dette skal der prioriteres og fokuseres på de initiativer, der vurderes at have størst effekt på forbedret og målrettet kronikeromsorg.

  Målet er, at der på udvalgte områder er sket implementering af indgåede aftaler inden udgangen af 2011. Særligt i samarbejdet med praksissektoren er der en række nye muligheder i overenskomsten, som skal udnyttes allerede i 2011.

  patientsikkerhedsområdet skal der - med henblik på at forbedre patientsikkerheden og spare unødige ressourcer - iværksættes udvalgte initiativer ud fra, hvad der erfaringsmæssigt giver mest afkast. Specielt medicinområdet og sygehushygiejne skal prioriteres højt. På sigt skal arbejdet også sigte mod at udbredes til praksisområdet og det kommunale område.

  Det er vigtigt, at der sideløbende med indsatsen på indsatsområderne også arbejdes med systematisk dokumentation og monitorering af indsatserne, så det bliver muligt at følge udviklingen og vurdere effekterne.

  Som led i kvalitetsstrategien iværksættes en løbende monitorering af ressourcetrækket på sygehusene for forskellige patientgrupper. Formålet med monitoreringen er at muliggøre sammenligninger af behandlingerne dels på regionalt niveau dels for forskellige sygehuse. Herved er det muligt at identificere sygdomsområder, hvor der er forskelle i behandlingsmønstret, hvilket kan give anledning til dyberegående undersøgelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 15-08-2011
   

  Orienteredes og drøftedes. Herunder blev det drøftet, at der i implementeringen gerne må være involvering af patientforeninger. Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/14372
  5. Offentliggørelse af Region Syddanmarks sundhedsprofil
  fold dette punkt ind Resume
   

  Resultaterne fra Region Syddanmarks regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” 2010 blev offentliggjort den 10. februar 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har nu gennemført den regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” 2010. Baggrunden for undersøgelsen er en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet af den 23. januar 2009 om udarbejdelse af sundhedsprofiler, som er sammenlignelige og dækker alle landets regioner og kommuner. Undersøgelsen gentages i 2013 og derefter hvert fjerde år.

  Resultaterne i Region Syddanmarks sundhedsprofil er baseret på selvrapporterede oplysninger fra et repræsentativt udsnit på ca. 36.000 af regionens borgere.

  Sundhedsprofilen viser bl.a.,

  • at der generelt er en social slagside i forhold til sundhedsadfærd, trivsel og sygelighed,
  • at 22,1 % af borgerne ryger dagligt, at hver femte borger drikker for meget, og
  • at halvdelen af den voksne befolkning er overvægtige.

  Slidgigt, forhøjet blodtryk og allergi er de mest hyppigt forekomne specifikke sygdomme blandt de større folkesygdomme. Sundhedsprofilen viser, at borgere med diabetes, KOL og hjertekarsygdom generelt har en mere uhensigtsmæssig sundhedsadfærd end den totale befolkning.

  Rapporten kan downloades eller bestilles på www.regionsyddanmark.dk/wm332863

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011
   

  Punktet udsat til næste møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 15-08-2011
   

  Orienteredes og drøftedes. Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/634
  6. Indhentning af kommentarer til ligestillingsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Arbejdsgruppen om ligestilling ønsker at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra Sundhedsbrugerrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet nedsatte på mødet den 13. december 2010 en arbejdsgruppe om ligestilling.

  Arbejdsgruppen har til formål at drøfte ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand, dvs. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet, uddannelse osv.

  Arbejdsgruppen om ligestilling har på seneste møde den 4. marts 2011 besluttet at indhente kommentarer til ligestillingsarbejdet fra de politiske udvalg. Formålet med dette er, at ligestillingsarbejdsgruppen gøres opmærksom på, hvis udvalgene inden for deres respektive områder ser barrierer og styrker, som arbejdsgruppen kan have med i deres overvejelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse med henblik på tilbagemelding til arbejdsgruppen om ligestilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 10-05-2011
   

  Regionsrådsmedlem Kristian Grønbæk Andersen orienterede om arbejdsgruppe om ligestilling.

  Punktet udsat til næste møde. I mellemtiden gør Sundhedsbrugerrådet sig overvejelser.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 15-08-2011
   

  Drøftedes. Patientforeningsrepræsentanterne opfordredes til at afgive bemærkninger til arbejdet. Bemærkninger bør fremsendes til sundhedsstaben snarest muligt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/634
  7. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 15-08-2011
   

  -


  Sagsnr. 11/634
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • 13. oktober 2011, kl. 14.00 - 16.00 - i regionshuset.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 13. oktober 2011, kl. 14.00 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 15-08-2011
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 11/634
  9. Ønsker til dagsordenspunkter
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 15-08-2011
   

  Mulige emner til kommende møder:

  • Sundhedsaftaler
  • Kommunikationsoplæg omkring Sundhedsbrugerrådet
  • Ventetider på skadestuer

  Sagsnr. 11/634
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 15-08-2011
   

  Kommunikationsoplæg omkring Sundhedsbrugerrådet, som forventes behandlet på næste møde:

  Der var foreløbig anbefaling til at lægge medlemmernes e-mailadresser på hjemmesiden.


  Siden er sidst opdateret 17-08-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |