Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Arbejdsgruppe om ligestilling - Referat - 23. august 2011

Mødedato
23-08-2011 kl. 09:30 - 13:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Bent Bechmann, C
 • Thies Mathiasen, O
 • Susanne Linnet, V
 • Claus Warming, V
 • Margot Torp, A
 • Jette Jensen, A
 • Willy Sahl, A
 • Mette Valentin, F

 • Afbud
 • Thies Mathiasen, O
 • Jette Jensen, A
 • Mette Valentin, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Valg af mødeleder
  2. Arbejdsgruppens muligheder for kvalificering af Ligestillingsredegørelse 2011
  3. FN´s Handicapkonvention
  4. Opsamling fra temaet "regionen som arbejdsplads"
  5. Drøftelse af udkast til afrapportering fra arbejdsgruppen
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 10/17873
  1. Valg af mødeleder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 23-08-2011

  Da arbejdsgruppens formand Mette Valentin havde afbud til mødet blev Susanne Linnet valgt som mødeleder.


  Sagsnr. 10/17873
  2. Arbejdsgruppens muligheder for kvalificering af Ligestillingsredegørelse 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Det skal besluttes, hvordan arbejdsgruppen kvalificerer den ligestillingsredegørelse, som regionen skal fremsende til ministeren for ligestilling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af kommissoriet for arbejdsgruppen om ligestilling "at arbejdsgruppen skal kvalificere den ligestillingsredegørelse, som regionen er pligtig at sende til ministeren for ligestilling i november 2011"

  Som bilag er vedlagt den "standard-skabelon", som anvendes til indberetning af ligestillingsredegørelsen. Denne redegørelse er udfyldt med de oplysninger, der efterspørges. Ligestillingsredegørelsen skal indberettes inden 1. november 2011, og vil blive behandlet på samme regionsrådsmøde som afrapporteringen frea ligestillingsarbejdsgruppen.

  Da ligestillingsredegørelsen i sin form er bagudskuende, er det vanskeligt direkte at indarbejde ligestillingsarbejdsgruppens anbefalinger i redegørelsen.

  Dog kan regionen i "Rubrik 19" supplere besvarelsen af indberetningsskemaets spørgsmål med kommentarer og/eller forslag, som findes relevante. Det foreslås, at der i denne rubrik anføres følgende:

  "Regionsrådet i Region Syddanmark har i december 2010 nedsat en politisk arbejdsgruppe om ligestilling, som består af 9 medlemmer af regionsrådet.

  Af arbejdsgruppens kommissorium fremgår bl.a.:

  Arbejdsgruppen skal drøfte ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand. Dvs. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet, uddannelse osv. Og i forhold til regionens rolle som ansvarlig for sundhedsydelser, psykiatri, leverandør af sociale ydelser, som udviklingsaktør og som arbejdsgiver.

  Arbejdsgruppen skal medvirke til, at Region Syddanmark bliver bedre i stand til at leve op til sine lovmæssige forpligtelser på ligestillingsområdet.

  Arbejdsgruppen skal beskrive de væsentligste udfordringer for regionen i forhold til ligestilling og  vurdere regionsrådets handlemuligheder, herunder vurdere hvor der vil være mest potentiale for at opnå størst mulig effekt af initiativer.

  Regionsrådet vil på møde den 24. oktober 2011.få forelagt rapporten til stillingtagen.

  Når rapporten er endelig vil den blive fremsendt til minister for ligestilling."


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At arbejdsgruppen drøfter hvordan arbejdsgruppen kvalificerer den ligestillingsredegørelse, som regionen skal fremsende til ministeren for ligestilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 23-08-2011

  På baggrund af de anbefalinger, som arbejdsgruppen vil komme med i afrapporteringen, vil forvaltningen gennemgå ligestillingsredegørelsen med henblik på at kunne kvalificere den næste ligestillingsredegørelse, og kunne leve op til flere af de krav, der stilles.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17873
  3. FN´s Handicapkonvention
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen om ligestilling vil blive præsenteret for et oplæg om FN’s Handicapkonvention v. professor i socialret ved Københavns Universitet Kirsten Ketscher. Oplægget vil bl.a. belyse hvilken betydning FN’s Handicapkonvention har for mennesker med handicap i forhold til at få lige rettigheder og muligheder samt hvordan mainstreaming kan anvendes i forhold til implementering af konventionen.

  Med begrebet mainstreaming menes der i denne sammenhæng at arbejde aktivt og bevidst for at gøre det til almindelig praksis at indtænke handicapaspektet i alle beslutningsprocesser og aktiviteter, der sættes i værk. Med andre ord, at f.eks. regionen indarbejder handicapaspektet i tankegang og handlinger meget tidligt i arbejdsgange og beslutninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 23-08-2011

  Oplægsholderen Kirsten Ketscher havde desværre afbud til mødet. I stedet blev oplægget givet af sekretariatschef i regionens social- og psykiatriområde Anette Bækgaard Jacobsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen om ligestilling vil blive præsenteret for et oplæg v. direktør i psykiatri- og socialstaben Agnete Philipsen vedr. ligestilling på socialområdet i Region Syddanmark, herunder initiativer der er iværksat for at understøtte implementeringen af FN’s Handicapkonvention. Oplægget vil også have fokus på de dilemmaer, der kan være i forhold til at sikre ligestilling for mennesker med handicap.

  På Socialudvalgsmødet d. 14. juni 2011 var der et ønske om, at der skal være fokus på lige muligheder på arbejdsmarkedet for handicappede, herunder regionen som arbejdsplads.  Det vurderes, at dette tema belyses af HR i forbindelse med det arbejde der er iværksat efter mødet 10. juni i arbejdsgruppen om ligestilling. Her har HR fået til opgave at kortlægge mangfoldigheden i arbejdsstyrken i Region Syddanmark, herunder antallet af personer med funktionsnedsættelser, som er ansat i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 23-08-2011

  Social- og psykiatridirektør Agnete Philipsen gav en orientering om arbejdet og indsatserne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/17873
  4. Opsamling fra temaet "regionen som arbejdsplads"
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 10. juni 2011 drøftede arbejdsgruppen et oplæg om regionen som arbejdsplads. På baggrund af drøftelserne på mødet,  er der samlet op på det efterspurgte, og bidraget er indskrevet i udkastet til afrapportering.

  Bl.a. er der foreslået et alternativ til en vedtagelse af "charter for flere kvinder i ledelse". 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At arbejdsgruppen drøfter oplæg om regionen som arbejdsplads.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 23-08-2011

  Arbejdsgruppen drøftede temaet.


  Sagsnr. 10/17873
  5. Drøftelse af udkast til afrapportering fra arbejdsgruppen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser på de foregående møder forelægges udkast til rapport til drøftelse.

  Arbejdgruppen skal særligt forholde sig til, hvad man vil anbefale over for regionsrådet på de enkelte områder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At arbejdsgruppen drøfter udkast til afrapportering fra arbejdsgruppen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 23-08-2011

  Arbejdsgruppen drøftede udkastet til afrapportering. Der blev aftalt forskellige ændringer, og sekretariatet vil indarbejde disse ændringer i næste udkast til rapport.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Arbejdsgruppe om ligestilling den 23-08-2011

  Arbejdsgruppen drøftede om der kunne tænkes afholdt en temadrøftelse i forbindelse med arbejdsgruppens afrapportering i regionsrådet.


  Siden er sidst opdateret 31-08-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring