Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Socialudvalget - Referat - 25. august 2011

Mødedato
25-08-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Østruplund, Klintebjergvej 75, 5450 Otterup

Deltagere
 • Bente Gertz (A)
 • Jette Jensen (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Carsten Abild (V)
 • Susanne Linnet (V)
 • Mette Valentin (F)
 • Bjarne Juel Møller (O)

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning og orientering
  2. Orientering
  3. Orientering om mødet d. 23. august 2011 i ligestillingsarbejdsgruppen
  4. Lukning af dagtilbuddet på Kingstrup for eksterne brugere
  5. Plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner og dagtilbuddet Østerhuse
  6. Orientering om Nyborgskolen vedr. skoleåret 2011/2012 samt skoleåret 2012/2013
  7. Orientering om nyt vedr. Kvalitetsmodellen
  8. Udviklingsstrategi- og Styringsaftale i Rammeaftale 2012, herunder koordinering af rammeaftalen på socialområdet og på specialundervisningsområdet
  9. Status på studieturen til Stockholm den 5.- 8. september 2011
  10. Fælles temadag med kommunerne den 29. november 2011 om det specialiserede socialområde
  11. Mødeplan 2012
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 11/171
  1. Rundvisning og orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rundvisning og orientering v/ forstander Grethe Vad

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/171
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Antal sikrede pladser på Egely.

  Fremadrettet vil der være 22 pladser mod tidligere 25 pladser.

  Status for initiativer i forhold til arbejdsmiljøet på Egely.

  Status på sag i Arbejdsretten vedrørende rådighedsvagter på Egely og Kastaniely.

  Dialog med Esbjerg kommune om Bøge Allé 16 i Ribe.

  Øget samarbejde mellem 2 kommunikationscentre i regionalt regi.

  Stigning af antallet af visitationer.


  Sagsnr. 10/17873
  3. Orientering om mødet d. 23. august 2011 i ligestillingsarbejdsgruppen
  fold dette punkt ind Resume

  Der vil blive givet en orientering om mødet den 23. august 2011 i ligestillingsarbejdsgruppen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestilling og FN’s Handicapkonvention var temaet på et møde i ligestillingsarbejdsgruppen den 23. august 2011. 

  Ligestillingsarbejdsgruppen blev præsenteret for et oplæg v/ psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen vedrørende ligestilling på socialområdet i Region Syddanmark, herunder initiativer, der er iværksat for at understøtte implementeringen af FN´s Handicapkonvention. Oplægget havde også fokus på de dilemmaer, der kan være i forbindelse med at sikre ligestilling for mennesker med handicap.

  Der var desuden et oplæg v. professor i socialret ved Københavns Universitet Kirsten Ketcher, der omhandlede hvilken betydning FN’s Handicapkonvention har i forhold til at skabe ligestilling for mennesker med handicap samt, hvordan mainstreaming kan anvendes i forhold til implementering af konventionen. Med begrebet mainstreaming menes der i denne sammenhæng at arbejde aktivt og bevidst for at gøre det til almindelig praksis at indtænke handicapaspektet i alle beslutningsprocesser og aktiviteter, der sættes i værk.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/16616
  4. Lukning af dagtilbuddet på Kingstrup for eksterne brugere
  fold dette punkt ind Resume

  Dagtilbuddet på Kingstrup for eksterne brugere ønskes lukket pr. 31.12 2011. Årsagen er, at kommunerne opretter egne dagtilbud til deres borgere med en senhjerneskade.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kingstrup er et bo- og beskæftigelsestilbud til personer over 18 år, som har erhvervet en hjerneskade som ung eller voksen. Kingstrup består af et døgntilbud og et dagtilbud og ligger i Gelsted på Fyn. Dagtilbuddet retter sig aktuelt såvel til de interne brugere som bor på Kingstrup som til eksterne brugere, som bor i udenfor tilbuddet.

  Der har i henhold til rammeaftalen været 12 normerede pladser på det eksterne dagtilbud.

  På grund af kommunale hjemtagelser forventes der fremadrettet kun at være under halvdelen af disse pladser besat. Samtidig har nabokommunerne til Kingstrup tilkendegivet, at de ikke vil indskrive nye borgere til det eksterne dagtilbud.

  Det er således ikke muligt fremadrettet at opnå en fornuftig driftsøkonomi på det eksterne dagtilbud.

  Det eksterne dagtilbud foreslås derfor nedlagt med virkning fra den 31.12 2011. Der vil blive truffet aftaler med bopælskommunerne om de fremtidige aktivitetstilbud for de nuværende eksterne brugere.

  Dagtilbuddet for de interne beboere vil ikke blive berørt af ovennævnte.

  Der er tale om to indholdsmæssigt meget forskellige dagtilbud, grundet store forskelle i borgeres funktionsniveau.

  Forslaget er forelagt forretningsudvalget den 17. august og regionsrådet den 22. august 2011.

    

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/691
  5. Plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner og dagtilbuddet Østerhuse
  fold dette punkt ind Resume

  Der vil blive orienteret om plan for placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner fra det tidligere Strandvænget og dagtilbuddet Østerhuse samt den igangværende høring omkring planen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter udarbejdelsen af den tidligere helhedsplan for det tidligere Strandvænget i efteråret 2010 har nærmere tekniske undersøgelse vist, at de bestående bygninger på Skaboeshusevej i Nyborg ikke kan anvendes, primært på grund af for lav indvendig lofthøjde. Dette er især tilfældet i de rum, hvor der er behov for gulvvarme og loftslifte. Dette forhold betyder, at bygningsreglementet ikke kan opfyldes.

  To arbejdsgrupper med repræsentanter fra pårørende, ledelse og medarbejdere fra Lilleskov og Skovhuse samt medarbejdere fra regionshuset har derfor udarbejdet vedlagte plan, som nu er sendt i høring. Der er således tale om en administrativ udarbejdet plan, som først efter høringsperioden vil blive politisk behandlet. Planen er i høring i perioden den 1. til 22. august 2011.

  Der er afholdt møde om høringsmaterialet, inkl. forslag til scenarier med de pårørende på Lilleskov, Skovhuse, Engbo og Østerhuse samt formand for socialudvalget Bente Gertz den 16. august 2011. Der var på mødet grundlæggende stor opbakning til at få adskilt de tre tilbud i meget selvstændige enheder med forskellige typer beliggenhed (bynært, landligt).

  Driftsdelen for de involverede tilbud i den mellemliggende periode frem til realisering af planen vil blive løst i dialog med de berørte tilbud.

  Socialudvalget vil igen blive orienteret om sagen på udvalgsmødet den 11. oktober 2011 forud for behandlingen i forretningsudvalget og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6000
  6. Orientering om Nyborgskolen vedr. skoleåret 2011/2012 samt skoleåret 2012/2013
  fold dette punkt ind Resume

  Det er besluttet at forsætte skoleåret 2011/2012 i Nyborg med de aktuelt 20 tilmeldte elever. Fra skoleåret 2012/2013 flyttes aktiviteterne til Fredericia.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet blev på mødet den 27. juni 2011 orienteret om Nyborgskolens aktuelle situation, set i lyset af det stærkt faldende elevtal.

  Den aktuelle tilmelding er på 20 elever. Her er tale om 13 elever der fortsætter fra sidste skoleår samt 7 nye elever. Heraf er 2 alene tilmeldt skoledelen, således at der er indmeldt i alt 18 døgnelever. Endelig afventer man besked fra kommunerne vedr. 5 yderligere elever. På baggrund af de aktuelle elevtilmeldinger blev det klart, at en lukning af Nyborgskolen her og nu ikke er en løsning.

  Nyborgskolens budget er baseret på indtægter fra 34 elever. Skolen er aktuelt i gang med en ressourcetilpasning set i lyset af det kendte elevtal.

  Der vil kunne spares på bygningsudgifterne ved en flytning af aktiviteterne fra Nyborg til Fredericia. Imidlertid skal en flytning af arbejdspladsen varsles i forhold til medarbejderne.

  HR oplyser, at nogle af de overenskomstansatte med tillidshverv kan have op til 9 måneders varsling på flytning af arbejdssted, og øvrige medarbejdere, bortset fra de tjenestemandsansatte, kan have op til 6 måneders varsel.

  På den baggrund er det besluttet, at skoleåret 2011 / 2012 gennemføres i Nyborg, idet en flytning ikke vil kunne gennemføres fra den 1. januar 2012.

  Der indledes herefter, jf. regionsrådets beslutning af 27. juni 2011 en proces med udgangspunkt i, at Nyborgskolen i skoleåret 2012/2013 flyttes til Fredericia, idet elevtallet forventeligt vil være noget lavere end skoleåret 2011/2012.

  Nyborgskolen (navneændring må påregnes) og Center for Høretab forbliver selvstændige organisationer med hvert sit personale og budget i forhold til driften. De 2 institutioner deler bygninger, forstander og et fællessekretariat, der fordeles efter en fordelingsnøgle. Skoleåret 2011/2012 anvendes til at forberede flytningen. Nyborgskolens ledelse og HR iværksætter den påtænkte varsling af flytning af medarbejdere fra Nyborg til Fredericia.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Der blev givet en orientering.

  Udkast til pressemeddelelse blev uddelt.


  Sagsnr. 11/10988
  7. Orientering om nyt vedr. Kvalitetsmodellen
  fold dette punkt ind Resume

  Det sociale område i Region Syddanmark har sammen med de øvrige regioner siden 2007 deltaget i udviklingen af en Kvalitetsmodel på det sociale område. Formålet med kvalitetsmodellen er: Kvalitetsudvikling, faglig udvikling og læring, systematisk dokumentation, ensartethed i sammenlignelige ydelser og endelig styrkelse af brugernes og de pårørendes inddragelse og indflydelse. For at nå de forskellige formål er udviklet en model, der består af 3 forskellige elementer. Disse er Standardprogrammet - Kvalitetsstandarder, Bruger- og pårørendeundersøgelser og Det Sociale Indikatorprogram - SIP. Implementeringen af de enkelte elementer er godt i gang og, sker i takt med deres udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det sociale område i Region Syddanmark har, i et samarbejde med de øvrige regioner siden 2007, været engageret i udviklingen og implementeringen af en kvalitetsmodel for det sociale område.

  Baggrund for og formål med Kvalitetsmodellen på det sociale område:

  Beslutningen om at udvikle en kvalitetsmodel for socialområdet blev truffet i 2007 af Danske Regioner og de regionale socialdirektører. Bag beslutningen lå en erkendelse af, at der kun eksisterede begrænset viden om den indsats, der blev ydet på de regionale sociale tilbud, og hvad resultatet af denne indsats var. På den baggrund blev der formuleret et ønske om at udvikle en kvalitetsmodel, som kunne bruges til:

  1. Kvalitetsudvikling
  2. Faglig udvikling og læring
  3. Systematisk dokumentation
  4. Ensartethed i ydelserne
  5. Styrkelse af brugernes og de pårørendes indflydelse og inddragelse

  Kvalitetsmodellen: indhold, udvikling og implementering:

   

  For at leve op til de forskellige formål, består kvalitetsmodellen for det sociale område af 3 elementer: (1) Standardprogrammet - Kvalitetsstandarder, (2) Bruger- og pårørendeundersøgelser og (3) Det Sociale Indikatorprogram - SIP. De første 2 elementer er obligatoriske for alle de regionale sociale tilbud. I forhold til SIP, er det kun det SIP-program, der retter sig mod de sikrede institutioner, der er obligatorisk.

  De enkelte elementer har en værdi i sig selv, og kan bruges uafhængigt af de øvrige elementer, men det er elementerne i sammenhæng, der skaber en model, der kan indfri alle kvalitetsmodellens formål.

  Kvalitetsmodellen udvikles løbende og implementeres i den takt, den udvikles. I forhold til arbejdet med Standardprogrammet betyder det, at man på nuværende tidspunkt har implementeret de første 6 standarder, som er følgende: Kommunikation, Brugerinddragelse, Individuelle planer, Kompetenceudvikling, Arbejdsmiljø og Ledelse.

  Der er desuden udviklet følgende 3 nye standarder: Medicinhåndtering, Magtanvendelse og Utilsigtede hændelser. Den nye standard om utilsigtede hændelser er udviklet under hensyn til de forpligtelser, som den udvidede lov om patientsikkerhed indebærer i forhold til registrering af utilsigtede hændelser.

  I forhold til bruger- og pårørendeundersøgelserne påbegyndes i efteråret en revision af konceptet, så dette bliver mindre omfattende og dermed også mindre ressourcetungt, og i højere grad støtter op om og kan bruges i standardprogrammet. Center for Folkesundhed og kvalitet har fået opgaven. Konceptet vil blive revideret i et samarbejde med repræsentanter fra de 5 regioner.

  Endelig vil der i efteråret blive arbejdet på en revision af de frivillige SIP-programmer - undtaget er således programmet SIP-sikret, som bruges på alle de sikrede institutioner. Baggrunden for revisionen er flere. Erfaringen viser, at disse med fordel kan gøre mindre omfattende og "skæres mere til". Center for Folkesundhed og Kvalitet finder endvidere, at det er muligt at sammenlægge flere af programmerne uden at gå på kompromis med essensen af programmet, idet der er sammenfald mellem og til tider identiske spørgsmål i de forskellige programmers spørgeskemaer. Revisionen vil ske i et samarbejde med repræsentanter fra de 5 regioner.

   

  Erfaring med kvalitetsmodellen

   

  For mange af de sociale tilbud har arbejdet med kvalitetsmodellen givet ny indsigt omkring deres praksis. Ligeledes har modellen været udgangspunkt for mange faglige diskussioner om indhold og processer på de områder, hvor der nu er standarder. Langt de fleste sociale tilbud finder, at kvalitetsmodellen - og i særlig grad arbejdet med kvalitetsstandarderne -  er et brugbart værktøj, der er med til at sætte et niveau for den faglige kvalitet, og som kan bruges til faglig udvikling og til dokumentation af denne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/7546
  8. Udviklingsstrategi- og Styringsaftale i Rammeaftale 2012, herunder koordinering af rammeaftalen på socialområdet og på specialundervisningsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Med lovændringen om rammeaftaler på det sociale område i marts 2011 er rammeaftalekonceptet lovgivningsmæssigt forenklet og koordineringsopgaven på det sociale område er overgået til kommunerne. Regionerne har fortsat ansvar for at koordinere specialundervisningsdelen. I Syddanmark er det aftalt, at dette sker i en koordineret proces med rammeaftalerne på socialområdet, så der fortsat udarbejdes én samlet aftale. Der foreligger nu et udkast til Udviklingsstrategi og Styringsaftale for 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rammeaftalen består efter lovændringen i marts 2011 af to aftaler, henholdsvis en Udviklingsstrategi, der skal vedtages årligt inden 1. juni og en Styringsaftale, der skal vedtages årligt inden 15. oktober. For 2012 er der fastsat en overgangsbestemmelse, så fristen for vedtagelse af begge aftaler er den 15. oktober 2011. Aftalerne skal indgås kommunerne imellem samt med regionsrådet for så vidt angår de tilbud, der drives af regionen.

  Der foreligger nu et udkast til Udviklingsstrategi og Styringsaftale for Syddanmark i 2012. Udkast til aftalerne er behandlet i Socialdirektørforum i Syddanmark den 16. august 2011 og behandles på møde i Kontaktudvalget den 30. august 2011, og skal herefter godkendes i regionsrådet og kommunalbestyrelserne senest den 15. oktober 2011.

   

  Tilbud der er omfattet af samarbejdet i rammeaftalen

  Lovgivningen opdeler rammeaftaletilbuddene i tre kategorier: Højt specialiserede tilbud med regional betydning, klyngetilbud (hvor driftskommunen sælger pladser til en eller flere andre kommuner) samt endelig lokale tilbud, der alene anvendes af beliggenhedskommunen. Samtlige tilbud omfattes i princippet af rammeaftalen, men samarbejdet vil i praksis primært fokusere på de højtspecialiserede tilbud med regional betydning samt klyngetilbud.

   

  Overordnet ambition om social innovation og effekt uden budgetudvidelser

  Den overordnede ambition for udviklingsstrategien for 2012 er, at der på det specialiserede socialområde skal ses en social innovation og effekt uden budgetudvidelser.

  Af udkast til udviklingsstrategien fremgår det, at for at kunne indfri ambitionen, skal borgeren gives den rigtige støtte, så borgeren kan tilegne sig strategier til at håndtere eget liv, hvor borgerens livskvalitet er i centrum. Desuden fremhæves, at det også er centralt i arbejdet med at indfri ambitionen, at der, hvor der er særligt behov for en samlet faglig ekspertise, samarbejdes om opgaverne mellem kommuner og mellem kommuner og region.

  Der er opstillet følgende emner i udviklingsstrategien som en bruttoliste af temaer:

  • Særlig støtte til sårbare, højtspecialiserede tilbud med regional betydning
  • Anbringelser af børn og unge
  • Dobbeltdiagnosticerede med en psykiatrisk diagnose og misbrugsproblematik
  • Borgere med senhjerneskade
  • Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter

  Socialdirektørforum vil i løbet af 2012 prioritere hvornår og hvordan, der arbejdes med temaerne.

  Der er opstillet følgende ambitioner i Styringsaftalen:

  • Kommunerne og regionen ønsker at få et overblik over og sætte fokus på de mest specialiserede tilbud i Syddanmark
  • Kommunerne ønsker at styre udgifterne på det specialiserede socialområde, så udgiftsudviklingen på området svarer til den generelle udgiftsudvikling for kommunerne, som aftales mellem regeringen og KL
  • Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region
  • Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud

  Region Syddanmark har på administrativt plan arbejdet for at tydeliggøre fokus på samarbejde om de højt specialiserede sociale tilbud samt konkretisering af initiativer til samarbejde.

  Regionerne har fortsat ansvar for at udarbejde den årlige rammeaftale på specialundervisningsområdet. Det er aftalt med kommunerne at koordinere de to rammeaftaler, så udviklingsstrategi og styringsaftale 2012, som i de foregående års rammeaftaler, omfatter såvel socialområdet som det lands- og landsdelsdækkende specialundervisningsområde.

  Der vil på mødet blive givet en orientering om udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale i Rammeaftale 2012.

  Aftalerne forelægges regionsrådet til godkendelse den 26. september 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7544
  9. Status på studieturen til Stockholm den 5.- 8. september 2011
  fold dette punkt ind Resume

  Socialudvalgets studietur til Stockholm er nu planlagt, og der vil blive udleveret rejsemappe på mødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialudvalgets studietur til Stockholm fra den 5. - 8. september 2011 er nu planlagt. I studieturen deltager 6 politikere samt 4 embedsmænd.

  Der vil på mødet blive udleveret en rejsemappe med deltaljeret information om rejsetider, program mm.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/7546
  10. Fælles temadag med kommunerne den 29. november 2011 om det specialiserede socialområde
  fold dette punkt ind Resume

  Der arbejdes i et samarbejde mellem regionen og det fælleskommunale rammeaftalesekretariat på at færdiggøre program for den fælles temadag den 29. november 2011 fra kl. 12 -16. Programmet forventes udsendt ultimo august 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der arbejdes i et samarbejde mellem regionen og det fælleskommunale rammeaftalesekretariat på at færdiggøre program for den fælles temadag den 29. november 2011 fra kl. 12 -16. Programmet forventes udsendt ultimo august 2011.

  Formålet med temadagen er at drøfte social innovation og fremtidens udvikling på det specialiserede socialområde i Syddanmark, herunder samarbejdet kommunerne imellem og med Region Syddanmark.

  Temadagen forventes afholdt på Middelfart Ressort - og Konferencecenter.

  Det forventes, at temadagen bliver en kombination af oplæg og tværgående dialog ved gruppeborde om samarbejdet på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der vil være oplæg af borgmester Egon Fræhr og regionsrådsformand Carl Holst. Desuden vil der være oplæg om faglige og økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde v/forsker Leif Olsen - seniorforsker ved AKF.

  Temadagen skal inspirere og skabe dialog om, hvordan vi i Syddanmark kan møde fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Der er 4, der gerne vil tilmeldes.


  Sagsnr. 11/171
  11. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreslås mødeplan for 2012 for socialudvalget.

  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012. Af hensyn til reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid allerede nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2012 på tirsdage med start kl. 14.00:

  • Tirsdag den 7. februar 2012
  • Tirsdag den 8. maj 2012
  • Tirsdag den 4. september 2012
  • Tirsdag den 13. november 2012

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 11/171
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Socialudvalget den 25-08-2011

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 29-09-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring