Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2011pilSundhedskoordinationsudv.pilSundhedskoordinationsudvalget - Referat - 25. august 2011

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 25. august 2011

Mødedato
25-08-2011 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Hospice Sydvestjylland, Finsensgade 25, 6700 Esbje

Deltagere
 • Bo Libergren
 • Jane Jegind
 • Lars Bønløkke
 • Iben Kromann
 • Margot Torp
 • Lene Brorson-Riis
 • Lars Erik Hornemann
 • Ivan Toftgaard
 • Jørgen Otto Jørgensen
 • Eva Fisker

 • Afbud
 • Lars Erik Hornemann
 • Ivan Toftgaard

 • Luk alle punkter Referat


  1. Temadrøftelse om Samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende
  2. Medicingennemgang - status og henvendelse fra Danmarks Apotekerforening
  3. Dosisdispensering - orientering
  4. Orientering om status på §2-aftale om opfølgning og koordination efter udskrivelse
  5. Patienter, der ikke vil udskrives fra psykiatrisk afdeling
  6. Høring vedr. ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen
  7. Opfølgning på arbejdet med visionen ”Fælles Sundhed”
  8. Konkretisering af kvalitetsstrategien
  9. Møde om sundhedsaftaler med Sundhedsstyrelsen
  10. Studietur til Skotland
  11. Forslag til mødedatoer for Sundhedskoordinationsudvalget i 2012
  12. Mødeplan 2011
  13. Meddelelser
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 07/20844
  1. Temadrøftelse om Samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedskoordinationsudvalget har på sit møde den 11. november 2010 godkendt samarbejdsaftalen om det tværsektorielle samarbejde om alvorligt syge og døende i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen indgår i grundaftalens bilag til Sundhedsaftalen 2011-2014.
  Samarbejdsaftalen er pr. 1. juni 2011 implementeret i hele regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Denne samarbejdsaftale har til formål at skabe ensartede retningslinjer i regionen for samarbejdet mellem almen praksis, kommuner, sygehuse og hospice om varetagelsen af alvorligt syge og døende patienter, hvad enten dette sker i hjemmet, på sygehus eller på hospice.


  Endvidere skal aftalen sikre, at samarbejdet følger den generelle samarbejdsaftale SAMBO. Samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende erstatter de tidligere amtslige aftaler på området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/6497
  2. Medicingennemgang - status og henvendelse fra Danmarks Apotekerforening
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Status for aftale om systematik i medicingennemgang


  Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis har indgået aftale om, at alle praksis i Region Syddanmark i 2011 arbejder med systematik i gennemgang af ældres samlede medicinering (se bilag 1).


  Formålet med indsatserne er at sikre kvalitet, sammenhæng og sikkerhed i ældre patienters lægemiddelanvendelse ved at understøtte almen praksis i rollen som tovholder for patientens samlede medicinering. Arbejdet gennemføres indenfor overenskomsten og §2-aftalen vedr. opfølgning og koordination efter udskrivelse.


  I forbindelse med aftalen er der i samarbejde mellem regionen og Praksisudvalget udarbejdet en handlingsplan med initiativer, der skal understøtte almen praksis i rollen som tovholder for patientens samlede medicinering.

  I handlingsplanen beskrives en række initiativer:

  • Udbredelse af kendskab til redskaber og ydelser, der kan anvendes til medicingennemgang.

  Aftalen om systematik i medicingennemgang er formidlet til de praktiserende læger i regionen samt alle kommuner. Desuden informeres der om aftalen til en række informationsmøder for praktiserende læger om den nye overenskomst samt værktøjsmøder for almen praksis vedr. bl.a. det Fælles MedicinKort (FMK). Møderne er afholdt i foråret 2011 og en lang række værktøjsmøder er planlagt i efteråret 2011.


  Hvert kvartal udsendes nyhedsbrev om lægemidler til de praktiserende læger. Sammen med nyhedsbrevet har lægen mulighed for at bestille en liste med ældre polyfarmacipatienter, hvor medicingennemgang kan være relevant. Der blev udsendt nyhedsbrev den 16. maj 2011, og herefter har mere end 150 af regionens 400 praksis bestilt en sådan liste.

  Udarbejdelse af anbefalinger og skabeloner i forhold til samarbejde mellem almen praksis og andre parter i primærsektoren


  I kommuner og på apoteker er der udført en indsamling af erfaringer med samarbejde med almen praksis på lægemiddelområdet. En arbejdsgruppe med repræsentation fra alle parter skal udarbejde anbefalinger for, hvordan samarbejdet kan tilrettelægges fremover. Det er hensigten med arbejdet at få udbredt de gode historier og inspiration til samarbejde. Arbejdsgruppens udkast til anbefalinger er sendt i en kort høring hos parterne (frist 31. august 2011). Anbefalingerne vil blive formidlet i de ovennævnte nyhedsbreve og anvendt på kurser om medicingennemgang (se nedenfor).

  Kurser om systematik i medicingennemgang


  Som en del af handlingsplanen udbydes i efteråret 2011 en række kurser om medicingennemgang for hhv. klinikpersonale og hele praksis. Formålet med kurserne er at skabe kompetencer i praksis til at løfte opgaven som tovholder for patientens samlede medicinering. Der vil blive fokuseret på,  hvordan praksis kan organisere håndteringen af lægemiddelområdet. Kurserne er blev udbudt før sommerferien, og vil blive udbudt igen i nyhedsbrev til praksis. Der er den 9. august knap 70 personer tilmeldt kurserne.

  Udvikling af datafangstmodulet i samarbejde med DAK-E


  De regionale lægemiddelkonsulenter fra alle regioner har indgået samarbejde med DAK-E vedr. videreudvikling af storforbrugermodulet i datafangstsystemet. Storforbrugermodulet kan anvendes som redskab i medicingennemgang. Der er afholdt møde med DAK-E og efterfølgende fremsendt forslag om nye funktioner i storforbrugermodulet.

  Effekten af arbejdet med systematik i medicingennemgang vil blive evalueret på praksis/regionsniveau. Udviklingen i ydelsesmønsteret vil blive fulgt tæt. På praksisniveau vil der blive foretaget sammenligninger af ydelsesmønsteret i praksis, der har deltaget i de udbudte kurser og praksis der ikke har. 


   

  Henvendelse fra Danmarks Apotekerforening (se bilag 2)


  Danmarks Apotekerforening har med brev af 28. marts 2011 rettet henvendelse til Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på at udvalget overvejer mulighederne for at apoteksfarmaceuter kan bistå praktiserende læger med at kvalitetssikre patienternes medicin. Foreningen foreslår at apoteksansatte farmaceuter f.eks. kunne knyttes til lægepraksis og udføre opgaver efter både generelle regions- og praksisspecifikke retningslinjer.

  Vurdering af mulighed for samarbejde med apotekerne om medicingennemgang

  I 2009 blev der i regionen gennemført et projekt om medicingennemgang ved forskellige samarbejdsformer i tre kommuner. Projektet viste bl.a., at det er vigtigt, at den fagperson der udfører medicingennemgangen har adgang til patientens journal. På denne måde kan spørgsmål om diagnoser og indikationer afklares allerede under selve medicingennemgangen. Derved opnås en bedre faglighed i medicingennemgangen og der spares tid ved den efterfølgende dialog mellem parterne om ændringsforslagene.

  Det anerkendes, at apoteksfarmaceuter besidder relevante, farmakologiske kompetencer i relation til medicingennemgang.
  Men ifølge overenskomsten er det kun lægen, der kan honoreres for medicingennemgang – og kun som en integreret del af andre ydelser (opsøgende hjemmebesøg, statuskontrol for patienter med kronisk sygdom samt §2-aftalen om opfølgning og koordination efter udskrivelse). Hensigten med handlingsplanen vedr. medicingennemgang er desuden at skabe blivende kompetencer i praksis, således at praksis selv kan løfte opgaven med medicingennemgang.


  Apoteket har vigtige roller i forbindelse med sikker medicinanvendelse. Der er flere samarbejdsflader mellem apoteker, kommuner og praktiserende læger, og det kan drøftes hvordan et sådant samarbejde kan videreudvikles.

  Erfaringsindsamlingen og udarbejdelsen af anbefalinger vedr. samarbejde mellem apotekerne og almen praksis (omtalt ovenfor) kan bidrage til at der igangsættes lokale samarbejder de steder, hvor parterne finder det relevant.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Drøftet. De praktiserende læger er tovholdere på medicingennemgang.

  Udvalget følger udviklingen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/6497
  3. Dosisdispensering - orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på møde den 10. februar 2011, at der ønskes en orientering med særlig fokus på dosisdispensering. I 1. kvartal 2011 skønnes det, at ca. 8.600 borgere i Region Syddanmark var i behandling med maskinelt dosispakket medicin. Lægemiddelstyrelsen angiver i en rapport, at 67 ud af 1.000 borgere over 74 år fik dosisdispenseret medicin i Region Syddanmark i 2008. Landsgennemsnittet var 90. Lægemiddelstyrelsen har ikke publiceret nyere analyser på regionsniveau.

  I regi af det regionale lægemiddelråd er der udarbejdet en regional vejledning om dosisdispensering i forbindelse med indlæggelse/udskrivning. Vejledningen er i efteråret 2010 sendt til de lokale samordningsfora, da det ifølge sundhedsaftalens medicinafsnit er i dette forum at de nærmere procedurer om dosisdispensering skal aftales i samarbejde med apotekerne. Samordningsforum ved Sygehus Sønderjylland har aftalt retningslinjer og implementeringsdeadline 1. september 2011. De øvrige samordningsfora er i gang.

  Dansk Selskab for Patientsikkerhed er i gang med et projekt, der skal afdække barrierer og incitamenter for udbredelse af dosisdispensering, finansieret af midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets compliancepulje. Projektet skal resultere i følgende produkter:

  • et katalog over handlingsplaner der kan medvirke til at dosisdispensering kan fungere sikkert og effektivt
  • en håndbog i best practice for sundhedsprofessionelle
  • borgerrettet materiale
  • en projektrapport
  • videnskabelige artikler
  • statusartikler i diverse danske faglige tidsskrifter


  Når resultaterne foreligger kan de drøftes i det regionale lægemiddelråd. 

  På mødet vil der blive givet en nærmere orientering om vejledningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Drøftet - der nedsættes en arbejdsgruppe til belysning af status, værdier og muligheder.


  Sagsnr. 10/6497
  4. Orientering om status på §2-aftale om opfølgning og koordination efter udskrivelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Samarbejdsudvalget og regionsrådet har godkendt en §2-aftale vedr. opfølgning og koordination efter udskrivelse. Aftalen er en revision af §2-aftalen om opfølgende hjemmebesøg.


  Formålet med aftalen er at sikre opfølgning efter sygehusindlæggelse i de situationer, hvor der er behov for koordineret opfølgning mellem den praktiserende læge og hjemmeplejen. Aftalen ses i bilag 1.

  Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på møde den 10. februar 2011, at der ønskes en orientering om anvendelsen af aftalen samt en belysning af genindlæggelser i relation til §2-aftalen, og en belysning af sygehusets muligheder i forbindelse med at understøtte aftalen.

  Aftalen trådte i kraft den 1. april 2011, og det er således endnu ikke muligt at monitorere anvendelsen af ydelserne i aftalen. Dette vil blive gjort, når der foreligger data. Analyse af genindlæggelser i relation til aftalen er yderst omfattende, og det anses ikke for muligt at evaluere aftalen på denne måde. Et projekt i Glostrup har tidligere vist, at opfølgende hjemmebesøg hos skrøbelige ældre efter indlæggelse førte til færre genindlæggelser. Projektet var stort og længerevarende og havde nærmest form af en videnskabelig undersøgelse.

  I relation til sygehusets understøttelse af aftalen vurderes det, at sygehusets rolle i forbindelse med koordination og opfølgning efter udskrivelse er dækket gennem SAMBO-konceptet.


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/16949
  5. Patienter, der ikke vil udskrives fra psykiatrisk afdeling
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisk samordningsforum Lillebælt rejste på Det Administrative Kontaktforum (DAK)-mødet 22. juni 2011 problemstillingen omkring patienter, der ikke vil udskrives fra psykiatrisk afdeling. Der var ved drøftelsen i DAK enighed om, at problemstillingen i høj grad handler om samarbejde og værdier.

  Totalt set er der tale om få sager, men kommunerne oplever sagerne som økonomisk belastende, ligesom det ikke giver gode patientforløb, hvorfor der i et samarbejde mellem kommunerne og Region Syddanmark vil blive sat fokus på problemstillingen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisk samordningsforum Lillebælt rejste på DAK-mødet 22. juni 2011 problemstillingen omkring patienter, der ikke vil udskrives fra psykiatrisk afdeling. Konsekvensen af denne type sag er, at kommunen foruden betaling for det socialpsykiatriske tilbud, der står klar til borgeren, også opkræves færdigbehandlingstakst, så længe borgeren fortsat er indlagt. Der er i det vedlagte notat en uddybning af problemstillingen samt de udfordringer, den giver anledning til.

  Den økonomiske del af problemstillingen er sideløbende blevet uddybet ved en brevkorrespondance mellem Vejle Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Svaret fra sidstnævnte er vedlagt sagen. På baggrund af brevet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan det konkluderes, at der ikke

  er sket fejl, hvad angår den økonomiske byrdefordeling i problemstillingen.

  Der var ved drøftelsen i DAK enighed om, at problemstillingen i høj grad handler om samarbejde og værdier – hvis der først er gået hårdknude i et samarbejde, kan det ledelsesmæssigt være vanskeligt at løse. Der var også enighed om betydningen af gode personlige samarbejdsrelationer på tværs af sektorer, samt betydningen af respekt for de kompetencer og tilbud sektorerne hver især besidder. Der er totalt set tale om få sager, men de fylder økonomisk meget i de kommunale budgetter.

  Ved psykiatriens gennemgang af de sager, der kunne identificeres inden for de senere år (i det psykiatriske sygehus), kunne det konstateres, at sagerne (meget få) har en række ens karakteristika, som i de fleste tilfælde burde gøre det muligt at identificere en kompliceret sag allerede i begyndelsen af en indlæggelse, og dermed drage nytte af samarbejdsaftalen på det psykiatriske område, og de aftaler, der er heri omkring f.eks. samarbejdskonferencer ved behandlingsopstart, jf. vedlagte notat. Det vil dog aldrig helt kunne forebygges, at denne type sager opstår, og i de tilfælde vil det ligesom i alle andre forløb være vigtigt at holde patientens tarv i fokus og ikke lade samarbejds- eller økonomiske konflikter være dominerende.

  På foranledning af en drøftelse af sagen i Psykiatriens Ledelsesforum har sagen også for sine etiske aspekter været sat på dagsorden i Psykiatriens Klinisk Etiske Komite. Komiteens udtalelse er vedlagt dagsorden.

  På baggrund af drøftelsen i DAK vil der via det fælleskommunale sekretariat i et samarbejde med psykiatri- og socialstaben i Region Syddanmark og Vejle Kommune i det kommende år blive sat fokus på at indhente dokumentation for problemets omfang. Formålet er at undersøge, hvor mange sager, der er i løbet af et år også set fra kommunernes side, for dermed sammen at gøre en indsats for at forebygge, at sagerne opstår.

  Bilag:

  1. Notat, der beskriver problemstillingen ”Patienter, der ikke vil udskrives fra psykiatrisk afdeling”
  2. Notat, der beskriver de juridiske aspekter af problemstillingen
  3. Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 7. marts 2011
  4. Udtalelse fra Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/12489
  6. Høring vedr. ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet forslag til en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen. Den nye vision skal afløse den foreløbige vision, som blev godkendt af forberedelsesudvalget i 2006 og videreført indtil videre af regionsrådet i 2007. Høringsudkastet er resultatet af en lang proces, der blev indledt med en temadrøftelse i regionsrådet i april 2010.

  Efterfølgende har det af regionsrådet nedsatte visionsudvalg arbejdet med at skabe en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Arbejdet har blandt andet omfattet høring af et diskussionsoplæg, oplæg ved indbudte foredragsholdere samt en sundhedskaravane og et borgertopmøde, hvor politikere og borgere fik lejlighed til at drøfte opfattelser af sundhed og visioner for sundhedsvæsenet.

  På baggrund af de mange bidrag, indtryk og drøftelser foreligger der nu et forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, som er sendt i en bred høring hos bl.a. kommuner og praksisudvalg. På baggrund af høringssvarene udarbejdes der et endeligt forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Det endelige forslag forventes at blive politisk godkendt af regionsrådet i november 2011.

  Høringssvar kan afgives på www.regionsyddanmark.dk/høring

  Høringsfristen er den 15. september 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/17441
  7. Opfølgning på arbejdet med visionen ”Fælles Sundhed”
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med udformningen af sundhedsaftaler 2011-2014 udarbejdede Sundhedskoordinationsudvalget visionen ”Fælles Sundhed” som en politisk overligger til de øvrige sundhedsaftaler. Det fremgår af ”Fælles Sundhed”, at Sundhedskoordinationsudvalget løbende følger op på indfrielsen af visionen parallelt med Sundhedskoordinationsudvalgets generelle opfølgning på sundhedsaftalerne.


  Et første udkast til opfølgning er nu udarbejdet i samarbejde mellem region og kommuner. I opfølgningen gives en kort status på nogle af de aktiviteter, der er i gang, og som understøtter visionens målsætninger. Der er udelukkende medtaget aktiviteter fra sundhedsaftalen, der sker i tværsektorielt regi.


  Det fremgår også af visionen, at visionens fælles initiativer skal konkretiseres og gøres målbare. Det foreslås, at denne del af arbejdet afventer det igangværende arbejde i Sundhedsstyrelsen med udvikling af indikatorer samt arbejdet med udvikling af en fælles kvalitetsstrategi for syddanmark. Det forventes, at denne del af opfølgningen kan forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget på mødet i november 2011.


  Som en del af opfølgningen foreslås, at der i efteråret 2012 afholdes et møde mellem medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget, Region Syddanmarks Praksis- og Kommuneudvalg samt formænd og næstformænd i kommunernes udvalg med ansvar for sundhedsområdet. Målet med arrangementet skal være en drøftelse af status på opfølgningen på visionen samt en dialog om den fremtidige kurs og prioritering for indsatsen frem til 2014.


  Forud for arrangementet foreslås der udarbejdet et katalog med beskrivelse af de mange aktiviteter, der tværsektorielt understøtter visionens målsætninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4687
  8. Konkretisering af kvalitetsstrategien
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives et overblik over indsatser, der er sat i gang efter vedtagelsen af Strategi for kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 28. februar 2011 en ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  Strategien

  Strategien peger på en række væsentlige områder, som der skal arbejdes med i den kommende periode.

  • Høj kvalitet i kerneydelserne og løbende monitorering af kvaliteten
  • Ledelse – en afgørende forudsætning for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
  • Læring – fra viden til handling
  • Patient og pårørende – en ressource i kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet
  • Patientforløb og samarbejde på tværs
  • Forskning i kvalitetsudvikling

  Konkretisering af strategien

  I forlængelse af vedtagelse af strategien arbejdes der nu på at konkretisere strategien gennem udpegning af særlige indsatsområder, set i lyset af de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor.

  Der skal særlig satses på:

  • Den akutte patient - implementering af Fælles AkutModtagelse (FAM)
  • Systematisk kronikeromsorg
  • Patientsikkerhed

  Sideløbende arbejdes der på:

  • Fortsat at lette arbejdet med dokumentation og monitorering
  • Fokus på udviklingen af ydelser pr. patient

  Implementering af FAM involverer mest sygehusene, men kan have afsmittende virkning på kommunerne i form af hurtige udskrivninger. Målet med etablering af FAM er høj kvalitet i udredning og behandling af akutte patienter døgnet rundt.

  Målet med systematisk kronikeromsorg er at sikre forebyggelse, tidlig opsporing, identifikation af kvalitetsbrist samt en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem primær og sekundær sektoren (stratificering). Indledningsvis skal der skabes overblik over allerede indgåede aftaler og igangsatte initiativer. På baggrund af dette skal der prioriteres og fokuseres på de initiativer, der vurderes at have størst effekt på forbedret og målrettet kronikeromsorg.

  Målet er, at der på udvalgte områder er sket implementering af indgåede aftaler inden udgangen af 2011. Særligt i samarbejdet med praksissektoren er der en række nye muligheder i overenskomsten, som skal udnyttes allerede i 2011.

  Der er vedlagt et særskilt notat om arbejdet med systematisk kronikeromsorg.

  Hovedpunkterne er:

  • Praksissektoren: Hvordan sikrer vi størst udbytte af landsoverenskomsten?
  • Sygehusene: Konsolidering af kronikeromsorgen som afsæt for et styrket samarbejde
  • Kommunerne: Hvor skal der sættes ind i forhold til kronikerprogrammer, IT, telemedicin og monitorering?
  • Samarbejdet mellem kommuner og praksissektoren – har Region Syddanmark en rolle at spille?

  patientsikkerhedsområdet skal der - med henblik på at forbedre patientsikkerheden og spare unødige ressourcer - iværksættes udvalgte initiativer ud fra, hvad der erfaringsmæssigt giver mest afkast. Specielt tryksår, sikker kirurgi og sygehushygiejne (infektioner) skal prioriteres højt. På sigt skal arbejdet også sigte mod at udbredes til praksisområdet og det kommunale område.

  Det er vigtigt, at der sideløbende med indsatsen på indsatsområderne også arbejdes med systematisk dokumentation og monitorering af indsatserne, så det bliver muligt at følge udviklingen og vurdere effekterne.

  Som led i kvalitetsstrategien iværksættes en løbende monitorering af ressourcetrækket pr. patient på sygehusene for forskellige patientgrupper. Formålet med monitoreringen er at muliggøre sammenligninger af behandlingerne, dels på regionalt niveau, dels for forskellige sygehuse. Herved er det muligt at identificere sygdomsområder, hvor der er forskelle i behandlingsmønstret, hvilket kan give anledning til dyberegående undersøgelser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/19007
  9. Møde om sundhedsaftaler med Sundhedsstyrelsen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 12. april 2011 blev det besluttet at invitere Sundhedsstyrelsen til møde og dialog om sundhedsaftalerne, herunder Sundhedsstyrelsens vurdering og godkendelse af de syddanske aftaler.

  På den baggrund har embedsmænd udarbejdet vedlagte rammeprogram for arrangementet. Programmet er godkendt af formand og næstformand. Målgruppen er – udover medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget – bl.a. formænd og næstformænd i kommunernes udvalg med ansvar for sundhedsområdet, herunder aftalen på det psykiatriske område.

  Mødet foreslås afholdt den 4. oktober 2011 kl. 17.00 – 19.00 i forlængelse af det ordinære møde i Sundhedskoordinationsudvalget. Direktør Else Smith fra Sundhedsstyrelsen har sagt ja til at deltage i arrangementet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/18509
  10. Studietur til Skotland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der arrangeres en studietur til Skotland i foråret 2012 for udvalget.

  Der er kontakt til NHS 24 (National Health Service), som gerne vil være vært for besøget i Skotland.

  Der vil være fokus på at blive informeret om social- og sundhedssystemet i Skotland og hvordan det understøttes af telemedicin, herunder deres strategi for telemedicin og kvalitet.

  Der vil endvidere være fokus på præsentation af konkrete telemedicinske og robotteknologiske løsninger. Foreløbigt udkast til program er vedlagt.


   


   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Godkendelse med henblik på at arbejde videre med programmet inden for de godkendte rammer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Endeligt program udarbejdes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3383
  11. Forslag til mødedatoer for Sundhedskoordinationsudvalget i 2012
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det indstilles, at der – i lighed med i år – afholdes fem møder i Sundhedskoordinationsudvalget i 2012.

  Følgende datoer foreslås:

  • Torsdag den 2. februar
  • Torsdag den 3. maj
  • Torsdag den 16. august
  • Tirsdag den 2. oktober
  • Torsdag den 6. december.

  Mødernes afholdes – også i lighed med i år – fra kl. 14.00 til kl. 17.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Godkendt - dog skal der findes erstatning for den 6. december 2012.


  Sagsnr. 11/635
  12. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har vedtaget følgende mødeplan for 2011:

  • 4. oktober 2011, kl. 14.00-17.00 - Vejle Kommune - Tema: Kræftrehabilitering.
  • 22. november 2011, kl. 14.00-17.00 - Fredericia Kommune - Tema: Arbejdet med udvikling af lokalpsykiatri og fremtidens psykiatri.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 4. oktober 2011, kl. 14.00 i Vejle Kommune - Tema: Kræftrehabilitering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  Tiltrådt.


  Sagsnr. 11/635
  13. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  -


  Sagsnr. 11/635
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-08-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 31-08-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap