Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Praksis- og kommuneudvalget - Referat - 29. august 2011

Mødedato
29-08-2011 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Center for Sundhedsfremme, Ringkøbingvej 3, 6800 V

Deltagere
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Frede Skaaning

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om Center for Sundhedsfremme samt om Patientuddannelse på tværs af diagnoser
  2. Temadrøftelse af udbredelse af telemedicin i Region Syddanmark
  3. Kvalitetsstrategi i Almen Praksis
  4. Forslag om etablering af transportordninger for blodprøver taget i almen praksis.
  5. Høring af Handlingsplan. Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark
  6. § 3-aftale vedr. øjenscreening af diabetespatienter hos praktiserende øjenlæge.
  7. Aftale om ny overenskomst på fysioterapiområdet.
  8. Tilbagemelding fra Indenrigs- og sundhedsministeriet vedr. ansøgning om dispensation i forbindelse med § 2-aftale med kiropraktorerne om udvidet lænderygundersøgelse
  9. Status på fremdriften i projekterne angående fem kommende sundhedshuse i Region Syddanmark
  10. Status for Region Syddanmarks sundhedsprofil ”Hvordan har du det?”
  11. Mødeplan 2012
  12. Mødeplan
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. Orientering om Center for Sundhedsfremme samt om Patientuddannelse på tværs af diagnoser
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget besøger Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune, hvor leder Margit Thomsen viser rundt. Derefter præsenteres udvalget for kronikerprojektet Patientuddannelse på tværs af diagnoser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune har fokus på det hele menneske i alderen 0-100+ og arbejder med opgaver inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Centrets fokus ligger bl.a. inden for KRAM-området (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) og de otte store folkesygdomme.  I Center for Sundhedsfremme lægger man vægt på at have et stærkt fagligt og lærende miljø.

  Socialudvalgsformanden, Erik Buhl Nielsen byder velkommen.

  Margit Thomsen, som er leder af centret, vil fortælle om:

  • sundhedscenterets opgaver,
  • den kommunale kontekst,
  • hvordan centeret arbejder.

  Derudover vil der være en rundvisning på Center for Sundhedsfremme.

  Projektleder Charlotte Nyborg Kristensen, Region Syddanmark, vil i forlængelse heraf præsentere kronikerprojektet ”Patientuddannelse på tværs af diagnoser”, som Varde Kommune deltager i sammen med tre andre kommuner i regionen.

  Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og evaluere et implementerbart koncept for kommunal patientuddannelse på tværs af diagnoserne KOL, type 2-diabetes og kronisk hjertesygdom.

  Selve patientuddannelsen har til formål, at styrke deltagernes tillid til egen formåen og forbedre deres sundhedsadfærd, for derigennem at øge deltagernes livskvalitet og forbedre deres helbredsstatus.

  Målene med projektet er:

  • at der i projektperioden bliver udviklet et patientuddannelsesforløb med seks moduler med tilhørende undervisningsmanualer,
  • at de sundhedsprofessionelle, der skal varetage undervisningen, uddannes til denne opgave,
  • at patientuddannelsen pilottestes i fire kommuner med deltagelse af 200 borgere,
  • at pilottesten bliver evalueret med henblik på, at give anbefalinger til en justering af konceptet, dets organisering og implementering, deltagernes udbytte og effekt samt pædagogik og metoder,
  • at skabe viden om patientuddannelsesforløb på tværs af diagnoserne KOL, type 2-diabetes og kronisk hjertesygdom, herunder:
  1. viden om patientuddannelsens effekter/udbytte,
  2. viden om undervisningsmetodernes betydning for deltagernes forandringsprocesser,
  3. viden om organiseringen af patientuddannelsen.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/6939
  2. Temadrøftelse af udbredelse af telemedicin i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksis- og kommuneudvalget besluttede på møde d. 13. maj 2011 at igangsætte forslag til handleplan for udbredelse af telemedicin i regionen.

  For at kvalificere etableringen af en handleplan for udbredelse af telemedicin lægges op til drøftelse af indsats- og projektområder, der kunne være centrale i den kommende handleplan, ligesom der redegøres for muligheder og visioner for anvendelsen af telemedicin.

  På nationalt niveau er der både i regi af RSI (Regionernes Sundheds-it) og NSI (den Nationale Sundheds-It-organisation) initiativer i gang i forhold til at etablere fælles strategier for anvendelsen af telemedicin, dels med fokus på optimering af hospitalsdrift og dels med tværsektorielt sigte. Disse initiativer er endnu ikke udmøntet i egentlige handleplaner.

  Generelt er status på området, at Region Syddanmark er med i front inden for telemedicin både nationalt og internationalt – særligt på OUH, hvor der er gennemført en række telemedicinske udviklings- og forskningsprojekter. Der er i regionen indført telemedicinske driftsløsninger, og der er fokus på skalering og udbredelse.

  En kortlægning gennemført i foråret 2010 på sygehusene i Region Syddanmark fandt ca. 40 løsninger. Flere nye er kommet til inden for det seneste år.

  På mødet vil direktør Peder Jest, OUH, komme med oplæg om muligheder og visioner for anvendelse af telemedicin, ligesom administrationen vil fremlægge oplæg om indsatsområder i en handleplan for udbredelse af telemedicin.

  fold dette punkt ind Indstilling
  Til drøftelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Drøftedes.

  Udvalget ønsker fokus på de løsninger, som er let at implementere, samt at satse på områder, hvor Region Sydddanmark er i front såvel klinisk som erhvervsmæssigt. Administrationen udarbejder handleplan for udbredelse af telemedicin. Planen forelægges udvalget på et kommende møde.


  Sagsnr. 11/18487
  3. Kvalitetsstrategi i Almen Praksis
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har anmodet om en orientering om kvalitetsudviklingsarbejdet i almen praksis.

  Chefkonsulent Helle Lindkvist, leder af sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis, vil give en præsentation af strategi, organisering og aktiviteter på området.

  fold dette punkt ind Indstilling
  Til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3434
  4. Forslag om etablering af transportordninger for blodprøver taget i almen praksis.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Samarbejdsudvalget med almen praktiserende læger har i flere omgange drøftet tilrettelæggelse af en henteordning for blodprøver taget i almen praksis. Baggrunden har været Sundhedsstabens ønske om, at etablere en ensartet transport af blodprøver i hele regionen. Grundlaget for dette forslag er beskrevet i vedlagte bilag.

  Der har i samarbejdsudvalget ikke kunnet opnås enighed om sagen, idet en afhentningsordning i det tidligere Ribe Amt og i det tidligere Sønderjyllands Amt og i en lille del af det tidligere Vejle Amt, vil betyde et indtægtsfald for de praktiserende læger på 14,5 mio. kr. årligt. Praksisudvalget har tillige anført, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for at etablere en afhentningsordning, som foreslået af Sundhedsstaben.

  Sundhedsstaben finder, at grundlaget for en etablering er tilstrækkeligt belyst, men det anbefales, at beslutningsgrundlaget sendes til høring i Praksisudvalget og at der i denne forbindelse tages en politisk drøftelse med lægerne inden endelig beslutning tages i sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Drøftedes.

  Forslaget sendes i høring, jf. ovenfor.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/15755
  5. Høring af Handlingsplan. Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  En styregruppe nedsat af Samarbejdsudvalget for almen lægegerning har udarbejdet en handleplan møntet på rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark. Praksis og Kommuneudvalget er høringspart. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af lægemanglen på almen lægeområdet nedsatte samarbejdsudvalget for almen lægegerning i 2009 en styregruppe, der fik til opgave at udarbejde en handlingsplan, der kunne skitsere rekrutteringstiltag i forbindelse med rekruttering af yngre læger til almen medicin med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark. 

  Der er i Region Syddanmark udfordringer med henblik på, at sikre lægedækningen i almen medicin, idet der er et misforhold mellem udbuddet af færdiguddannede yngre læger til almen praksis og antallet af ældre læger, der ønsker at holde op. Aktuelt anslås, at der potentielt er ca. 111 sælgere, som skal stilles over for ca. 38 købere.

  På kort sigt kan problemet blive akut i visse dele af regionen - nærmere bestemt i Vest- og Sønderjylland. Dette skyldes, at disse områder tilsyneladende ikke er attraktive for de unge læger, hverken hvad angår uddannelse eller nedsættelse i praksis. Desuden er der i disse områder en ugunstig aldersprofil og praksisstruktur. Der er en femdobbelt problemstilling vedrørende rekrutterings- og fastholdelse i rekrutteringsvanskelige områder, nemlig:

  1. Overvægt af 63+ årige.
  2. Ledige kapaciteter.
  3. Vakante uddannelsesstillinger (introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger) i almen medicin.
  4. Områderne er generelt ikke attraktive for unge at bosætte sig i.
  5. En uhensigtsmæssig praksisstruktur med mange solopraksis.

  I trekantsområdet og på Fyn opleves ikke helt de samme problemstillinger.

  Handlingsplanen indeholder en række oplæg til initiativer med henblik på rekruttering og dermed sikring af lægedækningen. De fleste initiativer er særligt fokuseret på Sønder- og Vestjylland, idet der særligt her kan forudses lægedækningsmæssige problemer.

  Initiativerne centrerer sig omkring følgende temaer:

  • Uddannelsesmiljø og familievilkår.
  • Arbejdsvilkår som nynedsat speciallæge i almen medicin.
  • Bolig- og familievilkår.
  • Information og rådgivning.

  Regionsrådet har tidligere afsat 10 mio. kr. årligt til rekruttering og fastholdelse i almen praksis. I takt med at fastholdelsesaftaler m.fl. udløber vil disse midler primært blive målrettet rekrutteringsinitiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Punktet udsættes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/18449
  6. § 3-aftale vedr. øjenscreening af diabetespatienter hos praktiserende øjenlæge.
  fold dette punkt ind Resume

  Der ønskes indgået en § 3-aftale med regionens praktiserende øjenlæger med henblik på at sikre ensartede retningslinjer og kvalitet i de praktiserende øjenlægers screening af diabetespatienter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at undgå alvorlige øjenkomplikationer hos diabetespatienter skal disse med passende mellemrum have foretaget en øjenscreening med henblik på undersøgelse af eventuelle nethindeforandringer.

  Der har i de tidligere amter været forskellig praksis med hensyn til øjenscreening. I de tidligere Sønderjyllands og Vejle amter valgte man at lade øjenscreeningen foregå i øjenlægepraksis, mens man i de tidligere Fyns og Ribe amter valgte at supplere den eksisterende øjenlægeservice i øjenlægepraksis med screeningsklinikker på medicinske afdelinger og på øjenafdelingen på OUH.

  Screeningen i øjenlægepraksis var reguleret med § 3-aftaler i Vejle, Sønderjyllands og Fyns amter. Disse aftaler er videreført i Region Syddanmark.

  Med henblik på at beskrive øjenscreeningen i Region Syddanmark og fremkomme med anbefalinger til en ensartet screeningsordning for hele regionen har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra diabetesambulatorier, øjenafdelinger, diabetesforeningen, alment praktiserende læger og praktiserende øjenlæger. Arbejdsgruppen fremkom med en række anbefalinger til en fremtidig øjenscreening af diabetespatienter.

  Det anbefales mere konkret i redegørelsen, at den eksisterende ordning med øjenscreening i øjenlægepraksis og i screeningsklinikker fortsættes, samt:

  • at de praktiserende øjenlæger og screeningsklinikker tilstræber at lade nydiagnostiserede diabetikere blive screenet inden for en ventetid på mindre end 3 måneder,
  • at indkaldelse af diabetikere til øjenscreening muliggøres ved aftale for praktiserende øjenlæger i regionen. Regionen sørger for fremstilling af fortrykte indkaldelseskort,
  • at øjenscreening defineret ved visus og fundusfotografering sker efter nærmere angivne retningslinjer, typisk årligt. Med hensyn til tekniske specifikationer henvises til rekommandationer fra Dansk Oftalmologisk Selskab,
  • at registrering af al øjenscreening i Region Syddanmark sker i Diabasen (del af den nationale Diabetesdatabase) så snart dette er teknisk muligt,
  • at diabetesdatabasen (Fælles nationale Diabetesdatabase) bliver indført i regionen, som standard for såvel primær, som sekundærsektor. Dette vil sikre nødvendig kommunikation sektorerne imellem,
  • at praktiserende og hospitalsansatte øjenlæger planlægger og gennemfører specifik efteruddannelse og kvalitetssikring i regionen.

  Med baggrund i disse anbefalinger, er der udarbejdet vedlagte § 3-aftale.

  Da aftalen alene har til formål, at samordne eksisterende lokale aftaler og ikke forventes at medføre ekstraudgifter for regionen, forelægges aftalen ikke for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/11082
  7. Aftale om ny overenskomst på fysioterapiområdet.
  fold dette punkt ind Resume

  Der er indgået en 2-årig aftale om ny overenskomst på fysioterapiområdet pr. 1. januar 2012. Aftalen er indgået uden de store ændringer og med en uændret økonomisk ramme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået en 2-årig aftale om en fornyet overenskomst pr. 1. januar 2012.

  Aftalen er indgået inden for en uændret økonomisk rammen (uden tilførsel af nye midler).

  Aftalen indeholder bl.a. følgende elementer:

  • Styrkelse af kvalitetsarbejdet med fokus på udvikling og implementering af kliniske retningslinjer.
  • Fysioterapeuterne forpligtes til at sende epikriser til den praktiserende læge i relevante tilfælde.
  • Fysioterapeuterne skal inden udgangen af 2012 SKS-kode deres ydelser, så de er sammenlignelige med sygehusene og kommunerne.
  • Forbedringer af tværfagligt samarbejde om konkrete patienter, bl.a. i forhold til arbejdsmarkedsindsats.
  • Fleksibel anvendelse af kapacitet, således at der er mulighed for at praktisere på flere adresser efter ansøgning i Samarbejdsudvalget.
  • Praksiskonsulenter - som led i information til dialogen med kommuner og regioner, sættes der fornyet fokus på de positive effekter, der kan være ved brug af praksiskonsulenter bl.a. fordele, der kan være ved, at der etableres praksiskonsulenter på tværs af regioner og kommuner, praksiskonsulenternes rolle i forhold til den systematiske dialog samt konsulenternes opgaver i forhold til de praktiserende læger.
  • Øvrige elektroniske forbedringer er også aftalt - f.eks. oplysning om ventetider på sundhed.dk, kommunikation via digital dokumentboks, elektronisk statusredegørelse, elektronisk tidsbestilling, adgang til internationale elektroniske tidsskrifter via sundhed.dk.
  • Ridefysioterapioverenskomsten er blevet mere tidssvarende i konsekvens af den ændrede opgavevaretagelse mellem kommunerne og regionerne.
  • Mulighed for ridefysioterapeuter for konvertering af ydernummer til ejerstatus.
  • Vejledende takster for ridefysioterapeuter ved deltagelse i møder om konkrete patienter.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Punktet udsættes.


  Sagsnr. 09/7254
  8. Tilbagemelding fra Indenrigs- og sundhedsministeriet vedr. ansøgning om dispensation i forbindelse med § 2-aftale med kiropraktorerne om udvidet lænderygundersøgelse
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med godkendelsen af Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter samt understøttende § 2-aftaler om udvidet lænderygundersøgelse hos henholdsvis praktiserende fysioterapeuter praktiserende kiropraktorer i september 2010 fremgik det af sagsfremstillingen, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ville blive ansøgt om dispensation til at fravige Bekendtgørelsen omkring tilskud til kiropraktisk behandling jf. Sundhedslovens § 233 om forsøgsordninger.

  Begrundelsen herfor var, at der skulle sikres patienter, som modtager udvidet lænderygundersøgelse jf. patientforløbsprogrammet, en ens egenbetalingsandel uanset om undersøgelsen bliver foretaget af praktiserende kiropraktorer eller fysioterapeuter. Ministeriet har nu behandlet ansøgningen og meddelt, at ansøgningen ikke kunne imødekommes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Regionsrådsmødet den 27. september 2010 blev Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter samt understøttende § 2-aftaler om udvidet lænderygundersøgelse hos henholdsvis praktiserende fysioterapeuter praktiserende kiropraktorer behandlet og godkendt.

  Af sagsfremstillingen fremgik det, at man, for at ligestille patienter, der fik foretaget en udvidet lænderygundersøgelse hos henholdsvis praktiserende kiropraktor og fysioterapeut, ville ansøge Indenrigs- og sundhedsministeriet om godkendelse til, at patientens egenbetaling for udvidet lænderygundersøgelse hos henholdsvis fysioterapeut og kiropraktor kunne blive fastsat til det samme beløb. Normalt er egenbetalingsandelen for en undersøgelse hos en kiropraktor markant højere, end det er tilfældet hos fysioterapeuten og i forbindelse med indførelsen af patientforløbsprogrammet og de understøttende § 2-aftaler vurderes det hensigtsmæssigt at ligestille egenbetalingsandelen af hensyn til patienten.

  For at opnå samme egenbetalingsandel hos disse behandlere ville der være tale om en fravigelse af Bekendtgørelsen omkring tilskud til kiropraktisk behandling, hvilket kræver godkendelse af Indenrigs- og sundhedsministeriet jf. Sundhedslovens § 233 om forsøgsordninger.

  Den 13. juli 2011 indløb svaret fra Indenrigs- og sundhedsministeriet, hvoraf det fremgår, at de ikke har kunnet imødekomme dispensationsansøgningen med begrundelsen om, at de ”ikke vurderer, at en reduceret egenbetalingsandel hos kiropraktor er en markant udslagsgivende faktor i forhold til en succesfuld gennemførelse af forløbsprogrammet i forhold til en situation med den aktuelle højere egenbetalingsandel”.

  Dette medfører, at den eksisterende § 2-aftale med kiropraktorerne om udvidet lænderygundersøgelse skal tilpasses beslutningen fra ministeriet. Der arbejdes pt. på at tilrette aftalen i samarbejde med de praktiserende kiropraktorer i Region Syddanmark og når den endelige aftale foreligger, vil denne blive forelagt Regionsrådet til endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/13609
  9. Status på fremdriften i projekterne angående fem kommende sundhedshuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har fået tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om 72,8 mio. kr. til etablering af fem sundhedshuse i regionen. Der gives en kort status på arbejdet med disse sundhedshuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Praksis- og kommuneudvalget den 11. april 2011 blev der orienteret om, at Region Syddanmark sammen med henholdsvis Bogense, Nordborg, Ærø, Skærbæk og Rudkøbing kommuner er blevet tildelt i alt 72,8 mio. kr. til sundhedshuse.

  Der har nu været afholdt møder mellem regionen, de enkelte projektkommuner samt de involverede lægepraksis om den videre proces. På baggrund af disse møder er der enighed om, at sundhedshusene i det omfang, det er muligt og der er interesse for det, skal indeholde en række kommunale såvel som regionale funktioner, herunder:

  • Lægepraksis.
  • Praktiserende sundhedsfaglige, herunder bl.a. fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter, speciallæger, tandlæger mv.
  • Lokaler til lokalpsykiatrien.
  • Hjemmepleje og hjemmesygepleje.
  • Genoptræning.
  • Sygeplejeklinik.
  • Kontorfaciliteter.
  • Lokaler til diætist, diabetessygeplejerske, jordemoder mv.

  Af vedlagte bilag fremgår en kort status på fremdriften i de enkelte projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Punktet udsættes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/14372
  10. Status for Region Syddanmarks sundhedsprofil ”Hvordan har du det?”
  fold dette punkt ind Resume

  Resultater fra sundhedsprofilen er siden offentliggørelsen i februar 2011 forelagt og præsenteret i en række regionale fora. Region Syddanmark tilbyder derudover kommunerne i regionen rådgivning om sundhedsprofilen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark udgav i februar 2011 den regionale sundhedsprofil ”Hvordan har du det 2010” om borgernes sundhed, trivsel og sygdom. Formålet med sundhedsprofilen er at bidrage med viden til regionale og kommunale beslutnings- og planlægningsprocesser på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

  Resultater fra sundhedsprofilen er siden offentliggørelsen forelagt  som orienteringspunkter eller præsenteret med oplæg i en række fora og interne administrativt i Region Syddanmark. Der er desuden refereret til sundhedsprofilresultaterne i Sund i Syd og i personalemagasinet Puls.

  Region Syddanmark tilbyder kommunerne i regionen rådgivning om sundhedsprofilen. Rådgivningen har indtil videre bestået af fælles, tværkommunale aktiviteter og individuelle rådgivningsopgaver. Vi har oplevet stor interesse fra kommunerne for særligt de tværkommunale aktiviteter, der har bestået af tema- og arbejdsmøder med fokus på profilens anvendelsesmuligheder i kommunal kontekst.

  De individuelle møder med kommunerne har f.eks. omhandlet formidling af resultater, udlevering af kommunespecifikke data, rådgivning om tolkning af data samt anvendelse af sundhedsprofilen i kommunal kontekst.  Indtil videre har 18 af kommunerne benyttet sig af tilbuddet om individuel rådgivning.

  Generelt er oplevelsen, at kommunerne har taget rigtig godt imod sundhedsprofilen, og at den betragtes som et meget anvendeligt værktøj i arbejdet på sundheds- og forebyggelsesområdet.

  Regionen vil i løbet af efteråret 2011 udarbejde to temarapporter baseret på resultater fra sundhedsprofilen. Rapporterne vil uddybe resultater knyttet til henholdsvis mental sundhed og fysisk aktivitet med henblik på yderligere understøttelse af kommunernes forebyggelsesindsats på disse områder.

  Sundhedsprofilundersøgelsen gentages næste gang i perioden februar-april 2013 og resultaterne offentliggæres primo 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Punktet udsættes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1090
  11. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreslås 2012-mødeplan for det udvalg, der forventes at skulle afløse praksis- og kommuneudvalget.

  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012. Af hensyn til reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid allerede nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2012 med start kl. 14:

  • Tirsdag den 17. januar 2012
  • Mandag den 6. februar 2012
  • Tirsdag den 13. marts 2012
  • Onsdag den 18. april 2012
  • Tirsdag den 15. maj 2012
  • Tirsdag den 12. juni 2012
  • Tirsdag den 21. august 2012
  • Tirsdag den 18. september 2012
  • Tirsdag den 9. oktober 2012
  • Mandag den 12. november 2012
  • Tirsdag den 11. december 2012

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/224
  12. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2011:

  • 12. september - Hollufgård, Odense Kommune
  • 10. oktober
  • 14. november - Sygehus Lillebælt, Fredericia
  • 05. december
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 12. september 2011 kl. 14.00 på Hollufgård - Odense Kommunes nye træningscenter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/224
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-08-2011

  -


  Siden er sidst opdateret 31-08-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring