Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 30. august 2011

Mødedato
30-08-2011 kl. 14:00 - 15:00 og 16:00 - 17:00
 
Mødested
Sygehus Lillebælt, Kolding - Mødeværelse Storebælt
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   
 • Jørgen Pless

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Besøg på Kolding Sygehus, kl. 14.00-15.00
  2. Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital
  3. Studietur vedr. grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet
  4. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2011 indstillinger af projekter
  5. Kommercialisering af sundhedsforskningens resultater i Region Syddanmark
  6. Ansøgning om etablering af nye hospice-pladser (Kræftplan III)
  7. Orientering om servicemål for siddende patientbefordring
  8. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  9. Status på aflyste planlagte operationer på OUH
  10. Status for Region Syddanmarks sundhedsprofil ”Hvordan har du det?”
  11. Mødeplan 2012
  12. Mødeplan 2011
  13. Meddelelser
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 11/629
  1. Besøg på Kolding Sygehus, kl. 14.00-15.00
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehus Lillebælt har i tidsrummet 14.00 - 15.00 arrangeret følgende program for Sundhedsudvalget:

  Kl. 14.00:

  Velkommen til Kolding Sygehus –en del af Sygehus Lillebælt v/adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, Direktionen

  Kl. 14.05: 

  Oplæg om patientsikkerhed og arbejdet med ”Patientsikkert Sygehus”  v/lægelig direktør Dorthe Crüger, Direktionen

  Kl. 14.20: 

  En patients udbytte ved anvendelse af sikker kirurgi tjekliste v/operationssygeplejerske Michala Bech Hertel Jørgensen, anæstesisygeplejerske Mette Haagen.

  Minimere risiko for hospitalserhvervet infektion ved CVK – pakken og Respiratorpakken v/intensivsygeplejerske Christina Frølund.

  kl. 14.35 - 15.00:

  Dialog

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.


  Sagsnr. 11/3017
  2. Udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at imødekomme efterslæbet på intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital (OUH) samt skabe tilstrækkelig kapacitet i forbindelse med den kommende fase 2 i samarbejdet med Region Sjælland, forslås en midlertidig udvidelse af kapaciteten med fire intensivpladser i Odense og Svendborg fulgt op af en permanent udvidelse af kapaciteten i Odense med 10 intensivpladser samt opvågning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Odense Universitetshospital (OUH) har gennem en årrække oplevet et stigende pres på intensivkapaciteten, som er blevet afhjulpet gennem udvidelser svarende til behovet.

  På trods af udvidelserne har OUH dog fortsat et efterslæb på intensivkapaciteten til opgaverne på hoved-/regionsfunktionsniveau, som skyldes en yderligere udvikling i benyttelsen af intensivkapacitet i forhold til den eksisterende opgave - særligt vedrørende medicinske patienter. Det kommer til udtryk ved en generel stigning i efterspørgsel efter intensivbehandling primært vedr. medicinske patienter, og har i 2011 ført til overbelægning samt et højt niveau for kapacitetsbetingede overflytninger.

  Efter realiseringen af udbygningerne i 2008 og 2009 opfyldte OUH i 2010 Region Syddanmarks målsætning om, at højest 1 % af patienterne må overflyttes til andre sygehuse af kapacitetsmæssige årsager, men i 1. halvår 2011 har antallet af overflytninger været over dobbelt så højt som i den tilsvarende periode i 2010.

  På baggrund af aktivitetsudviklingen er det vurderingen, at intensivkapaciteten skal øges med syv pladser for at imødekomme det aktuelle efterslæb. Med udvidelsen forventes belægningsprocenten at falde fra gennemsnitligt 87 % i januar-april 2011 til et acceptabelt niveau på under 75 %.

  Herudover vurderes der at være behov for yderligere tre pladser som følge af den kommende fase 2 i samarbejdet med Region Sjælland, hvor patienter fra Vestsjælland med behov for specialiseret behandling som udgangspunkt visiteres til OUH.

  Af hensyn til sagens presserende karakter traf regionsrådsformand Carl Holst i maj 2011 en formandsbeslutning om at udvide antallet af intensivpladser.

  På denne baggrund har OUH midlertidigt fysisk etableret fire ekstra intensivpladser pr. 1. maj, heraf to pladser i Odense på NIA (Neurointensivafdelingen) og to pladser i Svendborg. Pladserne vil åbne successivt i løbet af efteråret i takt med ansættelsen og oplæringen af det nødvendige personale. I forhold til pladserne i Svendborg er der samtidig iværksat en ny visitationspraksis, som skal flytte udvalgte patientgrupper med forventet behov for intensivbehandling til Svendborg inden indlæggelse i Odense og dermed aflaste funktionerne i Odense. For de to NIA-pladsers vedkommende er der tale om etablering af nye pladser, mens pladserne i Svendborg tilvejebringes ved at opnormere eksisterende intermediære pladser.

  På permanent basis foreslås det, at der etableres 10 intensivpladser pladser i forlængelse af den nuværende intensivafdeling (Afdeling V), i lokaler der for nuværende anvendes som kontorfaciliteter for Røntgenafdelingen og Kardiologisk afdeling.

  Med den foreslåede udvidelse skabes der plads til at etablere op til 11 intensivpladser samt 12 opvågningspladser, hvor OUH ligeledes har kapacitetsproblemer. Samtidig gives der mulighed for på sigt at etablere op til syv ekstra intensivpladser, ved at flytte opvågningsfunktionen, hvis behovet for intensivkapacitet ændrer sig yderligere, eksempelvis i forbindelse med fase 3 i samarbejdet med Region Sjælland.

  De samlede anlægsudgifter til ombygning og genhusning af funktionerne skønnes at udgøre i alt 38,9 mio. kr. Hertil kommer udgifter til apparatur på intensiv- og opvågningspladserne som forventes at udgøre 18,06 mio. kr. De samlede etableringsudgifter udgør dermed 56,96 mio. kr.

  Ombygningen foreslås gennemført hurtigst muligt, hvorved pladserne forventes at være til rådighed 1. april 2012.

  De driftsmæssige udgifter til den midlertidige udvidelse udgør i alt 4,86 mio. kr. i 2011 og 1,823 mio. kr. i 2012. De driftsmæssige udgifter til permanente udvidelse udgør i alt 29,964 mio. kr. i 2012 (delårsvirkning) og 33,473 mio. kr. i 2013 og fremover (helårsvirkning).

  Udvidelsen finansieres delvis af meraktivitetspuljen, og delvis af forventede merindtægter vedr. Region Sjælland i forbindelse med den kommende fase 2 i samarbejdet med Region Sjælland, jf. nedenstående tabel.

  Tabel 1. Finansiering af driftsudgifter vedr. udvidelsen

   

  t.kr. 2011 2012 2013
  Meraktivitetspuljen

  4.860

  18.794

  19.389

  Merindtægter

  -

  12.993

  14.084

  I alt

  4.860

  31.787

  33.473

  Økonomi mv. er nærmere beskrevet nærmere i bilag 1 - Notat vedr. udvidelse af intensivkapaciteten på Odense Universitetshospital.

  Anlægsdelen er beskrevet i bilag 2 - Resumé af byggeprogram vedr. forøgelse af intensiv- og opvågningskapaciteten på OUH. Der skal efterfølgende udarbejdes et endeligt byggeprogram før ombygningerne iværksættes.

  Det er vurderingen, at alle sygehuse med denne udvidelse vil være bragt på nogenlunde samme niveau set i forhold til opgavevaretagelsen på hovedfunktionsniveau. Det forventes, at behovet for plejeindsats inden for det stationære område fremover vil transformere over i et behov for færre almindelige senge og flere intensivpladser. Den fremtidige vækst i intensivpladser forudsættes finansieret ved denne reduktion i almindelig senge.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • at Odense Universitetshospital bevilges 4,86 mio. kr. i 2011, 31,787 mio. kr. i 2012 og 33,473 mio. kr. i 2013 og fremover til udvidelse af intensivkapaciteten, finansieret af meraktivitetspuljen og forventede merindtægter vedr. Region Sjælland som anført i tabel 1,
  • at resumé vedr. udvidelse af intensivkapaciteten på OUH godkendes,
  • at der meddeles anlægsbevilling på 56,96 mio. kr. (indeks 123,9) vedr. udvidelse af intensivkapaciteten på OUH,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 46,06 mio. kr. (indeks 123,9) i 2011 og 10,988 mio. kr. (indeks 124,9) i 2012 finansieret af likvide aktiver,
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram for projektet, og
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for projektet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/4647
  3. Studietur vedr. grænseoverskridende samarbejde på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forelæggelse af program for studietur.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 29. marts 2011 besluttede udvalget, at der skulle arbejdes videre med et konkret oplæg til studietur til bl.a. Maastricht og Basel.

  Sundhedsstaben har på denne baggrund haft kontakt til nøglepersoner i Bruxelles, Maastricht, Strasbourg og Basel med henblik på at sammensætte et program.

  Der er vedlagt et udkast til program for en fem dags studietur samt et overslagsbudget. Emnet for studieturen er samarbejde over nationalgrænser inden for sundhedsområdet. Der besøges områder med særlig erfaring inden for dette.

  Der ønskes en drøftelse af programmet for studieturen samt en fastlæggelse af tidspunktet med henblik på den videre planlægning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Drøftedes.

  Administrationen anmodes om at arbejde videre med oplæg til sturdietur i første kvartal 2012 - eventuelt afkortes programmet med en dag.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/15766
  4. Sundhedsforskning. Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2011 indstillinger af projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje har været i opslag for 2011. Der er indkommet 44 ansøgninger om ph.d.-stipendier, og 17 ansøgninger er fundet støtteegnede. Med opslaget for 2011 har ph.d.-puljen siden 2009 været medvirkende til, at der i alt er givet til sagn om 94 nye ph.d.-studier i tilknytning sygehusene i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet afsatte i 2009 og igen i 2010 20 mio. kr. i en ekstraordinær pulje til ph.d.-stipendier med henblik på at få flere unge til at forske på sygehusene i Region Syddanmark. Formålet var desuden at øge aktiviteterne på sundhedsforskningsområdet samt at sikre et godt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere og forskere. Uddelingerne for 2009 og 2010 viste sin effekt med tilsagn om 77 nye ph.d.-studier i tilknytning til sygehusene i Region Syddanmark. Disse er nye i forhold til de studier, som sygehusene selv sætter i gang.

  Regionsrådet besluttede i 2010 at gøre ph.d.-puljen fra 2011 permanent for at sikre en forsat udvikling af de gode tendenser på sundhedsforskningsområdet i Region Syddanmark. Samlet set er der nu en positiv udvikling i gang i antallet af ph.d.-studerende i Region Syddanmark.

  Som følge af opslaget for ph.d.-pulje 2011 indstilles hermed yderligere 17 nye ph.d.-studier til støtte. Der indkom 44 ansøgninger, hvoraf 17 opfyldte puljens krav, bla om at være relevante for udviklingen af den kliniske praksis. Det regionale strategiske forskningsråd indstiller derfor, at Sundhedsudvalget over for regionsrådet anbefaler, at der meddeles støtte til 17 ansøgninger (jf. bilag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2011 - Indstillinger af ansøgninger). Hermed er der i ph.d.-puljen for 2011 et restbeløb på 11,5 mio. kr., som slås op i efteråret 2011 og med indstilling til Sundhedsudvalget i december 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der meddeles støtte til 17 ph.d.-ansøgninger (jf. bilag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2011 - Indstillinger af ansøgninger).
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/9732
  5. Kommercialisering af sundhedsforskningens resultater i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kommercialisering af sundhedsforskningen i regionen er et fokusområde, der søges styrket fremadrettet. Konkret er der fokus på en forøgelse af antallet af patenter og samarbejdsaftaler med virksomheder. Indsatsen på området er bl.a. styrket gennem regionens forskningspuljer, og der er indgået samarbejde med SDU Forskerservice om juridisk bistand til patentering og kontraktudarbejdelse samt informations- og netværksindsatser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Punktet er sat på dagsordenen, da udvalget tidligere har bedt om en redegørelse for status på området for kommercialisering af sundhedsforskningen i regionen.

  Region Syddanmark arbejder målrettet med at synliggøre kommercialiseringen indenfor sundhedsforskningsområdet og forenkle vejen fra opfindelse til patentering og nyttiggørelse. Fremadrettet er der en målsætning om, at kommercialiseringsindsatsen skal vise sig i en forøgelse af antallet af patenter og samarbejdsaftaler med virksomheder.

  Kommercialiseringsprocessen alene har en række positive afledte effekter på sundhedsforskningen som helhed. Således skaber en øget kommercialiseringsindsats et styrket samarbejde med erhvervslivet, mere kontraktforskning, flere eksterne bevillinger samt en synliggørelse af spidskompetencer og fyrtårne i forhold til samarbejde med andre forskningsinstitutioner. Derudover er der lovkrav om, at offentlig forskning nyttiggøres, herunder at resultaterne gøres tilgængelige for erhvervslivet.

  For at styrke kommercialiseringen er det centralt, at forskerne får øjnene op for kommercialiseringspotentialet i den forskning, der allerede bedrives og dermed opdager fordelene ved at patentere deres opfindelser. Kommercialisering er desuden en vanskelig og kompliceret proces, som kræver, at forskere og regionen får bla. juridisk bistand til patent- og kontraktprocesser.

  Regionsrådet har via en række puljer bredt styrket sundhedsforskningen i regionen og dermed grundlaget for at kunne producere opfindelser. Regionen har også valgt at udvide samarbejdet med SDU Forskerservice. Dette samarbejde skal sikre juridisk bistand i forbindelse med aftaler med eksterne parter, beskyttelse af intellektuelle rettigheder og hjælp til kommercialisering af opfindelser til alle Region Syddanmarks sygehusenheder. Endelig er der i samarbejde med SDU et informations- og netværksarbejde i gang, som har til formål at udbrede kendskabet i forskerkredse til kommercialiseringsmuligheder og de støttefunktioner, som SDU Forskerservice tilbyder i den forbindelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Orienteredes.

  Oplæg vedr. kommercialisering vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/14656
  6. Ansøgning om etablering af nye hospice-pladser (Kræftplan III)
  fold dette punkt ind Resume
   

  I Kræftplan III er der afsat tilskudsmidler til etablering af 42 nye hospicepladser, hvor Region Syddanmarks andel udgør ni pladser. Tilskuddet udmøntes via ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I den forbindelse er der lagt op til, at Region Syddanmark, sammen med Hospice Sydfyn, ansøger ministeriet om etablerings- og driftstilskud til ni af de nye pladser, som er under etablering i Svendborg. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Kræftplan III er der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i perioden 2011-2014, således at det samlede antal hospicepladser i Danmark skal øges til i alt 250 pladser mod 208 i dag. Udvidelsen ses i forhold til de pladser, der er i drift i regionerne i dag. Region Syddanmarks andel af de 42 pladser er ni pladser.

  I Region Syddanmark er der på nuværende tidspunkt 48 pladser i drift, fordelt med 12 pladser på hhv.

  • Sct. Marie Hospice i Vejle,
  • Hospice Fyn i Odense,
  • Sydvestjysk Hospice i Esbjerg og
  • Hospice Sønderjylland i Haderslev.

  I forbindelse med udmøntningen af pladserne sker der en ændring af den eksisterende hospice-bekendtgørelse, således at Region Syddanmark efter ændringen som minimum er forpligtet til at have driftsoverenskomst med selvejende institutioner om drift af i alt 57 pladser.

  Regionsrådet har i forbindelse med budget 2010 besluttet at prioritere etablering af 12 ekstra pladser på Sydfyn, idet det blev vurderet, at det – set i forhold til demografi og kapacitet – er her behovet for udvidelse er størst. Der er indgået overenskomst med Hospice Sydfyn om drift af disse nye pladser. Når pladserne er etableret – forventet andet halvår 2012 - vil Region Syddanmark derfor have overenskomst om drift af i alt 60 pladser, som vil være jævnt fordelt med en god dækning i regionen, og vil således mere end leve op til kravet om drift af minimum 57 pladser.

  Tilskuddet til de nye pladser udmøntes via ansøgning hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet med en ansøgningsrunde i september 2011 og i august 2012. Der er afsat 0,5 mio. kr. pr. plads i etableringstilskud samt midler til driftstilskud til regioner og kommuner, som bliver udbetalt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i takt med at pladserne etableres. Når alle pladser er etableret, bliver driftstilskuddet lagt ind som en del af bloktilskuddet.

  På baggrund af ovenstående er der i forbindelse med den politiske behandling af budget 2012 forudsat, at Region Syddanmark, sammen med Hospice Sydfyn, i forbindelse med ansøgningsrunde september 2011, ansøger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om etablerings- og driftstilskud til ni af de nye pladser, som er under etablering på Hospice Sydfyn i Svendborg. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/19371
  7. Orientering om servicemål for siddende patientbefordring
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal jf. sundhedslovens § 171 yde befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling, hvis bestemte vilkår er opfyldt. De nærmere betingelser fremgår af bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. Heri er beskrevet en række minimumskrav til befordring/befordringsgodtgørelse.

  Som udgangspunkt skal man selv sørge for at komme til og fra behandling på sygehuset. Hvis en patient ikke kan tage offentligt transportmiddel, kan Region Syddanmark tilbyde kørsel med regionens leverandører af siddende patientbefordring, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Der er p.t. aftale med to eksterne leverandører på området.

  Servicemål

  De enkelte regioner har vedtaget en række områder, hvor patienterne ydes en bestemt service i forbindelse med kørslen. Regionsrådet i Region Syddanmark har i forbindelse med seneste udbudsrunde i 2007 vedtaget en række servicemål, som leverandøren af kørsler skal opfylde. I forhold til kemo-, stråle- og dialysepatienter, hvis behandling kendetegnes ved hyppige behandlinger på sygehuset, har regionsrådet vedtaget nogle skærpede servicemål (se bilag).

  Regionsrådet har på møde den 27. juni 2011 besluttet, at disse servicemål videreføres i sin overordnede form i forbindelse med en kommende omlægning af organiseringen i 2012.

  Sammenlignes Region Syddanmark servicemål med de øvrige regioner (se bilag), har Region Syddanmark i forhold til flere af de øvrige regioner strammere krav til kort ventetid før/efter behandling, særligt også på grund af særregler for kemo-, stråle- og dialysepatienter, som får mindst mulig ventetid. Region Nordjylland og Region Midtjylland har efter det af regionerne oplyste lignende servicemål for dialysepatienter.

  Region Syddanmark har endvidere et krav om, at patienten senest skal ankomme 10 minutter før behandlingstidspunktet.

  I forhold til forlængelse af transporttid ved omvejskørsel er det sværere at sammenligne servicemålet, da regionernes geografi er meget forskellig.

  Minimumbestemmelse for befordring/befordringsgodtgørelse ved frit eller udvidet frit sygehusvalg

  Ved frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg til privat klink/sygehus er der som udgangspunkt ikke grundlag for befordring af patienten. Det fremgår af bekendtgørelsen om befordring, at patienten ved frit sygehusvalg som minimum har ret til godtgørelse af befordringsudgifter til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier. Visitationskriteriet kan således være nærmeste sygehus som tilbyder behandlingen (nærsygehuset).

  I Region Syddanmark har regionsrådet i 2007 vedtaget, at patienter ved behandling på sygehuse indenfor Region Syddanmark samt offentlige eller private samarbejdssygehuse kan få siddende patientbefordring, hvis patienten opfylder kriterierne for transport. Hvis patienten selv sørger for transporten, kan der gives befordringsgodtgørelse til regionens sygehuse samt offentlige eller private sygehuse, hvis betingelserne er opfyldt.

  I forbindelse med budgetforslag 2012 er der lagt op til en ændring af denne praksis således, at man her følger minimumsbestemmelsen i lighed med Region Midtjylland og Region Sjælland. Det betyder, at patienten ved brug af det frie sygehusvalg alene kan være berettiget til befordringsgodtgørelse til nærmeste relevante sygehus, som efter regionsrådets visitationskriterier kan varetage behandlingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15549
  8. Kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Regionsrådet vedtog den 31. januar 2011 et kvalitetsmål for ventetid på operation for patienter akut indlagt med brækket hofte.

  Kvalitetsmålet er pr. 1. januar 2011 todelt:

  • 75 % af patienterne skal opereres inden 24 timer efter indlæggelse (operationsdelay 0-23 timer)
  • 90 % af patienterne skal opereres inden for 48 timer (operationsdelay 0-48 timer)


  Pr. 1. januar 2012 hedder kvalitetsmålet 90 % af patienterne opereres inden 24 timer.

  Resultater

  Det samlede resultat for regionen er 56 % er opereret inden 24 timer og 89 % er opereret inden for 48 timer. For resultater på afdelingsniveau henvises til bilag.

  Sundhedsudvalget vil fremover blive orienteret om status på kvalitetsmålet, når der foreligger resultatopgørelser efter hvert kvartal.

  Udskudte operationer

  I forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af kvalitetsmål for patienter med hoftebrud har der været en del presseomtale af enkeltsager, hvor patienter kunne berette om gentagne udskydelser af operation i forbindelse med akut indlæggelse med hoftebrud. Sundhedsdirektionen har derfor ønsket at kunne opgøre, hvor mange udskydelser der er tale om. Disse oplysninger er ikke tilgængelige i de patientadministrative systemer, idet der er tale om akutte operationer. Der arbejdes videre med at tilvejebringe et retvisende billede af omfanget af udskudte operationer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Orienteredes og drøftedes.

  Udvalget ønsker ny status på dagsordenen til udvalgsmøde i december.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/19206
  9. Status på aflyste planlagte operationer på OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsudvalget har bedt om en statistik over aflyste planlagte operationer på Odense Universitetshospital (OUH) for 2010 og 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehusene indberetter to gange årligt de aflyste operationer til Sundhedsstyrelsen. Indberetningerne foregår 1. marts med aflyste operationer for andet halvår året før og 1. september med aflyste operationer for første halvår samme år. Dermed er det på nuværende tidspunkt kun muligt at fremskaffe statistik for 2010. Opgørelserne fremgår af bilag.

  I Region Syddanmark blev der i 1. halvår 2010 registreret 3.895 aflyste operationer, heraf 153 på OUH. I 2. halvår 2010 blev der registreret 4.902 aflyste operationer, heraf 1.124 på OUH.

  På OUH ses således fra 1. halvår 2010 til 2. halvår 2010 en stigning i antal aflyste operationer fra 153 til 1.124!!

  Det har ikke været muligt at finde en forklaring på den meget markante udvikling i antallet af aflyste operationer på OUH. Herudover viser opgørelserne en meget store spredning i antallet af indberettede aflyste operationer på landsplan - fra 62 aflyste operationer ud af 34.242 operationer på eksempelvis Bispebjerg Hospital til 171 aflyste operationer ud af 2.761 operationer på eksempelvis Friklinikken i Give.

  De store ændringer fra 1. til 2. halvår samt den meget store spredning i antallet af registrerede aflyste operationer giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved datakvaliteten. På den baggrund undersøges mulighederne for at validere eksisterende registreringer eller alternativt tilvejebringe oplysninger om antal aflyste på anden vis med henblik på efterfølgende at kunne fremlægge valide opgørelser over aflyste operationer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Udsat.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/14372
  10. Status for Region Syddanmarks sundhedsprofil ”Hvordan har du det?”
  fold dette punkt ind Resume
   

  Resultater fra sundhedsprofilen er siden offentliggørelsen i februar 2011 forelagt og præsenteret i en række regionale fora. Region Syddanmark tilbyder derudover kommunerne i regionen rådgivning om sundhedsprofilen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark udgav i februar 2011 den regionale sundhedsprofil ”Hvordan har du det 2010” om borgernes sundhed, trivsel og sygdom. Formålet med sundhedsprofilen er at bidrage med viden til regionale og kommunale beslutnings- og planlægningsprocesser på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

  Resultater fra sundhedsprofilen er siden offentliggørelsen forelagt som orienteringspunkter eller præsenteret med oplæg i en række fora og interne administrativt i Region Syddanmark. Der er desuden refereret til sundhedsprofilresultaterne i "Sund i Syd" og i personalemagasinet "Puls".

  Region Syddanmark tilbyder kommunerne i regionen rådgivning om sundhedsprofilen. Rådgivningen har indtil videre bestået af fælles, tværkommunale aktiviteter og individuelle rådgivningsopgaver. Vi har oplevet stor interesse fra kommunerne for særligt de tværkommunale aktiviteter, der har bestået af tema- og arbejdsmøder med fokus på profilens anvendelsesmuligheder i kommunal kontekst.

  De individuelle møder med kommunerne har f.eks. omhandlet formidling af resultater, udlevering af kommunespecifikke data, rådgivning om tolkning af data samt anvendelse af sundhedsprofilen i kommunal kontekst. Indtil videre har 18 af kommunerne benyttet sig af tilbuddet om individuel rådgivning.

  Generelt er oplevelsen, at kommunerne har taget rigtig godt imod sundhedsprofilen, og at den betragtes som et meget anvendeligt værktøj i arbejdet på sundheds- og forebyggelsesområdet.

  Regionen vil i løbet af efteråret 2011 udarbejde to temarapporter baseret på resultater fra sundhedsprofilen. Rapporterne vil uddybe resultater knyttet til henholdsvis mental sundhed og fysisk aktivitet med henblik på yderligere understøttelse af kommunernes forebyggelsesindsats på disse områder.

  Sundhedsprofilundersøgelsen gentages næste gang i perioden februar - april 2013, og resultaterne offentliggøres primo 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
    Til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8576
  11. Mødeplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreslås 2012-mødeplan for det udvalg, der forventes at skulle afløse Sundhedsudvalget.

  Der gøres opmærksom på, at mødeplanen først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2012. Af hensyn til reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid allerede nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødeplan for 2012 på tirsdage med start kl. 15:

  Tirsdag den 3. januar 2012, kl. 15-17

  Tirsdag den 24. januar 2012, kl. 15-17

  Tirsdag den 28. februar 2012, kl. 15-17

  Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15-17

  Tirsdag den 24. april 2012, kl. 15-17

  Tirsdag den 22. maj 2012, kl. 15-17

  Tirsdag den 19. juni 2012, kl. 15-17

  Tirsdag den 28. august 2012, kl. 15-17

  Tirsdag den 25. september 2012, kl. 15-17

  Tirsdag den 23. oktober 2012, kl. 15-17

  Tirsdag den 20. november 2012, kl. 15-17

  Tirsdag den 18. december 2012, kl. 15-17

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Udvalget godkender mødeplanen for 2012.


  Sagsnr. 11/629
  12. Mødeplan 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget har vedtaget følgende mødeplan:

  • 03. oktober 2011 - OUH/Svendborg
  • 25. oktober 2011
  • 15. november 2011 - Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  • 13. december 2011
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 3. oktober 2011 på OUH/Svendborg.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  Godkendt.

  Mødet begynder kl. 15.00.


  Sagsnr. 11/629
  13. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  -


  Sagsnr. 11/629
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 30-08-2011
   

  -


  Siden er sidst opdateret 01-09-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring