Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 29. august 2011

Mødedato
29-08-2011 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Hans Philip Tietje, V
 • Margot Torp, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om arbejdet i Nordsøkommissionen
  2. Nordsøkommissionens strategipapir NSR2020 i høring
  3. Ny uddannelsesstrategi 2012-15 og handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale 2012-13
  4. Drøftelse af mulig ansøgning til European entrepreneurial Region
  5. Godkendelse af tillæg nr. 4 for et råstofgraveområde ved Stenløse
  6. Godkendelse af tillæg nr. 5 for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods
  7. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, Uldkindvej 12, Vejle Kommune
  8. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 11a, Varde Markjorder
  9. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, matr. nr. 55a, Stenstrup m.fl., Svendborg Kommune
  10. Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2010 til Miljøstyrelsen
  11. Status for Region Syddanmarks rammebevilling til Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017
  12. Optag på videregående uddannelser
  13. Programansøgning til Grøn Vækst pulje for regioner og kommuner
  14. Ny Kulturstrategi
  15. Deltagelse i midtvejskonference for EU-projektet Regionalt Telemedicinsk Forum
  16. Meddelelser
  17. Eventuelt
  18. Næste møde


  Sagsnr. 10/8027
  1. Orientering om arbejdet i Nordsøkommissionen
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådsmedlem Henning Gjellerod, Region Midtjylland, og regionsrådsmedlem Ole B. Sørensen, Region Nordjylland, som er hhv. landsrepræsentant for Danmark i Nordsøkommissionens executive committee og vicepræsident for Nordsøkommissionen, vil fortælle om arbejdet i kommissionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Til orientering.

  Det blev aftalt, at regionens repræsentanter i AER (Assembly of European Regions) orienterer om arbejdet på et udvalgsmøde omkring årsskiftet.


  Sagsnr. 11/13277
  2. Nordsøkommissionens strategipapir NSR2020 i høring
  fold dette punkt ind Resume

  Nordsøkommissionen, hvor Region Syddanmark er medlem og repræsenteret i Transportgruppen og bestyrelsen (Executive Committee – ExCom) ved Preben Friis-Hauge, sender udkast til North Sea Region 2020 Strategy (NSR2020) i høring. Høringsfrist er 1. oktober 2011. Strategidokumentet er vedlagt.

  Strategien er en såkaldt "macro-regional" strategi, hvor tidligere tilsvarende strategier er udarbejdet og godkendt af EU for dels Østersø-området og dels Donau-området. Der er en meget tæt sammenhæng mellem makroregionale strategier og tildeling af Interreg B-midler. For Nordsøregionens vedkommende betyder det, at den i forvejen tætte forbindelse mellem Nordsøkommissionen og Nordsøprogrammet (Interreg B-program) i den kommende årrække vil basere sig på den nye strategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har i sin internationale handlingsplan præciseret, at man ønsker at opnå indflydelse gennem "deltagelse i strategiudvikling og påvirkning i forhold til EU-Kommissionen, med særligt fokus på udviklingen af en makroregional strategi for Nordsøen og udformningen af det fremtidige Interreg B-program for Nordsøen". Det er forslag til denne strategi, der nu foreligger.

  NSR2020 tager sit udgangspunkt i, at Nordsøregionen er en velstående, harmonisk del af Europa, som har mange gode erfaringer at tilbyde resten af Europa. I sit udgangspunkt adskiller NSR2020 sig derved fra de to vedtagne makroregionale strategier, som fokuserer på problemer og forskelle i de pågældende regioner.

  NSR2020 er udformet, så den bidrager til at nå EU 2020 strategiens målsætninger.

  NSR2020 omfatter ikke blot selve Nordsøbassinet, men også landområderne omkring Nordsøen. Hvor langt ind i landet hænger bl.a. sammen med hvilket konkret tema, der tænkes på. F.eks. nævnes, at transport i havnenes bagland kan række ganske langt ind fra kysten.

  På grundlag af en analyse af udfordringer og muligheder, er der i NSR2020 opstillet fem prioriterede strategiske områder. Fire af disse, Managing Maritime Space (Styring af det maritime rum), Increasing Accessibility (forøget tilgængelighed), Tackling Climate Change (Håndtering af klimaændringer) og Attractive and Sustainable Communities (attraktive og bæredygtige samfund) bindes sammen af det tværgående tema Promoting Innovation, Sustainable Development and Excellence (promovering af innovation, bæredygtig udvikling og fortræffelighed).

  Hvert af de fire emnetemaer præsenteres på samme måde: en generel indledning, tre prioriterede fokusemner, en liste over vigtige mål samt eksempler på Nordsøprogramprojekter, der relaterer sig til temaet. I det tværgående tema er der kun den generelle indledning samt projekteksemplerne.

  I de nævnte eksempelprojekter er der syddansk deltagelse i projektet Living North Sea under tema 1 (Odense Kommune), og ingen deltagelse i eksempelprojekterne under tema 2 og 3. Til gengæld er der syddansk deltagelse i alle fire nævnte projekter under tema 4 (SDU, South Denmark European Office, Esbjerg Havn, Offshore Center Danmark og Kolding Kommune). I projektet North Sea Screen Partnership under tema 5 deltager FilmFyn.

  Der er således tilsyneladende en skævhed i forhold til regionens internationale handlingsplan, der prioriterer at hente midler gennem bl.a. at indgå i projektudvikling i forhold til Interreg B Nordsøen. F.eks. er der ingen syddanske projekter i forhold til tilgængelighedstemaet, hvor der lægges op til at EU´s budget for den kommende periode mere end tredobles. Det bemærkes, at Nordsøprogrammet i indeværende støtteperiode råder/har rådet over lidt mere end en mia. danske kroner.

  I den kommende Interreg-periode (2014-2020) må det forventes, at NSR2020-strategien vil spille en betydelig rolle som ramme for det kommende Interreg 5B-program. Programmets prioriterede områder, der fremstår tydeligt i strategidokumentet, vil formentlig opnå en tilsvarende stærk placering i prioriteringen af det kommende Interreg-programs støtteområder. Under Nordsøkommissionens generalforsamling og Nordsøprogrammets årsmøde i juni, blev der fra Nordsøprogrammets side givet udtryk for, at man fandt strategidokumentet meget velegnet til at danne den overordnede ramme for Interreg 5B.

  Høringsdokumentet er vurderet i alle afdelinger i Regional Udvikling, og på denne baggrund er der formuleret vedlagte udkast til et svar (på dansk) på høringen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler svaret over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/18075
  3. Ny uddannelsesstrategi 2012-15 og handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale 2012-13
  fold dette punkt ind Resume

  Administrationen har udarbejdet skitser til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012-15 og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13, som fremlægges til drøftelse i udvalget. Skitserne er baseret på input fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med den nye RUP skal Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi revideres. Uddannelses­strategien er en del af RUP’ens temainitiativ på uddannelsesområdet.

  Uddannelsesstrategien skal implementeres i to-årige handlingsplaner. Syddansk Uddannelsesaftale udarbejder en handlingsplan for 2012-13, som det foreslås, også skal være handlingsplan for Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi. Administrationen har udarbejdet skitser til den nye uddannelses­strategi og til en handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale. De to skitser er vedlagt som bilag.

  Skitserne til Region Syddanmarks uddannelsesstrategi og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan, er baseret på input fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale på mødet den 6. juni 2011, hvor der var opbakning til strategiens og handlingsplanens hovedudfordringer.

  Skitsen til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi foreslår, at Region Syddanmark skal arbejde efter tre uddannelsespolitiske målsætninger:

  • 95% af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse.
  • 50% af drengene på en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse.
  • 20% flere på en ungdomsårgang skal tage en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse.

  Ud fra målsætningerne er der udpeget seks hovedudfordringer, som Region Syddanmarks uddannelsesstrategi skal fokusere på:

  • De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Frafald på ungdomsuddannelserne ved studiestart.
  • Afstand til ungdomsuddannelse.
  • Manglende praktikpladser.
  • For få uddanner sig inden for sciencefag.
  • For få drenge tager en videregående uddannelse.

  Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan peger på en række konkrete tiltag, som Syddansk Uddannelsesaftale vil tage initiativ til at udmønte i 2012-13. Tre af tiltagene er udpeget som fyrtårnsinitiativer, som der vil blive sat særligt fokus på:

  • Uddannelsessamarbejder og campusdannelse: Nye samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner kan styrke både kvaliteten og den geografiske spredning af ungdomsuddannelserne.
  • Syddanske talenter: Talentmassen i hele uddannelsessystemet skal fremmes, både på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser.
  • Praktikpladser til alle: Der skal være praktikpladser til alle syddanske unge på erhvervsuddannelserne.

  Herudover arbejder uddannelsesinstitutionerne også med en række andre udviklingstiltag f.eks. iværksætteri.

  Næste skridt

  Skitserne til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan, vil blive drøftet med kommunerne. Handlingsplanen skal vedtages af styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale på mødet den 6. oktober 2011. Uddannelsesstrategi og handlingsplan vil blive præsenteret på en uddannelseskonference den 2. december 2011. Den endelige uddannelsesstrategi og handlingsplan skal vedtages af regionsrådet i december. Der er vedlagt en tidsplan for uddannelsesstrategien og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at RUP-udvalget drøfter skitserne til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012-2015 og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Drøftedes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/18504
  4. Drøftelse af mulig ansøgning til European entrepreneurial Region
  fold dette punkt ind Resume

  Den europæiske iværksætterregionsordning - European entrepreneurial Region - er et projekt, hvor EU-regioner med den mest overbevisende og fremsynede politiske strategi bliver udnævnt til "årets iværksætterregioner". Formålet med initiativet er, at skabe dynamiske, grønne iværksætterregioner i hele Europa. Gennemførelsen af foranstaltningerne vil blive overvåget af en iværksætterregionsjury. Nu lanceres ansøgningsrunden for den europæiske iværksætterregionsordning 2013.

  Formanden foreslår, at Region Syddanmark indsender en ansøgning. Sagen forelægges til drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Alle regioner med kompetencer på politisk plan, som er i stand til at igangsætte en overordnet iværksættervision, kan deltage. Ansøgningen skal vise, at iværksætterregionsstrategien støttes af et politisk engagement i at gennemføre visionen, f.eks. godkendt af regionsrådet og Vækstforum.

  Ansøgningen skal indeholde følgende, hvor det vigtigste element er udviklingen af regionens iværksætterpotentiale:

  Ø       en visionsplan (baseret på en swot-analyse),

  Ø       en handlingsplan, herunder en plan for gennemførelse af aktiviteterne samt

  Ø       en kommunikationsplan.

  En udnævnelse til europæisk iværksætter region indebærer alene, at man tildeles prisen ”European Entrepreneurial Region”. Der følger altså ikke økonomiske midler med udnævnelsen, hvorfor aktiviteterne og ressourceforbruget skal finansieres af ansøgeren (evt. flere aktører i fællesskab) selv. Samlet anslås et samlet ressourceforbrug på minimum 550 timer til dels udarbejdelse af ansøgning og samarbejde/koordinering med en bred kreds af aktører i regionen, og dels opfølgning. Dertil kommer ressourceforbrug til gennemførelse af aktiviterne.       

  Administrationen vurderer, at EU’s iværksætter-dagsorden i høj grad er præget af, at man ønsker at fremme iværksætterkulturen generelt med kraftigt fokus på undervisning i iværksætteri i undervisningssystemet og iværksætteri som en social løftestang og til fremme af kønsmæssig ligestilling.

  Omvendt er iværksætterdagsordenen i Vækstforums strategi- og handlingsplan nogle få udvalgte forretningsområder (velfærdsteknologi, energi og oplevelseserhverv), indenfor hvilke man så kan anvende iværksætteri som en vækstdriver, tydeligt langt mere selektiv.

  Udarbejdelse af en ansøgning må tage afsæt i det samlede syddanske innovations-/ og erhvervsservicesystem, hvilket forudsætter et tæt samarbejde med en række andre relevante aktører i regionen, herunder Væksthus Syddanmark, de kommunale erhvervskontorer, Syddansk Universitet, udvalgte uddannelsesinstitutioner, relevante klynger mv.

  Dette kræver en høj grad af koordination, ligesom det forudsætter, at  de relevante aktører ønsker at prioritere deltagelse i projektet, da ansøgerkredsen selv skal finansiere ressourceforbruget.

  Samtidg vil der også være mange fordele forbundet med et tæt samarbejde mellem regionens aktører omkring en fælles iværksætterindsats.

  Såfremt udvalget anbefaler, at parter i Region Syddanmark indsender en ansøgning, kunne Væksthus Syddanmark være en mulig regional, ekstern ansøger. Væksthuset har en særlig rolle i det samlede erhvervsservicesystem, som en regional aktør med særlige opgaver i forhold til vækstiværksættere og vækstvirksomheder, og de har således erfaring og kompetencer på området. Region Syddanmark kunne i lighed med andre parter deltage i projektet. Det forudsætter, at Væksthuset kompenseres for at stå for ansøgningen som regional operatør på områdt.

  Der vedlægges et notat, der nærmere beskriver og vurderer ordningen samt plancher (på engelsk), der præsenterer ordningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagen forelægges til drøftelse om, hvorvidt der skal indsendes en ansøgning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Udvalget anbefaler, at der indsendes en ansøgning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/5460
  5. Godkendelse af tillæg nr. 4 for et råstofgraveområde ved Stenløse
  fold dette punkt ind Resume

  Tillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et råstofgraveområde ved Stenløse, Odense Kommune, forelægges til godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde syd for Stenløse i Odense Kommune.

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg, er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave, at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling, og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen er det tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantsområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn.

  Forslaget har været udsendt i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3. i råstofloven. Samtidig med fremsættelsen blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Regionen har modtaget 16 indsigelser fra myndigheder, organisationer og beboere i området. Indsigelserne, der er resuméret i tillægget, giver anledning til indskrænkning af det ansøgte graveområde, samt udlæg af et interesseområde til råstofindvinding på længere sigt.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at tillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for et råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/10553
  6. Godkendelse af tillæg nr. 5 for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods
  fold dette punkt ind Resume

  Tillæg nr. 5 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods, Faaborg-Midtfyn Kommune, forelægges til godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ejeren af Bramstrup Gods, Niels Langkilde og grusentreprenør BG Stone A/S, har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde nordvest for Nørre Lyndelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer, og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling, og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. I råstofplanen er der tilstræbt en forsyning med råstoffer, der svarer til efterspørgslen i 24 år i henholdsvis Sydjylland, Sydvestjylland, Trekantsområdet og på Fyn. Det er ikke lykkedes fuldt ud, og regionsrådet har derfor tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye råstofgraveområder i Sydvestjylland og på Fyn.

  Forslaget har været udsendt i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3. i råstofloven. Samtidig med fremsættelsen, blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

  Regionen har modtaget 14 indsigelser fra myndigheder, organisationer og beboere i området. Indsigelserne, der er resuméret i tillægget, giver anledning til mindre ændringer i afgrænsningen af det ansøgte graveområde.

  Herefter skal regionsrådet tage stilling til, om forslaget skal vedtages endeligt. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at tillæg nr. 5 til Råstofplan 2008 for et råstofgraveområde ved Bramstrup Gods, Faaborg-Midtfyn Kommune, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Udvalgets medlemmer anmodes om at deltage i borgermødet den 27. september 2011.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/19253
  7. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, Uldkindvej 12, Vejle Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Vejle Kommune har sendt ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse ved Ulkindvej 12, Give. Det ansøgte ligger udenfor råstofplanens graveområder. I henhold til Råstofplan 2008, kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles med regionens samtykke.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vejle Kommune har sendt ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse ved Ulkindvej 12, Give. Det drejer sig om en eksisterende råstofgrav, hvor der senest er meddelt tilladelse i Vejle amt. Vejle Kommune har ikke konstateret forhold, der er til hinder for fortsat indvinding i området, og anbefaler forlængelse af graveperioden.

  En forlængelse af gravetilladelsen kan anbefales med det formål, at udnytte råstofforekomsterne optimalt og tilgodese et behov for råstoffer til kalk mørtelproduktion i Vejle.

  Ifølge råstofplanens retningslinier pkt. 4.3.3 og 4.3.4 og ”Vejledning i administration af råstofloven”, kan der i særlige tilfælde meddeles tilladelser udenfor graveområder med regionens samtykke. Vejle Kommune har endvidere søgt om at få arealet udlagt som råstofgraveområde i Råstofplan 2012, således at kommunen fremover kan meddele tilladelser uden at søge samtykke først.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der meddeles samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/5580
  8. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 11a, Varde Markjorder
  fold dette punkt ind Resume

  Varde  Kommune har sendt ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse på matr. nr. 11a, Varde Markjorder. Det ansøgte ligger udenfor råstofplanens graveområder. I henhold til råstofplan 2008, kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles med regionens samtykke.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Varde Kommune har sendt ansøgning om forlængelse af råstoftilladelse på matr. nr. 11a, Varde Markjorder. Det drejer sig om en eksisterende råstofgrav, hvor der senest er meddelt tilladelse i Ribe amt . Varde Kommune har ikke konstateret forhold, der er til hinder for fortsat indvinding i området, og anbefaler forlængelse af graveperioden.

  En forlængelse af gravetilladelsen kan anbefales med det formål, at udnytte råstofforekomsterne optimalt, og tilgodese et behov for råstoffer i den sydvestlige del af regionen.

  Ifølge råstofplanens retningslinier pkt. 4.3.3 og 4.3.4 og ”Vejledning i administration af råstofloven”, kan der i særlige tilfælde meddeles tilladelser udenfor graveområder med regionens samtykke. Varde Kommune har endvidere søgt om at få arealet udlagt som råstofgraveområde i Råstofplan 2012, således at kommunen fremover kan meddele tilladelser uden at søge samtykke først.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der meddeles samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/17445
  9. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder, matr. nr. 55a, Stenstrup m.fl., Svendborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Svendborg Kommune har den 12. juli 2011 meddelt en tilladelse efter råstofloven til gravning af rødler. Arealet ligger uden for et graveområde i Råstofplan 2008, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  Tilladelsen er givet uden, at kommunen på forhånd har indhentet dette samtykke, og derfor har Jordforureningsafdelingen påklaget afgørelsen for, at regionsrådet kan tage stilling til, om samtykke kan meddeles.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Svendborg Kommune har den 12. juli 2011 meddelt en tilladelse efter råstofloven til gravning af rødbrændende ler på matr. nr. 55a Stenstrup m.fl.

  Arealet ligger i et interesseområde for ler, men uden for et graveområde. Kommunen skulle derfor have indhentet samtykke fra regionsrådet inden, at tilladelsen blev givet. Kommunen har ikke indhentet samtykke, og derfor har administrationen påklaget afgørelsen for at kunne overholde klagefristen den 10. august 2011.

  Sagen forelægges regionsrådet, for at der kan tages stilling til, om der kan meddeles samtykke, således at klagen kan trækkes tilbage.

  Området udgør en del af et stort samlet interesseområde for lerindvinding, som er et resultat af aflejringer i Stenstrup issø i slutningen af sidste istid.

  Svendborg Kommune har vurderet råstofgravningen i forhold til andre interesser, herunder grundvandsinteresser, arealer beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, Natura 2000, landskaber og adgangsforhold. Kommunen har stillet vilkår for at sikre disse interesser i fornødent omfang.

  Rødbrændende ler er et særligt værdifuldt råstof, og ifølge råstofplanens § 4.3.5 kan der generelt meddeles tilladelse til indvinding af rødbrændende ler i maksimalt 2 m’s dybde i det åbne land, hvis det ikke er i strid med andre hensyn.

  På baggrund af kommunens redegørelse og de vilkår som kommunen har stillet, vurderer Jordforureningsafdelingen, at gravningen ikke vil være i strid med andre hensyn. Det vurderes således, at tilladelse til gravning af rødler på det pågældende areal er i overensstemmelse med råstofplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at der meddeles samtykke til gravning af rødler på matr. nr. 55a Stenstrup m.fl., med de afgrænsninger, der er givet i kommunens tilladelse af 12. juli 2011 samt,

  at det meddeles Naturklagenævnet, at klagen trækkes tilbage.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/16444
  10. Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2010 til Miljøstyrelsen
  fold dette punkt ind Resume

  Jordforureningsafdelingen forelægger den skriftlige indberetning for 2010 til Miljø­styrelsen til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter indberetningscirkulæret skal regionens skriftlige indberetning til Miljøstyrelsen indeholde oplysninger om en række konkrete aktiviteter, som regionen har udført efter Lov om jordforurening i 2010.

  De konkrete aktiviteter det drejer sig om, og jordforureningsafdelingens redegørelse for dem, fremgår af vedlagte bilag "Indberetning 2010. Region Syddanmarks indberetning for 2010 til Miljøstyrelsen".

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/2772
  11. Status for Region Syddanmarks rammebevilling til Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har i november 2010 stillet en rammebevilling på 2 mio. kr. til rådighed for Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Status er, at første udmøntning af disse midler er sket i juli 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på mødet den 22. november 2010, at stille en rammebevilling på 2 mio. kr. til rådighed for Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Første udmøntning af disse midler, er sket i juli 2011 på baggrund af en ansøgning fra Sønderborg Kommune om udmøntning af hele beløbet til en række aktiviteter.

  Ansøgningen har været behandlet i administrationen, der på den baggrund har godkendt 1.638.000 kr. fordelt på følgende aktiviteter:

  • Skrivning og bearbejdning af ansøgning (Have Kommunikation): 350.000 kr.
  • Kunstnerisk indhold af ansøgning (Have Kommunikation): 100.000 kr.
  • Præsentation af kandidaturet i Berlin (9. marts og 7. juli 2011): 120.000 kr.
  • Præsentation af 2017 for syddanske kommuner, Koldinghus 8. september 2011: 61.000 kr.
  • Præsentation af 2017 i Bruxelles – Europa-Parlamentet, South Denmark House, Hanse Office i efteråret 2011: 100.000 kr.
  • Genoptryk Syddanmark NU: 27.000 kr.
  • Produktion af præsentations-DVD – estimeret: 400.000 kr.
  • Billedmateriale fra hele regionen til ansøgningsbog – estimeret: 200.000 kr.
  • Dansk-tysk erhvervskonference oktober 2011: 30.000 kr.
  • Oversættelser af ansøgningsbog til tysk og engelsk – estimeret: 250.000 kr.

  Aktiviteterne er samtidig blevet anbefalet af kandidaturets Executive Board, hvor Lasse Krull repræsenterer Region Syddanmark.

  Beløbene for de enkelte aktiviteter er godkendt som en maksimal ramme, der ikke kan overskrides uden forudgående aftale med Region Syddanmark. Godkendelsen er samtidig sket under forudsætning af, at en række vilkår bliver opfyldt. Det gælder særligt uddybende beskrivelser af aktiviteterne, og fremsendelse af konkrete budgetter eller tilbud.

  I forhold til det samlede ansøgte beløb på 2 mio. kr., har administrationen afvist udgifter til konsulentbistand, rådgivning og coaching for et samlet beløb på 362.000 kr.

  Administrationen har opfordret Sønderborg Kommune til at indsende yderligere ansøgninger med henblik på udmøntning af restsummen på 362.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/12635
  12. Optag på videregående uddannelser
  fold dette punkt ind Resume

  Optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, har samlet set oplevet en stigning i antallet af optagne i 2011 sammenlignet med 2010 på 13,8%.

  Der er en stigning i antallet af optagne på såvel de lange videregående uddannelser og de mellemlange videregående uddannelser, mens de korte videregående uddannelser har haft et mindre fald i antallet af optagne sammenlignet med 2010 på 3,5%.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, har samlet set oplevet en stigning i antallet af optagne i 2011 sammenlignet med 2010 på 13,8%, hvilket alt andet lige styrker ambitionen om, at 50% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af optagne på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2011. Det er værd at bemærke, at der siden den 30. juli har været løbende optag på uddannelser med ledige pladser, hvorfor det faktiske antal af studerende kan være højere end nedenstående tabel angiver.

  Optaget på de videregående uddannelser 2009-2011

   

  Uddannelsesinstitution

  Optag 2009

  Optag 2010

  Optag 2011

  Procentvis ændring fra 2010-11

  Syddansk Universitet

  2594

  3109

  3733

  20,1

  Aalborg Universitet Esbjerg

  73

  68

  66

  -2,9

  UC Lillebælt

  1746

  1817

  2055

  13,1

  UC Syddanmark

  1291

  1581

  1730

  9,4

  Erhvervsakademi Sydvest

  433

  460

  384

  -16,5

  Erhvervsakademi Kolding

  325

  386

  375

  -2,8

  Erhvervsakademi Lillebælt

  982

  1061

  1098

  3,5

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2011

  Syddansk Universitet har haft en stigning i antallet af optagne på ca. 20,1% sammenlignet med 2010. Københavns Universitet og Aarhus Universitet havde til sammenligning stigninger i optaget på henholdsvis 8% og 5%. Aalborg Universitet har haft en fremgang på 11%. SDU har haft en stigning i antallet af optagne på alle fakulteter med undtagelse af sundhedsvidenskab, hvor der er status quo. Naturvidenskabeligt fakultet har haft en stigning på 29%.

  UC Syddanmark og UC Lillebælt har haft stigninger på henholdsvis 9,4% og 13,1% sammenlignet med 2010. Det er særligt optaget på uddannelsen indenfor offentlig administration, der er steget, men også antallet af optagne på pædagoguddannelserne stiger, og på UC Lillebælt også læreruddannelserne.

  To af de tre erhvervsakademier i Syddanmark har oplevet et fald i antallet af optagne. Erhvervsakademi Sydvest har haft et fald på 16,5%, mens Erhvervsakademi Kolding har haft et fald på 2,8% sammenlignet med 2010. Erhvervsakademi Lillebælt har derimod oplevet en stigning på 3,4%.

  I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over optaget på de videregående uddannelser – herunder en oversigt over optaget på de forskellige fakulteter på Syddansk Universitet, og en oversigt over optaget på de forskellige uddannelser på henholdsvis MVU og KVU niveauet.

  Desuden er der en oversigt over optaget på udvalgte uddannelser på SDU, med særlig relevans ift. Region Syddanmarks ambition om at blive en Science Region.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/3391
  13. Programansøgning til Grøn Vækst pulje for regioner og kommuner
  fold dette punkt ind Resume

  Fødevareministeriet har afsat i alt 280 mio. kr. fra EU’s landdistriktsprogram i 2011-2013 til en særlig pulje for regioner og kommuner. Regioner og kommuner kan i fællesskab søge om regionale programmer, som efterfølgende skal udmøntes i konkrete projekter. Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe, som har udarbejdet en programskitse for et syddansk Grøn Vækst program under den særlige pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fødevareministeriet har inviteret Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Bornholms Vækstforum til i samarbejde med områdets kommuner, at udarbejde regionale programansøgninger til en særlig pulje til regioner og kommuner.

  Når programmet er godkendt af Fødevareministeriet, kan lokale og regionale aktører efterfølgende på basis af de regionale programmer søge om støtte til konkrete projekter. I alt er der i ordningen på landsplan 280 mio. kr. i årene 2011-2013 fra EU’s landdistriktsprogram. Der er ansøgningsfrist den 1. oktober 2011.

  Midlerne kan anvendes til projekter inden for landdistriktsudvikling, herunder turisme, udvikling af fødevareerhvervet og natur- og miljøprojekter. Midlerne fra EU’s landdistriktsprogram skal samfinansieres 1:1 med kommunale midler og/eller regionale erhvervsudviklingsmidler. Tilskud til de enkelte projekter bevilges af Fødevareministeriet, der også foretager den administrative kontrol af projekterne.

  Til regionsrådsmødet den 17. august 2011 har Syddansk Vækstforum indstillet, at regionsrådet afsætter en ramme på i alt 20 mio. kr. i 2011-2012 af de regionale erhvervsudviklingsmidler, til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhvervet. 

  Udarbejdelsen af et syddansk program skal ske i samarbejde mellem region og kommuner. Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter for Vækstforum, Region Syddanmark og de syddanske kommuner, som skal udarbejde et programforslag. Arbejdsgruppen har udarbejdet en programskitse, der skal fremlægges til godkendelse i KKR den 25. august 2011, KKU den 30. august 2011, Syddansk Vækstforum den 20. september 2011, og regionsrådet den 26. september. Programskitsen vil desuden blive sendt til de syddanske kommuner.

  Programskitsen er vedlagt som bilag. Der vil på mødet blive orienteret om KKR’s behandling af programskitsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/18429
  14. Ny Kulturstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Den nuværende kulturstrategi blev godkendt i juni 2007, og en ny udmøntning af strategien blev godkendt i juni 2008. Kulturpuljens årlige budget har siden 2007 været på 7 mio. kr.

  Region Syddanmarks Kulturpulje er det væsentligste instrument til at realisere kulturstrategien.

  Den nuværende kulturstrategi er relativ bredt formuleret, og Kulturpuljen er derfor åben for støtte til forskellige typer projekter inden for i alt 7 indsatsområder. Der er i perioden indsendt 578 ansøgninger, hvoraf i alt 96 projekter har fået støtte.

  I en kommende ny strategi kan det overvejes, at koble denne tættere til den Regionale UdviklingsPlan, så kulturpuljen bruges til at støtte initiativer, der bidrager til temaer eller særlige indsatser i den Regionale UdviklingsPlan. Det kan derfor også overvejes, at indsatsområderne fremover er færre og har større fokusering.

  Udkast til revideret strategi udarbejdes i efteråret 2011 i dialog med centrale aktører, drøftes af Udvalget for Regional Udvikling på mødet den 21. november 2011 og forelægges regionsrådet til vedtagelse på mødet den 12. december 2011. Dette muliggør en koordinering med udarbejdelsen af den Regionale UdviklingsPlan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med den nye RUP skal Region Syddanmarks kulturstrategi revideres. RUP skal ifølge planloven beskrive den ønskelige fremtidige udvikling bl.a. for kultur. Kulturstrategien vil indgå som et af værktøjerne i realiseringen af den nye RUP.

  Regionsrådet vedtog i juni 2007 en strategi på området, hvor følgende tre områder er væsentlige opgaver for regionen inden for kulturområdet: 

  • At være innovator på kulturområdet ved at udvikle nye kulturelle tilbud.
  • Igangsætte større enkeltstående kunstneriske og kulturelle arrangementer.
  • Sikre sammenhæng med øvrige politikområder i den Regionale UdviklingsPlan.

  For at operationalisere dette er der formuleret en handlingsplan, hvor der indgår 7 indsatsområder:

  • Kulturpuljen.
  • Kultur og erhverv.
  • Oplevelser og events.
  • At udvikle kulturerhverv, herunder talentudvikling.
  • Kultur og landdistrikter.
  • Det grænseoverskridende samarbejde på kulturområdet.
  • Kulturmøde og samspil med herboende udlændiges ressourcer.

  Over den 4-årige periode fra 2007 - 2011 er der indsendt 578 ansøgninger. Det ses positivt som udtryk for et levende og aktivt kulturliv samt, at kendskabet til kulturpuljen er udbredt. I alt 96 projekter har fra 2007 til 2011 fået støtte, og det vurderes som et meget stort antal.

  Fordelingen af bevilgede projekter er således: 

  • 3 mio. kr. puljen                                       3 projekter.
  • Regionale Fyrtårne                                17 projekter.
  • Små projekter                                        70 projekter.
  • Bevilget inden Kulturpuljen                      6 projekter.

  Samlet set vurderes den åbent formulerede strategi og de brede retningslinjer for Kulturpuljen, at have haft den konsekvens, at der anvendes relativt mange ressourcer på formulering og behandling af ansøgninger set i forhold til puljens størrelse.

  Fordele og ulemper ved den nuværende Kulturpulje:

  Fordele

  Ulemper

  Stor åbenhed i formulering af strategi og handlingsplan

  Mange afviste ansøgere

  Høj grad af kendskab til puljen

  Stort ressourceforbrug for ansøgere

  Meget stor søgning

  Stort ressourceforbrug til sagsbehandling i regionen

  Stor bredde i støttede aktiviteter og formål

  Regionen bliver finansieringskilde snarere end aktiv kulturpolitisk medspiller

  Stor regional dækning

  Lav grad af samspil med kulturaftalerne

  Ved en kommende revidering af kulturstrategien kan det overvejes at bruge midlerne til, at understøtte regionale temaer og indsatser i RUP’en, så der skabes en højere grad af sammenhæng og fokusering.

  Konkret foreslås det, at indtænke kulturen i de 4 områdeinitiativer i RUP. Dette behandles på RUP-udvalgets sag om færdiggørelse af forslaget til RUP 2012-15.

  Næste skridt:

  Udvalget for Regional Udvikling, repræsentanter for kommunerne, kulturaftalerne og andre centrale kulturaktører inviteres til en workshop i efteråret 2011, hvor det drøftes hvordan kulturstrategien kan bidrage til regional udvikling, herunder hvordan kulturinitiativer kan være med til at understøtte RUP’ens temaer og indsatser.

  Udkast til revideret strategi og retningslinjer for udmøntning af puljen udarbejdes i efteråret 2011, og drøftes af Udvalget for Regional Udvikling på mødet den 21. november 2011. Endelig kulturstrategi og retningslinjer forelægges regionsrådet til vedtagelse på mødet den 12. december 2011.

  Kort over Kulturpuljens ansøgninger 2007-2011 og tidsplan for revidering af kulturstrategien vedlægges som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/5793
  15. Deltagelse i midtvejskonference for EU-projektet Regionalt Telemedicinsk Forum
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har projektlederrollen for EU-projektet ”Regionalt Telemedicinsk Forum” (RTF), der har til formål at forbedre det strategiske/politiske arbejde inden for telemedicin. Den 4. oktober 2011afholdes der midtvejs-konference i Frankrig, hvor det foreslås, at en politiker fra Region Syddanmark deltager i den politiske paneldiskussion.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har projektlederrollen for EU-projektet ”Regionalt Telemedicinsk Forum” (RTF). Ni europæiske regioner indgår i samarbejdet, der har til formål at forbedre det strategiske/politiske arbejde inden for telemedicin på regionalt niveau gennem erfaringsudveksling og identificering af ”god praksis”.

  ”Regionalt Telemedicinsk Forum” har til formål:

  -     at skabe opmærksomhed for behovet for implementering og udbredelse af telemedicin,

  -     at skabe ejerskab for udviklingen af nye politikker og strategier inden for det telemedicinske område og

  -     at skabe politisk opmærksomhed omkring erfaringer med succesfulde telemedicinske ydelser til patienten, der inkluderer offentlig-privat samarbejde.

  Den 4. oktober 2011 afholdes der midtvejs-konference, og som en del af konferencen afholdes to paneldiskussioner. Én paneldiskussion med deltagelse af regionalpolitikere og en anden bestående af repræsentanter for den europæiske industri inden for telemedicin. En del af formålet er - udover udveksling af erfaringer - at sætte regionale politikere og repræsentanter for telemedicinske virksomheder i forbindelse med hinanden for at fremme offentligt-privat samarbejde.

  Da Region Syddanmark har projektlederrollen er det oplagt, at en politiker fra Region Syddanmark deltager i den politiske paneldiskussion. Deltagelse finansieres af projektmidler.

  Konferencen afholdes i Clermont-Ferrand i Auvergne regionen i Frankrig (ca. 70 km. vest for Lyon).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at udvalget anbefaler regionsrådet, at en politiker fra Region Syddanmark deltager og repræsenterer Region Syddanmark i den politiske paneldiskussion.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Udvalget anbefaler, at Karsten Uno Petersen deltager i konferencen.


  Sagsnr. 10/8027
  16. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Der har med miljøministeren været møde ang. Kærgård Plantage. Yderligere tiltag afventer, at resultaterne af den hidtidige indsats foreligger.

  Lasse Krull og Mogens Sehested deltog sammen med KKR-repræsentanter fra Sydtrafiks område i en nystartet arbejdsgruppe om kollektiv trafik. Kommunerne har tidligere besluttet, at der udarbejdes en kommunal ejerstrategi. I mødet besluttedes, at ejerstrategien skal være fælles for kommuner og region. (Der udarbejdes en tilsvarende ejerstrategi for Fyn).

  Der blev fremlagt et forslag til forretningsudvalget, om at der bevilges 1 mio. kr. til at forberede en markering af 150 året for slaget på Dybbøl. Udvalget støttede forslaget.

  Kristian Grønbæk Andersen spurgte til en tidligere henvendelse fra OECD. Det aftaltes, at der sker en opfølgning, evt. ved et dagsordenspunkt til næste møde.


  Sagsnr. 10/8027
  17. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  18. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er aftalt til mandag den 19. september 2011 i Regionshuset i Vejle. Som led i det ordinære møde er der møde med Europapolitisk Panel kl. 13.00-15.00. Udvalgsformanden foreslår, at udvalgsmødet flyttes til onsdag den 28. september 2011 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle samt, at mødet med Europapolitisk Panel afholdes senere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  at næste møde afholdes onsdag den 28. september 2011 kl. 15.00 i Regionshuset i Vejle samt, at mødet med Europapolitisk Panel afholdes senere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 29-08-2011

  Næste møde blev aftalt til den 28. september 2011, kl. 15.00.

  Det tidligere aftalte møde med Europapolitisk Panel den 19. september 2011, gennemføres ikke.


  Siden er sidst opdateret 06-09-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring